DOCV sencer (pdf 10.107KB) - Diari Oficial de la Comunitat

Any XXXVII
Divendres, 31 d’octubre de 2014 / Viernes, 31 de octubre de 2014
Núm. 7393
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual es dóna publicitat a la modificació de l’orde dels candidats en la borsa de reserva que es va constituir
d’acord amb l’apartat segon de la Resolució de 25 d’abril de
2014, per la qual es concedixen 10 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de publicitat en
les dependències de la Presidència de la Generalitat i en les
conselleries o organismes que en depenen, durant l’exercici
2014-2015, com a conseqüència de l’estimació del recurs de
reposició. [2014/9854]
25887
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la modificación del orden
de los candidatos en la bolsa de reserva que se constituyó de
acuerdo con el apartado segundo de la Resolución de 25 de
abril de 2014, por la que se conceden 10 becas para la realización de prácticas profesionales en materia de publicidad
en las dependencias de la Presidencia de la Generalitat y en
las consellerias u organismos dependientes de las mismas,
durante el ejercicio 2014-2015, como consecuencia de la
estimación de recurso de reposición. [2014/9854]
25887
25889
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de
2014, del director general de Centros y Personal Docente, por
la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de
evaluación del ejercicio del cargo de director de centros docentes públicos, en el ámbito de la Generalitat. [2014/9949]
25889
25890
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador no doctor de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Estudio socio-deportivo del
Toro Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358». [2014/9829]
25890
25895
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador/a doctor junior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Fenomenología de física de
partículas en el LHC y las factorias de sabor, CPI-14-360»,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional - FEDER - «Una manera de hacer Europa». [2014/9832]
25895
25900
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este
organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Estudio
piloto de viabilidad de la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo
de maquinaria industrial tecnológica, CPI-14-364». [2014/9826]
25900
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 d’octubre de
2014, del director general de Centres i Personal Docent, per
la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris
d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres
docents públics, en l’àmbit de la Generalitat. [2014/9949]
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2014, de la Universitat de
València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio socio-deportivo del Toro
Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358». [2014/9829]
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fenomenología de física
de partículas en el LHC y las factorías de sabor, CPI-14360», finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i
per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de fer Europa».
[2014/9832]
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2014, de la Universitat de
València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de
tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio piloto de viabilidad de la aplicación de tecnologías de realidad
aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo de
maquinaria industrial tecnológica, CPI-14-364». [2014/9826]
Núm. 7393 / 31.10.2014
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal. Projecte: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363». [2014/9827]
25904
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014, de la Universitat
de València, por la que se hace la oferta pública de una plaza
de investigador/a no doctor de este organismo con contrato
laboral temporal. Proyecto: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363». [2014/9827]
25904
B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
B) NOMBRAMIENTOS Y CESES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, del secretari del
Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la
qual es disposa la publicació de l’Acord de 22 de setembre
de 2014, adoptat pel Consell Rector de l’Institut Valencià
d’Art Modern. [2014/8978]
25909
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, del secretario
del Consejo Rector del Institut Valencià d’Art Moderm por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2014, adoptado por el Consejo Rector del Institut
Valencià d’Art Modern. [2014/8978]
25909
25910
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, del presidente
del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
(Invassat), por la que se provee la vacante anunciada en la
Convocatoria 43/2014, de 13 de agosto. [2014/9888]
25910
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, del president de
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), per la qual es proveïx la vacant anunciada en la Convocatòria 43/2014, de 13 d’agost. [2014/9888]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa
l’execució de la Sentència 54/2012, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de València. [2014/9759]
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la ejecución de la Sentencia 54/2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia. [2014/9759]
25911
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del Servici Territorial d’Energia de València, relativa a autorització administrativa i aprovació del projecte de línia aèria de mitjana tensió d’abonat des d’entroncament en suport número 630499
de la línia L-9 polígon ST Utiel. Terme municipal de Requena. Expedient número ATLINE/2013/215/46. [2014/9839]
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de línea aérea de media tensión de abonado desde entronque en apoyo número 630499 de
la línea L-9 polígono ST Utiel. Término municipal de Requena.
Expediente número ATLINE/2013/215/46. [2014/9839]
25920
25911
25920
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria de Benestar Social
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la directora general de Servicis Socials i Menor, per la qual es publiquen les
subvencions concedides l’any 2014 per al desenrotllament de
programes d’atenció de necessitats i inclusió social a menors
i les seues famílies en període estival per a l’any 2014.
25922
Consellería de Bienestar Social
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la directora
general de Servicios Sociales y Menor, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2014 para el
desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para
el año 2014. [2014/9830]
25922
25925
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo de
justificación de las becas para la ampliación y perfeccionamiento de estudios audiovisuales, en el marco de la Orden
51/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte. [2014/9879]
25925
25926
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo de
justificación de las ayudas a la producción y edición discográfica para el ejercicio 2014, en el marco de la Orden
57/2014, de 7 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. [2014/9880]
25926
[2014/9830]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta de
CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini de justificació de les beques per a l’ampliació i perfeccionament
d’estudis audiovisuals, en el marc de l’Orde 51/2014, de
20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
[2014/9879]
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta de
CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini de
justificació de les ajudes a la producció i l’edició discogràfica per a l’exercici 2014, en el marc de l’Orde 57/2014, de
7 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
[2014/9880]
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini
de justificació de les ajudes per a la realització de festivals
de caràcter audiovisual, en el marc de l’Orde 52/2014, de
20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
[2014/9881]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo de
justificación de las ayudas para la realización de festivales de
carácter audiovisual, en el marco de la Orden 52/2014, de 20
de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
25927
[2014/9881]
25927
Núm. 7393 / 31.10.2014
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 624/2014. [2014/9803]
25928
Audiencia Provincial de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación
número 624/2014. [2014/9803]
25928
25929
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Quart de Poblet
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 625/2011. [2014/9746]
25929
25930
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2451/2012. [2014/9780]
25930
25931
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 126/2012. [2014/9781]
25931
25932
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1743/2012. [2014/9782]
25932
25933
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 98/2013. [2014/9742]
25933
25934
Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
214/2010. [2014/9765]
25934
JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA I INSTRUCCIÓ
NÚMERO 1 DE QUART DE POBLET
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
625/2011. [2014/9746]
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2451/2012. [2014/9780]
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
126/2012. [2014/9781]
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1743/2012. [2014/9782]
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 98/2013. [2014/9742]
Jutjat d’Instrucció número 2 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal 214/2010.
[2014/9765]
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament de Riba-roja de Túria
Informació pública de l’aprovació definitiva del II modificat
del projecte de construcció EDAR unitat execució els Pous I
del PAI urbanització Els Pous. [2014/9843]
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Información pública de la aprobación definitiva del II modificado del proyecto de construcción EDAR unidad ejecución
Els Pous I del PAI urbanización Els Pous. [2014/9843]
25935
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria de Sanitat
Adjudicació i formalització del contracte número 86/2014.
Adquisició d’aparells mèdics per a l’Hospital Universitari
Doctor Peset. [2014/9863]
Consellería de Sanidad
Adjudicación y formalización de contrato número 86/2014.
Adquisición de aparataje médico para el Hospital Universitario Doctor Peset. [2014/9863]
25936
Adjudicació i formalització del contracte número 179/2014.
Subministrament per mitjà d’arrendament amb opció de
compra d’un sistema automàtic d’extracció en fase sòlida
per a alt volum en el laboratori de Salut Pública de València.
[2014/9866]
Adjudicació i formalització de contracte número 80/2014.
Subministrament d’equipament sanitari per al Departament
de Salut Valencia - Doctor Peset. [2014/9836]
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Licitació número CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98). Construcció de 9 aules d’infantil, 18 aules de
primària, menjador i gimnàs en el CEIP Evaristo Calatayud a
Montserrat. [2014/9848]
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana
Formalització del contracte número 2013/GV/0007 i 2014/
SA/0001. Direcció i obres de construcció de les infraestruc-
25936
Adjudicación y formalización del contrato número 179/2014.
Suministro mediante arrendamiento con opción de compra
de un sistema automático de extracción en fase sólida para
alto volumen en el laboratorio de Salud Pública de Valencia.
25938
Adjudicació i formalització de contracte número 194/2014.
Construcció del Centre de Salut Benimaclet II de València.
[2014/9517]
25935
[2014/9866]
25938
Adjudicación y formalización de contrato número 194/2014.
Construcción del Centro de Salud Benimaclet II de Valencia.
25939
[2014/9517]
25939
25940
Adjudicación y formalización de contrato número 80/2014.
Suministro de equipamiento sanitario para el Departamento
de Salud Valencia - Doctor Peset. [2014/9836]
25940
25942
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Licitación número CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98). Construcción de 9 aulas de infantil, 18 aulas
de primaria, comedor, y gimnasio en el CEIP Evaristo Calatayud en Monserrat. [2014/9848]
25942
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunitat Valenciana
Formalización del contrato número 2013/GV/0007 y 2014/
SA/0001. Dirección y obras de construcción de las infraes-
Núm. 7393 / 31.10.2014
25944
tructuras hidráulicas para la conexión de las EDAR de Ibi
y de Castalla con la conducción existente (Santa AureliaAgost) para la comunidad de regantes Virgen de la Paz de
Agost (Alicante). [2014/9858]
25946
Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM
Formalización del contrato número 42/2014. Suministro
de energía eléctrica del IVAM en alta tensión derivado del
acuerdo marco, expediente 1/14CC, del suministro de energía eléctrica de los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del
sector público empresarial y fundacional de la Generalitat.
tures hidràuliques per a la connexió de les EDAR d’Ibi i de
Castalla amb la conducció existent (Santa Aurelia-Agost) per
a la comunitat de regants Verge de la Pau d’Agost (Alacant).
