Missam 09 2014 - Archdiocese of Ernakulam

E R N A K U L A M - A N G A M A LY A R C H D I O C E S A N
BULLETIN
hnj- b - k q- N nI
4.
5.
8.
12.
18.
22.
27.
34.
36.
38.
40.
41.
47.
49.
51.
54.
55.
56.
57.
{]m¿∞-\-bn¬ A\p-kva-cn-°m≥
k¿°p-e¿
Xncp-_m-e-k-Jy-Zn\w
tcmKo-Zn-\-k-tµiw
ka¿∏nX hnNm-c-߃ (2)
]nXm°-∑mcpsS ip{iqjIƒ
Editor: Rev. Dr. Varghese Pottackal
It®-cn-°mcyw
Reg. No. KL/EKM/477/2012-2014
Volume : 85
Issue No. : 2
Month : February 2015
{Sm≥-kvt^gvkv (Akn-kv-tX¥n)
`mc-X-amX kvIqƒ, Nq≠n-bn¬.
sas{Sm-s]m-eo-‰≥ ss{S_yq-W¬
hm¿Ø-Ifpw hnti-j-ßfpw
\ncym-X-cmbn
aX-t_m-[\ Un∏m¿´p-sa‚v
Office:
Archdiocesan Curia
Major Archbishop’s House, Ernakulam
P.B.No. 2580, Kochi 682031, Kerala, INDIA.
Tel: 0484-2352629, 2352906
Website & E-mail
www.ernakulamarchdiocese.org
curiaekm@hotmail.com
^manen A∏-kvtXm-te‰v
klr-Zb (tkmjy¬ k¿∆o-kkv)
Subscription:
Single copy: ` 15.00
Annual: ` 150.00
Chm©sse-tkj-≥ Un∏m¿´p-sa‚v
Nn‰q¿ [ym\-tI{µw
ss\]pWy C‚¿\mjW¬
AXn-cq-]X Ubdn
Printed and Published by
Fr. Justine Puthussery on behalf of the
Ernakulam Archdiocesan Publication Trust,
Viani Buildings, No. XXIX/1524, Kochi
682018 Printed at Viani Printings, Viani
Buildings, Lisie Hospital Road,
Ernakulam,Kochi 682018.
Published from Viani Buildings,
Lisie Hospital Road,
Ernakulam, Kochi 682 018.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
4
Name & Parish
Birth Ordn.
Death
Fr. Kurisumkal John, Muttuchira
1893
1921
01.2.1947
Fr Myalil Thomas, Keechery
1948
1977
02.2.2004
---
---
03.2.1927
Msgr. Vattoly Paul, Kadukutty
1906
1937
06.2.1997
Fr. Thachil Francis, Kuthiathodu
1911
1939
08.2.1983
Fr. Elamkuttuchira Joseph, Vaikom
1897
1930
08.2.1964
Msgr. Moothedan Thomas, Meloor
1911
1940
11.2.1985
Fr. Pathiamoola Gheevarghese, Pallipuram
1891
1920
12.2.1963
Fr. Koikara Dominic, Kanjoor
1909
1937
14.2.1966
Fr. Putharikal Mathew, Ernakulam
1883
---
17.2.1956
Fr. Painadath Valiya Joseph, Karukutty
1872
1899
18.2.1948
Fr. Jacob Parayil, Kudavechoor
1924
1952
19.2.2005
Mar Joseph Cardinal Parecattil, Kidangoor
1912
1939
20.2.1987
Fr. Manjaly Thomas, Kanjoor
1880
1909
21.2.1936
Fr. Kalarikal Geevarghese, Chalil
1887
1915
21.2.1963
Fr. Payyapilly Kuriakose, Kanjoor
1880
1909
22.2.1940
Fr. Kandathil Kuriakose, Chembu
1893
1923
24.2.1989
Fr. Panapally Joseph, Kudavechoor
1928
1955
24.2.2001
Fr. Kachapilly Martin, S. Champanur
1968
1993
25.2.1995
Fr. Vettikkappilly Kuriakose, Vaikom
1878
1902
26.2.1947
Fr. Arackaparambil Isaac, Muttom
1903
1933
28.2.1960
Fr. Thekkumthala Kunjouseph, Koratty
ac-Ww-aqew th¿]ncn™ \ΩpsS AXn-cq-]-X-bnse _lp.- sshZnIsc \ΩpsS A\p-Zn\ {]m¿∞\-I-fnepw Znhy-_en-bnepw Hm¿Øv
{]m¿∞n-°mw.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»5
Prot. No. 0089/2015
k¿°pe¿
kotdm ae-_m¿k`bpsS taP¿ B¿®v_nj∏v
tPm¿÷v Be-t©cn sa{Xm-t∏m-eoØ
Xs‚ kl-ip-{iq-j-I-cmb sa{Xm-t∏m-eo-Øam¿°pw
sa{Xm≥am¿°pw sshZn-I¿°pw ka¿∏n-X¿°pw
Xs‚ AP-]m-e\ ip{iq-jbv°v Gev]n-°-s∏-´n-cn-°p∂
F√m ssZh-P-\-Øn\pw Fgp-Xp-∂-Xv.
I¿Øm-hns‚ Ir] \nß-tf-h-tcmSpw IqsS D≠m-bn-cn-°-s´!
a\p-jy-Ip-e-Øns‚ kpÿn-Xn°pw `mhn-°p-ambn ssZhw ÿm]n®
\n¿Æm-b-Ihpw Aaq-ey-hp-amb IpSpw-_-sØ-°p-dn®v hnNn-¥\w \SØm≥ 2014 HIvtSm-_¿ 5 apX¬ 19 hsc tdman¬ h®v ]cn-ip≤ ]nXmhv
{^m≥knkv am¿∏m-∏m-bpsS A≤y-£X
- b
- n¬ Hcp Akm-[m-cW kn\Uv
\S-∂Xv am[y-a-ß-fn-eqsS \n߃ Adn™ Imcy-am-W-t√m. C∂sØ
IpSpw-_sØ AXns‚ k¿∆ k¶o¿Æ-X-I-tfmSpw {]Im-i-ß-tfmSpw
\ng-ep-I-tfmSpw IqSn t\m°n-°m-Wp-I, IpSpw-_-sØ-°p-dn®v \mfn-Xphsc k`bv°p-e`n® shfn-]m-Sp-I-sfbpw {]t_m-[-\-ß-sfbpw a\- nem-°p-I, IpSpw-_-tØm-Sp≈ k`bpsSbpw kaq-l-Øn-s‚bpw ka¿∏WsØ hnizm-k-Øns‚ shfn-®-Øn¬ F{]-Im-c-amWv \ho-I-cn-°m≥
km[n-°pI XpS-ßnb e£y-ßt- fm-sS-bmWv Akm-[m-cW kn\Uv ktΩfn-®-Xv.
kv{Xobpw ]pcp-j\pw XΩn-ep≈ hnhm-l-Ønse ]hn-{Xamb IuZm-inI- _ - ‘ - Ø ns‚ al- X z- Ø n\p tIm´w hcp- Ø p∂ kmaq- l n- I hpw
kmwkvIm-cnIhpamb {]iv\-߃ h¿≤n®ph-cp-∂-Xmbn kn\Uv hnebn-cp-Øn. hnhml tamN-\w, hnhm-l-]q-¿∆ ssewKn-I-X, an{i-hn-hm-lw,
hnhm-tl-Xc IqSn-Øm-akw XpS-ßnbh IpSpw-_-_-‘-Øns‚ ]hn-{XXbv°p kmc-amb `wKw hcp-Øp-∂p-≠v. Ip´n-Isf hf¿Øm-\p≈ {]bmk-Øn-s‚bpw ]pXnb Pohs\ kzmKXw sNøm-\p≈ sshap-Jy-Øns‚bpw hm¿≤-Iy-Øn-se-Øn-bh
- sc `mc-ambn Icp-Xp∂ ssien-bp-sSbpw
Hcp {]Xn-tema kwkvImcw \ΩpsS IpSpw-_-ß-fn¬ cq]-s∏-´p-h-cp-∂Xv
Zqc-hym-]-I-amb tZmj-^-e-߃ Df-hm-°p-sa∂pw kn\Uv \nco-£n-°pI-bp-≠m-bn. hnhm-l-_-‘-Øn\p shfn-bn¬ P\n-°p∂ Ip™p-ßfpw
hnhm-l-tam-N\w t\Snb Zº-Xn-I-fpsS Ip™p-ßfpw kmaq-ln-Ihpw
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
6
Bflo- b - h p- a mbn A\p`hn- ° p∂ Ac- £ n- X m- h ÿ `oXn- Z - a m- W v .
kv{XoIƒs°-Xnsc h¿≤n-®p-h-cp∂ AXn-{I-a-ßfpw IpSpw-_`-{Z-X-bn¬
Bi¶ Df-hm-°p-∂-XmWv.
k¶o¿Æ-amb Cu {]Xn-k-‘n-Iƒs°-√m-ap≈ DØcw a\p-jym-hXmcw sNbvX Cutim-bn-te°pXncn-bpI F∂Xp am{X-am-sW∂v ]cn.
]nXmhv kn\-Unse Xs‚ Bap-J-{]-`m-jW
- Ø
- n¬ Nq≠n-°m´n. ssZhw
tbmPn-∏n® _‘-am-I-bm¬ hnhm-l-_‘w At`-Zyhpw Aew-L-\o-bhp-am-Wv (aØm 19:8) F∂ Cutim-bpsS ImgvN-∏m-SmWv Xncp -`bpsS
hnhm-l-Z¿i-\-Øns‚ ImX¬. Cu ImgvN-∏m-S-\p-k-cn®v Zº-Xn-Iƒ
At\ym\yw `mc-am-bn-´√ ssZh-Zm-\a- mbn-´mWv a\- n-em-t°-≠X
- v. IpSpw_-sØ-°p-dn-®p≈ ssZhn-I-]-≤Xn BZy-ambn shfn-s∏-´Xv BZn-am-Xm]n-Xm-°f
- psS ]dp-Zo-km-bnse IpSpw-_Ø
- n-em-Wv. ^e-]p-jvSn-bp-≈h
- c- mbn
h¿≤n-°p-hm-\p≈ Ir]bpw ssZhw Ah¿°p \evIn (D-Xv]Øn 1:28).
Zº-Xn-Iƒ H‰ ico-c-am-bn-Øo-cm-\p≈ Cu ssZhnIm-lzm-\-Øn\v `wKw
h∂Xv ]m]w aqe-am-Wv. Fhn-sS-bmtWm kzm¿∞-]-c-amb ]m]w h¿≤n°p-∂Xv Ahn-sS-bmWv hnhm-lhpw IpSpw-_-Po-hn-Xhpw A]-I-S-Øn-emIp-∂Xv F∂ k\m-X-\-amb ktµ-i-amWv hnip-≤-{KŸw \evIp-∂-Xv.
`{Z-amb IpSpw-_-ß-fmWv k`bpsS bYm¿∞ ASn-Ød F∂-Xn-\m¬
c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn¬ IpSpw-_sØ Km¿lnI k` F∂mWv
hnfn-°p-∂Xv (LG, 11). 2014-˛se kn\-Uns‚ am¿§-tcJ {]kvXm-hn-°p-∂Xp-t]m-se, k`-sbm-∂msI hnhm-ln-X-cmb Zº-Xn-I-fn-te°v {]Xym-itbmsS D‰p-t\m-°p-I-bm-Wv. Zº-Xn-I-fm-Is´ Cutim-bn-te°pw D‰p-t\m°p-∂p. a\p-jy-hw-i-Øns‚ Iq´m-bvabv°pw \ne-\n-ev]n\pw IpSpw_w
ASn-ÿm-\-]-c-amb A\n-hm-cy-X-bm-Wv (LM, 22).
amXmhpw Kpcp-\m-Y-bp-amb k` amtΩm-Zok kzoI-cn-®-h-cpsS hnhm-lsØ-am-{X-amWv Aew-L-\o-b-amb IuZm-in-I-_-‘-ambn ]cn-K-Wn-°p∂-Xv. CXns\ ewLn-°p∂ kIe am\p-jnI CS-s]-S-ep-Ifpw sXddmsW∂v k`bv°v DØ-a-t_m-[y-ap-≠v. F∂m¬ hnhm-l-tam-N\w, an{ihn- h m- l w, IqSn- Ø m- a kw XpS- ß nb hnhn[ {]Xn- k ‘n- I - f m¬
hnizmkbm{X-bn¬ t¢in-°p∂ Xs‚ a°-fpsS Zu¿_-ey-sØ-°p-dn®v
k`m-am-Xm-hn\v thZ-\-bp-ap≠v.
2014-˛se kn\-Unse N¿®-Isf ASn-ÿm-\-s∏-SpØn cq]-s∏-Sp-Ønb
am¿§-tc-JbmWv 2015 HIvtSm-_¿ 4 apX¬ 25 hsc-bp≈ sa{Xm≥kn\-
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»7
Uns‚ Hcp°-tc-J-bmbn ]cn. ]nXmhv \n¿t±-in-®n-cn-°p-∂Xv. IpSpw-_Øns‚ hnfnbpw ZuXyhpw k`bnepw B\p-Im-enI temI-Ønepw F∂XmWv 2015 se km[m-cW kn\-Uns‚ {]ta-bw. Cu kn\-Un¬ km¿∆{XnIk`bnse apgp-h≥ AwK-ß-fp-sSbpw Bi-b-ßfpw A`n-{]m-bßfpw {]Xn-^-en-°-Ww F∂-XmWv ]cn. ]nXm-hns‚ B{K-lw. Cu
e£yw km£m-Xv°c
- n-°p-hm-\mbn kn\-Un\v Hcp-°a- m-bp≈ am¿§-tcJ
k`bpsS F√m Xe-ß-fnepw N¿® sNtø-≠-Xp-≠v. CS-h-I, s^mtdm\, cq]Xm Xe-ßf
- n¬ ka-{K-amb N¿®-Iƒ \SØn cq]-Xm-Xe dnt∏m¿´v
t{ImUo-I-cn®v am¿®v 20 \v ap≥]mbn k`bpsS Bÿm-\-amb au≠v
sk‚ v tXma-knse Imcym-eb
- Ø
- n-te°v Ab-®p-Xc
- W
- w. IqSmsX am¿®v
24-˛mw XobXn au≠v sk‚ v tXma-kn¬ h®v IpSpw-_-sØ-°p-dn®v k`mXe ]T\k-tΩ-f-\hpw \S-Øp-∂p-≠v.
k\ymkkaq-l-ßfpw Cu hnjbw N¿® sNbvXv kaq-l-X-e-Øn-ep≈
dnt∏m¿´v {]kvXpX Xob-Xn°p ap≥]mbn k`m-Im-cym-e-b-Øn¬ Gev]n°-Ww. ImcWw, kotdm ae-_m¿ k`bnse apgp-h≥ cq]-X-I-fp-sSbpw
k\ym- k - ` - h - \ - ß - f p- s Sbpw dnt∏m¿´p- I ƒ t{ImUo- I - c n®v G{]n¬
BZyhmc-Øn¬ tdma≥ Iqcn-bm-bn¬ ka¿∏n-t°-≠-Xm-Wv.
\ΩpsS c£-°mbn \{k-Ønse Xncp-°p-Spw-_Ø
- n¬ Ah-Xc
- n-°p-Ibpw
ssZh-]n-Xm-hns‚ henb IpSpw-_-Ønse a°-fm°n \sΩ Db¿ØpIbpw sNbvX Cutim \ΩpsS IpSpw-_-ßsf A\p-{K-ln-°s´ F∂p
{]m¿∞n-®p-sIm≠v F√m IpSpw-_-ß-sfbpw Bio¿h-Zn-°p-∂p.
aninlmbn¬ kvt\l-]q¿∆w,
I¿±n-\mƒ tPm¿Pv Be-t©cn
kotdm ae-_m¿ k`-bpsS taP¿ B¿®v_nj∏v
Im°-\mS"v au≠v sk‚ v tXma- n-ep≈ taP¿ B¿®v _nj-∏ns‚
Imcym-e-b-Øn¬ \n∂v 2015˛mw B≠v P\p-hcn amkw 18 ˛mw XnbXn
\¬I-s∏-´Xv.
.................................................
NB:
Cu k¿°p-e¿ 2015 s^{_p-hcn amkw 8 ˛mw XnbXn Rmb-dmgvN
(As√--¶n¬ kuI-cy-{]-Z-amb as‰mcp Rmb-dmgvN) Ip¿∫m\ at≤y
F√m ]≈n-I-fnepw, ÿm]-\-ß-fnepw hmbn-t°-≠-XmWv.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
8
2015 s^{_p-hcn 8
Xncp_mekJyZn\w
sI.-kn.-_n.-kn. shmt°-j≥ IΩo-j≥
]pd-s∏-Sp-hn-°p∂ k¿°p-e¿
tbip-hn¬ G‰hpw {]nb-s∏´ amXm-]n-Xm-°≥am-tc, ktlm-Z-co-ktlm-Z-c≥am-tc, Ip™p-a-°-tf,
1. s^{_p-hcnbnse c≠m-asØ Rmb-dm-gvN-bmWv F√m-h¿jhpw
Xncp-_m-e-k-Jy-Zn\ambn BtKm-f-I-tØm-en-°m-k` BN-cn-°p-∂Xv. _meyw apXte Cutim amXm-]n-Xm-°≥am¿°v hnt[-b-\mbn
Pohn-®p-sh∂ Imcyw Cu kpZn-\-Øn¬ \Ωp-sS-sb√mw ]cn-Nn-¥\-Øn\p hnt[-b-am-IWw.
2. \{k-Øn¬ butk-∏p-]n-Xmhpw ]cnip-≤I\y-Im-a-dn-bhpw DÆntb-ip-hn¬ Xncp-_m-es\ I≠-Øp-∂Xv Ah-cpsS ssZh-]-≤-Xn-bpam-bp≈ ]¶p-tN-c-en-emWv. C∂sØ amXm-]n-Xm-°≥am¿ Ip´nIsf°pdn-®p≈ ssZh-]-≤-Xn-bn¬ ]¶p-tN-cp-tºmƒ Hmtcm IpSpw_-Ønepw ZnhyXzw Xpfp-ºp∂ _mey-߃ cq]-s∏-Sp-sa∂Xv Xo¿®bm-Wv. ip`-amb `mhn°pth≠n-bp≈ ssZhn-I-]-≤-Xn°v Iq´p\n¬°p-hm≥ amXm-]n-Xm-°≥am¿ Ft∏mgpw {i≤n-t°-≠-Xp-≠v.
3. Ip´n-Iƒ ]md-ta¬ ]WnX `h-\-߃ t]mse-bm-IWw. amXm-]nXm-°≥am-cpsS hnizm-k-Xo£vWXbpw Bg-s∏´ t_m[y-ß-fpsS
ZrV-amb kvt\l-hp-ap≈ ]md-ta¬ thWw _mey-ß-fpw Iuamcßf-pw cq]-s∏-Sp-hm≥. c£-I-\mb tbip-hn¬ ZrV-ambn hniz-kn°p-Ibpw ItØm-en°m k`m-ssN-X-\y-Øn¬ Bbn-cn-°p-Ibpw
kmaq-lnI {]Xn-⁄m-_≤
- X
- t- bmsS Pohn-°p-Ibpw sNøpI F∂Xv
Cu Bg-∏´ Pohn-XØ
- n\v Bh-iy-am-Wv. ssZ\wZn\ IpSpw-_{- ]m¿∞\bpw IuZm-inI Pohn-Xhpw Ip´n-I-fpsS aX-t_m-[-\hpw Hs°
{]tXyIw {i≤n-t°≠ taJ-e-I-fm-Wv.
4. C\n- Hcp k-a¿∏W Nn¥-bmWv. hf¿Øp-∂-h≥ ssZh-amWv
F∂ kXyw Xncn-®-dn-bp-tºmƒ ]cn-ip≤ AΩ sNbvX-Xp-t]mse
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»9
Hmtcm Ip™n-s\bpw ssZhm-e-b-Øn¬ sIm≠p sN∂v ssZh-Øn\v
ImgvN-hbv°pw. AXm-b-Xv, ssZh-]-≤-Xn°v ]q¿Æ-ambpw Ip´n-Isf
hn´p-sIm-Sp-°pw. Ah-cpsS PohnX]mX-Isf sa\-bp∂ I¿Øm-hn\v
Ahsc hn´p-sIm-Sp-°p-tºmƒ hnSpX-ens‚ kzmX-{¥yhpw \√ ssZhØn-ep≈ IqSp-X-emb B{ib t_m[hpw Ah¿°v kz¥-am-Ipw.
]utcm-lnXy k∂ymk Pohn-Xm¥-kn-te°p \oßm-\m-{K-ln-°p∂
Ip´n-I-fpsS amXm-]n-Xm-°≥amcpw _‘p-°fpw kplr-Øp-°fpw
Ahsc AXn\v A\p-tbm-Py-amb coXn-bn¬ ssI]n-Sn-t°-≠-Xm-Wv.
AXn\p Xøm-dm-hmsX Ah-cpsS kz]v\-ßsf hne-bn-Sn-®p-Im-Wn°p-Ibpw Ahsc AXn¬\n∂v ]n¥n-cn∏n-°p-Ibpw sNøp∂h¿
ssZh-]-≤-Xn-tbmSv ]S-s]m-cp-Xp-I-bmWv sNøp-∂-Xv. Ip™p-߃
Fs‚ ASp-°¬ hcp-hm≥ A\p-h-Zn-°p-hn≥, Ahsc XS-b-cpXv
F∂Xv Hcp ssZhIev]-\-bmbn \mw Xncn-®-dn-b-Ww.
5. Hmtcm-Ip-´n°pw A\p-tbm-Py-amb PohnXm¥ v Xnc-s™-Sp-°phm≥ amXm-]n-Xm-°≥amcpw Ah-tcmSv tN¿∂v A≤ym-]I
- cpw Ahsc
]cnio-en-∏n-t°-≠X
- p-≠v. Hcp sshImcnI hnkvt^m-S\
- Ø
- n\p tijtam, amXm-]n-Xm-°f
- p-sSbpw apXn¿∂-hc
- p-sSbpw {]oXn-°p-th-≠ntbm
Bh-cpXv Cu Xnc-s™-Sp-∏p-Iƒ Ip´n-Iƒ \S-Øp-∂-Xv. kam-[m-\]q¿Æhpw k¿§m-fl-I-hp-amb `mhn°v icnbmb Xnc-s™-Sp-∏p-Iƒ
Bh-iy-am-Wv. CXn\p klm-bn-°phm≥ sshZn-Icpw, k\ykvXcpw
a‰v B≤ym-flnI Kpc-p-°≥amcpw apt∂m-´p-hcWw. a°sf \∂mbn
hf¿Øp-I-sb-∂Xv Ip™-߃ ssZhw X∂ Zm\-amWv F∂ Xncn®-dn-hn¬ \n∂p hcp∂ DØ-c-hm-Zn-Xz-am-Wv. CXv IqSp-X¬ sXfntb≠ kmaq-lnI kml-N-cy-ß-fp-amWv C∂p-≈-Xv.
