1º ESO

RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
1º ESO
CURSO
MATERIA
1º ESO
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
1º ESO
2ª lingua
FRANCÉS - Texto
1º ESO
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA – C. Plata e outros – Editorial:
ANAYA
978-84-678-5181-6
PARACHUTE 1, élève – Editorial SANTILLANA
978-84-965-9997-6
2ª lingua
PARACHUTE 1, Pack Cahier d’exercices - Editorial
FRANCÉS-Exercicios SANTILLANA
1º ESO
INGLÉS - Texto
1º ESO
INGLÉS - Lectura
1º ESO
MATEMÁTICAS
1º ESO
ISBN
REAL ENGLISH 1, Student’s Book – Marks, Linda &
Addison, Charlotte –Editorial: BURLINGTON BOOKS
(CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-84-965-9799-0
978-9963-48-209-2
Recomendadas polo profesor a principios de curso
ESO 1 MATEMÁTICAS – J. Colera e outros – Editorial:
ANAYA
978-84-678-5073-4
E. PLÁSTICA E
VISUAL
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL I – Isabel Rodríguez e
outros – Editorial: SM XERME
Calquera edición
1º ESO
CIENCIAS SOCIAIS
XEOGRAFÍA E HISTORIA – Isaac Buzo e outros- Editorial:
SM
978-84-985-4520-3
1º ESO
LINGUA GALEGA E
LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA – Beatriz García Turnes
e outros – SABER FACER Ed: Obradoiro SANTILLA - 2015
978-84-9972-217-7
1º ESO
LINGUA CASTELÁ
E LITERATURA
LENGUA CASTELLANAY LITERATURA 1º ESO - Serie Libro
abierto - HACER SABER – AA. VV. –Editorial:
SANTILLANA
978-84-680-881-74
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá algún
exemplar na biblioteca
RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
2º ESO
CURSO
MATERIA
2º ESO
FÍSICA E QUÍMICA
2º ESO
CIENCIAS
SOCIAIS
2º ESO
FRANCÉS - Texto
2º ESO
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO – Editorial: SANTILLANA
978-84-6801-952-9
XEOGRAFÍA E HISTORIA – C. Granda Gallego e outros –
Editorial: EDELVIVES, 2016
978-84-9046-151-8
PARACHUTE 2, livre d’élève –Editorial: SANTILLANA
978-84-904-9089-1
FRANCÉS-Exercicios PACK, cahier o’exerciles - Editorial: SANTILLANA
2º ESO
INGLÉS - Texto
2º ESO
INGLÉS - Lectura
2º ESO
MATEMÁTICAS
2º ESO
ISBN
REAL ENGLISH 2, Student’s Book – Marks, Linda &
Addison, Charlotte – Editorial: BURLINGTON BOOKS
(CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-84-904-9095-2
978-9963-48-218-4
Recomendadas polo profesor a principios de curso
MATEMÁTICAS 2º ESO – J. Colera e outros – Editorial:
ANAYA - 2016
978-84-698-1426-0
LINGUA GALEGA E
LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA –Editorial: OBRADOIRO
SANTILLANA
978-84-9972-509-1
2º ESO
LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA
LINGUA CASTELÁ E LITERATURA – Rosario Calderón Soto
e outros – Serie LIBRO ABIERTO - Editorial: SANTILLANA 2016
978-84-8385-649-3
2º ESO
MÚSICA
MÚSICA I – R. Sabater e J. González – Editorial: TEIDE
978-84-307-9007-4
BLOC DE ACTIVIDADES – R. Sabater e J. González –
Editorial: TEIDE
978-84-307-9008-1
2º ESO
TECNOLOXÍA
TECNOLOGÍA “Proyecto El árbol del conocimiento A” –
Autor: Primo Vejo – Editorial: MC GRAW HILL - 2011
978-84-481-7732-0
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá algún
exemplar na biblioteca
RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
3º ESO
CURSO
MATERIA
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
ISBN
3º ESO
FRANCÉS-Exercicios
FACILE 3, Cahier d’exercices + CD – Anna Mª Crini –
Editorial: SGEL 2015