[2014/9858]
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM
Formalització del contracte número 42/2014. Subministrament
d’energia elèctrica de l’IVAM en alta tensió derivat de l’acord
marc, expedient 1/14CC, del subministrament d’energia elèctrica dels punts de consum de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat. [2014/9852]
Universitat d’Alacant
Adjudicació número S/9/2014. Subministrament, instal·lació
i manteniment de xarxa Wi-Fi. [2014/9850]
Fundació Centre d’Estudis Ambientals
de la Mediterrània
Adjudicació número CG-02/14. Subministrament de gasos
en les instal·lacions de la Fundació CEAM. [2014/9833]
25947
25948
25944
[2014/9852]
25946
Universidad de Alicante
Adjudicación número S/9/2014. Suministro, instalación y
mantenimiento de red Wi-Fi. [2014/9850]
25947
Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo
Adjudicación número CG-02/14. Suministro de gases en las
instalaciones de la Fundación CEAM. [2014/9833]
25948
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
Notificació de resolució. Expedient sancionador de pesca
marítima número 03-015/2013. [2014/9851]
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
Notificación de resolución. Expediente sancionador de pesca
marítima número 03-015/2013. [2014/9851]
25950
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de
suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de
Consumidores EUROCON en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9857]
25951
25952
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Consumidores ACU-Eldense en el Registro Público de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana. [2014/9860]
25952
25953
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de
suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de
Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunitat Valenciana. [2014/9861]
25953
25954
Notificación de la resolución por la que se suspende definitivamente la inscripción de la Asociación Foro de Consumidores de
Castellón, en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9862]
25954
25955
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Federación Central de
Consumidores en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana[2014/9837]
25955
25956
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
Consumidores Solidarios de Hoy - Consoy en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunitat Valenciana. [2014/9838]
25956
25957
Información pública de la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de modificación de la
línea eléctrica aérea trifásica a 20 kV Urlesa, desde la LAAT
132 kV, Oropesa del Mar-Benicarló hasta repetidor Irta, por
tendido de fibra óptica, en Alcocebre (Alcalá de Xivert),
formulada por la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU. Expediente ATLIRE/2014/4/12. [2014/9840]
25957
25950
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Consumidores EUROCON, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
[2014/9857]
25951
Notificació de l’acord de iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Consumidores ACU-Eldense en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
[2014/9860]
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Usuarios de
Telecomunicaciones AUSTEL en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9861]
Notificació de la resolució per la qual es suspèn definitivament la inscripció de l’Asociación Foro de Consumidores de
Castelló, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9862]
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de la Federació Central de
Consumidors en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana[2014/9837]
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación Consumidores
Solidarios de Hoy - Consoy en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
[2014/9838]
Informació pública de la sol·licitud de declaració en concret d’utilitat pública del projecte de modificació de la línia
elèctrica aèria trifàsica a 20 kV Urlesa, des de la LAAT 132
kV, Orpesa-Benicarló, fins al repetidor Irta, per estés de fibra
òptica, a Alcossebre (Alcalà de Xivert), formulada per la
mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. Expedient
ATLIRE/2014/4/12. [2014/9840]
Núm. 7393 / 31.10.2014
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación Consumidores
y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa-AUGE
en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9841]
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la
Comunitat Valenciana. [2014/9853]
Notificació de l’acord de iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de la Asociación de Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la
Comunitat Valenciana. [2014/9855]
Conselleria de Sanitat
Notificació de la Resolució de 7 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima
el recurs d’alçada número 10/2014 contra la Resolució de 15
de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9908]
Notificació de la Resolució de 8 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 11/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9909]
Notificació de la Resolució de 10 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 12/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9911]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima
el recurs d’alçada número 13/2014 contra la Resolució de 15
de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9919]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima
el recurs d’alçada número 14/2014 contra la Resolució de 15
de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9921]
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 16/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9923]
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 17/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9925]
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima
el recurs d’alçada número 18/2014 contra la Resolució de 15
de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9927]
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 19/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9929]
25959
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de
suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa-AUGE en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9841]
25959
25960
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana en el
Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9853]
25960
25961
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de
suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de
Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón en el
Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9855]
25961
25962
Consellería de Sanidad
Notificación de la Resolución de 7 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 10/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9908]
25962
25963
Notificación de la Resolución de 8 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 11/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia y
Productos Sanitarios. [2014/9909]
25963
25964
Notificación de la Resolución de 10 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 12/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9911]
25964
25965
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 13/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9919]
25965
25966
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 14/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9921]
25966
25967
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 16/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9923]
25967
25968
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 17/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9925]
25968
25969
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 18/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9927]
25969
25970
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 19/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9929]
25970
Núm. 7393 / 31.10.2014
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 20/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9931]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 21/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9933]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 22/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9934]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 23/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9935]
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es desestima el recurs d’alçada número 24/2014 contra la Resolució
de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris. [2014/9936]
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Notificació en extracte de la resolució de l’expedient de reintegrament de nòmina número 21/2014. [2014/9868]
Informació pública de la relació d’avals dels quals es procedis a tramitar-ne la devolució. Carta de pagament número
46200V3448 i altres. [2014/9831]
Ajuntament de Segorbe
Informació pública del projecte d’expropiació de terrenys
per a l’ampliació de la CV-200 (carretera Segorbe-Castellnovo, terme municipal de Segorbe). [2014/9846]
Promocons Vito, SL
Notificació als titulars cadastrals afectats pel projecte de
reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució AR-1-01 de sòl
urbà residencial del Pla General de Barxeta. [2014/9871]
25971
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 20/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9931]
25971
25972
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 21/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9933]
25972
25973
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 22/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9934]
25973
25974
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 23/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9935]
25974
25975
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014, del
secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se desestima el recurso de alzada número 24/2014 contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. [2014/9936]
25975
25976
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificación en extracto de la resolución del expediente de
reintegro de nómina número 21/2014. [2014/9868]
25976
25977
Información pública de la relación de avales de los que se
procede a tramitar su devolución. Carta de pago número
46200V3448 y otras. [2014/9831]
25977
25978
Ayuntamiento de Segorbe
Información pública del proyecto de expropiación de terrenos para la ampliación de la CV-200 (carretera Segorbe-Castellnovo, término municipal de Segorbe)[2014/9846]
25978
Promocons Vito, SL
Notificacion a los titulares catastrales afectados por el
proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución AR-1-01 de suelo urbano residencial del Plan General de
Barxeta. [2014/9871]
25979
25979
Num. 7393 / 31.10.2014
25887
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la Subsecretaria, per la qual es dóna publicitat a la modificació de
l’orde dels candidats en la borsa de reserva que es va
constituir d’acord amb l’apartat segon de la Resolució de
25 d’abril de 2014, per la qual es concedixen 10 beques
per a la realització de pràctiques professionals en matèria de publicitat en les dependències de la Presidència de
la Generalitat i en les conselleries o organismes que en
depenen, durant l’exercici 2014-2015, com a conseqüència de l’estimació del recurs de reposició. [2014/9854]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la modificación
del orden de los candidatos en la bolsa de reserva que
se constituyó de acuerdo con el apartado segundo de la
Resolución de 25 de abril de 2014, por la que se conceden
10 becas para la realización de prácticas profesionales en
materia de publicidad en las dependencias de la Presidencia de la Generalitat y en las consellerias u organismos
dependientes de las mismas, durante el ejercicio 20142015, como consecuencia de la estimación de recurso de
reposición. [2014/9854]
Vista la Resolució de 27 d’octubre de 2014, de la Presidència de
la Generalitat, per la qual s’acorda estimar el recurs de reposició interposat per Lucía Ceña Peris contra la Resolució de 25 d’abril de 2014
(DOCV 7268, 07.05.2014), del conseller de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual es concedixen 10 beques per a
la realització de pràctiques professionals en matèria de publicitat, en les
dependències de la Presidència de la Generalitat i en les de les conselleries o organismes que en depenen, durant l’exercici 2014/2015, i vist
que com a conseqüència de l’estimació del recurs, la Resolució de 27
d’octubre de 2014 modifica l’orde dels candidats en la borsa de reserva
que es va constituir d’acord amb l’apartat segon de l’esmentada Resolució de 25 d’abril de 2014.
Atés que l’apartat tercer de l’esmentada Resolució de 27 d’octubre
de 2014 ordena a esta Subsecretaria la publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana de la nova redacció de l’apartat segon de la
Resolució de 25 d’abril de 2014, donada per l’esmentada Resolució de
27 d’octubre de 2014, resolc:
Publicar la nova redacció de l’apartat segon de la Resolució de 25
d’abril de 2014, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i vicepresident del Consell, per la qual es concedixen
10 beques per a la realització de pràctiques professionals en matèria de
publicitat en les dependències de la Presidència de la Generalitat i en les
conselleries o organismes que en depenen, durant l’exercici 2014-2015,
que queda de la manera següent:
Vista la Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de
la Generalitat, por la que se acuerda estimar el recurso de reposición
interpuesto por Lucía Ceña Peris contra la Resolución de 25 de abril de
2014, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación
y Agua, por la que se conceden 10 becas para la realización de prácticas profesionales en materia de publicidad, en las dependencias de la
Presidencia de la Generalitat y en las de las consellerías u organismos
dependientes de las mismas, durante el ejercicio 2014/2015 (DOCV
7268, 07.05.2014); y visto, que, como consecuencia de la estimación
del recurso, la Resolución de 27 de octubre de 2014 modifica el orden
de los candidatos en la bolsa de reserva que se constituyó de acuerdo
con el apartado segundo de la citada Resolución de 25 de abril de 2014.
Atendido que el apartado tercero de la citada Resolución de 27 de
octubre de 2014 ordena a esta Subsecretaría la publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de la nueva redacción del apartado
segundo de la Resolución de 25 de abril de 2014, dada por la citada
Resolución de 27 de octubre de 2014, resuelvo:
Publicar la nueva redacción del apartado segundo de la Resolución de 25 de abril de 2014, del conseller de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua y vicepresidente del Consell, por la que
se conceden 10 becas para la realización de prácticas profesionales en
materia de publicidad en las dependencias de la Presidencia de la Generalitat y en las consellerías u organismos dependientes de la misma,
durante el ejercicio 2014-2015, que queda del siguiente modo:
«Segon
Constituir una borsa de reserva, prioritzada per orde de puntuació,
per a cobrir les vacants que puguen produir-se en les beques de publicitat, durant el període de gaudi de la beca, amb els candidats següents
que no han resultat adjudicataris:
«Segundo
Constituir una bolsa de reserva, priorizada por orden de puntuación, para cubrir las vacantes que puedan producirse en las becas de
publicidad, durante el periodo de disfrute de la beca, con los siguientes
candidatos que no han resultado adjudicatarios:
COGNOMS
APELLIDOS
JIMÉNEZ CUELLO
BONET CANDAU
HERRÁIZ MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ ORTELLS
CEÑA PERIS
PERIS CASTELLÓ
VALVERDE NAVARRO
TATAY GUTIÉRREZ
CASANOVA CABEDO
VILLANUEVA HERNÁNDEZ
ALENDA MARTÍNEZ
RESTA GÓMEZ
BATALLER CEBRIAN
MACHI MARTÍNEZ
ARIÑO CIVERA
MARÍN GARCÍA
IBÁÑEZ NAVARRO
GÓMEZ NAVARRO
NOM
NOMBRE
JULIA
MARTA
MIRIAM
CRISTINA
LUCÍA
PAZ
ALOMA ÁGUEDA
NIEVES
PASQUAL
ESTEFANÍA
ALBA
LAURA
TAMARA
AMPARO
ANDREA
MARTA
NURIA
BEATRIZ
NIF
29217832N
53384093N
53382133F
20483298G
73595686X
22590624R
53379071G
44882111A
53227512S
44868617X
48571406Y
48359476K
20044258B
44885603E
45801273Q
48595275R
44885262A
45798591W
PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓN
15,33
15,27
15,25
15,18
14,74
14,60
14,42
14,31
14,04
13,76
13,76
13,75
13,48
12,97
12,81
11,69
11,68
11,30
Num. 7393 / 31.10.2014
COGNOMS
APELLIDOS
HERNÁDEZ LÓPEZ
MARTÍN REGIDOR
MORA FERRANDO
ROVIRA MARTÍ
GONZÁLEZ MORALES
BONIAS CAÑADA
25888
NOM
NOMBRE
ALBA UBALDINA
SUSANA
JAVIER
IRENE
ANA MARÍA
CARLOS
València, 28 d’octubre de 2014.– El subsecretari: Rafael Sánchez
Pellejero.
NIF
02709409D
48594311A
26745790X
26749350M
44881257T
44525347S
PUNTUACIÓ
PUNTUACIÓN
10,57
10,44
10,14
10,07
9,97
9,20»
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El subsecretario: Rafael Sánchez
Pellejero.
Num. 7393 / 31.10.2014
25889
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 d’octubre de 2014, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de
director de centres docents públics, en l’àmbit de la Generalitat. [2014/9949]
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2014, del director general de Centros y Personal
Docente, por la que se convoca la renovación y se determinan los criterios de evaluación del ejercicio del cargo
de director de centros docentes públicos, en el ámbito de
la Generalitat. [2014/9949]
Observat error en l’annex I de la Resolució de 22 d’octubre de 2014,
del director general de Centres i Personal Docent, publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana número 7389, de 27 d’octubre de
2014, per la qual es convoca la renovació i es determinen els criteris d’avaluació de l’exercici del càrrec de director de centres docents
públics, en l’àmbit de la Generalitat i la correcció d’errades de 28 d’octubre, es procedix a efectuar les rectificacions oportunes.
Observado error en el anexo I de la Resolución de 22 de octubre
de 2014, del director general de Centros y Personal Docente, publicada
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7389, de 27 de
octubre de 2014, por la que se convoca la renovación y se determinan
los criterios de evaluación del ejercicio del cargo de director de centros
docentes públicos en el ámbito de la Generalitat y la corrección de errores de 28 de octubre, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.
Haurà d’eliminar-se de l’annex I:
Cognoms
Benavente-García
García
Nom
Tomás
Deberá eliminarse del anexo I:
Centre
03009749
Nom del centre Localitat
CEIP El Tossal Alacant
Haurà d’afegir-se a l’annex I:
Cognoms
Ródenas Enrique
Nom
Rocío
Centre
12005647
Apellidos
Benavente-García
García
Nombre Centro Nombre del centro Localidad
Tomás 03009749 CEIP El Tossal
Alicante
Deberá añadirse al anexo I:
Nom del centre
IES Vila-roja
Localitat
Almassora
Apellidos
Ródenas Enrique
Nombre
Rocío
Centro Nombre del centro
12005647
IES Vila-roja
Localidad
Almazora
S’obri un termini de presentació d’instàncies i documentacions de
15 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’esta
correcció en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Se abre un plazo de presentación de instancias y documentaciones
de 15 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta corrección en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 29 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 29 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7393 / 31.10.2014
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 21 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio socio-deportivo del Toro Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358».
[2014/9829]
25890
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de investigador no doctor de este organismo
con contrato laboral temporal. Proyecto: «Estudio sociodeportivo del Toro Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14358». [2014/9829]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador no doctor d’acord
amb les bases següents:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Hacer oferta pública de una plaza de investigador no doctor de
acuerdo con las siguientes bases:
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat,
l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals
i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·
legats, adreçada a l’atenció de Luis Antolín Jimeno, director del Departament d’Educació Física i Esportiva, Facultat de Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport de la Universitat de València, carrer Gascó Oliag, 3
46010 València, al Registre de la Gerència de la Universitat de València
(av. Blasco Ibáñez, 13, baix, 46010 València), a través de qualsevol altre
registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis
de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/da la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la
data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en
la data d’entrada en el Registre General d’aquesta Universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el
currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida
a Luis Antolín Jimeno, director del Departament d’Educació Física i
Esportiva, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València, calle Gascó Oliag, 3 46010 Valencia, en el Registre
de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo,
46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el Registro General de esta Universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Num. 7393 / 31.10.2014
25891
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución de
los currículos al Departament d’Educació Física i Esportiva, Facultat de
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de València.
Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este servicio
serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums al Departament d’Educació Física i Esportiva, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat
de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en
aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso,
realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no
se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del
proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Num. 7393 / 31.10.2014
25892
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament d’Educació Física
i Esportiva, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la
Universitat de València.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Departament d’Educació
Física i Esportiva, Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta Universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament
de la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta Universitat, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 21 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 21 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Estudio socio-deportivo del Toro Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador no doctor.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 20 hores setmanals.
4.Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps parcial, per al 2014
serà 690 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Anàlisi estadística de dades recollides a través de qüestionaris i elaboració de l’informe de resultats.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport,
o titulació equivalent.
Segons l’article 9 del Reglament del Personal Investigador de la
Universitat de València, l’obtenció del títol de doctor determinarà l’extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d’obtenció
del esmentat títol.