6. Ip´n-If
- psS kpc-£n-XXz Imcy-Øn¬ C∂v apXn¿∂-h¿ IqSpX¬
Pm{KX ]pe¿Ø-Ww. imcocn-Ihpw B≤ym-flnI-hp-amb A]-IS
taJ-e-Iƒ IqSnh-cp-∂Xv \mw Xncn-®-dn-b-Ww. ]e \K-c-ß-fnepw
Ip´n-I-fpsS CS-bn¬ aZyhpw ab-°p-a-cp∂pw D]-tbm-Kn-°p-∂-h-cpsSbpw AXv hn¬°p-∂-h-cp-sSbpw FÆw `bm-\-I-ambn IqSp-∂p≠v. apXn¿∂-h¿ ssew-Kn-I-ambn Ip´n-Isf Zpcp-]-tbmKw sNøm-Xncn-°m\pw ]cn-ip-≤-a-√mØ _‘-ß-fn-te°v Ip´n-Iƒ IS-∂p-sN√m-Xn-cn-°m\pw amXm-]n-Xm-°≥am¿ \nXm¥-Pm-{KX ]pe¿tØ-≠Xp-≠v.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
10
7. hmSvkv B∏n-eq-sSbpw s^bvkv_p-°n-eq-sSbpw sk¬^nt^mt´mIƒ FSpØv Ip´n-Iƒ XßsfØs∂ {]Z¿in-∏n-°p∂ {]h-WX
IqSn-h-cp-∂p. XßsfØs∂ F√m-h¿°pw shfn-s∏-Sp-ØpI hgn
AXym-{K-ln-I-fmb Igp-I≥-Zr-jvSn-Iƒ°v Ah¿ Cc-bm-hp-I-bm-Wv.
Cu taJ-e-bn¬ amXm-]n-Xm-°-fpsS {]tXyI {i≤ A\n-hm-cy-amWv. tkmjy¬ aoUn-b-bn-eq-sSbpw sSen-t^m¨ D]-tbm-K-Øn-eqsSbpw Ip´n-Iƒ hgn-sX-‰m-Xn-cn-°p-hm\pw {]tXyI {i≤ Bh-iyam-Wv. Ip´n-I-fpsS Akm-[m-c-W-amb s]cp-am-‰ßfpw \n»-_vZ-XIfpw Hs° Xncn-®d
- n™v a°sf kpc-£n-Xa
- mbn \bn-°p-hm≥ F√m
-am-Xm-]n-Xm-°≥amcpw {i≤n-°-Ww.
8. kmap-Zm-bnI kv]¿≤bpw, h¿§o-b-hm-Zhpw, Xo-{h-hm-Zhpw, Hs°
\ΩpsS \m´nepw IqSp-X¬ i‡n {]m]n-°p-I-bm-Wv. {]W-bw-\-Sn®v
{]tem-`n-∏n®pw aXwamdp-Ibpw Xo{h-hmZ-ß-fn-te°pw a‰v A]-I-Sta-J-e-bn-te°pw Ip´n-I-sfbpw bph-Xo-bp-hm-°-sfbpw IS-Ønt°m≠p t]mIp∂ kml-N-cyß-sfbpw Iq´p-∂p. ItØm-en°
hnizm-khpw IpSpw-_-`{Z-Xbpw apdpsI ]nSn-°p-hm\pw {InkvXpk-a-X-bn¬ hf-cp-hm\pw \mw Ip´n-I-sf- ]-Tn-∏n-t°-≠-Xm-Wv.
9. k`-tb-sSmØp Nn-¥n-°p-hm\pw {]h¿Øn-°p-hm\pw Ip´n-Isf
]Tn-∏n-°p-Ibpw thWw. ss]im-Nn-Ihpw sX‰n-°p-∂-Xp-amb taJe-I-fn¬ \n∂pw Ip´n-Isf Hgn-hm°n \n¿Øp-hm≥ k`-tbmSpw
k`m-X-\-b-tcmSpw tN¿∂v\n¬°pI, {]h¿Øn-°pI AXym-h-iyam-Wv. IpSpw-_-bq-Wn-‰p-I-fp-tSbpw k`m-kw-L-S-\-I-fp-sSbpw
{]h¿Ø- \ - ß - f n¬ ]s¶- S p- ° p- h m\pw k`m- [ n- I m- c n- I - t fmSv
kvt\lhpw ]cn-K-W-\bpw D≈-h-cpambn hf-cm\pw Ip´n-Isf
t{]m’m-ln-∏n-°Ww. k`m-ssN-X-\y-Øn¬ Ip´n-Isf hf¿Øp∂
F√m-am-Xm-]n-Xm-°-∑m-tcbpw tIcf ItØ-men°m sa{Xm≥ kaXn-bpsS t]cn¬ Rß-fpsS kvt\lhpw \µnbpw Adn-bn-°p-∂p.
10. Xncp-_m-e-k-Jy-Zn-\w BNcn-°p-tºmƒ \ΩpsS Ip™p-ßsf
Xncp-_m-eyØn-te°v Db¿Øp-hm≥ k`-bpsS F√m-L-S-I-ßfpw
HsØm-cp-an®v {]h¿Øn-°m≥ CS-bm-IWw. AXn-\m¬ {]nb ktlmZ-c-ß-tf, \ΩpsS Ip™p-ßfpsS ka-{K-\-∑-bv°mbn i‡-amb
Hcp \ne-]mSv kzoI-cn-°m≥ Cu Xncp_mek-Jy-Zn-\-Øn¬ \ap°v
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»11
{]Xn⁄ sNømw. ]oT-Øn≥ apI-fnse {]Im-i-tKm-]p-c-ß-fmbn
\ΩpsS Ip´n-Iƒ hf-cs´.
kvt\l-]q¿∆w,
_nj∏v hn≥sk‚ v kmap-h¬
sNb¿am≥, sI.-kn.-_n.-kn. shmt°-j≥ IΩo-j≥
_nj∏v bqlm-t\m≥ am¿ {IntkmtÃmw
sshkv sNb¿am≥, sI.-kn.-_n.-kn. shmt°-j≥ IΩo-j≥
_nj∏v am¿ tP°_v apcn-°≥
sshkv sNb¿am≥, sI.-kn.-_n.-kn. shmt°-j≥ IΩo-j≥
]n.-H.-kn.
tIcf ItØmen°mk-`-bpsS Bÿm\ Imcym-ebw
sIm®n
10.01.2015
Ref: 2835/K 35/OL/KCBC/DS
\nth- Z n- X , NpW- ß w- t hen.
kntÃ-gvkn-\mbp≈ [ym\w
2015 am¿®v 22 ˛ 27
2015 am¿®v 22˛mw XobXn sshIn´v 6.00 aWn apX¬
27-˛mw XobXn D®bv°v Ah-km-\n-°p-∂p. [ym\w \bn°p-∂Xv dh. ^m. sPbnwkv CSsR. ]s¶-Sp-°m≥ Xmev]cy-ap-≈-h¿ t]cv t\csØ cPn-ÿ sNtø-≠-Xm-Wv.
0484-2837375, 2837870.
Mob: 93870 74646, 9847558054
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
12
temI-tcm-Ko-Zn-\-k-tµiw
11 s^{_p-hcn 2015
Ccp-]Ønaq∂mw temI-tcm-Ko-Zn-\-tØmS-\p-_-‘n®v
{^m≥knkv am¿]m∏m \evIp∂ ktµiw
lrZb⁄m\w
“Rm≥ IpcpS\p IÆpIfpw apS¥\p ImepIfpambncp∂p”
(tPm_v 29:15)
{]nb ktlm-Zcoktlm-Z-c-∑m-tc,
hnip≤ tPm¨ t]mƒ 2˛ma≥ Bcw`n® temItcmKoZn\mNcW
Øns‚ 23˛mw BNcWamWv Cu h¿jw \S°p∂Xv . Cu
kµ¿`Øn¬, tcmKØm¬ `mcs∏´hcpw kln°p∂ {InkvXphns‚
icochpambn hnhn[ coXnIfn¬ sFIys∏´hcpamb \nßfnte°pw
BtcmKy
ip{iqjmaWv U eØnse
hnZKv [ cnte°pw
k∂≤tkh\w sNøp∂hcnte°pw Fs‚ {i≤ Xncn°p∂p.
Cu h¿jsØ {]tabw tPm_ns‚ {KŸØnse Hcp hmNIsØ∏‰n
Nn¥n°m≥ \sΩ t{]cn∏n°p∂p. “Rm≥ IpcpS\v IÆpIfpw
apS¥\p ImepIfpambncp∂p” (tPm_v 29:15) F∂XmWv B hmNIw.
lrZb⁄m\w (Sapientia Cordis) F∂Xns‚ ASnÿm\Øn¬ Cu
hmNIsØ∏‰n ]cymtemNn°m≥ Rm≥ B{Kln°p∂p.
1. Cu “⁄m\w” kn≤m¥]chpw Aaq¿Øhpamb Adnh√.
bp‡nhnNmcØns‚ ^ea√. hnip≤ bmt°m_v Xs‚ teJ\Øn¬
hnhcn°p∂Xpt]mse, “hnip≤hpw kam[m\]q¿Whpw hn\oXhpw
hnt[bXzap≈Xpw ImcpWyhpw kXv ^ eßfpw \nd™Xp
amWv ”(bmt°m 3:17). ktlmZco ktlmZc∑mcpsS thZ\Iƒ
AdnbpIbpw Ahcn¬ ssZhØns‚ {]XnOmb ImWpIbpw
sNøp∂hcpsS a\ pIfn¬ ]cnip≤mflmhv \nt£]n®ncn°p∂
Imcy߃ ImWp∂ Hcp coXnbmWXv. AXpsIm≠v \ap°p
k¶o¿ØIs‚ {]m¿∞\ G‰psNm√mw: “RßfpsS Bbp ns‚
Zn\߃ FÆm≥ Rßsf ]Tn∏n°Wta. RßfpsS lrZbw
⁄m\]q¿WamIs´” (k¶o 90:12). ssZhZm\amIp∂
lrZb⁄m\w temItcmKoZn\Øns‚ ^eßfpsS kw{KlamWv.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»13
2. lrZb⁄m\sa∂Xv \ΩpsS ktlmZcoktlmZc∑m¿°v
tkh\w sNøpIsb∂XmWv. “Rm≥ IpcpS∑m¿°p IÆpIfpw
apS¥\p ImepIfpambncp∂p” F∂ tPm_ns‚ hm°pIƒ
\oXnam\mb B a\pjy≥ BhiyØn¬s∏´h¿°p sNbv X
tkh\sØ kqNn∏n°p∂p. \KcØnse t{ijvT∑mcpsSbnSbn¬
A[nImchpw ÿm\hpw {]m[m\yhpap≈ hy‡nbmbncp∂p tPm_v.
klmbw At\zjn®h¿°p \evInb klmbØnepw A\mY¿°pw
hn[hIƒ°pw sNbvX tkh\Ønepw At±lØns‚ [m¿ΩnI
alna {]ISambn (tPm_v 29:12˛13).
C∂pw F{Xtbm ss{IkvXh¿ IpcpS∑m¿°p IÆpIfpw apS¥\p
ImepIfpw BWv X߃ F∂v ImWn°p∂≠v. hm°pIƒ
sIm≠√ bYm¿∞hnizmkØn¬ thcpd® PohnXwsIm≠v Ah¿
Aßs\ sNøp∂p. Ah¿ tcmKnItfmSv D‰_‘w ]pe¿Øp∂p.
ÿncw ip{iqj sNøp∂p. Ae°m\pw hkv{Xw AWnbm\pw
`£Ww Ign°m\p≈ ÿncamb Bhiyßfn¬ klmbn°p∂p.
Cu tkh\w kpZo¿LamIptºmƒ AXv £oWap≠m°p∂Xpw
`mcs∏´XpamImw. Bscsb¶nepw Ipd®pZnhktØ°v klm-bn-°pI- s b- ∂ Xv km[mcWKXnbn¬ Ffp∏amWv. F∂m¬ Hcmsf
amkßtfmfw As√¶n¬ h¿jßtfmfw ip{iqjn°pIsb∂Xv
{]bmkap≈ ImcyamWv. Nnet∏mƒ ip{iqjn°s∏Sp∂ hy‡n
\µn {]Imin∏n°m≥ Ignhn√mØ hy‡nbmbncn°pw. F∂mepw
CXv hnip≤oIcWØns‚ F{Xtbm alØmb Hcp ]mXbmWv!
{]bmkw \nd™ B \nanjßfn¬ I¿Ømhpambp≈
ZrV_‘Øn¬ \ap°v B{ibn°mw. \Ωƒ k`bpsS ZuXysØ
]n¥pWbv°p∂ khntij D]m[nIfmbn amdpw.
3. lrZb⁄m\sa∂Xns‚ A¿∞w \ΩpsS ktlm-Z-co-k-tlm-Z-c∑m-cpsS Iq´Ønembncn°pIsb∂mWv. tcmKnIsfmsSm∏w sNe-hgn-°p∂ kabw hnip≤kabamWv. Xs‚ ]p{Xs‚ {]XnOmbtbmSv
\sΩ A\pcq]cm°p∂ ssZhsØ kvXpXn°m\p≈ Hcp hgn-bmW- X v . B ssZh]p{X≥ h∂Xv “ip{iqjn°s∏Sm\√msX
ip{iqjn°m\pw At\IcpsS tamN\{Zhyambn Poh≥ sImSp°m\pw
th≠nbmWv” (aØm 20:28). tbip Xs∂ Cßs\ ]d™p: “Rm≥
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
14
\nßfpsSbnSbn¬ ]cnNcn°p∂hs\t∏msebmWv” (eq°m 22:27).
Cu ktlmZcoktlmZc∑mtcmsSm∏w kabw sNehgn°Ww.
an°t∏mgpw {]iwkn°s∏SmØ B k∑\ ns‚ aqeyw
hneaXn°s∏SWw. AXn\pth≠ Ir]mhcØn\mbn ]cn-ip-≤m-flmhn-t\mSv kPohhnizmktØmsS \ap°p {]m¿∞n°mw. Kuchap≈
PohnXw Pohn°Ø°Xs√∂p BfpIƒ Nn¥n°m≥ CS-bm-°p-∂hn[w “PohnXØns‚ KpWta∑”bpsS {]m[m\ysØ Du∂n∏dbp∂
XcØnep≈ ssienIfn¬ \pW Hfn®ncn∏ps≠∂v \mw AdnbWw.
4. lrZb⁄m\w F∂Xns‚ A¿∞w \ΩpsS ktlm-Z-co-k-tlm-Zc- ∑ m- c n- t e°v \Ωn¬\n∂p ]pdtØ°pt]mIpIsb∂mWv .
tcmKnIfpsS InS°bv ° cpIn¬ kabw sNehgn°p∂Xns‚
{]tXyI {]m[m\yw Nnet∏msg√mw \ΩpsS temIw ad∂pt]mIp∂p.
ImcWw \Ωƒ hfsc Xnc°p≈hcmWv . {]hrØnbpsSbpw
DXv]mZ\Øns‚bpw {`m¥p]nSn®v \sΩØs∂ kzX{¥ambn
hn´psImSp°m≥ \mw ad∂pt]mIp∂p. a‰p≈hsc ip{iqjn°m\pw
a‰p≈hcpsS DØchmZnXzw Gs‰Sp°m\pw ad∂pt]mIp∂p. Cu
at\m`mhØn\p ]n∂n¬ atµmjvWamb hnizmkamWp≈Xv. “AXp
\o F\n°pth≠n sNbvXXmWv” (aØm 25:40) F∂ I¿Ømhns‚
hm°pIƒ B hnizmkw ad∂ncn°p∂p.
C°mcWØm¬, “\ΩpsS ktlmZcoktlmZc∑mcnte°v
_ln¿Kan°pIsb∂Xns‚ XnI™ ap≥KW\sb°pdn®v ho≠pw
Du∂n∏dbm≥ Rm≥ B{Kln°p∂p. alØmb c≠p Iev]\Ifn¬
H∂mWXv. AXv F√m [m¿ΩnI \nbaßfpsSbpw ASnÿm\amWv.
ssZhØns‚ XnI™ kuP\yZm\tØmSp {]Xyp-Ø-cn-®p-sIm≠p≈ B[ymflnI hf¿®sb Xncn®dnbm\p≈ G‰hpw hy‡amb
ASbmfhpamWXv ” (kphntijØns‚ kt¥mjw 179).
“a\ nem°pIbpw klmbn°pIbpw hf¿ØpIbpw sNøp∂
Imcy£aamb ]ckv t \lØns‚bpw klXm]Øns‚bpw”
(AhnsSØs∂) DdhnSamWv. k`bpsS t{]jnXXz]camb kz`mhw.
5. lrZb⁄m\w F∂Xns‚ A¿∞w \ΩpsS ktlm-Z-co-k-tlm-Zc-∑msc hn[n°msX AhtcmSv sFIyZm¿Vyw ImWn-°p-I-sb-∂-
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»15
Xm-Wv. ]tcm]Imc{]hrØnIƒ°v hfsctbsd kabw thWw.
tcmKnIsf ip{iqjn°m\pw Ahsc kµ¿in°m\pw kabw thWw.
tPm_ns‚ kplrØp°sft∏mse AhcpsS ASpØncn°m≥
kabw thWw: “Ahs‚ ]oUIƒ AXnITn\sa∂pI≠v Hc£cw
kwkmcn°m\mhmsX Ggpcmhpw ]Iepw Ah¿ Aht\msSm∏w
\neØncp∂p” (tPm_v 2:13). F∂mepw tPm_ns‚ Iq´pIm¿
At±lØns\Xntc hn[n{]kv X mh\ \SØn. tPm_n\v
At±lØns‚ ]m]waqeap≠mb ssZhin£ Zu¿`mKysa∂p Ah¿
IcpXn. hn[n ]dbmsX ]¶ptNcemWv bYm¿∞ ]ckvt\lw.
AXv a‰p≈hcpsS am\km¥cw Bhiys∏Sp∂n√. Ip\nbpIbpw
{]iwk At\zjn°pIbpw sNøp∂ GXp \∑sb∏‰nbpw
Xr]vXnbSbpIbpw sNøp∂ sX‰mb hn\oX`mhØn¬ \n∂v AXp
kzX{¥ambncn°pw.
tPm_ns‚ ]oUmkl\w AXns‚ icnbmb DØcw Is≠Øp∂Xv
tbiphns‚ Ipcnin¬ am{XamWv . ssZhØn\p \tΩmSp≈
ZrV_‘Øns‚ XnI®pw kuP\y]chpw IcpW\nd™Xpamb
_‘Øns‚ ]caamb {]hrØnbmWv tbiphns‚ ]oUmkl\w.
am\pjnIthZ\tbmSp≈ {]tXyIn®v \njvIf¶cpsS thZ\tbmSp≈
kvt\l]q¿Wamb {]XypØcamWXv. D∞nX\mb {InkvXphns‚
icocØn¬ Ft∂°pw ap{ZnXambn \nesIm≠ alØz]q¿Wamb
AhnSsØ apdnhpIƒ hnizmksØ kw_‘n® Hcp DX∏mWv,
F∂m¬ hnizmkØns‚ sXfnhpamWv (tPm¨ 23˛ma≥,
tPm¨t]mƒ 2˛ma≥ F∂nhcpsS It\mss\tkjs‚ kabØp
\SØnb {]`mjWw 27 G{]n¬ 2014, ImWpI)
tcmKw, GIm¥X, Ai‡n F∂nh aqew a‰p≈hcnte°v
FØnt®cm≥ \ap°p {]bmkap≠mImw. At∏mgpw klm\p`mhw
Ir]mhcw ]¶phbv ° m\p≈ khntijam¿KambnØocpw.
lrZb⁄m\w t\Sm\pw AXn¬ hfcm\pap≈ Hcp
DdhnSambnØocpIbpw sNøpw. tPm_n\v Xs‚ kl\Øns‚
Ahkm\Øn¬, “Aßsb°pdn®v Rm≥ tI´nt´ D≠mbncp∂p≈q.
F∂m¬ Ct∏mƒ Fs‚ IÆpIƒ Aßsb ImWp∂p” (tPm_v
42:5)F∂p ]dbm≥ Ign™sXßs\sb∂v \mw a\ nem°pw.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
16
kl\Øns‚bpw thZ\bpsSbpw clkyØn¬ aqßn°nS°p∂
P\߃, Chsb hnizmkØn¬ kzoIcn°ptºmƒ hnizmkØns‚
kPohkm£nIfmIpw. B hnizmkw kl\Øns‚ ]q¿Wamb
A¿∞w {Kln°m≥ IgnbmØt∏mgpw kl\sØ Bt«jn°m≥
Ignhp≈hcmIpw.
6. Cu temItcmKoZn\sØ Rm≥ adnbØns‚ amXrklPamb
kwc£WØn\p Gev ] n°p∂p. a\pjymhXmcw sNbv X
⁄m\sØ, \ΩpsS I¿Ømhmb tbip{InkvXphns\ K¿`w [cn®v
{]khn®hfmWp adnbw.
Hm adnbta, ⁄m\knwlmk\ta, RßfpsS AΩsb∂ \nebn¬
F√m tcmKnIƒ°pw Ahsc kwc£n°p∂h¿°pwth≠n
am[yÿyw hln°Wta. kln°p∂ RßfpsS Ab¬°m¿°p
th≠n R߃ sNøp∂ tkh\ØneqsSbpw RßfpsS Xs∂
klm\p`mhØneqsSbpw bYm¿∞ lrZb⁄m\w R߃
kzoIcn°m\pw AXns\ hf¿Øm\pw th≠ A\p{Klw R߃°p
\evIWta.
\n߃°v F√mh¿°pw th≠nbp≈ Cu {]m¿∞\tbmsS Fs‚
A∏kvtXmenImio¿hmZw \evIp∂p
hØn°m\n¬ \n∂v, 3 Unkw_¿ 2014
hnip≤ {^m≥knkv tkhydns‚ kvacWmZn\w
{^m≥knkv am¿]m∏
]n.-H.-kn.
tIcf ItØm-en-°m-k-`-bpsS Bÿm-\-Im-cym-ebw
sIm®n
08.01.2015
Ref: 2834/K 35/OL/KCBC/DS
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
-A-`n-hµy ]mtd-°m-´n¬ ]nXm-hns‚
28-˛mw Nc- a - h m¿jnIw
s^{_p-hcn 20- sh≈n-bmgvN
`mKy-kva-c-Wm¿l\mb A`n-hµy I¿±n-\mƒ tPmk^v
]mtd-°m-´n¬ ]nXm-hn-s‚ NcaZn\-amb s^{_p-hcn 20-˛mw
XobXn sshIp-t∂cw 6.00 aWn°v Fd-Wm-Ipfw sk‚ v
tacokv IØo-{U¬ _kn-en-°-bn¬ kaql-_-enbpw
A\p-kva-cW {]m¿∞-\bpw D≠m-bn-cn-°pw. P\-ßsf
ap≥Iq´n Adn-bn-®p-sIm≠v \ΩpsS F√m-]-≈n-I-fnepw
]nXm-hn-\p-th≠n At∂-Zn-hkw hnip≤ Ip¿_m-\bpw
H∏okpw \S-tØ-≠-XmWv.
am¿ sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv
t{]mt´m-kn-s©-√pkv
»17
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
18
ka¿∏n-X-hnNm-c߃ (2)
IÆp-\o-cn-\n-S-bn¬ hncn-bp∂ ]p©n-cn-bn-eq-sS...