978-84-977-8851-9
PARACHUTE 3, élève – Editorial SANTILLANA
978-84-904-9016-7
3º ESO
3º ESO
2ª lingua
FRANCÉS - Texto
2ª lingua
PARACHUTE 3, Pack Cahier d’exercices - Editorial
FRANCÉS-Exercicios SANTILLANA
REAL ENGLISH 3, Student’s Book – Marks, Linda &
Addison, Charlotte – Editorial: BURLINGTON BOOKS
(CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-84-904-9017-4
3º ESO
INGLÉS – Texto
3º ESO
INGLÉS - Lectura
3º ESO
MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS
MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS – J. Colera e outros – Editorial: ANAYA
2015
978-84-678-5213-4
3º ESO
MATEMÁTICAS
APLICADAS
MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS – J. Colera e outros – Editorial: ANAYA 2015
978-84-678-5216-5
3º ESO
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA – J. Hernández e outros –
Editorial: ANAYA
978-84-678-5334-6
3º ESO
FÍSICA E
QUÍMICA
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO –Editorial: SANTILLANA
978-84-141-0279-4
3º ESO
E.PLÁSTICA E
VISUAL
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL II - Isabel Rodríguez e
outros – Editorial: SM XERME
Calquera edición
3º ESO
CIENCIAS SOCIAIS
XEOGRAFÍA E Hª
XEOGRAFÍA E HISTORIA – Mariano Lázaro e outros –
Editorial: SM
978-84-985-4536-4
3º ESO
LINGUA GALEGA
E LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA – Ana Iglesias Álvarez e
outros - EDICIÓNS XERAIS DE GALICIA , S.A.
978-84-9914-886-1
3º ESO
LINGUA CASTELÁ E
LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO - Serie Libro
abierto - HACER SABER – AA. VV. –Editorial: SANTILLANA
978-84-680-332-66
3º ESO
MÚSICA II
MÚSICA II – Lamberto del Álamo, Vicente Gil –
Editorial: SM - 2011
978-84-675-4010-9
3ª ESO
TECNOLOXÍA
TECNOLOGÍA “Proyecto El árbol del conocimiento B” Autor: Primo Vejo – Editorial: MC GRAW HILL - 2011
978-84-481-7789-4
978-9963-48-227-6
Recomendadas polo profesor a principios de curso
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá algún
exemplar na biblioteca
RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
4º ESO
CURSO
MATERIA
4º ESO
FÍSICA E
QUÍMICA
4º ESO
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
4º ESO
Hª DO MUNDO
CONTEMPORÁNEO
4º ESO
FRANCÉS – Texto
4º ESO
4º ESO
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
ISBN
FÍSICA E QUÍMICA 4º ESO – Editorial: SANTILLANA
978-84-6803-790-5
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO – Concepción Plaza e
outros – Editorial: ANAYA
978-84-698-1253-2
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO – Editorial:
VICENS-VIVES 2016
978-84-682-3634-6
PARACHUTE 4, livre d’élève – Annette Maxime –
Editorial: SANTILLANA
978-84-9049-187-4
FRANCÉS-Exercicios PACK cahier o’exerciles - Editorial: SANTILLANA
978-84-904-9215-4
INGLÉS- Texto
REAL ENGLISH 4, Student’s Book – Marks, Linda &
Addison, Charlotte – Editorial: BURLINGTON BOOKS
(CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-9963-48-236-8
Recomendadas polo profesor a principios de curso
4º ESO
INGLÉS - Lectura
4º ESO
MATEMÁTICAS
ACADÉMICAS
MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
ACADÉMICAS – Editorial: OXFORD - 2016
978-84-673-8558-8
4º ESO
MATEMÁTICAS
APLICADAS
MATEMATICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS
APLICADAS – Editorial: OXFORD - 2016
978-84-673-9337-8
4º ESO
LINGUA GALEGA E
LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA - Edit.: EDICIÓNS XERAIS
DE GALICIA
978-84-9121-024-5
4º ESO
LINGUA CASTELÁ
E LITERATURA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO – Rosario
Calderón e oturos - Serie LIBRO ABIERTO – Editorial:
SANTILLANA - 2016
978-84-913-0264-3
4º ESO
MÚSICA
MUSICA – R. Sabater y J. González - Editorial: TEIDE,
2016
978-84-307-8222-2
4º ESO
TECNOLOXÍA
TECNOLOGÍA “Proyecto Tecno 4” – Autor: Primo Viejo
– Editorial: MC GRAW HILL - 2008
978-84-481-6270-2
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá algún
exemplar na biblioteca
RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
1º BAC
CURSO
MATERIA
1º BAC
LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA
1º BAC
LINGUA GALEGA
E LITERATURA
1º BAC
FÍSICA E
QUÍMICA
1º BAC
INGLÉS – Texto
1º BAC
INGLÉS – Lectura
1º BAC
MATEMÁTICAS I
1º BAC
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – Serie Cometa –
HACER SABER – Editorial: SANTILLANA
978-84-680-036-70
LINGUA GALEGA E LITERATURA - A. Nieto Pazó e outros
– Edit.: ANAYA
978-84-678-2805-4
FÍSICA E QUÍMICA-1º BAC – Editorial: SANTILLANA
978-84-680-3306-8
MOVE ON 1. STUDENT’S BOOK – Chris Gesthuysen, John
Harrop – Editorial: OXFORD UNIVERSITY PRESS 2012
(SON VÁLIDAS OUTRAS EDICIÓNS.
CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-01-947-4684-7
Recomendadas polo profesor a principios de curso
MATEMÁTICAS – Fernando Alcaide e outros – Editorial:
SM (RECOMENDADO)
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC. SOCIAIS I – Editorial:
APLICADAS ÁS
SM (RECOMENDADO)
CIENCIAS SOCIAIS
1º BAC
ECONOMÍA
1º BAC
TECNOLOXÍA
INDUSTRIAL I
ISBN
978-84-675-7656-6
978-84-675-7657-3
ECONOMÍA 1º - Editorial: SM - 2015
978-84-675-7654-2
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I – Autor: Francisco Silva –
Editorial: MC GRAW HILL - 2012
978-84-481-8057-7
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá
algún exemplar na biblioteca
RELACIÓN LIBROS DE TEXTO CURSO 2016 / 17
2º BAC
CURSO
MATERIA
TÍTULO, AUTOR, EDITORIAL
ISBN
2º BAC
LINGUA
GALEGA E
LITERATURA
LINGUA GALEGA E LITERATURA - Edit.: ANAYA - 2009
978-84-6981-381-2
2º BAC
HISTORIA DE
ESPAÑA
HISTORIA DE ESPAÑA – Editorial: CONSORCIO - 2016
978-84-999-5200-0
2º BAC
TECNOLOXÍA
INDUSTRIAL II
TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II – Autores: Sonia Val e outros –
Editorial: MC GRAW HILL - 2011
978-84-481-9869-5
2º BAC
INGLÉS – Texto
MOVE ON 2. STUDENT’S BOOK – Autores: Chris Gesthuysen,
John Harrop - Editorial: OXFORD UNIVERSITY PRESS - 2012
(SON VÁLIDAS OUTRAS EDICIÓNS.
CONSULTAR CO PROFESOR A PRINCIPIOS DE CURSO)
978-01-947-4685-4
2º BAC
INGLÉS - Lectura
2º BAC
FÍSICA
2º BAC
QUÍMICA
2º BAC
Recomendadas polo profesor a principios de curso
FÍSICA – Editorial: SANTILLANA
978-84-141-0198-8
QUÍMICA – Editorial: SANTILLANA
978-84-141-0203-9
ECONOMÍA DA
EMPRESA
ECONOMÍA DA EMPRESA 2º - Alfaro J., González, C; Pina,
M. – Editorial : Mc GRAW HILL
978-84-486-0933-6
2º BAC
MATEMÁTICAS II
MATEMÁTICAS II – Fernando Alcaide e outros – Editorial: SM
978-84-675-8713-5
2016
2º BAC
MATEMÁTICAS
APLICADAS ÁS
CIENCIAS
SOCIAIS
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CC. SOCIAIS II –Luis Sanz
e outros– Edit.: SM - 2016
978-84-675-8714-2
En setembro propoñeranse libros de lectura nalgunhas materias, dos que haberá algún
exemplar na biblioteca