Valencià: certificat de nivell C1, o titulació equivalent.
1. Proyecto: «Estudio socio-deportivo del Toro Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador no doctor.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 20 horas semanales.
4. La dotación de la ayuda se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo parcial,
para el 2014 será 690 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Análisis estadístico de datos recogidos a través de cuestionarios y
elaboración del informe de resultados.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, o titulación equivalente.
Según el artículo 9 del Reglamento del Personal Investigador de la
Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la
extinción del contrato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención
del mencionado título.
Valenciano: certificado de nivel C1, o equivalente.
Num. 7393 / 31.10.2014
25893
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’Annex III d’aquesta
convocatòria:
Coneixements d’estadística a nivell avançat: anàlisi multivariable,
modelització d’equacions estructurals.
Màster oficial en investigació en Ciències de l’Activitat Física i
l’Esport.
Experiència en grups d’investigació en gestió de l’esport.
Publicacions en gestió de l’Esport.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Conocimientos de estadística a nivel avanzado: análisis multivariable, modelización de ecuaciones estructurales.
Máster oficial en investigación en Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte.
Experiencia en grupos de investigación en gestión del deporte.
Publicaciones en gestión del deporte
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador no doctor.
3. Denominació del projecte: «Estudio socio-deportivo del Toro
Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a Departament d’Educació Física i Esportiva,
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat de
València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador no doctor.
3. Denominación del proyecto: «Estudio socio-deportivo del Toro
Loco Valencia Triatlon 2014, CPI-14-358».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Departament d’Educació Física i Esportiva,
Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la Universitat
de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Barem
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica
o enginyeria tècnica, en Base 10, calculada, d’acord amb Reial Decret
1125/2003, de 5 de setembre, pel que s’estableix el sistema europeu
de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter
oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del 1er i del 2on cicle.
b) Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els
llistats esmentats al punt anterior: 0,25 punts
c) Per cada participació en congressos o altres reunions científiques,
amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts
5. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a
un màxim de 3 punts): el Tribunal podrà acordar la realització d’una
entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits
preferents.
1. Nota media del expediente académico de los estudios de licenciatura, arquitectura, ingeniería, grado, diplomatura, arquitectura técnica o
ingeniería técnica, en Base 10, calculada, de acuerdo con Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones con
carácter oficial, sobre la totalidad de los créditos evaluados del 1.º y
del 2.º ciclo.
2. Beca de colaboración del Ministerio de Educación: 0,05 puntos
3. Premio extraordinario de diplomatura, licenciatura, grado o máster: por la obtención de cualquiera de estos premios se asignará un único
valor de 0,25 puntos
4. Publicaciones científicas relacionadas con el objeto del contrato
(hasta un máximo de 1,70 puntos):
a) Por cada publicación en una revista relacionada al Index Citation,
o, en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, en una revista
considerada como equivalente por la Comisión de Investigación: 0,5
puntos
b) Por cada publicación en revistas científicas no relacionadas en los
listados mencionados en el punto anterior: 0,25 puntos
c) Por cada participación en congresos u otras reuniones científicas,
con carácter nacional o internacional, mediante comunicación, ponencia
o póster: 0,05 puntos
5. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
un máximo de 3 puntos): el Tribunal podrá acordar la realización de una
entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos
preferentes.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Luis Antolín Jimeno, professor del Departament d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 1: Ferrán Calabuig Moreno, professor del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 2: Francisco M. Aliaga Abad, professor del Departament de
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.
Vocal 3: M. Cristina Blasco Lafarga, professora del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Luis Antolín Jimeno, profesor del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 1: Ferran Calabuig Moreno, profesor del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 2: Francisco M. Aliaga Abad, profesor del Departament de
Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació.
Vocal 3: M. Cristina Blasco Lafarga, profesora del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
2. Beca de col·laboració del Ministeri d’Educació: 0,05 punts
3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o máster:
per l’obtenció de qualsevol d’aquests premis s’assignarà un únic valor
de 0,25 punts
4. Publicacions científiques relacionades amb l’objecte del contracte
(fins a un màxim de 1,70 punts):
a) Per cada publicació en una revista relacionada a l’Índex Citation,
o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d’Investigació: 0,5 punts
Num. 7393 / 31.10.2014
25894
Secretària: M. Soledad Lila Murillo, professora del Departament de
Psicologia Social.
Secretaria: M. Soledad Lila Murillo, profesora del Departament de
Psicologia Social.
Comissió avaluadora suplent
President: Luis Millán González Moreno, professor del Departament d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 1: Vicent Añó Sanz, professor del Departament d’Educació
Física i Esportiva.
Vocal 2: Raquel Cerdán Otero, professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
Vocal 3: Salvador Llana Benlloch, professor del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Secretària: M. Consuelo Martínez Martínez, professora del Departament d’Educació Física i Esportiva.
Comisión evaluadora suplente
Presidente: Luis Millán González Moreno, profesor del Departament d’Educació Física i Esportiva.
Vocal 1: Vicent Añó Sanz, profesor del Departament d’Educació
Física i Esportiva.
Vocal 2: Raquel Cerdán Otero, profesora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació.
Vocal 3: Salvador Llana Benlloch, profesor del Departament
d’Educació Física i Esportiva.
Secretaria: M. Consuelo Martínez Martínez, profesora del Departament d’Educació Física i Esportiva.
Num. 7393 / 31.10.2014
Universitat de València
25895
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a doctor júnior d’aquest organisme amb
contracte laboral temporal. Projecte: «Fenomenología
de física de partículas en el LHC y las factorías de sabor,
CPI-14-360», finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i per la Unió Europea a través del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional - FEDER «Una manera de
fer Europa». [2014/9832]
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de investigador/a doctor junior de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Fenomenología de física de partículas en el LHC y las factorias
de sabor, CPI-14-360», financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional - FEDER
- «Una manera de hacer Europa». [2014/9832]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a doctor júnior
d’acord amb les bases següents.
Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a doctor junior de
acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats
internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya,
siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què
aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat,
l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud,
juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits
al·legats, adreçada a l’atenció de Francisco José Botella Olcina, director
de l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (València), al
Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez,
13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar
dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts
en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè
l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el
currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Francisco José Botella Olcina, director del Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València, calle Catedrático José Beltrán,
número 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de la Gerència de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 Valencia),
a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios
o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
Num. 7393 / 31.10.2014
25896
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas convocatorias, han de presentar fotocopia del NIE o del
documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución
de los currículos al Institut de Física Corpuscular de la Universitat de
València. Transcurridos seis meses, los currículos que queden en este
servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento
de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada
la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su
totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Num. 7393 / 31.10.2014
25897
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Física Corpuscular de la
Universitat de València.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 23 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Fenomenología de física de partículas en el LHC y las
factorías de sabor, CPI-14-360».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador doctor júnior.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 38 hores setmanals.
4. Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps complet, per al 2014
serà 2.000 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Desenvolupament de nous mètodes pertorbatius i la seua aplicació
a la física de l’LHC.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: doctorat en Ciències Físiques, obtenció del títol amb
una antelació màxima de 4 anys respecte a la publicació de la convocatòria; s’entendrà com a data d’obtenció del grau de doctor la data de
lectura i aprovació de la tesi doctoral.
1. Proyecto: «Fenomenología de física de partículas en el LHC y las
factorías de sabor, CPI-14-360».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador doctor junior.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 38 horas semanales.
4. Dotación de la ayuda: se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo,
para el 2014 será 2.000 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Desarrollo de nuevos métodos perturbativos y su aplicación a la
física del LHC.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: doctorado en Ciencias Físicas, obtención del título
con una antelación máxima de 4 años con respecto a la publicación de la
convocatoria; se entenderá como fecha de obtención del grado de doctor
la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.
Num. 7393 / 31.10.2014
25898
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta
convocatòria:
Experiència en mètodes de càlcul pertorbatiu a ordres superiors en
Teories de Camp.
Nivell avançat d’anglès.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Experiencia en métodos de cálculo perturbativo a órdenes superiores en Teorías de Campo.
Nivel avanzado de inglés.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador doctor júnior.
3. Denominació del projecte: «Fenomenología de física de partículas en el LHC y las factorías de sabor, CPI-14-360».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador doctor junior.
3. Denominación del proyecto: «Fenomenología de física de partículas en el LHC y las factorías de sabor, CPI-14-360».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut de Física Corpuscular de la Universitat
de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Producció científica (fins a 40 punts): la direcció de tesis, publicació d’articles científics, llibres capítols de llibre i monografies i presentació de treballs en reunions científiques es valorarà d’acord amb el
barem per a la valoració de la memòria anual d’investigació vigent en
el moment de la publicació de la convocatòria.
2. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins a
20 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una entrevista amb
l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits preferents.
3. Participació en projectes d’investigació competitius (fins a 15
punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en projectes d’investigació de convocatòries competitives del Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran
3 punts
b) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
en projectes d’investigació europeus, s’assignaran 5 punts.
4. Participació en activitats de transferència del coneixement (fins
a 15 punts):
a) Per cada any de participació acreditada com a membre de l’equip
a temps complet en contractes i convenis per a realitzar projectes d’investigació, s’assignaran 3 punts. Queden excloses d’aquest barem les
prestacions de serveis, assessories i activitats formatives.
b) Per figurar com a coinventor/coautor en patents, models d’utilitat
o altres tipus de propietat industrial o intel·lectual, s’assignaran 5 punts.
1. Producción científica (hasta 40 puntos): la dirección de tesis,
publicación de artículos científicos, libros, capítulos de libro y monografías y presentación de trabajos en reuniones científicas se valorará de
acuerdo con el baremo para la valoración de la memoria anual de investigación vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.
2. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
20 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una entrevista con
el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos preferentes.
3. Participación en proyectos de investigación competitivos (hasta
15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en proyectos de investigación de convocatorias
competitivas del Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se
asignarán 3 puntos
b) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo en proyectos de investigación europeos, se asignarán 5 puntos.
4. Participación en actividades de transferencia del conocimiento
(hasta 15 puntos):
a) Por cada año de participación acreditada como miembro del equipo a tiempo completo en contratos y convenios para realizar proyectos
de investigación, se asignarán 3 puntos. Quedan excluidas de este baremo las prestaciones de servicios, asesorías y actividades formativas.
b) Por figurar como coinventor/coautor en patentes, modelos de
utilidad u otro tipo de propiedad industrial o intelectual, se asignarán
5 puntos.
5. Estancias posdoctorales en otra universidad y centros de investigación diferentes del centro de obtención de la tesis doctoral (hasta
10 puntos):
a) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y centros de investigación, financiada por convocatorias competitivas del
Programa Marco Europeo, Plan Nacional de I+D o programas autonómicos, se asignarán 5 puntos. Las estancias deberán tener una duración
mínima de 30 días consecutivos.
b) Por cada año acreditado de estancia en otras universidades y
centros de investigación, sin financiación competitiva, se asignarán 2
puntos. Las estancias deberán tener una duración mínima de 30 días
consecutivos.
5. Estades postdoctorals en altres universitat i centres d’investigació
diferents del centre d’obtenció de la tesi doctoral (fins a 10 punts):
a) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, finançada per convocatòries competitives del Programa
Marc Europeu, Pla Nacional d’I+D o programes autonòmics, s’assignaran 5 punts. Les estades hauran de tenir una durada mínima de 30
dies consecutius.
b) Per cada any acreditat d’estada en altres universitats i centres
d’investigació, sense finançament competitiu, s’assignaran 2 punts. Les
estades hauran de tenir una durada mínima de 30 dies consecutius.
Num. 7393 / 31.10.2014
25899
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Francisco José Botella Olcina, professor del Departament
de Física Teòrica.
Vocal 1: Antonio Pich Zardoya, professor del Departament de Física
Teòrica.
Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, professor del Departament d’Astronomia i Astrofísica.
Vocal 3: Gabriela Alejandra Barenboim Szuchman, professora del
Departament de Física Teòrica.
Secretària: M. Victoria Castillo Giménez, professora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Francisco José Botella Olcina, profesor del Departament
de Física Teórica.
Vocal 1: Antonio Pich Zardoya, profesor del Departament de Física
Teórica.
Vocal 2: Vicente Quilis Quilis, profesor del Departament
d’Astronomia i Astrofísica.
Vocal 3: Gabriela Barenboim Szuchman, profesora del Departament
de Física Teórica.
Secretaria: M. Victoria Castillo Giménez, profesora del Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear.
Comissió avaluadora suplent
Presidenta: Carmen García García, professora d’investigació del
CSIC.
Vocal 1: Germán Vicente Rodrigo García, investigador científic
del CSIC.
Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjosé, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Nuria Garro Martínez, professora del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Secretari: Óscar Manuel Vives García, professor del Departament
de Física Teòrica.
Comisión evaluadora suplente
Presidenta: Carmen García García, professora de investigación del
CSIC.
Vocal 1: Germán Vicente Rodrigo García, investigador científico
del CSIC.
Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjosé, profesor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Nuria Garro Martínez, profesora del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Secretario: Óscar Vives García, profesor del Departament de Física
Teòrica.
Num. 7393 / 31.10.2014
Universitat de València
25900
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest
organisme amb contracte laboral temporal. Projecte:
«Estudio piloto de viabilidad de la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica,
CPI-14-364». [2014/9826]
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral temporal.