\K-c-tØmSv tN¿∂p-In-S-°p∂ tNcn-°-cn-I-em-bn-cp∂ Ah-cpsS k\ym-km-{i-aw.
\qdp-h¿j-tØmfw ]g-°a- p≈ sI´n-Sa- m-sW-¶nepw kmam\yw F√m kuI-cy-ßfpw
B B{i-a-Øn-ep-≠m-bn-cp-∂p. Ggv k\ym-k-ssh-Zn-I¿ AhnsS Xma-kn-®p. Ahtcm-sSm∏w {]mbw-sN∂ Hcp k\ymk ktlm-Z-c\pw. c≠p sshZn-I¿ kvIqfnepw,
aq∂p-t]¿ ASp-Øp≈ tImtf-Pn-ep-amWv A≤ym-]\w \S-Øn-bn-cp-∂-Xv. t_m´-Wn°pw, kpthm-fP
- n-°p-sam∏w tbip-hns‚ D]m-[n-If- n-√mØ kvt\l-sØ-°p-dn®pw
B-ga- mbn Ah¿ a\\w sNøp-Ibpw bph a\- p-If- n-te°v Ah ]I¿∂p \¬IpIbpw sNbvXn-cp-∂p. B{i-am-[n-]\
- pw, kmº-ØnI Imcy-߃ ssIImcyw sNbvXncp∂ ssa°-f-®-\pw, {_Zdpw B{i-a-Øn¬ AYn-Xn-Isf kzoI-cn-®pw, ASp-°-fbpsS Imcy-߃ {i≤n-®pw, ]d-ºns\ kwc-£n®pw Ign-™p-Iq-Sn. \mep-aW
- n-°p≈
Nmb-Ip-Sn-I-gn-™v, Xs‚ Ime≥Ip-S-bp-ambn ssa°n-f-®≥ ]pd-tØ-bv°n-d-ßpw.
\K-c-Øns‚ Hmc-ß-fn-eqsS \S-∂v, kwkm-cn-°p-hm≥ B{K-l-ap-≈-hsc {ihn-®v,
Ip´n-I-tfmSv Xami ]d™v At±lw Xncn-s®-Øp-tºmƒ Ggc aWn-bm-Ipw. IrXyw
sIm¥-bv°p≈ ka-bw. kmh-[m\w At±-l-Øns‚ Cu ""\K-cn-Im-W¬'' B{i-aØn¬ Akz-ÿX krjvSn-°p-hm≥ XpS-ßn.
an° Znh-kß
- f- nepw ssa°n-f®
- ≥ aS-ßn-sb-Øp-tºmƒ A®\v Ht∂m ct≠m t]¿
Iq´p-Im-Wpw. At±lw Ahsc t\sc aWn-ap-dn-bn¬ sIm≠p-h-∂n-cp-Øpw. ]g-bXm-sW-¶nepw B aWn-ap-dn°v Hcp BVy-Xz-ap-≠v. Ahn-SsØ tkm^-Iƒ ]pXnb-Xm-Wv. A®s‚ Iq´-Im-cn¬ ]ecpw aZy-]m-\n-I-tfm, ab-°p-a-cp-∂n\v ASn-a-Itfm, hn[-hI
- t- fm, hrØn-lo-\c- mb Ip´n-Itfm Bbn-cp-∂p. Ah¿°-dn-bmtam BhrXn-bpsS A¥- v. Ah¿ Ahn-sS-bn-cp∂v Dds° h¿Ø-am\w ]d-bpw. Ip´n-Iƒ
B ÿew Ae-t¶m-ea- m-°pw. Ahsc AhnsS\n∂p ]d-™b
- b
- v°m≥ Nne-t∏mƒ
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»19
]mSp-s]-Spw. B{i-a-Ønse {_Z¿ Ah-tcmSv kvt\l-tØmsS h¿Øn-®p. Nnet∏mƒ Blmcw hnf-ºn, a‰p-Nn-e-t∏mƒ imkn-®p, shsd Nne-t∏mƒ Ah-cpsS
IqsS-bn-cp∂v {]m¿∞n-®p. ssa°n-f-®\v Hcp XpW-t]m-se-bm-bn-cp-∂p {_Z¿.
Ipsd amk-߃ Ign-™t- ∏mƒ C°mcyw Hcp ]cm-Xn-bmbn kp∏o-cn-bd- ®
- s‚ ASp°-se-Øn. kvIqfn¬ ]Tn-∏n-°p∂, ]´w In´n-bn´v A[n-I-Im-e-am-hmØ sNdp-∏°m-c-\mb tXma-k-®-\mWv BZyw hnjaw {]I-Sn-∏n-®-Xv. kaql N¿®bv°v CsXSp-°-W-sa∂v kp∏o-cn-b-d-®-t\mSv Bh-iy-s∏-Sp-Ibpw sNbvXp. A-ßs\ Hcp
Znhkw AØmgw Ign™ ka-bØv kp∏o-cn-b-d-®≥ Cu hnjbw s]mXp
N¿®bv°v sIm≠p-h-∂p. ""Cßs\ Bfp-Isf hnfn-®p-sIm-≠p-h∂v Ib-‰n-bn-cpØp-∂Xv Bim-ky-amb Hcp \S-]-Sn-b-s√∂v A≤ym-]-I-\mb B‚-Wn-b-®≥ ]d™p. Ip´n-Isf ]Tn-∏n®v aS-ßn-h-cp-tºmƒ X\n°v Bh-iy-amb hn{iaw e`n-°phm\pw ]nt‰ Znh-k-tØ-bv°p≈ ¢mkp-Iƒ°v Hcp-ßp-hm-\pw, Cu ""AK-Xn-IfpsS A{]-Xo-£n-Xa- mb BK-a\w'' XS -ap≠m°p-∂p-sh∂v tkhy¿ A®\pw ]d™p. N¿®-Iƒ \o≠p-t]m-bn. ssa°n-f®
- \pw {_Zdpw H∂pw an≠m-Xn-cp-∂Xv a‰p≈-hsc Ip]n-Xc- m-°n. ssa°n-f®
- ≥ Xs‚ ÿm\w Zpcp-]t- bm-Kn-®p-Iq-Sm-sb∂v Hcmƒ
X´n-hn-´p. H∂pw Xocp-am-\a- m-ImsX kaq-lN
- ¿® ]Øp-aW
- n-tbmsS ]ncn-™p. kp∏ocn-bd- ®
- ≥ ]nSn-∏n-√m-Øh
- \
- m-sW∂p ]d-™mWv Ah¿ Ahn-Sw-hn-´X
- v.
AK-Xn-Iƒ°p-th-≠n-bpw, B¿Ø¿°p-th-≠n-bpw, th≠-s∏-Sm-Øh
- \
- p-th-≠n-bpw,
Ag-In-√m-Øh
- \
- p-th-≠nbpw Bcw-`n-®X
- mWv {]hm-NI
- [
- o-cX Xpfp-ºp∂ ]e k\ymk-ap-t∂-‰-ß-fpw. kzbta ad∂v A]-c-\p-th≠n PohnXw hybw sNøp-hm≥ Xocpam-\-sa-Sp-Ø-h¿, Znhy-Im-cpWy k{Im-cn-sb-sXm´v {]Xn-⁄-sb-SpØv _en-°-√n¬
PohnXw ka¿∏n-®-h¿ XpS-ßn-b-XmWv an° k\ym-k-k-`-I-fpw. ""hgntb \S-°p∂-hs\ ]nSn®v '' Du´p-ta-i-bn¬ Ccp-Øp-hm≥ ]d™ temI-Kp-cp-hns‚ emh-Wyamb Pohn-X-ssi-en-bn¬\n∂v {]tNm-Z\w Dƒs°m-≠p-sIm-≠v, B alm-ssN-X-\yØns‚ ASp-sØ-Øp-hm≥ km[n-®n-s√-¶n¬ 100 ASn amdn-\n-∂p-sIm-≠m-sW¶nepw Xß-fm-em-hpw-hn[w ""]pXn-b-\n-ba Iev]\'' PohnX ssien-bm-°n-b-h¿
XpS-ßnb ""sXcphv hnπ-h-Øns‚'' _m°n-]-{X-ß-ft√ \ΩpsS k\ymk B{i-a߃. Cu `qan-bn¬ X߃ AXn-Yn-Ifpw X߃ B¿°p-th≠n tkh\w sNøp∂pthm A-h¿ ho´p-Im-cp-am-sW∂v Ah¿ Bg-ambn hniz-kn-®p. AXp-sIm≠v
`qan-tbmfw henb BZ-chv hn[-h-tbm-Spw, hni-°p-∂-h-t\m-Spw, hne-°-s∏-´-h-
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
20
t\mSpw Ah¿ ImWn-®p. Cu `qansb kz¥w B°p-I-b-√m-bn-cp∂p Ah-cpsS
e£yw. Cu `qansb ]pWy-am-°n-b-hs\ Ah¿ kvt\ln-®p. Ah≥ Ah¿°v
el-cn-bmbn.
kmam\yw t`Z-s∏´ kvIqfp-I-fpw, BXp-cm-e-b-ß-fpw, kmaq-ly-t£-a-{]-h¿Ø\
GP≥kn-Ifpw \S-Øp-tºmgpw kmam\y P\w B{K-ln-°p∂ sFIy-Zm¿Vy-Øns‚
Iml-f-i_vZw Db¿Øp∂ ssa°n-f-®-s\-t]m-ep-≈-h-cpw, B{i-a-Ønse {]mbw
sN∂ {_Zdpw C∂-se-I-fpsS ssNX-\yhpw \msf-bpsS {]Xo-£-bp-ambn ka¿∏nX-Po-hn-XsØ tim`-\-am-°p-∂p. Dudm-e-bn-Sm-sX, Ipº-km-c-°q-Sn-√m-sX, sXcp-hoYn-I-fpsS Hmc-ß-fn¬\n-∂pw, hoSp-IfpsS hcm-¥-I-fn-en-cp∂pw a\p-jy-lr-Z-b-ßfpsS AI-Ø-f-ßsf am¥n-°o-dp∂ ]m]-ß-fpsS sI´-gn-°p-hm≥ {ian-°p-∂-h\mWv C∂sØ k\ym-k-Po-hn-X-Øn\v A·n ]I-cp-hm≥ t]mIp-∂-h¿. ab-°pacp-∂n\v ASn-ab
- m-bn, hoSn\v ]pd-tØbv°p hen-s®-dn-bs- ∏-´v, `qan hoSpw, BImiw
IqSm-c-hp-am°n Pohn-°p-∂-h-cpsS kplr-Øp-°fmIp-hm≥ {ian-°p-∂-h-cmWv
C∂ns‚ k\ym-k-Po-hn-XsØ ZrV-s∏-Sp-Øp-hm≥ t]mIp-∂-h¿. ssk°n-fn¬
bm{X sNøp-hm≥ Rm≥ Ft∂ ad∂p XpS-ßn-bn-cn-°p∂p! hymbm-a-Øn-\p-th-≠nb-√m-sX, kulrZw \¬Ip-hm-\mbn \S-t°≠ Imcyw Rm≥ hnkva-cn-®pXpSßn-bncn-°p∂p! Fs‚ tai-∏p-dsØ tNmdpw Idnbpw hni-°p-∂-h-\p-IqSn Ah-Im-is∏-´X
- m-sW∂ ss__nƒ kXyw, I¨sh≥j≥ {]kw-KØ
- n-\p-th≠n am{Xw am‰n
hbv°p-hm≥X-°-hn[w kuI-cy-]q¿∆w Rm≥ ]Tn-®p-h-®n-cn-°p∂p!!!
F\n°v hy‡n-]-c-amb hnip-≤n-bp-≠m-bn-cn-°p-Ibpw kaq-l-Øns‚ ¢mhv ]nSn®
amen-\y-ßsf Npc-≠n-°-f-bp-hm≥ sNdp-hn-c¬t]mepw Rm≥ A\-°m-Xn-cn-°pIbpw sNøp-IbmsW-¶n¬, Hcp {InkvXp injy-\mb Rm≥ Nmhp-tZm-ja- mWv sNøp∂-sX∂v hnJym-X-\mb Hcp Im¿Un-\¬ hØn-°m≥ Iu¨kn-en¬ ]d-™n´v
A[nIw \mfm-bn-√. hnip-≤n-bpsS \dp-ae
- c- p-Iƒ ]c-Øp-I F∂p-]d- ™
- m¬ tbip
k¶-ev]-Øn-ep≈ kaq-l-kr-jvSn-bpsS Bhn-jvIm-c-am-Wv. Rm≥ Fs‚ sNdnb
tdmƒ sNøp-I-am-{X-a-√, F∂n-eqsSbpw, Rm≥ a‰p-≈-h-tcmSp tN¿∂pw Hcp \h
kaq-l-kr-jvSn-°p-th≠n A≤zm-\n-°p-I-bpw, {ihn-°p-I-bpw, {]Xym-i-tbmsS
ImØn-cn-°p-Ibpw sNøp-Ib
- mWv k\ym-k[
- ¿Ωw. AXt√ ka¿∏n-Xh
- ¿j-Øns‚
AI-°mºpw {]tLm-j-W-hpw. sXt° Ata-cn-°-bn-ep-S-\ofw B`y-¥c Iem-]Øn\v klm-bn-°p-Ibpw AhnsS ]mh-s∏-´h
- c- psS c‡-∏p-gs- bm-cp-°p-hm≥ hgn-
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»21
sbm-cp-°p-Ibpw sNøp∂ Bbp[ \n¿Ωm-W-im-e-Iƒ ÿnXn-sN-øp∂ Ata-cn°-bnse Hcp henb ]´-W-Øn¬ I\ym-kv{Xn-I-fpw, k\ymk sshZn-Icpw,
Aevambcpw 340 Znhkw kl-\-k-acw \S-Øn-bXv k`bpw kaq-lhpw Htc auXnI-i-co-c-Ønse AwK-ß-fm-sW-∂p≈ Bg-ta-dnb hnizm-k-Øn-em-Wv. ka¿∏n-X¿
Xß-fpsS ""{]hm-N-I-Zu-Xy-am-Ip∂ A·nsb aqSn-bn-cn-°p∂ Nmcw'' X´n-°-f-bphm≥ Bcw-`n-®n-cn-°p-∂Xv F{Xtbm ipt`m-X¿°am-Wv.
""\{k- n¬ \n∂p-h∂ Ch≥ Bcv '' F∂v ]ecpw s\‰n-Np-fn®v tNmZn-®p. Ah\v
AwKo-IrX hnZym-`ym-k-ap-≠m-bn-cp-∂n√; s\K-fn-°p-hm≥ ]utcm-lnXy ]mc-º-cy-ap≠m-bn-cp-∂n√; BtLm-jn-°p-hm≥ Ipe-a-ln-a-bp-≠m-bn-cp-∂n√; ]cn-hm-c-ßsf
kwL-Sn-°p-hm-\p≈ A[n-Im-c-tam, ]Wtam D≠m-bn-cp-∂n-√. shdp-samcp X®s‚
aI≥ am{Xw! ]t£, Ah\v ssZhw Iq´v D≠m-bn-cp-∂p. B ssZh-Øns‚ Imcyw
]d-™mWv Ah≥ Bcw-`n-®-Xpw, Ah-km-\n-∏n-®-Xpw. ""ssZh-Øns‚ Bflmhv
Fs‚ ta¬ D≠v. Zcn-{Z¿°v kphn-ti-j-a-dn-bn-°p-hm≥ Aßs\ \ntbm-Kn-®n-cn°p∂p'' F∂p ]d™p XpS-ßnb bm{X Ah-km-\n-®Xv ssZhta Aß-bpsS
Ic-ß-fn¬ Fs‚ Bflm-hns\ ka¿∏n-°p∂p F∂p-]-d-™p-sIm-≠m-Wv.
AXns‚ CSbv°p \S-∂Xv apgp-h\pw \h-k-aq-l-kr-jvSn-bpw. A\-¥-amb km≤yX-Iƒ Db¿Øn-bmWv Ah≥ Pohn-®-Xpw, acn-®-Xpw. Cu km≤y-X-Iƒ ho≠pw
Is≠-Øp-I-bm-bn-cn-°s´ \ΩpsS ka¿∏nX Pohn-X-[¿Ωw. \S∂v Imep-Iƒ Igbv°p-tºmƒ, hni∂v hbdv IØp-tºmƒ, ]d™p cay-X-bn-em-°p-hm≥ ]cn-{i-an°p∂ {]iv\w IqSp-X¬ hj-fmbn amdp-tºmƒ, hy‡n-]-c-amb PohnXw Ah-tlfn-°-s∏-Sp-tºmƒ, sFIy-Zm¿Vy-{]-Jym-]\w \Ωsf Akzo-Im-cy-cmbn am‰p-tºmƒ,
Bcp-an-√m-Ø-h¿°pth≠n \msa-Sp-°p∂ \ne-]m-Sp-Iƒ, \ΩpsS k\ymk PohnX-Ønse IpSpw-_mw-K-߃Xs∂ shdp-t∏msS ImWp-tºmƒ Hm¿Øn-cn-°p-I,
c≠m-bncw h¿j-߃°p-apºv Cu aÆn-eqsS \S-∂p-t]mb B ''\mtSmSn''-bpsS
Pohn-X-Øn¬\n∂v Rm≥ hf-sc-b-I-se-b-t√-sb-∂v. AXp-t]m-sc, IÆp-\o-cns‚
CSbn¬ ]p©n-cn-Xq-In, A]-cs‚ Pohn-XsØ kzm¿∞-I-am-°m≥.
sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
22
Archbishop George Cardinal Alencherry
FEBRUARY 2015
1
3
am
05-09
10
pm
11-16
19
Olive Mount
Inauguration of champion care homes
Sangli
Visit
Renewal centre
Inter religious meeting
am
Elavoor
Jubilee of St. Francis LP school.
pm
Bishop house
Presbyteral council
Muvattupuzha
Family apostolate diocesan gathering
pm
23
25
St.Chavara and St. Euphrasia
Rome
21
22
Delhi - Faridabad
am
26-02
Ayyampuzha parish Holy Qurbana C/o CML
Ujjain
Inauguration- national mission seminar
Rani Maria Indore
Holy Qurbana
Patna
MARCH 2015
3
pm
Mount. St. Thomas Inauguration of L.R.C seminar
4
am
Renewal centre
Sahrudaya Golden Jubilee
pm
Aimury
Bible convention
Bahrain
Visit
Kannamaly
Message
05-07
8
pm
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»23
Bishop Sebastian Adayanthrath
FEBRUARY 2015
1
am
pm
2
Vaikom Forane
Holy Mass & Gramolsav
Thamarachalpuram Holy Mass & Blessing
pm
Bishop’s House
BM, Subodhana
3
am
pm
Karingachira
Bishop’s House
Vaikom Welfare
Annual Meeting
BM, Corporate Education Agency
Meeting, Catholic Friends of Welfare
4
am
pm
Thripunithura
Ekm
Holy Mass, School Anniversary
Anniversary, St. Mary’s School Ekm
5
pm
Bishop’s House
CMC Ekm
BM, Renewal Centre
Platinum & Golden Jubilee Celebration
6
pm
Charamangalam
Holy Mass & Flag Hoisting
7
pm
Edappally
Bishop’s House
Thrikkakara
Engagement
BM, Naipunnya Kochi
Meeting, BMC
8
pm
Srampical
Holy Mass & Parish Declaration
Aiswrayagram
Annual Meeting
9
10
am
pm
Lisie Hospital
Bishop’s House
Managing Committee
BM, Bharata Mata College
11
am
pm
Cherthala
Bishop’s House
Holy Mass & Jubilee – Green Gardens
BM, Mar Louis
12
am
pm
Angamaly
Moozhikkulam
LF Managing Committee
Jubilee Inauguration of School
13
pm
Bishop’s House
BM, Sathyadeepam
14 to 18
Balasore, Orisa
Mission Visit
19
Bishop’s House
Bishop’s House
Aluva
BM, Chittoor Retreat Centre
presbyteral Council
Jubilee of the School
pm
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
24
20
am
pm
Bishop’s House
Renewal Centre
Basilica Ekm
BM, Naipunnya Edakunnu
Meeting, Liturgy Committee
Memorial Mass, Cardinal Parecattil
21
am
pm
Pallippuram
Bishop’s House
Holy Mass
BM, Naipunnya Cherthala
22
am
pm
Kizakkumbagam
Parappuram
Holy Mass & Parish Declaration
Holy Mass & Parish Declaration
Aiswaryagram
Annual Meeting
23
24
am
pm
Bishop’s House
Aluva
BM, Naipunnya Kochi
Blessing, CST Provincial House
25
am
pm
Vennala
Bishop’s House
Malayattoor
Holy Mass & Feast Celebration
BM, Subodhna
Convention Inauguration
26
pm
Bishop’s House
Meloor
BM, Social Kalamasserry
Anniversary, St. John’s School
27
pm
Marin Drive
Bishop’s House
Holy Mass, Regarding Convention
Engaged
28
am
pm
Kizakkambalam
Bishop’s House
Holy Mass & Convent Blessing
Engaged
MARCH 2015
1
pm
Mookkannoor
Bible Convention
2
pm
Bishop’s House
BM, Vaikom Welfare
3
pm
Bishop’s House
BM, Pongam NIMT
4
am
Renewal Centre
Golden Jubilee Meet, Save a Family
5
am
pm
Bishop’s House
Bishop’s house
Engaged
BM, Law college
6
pm
Bishop’s House
Viani
7
am
pm
Lisie Hospital
Bishop’s House
Managing Committee, Lisie Hospital
BM, ITC Cherthala
8
pm
Renewal Centre
Holy Mass
9
pm
Bishop’s House
BM, Naipunnya Welfare
Renewal Centre
Ongoing Formation
10
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»25
Bishop Jose Puthenveettil
FEBRUARY 2015
1
am
pm
Kunnel (Alangad)
Edappally
Holy mass
Holy Mass
2
pm
Bishop’s House
Angamaly
BM, Subodhana
Anniversary & Blessing – Don Bosco School
3
pm
Bishop’s House
BM, Corporate Education Agency
4
am
pm
Ponnarimagalm
Chalakkudy
Jubilee, St.Anns Convent
Holy Mass & Flag Hoisting
5
am
pm
Mallusserry
Bishop’s House
Jubilee, SSS Convent
BM, Renewal Centre
6
pm
Vijopuram
Holy Mass & Altar Blessing
7
am
pm
Ernakulam Basilica Sisters Jubilee, CMC Ekm
Udayamperoor Old Holy Mass & presbytery Blessing
8
am
pm
Kuzhupilly
Palluruthy
Holy Mass & Baptism
Holy Mass & Meeting
Bishop’s house
Engaged
9
10
pm
Bishop’s House
BM, BMC
11
am
pm
Aluva
Bishop’s House
Paduvapuram
Holy Mass & Blessing –Snehatheeram
BM, Mar Louis
Flag Hoisting
12
am
pm
Pulluvazhy
Renewal Centre
Meeting, Sanjo College of Nursing
Home Day
13
pm
Bishop’s House
Kalady
BM, Sathyadeepam
Message, St. George Church
14
am
pm
Aluva
Perumanoor
Memorial Mass, St. Dominic Church
Holy Mass
15
am
pm
Basilica Ekm
Kavil
Baptism
Holy Mass & Chapel Blessing
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
26
16
Bishop’s House
Engaged
17
am
pm
Renewal Centre
Kothavara
Corporate Day
Holy Mass & Hospital Blessing
18
am
pm
Basilica Ekm
Minor Seminary
Ash Wednesday
Class
19
am
pm
Bishop’s House
Bishop’s House
BM, Chittoor Retreat Centre
Presbyteral Council
20
am
Bishop’s House
Engaged
21
pm
Renewal Centre
Liturgical Meeting
22
pm
Ullala
Holy Mass & Meeting
Bishop’s House
Engaged
23
24
am
pm
Cherppungal
Bishop’s House
College Day
BM, Naipunnya Kochi
25
pm
Bishop’s House
Minor Seminary
BM, Subodhana
Class
26
pm
Bishop’s House
BM, Social Kalamasserry
27
pm
Bishop’s House
Engaged
Bishop’s House
Engaged
28
MARCH 2015
1
Pastoral Visit
2
pm
Bishop’s House
BM, Vaikom Welfare
3
pm
Bishop’s House
BM, Pongam NIMT
Thrikkakara
Class
5
pm
Bishop’s House
BM, Law College
6
pm
Bishop’s House
Viani
7
pm
Angamaly
Subodhana
8
am
Vellarappilly
Holy Mass
9
pm
Bishop’s House
BM, Naipunnya Welfare
Renewal Centre
Ongoing Formation
4
10
*****
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»27
A\ptamZ-\-§Ä
sshZnI cXv\w
2015 P\p-hc
- n-bn¬ \S∂ kotdm-˛a
- e
- _
- m¿
k` kn\Uv, k`-bpsS sshZn-I-cXv\w
_lp-aXn ^m. B‚Wn Ce-hpw-IpSn
A®-\v \¬Ip-∂p. 90 hb- mb _.
