Conselleria dHisenda i Administració Pública Consellería de

Num. 7387 / 23.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Informació pública del cofinançament amb fons FEDER
del contracte derivat de l’expedient número 2006-18-258,
l’objecte del qual és la contractació del subministrament,
instal·lació i posada en servici per mitjà d’arrendament
amb opció de compra, de la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergència i Seguretat de
la Comunitat Valenciana (Xarxa COMDES o COMDES).
[2014/9506]
25324
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Información pública de la cofinanciación con fondos
FEDER del contrato derivado del expediente número
2006-18-258 cuyo objeto es la contratación del suministro, instalación y puesta en servicio mediante arrendamiento con opción de compra de la Red Corporativa de
Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencia y Seguridad de la Comunitat Valenciana (Red COMDES o COMDES). [2014/9506]
De conformitat amb el que preveu l’article 78 del Reial Decret Llei
2/2000, de 16 de juny, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, la Conselleria d’Infraestructures i
Transport va publicar la licitació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana número 5462, de data 2 de març de 2007, i no va incloure
en aquell anunci el cofinançament amb fons FEDER. Obviava, per tant,
l’obligació que establix l’article 84 del Reglament de la Comissió (CE)
número 1828/2006, de 8 de desembre de 2006, d’informar sobre el cofinançament dels contractes amb fons comunitaris. S’esmena per mitjà
d’este anunci l’obligació de publicitar que l’expedient està cofinançat
en un 80 % per fons FEDER de la Unió Europea.
De conformidad con lo previsto en el artículo 78 del Real Decreto
Ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Consellería
de Infraestructuras y Transporte publicó la referida licitación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana número 5462, de fecha 2 de marzo
de 2007, no incluyendo en aquel anuncio la cofinanciación con fondos
FEDER, habiendo obviado por tanto la obligación establecida en el artículo 84 del Reglamento de la Comisión (CE) número 1828/2006, de 8
de diciembre de 2006, de informar sobre la cofinanciación del contrato
con fondos comunitarios, se subsana por medio del presente anuncio la
obligación de publicitar que dicho expediente está cofinanciado en un
80 % por fondos FEDER de la Unión Europea.
València, 15 d’octubre de 2014.– La subsecretària: Carmela Cots
Soler.
Valencia, 15 de octubre de 2014.– La subsecretaria: Carmela Cots
Soler.