Proyecto: «Estudio piloto de viabilidad de la aplicación
de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de
mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica, CPI-14-364». [2014/9826]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Fer l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la
investigació d’acord amb les bases següents.
Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a
la investigación de acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat,
l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals
i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats,
adreçada a l’atenció de Rafael Javier Martínez Durá, director de l’Institut
Universitari d’Investigació de Robòtica i de les TIC de la Universitat de
València, carrer del Catedràtic José Beltrán, número 2, 46980 Paterna
(València), al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av.
Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre
registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè
l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales
y los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con
el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Rafael Javier Martínez Durá, director del Institut Universitari
d’Investigació de Robòtica i de les TIC de la Universitat de València,
calle Catedrático José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), en
el Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo, 46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei de
Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
Num. 7393 / 31.10.2014
25901
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
También habrá una copia en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las persones que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución
de los currículos al Institut Universitari d’Investigació de Robòtica i
de les TIC de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los
currículos que queden en este servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la devolució dels currículums a l’Institut Universitari d’Investigació de Robòtica
i de les TIC de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els
currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento
de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada
la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no se ajusta en su
totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Num. 7393 / 31.10.2014
25902
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut Universitari d’Investigació
de Robòtica i de les TIC de la Universitat de València.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir, la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut Universitari
d’Investigació de Robòtica i de les TIC de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 24 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
Condicions generals del lloc de treball ofert
ANEXO I
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Projecte: «Estudio piloto de viabilidad de la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica, CPI-14-364».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Tècnic superior de suport a la investigació.
Grup: A.
Subgrup: A1.
Complement de destinació: 20.
Complement específic: E029.
3. Jornada de treball: 35,5 hores setmanals.
4. Objecte i període:
Desenvolupament de sistemes de seguiment d’obra civil i edificació
mitjançant tècniques de realitat augmentada i sistemes de localització total.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
5. Titulació: enginyeria Informàtica o titulació equivalent.
6. Mèrits preferents:
Coneixements de Programació Gràfica: OPENGL + OpenSceneGraph + Unity 3D.
Coneixement de sistemes d’Informació geogràfica.
Experiència en el desenvolupament d’entorns virtuals.
Experiència de desenvolupament de gràfics 3D sobre plataforma
Java.
1. Proyecto: «Estudio piloto de viabilidad de la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica, CPI-14-364».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Técnico superior de apoyo a la investigación.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
Complemento de destino: 20.
Complemento específico: E029.
3. Jornada de trabajo: 35,5 horas semanales.
4. Objeto y periodo:
Desarrollo de sistemas de seguimiento de obra civil y edificación
mediante técnicas de realidad aumentada y sistemas de localización total.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
5. Titulación: ingeniería Informática, o titulación equivalente.
6. Méritos preferentes:
Conocimientos de Programación Gráfica: OPENGL +
OpenSceneGraph+Unity 3D.
Conocimiento de sistemas de Información geográfica.
Experiencia en el desarrollo de entornos virtuales.
Experiencia de desarrollo de gráficos 3D sobre plataforma Java.
Num. 7393 / 31.10.2014
25903
Experiència en entorns de realitat augmentada.
Experiència en sistemes de captura de moviment.
Experiència en el desenvolupament de sistemes de mesurament
basats en posicionament 3D.
Experiència en sistemes de simulació en entorns de construcció i
obra civil.
Coneixement de processament d’imatges.
Sistemes de localització i monitorització en obra civil.
Titulació en Enginyeria Telemàtica.
Experiencia en entornos de realidad aumentada.
Experiencia en sistemas de captura de movimiento.
Experiencia en el desarrollo de sistemas de medición basados en
posicionamiento 3D.
Experiencia en sistemas de simulación en entornos de construcción
y obra civil.
Conocimiento de procesamiento de imágenes.
Sistemas de localización y monitorización en obra civil.
Titulación en Ingeniería Telemática.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: tècnic superior de suport a la
investigació.
3. Denominació del projecte: «Estudio piloto de viabilidad de la
aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica, CPI-14364».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut Universitari d’Investigació de
Robòtica i de les TIC de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: técnico superior de apoyo
a la investigación.
3. Denominación del proyecto: «Estudio piloto de viabilidad de
la aplicación de tecnologías de realidad aumentada a los procesos de
mantenimiento preventivo de maquinaria industrial tecnológica, CPI14-364».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut Universitari d’Investigació de Robòtica
i de les TIC de la Universitat de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.
2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:
– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5
punts.
– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.
– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.
3. Mèrits preferents relacionats en el punt 6 de l’annex I, experiència prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts.
4. Entrevista: fins a 2 punts.
1. Años de servicios prestados en las diferentes administraciones públicas: hasta 0,5 puntos por año acreditado, con un máximo de 2 puntos.
2. Titulaciones académicas y cursos de formación:
– Titulación superior a la requerida en la convocatoria: hasta 0,5
puntos.
– Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto.
– Cursos de valenciano: hasta 0,5 puntos.
3. Méritos preferentes relacionados en el punto 6 del anexo I, experiencia previa y conocimientos concretos: hasta 4 puntos.
4. Entrevista: hasta 2 puntos.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Rafael Javier Martínez Durá, professor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 1: Marcos Fernández Marín, professor del Departament d’Informàtica.
Vocal 2: Miguel Arevalillo Herráez, professor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 3: Esther de Ves Cuenca, professora del Departament d’Informàtica.
Secretària: Inmaculada Coma Tatay, professora del Departament
d’Informàtica.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Rafael Javier Martínez Durá, profesor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 1: Marcos Fernández Marín, profesor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 2: Miguel Arevalillo Herráez, profesor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 3: Esther de Ves Cuenca, profesora del Departament
d’Informàtica.
Secretaria: Inmaculada Coma Tatay, profesora del Departament
d’Informàtica.
Comissió avaluadora suplent
President: Juan José Martínez Durá, professor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 1: Pedro Morillo Tena, professor del Departament d’Informàtica.
Vocal 2: Marcelino Martínez Sober, professor del Departament
d’Enginyeria Electrònica.
Vocal 3: Silvia Casans Berga, professora del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Secretària: Asunción Edith Navarro Antón, professora del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Comisión evaluadora suplente
Presidente: Juan José Martínez Durá, profesor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 1: Pedro Morillo Tena, profesor del Departament
d’Informàtica.
Vocal 2: Marcelino Martínez Sober, profesor del Departament
d’Enginyeria Electrònica.
Vocal 3: Silvia Casans Berga, profesora del Departament
d’Enginyeria Electrònica.
Secretaria: Asunción Edith Navarro Antón, profesora del Departament d’Enginyeria Electrònica.
Num. 7393 / 31.10.2014
Universitat de València
25904
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
d’investigador/a no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Dirección científica de
la fundación, CPI-14-363». [2014/9827]
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de investigador/a no doctor de este organismo
con contrato laboral temporal. Proyecto: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363». [2014/9827]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Fer l’oferta pública d’una plaça d’investigador/a no doctor d’acord
amb les bases següents.
Hacer oferta pública de una plaza de investigador/a no doctor de
acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos
a sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu
estat, l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud
d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona
interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals
i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats,
adreçada a l’atenció de Salvador Francisco Aliño Pellicer, director del
Departament de Farmacologia, Facultat de Medicina i Odontologia de
la Universitat de València, avinguda Blasco Ibáñez, número 15, 46010
València, al Registre de la Gerència de la Universitat de València (av.
Blasco Ibáñez, 13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre
registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè
l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en la data d’entrada en el registre general d’aquesta universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales
y los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con
el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Salvador Francisco Aliño Pellicer, director del Departament de
Farmacologia, Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat
de València, avenida Blasco Ibáñez, número 15, 46010 Valencia, en el
Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez,
13, bajo, 46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar
de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei
de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHHPAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010
Num. 7393 / 31.10.2014
25905
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Valencia). También habrá una copia en la página web ‹http://www.
uv.es/pasinvest›.
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las personas que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución de
los currículos al Departament de Farmacologia, Facultat de Medicina i
Odontologia de la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los
currículos que queden en este servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums al Departament de Farmacologia, Facultat
de Medicina i Odontologia de la Universitat de València. Transcorreguts
sis mesos, els currículums que resten en aquest Servei seran destruïts
d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso,
realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no
se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del
proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Num. 7393 / 31.10.2014
25906
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir, la comissió avaluadora té la seu al Departament de Farmacologia,
Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València.
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Departament de Farmacologia, Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 24 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
ANEXO I
Condicions generals del lloc de treball ofert
1. Projecte: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Investigador no doctor.
Grup: A.
Subgrup: A1.
3. Jornada de treball: 35,5 hores setmanals.
4. Dotació de l’ajuda: es destinarà a finançar, entre altres conceptes,
la retribució. La retribució bruta mensual, a temps completo, per al 2014
serà 1.380 euros (12 pagues).
5. Objecte i període:
Desenvolupar un projecte d’investigació en Farmacologia de vies
aèries.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
6. Titulació: llicenciatura/grau en Medicina, o en Farmàcia, o en
Biologia o titulació equivalent.
Segons l’article 9 del Reglament del Personal Investigador de la
Universitat de València, l’obtenció del títol de doctor determinarà l’extinció del contracte en el termini de 30 dies des de la data d’obtenció
del esmentat títol.
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Proyecto: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Investigador no doctor.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
3. Jornada de trabajo: 35,5 horas semanales.
4. La dotación de la ayuda se destinará a financiar, entre otros conceptos, la retribución. La retribución bruta mensual, a tiempo completo,
para el 2014 será 1.380 euros (12 pagas).
5. Objeto y periodo:
Desarrollar un proyecto de investigación en Farmacología de vías
aéreas.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
6. Titulación: licenciatura/grado en Medicina, o en Farmacia, o en
Biología, o titulación equivalente.
Según el artículo 9 del Reglamento del Personal Investigador de la
Universitat de València, la obtención del título de doctor determinará la
extinción del contrato en el plazo de 30 días desde la fecha de obtención
del mencionado título.
Num. 7393 / 31.10.2014
25907
7. Mèrits preferents, a més dels inclosos en l’annex III d’aquesta
convocatòria:
Máster d’Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica.
7. Méritos preferentes, además de los incluidos en el anexo III de
esta convocatoria:
Máster de investigación en Biología molecular, celular y genética.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: investigador no doctor.
3. Denominació del projecte: «Dirección científica de la fundación,
CPI-14-363».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a Departament de Farmacologia, Facultat de
Medicina i Odontologia de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: investigador no doctor.
3. Denominación del proyecto: «Dirección científica de la fundación, CPI-14-363».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Departament de Farmacologia, Facultat de
Medicina i Odontologia de la Universitat de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, diplomatura, arquitectura tècnica
o enginyeria tècnica, en base 10, calculada, d’acord amb Reial Decret
1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de
crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions amb caràcter oficial, sobre la totalitat dels crèdits avaluats del primer i del segon cicle.
b) Per cada publicació en revistes científiques no relacionades en els
llistats esmentats al punt anterior: 0,25 punts.
c) Per cada participació en congressos o altres reunions científiques,
amb caràcter nacional o internacional, mitjançant comunicació, ponència o pòster: 0,05 punts.
5. Mèrits preferents relacionats amb l’objecte del contracte (fins
a un màxim de 3 punts): el tribunal podrà acordar la realització d’una
entrevista amb l’objecte de concretar millor la valoració dels mèrits
preferents.
1. Nota media del expediente académico de los estudios de licenciatura, arquitectura, ingeniería, grado, diplomatura, arquitectura técnica o
ingeniería técnica, en base 10, calculada, de acuerdo con Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones con
carácter oficial, sobre la totalidad de los créditos evaluados del primer
y del segundo ciclo.
2. Beca de colaboración del Ministerio de Educación: 0,05 puntos.
3. Premio extraordinario de diplomatura, licenciatura, grado o máster: por la obtención de cualquiera de estos premios se asignará un único
valor de 0,25 puntos.
4. Publicaciones científicas relacionadas con el objeto del contrato
(hasta un máximo de 1,70 puntos):
a) Por cada publicación en una revista que aparezca en el Citation
Index, o, en el caso de las Ciencias Sociales y Humanidades, en una
revista considerada como equivalente por la comisión de investigación:
0,5 puntos.
b) Por cada publicación en revistas científicas no relacionadas en los
listados mencionados en el punto anterior: 0,25 puntos.
c) Por cada participación en congresos u otras reuniones científicas,
con carácter nacional o internacional, mediante comunicación, ponencia
o póster: 0,05 puntos.
5. Méritos preferentes relacionados con el objeto del contrato (hasta
un máximo de 3 puntos): el tribunal podrá acordar la realización de una
entrevista con el objeto de concretar mejor la valoración de los méritos
preferentes.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Salvador Francisco Aliño Pellicer, professor del Departament de Farmacologia.
Vocal 1: Julio Cortijo Gimeno, professor del Departament de Farmacologia.
Vocal 2: Carlos Hermenegildo Caudevilla, professor del Departament de Fisiologia.
Vocal 3: Amparo Escribano Montaner, professora del Departament
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia.
Secretària: M. Carmen Terencio Silvestre, professora del Departament de Farmacologia.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Salvador Francisco Aliño Pellicer, profesor del Departament de Farmacologia.
Vocal 1: Julio Cortijo Gimeno, profesor del Departament de Farmacologia.