B‚Wn Ce-hpw-IpSn A®≥ sNdpXpw
hep- X p- a mb 70- ˛ - t Xmfw {KŸ- ß ƒ
cNn®p.
_lp. A®\v AXn-cq-]-X-bpsS A\ptamZ-\ßfpw {]m¿∞-\m-iw-kIfpw.
shmt°-j≥ s{]mtam-j≥
taP¿ shmt°j≥ Iymºv
(ZamkvIkv 2015)
\ΩpsS AXncq]X ssa\¿ skan\mcnbn¬ tN¿∂v
CShI sshZnI\mIm≥ B{Klap≈ 10, 12 ¢m pIfnse
Ip´nIƒ°mbp≈ taP¿ shmt°j≥ Iymºv \SØp∂p.
kabw:
2015 am¿®v 25 _p[≥ sshIn´v 4.00 apX¬
am¿®v 28 i\n cmhnse 9.00 hsc
ÿew:
AXncq]X ssa\¿ skan\mcn, Xr°m°c.
ssZhhnfntbmSv B`napJyap≈ Xmev]cyap≈ Ip´nIsf
_lp. hnImcnb®∑m¿ Cu Iymºnte°v ]d™bbv°
Wsa∂v kvt\l]q¿∆w A`y¿∞n°p∂p.
shmt°j≥ s{]mtam´¿
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
28
temI {]m¿∞-\m-Zn\w
s^{_p-hcn 8, 2015
]cn-ip≤ ]nXmhv {^m≥knkv am¿]m∏ hnip≤ tPmk-ss^≥
_°oØ-bpsS Hm¿Ω-bm-N-cW Zn\-amb s^{_p-hcn 8˛mw XobXn
""a\p-jy-IS- Ø
- n-s\-Xn-sc-bp≈ temI {]m¿∞, ]cn-Nn-¥\
- , {]h¿Ø\
Zn\-ambn'' {]Jym-]n-®n-cn-°p-∂p. hØn-°m-\n¬\n-∂p≈ Cu Blzm\a-\p-k-cn®v \ΩpsS AXn-cq-]-X-bnse F√m ]≈n-I-fnepw ÿm]-\ß-fnepw k\ym-k-`-h-\-ß-fnepw B[p-\nI kaq-l-Øn-ep≈ Cu
Xn∑bvs°Xnsc kaql a\-km-£nsb DW¿Øp-∂-Xn\pw Cu
A\oXn D∑q-e\w sNøp-∂-Xn\pw {]tXyIw {]m¿∞-\-Iƒ \S-ØW-sa∂v Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p.
t{]mt´m kns©-√qkv
klr-Zb kwL-ßfpw Ah-bpsS {]h¿Ø-\-ßfpw
\ΩpsS AXn-cq-]-X-bnse kmaqly t£a-{]h¿Ø\w P\-Io-b-am-°phm\p≈ ]cn-{i-a-߃ Ipd®v h¿j-ß-fmbn \S∂p hcp-I-bm-W-t√m. {Kmat’m-hß
- f
- pw, kvt\l-^u-t≠-j\
- n-te-°p≈ kw`m-h\
- I
- fpw tIm˛-Hm¿Unt\-t‰gvkv {]h¿Ø-\-ß-fpw, B\n-ta-t‰-gvkns‚ kwLSn-X-amb {]h¿Ø\-ßfpw am¿t§m-Zo-]-I-am-Wv. Aº-Xp-h¿jw ]n∂n-Sp∂ \ΩpsS kmaq-lytk-h\ {]h¿Ø-\-߃°v tZiob Xe-Øn¬Xs∂ AwKo-Imcw e`n®p
F∂p-≈Xv \ap-t°-h¿°pw A`n-am-\¿l-am-Wv.
klr-Zb kwL-߃ cq]o-Ic- n-°pI F∂p-≈X
- mWv kmaq-ly-tk-h\ {]{Inb-bpsS BZy-]-Sn. A®-∑m¿ kl-I-cWw \¬In-bm¬ am{Xta CXv hnP-bØn-se-Øp-I-bp-≈q. klrZbbpsS t\Xr-Xz-Øn¬ \S-Øp∂ ]cn-io-e\
]cn-]m-Sn-Iƒ°pw, ¢m p-Iƒ°pw, hm¿jn-I-߃°pw]≈n-bpsS lmfp-Itfm, apdn-Itfm Bhiyw hcpw. Ah hmSI CuSm-°msX \¬Ip-hm-\p≈
kwhn-[m\w ]mcnjv Iu¨kn-en¬ ]d™v A®-∑m¿ G¿∏m-Sm-°-W-sa∂v
A`y¿∞n-°p-∂p. hcp-am\am¿§w C√mØ Hcp apt∂-‰a- mWv "klrZb' Hcp
ssIbn¬\n∂v A¿ln-°p∂ as‰mcp ssIbn-te°v FØn-®p-sIm-Sp-°p-IbmWv klr-Zb sNøp-I, AXn¬ \nßfpw ]¶p-Im-c-I-tW.
am¿ sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv
t{]mt´m kns©-√qkv
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
-A˛ Is∏√
»29
(a cappella-2015)
Hymns to the heavenly abode
Date
Venue
Programme
09.30 AM
10.00 AM
10.30 AM
11.30 AM
12.30 PM
01.00 PM
01.45 PM
02.30 PM
: 21.2.2015 Saturday
: Renewal Center, Kaloor
:
:
:
:
Registration
Inaugural Session
Session 1- “k`bpw tZhm-eb
- k
- w-Ko-Xhpw” Rev. Dr. Antony Nariculam
Session 2- “The Imporance of Choral singing
in the context of liturgical music”
Sri. Jerry Amaldev, MFA cornell University, New York
: LUNCH
: Performance by: Choral Group -SING, India with Jerry Amaldev
: GROUP WORK, An experience of choral singing
group work will be animated by the choral group
: PANEL DISCUSSION “tZhm-e-b-kw-Ko-Xw C∂se C∂v ”
“tZhm-e-b-kw-Ko-Xhpw Pohn-Xm-\p-`-hhpw”
Rev. Fr. Paul Manayampilly
“cN-\m-ssi-enbpw Km\-ßfpsS sXc-s™-Sp∏pw”
Rev. Fr. Cheriyan Kuniyamthodathu
“tZhm-e-b-Ko-X-ß-fnse Bflo-bm-\p-`hw”
Mrs. Mable Prince
“Bem-]\
- s
- si-enbpw kwKoX D]-Ic
- WßfpsS D]-tbm-Khpw
Mr. Prince Joseph
Conclusion: Mar Jose Puthenveettil
03.30 PM : CONCLUDING SESSION
Mar Sebastian Adayanthrath
03.45 PM : TEA, Adieu
CS-hI Kmb-I-kw-L-Øn¬ kPo-h-ambn {]h¿Øn-°p∂ aq∂v t]sc Cu
t{]m{Km-an-tebv°v Ab-°p-a-t√m.
]s¶Sp-t°≠ aq∂v t]¿
1. Male Singer
2. Female Singer
3. Keyboardist
CS-h-I-bn¬ Iot_m-UnÃv Cs√-¶n¬ Kmb-I- kw-L-Øn\v ta¬t\m´w hln-°p∂
Bsf Ab-°p-I.
s^{_p-hcn 14 \v apºv hnfn®v t]cv cPn-ÿ sNøp-a-t√m.
hnfn-t°≠ \º¿ 1. 9387074619
2. 9605266504
˛ ^m. F_n CS-t»cn
˛ ^m. Bt‚m tNcmw-Xpcp-Øn
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
30
ae-bm-‰q¿ Xo¿∞m-S\w 2015
AXn-cq-]Xm ^manen bqWn‰v tI{µ-Øns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ henb
t\mºnt\m-S-\p-_-‘n®v \-S-Øp∂ ae-bm-‰q¿ Xo¿∞m-S\w Cu
h¿jhpw \S-Øp-∂p-s≠∂ Imcyw kt¥m-j-tØmsS Adn-bn®p-sIm-≈-s´. Hmtcm s^mtdm-\-bv°pw Xo¿∞m-S\Øn\mbv \n›bn-®n-cn-°p∂ Xob-Xnbpw tIm¿Un-t\-‰¿amcpsS t]cpIfpw,
t^m¨ \º-dp-Ifpw Xmsg tN¿°p-∂p:
Date
March 1, Sunday
March 8, Sunday
March 15, Sunday
Foranes
Mookkannoor, Vallam, Edappally,
Thripunithura, Pallippuram.
Koratty,
Manjapra,
Kanjoor,
Moozhikkulam, Ernakulam, Vaikom.
Karukutty,
Angamaly,
Parur,
Kizhakkambalam, Cherthala.
Names & Contact Numbers of Forane Co-ordinators
Forane
Name of the Priest
Parish
Mob. Number
Angamaly
Fr. Thomas Valookkaran
Neduvannoor
9961872966
Cherthala
Fr. Elias Chakiath
Paloothara
9961664620
Edappally
Fr. Savy Padickaparambil
Eloor
9847443876
Ernakulam
Fr. Thomas Mazhuvanchery
Chakkarparambu
9447139426
Kanjoor
Fr. Joseph Thamaravely
Kalady
9847336829
Karukutty
Fr. Tony Kottackal
Carmelgiri
9847437571
Kizhakkambalam
Fr. Joy Plackal
Pazhanganad
9447956861
Koratty
Fr. Paul Chully
Thirumudikkunnu
9847562561
Manjapra
Fr. Suresh Malpan
Sebipuram
9747143383
Mookkannur
Fr. Sebastian Konuparaban
Vijopuram
9847046638
Moozhikkulam
Fr. Abraham Oliappurath
Puthuvassery
9400356221
Pallippuram
Fr. Nidhish Njanackal
Valliara-Ulavaip
8547635866
Parur
Fr. Thomas Kannatt
Ezhikkara
9447182114
Thripunithura
Fr. Joseph Parecattil
South Parur
9847182950
Vaikom
Fr. Varghese Mampilly
Chempu
9446234546
Vallam
Fr. John Painumkal
Ayathupady
9447375843
Ub-d-IvS¿, ^manen bqWn‰v
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»31
AXn-cq-]Xm en‰¿Pn-°¬ IΩo-j≥
hnip≤ Ip¿_m\ \¬Im≥ \ntbm-Kn-Xc
- mb _.kntÃ-gvkn-\p-th≠nbp≈ c≠m-asØ skan-\m¿ 2014 Unkw_¿ 6˛\v dn\yq-h¬ sk‚dn¬ \SØn. A`n-hµy tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhv DZvLm-S-\-ktµiw \¬In. _. B‚Wn \cn-Ipfw A®-\pw, kn_n ]pfn-°-\®\pw ¢m p-Iƒ \bn-®p. A`n-hµy sk_m-Ãy≥ ]nXmhv kam-]-\k-tµiw \evIp-Ibpw _.-kn-tÃ-gvkns\ Cu ip{iq-j-bv°mbn
HutZym-Kn-Ia
- mbn \ntbm-Kn®v k¿´n-^n-°‰- p-Iƒ \evIp-Ibpw sNbvXp.
skan-\m-dn¬ 304 kntÃgvkv ]s¶-Sp-Øp.
hn. Ip¿_m\ \evIp∂Xn\pff Akm[mcWip{iqjnIƒ°p≈ GXm\pw
\n¿t±-i-߃:
Xncp∏´w kzoIcn°mØh¿ hn. Ip¿_m\ \evIp∂Xns\ kw_‘n®v Hcp tcJ
HutZymKnIambn ]pds∏Sphn®Xv t]mƒ Bdma≥ am¿]m∏bmWv. 1969˛¬ \evIs∏´
{]kvXpX tcJbn¬, ]t£, B ip{iqj kw_‘n® \n_‘\Iƒ IrXyambn
\n¿∆Nn®ncp∂n√. Bb-Xn-\m¬, Ah Dƒs∏-SpØn 1973˛¬ ams‰mcp tcJ At±lw
{]kn≤oIcn®p. ]n∂oSv, 1980˛¬ tPm¨ t]mƒ c≠ma≥ am¿]m∏ Ip¿_m\
kw_‘ambn ]pds∏Sphn® Hcp tcJbnepw AtX∏‰n \n¿t±i߃ D≠mbncp∂p.
AtX h¿jØn¬Øs∂, Bcm[\{IaØn\pw IqZm-i-Iƒ°p-th-≠n-bp≈
hØn°m≥ Imcymebw hn. Ip¿_m\bpsS Akm- [ m- c - W - i p- { iq- j n- I sf
\ntbmKn°ptºmƒ {i≤nt°≠ Nne Imcy߃ Dƒs∏SpØn Hcp
\n¿t±iItcJbpw \evIpIbp≠mbn. AtX Imcymebw 2004˛¬ ]pds∏Sphn®
as‰mcp tcJbn¬ C°mcy߃ IqSpX¬ kv]jvSam°pIbpw sNbvXp.
1.
apIfn¬ kqNn∏n® tcJIfpsS shfn®Ønepw kotdm ae-_m¿ k`bpsS {]tXyI-\n-ba- ß
- fpw IW-°n-se-SpØv Xmsg-°m-Wp∂ \n¿t±-iß
- f
- mWv Akm-[mcWip-{iq-jn-Isf kw_-‘n®v \evIn-bn-cn-°p-∂X
- v (Particular Laws, Art. 144/17).
1.1 Xncp∏´w kzoIcn® sshZnItcm, Uo°∑mtcm, a‰p ]´°mtcm aXnbmImsX
hcptºmƒ am{Xta Akm[mcW ip{iqjnIsf \ntbmKn°mhq.
1.2 tcmKw aqetam {]mbm[nIyw aqetam ]´w kzoIcn®n´p ≈h¿°v hn.
Ip¿_m\ \evIm≥ km[n°msX hcptºmgpw Akm[mcW ip{iqjnIsf
\ntbmKn°mw.
1.3 BfpIfpsS FÆ°qSpX¬ aqew hn. Ip¿_m\ \evI¬ Akm[mcWambn
\o≠pt]mIm≥ CSbmIp∂ kµ¿`ßfnepw Cu A\phmZw D]tbmKn°mw.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
32
1.4 tbmKyXbpff Bscbpw Cu ZuXyw Gev]n°mw. Ah¿ amXyIm]camb
ss{IkvXhPohnXw \bn°p∂hcmbncn°Ww; hnizmkhpw k∑m¿§hpw
kw_‘n® Imcyßfn¬ kpkΩXcmbncn°Ww; ]cnip≤ Ip¿_m\tbmSv
`‡nbpw BZchpw Dffhcmbncn°Ww; ssZhP\Øn\v s]mXpth
kzoImcycmb hy‡nIƒ Bbncn°Ww.
1.5 Imtdmb ]´-sa-¶nepw kzoI-cn-®n-´p≈ sshZn-Ih
- n-Zym¿∞n-Iƒ, \nXy-{hXw
kzoI-cn-®n-´p≈ Assh-Zn-Ik
- \
- y-kvX¿ F∂n-h¿°v Akm-[m-cW ip{iqjn-Iƒ Bhmw. Ahsc Hcp {]m¿∞-\m-ip-{iq-j°
- n-Sbv°v Cu ZuXyw
HutZym-Kn-Ia- mbn G¬]n-t°-≠X
- m-Wv.
1.6 AXncq]X sa{Xm≥ \n›bn°p∂ F√m Akm-[m-cWip{iqjn-Iƒ°pw
]cn-io-e\w \evtI-≠X
- m-Wv. Ip¿_m\ F∂ cl-ky-Øns‚ ssZh-im-kv{XsØ-∏‰- nbpw Ip¿_m-\{- I-aØ
- ns‚ LS-\, {Iam-\p-jvTm-\ß
- ƒ F∂n-sh-b∏-‰nbpw Ahsc ]Tn-∏n-°W
- w. Ip¿_m\ \evIp-tºmƒ {i≤nt°≠ {]mtbmKn-II
- m-cy-ßf
- nepw ]cn-io-e\w \evIWw.
1.7 Akm[mcWip{iqjnIƒ Ds≠∂ ImcWØm¬ sshZnIcpw Uo°∑mcpw
hn. Ip¿_m\ \evIp∂Xn¬\n∂v amdn \nev°m≥ ]mSn√mØXmIp∂p.
BhiyØn\v sshZnItcm Uo°∑mtcm D≈t∏mƒ Akm[mcW
ip{iqjnIƒ hn. Ip¿_m\ \evIm≥ ]mSns√∂v Npcp°w (Hcev]kabw
\o≠pt]mIp∂psh∂ H‰°mcWØn¬ Akm[mcWip{iqjnIsf
\ntbmKn°p∂Xv icnbmb \S]Snb√).
1.8 Hcp \n›nX kabtØ°p am{Xta (Ht∂m ct≠m h¿jw) Cu ZuXyw
Gev]n°mhq. Bhiysa¶n¬, A\phmZw ]pXp°n \evImhp∂XmWv.
1.9 cq]X sa{Xm≥ \n¿t±-in-°p∂ {]tXy-I Xn-cp-hkv{Xw [cn®v am{Xta Ah¿
Znhy-Im-cpWyw \evIm-hq. B hkv{Xw efn-Xh
- p-am-bn-cn-°W
- w.
1.10 Akm[mcWip{iqjnIƒ°v Fs¥¶nepw AkuIcyw D≈t∏mƒ,
AhcpsS ZuXyw as‰mcmsf Gev]n°m≥ (delegation) ]mSpffX√.
1.11 Akm-[m-cW ip{iq-jn-Iƒ kaq-l-Øns‚Xs∂ `mK-am-b-Xp-sIm≠v
ssZhme-bØ
- n¬ Ah¿°v {]tXy-Iÿ
- m-\tam ÿetam \n›-bn®p \evtI≠-Xn-√.
1.12 Ah¿ AƒØmcbn¬\n∂v t\cn´v IpkvtXmZn FSp°m≥ ]mSpffX√,
IpkvtXmZnbn¬\n∂v t\cn´v FSpØp Dƒs°m-≈phm\pw ]mSn√.
sshZnIcn¬\n∂v Ip¿_m\kzoIcn®tijw, At±lØn¬\n∂v
IpkvtXmZn G‰phmtß≠XmWv.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»33
1.13 hnizmknIƒ°v hn. Ip¿_m\ \evIm≥ t]mIp∂Xn\papºv Akm[mcW
ip{iqjnIƒ Ip¿_m\ kzoIcnt°≠XmWv.
1.14 GsX¶nepw ImcWhim¬ XncthmkvXn Xmsg hogm≥ CSbmbm¬,
\evIp∂ ip{iqjnXs∂ AXv FSpt°≠XmWv.
1.15 Akm[mcWip{iqjnIƒ kaqlØns‚ `mKambn Ip¿_m\bn¬ kw_‘n- ° p- ∂ - h - c m- b n- c n- ° - W w. Ip¿_m\ \ev I m≥th≠n am{Xw
Ip¿_m\bv°nSbv°v Ibdnhcp∂Xv icnbmb coXnb√. Aßs\
hcp∂h¿ ]et∏mgpw Ip¿_m\ kzoIcn°mdpan√. AXp \ncp’ml
s∏SptØ≠XmWv.
1.16 tcmKmhÿbn¬ hn. Ip¿_mbpsS Akm[mcWip{iqjn Ifmbn
hcmXncn°p∂XmWv DØaw.
1.17 sshZn-I¿ am{Xta hn.-Ip¿_m\ t\cn´v FSpØv Dƒs°m-≈m-hq.
1.18 km[mcWip{iqjnIƒ (sshZnI¿, Uo°∑m¿) Bhiym \pkcWw
D≈t∏mƒ, Akm[mcWip{iqjnIƒ hn. Ip¿_m\ \evIm≥ ]mSpffX√.
1.19 CS-hIhnIm-cn-bpsS \n¿t±-im-\p- c- Ww thWw A-km-[m-cW
- i
- p-{iq-jn-Iƒ
Xß-fpsS ip{iqj \n¿∆-ln-°p-hm≥.
Sisters of St. Joseph of ‘Saint-Marc’ (SJSM)
Sanjo Province, Vengoor
Provincial Superior
:
Sr. Lilly Payyappilly SJSM
Provincial Assistant
:
Sr. Celine Varghese SJSM
Provincial Councillors :
Sr. Kusumam Mathew SJSM
Sr. Mary Palatty SJSM
Sr. Anne Mary Cheriyantharayil SJSM
]pXnb kmc-Yn-Iƒ°v A\p-tam-Z-\-ß-fpw,
{]m¿∞-\m-iw-Ifpw!!!
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
34
Transfers/Appointments
Assistants (January 31, 2015)
Rev. Fathers
Appanchira Tomy CMI Bijnor
Chenginiyadan Varghese (Jijo)
Chirayil Augustine MST
Chittilappally Joseph (Melvin)
Gracevilla Mejo CMI
Kachappilly Vince
Kachirayil Joseph Francis O Carm.
Kaduthalakunnel Binu Michael SJ
Kaithakalam Thomas MCBS
Kaitharan Nidhin SDB
Kallookkaran Tony
Kanjirathingal Sebastian (Sebin)
Kannarambel Binu CMI
Kappiparambil Kuriakose MST
Karukanthara Julius
Karukappallil Dileep RCJ
Kiliyelikkudy Paul (Anil)
Kizhakkettam Sebastain
Kochuthazhath Jacob VC
Koluthuvally Raphael
Kooran Manelikudy Vimal RCJ
Kozhippallan Shoby CMI
Kozhuvallil Varkey
Kunnumpurath Shanu CMI
Kurisingal Francis
Madathiparambil Binu Jn. Bp.
Manjaly Thomas CMF
Menachery Sijo CMI
Moonjely Shanu
Moonjely Varghese (Jr.)
Moonjely Vinod MPH
Mulantharavayalil Nobi SDV
Mundithottiyil Jeneesh MS
Muttathottil Rintle CMI
Mylaparambil George O Pream
Palarivattom Asst.
Elamkulam Asst.
Cheranalloor E. Asst. (till Apr. 30)
Pallippuram Asst.
Koodalapad Asst. (till Apr. 30)
Karukutty Asst.
Thalayolaparambu Asst.
Asokapuram Asst.
Thirumudikkunnu Asst.
Edappally Asst. (till May 20)
Konthuruthy Asst.
Private Secretary to the Cardinal
Narakkal Asst. (till May 31)
Vechoor Asst. (till Apr. 30)
Mookkannoor Asst.
Pulluvazhy Asst. (till Apr. 30)
Meloor Asst.
Angamaly Asst.
Ezhupunna Asst.
Chunangamvely Asst.
Pazhanganad Asst. (till Apr. 30)
Poonithura Asst. (till May 31)
Muringoor Asst.
Mattoor Asst. (till May 31)
Kanjoor Asst.
Muttom Asst.
Naduvattom Asst. (till May 31)
Kuttipuzha Asst.
Koratty Asst.
Ernakulam Asst.
Edakkunnu Asst.
Kidangoor Asst.
Puthenpally Asst.
Kalamassery Asst.
Thuravoor North Asst.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»35
Mynattiparambil Varghese
Padayadan Vibin SJ
Parackal Subin
Pazheparambil Mathew CMF
Pereppadan Paulson
Perikalamkattil Augustine MCBS
Puthussery Joseph (K)
Puthussery Jose
Puthussery Sanu
Thachil Mathew
Thaliath Antony (Lijo)
Thottankara Jophy
Thottungathara Varghese CST
Urumbumkuzhy Varkey CMF
Valliyamthadathil Tomy SDB
Vattaparambil Antony
Veliyil Antony (Riju)
Aluva Asst.
Elamkulam Asst. (till May 20)
Muttom Asst.
Kurisumudi Asst. (till May 10)
Kizhakkambalam Asst.
Kokkunnu Asst.
Vallam Asst.
Evangelization
Manjapra Asst.
Edappally Asst.
Faridabad Diocese
Aimury Asst.
Manickamangalam Asst. (till Apr. 30)
Edappally Asst.
Alangad Kunnel Asst. (till May 20)
Malayattoor Asst.
Studies
Relieved
Areeparambil Kuruvila CST
Chackanikunnel Paul (Christy) C.Ss.R
Chirayapadickal Jaison CMI
Kalaparambath Jomon O.Carm
Kelamparambil Joseph VC
Konthiparambil Joshy CMI
Koottanal Adarsh CMF
Kudilingal Rebin (St. John Baptist)
Manakkat Joseph (Shojin) C.Ss.R
Maniparambil Basil OFM Conv.
Mattapilly Jijo O’carm
Muthukathaniyil Francis VC
Ottaplackal Augustine (Bibin) C.Ss.R
Padinjarepeedikayil Amal CMF
Palathingal Martin (Jerin)
Palayil Binoy IScH
Peedikayil Varghese MCBS
Perumpuzhakadavil Thomas HGN
Valamangalam Saji CMI
Vattaparambil Raju Augustine SJ
from Kanjoor Asst.
from Chunangamvely Asst.
from Kokkunnu Asst.
from Kuttipuzha Asst.
from Thirumudikunnu Asst.
from Meloor Asst.
from Poonithura Asst.
from Pallippuram Asst.
from Thuravoor North Asst.
from Naduvattom Asst.
from Pulluvazhy Asst.
from Muringoor Asst.
from Aimury Asst.
from Kudavechoor Asst.
from Evangelization & Konthuruthy
from Mattoor Asst.
from Asokapuram Asst.
from Muttom Asst.
from Kalamassery Asst.
from Palarivattom Asst.
Chancellor
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
36
an w-hIbv°p hmßn® hkvXphn¬
`mc-X-amX kvIqƒ Hm^v eoK¬ ÃUo-kns‚bpw
`mc- X - a mX sImtagv k v & B¿´v k v tImtfPns‚bpw
DZvLm-S\w
Fd-Wm-Ip-fw-˛-A-¶-amen AXn-cq-]-X-bpsS B`n-ap-Jy-Øn¬ Xr°m°-c-bn-ep≈ `mc-X-amX tImtf-Pns‚ ktlm-Z-co-ÿm-]-\-ß-fmbn
Nq≠n-bn¬ ÿm]n-Xa
- mb `mc-Xa
- mX kvIqƒ Hm^v eoK¬ ÃUokpw
`mc-X-amX sImtagvkv & B¿´vkv tImtfPpw 2015 P\p-hcn 16-˛mw
XobXn DZvLm-S\w sNbvXp. D∂X hnZym-`ym-k-ta-J-e-bn¬ ka¿∏nX-`m-h-tØmsS kmaqly \∑ e£y-am°n s]mXp-k-aq-lsØ
hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂-Xn\v Cu c≠v hnZym-`-h-\-ßfpw henb kw`mh-\-Iƒ \¬Ip-sa∂v DZvLm-S\ ktΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-SpØ F√mhcpw {]Xymi {]I-Sn-∏n-®p.
cmhnse 10.00 aWn°v am¿ sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hns‚
apJy Im¿Ωn-I-Xz-Ønepw am¿ tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXm-hns‚
kl-Im¿Ωn-I-Xz-Ønepw I¿±n-\mƒ tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhns‚bpw am¿ tXmakv NIyØp ]nXm-hn-s‚bpw km∂n-≤y-Ønepw
c≠p ÿm]-\-ß-fp-tSbpw sh©-cn∏v I¿Ωw \n¿∆-ln-®p. XpS¿∂v,
I¿±n-\mƒ ]nXm-hns‚ A≤y-£-X-bn¬ IqSnb ktΩ-f-\-Øn¬
tIcf apJy-a{¥n _. DΩ≥ Nm≠n DZvLm-S-\w \n¿∆-ln-®p. \nb-aa{¥n _. sI.-Fw. amWn, ap≥ tI{µ a{¥n {io. sI.-hn. tXmakv,
Fw.-F¬.-F. {io. A≥h¿ kmZØv, Fw.-Pn. bqWn-th-gvkn‰n sshkv
Nm≥k-e¿ tUm. _m_p sk_m-Ãy≥, \phm¬kv sshkv Nm≥ke¿ tUm. tdmkv h¿§okv, ImeSn kwkvIrX k¿∆-Ie
- m-ime sshkv
Nm≥k-e¿ tUm. Fw.-kn. Zneo]v Ipam¿ XpSßn [mcmfw ]uc-{]-apJcpw Biw-k-I-f¿∏n-®p. sshZn-I-cp-tSbpw k\y-kvX-cp-tSbpw
A¬amb {]Xn-\n-[n-I-fp-tSbpw {]mtZ-inI t\Xm-°-fp-tSbpw henb
km∂n≤yw NS-ßn\v tamSn-Iq-´n.
90 h¿j߃°p ap≥]v AXn-cq-]X
- m-≤y-£\
- m-bn-cp∂ am¿ AK-Ãn≥
I≠-Øn¬ ]nXm-hns‚ Zo¿L-ho-£W
- Ø
- ns‚ aIp-tSm-Zm-lc
- W
- a
- mWv
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»37
Nq≠n-bnse Cu hnZym-`ymk ÿm]\w. 1924 sabv 26-˛mw Xob-Xn
]nXmhv Xs‚Xs∂ ssI∏-Sb
- n¬ Fgp-Xn-bXpw AXn-cq-]X B¿ss°hvkn¬ kq£n-°p-∂-Xp-amb Ub-dn-°p-dn∏v CXn\v DZm- l-c-WamWv.
""5 aWn-tbmsS Motor Car˛¬ Ibdn NpW-ß≥th-en-bn¬
an w-hIbv°p hmßn® hkvXp ImWp-∂-Xn-\mbn
kv°qƒ amt\-P¿ s]. _. h¿§o-k®
- \pw Xfn-bØv sXmΩ®\pw Hcp-an®v t]mbn. ... \ΩpsS ]dºv (D-t±iw 70 ¬
Nn√m\w G°¿ ÿew) \S-∂p-I-≠p. B ]d-ºn¬
IqsS-bmWv ]pØ-\mbn Ing-°-º-e-sØ°p tdmSp-sh-´p∂-Xv˛ h≠n s]mIm-dm-bn-√. siem-°p-s∂-bp-≈q. AXpI- g n™p ]pXnb aT- Ø n- \ mbn AhnsS s]cp- º mhq¿°p≈ tdmSn\p hS-°p-hiw hmßn-®n-cn-°p∂ ÿew
tdmSn¬\n∂p I≠-tijw ""Imdn¬'' NpW-ßw-then ]≈nbn-te°p t]mbn.''
{Im¥-Z¿in-bmb am¿ AK-Ãn≥ I≠-Øn¬ ]nXm-hns‚ kz]v\w
\Ωn-eqsS C∂v km£m-XvI-cn-°p-I-bm-Wv.
`mc-Xa
- mXm ÿm]-\ß
- f
- psS amt\-P¿ _. h¿§okv If-∏d- º
- n¬ A®t‚bpw, AXn-cq-]X s{]m°p-td-‰¿ _. tPmjn ]pXph A®-t‚bpw,
Akn- v s{]m°p-td-‰¿ _. tPmk^v ]mØm-S≥ A®-t‚bpw
\n¿ΩmW {]h¿Ø-\-߃°v Bcw`w Ipdn® _. amXyp aW-hmf≥ A®-t‚bpw kvXpXy¿l-amb tkh\ßsf \µn-]q¿∆w A\pkva-cn-°p-∂p. Cu ÿm]-\-߃ Imtem-Nn-X-amb hnZym-`ymk
kwkv°mcw hf¿Øn-sb-Sp-°p-∂X
- n\pw kaq-lØ
- n\v A\p-{K-la
- mbn
amdp-∂-Xn\pw \h-amb ho£-W-ßfneqsS kaq-lsØ D≤-cn-°p∂-Xn\pw CShc-s´-sb∂v {]m¿∞n-®p-sIm≠v F√m-hn[ hnP-bß
- fpw
Biw-kn-°p-∂p.
Nm≥k-e¿
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
kmt¥mw `h≥ sshZn-I-a-µncw
38
(AXn-cq-]-X-bpsS ]pXnb sshZn-I-a-µncw)
ip{iq-j-bn¬\n∂v hnc-an-®-h-cpw, hnc-an-°p-∂-hcp-amb sshZoI¿°pth≠n s]mXn (Xe-tbm-e∏
- d- ºv) bn¬ ]Wn-bp-hm≥ t]mIp∂
sshZn-Ia
- µ
- n-cØ
- n\v (kmt¥mw `h≥) P\p-hcn 17-˛mw XobXn i\nbmgvN inem-ÿm-]\w \S-Øn. s]mXn CS-hI tZhm-eb
- Ø
- n\v ASpØv
XpS-ßp∂ Cu `h-\-Øns‚ ÿm]-\-Øn-\v, s^mtdm\m hnIm-cn,
s]mXn ]≈n hnImcn tPm¨k¨ h√q-cm-\-®-\pw, a‰p sshZo-Icpw, kntÃ-gvkgpw Ab¬hm-kn-Ifpw km£n-I-fm-bn. sk_m-Ãy≥
FS-b{- ¥Øv ]nXmhnt‚-bpw, tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhnt‚bpw
Im¿Ωn-I-Xz-Øn-emWv inem-ÿm-]-\-I¿Ωw \S-Øn-b-Xv.
Hcp hb-ens‚ apI-fn-ep≈ Cu ]d-ºn¬ \√ ip≤-P-ehpw ip≤-hmbphpw [mcmfw e`y-am-Wv. 2015 G{]n¬ 1˛\v Bcw-`n-°p∂ kmºØnI h¿j-Øn¬ \n¿ΩmWw Bcw-`n®v 2016 hnbm\n tU BtLmj-ß-tfmS\p-_-‘n®v sh©ncn°p-hm≥ B{K-ln-°p-∂p. kmºØnI klmbw \¬Ip-hm≥ B{K-ln-°p∂ sshZn-Icpw, k\y-kvXcpw, CS-hI
- bpw, hy‡n-If
- pw, ss^\m≥kv Hm^o-kdmb _. tPmjn
]pXphm A®s\ kao-]n-°p-a-t√m (9539361778).
am¿ sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv
t{]mt´m kns©-√qkv
METROPOLITAN TRIBUNAL
Report of Marriage Cases in 2014
First Instance Cases
Cases pending at the beginning of the year 2014:
Cases introduced in 2014:
Total Cases to be disposed:
119
60
179
Number of sentences given as per the grounds below:
Grave lack of discretion of Judgment (can.818,2°)
Inability due to psychic causes (can. 818, 3°)
Error of quality (can. 820 §2)
Affirmative Negative
2
6
30
1
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
Fraud (can. 821)
Partial simulation - Intention against
good of the spouse (can. 824 §2)
Partial simulation - Intention against
fidelity (can. 824 §2)
Partial simulation - Intention against
good of children (can. 824 §2)
Partial simulation- Intention against
permanence of marriage (can. 824 §2)
Force or grave fear (can. 825)
»39
6
1
1
2
5
1
23
(There were some cases with more than one ground.
Although decisions on some grounds were negative,
all sentences were given in affirmative.)
Documentary Process:
Cases dismissed:
Total affirmative sentences:
Negative Sentences:
Total cases disposed:
Cases pending at the beginning of the year 2015:
1
7
74
1
83
96
Second Instance Cases (Appeals from Kothamangalam and Idukki)
Cases pending at the beginning of the year 2014:
Cases introduced in 2014:
Total cases to be disposed:
14
53
67
Number of sentences confirmed as per the grounds below:
Grave lack of discretion of judgment (can. 818, 2°)
Inability due to psychic causes (can. 818, 3°)
Error of quality (can. 820 §2)
Fraud (can. 821)
Total simulation (can. 824 §2)
Partial simulation - Intention against
fidelity (can. 824 §2)
Partial simulation - Intention against
good of the spouse (can. 824 §2)
Force or grave fear (can. 825)
Confirmed and ratified sentences:
Sentences given after ordinary trial
Total cases disposed:
Cases pending :
2
7
9
14
1
13
2
14
59
3
62
5
Fr. Berchmans Kodackal
Judicial Vicar
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
40
hm¿Ø- I fpw hnti- j - ß fpw
{ioe-¶-bn¬\n∂v hnip-≤-]Z-hn-bn-te°v
18-˛mw \q‰m-≠n¬ tKmh-bn¬\n∂v {ioe-¶-bn¬ FØn t{]jnX
{]h¿Ø- \ - Ø \w \S- Ø nb C¥y≥ sshZn- I - \ mb tPmk^v
hmkns\ 2015 P\p-hcn 14-˛mw XobXn A©v e£-Øn-e-[nIw hnizmkn- I - s f- s °m≠v Xnßn- \ n- d ™ _o®v {^‚ v ]m¿°n¬h®v
{^m≥knkv am¿]m∏ hnip-≤-\mbn {]Jym-]n-®p. hnhn[ aX-ß-fpsS
]›m-Ø-e-Øn¬ BZ-c-thmSpw ka¿∏-W-tØmSpw ITn-\-[ym-\mtØmSpw Ffn-a-tbmSpw IqSn kphn-ti-j-Øns‚ kuµcyw ]I¿∂p
\¬Inb hnip-≤s\ A\p-I-cn®v \Ωƒ t{]jnX ssNX-\y-ap≈
injy-cm-I-W-sa∂v am¿]m∏ Blzm\w sNbvXp.
am¿]m-∏-bpsS hnip-≤-_en
Ncn-{X-Ønse sdt°m¿Uv ]¶m-fnØw
2015 P\p-hcn 18-˛mw XobXn ^nen-ss∏≥knse a\n-eb
- n¬ dn ¬ ]m¿°n¬
{^m≥knkv am¿]m∏ A¿∏n® Znhy-_e
- n-bn¬ Fgp-]Xv e£-tØmfw hnizmkn-Iƒ ]¶p-tN¿s∂-∂mWv HutZym-Kn-Ia- mbn IW-°m-°s- ∏-Sp-∂X
- .v 20 h¿jw
ap≥]v hnip≤ tPm¨ t]mƒ c≠m-a≥ CtX thZn-bn¬ A¿∏n® _en-bn¬
]s¶-SpØ 50 e£w t]cpsS IW-°m-bn-cp∂p GsX-¶n-ep-samcp hy‡n-bpsS
NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Ø-h-cpsS G‰hpw IqSnb FÆw. Cu Ncn-{X-amWv
{^m≥knkv am¿]m∏ Xncp-Øn-sb-gp-Xn-bX
- v. Znhy DÆo-tim-bpsS Xncp-\mƒ
Zn\-ambn ^nen-ss∏≥kn¬ BN-cn-°p∂ A∂v IpSpw-_Ø
- ns‚ {]m[m-\ysØ-°p-dn®pw Ip™p-ßsf ssZh-Øns‚ Zm\-ambn kzoI-cn®v kwc-£n-t°≠-Xn-s\-°p-dn®pw bph-P\
- ß
- sf {]Xym-ib
- p-≈h
- c- mbn ]cn-KW
- n-t°-≠X
- ns‚
Bh-iy-IX
- s- b-°p-dn®pw am¿]m∏ {]kw-Ka- t[y DZvt_m-[n-∏n-®p.
]pXnb I¿±n-\mƒam¿
2015 P\p-hcn BZy hmc-Øn¬ am¿]m∏ {]Jym-]n-®X
- \
- p-kc- n®v s^{_p-hcn
14-˛mw XobXn ]pXp-Xmbn 20 t]sc-°qSn I¿±n-\mƒ kwL-Ønse AwK-ßfm°n Db¿Øpw. Cu BtLm-jm-hk
- cw efn-Xa- mbn BtLm-jn-°W
- s- a∂v
\nbp‡ I¿±n-\mƒam¿°v am¿]m∏ A-b® IØn¬ hy‡-am-°p-∂p-≠v. emfnXy-Øn-te-°p≈ k`-bpsS B`n-ap-Jy-amWv CXn-eqsS hy‡-am-°s- ∏-Sp-∂X
- v.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»41
\ncym- X - cmbn
^m. tPmk^v CS-Øn-®nd
P\\w 24.02.1937
Xncp-∏´w 11.03.1962
acWw 28.01.2015
_lp. tPmk^v CS-Øn-®ndb-®
- ≥ 1937 s^{_phcn 24-˛mw XobXn Nmen¬ CS-Øn-®nd sXmΩ≥- ˛ - a - d nbw Zº- X n- I - f psS Bdv a°- f n¬
A©ma\mbn P\n-®p. ]tc-X\
- mb tXmakv CSØn- ® ndb--® ≥ tPmk^v A®s‚ ktlm- Z c\mbn-cp∂p. kvIqƒ hnZym-`ym-k-Øn\v tijw 1953-˛¬ Fd-Wm-Ipfw s]‰n
skan-\m-cn-bn¬ tN¿∂v sshZnI ]T\w Bcw-`n-®p. awK-e-∏pg sk‚ v
tPmk^v s]m¥n-^n-°¬ taP¿ skan-\m-cn-bnemWv sshZn-I-]-cn-io-e\w
]q¿Øn-bm-°nbXv. I¿±n-\mƒ am¿ tPmk^v ]mtd-°m-´n¬ ]nXm-hn¬\n∂v
1962 am¿®v 11-˛mw XobXn Xncp-∏´w kzoI-cn-®p.
AXn-cq-]-X-bnse hS-°≥ ]d-hqcpw Im™qcpw kl-hn-Im-cn-bm-bpw, tIm´∏-d-ºv, _t…-lw, I≠-\m-Sv, sImX-h-d, Bb-Øp-]-Sn, skln-tbm≥]p-cw,
Ggn-°-c, amWn-°-aw-K-ew, N°-c-°-S-hv, IqSm-e-∏m-Sv, Iot®-cn, awK-e-t»-cn,
skln-tbm≥]pcw F∂o CS-h-I-I-fn¬ hnImcnbmbpw A®≥ \nkvXp-eamb tkh\amWv Imgv®-sh-®Xvv. 2010 apX¬ FS-°p∂v {]oÃvtlm-an¬
hn{i-a-Po-hnXw \bn-®p-h-cn-I-bm-bn-cp∂p _lp. tPmk^v A-®≥. tcmKØns‚ Akz-ÿX
- I
- ƒ ]e-t∏mgpw A®s\ Ae-´n-bn-cp-∂p. F¶nepw, kzXkn-≤a- mb B ]p©ncn Ft∏mgpw ImWm-am-bn-cp-∂p. \o≠ 53 h¿j-ßfnse
]ptcm-ln-Xip{iq-j-°p-tijw 2015 P-\p-hcn 28˛mw XobXn cmhnse 7.15\v,
78-˛mw hb- n¬ A¶-amen en‰n¬ ^vfh¿ Bip-]-{Xn-bn¬h®v Cu temItØmSv bm{X ]d™p.
cmhnse tam¿®-dn-bn¬ kq£n® arX-tZlw D®-I-gn™v 2.30˛\v A®≥ Xmakn-®n-cp∂ FS-°p∂v sshZn-Ia- µ
- n-cØ
- n-te°v sIm≠p-h∂
- p. [mcmfw sshZnIcpw A®≥ tkh-\w-sNbvX ]≈n-I-fn¬\n-∂p≈ A¬amb ktlm-Z-ccpw
BZ-cm-RvP-en-I-f¿∏n-°m≥ AhnsS k∂n-ln-X-cm-bn-cp-∂p. AhnsS\n∂pw
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
42
sshIp-t∂cw 6 aWn-tbmsS arX-tZlw Nmen-ep≈ A®s‚ ktlm-Z-cs‚
`h-\-Øn-se-Øn-®p. cmhnse 9 aWn°v arX-tZlw ]≈n-bn-te°v kwh-ln°p-∂-Xp-hsc AhnsS s]mXp-Z¿i-\-Øn-\p-h-®p. XpS¿∂v, arX-tZlw amXrtZ-hm-eb
- Ø
- n-te°v sIm≠p-h∂p s]mXp-Z¿i-\Ø
- n\ph®p. [mcmfw sshZnIcpw ka¿∏n-Xcpw hnhn[ CS-h-I-I-fn¬\n-∂p-≈-hcpw \m\m-PmXn aXÿcpw A®s‚ arX-tZ-l-Øn-¶¬ BZ-cm-RvP-en-I-f¿∏n-°m≥ FØn-bn-cp∂p.