Vocal 2: Carlos Hermenegildo Caudevilla, profesor del Departament de Fisiologia.
Vocal 3: Amparo Escribano Montaner, profesora del Departament
de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia.
Secretaria: M. Carmen Terencio Silvestre, profesora del Departament de Farmacologia.
2. Beca de col·laboració del Ministeri d’Educació: 0,05 punts.
3. Premi extraordinari de diplomatura, llicenciatura, grau o màster:
per l’obtenció de qualsevol d’aquests premis s’assignarà un únic valor
de 0,25 punts.
4. Publicacions científiques relacionades amb l’objecte del contracte
(fins a un màxim de 1,70 punts):
a) Per cada publicació en una revista que aparega al Citation Index,
o, en el cas de les Ciències Socials i Humanitats, en una revista considerada com a equivalent per la Comissió d’Investigació: 0,5 punts.
Num. 7393 / 31.10.2014
Comissió avaluadora suplent
President: José Luis Ortiz Belda, professor del Departament de Farmacologia.
Vocal 1: Benjamín Sarriá Chust, professor del Departament de Farmacologia.
Vocal 2: Matilde Merino Sanjuán, professora del Departament de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.
Vocal 3: Diego Miguel Cortés Martínez, professor del Departament
de Farmacologia.
Secretària: María Jesús Sanz Ferrando, professora del Departament
de Farmacologia.
25908
Comisión evaluadora suplente
Presidente: José Luis Ortiz Belda, profesor del Departament de Farmacologia.
Vocal 1: Benjamín Sarriá Chust, profesor del Departament de Farmacologia.
Vocal 2: Matilde Merino Sanjuán, profesora del Departament de
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica.
Vocal 3: Diego Miguel Cortés Martínez, profesor del Departament
de Farmacologia.
Secretaria: María Jesús Sanz Ferrando, profesora del Departament
de Farmacologia.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25909
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, del secretari del
Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la
qual es disposa la publicació de l’Acord de 22 de setembre
de 2014, adoptat pel Consell Rector de l’Institut Valencià
d’Art Modern. [2014/8978]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, del secretario
del Consejo Rector del Institut Valencià d’Art Moderm por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2014, adoptado por el Consejo Rector del Institut Valencià d’Art Modern. [2014/8978]
Vist l’acord del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Moderm
de data 22 de setembre, pel qual es nomena el director gerent, resolc disposar-ne la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
«D’acord amb el que establix la base sèptima de la Resolució de
15 de maig de 2014, del Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art
Modern, per la qual es van establir les bases de la convocatòria del
Concurs Internacional per a la proposta de nomenament del director o
directora gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, el Consell Rector de l’Institut Valencià d’Art Modern, en la sessió celebrada el 22 de
setembre de 2014, va adoptar, a proposta de la presidenta de l’Institut,
de conformitat amb el que preveu l’article 23 de la Llei 9/1986, de 30
de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es crea l’entitat de
dret públic Institut Valencià d’Art Modern, i per unanimitat dels assistents, el següent acord:
Primer. Nomenar director gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern
el Sr. José Miguel García Cortés.
Segon. Notificar a l’interessat el contingut del present acord, que
tindrà efectivitat des de l’endemà de la data d’adopció, per la qual cosa
el Sr. José Miguel García Cortés iniciarà les seues funcions com a director gerent el dia 23 de setembre de 2014, i comunicar-ho als restants
membres del Consell Rector de l’Institut que no hagen assistit a la reunió.
València, a vint-i-dos de setembre de dos mil catorze
El secretari del Consell Rector: Jesús Carbonell Aguilar.
Vist i plau,
la presidenta de l’Institut Valencià d’Art Modern: María José Catalá
Verdet.»
Visto el acuerdo del Consejo Rector del Institut Valencià d’Art
Moderm de fecha 22 de septiembre por el que se nombra al director
gerente, resuelvo disponer su publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
«De acuerdo con lo establecido en la base séptima de la Resolución
de 15 de mayo de 2014, del Consejo Rector del Instituto Valenciano de
Arte Moderno, por la que se establecieron las bases de la convocatoria del concurso internacional para la propuesta de nombramiento del
director o directora gerente del Instituto Valenciano de Arte Moderno,
el Consejo Rector del Institut Valencià d’Art Modern, en la sesión celebrada el 22 de septiembre de 2014, adoptó, a propuesta de la Presidenta
del Instituto, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley
9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, por la que se
crea la entidad de derecho público Institut Valencià d’Art Modern, y por
unanimidad de los asistentes, el siguiente acuerdo
Primero. Nombrar director Gerente del Institut Valencià d’Art
Modern a D. José Miguel García Cortés.
Segundo. Notificar al interesado el contenido del presente acuerdo,
que tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha de adopción,
por lo que D. José Miguel García Cortés iniciará sus funciones como
director Gerente el día 23 de septiembre de 2014, y comunicar el mismo
a los restantes miembros del Consejo Rector del Instituto que no hayan
asistido a la reunión.
Valencia, a veintidós de septiembre de dos mil catorce.
El secretario del Consejo Rector: Jesús Carbonell Aguilar
Vº Bº
La presidenta del Institut Valencià d’Art Modern: María José Catalá
Verdet».
València, 28 d’octubre de 2014.– El secretari del Consell Rector:
Jesús Carbonell Aguilar.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El secretario del Consejo Rector:
Jesús Carbonell Aguilar.
Num. 7393 / 31.10.2014
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
25910
Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo
RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2014, del president de
l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), per la qual es proveïx la vacant anunciada en la Convocatòria 43/2014, de 13 d’agost. [2014/9888]
RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, del presidente
del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat), por la que se provee la vacante anunciada
en la Convocatoria 43/2014, de 13 de agosto. [2014/9888]
Vista la proposta formulada per l’òrgan tècnic de provisió de 15
de setembre de 2014, corresponent a la Convocatòria 43/2014, de 13
d’agost (DOCV 7340, 18.08.2014), per a la provisió pel procediment de
lliure designació del lloc de treball número 28320, subdirector/a tècnic
de l’Invassat, A1 30E050, de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en
el Treball (Invassat).
D’acord amb el que disposen els articles 99 i 102 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana (DOCV 6310, 14.07.2010), i 27 i següents
del Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s’aprova el Reglament de
selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal
comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció Pública Valenciana,
resolc:
Vista la propuesta formulada por el órgano técnico de provisión, de
15 de septiembre de 2014, correspondiente a la Convocatoria 43/2014,
de 13 de agosto (DOCV 7340, 18,08,2014), para la provisión por el
procedimiento de libre designación del puesto de trabajo número 28320,
subdirector/a técnic del Invassat, A1 30E050, del Instituto Valenciano
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat).
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y 102 de la Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión
de la Función Pública Valenciana (DOCV 6310, 14.07.2010), y 27 y
siguientes del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y Carrera
Administrativa del personal comprendido en el ámbito de aplicación de
la Ley de Función Pública Valenciana, resuelvo:
Nomenar Salvador Puigdengolas Rosas, personal estatutari fix del
grup A1, amb NRP 04592940B0, com a subdirector tècnic de l’Invassat, lloc número 28320, grup A1, complement de destinació nivell 30 i
complement específic E050.
El cessament en l’actual lloc de treball es produirà d’ofici el dia
de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana. La presa de possessió en la nova destinació es produirà
l’endemà del cessament.
Nombrar a Salvador Puigdengolas Rosas, personal estatutario fijo
del grupo A1, con NRP 04592940B0, como subdirector técnico del
Invassat, puesto número 28320, grupo A1, complemento de destino
nivel 30 y complemento específico E050.
El cese en el actual puesto de trabajo se producirá de oficio el día
de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana. La toma de posesión en el nuevo destino se producirá el
día siguiente al cese.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es
podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos a comptar de l’endemà de la seua publicació oficial davant
del Jutjat Contenciós Administratiu corresponent, de conformitat amb
allò que disposen l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant
això, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del
mateix òrgan que va dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, o qualsevol altre
recurs que es considere procedent per a la defensa dels seus interessos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación oficial,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto que se recurre, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o
cualquier otro recurso que se estime procedente para la defensa de sus
intereses.
València, 17 d’octubre de 2014.– El president de l’Institut Valencià
de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat): Máximo Buch Torralva.
Valencia, 17 de octubre de 2014.– El presidente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud (Invassat): Máximo Buch Torralva.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
25911
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Hisenda i Administració Pública, per la qual es disposa
l’execució de la Sentència 54/2012, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de València. [2014/9759]
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la
ejecución de la Sentencia 54/2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia. [2014/9759]
Per Orde de 16 d’octubre de 2006, de la Conselleria de Justícia,
Interior i Administracions Públiques, es va convocar oposició d’accés
al grup C, sector administració general, per el torn de promoció interna,
per mitjà de conversió directa de places, Convocatòria 140/04.
Per Acord de 28 de març de 2008, del tribunal de selecció, es va
publicar la relació definitiva d’aspirants que van superar l’oposició.
Disconforme amb el contingut d’este acord, l’aspirant José María
Padilla Lozano va interposar recurs d’alçada davant de l’òrgan convocant, que va ser desestimat per Resolució de 15 de juliol de 2008, del
conseller de Justícia i Administracions Públiques.
Esta última resolució va ser objecte d’impugnació en via jurisdiccional. Les actuacions, que van seguir la via del procediment abreujat, van
finalitzar per Sentència 54/2012, de 9 de febrer, del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de València.
Per la representació processal de l’Administració es va recórrer en
apel·lació la Sentència 54/2012. La Sentència 376/2014, de 6 de maig,
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, va desestimar el recurs i va
confirmar en la seua integritat la sentència dictada en primera instància.
La Sentència 54/2012, del Jutjat Contenciós Administratiu número
7 de València estima parcialment el recurs contenciós administratiu del
demandant i, conseqüentment, anul·la i deixa sense efecte la resolució
impugnada. Així mateix «anul·la la pregunta número 8 del qüestionari
de l’oposició i declara l’obligació de l’Administració de puntuar novament tots els participants en relació amb 99 preguntes» (pronunciament
segon). Finalment, «en el cas de resultar inclòs com a aprovat el recurrent, declara com a situació jurídica individualitzada d’este la plenitud
dels efectes administratius i econòmics des del moment que es va produir esta superació de l’oposició» (pronunciament tercer).
Por Orden de 16 de octubre de 2006, de la Consellería de Justicia,
Interior y Administraciones Públicas, se convocó oposición de acceso
al grupo C, sector administración general, por el turno de promoción
interna, mediante conversión directa de plazas, Convocatoria 140/04.
Por Acuerdo de 28 de marzo de 2008, del tribunal de selección, se
publicó la relación definitiva de aspirantes que superaron la oposición.
Disconforme con el contenido de dicho acuerdo, el aspirante José
María Padilla Lozano interpuso recurso de alzada ante el órgano convocante, que fue desestimado por Resolución de 15 de julio de 2008, del
conseller de Justicia y Administraciones Públicas.
Esta última resolución fue objeto de impugnación en vía jurisdiccional. Los autos, que siguieron el cauce del procedimiento abreviado,
finalizaron por Sentencia 54/2012, de 9 de febrero, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia.
Por la representación procesal de la Administración se recurrió en
apelación la Sentencia 54/2012. La Sentencia 376/2014, de 6 de mayo,
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, desestimó el recurso
y confirmó en su integridad la sentencia recaída en primera instancia.
La Sentencia 54/2012, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia estima parcialmente el recurso contenciosoadministrativo del demandante y, consecuentemente, anula y deja sin
efecto la resolución impugnada. Asimismo «anula la pregunta número
8 del cuestionario de la oposición y declara la obligación de la Administración de puntuar nuevamente a todos los participantes con relación
a 99 preguntas» (pronunciamiento segundo). Finalmente, «en el caso de
resultar incluido como aprobado el recurrente, declara como situación
jurídica individualizada del mismo la plenitud de los efectos administrativos y económicos desde el momento que debió producirse dicha
superación de la oposición» (pronunciamiento tercero).
En ejecución de la citada sentencia, el tribunal de selección, por
Acuerdo de 26 de septiembre de 2014, dispuso la publicación de las
calificaciones obtenidas por los aspirantes de la Convocatoria 140/04.
Atendidos los pronunciamientos contenidos en el fallo de la Sentencia 54/2012, de 9 de febrero, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 118 de la Constitución Española, así como en los artículos
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
103.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que establecen la obligatoriedad de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones firmes dictadas por los
tribunales de Justicia, resuelvo:
En execució de l’esmentada sentència, el tribunal de selecció, per
Acord de 26 de setembre de 2014, va disposar la publicació de les qualificacions obtingudes pels aspirants de la Convocatòria 140/04.
Atesos els pronunciaments continguts en la dispositiva de la Sentència 54/2012, de 9 de febrer, del Jutjat Contenciós Administratiu número
7 de València, i de conformitat amb allò que disposa l’article 118 de la
Constitució espanyola, així com els articles 17.2 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i 103.2 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
que establixen l’obligatorietat de compliment de les sentències i la resta
de resolucions fermes dictades pels tribunals de Justícia, resolc:
Primer
Publicar, a proposta del tribunal de selecció, la relació d’aspirants
que han superat, per orde de puntuació, l’oposició de la Convocatòria
140/04 i que s’indiquen en l’annex I.
Primero
Publicar, a propuesta del tribunal de selección, la relación de aspirantes que han superado, por orden de puntuación, la oposición de la
Convocatoria 140/04 y que se relacionan en el anexo I.
Segon
1. En el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la
publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, únicament els tres nous aspirants que s’indiquen en l’annex II
hauran de presentar davant de la Direcció General de Recursos Humans
la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic de Batxiller, Formació
Professional de segon grau o equivalent, o tindre aprovada la prova
d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o acreditar una antiguitat de 10 anys en el grup D, o de 5 anys i en este cas hauran de superar el
curs específic de formació a què es referix la base 11 de la Convocatòria
140/04.
2. En el cas que tingueren ja inscrita en el Registre de Personal de
la Direcció General de Recursos Humans la titulació exigida en l’apartat anterior, únicament hauran de manifestar-ho per escrit davant de la
Segundo
1. En el plazo de 20 días hábiles contados desde el siguiente al de la
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, únicamente los tres nuevos aspirantes que se relacionan
en el anexo II deberán presentar ante la Dirección General de Recursos
Humanos la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del título académico de Bachiller, Formación
Profesional de segundo grado o equivalente, o tener aprobada la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años, o acreditar una
antigüedad de 10 años en el grupo D, o de 5 años en cuyo caso deberán
superar el curso específico de formación a que se refiere la base 11 de
la Convocatoria 140/04.
2. En caso de que tuvieran ya inscrita en el Registro de Personal de
la Dirección General de Recursos Humanos la titulación exigida en el
apartado anterior, únicamente deberán manifestarlo por escrito ante la
Num. 7393 / 31.10.2014
25912
Direcció General de Recursos Humans, sense aportar la documentació
corresponent.
3. Si dins del termini indicat, i excepte casos de força major, no
presentaren la documentació acreditativa o d’esta es deduïra que no
tenen algun dels requisits exigits, no podran ser nomenats personal de
l’Administració de la Generalitat, sense perjuí de la responsabilitat en
què pogueren haver incorregut per falsedat en les seues sol·licituds de
participació. La plaça no ocupada per l’aspirant que no presentara la
documentació quedarà vacant.
Dirección General de Recursos Humanos, sin aportar la documentación
correspondiente.
3. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentasen la documentación acreditativa o de la misma se dedujese
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal de la Administración de la Generalitat, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus
solicitudes de participación. La plaza no ocupada por el aspirante que
no presentase la documentación quedará vacante.
Tercer
Davant d’esta resolució, es podrà promoure, per les parts legitimades, incident d’execució de sentència, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu número 7 de València, de conformitat amb allò que disposa l’article 109 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tercero
Frente a la presente resolución, podrá promoverse, por las partes
legitimadas, incidente de ejecución de sentencia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 109 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 2 d’octubre de 2014.– El conseller d’Hisenda i Administració Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– El conseller de Hacienda y Administración Pública: Juan Carlos Moragues Ferrer.
ANNEX I
ANEXO I
ORDE DNI
1
52734125
2
25385833
3
24342856
4
25416401
5
20822851
6
24366406
7
29161244
8
24371780
9
48316809
10
53090081
11
85087240
12
25386806
13
29018717
14
22542733
15
21438555
16
18991871
17
20438768
18
52640845
19
25416334
20
18966091
21
19843211
22
73768316
23
19901109
24
52733032
25
24354993
26
29162039
27
19096131
28
33450869
29
21457821
30
24367928
31
22555186
32
18967550
33
52650566
34
52730208
35
52682598
36
06225823
37
52723254
38
52734245
39
25409264
40
52648661
41
22693078
42
21490859
43
25394196
44
44509238
45
21458229
46
24345546
47
29167331
48
52746410
49
73562025
50
21993701
51
22553185
52
22575178
COGNOM 1
LÓPEZ
GÓMEZ
MARTÍNEZ
GONZÁLEZ
AZNAR
RINCÓN
PÉREZ
PÉREZ
MARTORELL
GRAU
PUCHADES
ARNAU
FERRER
VIGUER
BAIDEZ
AVELLANA
MOLINA
ALABAU
FONT
ANDREU
PALOP
IRANZO
DE MENA
CEJUDO
SÁNCHEZ
MIQUEL
GARCÍA
MARÍN
LORITE
ALEJO
ESCRIG
FRANCH
LOZANO
HERNANDIS
SANCHIS
FERRER
GARRIDO
SANGUESA
POLO
CUADRADO
SAEZ
ESPARCIA
AZORÍN
BARTOLOMÉ
MARÍN
GUTIÉRREZ
BOSCH
MARTÍNEZ
RIPOLL
RUIZ
MILLÁN
PLAZA
COGNOM 2
NOM
NOTA
HIDALGO
ENCARNA
9,87
MARTÍNEZ
MARÍA ISABEL
9,76
DE FRANCISCOMARÍA ÁNGELES 9,73
MARTÍNEZ
M. BEATRIZ
9,73
SARRIÓN
CAROLINA
9,73
YLLANA
EVA
9,63
VÁZQUEZ
JUAN ANTONIO
9,63
HERRERO
SANDRA
9,63
BRIZ
ANA
9,6
TOLOSA
MARÍA TERESA
9,6
RODRÍGUEZ M. CARMEN
9,53
PERIS
MARÍA ÁNGELES 9,49
BLANCO
CONSUELO MARÍA 9,49
ARCHER
JOSEFINA
9,46
GARCÍA
RUPERTO
9,46
BALLESTER
ELOINA
9,46
MARTÍNEZ
MARÍA BEGOÑA 9,46
FERRER
MARÍA PILAR
9,46
VICENTE
ELENA
9,43
ESPALLARGAS FRANCISCA
9,39
SERVER
MARÍA
9,39
MUÑOZ
ROSA MARÍA
9,39
MARTÍNEZ
M. MAGDALENA 9,39
FERRAGUD
ANA ISABEL
9,39
SOTOS
NURIA ÁNGELES 9,36
GARCÍA
GUADALUPE
9,33
GUTIÉRREZ
TOMÁS GONZALO 9,33
ANDRÉS
MARÍA SOLEDAD 9,29
LAGUNA
ANA MARÍA
9,26
MADRID
SERGIO
9,26
OLTRA
MARTA
9,26
BLASCO
JAIME JOSÉ
9,26
LORENTE
MARÍA DEL MAR 9,23
BENLLOCH
MARÍA
9,23
FURIÓ
M. FRANCISCA
9,23
VILA
ELENA
9,19
RUBIO
PEREGRÍN
9,19
SABATER
MARIANO
9,19
BADIMON
MARÍA LUISA
9,16
PUERTO
YOLANDA
9,16
MOLLA
INMACULADA
9,12
CANTOS
M. ADELA
9,12
HERNÁNDEZ ANTONIA
9,12
JAVIER
BELÉN
9,12
ROS
JUAN CARLOS
9,09
GONZÁLEZ
CARMEN
9,09
VICENTE
JOSÉ ANTONIO
9,09
VALERO
MARÍA DOLORES 9,09
FONS
ANNA
9,09
PÉREZ
PEDRO
9,06
MUÑOZ
MARÍA YOLANDA 9,06
GARCÍA
MATILDE INMA
9,06
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
DNI
52734125
25385833
24342856
25416401
20822851
24366406
29161244
24371780
48316809
53090081
85087240
25386806
29018717
22542733
21438555
18991871
20438768
52640845
25416334
18966091
19843211
73768316
19901109
52733032
24354993
29162039
19096131
33450869
21457821
24367928
22555186
18967550
52650566
52730208
52682598
06225823
52723254
52734245
25409264
52648661
22693078
21490859
25394196
44509238
21458229
24345546
29167331
52746410
73562025
21993701
22553185
22575178
APELLIDO 1
LOPEZ
GOMEZ
MARTINEZ
GONZALEZ
AZNAR
RINCON
PEREZ
PEREZ
MARTORELL
GRAU
PUCHADES
ARNAU
FERRER
VIGUER
BAIDEZ
AVELLANA
MOLINA
ALABAU
FONT
ANDREU
PALOP
IRANZO
DE MENA
CEJUDO
SANCHEZ
MIQUEL
GARCIA
MARIN
LORITE
ALEJO
ESCRIG
FRANCH
LOZANO
HERNANDIS
SANCHIS
FERRER
GARRIDO
SANGUESA
POLO
CUADRADO
SAEZ
ESPARCIA
AZORIN
BARTOLOME
MARIN
GUTIERREZ
BOSCH
MARTINEZ
RIPOLL
RUIZ
MILLAN
PLAZA
APELLIDO 2
NOMBRE
NOTA
HIDALGO
ENCARNA
9,87
MARTINEZ
MARIA ISABEL
9,76
DE FRANCISCO MARIA ANGELES 9,73
MARTINEZ
M.BEATRIZ
9,73
SARRION
CAROLINA
9,73
YLLANA
EVA
9,63
VAZQUEZ
JUAN ANTONIO 9,63
HERRERO
SANDRA
9,63
BRIZ
ANA
9,6
TOLOSA
MARIA TERESA 9,6
RODRIGUEZ M.CARMEN
9,53
PERIS
MARIA ANGELES 9,49
BLANCO
CONSUELO MARIA9,49
ARCHER
JOSEFINA
9,46
GARCIA
RUPERTO
9,46
BALLESTER
ELOINA
9,46
MARTINEZ
MARIA BEGOÑA 9,46
FERRER
MARIA PILAR
9,46
VICENTE
ELENA
9,43
ESPALLARGAS FRANCISCA
9,39
SERVER
MARIA
9,39
MUÑOZ
ROSA MARIA
9,39
MARTINEZ
M.MAGDALENA 9,39
FERRAGUD
ANA ISABEL
9,39
SOTOS
NURIA ANGELES 9,36
GARCIA
GUADALUPE
9,33
GUTIERREZ
TOMAS GONZALO 9,33
ANDRES
MARIA SOLEDAD 9,29
LAGUNA
ANA MARIA
9,26
MADRID
SERGIO
9,26
OLTRA
MARTA
9,26
BLASCO
JAIME JOSE
9,26
LORENTE
MARIA DEL MAR 9,23
BENLLOCH
MARIA
9,23
FURIO
M.FRANCISCA
9,23
VILA
ELENA
9,19
RUBIO
PEREGRIN
9,19
SABATER
MARIANO
9,19
BADIMON
MARIA LUISA
9,16
PUERTO
YOLANDA
9,16
MOLLA
INMACULADA
9,12
CANTOS
M.ADELA
9,12
HERNANDEZ ANTONIA
9,12
JAVIER
BELEN
9,12
ROS
JUAN CARLOS
9,09
GONZALEZ
CARMEN
9,09
VICENTE
JOSE ANTONIO
9,09
VALERO
MARIA DOLORES 9,09
FONS
ANNA
9,09
PEREZ
PEDRO
9,06
MUÑOZ
MARIA YOLANDA 9,06
GARCIA
MATILDE INMA 9,06
Num. 7393 / 31.10.2014
53
52656210 ALONSO
USERO
54
52651143 BAREA
GIMENO
55
20161446 LOZANO
VILLA
56
19887628 VELASCO
IBAÑEZ
57
39302190 CASALDALIGARIERA
58
22538867 PUNCEL
CHORNET
59
20785411 GARCÍA
MESEGUER
60
01117195 NAVAS
P’`EREZ
61
24341807 MORENO
LLOSA
62
21464085 SCHMIDT
GARCÍA
63
20427346 LLUECA
GARCÍA
64
73912343 VENDRELL
PALACIOS
65
22564242 FERNÁNDEZ SANZ DE
GALDEANO
66
22531960 IRÚN
DE SOJO
67
18928386 CHERTA
MARCO
68
22554274 MARCO
BERGA
69
73764718 QUILES
BETA
70
21477786 FRESNO
LLOPIS
71
52725021 ROMERO
CALLEJA
72
22566033 SÁNCHEZ
BUSTOS
73
19000723 COLOMER
PASCUAL
74
33450388 MARTÍ
BENLLOCH
75
21463638 RODRÍGUEZ GASCÓN
76
29007693 TOMÁS
GIL
77
21649689 BORRÁS
MONTAVA
78
21458873 MORA
MARTÍNEZ
79
52644420 BARTUAL
TORDERA
80
18910232 TORRES
COLLADO
81
29179662 GÓMEZ
APARISI
82
22557788 GÓMEZ
DOBÓN
83
73747192 SORIA
BAYARRI
84
73763177 SANCHIS
BERGA
85
25403983 GARCÍA
VALENZUELA
86
79160048 RIOJA
RIOJA
87
18904647 CASTILLO
GIL
88
25419441 ARNAL
FERRA
89
22674412 CORTÉS
GARCÍA
90
19003958 HARO
LÓPEZ
91
22683858 YUSTE
BÁGUENA
92
19899451 GARCÍA
ROSILLO
93
21445956 MONTESINOS SÁNCHEZ
94
18911511 SANTAMARÍA RODRÍGUEZ
95
20795432 CALATAYUD BORDES
96
22545817 SUBIRÓN
RODRIGO
97
24346053 SOLLA
LÓPEZ
98
20795656 SANJUAN
ESPAÑA
99
52704118 YÁÑEZ
VERDEGUER
100 22569040 LÓPEZ
SERRANO
101 29175969 PALOMARES MATEU
102 22536256 FRANCISCO CHICO
103 25390602 PASCUAL
SANJAIME
104 18973620 PAGA
LLORENS
105 22543790 ALBERT
CONTELL
106 33460151 SARASUA
GARCÍA
107 21475665 DOMINGO
RUANO
108 29183587 GARCÍA
MTNEZ.SAN
VICENTE
109 19009952 ÁVILA
GONZÁLEZ
110 25418485 GRAU
SÁNCHEZ
111 18965312 PALOMARES BERNAT
112 22689909 PUIG
DROMANT
113 85086315 RUIZ
LUCENA
114 25411451 TENDILLO
SILLAS
115 20790180 MONTESINOS CAMARENA
116 73386685 GINER
FERRERES
117 25384758 DASI
PONCE
118 52685994 SEVERI
RONDA
119 24333517 BOLINCHES GARCÍA
120 22706542 GARCÍA
GARCÍA
121 19884054 SANZ
SOLERA
122 18967074 MARTÍNEZ
SABORIDO
123 25387353 SÁNCHEZ
MARCO
124 25377679 DONDERIS
ROMERO
125 85085449 SAPENA
BOLUFER
126 73776625 MARÍN
CORTS
127 20167236 MUÑOZ
PRUÑONOSA
128 21636593 SAMPEDRO
GARCÍA
129 25405664 GARCÍA
BADÍA
130 22540172 MARCO
LULL
25913
JOAN
9,06
JOSEP MANUEL
9,06
MIGUEL
9,06
ANA
9,02
ANTONIA MARÍA 9,02
ALEJANDRA
9,02
JUAN DANIEL
8,99
LUISA FERNANDA 8,99
EVA MARÍA
8,99
MARIA DEL CARME8,99
INMACULADA
8,99
MARÍA PATROCINI 8,99
EUTIQUIO
GLORIA
JOSÉ DOMINGO
ALICIA
GUILLERMO
VERÓNICA
MARÍA ÁNGELES
PEDRO PABLO
SERGIO
INMACULADA
NURIA
M.VIRTUDES
MILAGRO
RAFAEL
INMACULADA
CARMEN
JOSÉ ANTONIO
ROSA ANA
CONCEPCIÓN
ROSA
M.ENCARNA
MARÍA TERESA
MARÍA LIDÓN
ANA FELICIDAD
ROSAURA
MÓNICA
LUIS J.