_lp-am-\-s∏´ tPmk^v CS-Øn-®ndb--®s‚ arX-kw-kvIm-c- I¿Ω-ß-tfmS\p-_-‘n-®p 2015 P-\p-hcn 29˛mw XobXn cmhnse 10-- ˛aWn°v A¿∏n-® hn.Ip¿_m\°v am¿ sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øp ]nXmhv apJyIm¿Ωn-IXzw
hln-®p. am¿ tPmkv ]pØ≥ho--´n¬ ]nXm-hpw am¿ tXmakv NIyØp
]nXmhpw kl-Im¿Ωn-I-cmbncp∂p. A®s‚ at\m-l-c-amb sshZnI PohnXsØ A\p-kva-cn-®p-sIm≠v _lp. Ipcymt°mkv sNdp-h-≈n-b-®≥ kphntij ktµiw \evIn. kphn-tij ktµiw Pohn-X-Øn¬ {]mh¿Øn-I-am°nb ]pWyt«mI-\m-bn-cp∂p tPmk-^-®-s\∂v At±lw A\p-kva-cn-®p.
[mcmfw sshZn-Icpw ka¿∏n-Xcpw hnhn[ CS-hI
- I
- f
- n¬\n-∂p henb hnizmkn-ka- q-lhpw hn.-Ip¿_m-\b
- n¬ ]¶p-tN¿∂p. arX-kw-kvIm-ci
- p-{iq-jb
- psS
Ah-km-\`- mKw I¿±n-\mƒ am¿ tPm¿÷v Be-t©-cn-]n-Xm-hns‚ apJyIm¿ΩnI-Xz-Øn-emWv \S-Øn-bXv.
ssZh-P-\-Øn\v ip{iqj sNøp-∂-Xn¬ B\µw Is≠-Øn-bn-cp∂ sshZnI-\m-bn-cp-∂p tPmk-^-®≥. Xs‚ apJy {]h¿Ø\ taJ-e-bm-bn-cp∂ CSh-I-I-fn¬ A®≥ Xs‚ Ign-hns‚ ]c-am-h[n ssZh-P-\-Øn\v ip{iqj
\evIn. Ah-cpsS Bhiyßsf√mw kz¥-ambnI≠v \n¿∆-ln-®p. A®s‚
km∂n≤yw A\p-{K-la- mbn F∂pw ssZh-P\w I≠n-cp-∂p. F√m-hc- p-ambpw
\√ kulrZw kq£n-°p-hm\pw A®\v km[n®p F∂Xpw {it≤-b-am-Wv.
A®s‚ kuayamb CS-s]-Se
- p-Ifpw im¥-amb {]Ir-Xnbpw Gh¿°pw A\pI-cWo-b-am-Wv. ]e CS-h-I-I-fnepw at\m-l-c-amb tZhm-e-b-߃ \n¿Ωn°m≥ A®\v Ign-™p. ssZh-P-\-Øns‚ Bhiyw I≠-dn™v Ah-tcmsSm∏w A≤zm-\n-®-Xns‚ imizX kvamc-I-ß-fmWv Cu tZhm-e-b-߃.
FdWmIpfw˛A-¶a- men AXn-cq-]X
- °v F∂pw henb Hcp amXr-Ibpw {]tNmZ-\-hp-am-bn-cp∂p A®s‚ sshZnI Pohn-Xw. AXncq-]-X-bpsS kz]v\-߃
s\©n-te‰n ssZh-P\
- Ø
- n\v kvt\lm¿{Z-amb ip{iq-js- NbvXv PohnXwXs∂
kphn-ti-ja- m-°nb Cu hµy]ptcm-ln-X≥ Imem-Xn-im-bn-bmbn F∂pw \nesIm-≈pw, P\-lr-Z-b-ß-fn-¬ F∂pw Pohn-°pw. _lp. tPmk^v CS-Øn-®n-
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»43
d-b-®≥ hgn k`bv°pw kaq-l-Øn\pw G‰hpw A[n-I-ambn \ΩpsS AXncq-]X
- bv°pw ssZhw \¬Inb \nc-h[
- n-bmb A\p-{K-lß-sf-tbm¿Øv ssZhØn\p \µn]dbmw.
[\yamb Cu PohnXw [mcmfw Hm¿Ω-Iƒ kΩm-\n-®p-sIm≠v hnS-hm-ßp-Ibm-Wv. arX-kw-kvIm-c-ip-{iq-j-bpsS Ah-km-\-`m-KØv arX-tZlw BZyw
{][m-\- _-en-]oTØnepw XpS¿∂v Ccp-h-ißfnse hm-Xn-ep-I-fnepw Ahkm\w {][m-\-hm-Xn-enepw aq∂p-{]mhiyw hoXw ap´n-®psIm≠v tPmk-^®≥ _en-b¿∏n-®n-cp∂ tZhm-e-b-tØmSpw _en-]o-T-tØmSpw G¬∏n-°-s∏´n-cp∂ ssZh-P-\-tØmSpw {]Xo-Im-fl-I-ambn hnS-sNm√n, ssZh-`-h-\-Ønte°v bm{X-bmbn. Xo¿®-bmWv, kz¿§o-b-`-h-\-Øn¬ ssZhw-Xs∂ tPmk^-®s\ apSn-b-Wn-bn®v -B Pohn-XsØ [\yam°pw. \tΩmSp bm{X ]d™v
ssZh]nXm-hns‚ `h-\Ø
- nte°v bm{X-bm-Ip∂ tPmk^v CS-Øn-®ndb--®s\,
C\n kz¿§-Øn¬ ]c-kv]cw ImWm-sa∂ Dd-t∏msS Fd-Wm-Ip-fw-˛-B-¶amen AXn-cq-]-X-tb-Ip∂p kvt\lm¿{Zamb bm{Xm-samgn.
^m. h¿§okv Im´p-]-d-ºn¬
P\\w 27.11.1953
Xncp-∏´w 02.12.1978
acWw 30.01.2015
_lp. h¿Kokv Im´p-]-d-ºne®≥ 1953 \h-º¿
27-˛mw XobXn ISh{¥ Im´p-]-d-ºn¬ tXmakv-˛tdmk Zº-Xn-I-fpsS 12 a°-fn¬ aqØh\mbn
P\n- ® p. A®s‚ ktlm- Z - c n- a m- c n¬ Hcmƒ
ka¿∏nXk- t lm- Z - c nbpw ktlm- Z - c ∑mcn¬
Hcmƒ sshZn-I-\p-amWv. kvIqƒ hnZym-`ym-k-Øn\v tijw 1967-˛¬ Fd-WmIpfw s]‰n skan-\m-cn-bn¬ tN¿∂v sshZnI ]T\w Bcw-`n-®p. hS-hm-Xq¿
sk‚ v tXmakv A∏-kvtXm-enIv skan-\m-cn-bn¬ sshZn-I]
- c- n-io-e\w ]q¿Ønbm-°n. I¿±n-\mƒ am¿ tPmk^v ]mtd-°m-´n¬ ]nXm-hn¬\n∂v 1978 Unkw_¿ 2-˛mw XobXn ip{iq-jm-]u-tcm-lnXyw kzoI-cn-®p.
AXn-cq-]-X-bnse tImS-\mSp CS-h-I-bn¬ klm-bnbmbpw CS-∏-≈nbnepw,
a‰qcpw kl-hn-Im-cn-bm-bpw, thßq¿, CS-bm-gw, Xr∏q-Wn-Øpd F∂o CS-h-
¬
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
44
I-I-fn¬ hnImcnbmbpw kvXpXy¿lambn tkh\w sNbvXp. IqSm-sX,
ssa\¿ skan-\mcn sshkv sdIvS¿, AXn-cq-]X tkmjy¬ k¿ho-kkv Ubd-IvS¿, Rmd-°¬ tacn-amXm tImtfPv {]n≥kn-∏¬, tIcf tkmjy¬
k¿hokv t^mdw Ub-d-IvS¿, dn\yph¬ sk‚¿ Ub-d-IvS¿ F∂o Npa-X-eIfnepw Imcn-Øm-kv C¥ybpsS ]n.-Fkv.kn saº¿, Imcn-Øm-kv C¥ybpsS
Kth-WnwKv t_mUn saº¿, "Nmbn-'bpsS tPmbn‚ v sk{I-´dn F∂o \neI-fnepw \nkvXp-e-amb tkh\amWv A®≥ Imgv®-sh-®Xvv.
Ign™ \mev amk-ambn tcmKw-aqew NnIn-’b
- n-em-bn-cp-∂Xn-\m¬ ho´nepw
Bip-]-{Xn-bn-ep-am-bn-cp∂p A®s‚ hmkw. tcmKw aq¿®n®v Kpcp-X-cmhÿbnem-sW∂v Adn-™-t∏mgpw F√mw I¿Øm-hn-e¿∏Ww sNbvX
hnizm-k-Øns‚ t\¿km£yambn-cp∂p A®s‚ Pohn-Xw. tcmK-sØ-°pdn®v ]cm-Xn-If
- pw adptNmZyßfpan-√m-bn-cp-∂p. tcmK-Øns‚ Akz-ÿX
- I
- ƒ
Ae-´n-bn-cp-∂t∏mgpw A®s‚ apJØv F∂pw kzX-kn-≤-amb im¥-Xbpw
]p©n-cnbpw Hcp \nem-hp-t]mse {]Xy£am-bn-cp-∂p. tcmKm-h-ÿ-bn¬
A®s\ kµ¿in-®-h-tcm-sS√mw kvt\l-tØmsS CS-s]-Sp-Ibpw {]m¿∞n°p-hm≥ Bhiys∏Sp-Ibpw sNøp∂ A®s‚ Nn{Xw Gh-cp-sSbpw a\ n¬ ambmsX \nev°pw. Xr∏pWn-Øpd s^mtdm\ hnIm-cn-bmbn tkh\w
sNbvXphcn-I-bm-bn-cp∂ h¿Ko-k-®≥, 2015 P-\p-hcn 30˛mw XobXn sshIpt∂cw 5.15-˛\vv, ssh‰nebnse "sh¬sI-b¿' Bip-]-{Xn-bn¬h®v \o≠ 36
h¿j-ßfnse ]ptcm-ln-X ip{iq-j-°p-ti-jw, Xs‚ 61-˛mw hb- n¬, Cu
temI-tØmSv bm{X ]d™p.
Xma-kn-bmsX, arX-tZlw IS-h-{¥-bn-ep≈ A®s‚ Xd-hm-´n-te°v sIm≠pt]m-bn, cm{Xn apgp-h\pw s]mXp Z¿i-\-Øn-\p h®p. cmhnse 6 aWn°v
A®≥ hnIm- c n- b mbn tkh\w sNbv X p- s Im- ≠ n- c p∂ Xr∏q- W n- Ø pd
s^mtdm\ ]≈n-bn-te°v arX-tZlw sIm≠p-h-∂p. AhnsS A®-\p-th≠n
cmhnse 6.30˛\v A¿∏n® kaql-_enbn¬ B CS-hI
- b
- nse B_m-ehr≤w
P\-ßfpw ]¶p-tN¿∂p. AXp-hsc X߃°p-th≠n _en-b¿∏n-®n-cp∂ XßfpsS {]nb-s∏´ hnImcnb®s‚ tNX-\-b‰ icocw ih-a-©-Øn¬ InS-Øn
A®\pth≠n AtX tZhm-e-b-Øn¬ _enb¿∏n®t∏mƒ hnXp-ºp∂ A[c-ß-tfmSpw IÆocWn™ \b-\-ß-tfmSpwIqsS hnIm-c-km-{µambmWv CShIP\w AXn¬ ]¶p-tN¿∂-Xv. hn. Ip¿_m-\-at≤y FØn-t®¿∂ am¿
sk_mÃy≥ FS-b-{¥-Øp-]n-Xmhv A®-\p-th≠n {]tXyI {]m¿∞\Iƒ
\S-Øn. 9.00\v arX-tZlw ho≠pw IS-h-{¥-bn-ep≈ A®s‚ ktlm-Z-cs‚
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»45
hk-Xn-bn-se-Øn-®p. 12 aWn°v Ahn-sS-\n∂pw CS-h-I-tZ-hm-e-b-amb ISh{¥ sk‚ v tPmk^v ]≈n-bn-¬sIm≠p-h∂v s]mXp-Z¿i-\-Øn-\p Ahk-c-sam-cp°n. [mcmfw sshZn-Icpw ka¿∏n-Xcpw hnhn[ CS-h-I-I-fn¬\n∂pw ÿm]-\-ß-fn¬\n∂pw FØnb \m\m-PmXn aX-ÿcpƒs∏´ henb
P\mhenbpw ho´nepw ]≈n-I-fn-ep-ambn CS-ap-dn-bmsX A®s‚ arX-tZ-lØn-¶¬ BZ-cm-RvP-en-I-f¿∏n®v {]m¿∞n°m≥ FØn-bn-cp-∂p.
_lp-am-\-s∏´ h¿Kokv Im´p-]-d-ºne®s‚ arX-kw-kvIm-c- ip{iq-jItfmS\p-_-‘n-®p 2015 P-\p-hcn 31˛mw XobXn D®-I-gn™v 2-- ˛aWn°v A¿∏n-® hn.Ip¿_m\bn¬ I¿±n-\mƒ am¿ tPm¿÷v Be-t©-cn-]n-Xm-hv apJyIm¿Ωn-I\m- b n- c p- ∂ p. am¿ sk_m- à y≥ FS- b - { ¥Øp ]nXmhpw am¿ tPmkv
]pØ≥ho--´n¬ ]nXm-hpw am¿ tXmakv NIyØp ]nXmhpw kl-Im¿Ωn-Icmbncp∂p. ]utcm-lnXyw kzoI-cn-®-t∏mƒ `c-ta‰ DØ-c-hm-Zn-XzsØ A\pkvac- n-®p-sIm≠v A®\v A∂v \evInb kphn-tijw, B IS-aI
- s- f√mw hnizkvX-Xm-]q¿∆w \n¿h-ln®p F∂-Xns‚ kqN-\-bmbn Ahkm\-ambn _lp.
h¿Kok®s\ apØn-®Xv A®s‚ Cfb ktlm-Z-c-\pw ¢cojy≥ k`mw-Khp-amb ^m. hn\p-hm-Wv. A®s‚ ip{iq-jm-k-º-∂-amb sshZnI PohnXsØ A\p-kva-cn-®p-sIm≠v kl-]m-Tn-bmb _lp. tPmkv CS-t»cn-b-®≥
kphn-tij ktµiw \evIn. ssZh-kvt\-l-Øm¬ t{]cn-X-\mbn F√mh¿°pw ip{iqj sNøm≥ Xev]-c-\m-bn-cp∂ h¿Ko-k-®≥, kphn-ti-jØns‚ Zo]vX-amb Bhn-jvIm-c-am-bn-cp-s∂∂v At±lw A\p-kva-cn-®p.
[mcmfw sshZn-Icpw ka¿∏n-Xcpw hnhn[ CS-h-I-I-fn¬\n-∂pw ÿm]-\ß-fn¬\n-∂p-ap≈ henb hnizm-kn-k-aq-lhpw hn.- Ip¿_m-\-bn¬ ]¶ptN¿∂p.
ssZhw `c-ta-ev]n® sshZn-I-ip-{iqj G‰hpw Xo£-W-X-tbm-sSbpw
Bflm¿∞-XtbmsSbpw kºq¿Æ ka¿∏-Wt- Øm-sSbpw \n¿h-ln® ]ptcmlnX-\m-bn-cp∂p Im´p-]-d-ºn-e-®≥. ÿm]-\-ß-fnepw Hm^o-kp-I-fnepw CSh-I-I-fnepw tkh\w sNbvX-t∏mgpw Cu ssNX\yw F∂pw ImØp-kq£n°phm≥ A®\v Ign™p. {]h¿Ø\-ta-J-e-I-sf√mw kz¥-am-bn-I≠v
ssZh-Øn-em-{i-bn®v I¿Ω-\n-cX
- \
- m-Im≥ Ign-™X
- mWv A®s‚ {]h¿Ø\
hnP-b-Øns‚ clkyw. kuayamb CS-s]-S-ep-Ifpw im¥-amb {]Ir-Xnbpw
Gh¿°p- a p≈ kwe`yXbpw A®s\ hyXykv X \m- ° n. CS- s ]- S p- ∂ h¿s°ms° a[p-c-amb Hm¿Ω-Iƒ kΩm-\n-®p-sIm-≠mWv A®≥ bm{X-bmIp-∂-Xv.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
46
sshZn-Icpw ka¿∏n-Xcpw ssZh-P-\-hp-ambn A®≥ ]pe¿Ønb \√ _‘߃ hen-sbmcp kplrØvhebw krjvSn-°p-∂-Xn\v A®s\ klm-bn®p. F√m- s]mXp-kw-c-`-ß-fnepw {]h¿Ø-\-ß-fnepw A®s‚ kulrZw
\nd™ \nd-km-∂n[yw D≠m-Ip-am-bn-cp-∂p. Cu kvt\l-Iq-´m-bvabpw
emfnXyw \nd™ Pohn- X hpw A®s\ Gh¿°pw {]nb- ¶ - c - \ m- ° n.
FdWmIpfw˛A-¶-amen AXn-cq-]-X F∂pw BZ-c-thm-sS-I≠ amXr-Im
sshZnI\mbn-cp∂ h¿Ko-k-®≥.
Imew ambvIm-\m-ImØ kvt\l-ip-{iq-j-bn-eqsS Cu AXn-cq-]-X-bpsS
kz]v\-߃sIm≠v Nmen®ptN¿Ø Pohn-X-am-bn-cp∂p A®-t‚-Xv. A®≥
kphn-tijw hmbn-°pI am{X-a-√, Pohn°pIIqSn sNbvX hy‡nbm-Wv.
AXn-\m¬, Cu hµy]ptcm-ln-Xs\°p-dn-®p≈ angn-hp≈ Hm¿ΩIƒ F∂pw
P\-lr-Z-b-ß-fn-¬ XpSn-®p-\nev°pw. _lp. h¿Kokv Im´p-]-dºne-®\neqsS
k`bv°pw kaq-l-Øn\pw [mc-mf-ambn \ΩpsS AXn-cq-]-Xbv°pw ssZhw
\¬Inb Af-h‰ A\p-{K-lß-sf-tbm¿Øv ssZh]nXm-hn\p IrX-⁄-XtbImw.
arX-tZlkwkvImcI¿Ω-Ønse B¿{Z-amb bm{Xm-sam-gnip{iq-j-bn-eqsS,
_en-b¿∏n-®n-cp∂ tZhm-eb
- t- ØmSpw _en-]o-Tt- ØmSpw G¬∏n-°s- ∏-´n-cp∂
ssZh-P-\-tØmSpw {]Xo-Im-fl-I-ambn A®≥ hnS-sNm√n, ssZh-`-h-\-Ønte°v bm{X-bmbn. Xs‚ hnip-≤¿°mbn Hcp-°nb kz¿Kob-`-h-\-Øn¬
ssZhw h¿Ko-k®
- s\ kzoI-cn°psa∂v \ap°v Dd-∏m-Wv. A{]-Xo-£n-Xa- mbn
\tΩmSv bm{X-tNmZn®v Xs‚ Znhy\mYs‚ khn-[Ønte°v bm{X-bm-Ip∂
h¿Kokv Im´p-]-d-ºn-e-®s\, C\n kz¿§-Øn¬ ]c-kv]cw ImWm-sa∂ Ddt∏msS Cud-\-Wn™ angnI-fp-ambn Fd-Wm-Ip-fw-˛-B-¶-amen AXn-cq-]-Xtb-Ip∂p kvt\lm¿{Zamb bm{Xm-samgn.
kn. kmMv‰ CMC
sk‚ v tPmk^v tIm¨sh‚ v, Xr∏q-Wn-Øpd
P\\w
: 10.04.1931
{hX-hm-KvZm\w
: 04.05.1960
acWw
: 11.01.2015
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»47
dn\yq-h¬ sk‚¿ Ieq¿, sIm®n 682017.
Tel: 0484-2346628 • E-mail: catechismernakulam@gmail.com
c≠mw skaÿ ]co- £
2015 s^{_p-hcn 22 Rmb-dmgvN cmhnse 10.30 apX¬ 12.30 hscbmWv
]co-£ \S-Øs
- ∏-Sp∂Xv. ska-ÿ ]co-£I
- ƒ kvtImf¿jn∏p ]co£-bm-bn-°qSn IW-°m-°p-∂-Xn-\m¬ cmhnse 10.30 apX¬ 12.30
hsc F∂p-ff ka-b-{Iaw \n¿_-‘-ambpw ]men-°-Ww. Aßs\
A√mØ bqWn-‰p-I-fn¬\n∂v kvtImf¿jn∏n\v A¿l-X-bp≈-hsc
kzoI-cn-°m-\m-hn-√- F∂v CXn\p apºv Adn-bn-®n-´p-≈Xv Hcn°¬°qSn Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p.
DØ-c-°-S-em-kns‚ apI-fn¬ ]co£ Fgp-Xp∂ Ip´n-bpsS ho´pt]-cv, ]nXmhns‚ t]cv, Ip´n-bpsS t]cv, ¢mkv, CS-hI F∂nh
tcJ-s∏-Sp-Øp-hm≥ Ip´n-Isf Hm¿Ωn-∏n-°p-a-t√m.
H∂mw ska-ÿ ]co-£-bn¬ 4 apX¬ 9 hsc ¢mkp-I-fnse 80
iX-am-\hpw (50 ¬ 40) AXn¬ IqSp-Xepw am¿°p≈hcpsS (B-Zysk-a-Ã-dn¬ \n߃ \¬Ip-Ibpw aS°nAb-bv°p-Ibpw sNøp∂
AtX-jo-‰mWv D]-tbm-Kn-t°-≠-Xv) c≠mw ska-Ã-dnse DØ-c-°S-em-kp-Iƒ ]cn-tim-[n®v 80 iX-am-\hpw (50 ¬ 40) AXn¬ IqSpXepw am¿°p≈ DØ-c-°-S-em-kp-Ifpw Ah-cpsS am{Xw am¿°v
enkv‰pw 2015 am¿®v 08˛mw Xob-Xn-°Iw s^mtdm\ tI{µ-Øn¬
FØn-t°-≠Xm-Wv. c≠p-]-co-£°pw 80 iX-am-\w am¿°p hmßp∂-h¿°mWv kvtImf¿jn-∏v D≠m-Ip-I. (hN-\-Zo]w ImWp-I).
s]s´∂v ]p\¿ aqey-\n¿Wbw \S-°p-∂-Xn-\m¬ CXn\ptijw e`n°p∂ DØ-c-°-S-em-kp-Iƒ ]cn-K-Wn-°p-∂-X-√. enÃv Xøm-dm-°ptºmƒ t\csØ D]-tbm-Kn® enÃp-Xs∂ c≠mw ska-Ã-dnepw D]tbm-Kn-°-Ww. c≠mw ska-kvd-d¿ ]co-£bpsS aqey-\n¿W-bhpw
IrXy-X-tbmsS \S-Ø-Ww.