MARÍA ESTHER
JUAN ANTONIO
MARÍA CARMEN
BERNAT
ALFONSO
FERNANDO
EVA M.
FRANCISCA
MARÍA ELENA
SERGIO
CONCEPCIÓN
FERNANDO
ROBERTO
MARÍA DOLORES
ANA MARÍA
ISABEL MARÍA
8,99
8,99
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,89
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,82
8,82
8,82
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
RAUL
MÓNICA
MARÍA DOLORES
INMACULADA
ISABEL
MARÍA JOSÉ
VICENTA
MARÍA DOLORES
MONTSERRAT
ESPERANZA
MARÍA AMPARO
CONCEPCIÓN
AURORA
MARÍA PIEDAD
SOFIA
PEDRO MIGUEL
VICENTE
MARÍA CECILIA
ASUNCIÓN
PABLO
JOSÉ JULIÁN
CARMEN MARÍA
JOSÉ ENRIQUE
8,75
8,75
8,75
8,72
8,72
8,72
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
53
52656210 ALONSO
USERO
54
52651143 BAREA
GIMENO
55
20161446 LOZANO
VILLA
56
19887628 VELASCO
IBAÑEZ
57
39302190 CASALDALIGA RIERA
58
22538867 PUNCEL
CHORNET
59
20785411 GARCIA
MESEGUER
60
01117195 NAVAS
PEREZ
61
24341807 MORENO
LLOSA
62
21464085 SCHMIDT
GARCIA
63
20427346 LLUECA
GARCIA
64
73912343 VENDRELL
PALACIOS
65
22564242 FERNANDEZ SANZ DE
GALDEANO
66
22531960 IRUN
DE SOJO
67
18928386 CHERTA
MARCO
68
22554274 MARCO
BERGA
69
73764718 QUILES
BETA
70
21477786 FRESNO
LLOPIS
71
52725021 ROMERO
CALLEJA
72
22566033 SANCHEZ
BUSTOS
73
19000723 COLOMER
PASCUAL
74
33450388 MARTI
BENLLOCH
75
21463638 RODRIGUEZ GASCON
76
29007693 TOMAS
GIL
77
21649689 BORRAS
MONTAVA
78
21458873 MORA
MARTINEZ
79
52644420 BARTUAL
TORDERA
80
18910232 TORRES
COLLADO
81
29179662 GOMEZ
APARISI
82
22557788 GOMEZ
DOBON
83
73747192 SORIA
BAYARRI
84
73763177 SANCHIS
BERGA
85
25403983 GARCIA
VALENZUELA
86
79160048 RIOJA
RIOJA
87
18904647 CASTILLO
GIL
88
25419441 ARNAL
FERRA
89
22674412 CORTES
GARCIA
90
19003958 HARO
LOPEZ
91
22683858 YUSTE
BAGUENA
92
19899451 GARCIA
ROSILLO
93
21445956 MONTESINOS SANCHEZ
94
18911511 SANTAMARIA RODRIGUEZ
95
20795432 CALATAYUD BORDES
96
22545817 SUBIRON
RODRIGO
97
24346053 SOLLA
LOPEZ
98
20795656 SANJUAN
ESPAÑA
99
52704118 YAÑEZ
VERDEGUER
100
22569040 LOPEZ
SERRANO
101
29175969 PALOMARES MATEU
102
22536256 FRANCISCO
CHICO
103
25390602 PASCUAL
SANJAIME
104
18973620 PAGA
LLORENS
105
22543790 ALBERT
CONTELL
106
33460151 SARASUA
GARCIA
107
21475665 DOMINGO
RUANO
108
29183587 GARCIA
MTNEZ.SAN
VICENTE
109
19009952 AVILA
GONZALEZ
110
25418485 GRAU
SANCHEZ
111
18965312 PALOMARES BERNAT
112
22689909 PUIG
DROMANT
113
85086315 RUIZ
LUCENA
114
25411451 TENDILLO
SILLAS
115
20790180 MONTESINOS CAMARENA
116
73386685 GINER
FERRERES
117
25384758 DASI
PONCE
118
52685994 SEVERI
RONDA
119
24333517 BOLINCHES
GARCIA
120
22706542 GARCIA
GARCIA
121
19884054 SANZ
SOLERA
122
18967074 MARTINEZ
SABORIDO
123
25387353 SANCHEZ
MARCO
124
25377679 DONDERIS
ROMERO
125
85085449 SAPENA
BOLUFER
126
73776625 MARIN
CORTS
127
20167236 MUÑOZ
PRUÑONOSA
128
21636593 SAMPEDRO
GARCIA
129
25405664 GARCIA
BADIA
130
22540172 MARCO
LULL
JOAN
9,06
JOSEP MANUEL 9,06
MIGUEL
9,06
ANA
9,02
ANTONIA MARIA 9,02
ALEJANDRA
9,02
JUAN DANIEL
8,99
LUISA FERNANDA 8,99
EVA MARIA
8,99
MARIA DEL CARME8,99
INMACULADA
8,99
MARIA PATROCINI 8,99
EUTIQUIO
GLORIA
JOSE DOMINGO
ALICIA
GUILLERMO
VERONICA
MARIA ANGELES
PEDRO PABLO
SERGIO
INMACULADA
NURIA
M.VIRTUDES
MILAGRO
RAFAEL
INMACULADA
CARMEN
JOSE ANTONIO
ROSA ANA
CONCEPCION
ROSA
M.ENCARNA
MARIA TERESA
MARIA LIDON
ANA FELICIDAD
ROSAURA
MONICA
LUIS J.
MARIA ESTHER
JUAN ANTONIO
MARIA CARMEN
BERNAT
ALFONSO
FERNANDO
EVA M.
FRANCISCA
MARIA ELENA
SERGIO
CONCEPCION
FERNANDO
ROBERTO
MARIA DOLORES
ANA MARIA
ISABEL MARIA
8,99
8,99
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,92
8,89
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,82
8,82
8,82
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,79
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
RAUL
MONICA
MARIA DOLORES
INMACULADA
ISABEL
MARIA JOSE
VICENTA
MARIA DOLORES
MONTSERRAT
ESPERANZA
MARIA AMPARO
CONCEPCION
AURORA
MARIA PIEDAD
SOFIA
PEDRO MIGUEL
VICENTE
MARIA CECILIA
ASUNCION
PABLO
JOSE JULIAN
CARMEN MARIA
JOSE ENRIQUE
8,75
8,75
8,75
8,72
8,72
8,72
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,69
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
8,65
Num. 7393 / 31.10.2014
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
19837299
25400002
52640453
20156162
22573151
52798635
25407572
52727335
25404349
25407704
73533017
29163121
24312891
26446558
22535832
18975889
24326529
19894307
24342388
22696627
20162162
73545940
25383985
25394343
21436968
24332144
33453206
52656820
25424313
30450626
79141255
18983950
52718522
79091092
17869064
20148992
22648052
73769362
21512182
52652389
24347092
22673109
19884456
29167972
19894654
19885851
29175740
21455924
22660736
19096014
24375995
33456834
20164621
52720374
19447773
22556376
52645847
18423243
79140198
73940911
19882899
22664477
19892276
52733815
52733848
73758397
20434091
25412553
21482427
22645819
22670359
79141059
19887467
22540405
29161990
18928420
21650952
52640482
85304026
29159419
BORJA
DOMINGO
MARTÍ
GARCÍA
TORRALBO
VIDAL
VENTURA
CERVERÓN
SANCHO
OVIEDO
GALINDO
MARTÍNEZ
PÉREZ
NAVARRETE
REIG
GOZALBO
VALERO
GÓMEZ
MIRALLES
CERNI
ANDRES
IZQUIERDO
COGOLLOS
SÁNCHEZ
GONZÁLEZ
CASAS
GÓMEZ
BAREA
RUIZ
GÓMEZ
MORALES
QUIXAL
CANTAVELLA
RENAU
ALCAINE
MIRALLES
GODOY
HERNÁNDEZ
NAVARRO
RUBIO
VALERO
PANTALEÓN
MUÑOZ
MORALES
DE LA PLAZA
GARCÍA
VALENCIA
DAVILA
MÁÑEZ
MONJE
SOLER
HONRUBIA
SARABIA
GÓMEZ
MICÓ
GRIÑÁN
CRESPO
FRANCO
LUNA
ADAM
VIDAL
OLTRA
IBÁÑEZ
VIEL
MARTÍNEZ
CANDEL
BOLINCHES
REQUENI
ESPINOSA
NAVARRO
CELDA
PINILLA
PAUL
ÁNGEL
JIMÉNEZ
HERRERO
BENEYTO
PERIS
FERRÉ
MORA
25914
SENENT
MERCEDES
8,65
MOLLA
IRENE
8,62
JUAN
MARÍA ÁNGELES 8,62
PÉREZ
MARÍA BELÉN
8,62
RAMÍREZ
SONIA
8,62
PALLARÉS
M. EUGENIA
8,62
BORDES
SUSANA
8,59
FERNÁNDEZ JOAQUÍN
8,59
BARRACHINA MARÍA CARMEN 8,59
CAMBRONERO M. ÁNGELES
8,59
FRECHINA
FCO.JAVIER
8,59
LIANES
ANTONIO
8,55
BONILLA
M. ISABEL
8,55
GARRIDO
BLAS
8,55
MOLLA
FERNANDO
8,55
BENEITEZ
ESTER
8,55
COLOMER
JULIA
8,55
CAMÚS
JUAN IGNACIO
8,55
PÉREZ
CARMEN
8,55
CONDE
NATALIA
8,55
SEBASTIÁ
IRENE
8,55
MARTÍNEZ
MARCIAL
8,52
FERRANDIS
ISABEL
8,52
RAMÓN
TELMO
8,52
AILLOUD
MARÍA LUISA
8,52
ALCAZAR
JUAN RAMON
8,52
NAVARRO
ÓSCAR
8,52
GIMENO
CARLES
8,52
ABAD
JUAN LUIS
8,52
GUERRA
FCO.JAVIER
8,52
BLANCO
MARÍA JOSÉ
8,52
FORTEA
ROSA
8,52
SÁNCHEZ
FCO. JAVIER
8,52
COLLADO
MARÍA DEL PILAR 8,52
GRACIA
ISABEL
8,48
CABAÑERO
M. MERCEDES
8,48
CANO
NATIVIDAD
8,48
VILA
MARÍA JOSÉ
8,48
PLANELLES
JOSÉ RAMÓN
8,48
RUBIO
MANUEL
8,48
BONET
MARÍA ÁNGELES 8,48
MÁRQUEZ
M. PURIFICACIÓN 8,45
ESTEBAN
FRANCISCO
8,45
GÓMEZ
M. AMPARO
8,45
MONSALVE
ANTONIA
8,45
PERIS
ROSA MARÍA
8,45
MARCH
MARÍA TERESA
8,45
SAN JOSÉ
MARÍA CLEOFE
8,42
MARES
MARÍA DOLORES 8,42
MANUEL
ROSA
8,42
SOLER
EVA
8,42
CARRASCOSA ROSA MARÍA
8,42
RUBIO
M. CONSUELO
8,42
RUIZ
ENRIQUE
8,38
MARZO
VICENTE FCO.