1, 2, 3 ¢mkp-I-fpsS tNmZy-t]-∏-dpIƒ ap≥Iq´n \¬Inbn-´p-≠v. a‰p
¢mkpI-fnse tNmZy-°-S-em-kp-Iƒ°v FÆ-Øn¬ Ipdthmat‰m
Ds≠-¶n¬ ]co-£m-Zn-hkw (22/02/2015) cmhnse 10.30\v Im‰ntIm¿∏v ]mcojv temKn≥ sNbvXv Notifications & Uploads-¬
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
48
\n∂pw Uu¨tem-UvsNbvXv FSp-°m-hp-∂-Xm-Wv. 10.30 \p apºv
AhnsS tNmZy-°-S-em-kp-Iƒ D≠m-hn-√. Answer Key ]co-£mZn-hkw (22/02/2015) D®-I-gn™v 1.00 \v Im‰n-tIm¿∏v ]mcojv
temKn≥ sNbvXv Notifications & Uploads-¬ \n∂pw Uu¨temUvsNbvXv FSp-°m-hp-∂-Xm-Wv.
a‰p {][m\ ]cn- ] m- S n- I ƒ
s^{_phcn 2015
01 Rmb¿: XII˛mw ¢mknse aXt_m[\w
]q¿Ønbm°nbhcpsS hnizmk {]Jym]\ ip{iqj,
DØc°Semkv aqey\n¿Æbw - STD. X.
02 Xn¶ƒ: C‚≥kohv tImgvkv h¿°v _p°v Hm¿U¿.
10 sNm∆: XI - mw ¢mknse 70%˛Øn¬ IqSpX¬ am¿°v
t\SnbhcpsS DØc°SemkpIƒ s^mtdm\bn¬
FØnt°≠ Ahkm\ XnbXn.
14 i\n:
DØc°Semkv aqey\n¿Wbw - Std XII.
15 Rmb¿: DØc°Semkv aqey\n¿Wbw - Std XII.
XI - mw ¢mknse s]mXp]co£bpsS am¿°pIƒ (out
of 80) Hm¨sse\n¬ tcJs∏SptØ≠ Ahkm\
XnbXn.
20 sh≈n: k∑m¿K t_m[\ hm¿jnI dnt∏m¿´v AXncq]Xbn¬
FØnt°≠ Ahkm\ XnbXn.
22 Rmb¿: c≠mw skaÿ ]co£ Std I - IX - 10.30 am - 12.30 pm.
am¿®v 2015
05 hymgw: k¨sU kvIqƒ hm¿jnI dnt∏m¿´v s^mtdm\bn¬
FØnt°≠ Ahkm\ XnbXn.
8 Rmb¿: k¨sUkvIqƒ ]co£bn¬ 80%Øne[nIw am¿°v
In´nb DØc°SemkpIfpw enÃpw s^mtdm\bn¬
FØnt°≠ Ahkm\ XnbXn.
Ub-d-IvS¿
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»49
Renewal Centre, Kaloor. Tel.: 0484-2346437, 2533077
Jeevalaya Family Park, Kalady. Tel.: 0484-2462607, 9387074649
Vaikom: 9495411200 • E-mail: familycentrekaloor@gmail.com
FEBRUARY - MARCH 2015
I.
Marriage Preparation Course (MPC)
Feb.
02-04 [single]
Kaloor
Mar. 02-04 [Single]
Feb.
09-11 [pair]
Kaloor
Mar. 04-06 [Pair]
Feb.
18-20 [pair]
Mar.
16-18[single]
Mar.
24-26 [Single]
Kalady
Kaloor
Kalady
Mar. 09-11 [Pair]
Mar. 18-20 [pair]
Mar. 30-01 [single]
II.
Grace Rings Couples Retreat [Residential]
Feb.
12-15 Jeevalaya Family Park, Kalady
Mar.
12-15 Jeevalaya Family Park, Kalady
III.
Newlyweds Retreat (09.30am to 04.30pm)
Feb.
07-08 Jeevalaya Family Park, Kalady
Mar.
07-08 Jeevalaya Family Park, Kalady
IV.
Parenting Retreat (age. 13-21years)
Mar. 27-29 Jeevalaya Family Park, Kalady
V.
Parenting Retreat (age. 5-12years)
Feb.
27-01 Jeevalaya Family Park, Kalady
VI.
Forane Family Apostolate Forum (FFAF) Meeting
Feb. 07 Kizhakkambalam
Feb. 07 Vallam
Feb. 14 Kanjoor
Feb. 14 Parur
Feb. 21 Thripunithura
Feb. 21 Vaikom
Feb. 28 Cherthala
Feb. 28 Edapally
Kaloor
Kalady
Kaoor
Kalady
Kaloor
VII. Grace Ripples Forane Retreat (GRFR)
s{Kbv k v dn∏nƒkv Zº- X o]cn- i o- e - \ Øn¬ G¿s∏- ´ n- c n- ° p- ∂ h¿°pth≠n s^mtdm\Xe-Øn¬ GI-Zn-\-[ym\w \S-Øp-∂p.
hnhml- Ø nse {Inkv X m- \ p- ` hw F∂- X mWv [ym\hnj- b w.
cmhnse 09.30- ˛ \p Bcw- ` n®v sshIn´v 04.00- ˛ \p kam- ] n- ° p∂
[ym\Øn¬ F√m s{Kbvkv dn∏nƒkv Zº-XnIfpw ]s¶-Sp-°W
- s
- a∂v
Xmev]cys∏Sp-∂p.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
50
Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
17
17
01
01
08
08
Karukutty
Moozhikulam
Koratty
Angamaly
Kizhakkambalam
Vallam
Feb.
Feb.
Mar.
Mar.
Mar.
Mar.
22
22
15
15
22
22
Mookkanoor
Manjapara
Kanjoor
Parur
Thripunittura
Vaikom
hn[h/hn`m-cy¿ Iq´mbva
Pohn-X-bm-{X-bn¬ ]¶mfn \jvS-s∏-´-hsc im‡o-I-cn®v Ah-cpsS
IpSpw-_P
- o-hnXw at\m-lc
- a
- m-°p-hm≥ AXn-cq-]Xm IpSpw-_t- {]-jnX
tI{µw ]≤-Xn-sbm-cp-°p-∂p. hn[-hIfp-tSbpw hn`m-cy-cp-tSbpw
sht∆sd Iq´m-bva-Iƒ cq]o-I-cn®v Ah¿°v hf-cp-hm-\p≈ -th-Znsbm-cp-°p-I-bm-Wv e£yw. CXns‚ BZy-sØ-]-Sn-bmbn \ΩpsS
AXn-cq-]-X-bn-ep≈ hn[-h-I-fptSbpw, hn`m-cy-cp-tSbpw hnh-c-߃
tiJ-cn-°p-hm≥ B{K-ln-°p∂p. IpSpw_ t{]jnX {]h¿ØI¿
Cu hnh- c - t i- J - c - W - Ø n\p t\XrXzw \ev I p- h m≥ Xøm- d m- W v .
A®s‚ \n¿tem-`-amb kl-I-cWw {]Xo-£n-°p-∂p.
ZºXo tIm¨^-d≥kv ˛2014
2014 Unkw_¿ 6-˛mw XnbXn Nn‰q¿ [ym\tI{µØn¬ Fd-Wm-Ipfw
IpSpw-_-t{]-jnX tI{µw \SØnb ZºXo tIm¨^-d≥kn¬ 2000-˛Hmfw t]¿ ]s¶Sp-Øp. IpSpw_w hy‡n-bpsS ka-{K-h-f¿®bv°v
F∂ hnj-bØn¬ N¿®-Iƒ \S-Øn. kl-Ic
- n® F√m-h¿°pw \µn
tcJ-s∏-Sp-Øp-∂p. tIm¨^-d≥kn¬ Dcp-Xn-cn™ {]tXyI Bib-߃ NphsS tN¿°p∂p.
1. IpSpw-_sØ hy‡n-bpsS aueoI Ah-Im-i-ambn {]Jym]n°-Ww.
2. tPmen ÿm]-\߃°v IpSpw-_\bw \n¿_‘am-°-Ww.
3. Ip™p-߃ P\n-°p-tºmƒ amXm]nXm°ƒ°v F∂-t]mse
\n¿ÆmbI-L-´-ß-fn¬ {]mb-amb amXm]nXm°sf ip{iq-jn°p-hm≥ thX-\-tØm-Sp-Iq-Snb Ah[n \evI-Ww.
4. am[ya߃ IpSpw-__‘-ßsf i‡n-s∏-Sp-Øp∂ ]cn-]m-SnIƒ kwt{]-jWw sNøm\p≈ {Iao-I-c-W-߃ k¿°m¿ \S∏n-em-°-Ww.
Ub-d-IvS¿
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»51
sh¬s^-b¿ k¿∆okkv, s]m∂p-cp-∂n, sIm®n 682019.
Tel: 0484-2344243. • E-mail: wseekm@gmail.com
ØÙãÆÏ çζÜÞ Ø¢·ÎBZ
ØÙãÆÏ ØáÕVüâÌßÜßÏáæ¿ ÍÞ·ÎÞÏß ÎèùXèdÁÕí èÌÌßZ
µYæÕX×çÈÞ¿ÈáÌtߺîí È¿JÞX ¦çÜ޺ߺîßøáK ¼âÌßÜß ÎÙÞØ¢·Î¢
²µíç¿ÞÌùßæÜ ¼âÌßÜß ØÎÞÉÈJßçÜAí ÎÞxßÕºîÄßÈÞÜᢠÉøÎÞÕÇß çÉVAí
ÉæC¿áAÞX ¥ÕØø¢ ÜÍßAáKÄí çζÜÞÄÜJßW ¦ÏÄßÈÞÜá¢
ØÙãÆÏØ¢¸B{áç¿Ïᢠ§¿ÕµÄÜ ØÞÎâÙc dÉÕVJÈØÎßÄßµ{áç¿Ïá¢
ØÙµøÃçJÞæ¿ ØÙãÆÏçζÜÞØ¢·ÎB{ᢠµÞV×ßµ çÎ{Ïᢠ¯dÉßW,
æÎÏí ÎÞØB{ßW Ø¢¸¿ßMßAáKá. æÕUß, ÖÈß, ¾ÞÏV ÆßÕØB{ßÜÞÏß
È¿JáK çÎ{µ{ßW µÞV×ߵآÌtÎÞÏ µï Þ ØáµZ, æÎÁßAW
µcÞOáµZ, ÕßÉÃÈ çÎ{µZ, µÜÞÉøßÉÞ¿ßµZ Äá¿BßÏÕ ©IÞÏßøßAá¢.
çζÜÞ Ø¢·ÎB{áæ¿ ÄàÏÄßµZ ÄÞæÝMùÏáKá.
¯dÉßW
¯dÉßW
¯dÉßW
æÎÏí
æÎÏí
æÎÏí
10_12
17_19
24_26
1_3
8_10
15_17
®ùÃÞµá{¢ çζÜ
çºVJÜ çζÜ
µÞÜ¿ß çζÜ
èÕA¢ çζÜ
¥CÎÞÜß çζÜ
ÉùÕâV çζÜ
§¿ÕµÄÜ ØÞÎâÙcdÉÕVJÈØÎßÄß çÏÞ·BZ
§¿ÕµÄÜJßW ØÞÎâÙcdÉÕVJÈBZ ¯çµÞÉßMßAáKÄßÈá¢
ªV¼í¼ßÄÎÞAáK ÄßÈáÎÞÏß øâÉàµøߺîßGáU ØÞÎâÙcdÉÕVJÈØÎßÄß
ÜàÁVÎÞøáæ¿ çÏÞ·¢ ¥CÎÞÜß ØáçÌÞÇÈ, æÉÞKáøáKß ØÙãÆÏ,
æÈ¿á¢dÌAÞ¿í ÉUß ®KßÕß¿B{ßW Õºîá È¿ Jß. 110 §¿Õµµ{ßW
ÈßKáU dÉÄßÈßÇßµZ Ø¢Ìtߺîá.
ØÙãÆÏ dÉçÎÞGVÎÞøáæ¿ çÏÞ·¢
§¿ÕµÄÜB{ßW ØÙãÆÏØ¢¸¢ æËÁçù×X èÕØí æºÏVçÉÝíØY,
µá¿á¢Ì ØíÅßøØÙÞÏ ÉiÄß ÎàÁßçÏxV ®Kà Èßܵ{ßW
ØÙãÆÏdÉÕVJÈB{áæ¿ dÉçÎÞGVÎÞøÞÏß dÉÕVJߺî á ÕøáK
ÌÙá.ØßØíçxÝíØßæa ¥CÎÞÜß, µÞÜ¿ß çζÜÞ ÄÜJßÜáU çÏÞ·¢
¼ÈáÕøß 26 Èí ØáçÌÞÇÈ ÉÞØíxùW æØaùßW È¿Jß. èÕA¢, çºVJÜ,
®ùÃÞµá{¢, ÉùÕâV çζܵ{ßÜáUÕVAÞÏß æËdÌáÕøß 14 Èí
æÉÞKáøáKßÏßÜᢠçÏÞ·¢ È¿JáKá.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
52
ØwVÖÈ¢
ØÞ¢ÌßÏÞÏßæÜ ÜáØÞAÞ ¦VºîáÌß×Mí æ¿æÜØíçËÞV ç¼ÞV¼í¼í
®¢ÉáYÁá ÈNáæ¿ ¥ÄßøâÉÄÏáæ¿ ØÞÎâÙcdÉÕVJÈøàÄßµæ{Aáùߺîá
ÉÀßAáKÄßÈÞÏß ØÙãÆÏ ³ËàØßW ØwVÖÈ¢ È¿Jß. ØÞ¢ÌßÏÞÏßæÜ
ÈáY×ßçÏÞÏáæ¿ ¥èÁbØV ç¼ÞY æÈxßAÞ¿Èᢠ²MÎáIÞÏßøáKá.
¦ÖÞµßøâ ØNÞȵâMY
ØÙãÆÏ ØáÕVüâÌßÜßçÏÞ¿ÈáÌtߺîí È¿MÞAáK ¦ÖÞµßøâ
µÞXØV æµÏV ÉiÄßÏáæ¿ ÕßÍÕØÎÞÙøÃJßÈÞÏß ¦µV×µÎÞÏ
ØNÞÈBç{Þæ¿ ØNÞÈ µâMY ÉiÄß È¿MÞAáKá. ØÙãÆÏ Ø¢¸BZ
ÕÝßÏᢠÎxá Ø¢¸¿ÈµZ ÕÝßÏᢠÕßÄøâ æºÏîáK µâMÃáµ{áæ¿
ÈùáæA¿áMí 2015 æËdÌáÕøß 16 Èí æÉÞKáøáKßÏßW È¿JáKá.
®ÜïÞÕøáç¿ÏᢠØÙµøâ ¥ÍcVjßAáKá.
çÉÞVGÌßZ ÌçÏÞ·cÞØí ÉïÞaáµZAí ØÌíØßÁß
øçIÞ ÎâçKÞ ¥¢·BZ ÎÞdÄÎáU Õà¿áµZAᢠØíÅÜ¢ Äàæø µáùÕÞÏ
µá¿á¢Ì BZAᢠÍfÃÎÞÜßÈcBZ Ø¢Øí µ øߺî í ÌçÏÞ·cÞØí
©ÄíÉÞÆßMßAÞX ¥ÈáçÏÞ¼c ÎÞÏ çÉÞVGÌßZ ÌçÏÞ·cÞØí ÉïÞaáµZ
¥æÈVGßæa ØÌíØßÁßçÏÞæ¿ ØÙãÆÏÏßW ÜÍcÎÞÃí.
ØÙãÆÏ çd·Þ ÌÞ·áµZ
Õà¿áµ{ßW ¥¿áA{çJÞG¢ çdÉÞÄíØÞÙßMßAáKÄßæa ÍÞ·ÎÞÏß ØÙãÆÏ
çd·Þ ÌÞ·áµZ ÕßÄøÃJßÈá ÄÏîÞùÞÏß ÕøáKá. µâ¿ÞæÄ
ÕßÕßÇÄøJßÜáU ɺîAùß ÕßJáµ{ᢠÜÍcÎÞÃí.
ØÙãÆÏ d·ÞçÎÞÄíØÕ¢
¼ÈáÕøß ÎÞØJßW ÕÞÝAÞÜ, ÕÜï¢ ®Kà §¿Õµµ{ßW d·ÞçÎÞÄíØÕBZ
Ø¢¸¿ßMߺîá
ØÙãÆÏ µá¿µZ
ÄßøáÈÞ{áµ{ßÜᢠÎxí ¦ç¸Þ×ÞÕØøB{ßÜᢠçÆÕÞÜÏB{ßW
©ÉçÏÞ·ßAÞÕáK ÕßÇJßW çÉMW ËïÞ·ßæa ÈßùJßÜáU ØÙãÆÏ
µá¿µZ ³VÁV ¥ÈáØøߺîí ÈßVNߺîá ÈWµáKÄÞÃí.
çØÞ×cW çµÞ ³VÁßçÈxV
§¿ÕµÄÜJßW ØÞÎâÙcdÉÕVJÈBZAá çÈÄãÄb¢ ÈWµáKÄßW ÌÙá.
ÕßµÞøß ÏºîçÈÞ¿á ØÙµøßAáKÄßÈᢠØVAÞøßW ÈßKᢠdÉÞçÆÖßµ
Íøà آÕßÇÞÈB {ßW ÈßKᢠÎxᢠÜÍcÎÞµáK ¦ÈáµâÜcBæ{Mxß
¥ùßEí ÈNáæ¿ ¼ÈBZAÞÏß dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJáKÄßÈᢠØÙãÆÏ
dÉÕVJÈBZAí §¿ÕµÄÜJßW ¯çµÞÉÈ¢ È¿JáKÄßÈáÎÞÏß ¥ùßÕá¢
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»53
µÝßÕᢠØÎÏÕáÎáU ²øá ÕcµñßæÏ §¿ÕµÄÜ ØÞÎâÙcdÉÕVJÈ ØÎßÄßÏá
ÎÞÏß ¦çÜ޺ߺîí çØÞ×cW çµÞ ³VÁßçÈxùÞÏß æÄø æE¿áJí ¥Õøáæ¿
çÉøáÕßÕøBZ æÉÞKáøáKß ³ËàØßçÜAí ¥ùßÏßAáÎçÜïÞ. §ÕVAí
¦ÕÖcÎÞÏ ÉøßÖßÜÈBZ ØÙãÆÏÏáæ¿ ¦ÍßÎá¶cJßW ÈWµáKÄÞÃí.
Ø¢¸¢ ¦ÈßçÎxùÞÏß ÕÈßĵZ ©UÄßÈÞW Éáøá×zÞæø æÄøæE¿áAá
KÄßÈí ÎáX·ÃÈ ÈWµáKÄí ÈKÞÏßøßAá¢.
èÈçÕÆc ¦ÏáVçÕÆ ËÞVÎØß
ØÙãÆÏÏáæ¿ µàÝßW dÉÕVJߺî á ÕøáKÄᢠØVAÞV d·àXÜàËí
ØVGßËßAxí çÈ¿ßÏ ØíÅÞÉÈÕáÎÞÏ èÈçÕÆc ¦ÏáVçÕÆ ¦ÖáÉdÄßÏáæ¿
¥ÈáÌtÎÞÏß ¦ÏáVçÕÆ ÎøáKáµ{áæ¿ ÕßÄøÃJßÈáU ÉáÄßÏ
ËÞVÎØß æÉÞKáøáKßÏßW dÉÕVJÈÎÞø¢Íߺî ß øßAáKá. ®Üï Þ ÕßÇ
¦ÏáVçÕÆ ºßµßÄíص{ᢠçÏÞ· æÄùÞMßÏᢠèÈçÕÆcÏßW ÜÍcÎÞÃí.
klmb, hmbv ] m hnX- c W hnhcw Unkw-_¿ 2014
]≤Xn
æÕØíçµÞ ædµÁßxí
ØbÏ¢ æÄÞÝßW ÕÞÏíÉ
(128 Ø¢¸BZ)
ØíçÈÙ ËìçI×X
µá¿á¢Ì ØÙÞÏ¢
ºßµßÄíØÞ ØÙÞÏ¢
ÕßÆcÞÍcÞØ ØÙÞÏ¢
hmbv]
klmbw
2,15,99,000.00
çØÕí ® ËÞÎßÜß ÉïÞX
µá¿á¢Ì ØíÅßøØÙÞÏÉiÄß (52)
µVNdÖà ØbÏ¢ æÄÞÝßW ØÙÞÏ¢ (18)
§X×áùXØí ÉiÄßµZ
¦ÖbÞØí ÎøÃÞÈLø ØÙÞÏ¢ (118)
¦¢ ¦ÆíÎß ÎøÃÞÈLø ØÙÞÏ¢ (2)
ØÞVÕdÄßµ ¦çøÞ·c §X×áùXØí
ºßµßÄíØÞ ¦ÈáµâÜc¢ (173)
¦¢ ¦ÆíÎß ÌàÎ çÏÞ¼È ØíçµÞ{V×ßMí (503)
ØÙãÆÏ ÕßÆcÞVjß ØáøfÞ §X×áùXØí (21)
ØÙãÆÏ çØÕX æÙWJí §X×áùXØí (13)
15,000.00
40,500.00
16,000.00
9,52,527.00
3,45,000.00
1,18,000.00
60,000.00
7,60,860.00
60,36,600.00
81,755.00
2,05,104.00
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
54
AXn- c q- ] Xm klm- b \n[n Unkw-_¿ 2014
s^mtdm\
æµÞøGß
¥CÎÞÜß
ÎEdÉ
ÎâÝßAá{¢
µÞEâV
ÕÜï¢
®ùÃÞµá{¢
µßÝAOÜ¢
§¿MUß
ÉùÕâV
ÄcMâÃßJáù
èÕA¢
ÉUßMáù¢
çºVJÜ
ÎáAKâV
µùáµáxß
¦æµ
hnhmlw
5,000.00
5,000.00
5,000.00
16,500.00
5,000.00
1,500.00
8,000.00
11,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
85,000.00
NnIn’
6,500.00
11,000.00
9,000.00
4,500.00
5,000.00
1,000.00
3,000.00
5,000.00
24,000.00
10,500.00
8,500.00
5,000.00
1,500.00
2,000.00
96,500.00
`h\w
hnZy-`ymkw
2,500.00
3,000.00
2,500.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
11,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
44,000.00
ÁÏùµí¿V
2015 s^{_phcn amk- Ø nse ]cn- ] m- S n- I ƒ
13˛
{]m¿∞\mIq´mbva, dn\yqh¬sk‚¿ Ieq¿.
15˛17 Geq¿ sk‚ v B≥kv N¿®,v CShI[ym\w.
28˛
{]m¿∞\mIq´mbva, aqgn°pfw.
Ub-d-IvS¿
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
kv t \l- i p- { iq- j m- e - b w, kuØv Nn‰q¿, sIm®n 682027.
s^{_p-hcn amk-Ønse hnhn[ ip{iq-j-Iƒ
1)
a≤yÿ {]m¿∞\m GIZn\[ym\w
2015 s^{_phcn 1˛mw XobXn Rmbdmgv® cmhnse
9.00 aWn apX¬ sshIn´v 4.00 aWn hsc.
2)
ABIDE - 6
Feb. 13th 5.00pm to 17th 3.00pm
3)
hN\{]tLmjWw + Iu¨knenwKv ^Ãv tImgvkv
s^{_phcn 13-˛mw XobXn sh≈nbmgv® sshIn´v
5.00 aWn apX¬ i\nbmgv® sshIpt∂cw 4.00 aWn
hsc (c≠mw i\nbmgv ® bv ° v sXm´p apºp≈
sh≈nbmgv®).
4)
F√m sh≈n-bm-gvNbpw Hcmgv® Xma-kn-®p≈
B¥-co-I -ku-Jy-[ym\w
F√m sh≈n-bm-gvNbpw sshIn´v 5.00 aWn-°m-cw-`n®v
_p[-\mgvN D®-Xn-cn™v 2.00 aWn hsc.
5)
D]-hmk {]m¿∞\ (Znhy-Im-cp-Wy-k-∂n-[n-bn¬)
F√m sh≈n-bm-gvNbpw cmhnse 9.00 apX¬ 3.00 hsc.
5)
PmK-c-W-{]m¿∞\
F√m sh≈n-bm-gvN-I-fnepw cm{Xn 9.00 apX¬
cmhnse 2.00 hsc.
6)
\nXym-cm-[-\bpw a≤y-ÿ-{]m¿∞-\bpw
F√m Znh-khpw 24 aWn-°qdpw ssZh-Xn-cp-k-∂n-[nbn¬
Ub-d-IvS¿
»55
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
56
Naipunnya International
kvt]m¨k¿jn∏v ao‰v 2015
ss\]pWy C‚¿\mjWens‚ "Sme‚ v {Sm°v' t\XrXzw \¬Inb
kvt]m¨k¿jn∏v ao‰v 2015, 2015 P\phcn 17˛mw XobXn Ieq¿
dn\yqh¬ sk‚dn¬ \SØn. ^m. t]mƒ ssItØm´p¶¬
(UbdIvS¿, ss\]pWy tImtfPv, tN¿Øe) tbmKw DZvLmS\w
sNbvXp.
ss\]pWybn¬ \n∂v hnZym`ymk kvtImf¿jn∏v e`n°p∂ F√m
Ip´nIsfbpw h¿jØn¬ Hcn°¬ hnfn®pIq´n ]T\ \nehmcw
hnebncpØpIbpw, ss\]pWybpsS P¿Ω≥ {]Xn\n[n
Ip´nIfpambn kwhZn°pIbpw kulrZw ]pXp°pIbpw sNøp∂
thZnbmWv kv t ]m¨k¿jn∏v ao‰v . Sme‚ v {Sm°n¬\n∂pw
]T\klmbw e`n°p∂ Ip´nIfpw amXm]nXm°fpw Cu
tbmKØn¬ ]s¶SpØp.
Im\U ssat{Kj≥˛ FIvkv{] v F≥{Sn 2015
Im\U Kh¨sa‚ns‚ FIv k v { ] v F≥{Sn am¿§ØneqsS
Im\Ubnte°v IpSntbdn ]m¿°p∂Xn\pth≠n ss\]pWy
C‚¿\mjW¬ hgn At]£n°mhp∂XmWv. 2015 P\phcn apX¬
At]£Iƒ kzoIcn®psIm≠ncn°p∂p.
For More details Contact :
0484-2381948/49, 9446 33 99 66
Ub-d-IvS¿
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»57
AXn- c q- ] X Ubdn
Unkw-_¿ 2014
22- aq∂v ]nXm-°-∑mtcbpw t\cn¬ I≠v {InkvXp-akv Biw-k-Iƒ
A¿∏n-°p-∂X
- n-\mbn Ah-kc
- s
- am-cp-°n. [mcmfw sshZn-Icpw ka¿∏nXcpw Ac-a-\-bn¬h∂v {InkvXp-akv Biw-k-Iƒ t\¿∂p.
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv sshIp-t∂cw au≠v sk‚ v tXma-kn¬
h®v \S∂ F.-sI.kn.-kn. ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp.
23 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv D®-I-gn™v _nj∏v lukn¬ taP¿
skan-\m-cn-I-cpsS {InkvXp-akv BtLm-j-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw
{InkvXp-akv ktµiw \¬Ip-Ibpw sNbvXp.
sshIp-t∂cw Ac-a-\-bnse At¥-hm-kn-I-fp-tSbpw a‰p Poh-\-°mcp-tSbpw {InkvXp-akv BtLm-j-Øn¬ ]nXm-°-∑m¿ aq∂p-t]cpw
]s¶-Sp-Øp.
24 sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv Xncp-∏n-d-hn-bpsS Xncp-°¿Ω-߃
tImf-ßmbv ]≈n-bn¬ \S-Øn.
tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhv Xncp-∏n-d-hn-bpsS Xncp-°¿Ω-߃
Geq¿ ]≈n-bn¬ \S-Øn.
26 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse amth-en-°cbn¬ Hm¿ØtUmIvkv k`m-Kw-amb AØ-\m-kn-bqkv Xncp-ta-\n-bpsS IpSpw-_Iq-´m-bva-bv°v DZvLm-S\ktµiw \¬In.
tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhv tNµ-aw-Kew ]≈nbn¬ Ip¿_m\
A¿∏n®v sImSn-acw sh©-cn-®p.
27 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse amWnIy-aw-K-eØv Fw.kn._n.Fkv k`mwKw Uo°≥ k\p tIme-t©-cn°pw, Fkv.U
- n.-_n. k`mKw
kPn≥ sIm√w-°p-Sn°pw Xncp-∏´w \¬In. ssh-In´v Nß-\m-t»-cnbn¬
F.D.S.H.J ÿm]I tacn-°p´n knÃ-dns‚ arX-tZ-lØn-\c
- nsI H∏okv
sNm√n {]m¿∞n®p.
sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv Nn‰-\mSv ]≈n-bn¬ Uo°≥
dn‚n¬ kn.-Fw.-sF.°v Xncp-∏´w \¬In.
tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhv cmhnse \mep-sI´v ]≈n-bn¬ Uo°≥
t]mƒk¨ t]tc-∏m-S≥, Uo°≥ PntPm sNßn-Wn-bm-S≥, Un. sPbtam≥ kn.-Fw.-sF. F∂n-h¿°v Xncp-∏´w \¬In. D®-I-gn-™v XncpapSn-°p∂v ]≈n-bn¬ Uo°≥ em¬ Imc-∏n≈n Fw.-F-kv.-kn. °v
Xncp-∏´w \¬In.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
58
28
29
30
31
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse Dgp-h ]≈n-bn¬ kn.-Fkv.Sn.
k`mwKw Uo°≥ PntPm tXm´p-¶m¬Ød°v Xncp-∏´w \¬In. D®I-gn™v au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S∂ {]Xn-`m-kw-K-a-Øn¬ ]s¶Sp-Øp. sshIp-t∂cw Xncp-apSn-°p∂v ]f-fn-bpsS πm‰n-\w-Pq-_n-en-bmtLm-j-Øn¬ ]s¶-SpØv hn. Ip¿_m-\b¿∏n®p. Idp-Ip‰n s^mtdm\-bn¬ \S∂ bqØv I¨h¨j-\n¬ ]s¶-Sp-Øp.
sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv cmhnse h≈p-h≈n ]≈n-bn¬
Uo°≥ kntPm ta\m-t®cn kn.Fw-.sF. °v Xncp-∏´w \¬In. IdpIp‰n tImƒt_ B{i-aØ
- n¬ Uo°≥ Pn_n≥ Ofm Conv., Uo°≥
jns‚m Ofm Conv. F∂n-h¿°v Xncp-∏´w \¬In.
tPm¿÷v Be- t ©cn ]nXmhv cmhnse InS- ß q¿ ]≈nbn¬
Fw.kn._n.- F kv k`mwKw Uo°≥ Bt‚m ]pXp- h bv ° pw,
kn.Fw.sF. k`mwKw Uo°≥ knt‚m ]mtd-°m-´n-en\pw Xncp-∏´w
\¬In. D®- I - g n™v s]mXn- b - ° - c ]≈n- b n¬ Fw.kn._n.- F kv
k`mwKw Uo°≥ dmt^¬ Imcm-∏n-f-fn°v Xncp-∏´w \¬In. sshIpt∂cw au≠v sk‚ v tXma-kn¬ ]o‰¿ IÆ-ºp-g-b-®s‚ cP-XPq-_nen-bm-tLm-j-Øn\v hN\ktµiw \¬In.
sk-_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXmhv \tS¬ ]≈n-bn¬ Uo°≥ BRvPtem, kn. Fw. sF Xncp∏´w \¬In. Xe-tbm-e-∏-d-ºn¬ tPmkv Acb-Øn¬ SVD bpsS Pq_nen BtLm-j-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv sImc´n s^mtdm\ ]≈n-bn¬ Uo°≥
sa¬hn≥ Nn‰n-e-∏n-≈n°v Xncp-∏´w \¬In.
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse ]\-ßmSv ]≈n-bn¬ Uo°≥
k≥Pp sImgp-h-≈n°v Xncp-∏´w \¬In.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv ]me cq]-X-bn¬ cma-]pcw CS-hI-bn¬ MCBS˛se Uo°≥ tPmk-^v Ing-t°-Ip-t∂-en\pw Uo°≥
AK-Ãn≥ Nnd-bn¬ MST °pw Xncp-∏´w \¬In. D®-I-gn™v tImXaw-Kew cq]-X-bnse Ip\n™n CS-h-I-bn¬ Uo°≥ AK-Ãn≥ hmgbn¬ MCBS \pw Uo°≥ AK-Ãn≥ If-Øn-°¬ MCBS \pw
Xncp∏´w \¬In.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv \Sp-h´w ]≈n-bn¬ Uo°≥ a\p aWhm-f≥ CMI °pw Uo°≥ Un]n≥ Icn-bn-en≥ CMI °pw Xncp-∏´w
\¬In.
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse ssX°m-´p-t»-cn ]≈nbn¬
kn.-Fkv.Sn. k`mwKw Uo°≥. tPmk^v ap≠p-]-d-ºn-en\v Xncp-∏´w
\¬In. sshIp-t∂cw NmØΩ ]≈n-bpsS \h-Xn-bm-tLm-jØn¬
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»59
]s¶-SpØv hn. Ip¿_m-\b¿∏n®p XpS¿∂p-≈ ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-°pIbpw sNbvXp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv A¶-amen s^mtdm-\-]-≈nbn¬
Uo°≥ A\n¬ Infn-tb-en-°p-Sn°pw, Uo°≥ U\ojv a™fn CMF
\pw Xncp-∏´w \¬In. D®-I-gn™v dn\yq-h¬ sk‚-dn¬ \S∂
A£c{io ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv XÆo¿ap°w ]≈n-bn¬ Uo°≥
kmP≥ sI√p-t»cn CMI °v Xncp-∏´w \¬In.
P\p-hcn 2015
1
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse tImX-aw-K-ew cq]X _…lw
]≈n-bn¬ kn.Fw.sF. k`mwKw Uo°≥ _n\p IÆm-dt- º-en\v Xncp∏´w \¬In. D®-I-gn™v ae-bm-‰q-cp≈ an≠m-aTw kµ¿in®p.
sk-_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXmhv Idp-Ip‰n ]≈n-bn¬ Uo°≥ dntPm
CMI °v Xncp-∏´w \¬In. sshIp-t∂cw Fkv.-Un. P\-te-‰n¬ \S∂
ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv \Sp-Øp-cpØv ]≈n-bn¬ Uo°≥
Pnkvtam≥ amWn-°-Øp-]-d-ºn¬ CST °v Xncp-∏´w \¬In. sshIpt∂cw Fkv.-Un. P\-te-‰n¬ \S∂ an‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp.
2 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse Iq\-Ωm-hv aTØns‚ sh©cn∏v I¿Ωw \S- Ø p- I bpw AXns‚ 150˛mw hm¿jn- I m- t Lm- j tØmS\p_-‘n-®p-ff ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-°pIbpw sNbvXp. sshIn´v
Iq\-Ωmhv sk‚ v ^ntem-an\m ]≈n-bn¬ hn. Ip¿_m-\-b¿∏n®v
hN\ktµiw \¬Ip-Ibpw sNbvXp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv D®-I-gn™v Ac-a-\-bn¬ \S∂
]mcnjv Hmt´m-ta-js‚ an‰nwKn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv D®-Ig- n™v Ac-a\
- b
- n¬ \S∂ ]mcnjv
Hmt´m-ta-js‚ an‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. sshIp-t∂cw a¶pgn ]≈n-bn¬
hn. Ip¿_m\ A¿∏n®v Xncp-\mƒ sImSn-tb‰w \SØn.
3 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse am∂m\Øv kn.-Fw.sF B{ia-Øn¬ hn. Ip¿_m-e-b¿∏n®p.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv cmhnse CS-°p∂v ]≈n-bn¬ hn.Ip¿∫m-\-b¿∏n®v AƒØm-c-bpsS sh©n-cn∏v I¿Ωw \SØn.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv A¶-amen CSA bn¬ \S∂ ap´p-a\
Ahm¿Uv Zm\ NS-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. D®-Ig- n™v thßq¿ SJSM kntÃgvk
- ns‚ {]Y-a/\nXy-{hX hmKvZm\ NS-ßn¬ apJy-Im¿Ωn-I\
- m-bn-cp∂p.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
60
4
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv sshIp-t∂cw ]pØ≥∏-ff
- n-bn¬ \S∂
]pWy-kvar-Xn-bn¬ hn. Ip¿_m-\°v apJy-Im¿Ωn-IXzw hln-®p.
sk_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXmhpw, tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhpw
]cn-]m-Sn-I-fn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse Im™q¿ ]≈n-bn¬ Uo°≥
sk_m-Ãy≥ I√-d-bv°¬ CST °v Xncp-∏´w \¬In. sshIp-t∂cw
Ieq¿ IMA bn¬ \S∂ Pq_nen BtLm-j-ß-fn¬ ]s¶-Sp-Øv, hn.
Ip¿∫m\ A¿∏n-®p.
5˛9 ]nXm-°-∑m¿ aq∂p-t]cpw au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S∂ kotdm-˛ae-_m¿ kn\-Un¬ ]s¶-Sp-Øp.
9 ]nXm-°-∑m¿ aq∂p-t]cpw sshIp-t∂cw AXn-sa-{Xm-k\ aµn-c-Øn¬
\hssh-Zn-I¿°p \¬Inb kzoI-c-W-Øn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv D®-I-gn™v Aºp-\mSv ]≈n-bn¬
Bcm-[-\-bpsS kam-]-\-k-tµiw \¬Ip-Ibpw Xncp-\mƒ sImSn-tb‰v
\S-Øp-Ibpw sNbvXp.
10 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv sshIp-t∂cw H√q-cn¬ \S∂ IrX⁄-Xm-_-en-°v apJy-Im¿Ωn-IXzw hln-®p. sshIn´v _mwKvfq¿°v
t]mbn.
sk_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXm-hpw, tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhpw
H√qcn¬ \S∂ hn. Ipcym-t°mkv Geymkv Nmh-dbptSbpw, hn. Fhp{]m-ky Fep-h-Øn-¶-en-s‚bpw hnip-≤ ]Zhn {]Jym-]\tØm-S-\p_-‘n-®p≈ BtLm-j-ß-fn¬ ]s¶-Sp-Øp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXmhv kpt_m-[\
- b
- n¬ \S∂ an‰n-ßnepw
]s¶-Sp-Øp.
11 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse _mwKvfq-cn¬ [¿Ωmcmw tImtfPn¬ \S∂ ao‰n-ßn¬ ]s¶-Sp-Øp. sshIp-t∂cw I√-db
- n¬ AeIvkv
hncp-XpIp-fß
- c
- - CSsR A®s‚ Pq_n-en-bm-tLm-jØ
- n¬ ]s¶-Sp-Øp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhv cmhnse B\-∏m-d-]-≈n-bn¬ hn.Ip¿∫m\ A¿-∏n-°p-Ibpw kvssYcy-te-]\w \¬Ip-Ibpw sNbvXp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b{- ¥Øv ]nXmhpw, tPmkv ]pØ≥ho-´n¬ ]nXmhpw
dn\yq-h¬ sk‚-dn¬ \S∂ F®v. Fw. s{]mtam-t´-gvkns‚ ao‰n-ßn¬
]s¶-Sp-Øp.
12 tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv sshIp-t∂cw au≠v sk‚ v tXma-kn¬
\S∂ \yq {]oÃv tUbn¬ ]s¶-Sp-Øp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S∂
\yq {]oÃv KymX-dnw-Kn¬ ]s¶-Sp-Øp.
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»61
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse ssI∏-´q¿ ]≈nbn¬ Uo°≥
knt\m_n CM \v Xncp-∏´w \¬In.
13˛15tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv, {ioe-¶-bn¬ \S∂ ^m. tPmk^v
hmkns‚ hnip≤ ]Zhn {]Jym-]-\-Øn¬ ]s¶-SpØp.
13
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv D®-I-gn™v taeq¿ kvIpfns‚
Pq_nen BtLm-j-߃ DZvLm-S\w sNbvXp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse ap´w ]≈n-bn¬ hn. Ip¿∫m\
A¿∏n-®p. tXm∏n¬ Imcp-Wy-{i-a-Øn¬ hn. Ip¿∫m\ Ac¿∏n-®p.
sshIp-t∂cw dn\yq-sh¬ sk‚-dn¬ ^manen A∏-kvte-‰n¬ ¢m v
FSp-Øp.
14
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv cmhnse hntPm-`-h-\n¬ hn.
Ip¿∫m\ A¿∏n-®p.sshIp-t∂cw Nq≠n-bn¬ \S∂ {] v tIm¨^d≥kn¬ ]s¶-Sp-Øp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv D®-I-gn™v Ime-Sn-bn¬ t{]jn-Xmcmw
kntÃ-gvkns‚ Pq_nen BtLm-j-Øn¬ ]s¶-SpØv hn. Ip¿_m\
A¿∏n-®p.
15
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv sshIp-t∂cw NpW-ßw-then
sk‚ v tPmk^v kvIpfns‚ πm‰n\w Pq_nen BtLm-jß
- ƒ DZvLmS\w sNbvXp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse Beph sk‚ v tacokv
kvIpfn¬ B\q-h¬ sU DZvLm-S\w sNbvXp.
16
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse Nq≠n-bn¬ `mc-X-amXm
temtIm-tf-Pns‚ ]pXnb sI´nSØns‚ sh©n-cn-∏v I¿Ωw \S-ØpIbpw XpS¿∂p-ff ktΩ-f\
- Ø
- n¬ ]s¶-Sp-°pIbpw sNbvXp. sk_mÃy≥ FS-b-{¥Øv ]nXmhpw, tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhpw
NSßnepw ktΩ-f-\Ønepw ]s¶-Sp-Øp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv sshIp-t∂cw amXm \K-dn¬
kvIpfns‚ B\p-h¬ sU DZvLm-S\w sNbvXp.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv sshIp-t∂cw Beph \n¿Ωe
kvIpfns‚ B\n-th-gvkdn DZvLm-S\w sNbvXp.
17
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse sImgp-h\
- m-en¬ tPmk^v aWnbw-ßm-´-®s‚ kph¿Æ-Pq-_n-en-bm-tLm-jØn¬ hn. Ip¿_m-\°v
apJy-Im¿Ωn-IXzw hln-®p.
« s^{_p-hcn 2015 | Vol. 85 | No. 2 |
62
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv D®-I-gn™v s]mXn-bn¬ ]pXnb
sshZnI aµn-c-Øn-s‚ I√n-S¬ I¿Ωw \S-Øn.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse A¶-am-en-bn¬ kn. Fw. kn.
kntÃ-gvkns‚ Pq_nen BtLm-j-ß-fn¬ ]s¶-Sp-°p-Ibpw, hn.
Ip¿∫m\ A¿∏n- ° p- I bpw sNbv X p. sshIp- t ∂cw IS- h - ¥ d
]≈nbn¬ hn. Ip¿∫m\ A¿∏n®v ^manen bqWn‰v hm¿jn-Im-tLmj-߃ DZvLm-S\w sNbvXp.
18
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse ]Ø-\wXn´ dm∂n-bn¬ \S∂
ImØ-en°v I¨h-j-\n¬ hn. Ip¿_m-\°v apJy-Im¿Ωn-IXzw hln®p. cmhnse dm∂n \ne-°¬ am¿tØmΩm cq]-X-bpsS cP-XPq-_n-enbm-tLm-jØn¬ ]s¶-Sp-Øp.
sk-_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hv D®-I-gn™v DZ-bw-t]-cq¿ ]≈nbn¬ sI.-kn.-ssh.-Fw. s‚ ao‰n-ßn¬ kam-]-\-k-tµiw \¬In.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv D®-I-gn™v A´md ]≈n-bn¬ hn.
Ip¿∫m\ A¿∏n-°pI-bpw, sshZn-I-aµn-c-Øns‚ sh©-ncn∏v I¿Ωw
\S-Øp-Ibpw sNbvXp.
19
tPm¿÷v Be-t©cn ]nXmhv cmhnse _kn-en-°m- ]≈n lmfn¬
]pkvX-I {]Im-i\w \S-Øn. sshIn´v U¬lnbn¬ t]mbn.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv D®-I-gn™v sNdp-I-S-∏pdw ]≈n-bn¬
Znhy-Im-cpWy {]Z-£n-W-Øn¬ apJy Im¿Ωn-IXzw hln-°p-Ibpw
kam-]\ ktµiw \¬Ip-Ibpw sNbvXp.
20
sk_m-Ãy≥ FS-b-{¥Øv ]nXm-hns‚ \ma-tl-Xp-I-Xn-cp-\mƒ Ac-a\-bnse Poh-\-°m-tcm-sSm∏w BtLmjn-®p. sshIp-t∂cw Rmdbv°¬ ]≈n-bn¬ hn. Ip¿_m\ A¿∏n®v ]mcnjv lmfns‚ sh©cn∏v \S-Øn.
tPmkv ]pØ≥ho´n¬ ]nXmhv cmhnse enkn Bip-]{- Xn-bn¬ Im¿Untbm-fPn ]pXnb tªm°ns‚ sh©-cn∏v \S-Øn. D®-I-gn™v Ff-a°c ]≈n-bn¬ hn. Ip¿_m\ A¿∏n-®p.
*****
| Vol. 85 | No. 2 | s^{_p-hcn 2015
»63