8,38
MADRID
MARÍA JOSÉ
8,38
SAIZ
RAQUEL
8,38
PARICIO
MARÍA LUISA
8,38
FAUS
CELIA CARMEN
8,38
DURÁ
JUAN AVELINO
8,35
RECATALA
CONCEPCIÓN
8,35
MORENO
CARMEN TERESA 8,35
ALBARRACÍN ISABEL AMPARO 8,35
CASTELLS
JOAN ANTONI
8,35
GARCÍA
M. DOLORES
8,35
CHULIA
FRANCISCA LUISA 8,35
GÓMEZ
MARÍA ÁNGELES 8,35
RODRIGO
M. REMEDIOS
8,35
MARTÍNEZ
OLGA MARÍA
8,32
DÍAZ
ESTEFANIA
8,32
APARICI
ROSA MARÍA
8,32
LARRIBA
CRISTINA
8,32
IBORRA
M. DESAMPARADOS8,28
FERNÁNDEZ MARÍA TERESA
8,28
SANZ
LUIS
8,28
TOMÁS
PASCUAL
8,28
MUÑOZ
MARÍA TERESA
8,28
GARCÍA
SALVADOR
8,28
CALABUIG
JOSÉ
8,25
ROSADO
ROSARIO
8,25
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
19837299
25400002
52640453
20156162
22573151
52798635
25407572
52727335
25404349
25407704
73533017
29163121
24312891
26446558
22535832
18975889
24326529
19894307
24342388
22696627
20162162
73545940
25383985
25394343
21436968
24332144
33453206
52656820
25424313
30450626
79141255
18983950
52718522
79091092
17869064
20148992
22648052
73769362
21512182
52652389
24347092
22673109
19884456
29167972
19894654
19885851
29175740
21455924
22660736
19096014
24375995
33456834
20164621
52720374
19447773
22556376
52645847
18423243
79140198
73940911
19882899
22664477
19892276
52733815
52733848
73758397
20434091
25412553
21482427
22645819
22670359
79141059
19887467
22540405
29161990
18928420
21650952
52640482
85304026
29159419
BORJA
DOMINGO
MARTI
GARCIA
TORRALBO
VIDAL
VENTURA
CERVERON
SANCHO
OVIEDO
GALINDO
MARTINEZ
PEREZ
NAVARRETE
REIG
GOZALBO
VALERO
GOMEZ
MIRALLES
CERNI
ANDRES
IZQUIERDO
COGOLLOS
SANCHEZ
GONZALEZ
CASAS
GOMEZ
BAREA
RUIZ
GOMEZ
MORALES
QUIXAL
CANTAVELLA
RENAU
ALCAINE
MIRALLES
GODOY
HERNANDEZ
NAVARRO
RUBIO
VALERO
PANTALEON
MUÑOZ
MORALES
DE LA PLAZA
GARCIA
VALENCIA
DAVILA
MAÑEZ
MONJE
SOLER
HONRUBIA
SARABIA
GOMEZ
MICO
GRIÑAN
CRESPO
FRANCO
LUNA
ADAM
VIDAL
OLTRA
IBAÑEZ
VIEL
MARTINEZ
CANDEL
BOLINCHES
REQUENI
ESPINOSA
NAVARRO
CELDA
PINILLA
PAUL
ANGEL
JIMENEZ
HERRERO
BENEYTO
PERIS
FERRE
MORA
SENENT
MERCEDES
8,65
MOLLA
IRENE
8,62
JUAN
MARIA ANGELES 8,62
PEREZ
MARIA BELEN
8,62
RAMIREZ
SONIA
8,62
PALLARES
M.EUGENIA
8,62
BORDES
SUSANA
8,59
FERNANDEZ JOAQUIN
8,59
BARRACHINA MARIA CARMEN 8,59
CAMBRONERO M.ANGELES
8,59
FRECHINA
FCO.JAVIER
8,59
LIANES
ANTONIO
8,55
BONILLA
M.ISABEL
8,55
GARRIDO
BLAS
8,55
MOLLA
FERNANDO
8,55
BENEITEZ
ESTER
8,55
COLOMER
JULIA
8,55
CAMUS
JUAN IGNACIO
8,55
PEREZ
CARMEN
8,55
CONDE
NATALIA
8,55
SEBASTIA
IRENE
8,55
MARTINEZ
MARCIAL
8,52
FERRANDIS
ISABEL
8,52
RAMON
TELMO
8,52
AILLOUD
MARIA LUISA
8,52
ALCAZAR
JUAN RAMON
8,52
NAVARRO
OSCAR
8,52
GIMENO
CARLES
8,52
ABAD
JUAN LUIS
8,52
GUERRA
FCO.JAVIER
8,52
BLANCO
MARIA JOSE
8,52
FORTEA
ROSA
8,52
SANCHEZ
FCO.JAVIER
8,52
COLLADO
MARIA DEL PILAR 8,52
GRACIA
ISABEL
8,48
CABAÑERO
M.MERCEDES
8,48
CANO
NATIVIDAD
8,48
VILA
MARIA JOSE
8,48
PLANELLES
JOSE RAMON
8,48
RUBIO
MANUEL
8,48
BONET
MARIA ANGELES 8,48
MARQUEZ
M.PURIFICACION 8,45
ESTEBAN
FRANCISCO
8,45
GOMEZ
M.AMPARO
8,45
MONSALVE
ANTONIA
8,45
PERIS
ROSA MARIA
8,45
MARCH
MARIA TERESA 8,45
SAN JOSE
MARIA CLEOFE 8,42
MARES
MARIA DOLORES 8,42
MANUEL
ROSA
8,42
SOLER
EVA
8,42
CARRASCOSA ROSA MARIA
8,42
RUBIO
M.CONSUELO
8,42
RUIZ
ENRIQUE
8,38
MARZO
VICENTE FCO.
8,38
MADRID
MARIA JOSE
8,38
SAIZ
RAQUEL
8,38
PARICIO
MARIA LUISA
8,38
FAUS
CELIA CARMEN 8,38
DURA
JUAN AVELINO
8,35
RECATALA
CONCEPCION
8,35
MORENO
CARMEN TERESA 8,35
ALBARRACIN ISABEL AMPARO 8,35
CASTELLS
JOAN ANTONI
8,35
GARCIA
M.DOLORES
8,35
CHULIA
FRANCISCA LUISA8,35
GOMEZ
MARIA ANGELES 8,35
RODRIGO
M.REMEDIOS
8,35
MARTINEZ
OLGA MARIA
8,32
DIAZ
ESTEFANIA
8,32
APARICI
ROSA MARIA
8,32
LARRIBA
CRISTINA
8,32
IBORRA
M DESAMPARADOS8,28
FERNANDEZ MARIA TERESA 8,28
SANZ
LUIS
8,28
TOMAS
PASCUAL
8,28
MUÑOZ
MARIA TERESA 8,28
GARCIA
SALVADOR
8,28
CALABUIG
JOSE
8,25
ROSADO
ROSARIO
8,25
Num. 7393 / 31.10.2014
211 07442345 SÁNCHEZ
BLANCO
NIEVES
8,25
212 24350509 ARGAYA
ROCA
AMPARO
8,25
213 29071457 CHINCHILLA GIL
PILAR
8,25
214 19889895 MORA
VILLAFRIA
ROSARIO ANTONIA
8,25
215 73540712 SILLA
NADAL
RAMÓN
8,22
216 24339370 AVIÑÓ
CERVERO
JOSEFA
8,22
217 24337572 BENDICHO
SULTÁN
ANA
8,22
218 79140625 QUINTO
LORENTE
ESTHER
8,22
219 33452472 ABARCA
CORTÉS
BLAS
8,22
220 73767561 CUENCA
NAVARRO
IVÁN
8,22
221 25413589 GONZÁLEZ
LISART
M. DOLORES
8,22
222 19884483 LAHIGUERA MARCO
MARIA MERCÉ
8,18
223 25403514 ALCINA
CAUDET
CONSUELO
8,18
224 22535596 MONJE
DOMÉNECH
INMACULADA
8,18
225 22124664 MARTÍNEZ
LLORCA
CRISTINA
8,18
226 20413140 PÉREZ
ESCAMILLA
ÁNGEL
8,18
227 20154797 RUIZ
RODENAS
MARÍA DEL MAR 8,18
228 24347403 FERRER
CARRASCO
JOSE
8,18
229 24316117 BELLVER
GARCÍA
ALEJANDRO
8,15
230 24317564 CEBELLÁN
DEBÓN
DELFÍN
8,15
231 24352432 CABO
SANTISO
ANNA PAU
8,15
232 52739764 MOYA
ALARCÓN
SERGIO
8,15
233 52703082 SERRANO
ASUNCIÓN
M. DOLORES
8,15
234 21648162 RIPOLL
MIRALLES
MARÍA PILAR
8,11
235 20794675 GÓMEZ
PINAS
FRANCISCO
MANUE
8,11
236 18970499 CHULIA
MARTÍNEZ
NURIA
8,11
237 73551542 ADELL
MONTAÑANA FRANCISCO JAVIE 8,11
238 22687740 NAVARRO
BUSTAMANTE ALBERTO FCO.
8,11
239 24348304 TABERNER
GARCÍA
MARÍA JOSÉ
8,11
240 25398050 ROS
MORANT
CARMEN
8,08
241 25394870 PÉREZ
ZORIO
CRISTINA
8,08
242 20411727 JUÁREZ
MARTÍNEZ
JOSÉ ANTONIO
8,08
243 19843046 ARCUSA
MONTOLIO
M. LUISA
8,08
244 44855180 TORRES
MARTÍNEZ
SILVIA
8,08
245 42070474 GIL
ESTÉVEZ
ANA DELIA
8,05
246 24339369 TERRAES
HUERTA
MARÍA LUZ
8,05
247 52641648 FERRIS
VÁZQUEZ
INMACULADA
8,05
248 22633089 PÉREZ
NOVELLA
VICENTE
8,05
249 24322916 CALABUIG
CABANES
M. IMMACULADA 8,05
250 22557018 IBÁÑEZ
SIMÓ
EMILIO
8,05
251 24331075 MELERO
ALMANSA
ISABEL
8,01
252 79170579 BORT
SASTRE
MARIA EMPAR
8,01
253 21649170 SEGURA
BROTONS
FRANCISCO
8,01
254 19467675 BISBAL
BISBAL
JOSEFA
8,01
255 22687645 CANTOS
BAUSET
CONCEPCIÓN
8,01
256 53054007 MORENO
HAYA
BEATRIZ
8,01
257 22538343 PUERTO
CATALÁN
FRANCISCO JOSÉ 7,98
258 22644193 QUESADA
AGUILERA
AURORA
7,98
259 22682305 VALLS
GIMENO
JAVIER
7,98
260 18921713 ALMELA
RICHART
JUAN
7,98
261 21465625 MOYA
SEGURA
VICENTE
7,98
262 04574273 MARTÍNEZ
LUJÁN
ANA ISABEL
7,98
263 53054293 ABAD
PAGE
SUSANA
7,98
264 25395012 HINAREJOS
RUIZ
ÁNGELES
7,98
265 29164117 PÉREZ
FERRANDIS
PILAR
7,95
266 21955572 HERNÁNDEZ SAINZ
ISABEL
7,95
267 74172725 GRACIA
BARBERÁ
M. TERESA
7,95
268 52740365 HERNÁNDEZ OSCA
MARÍA JOSÉ
7,95
269 20795684 CALATAYUD ESPÍ
BERNAT
7,95
270 21483882 DE LA GUIA
DEL SAZ
MARÍA NATIVIDAD7,95
271 73647101 SÁNCHEZ
CALZADO
MARÍA DOLORES 7,95
272 18907418 BARBERÁ
MUSEROS
BIENVENIDA
7,95
273 24320716 MÁÑEZ
ESTEVE
IGNACIO
7,95
274 20792808 SORIANO
ROSSELL
MANUEL
7,95
275 52749125 GARCÍA
MAS
RAUL SALVADOR 7,95
276 29165831 CATALÁ
GENIS
JAVIER
7,95
277 52785974 FERRANDO
CAMBRILS
ARACELI
7,95
278 20156511 GARCÍA
ROSET
MARÍA JOSÉ
7,95
279 25399404 BELLOT
HERREROS
AMPARO
7,91
280 21444174 DE LA RICA
LÓPEZ POLANOMARÍA PILAR
7,91
281 52637083 ANDREU
SANCHO
BRÍGIDA
7,91
282 05899763 MALAGÓN
MORA
RAIMUNDO
7,91
283 25387249 BERDÚN
GÓMEZ
M. MAGDALENA 7,91
284 43658507 IBORRA
PEDROL
ÁNGELES
7,91
285 44851384 FERNÁNDEZ GARCÍA
MERCEDES
7,91
286 52701058 GONZALVO
GUILLEM
MERCEDES
7,88
287 20780251 GREGORI
PUIG
EDUARDO
7,88
288 18886767 CHIA
MORATALLA DOLORES
7,88
25915
211
07442345 SANCHEZ
BLANCO
NIEVES
8,25
212
24350509 ARGAYA
ROCA
AMPARO
8,25
213
29071457 CHINCHILLA GIL
PILAR
8,25
214
19889895 MORAO
VILLAFRIA
ROSARIO
ANTONIA
8,25
215
73540712 SILLA
NADAL
RAMON
8,22
216
24339370 AVIÑO
CERVERO
JOSEFA
8,22
217
24337572 BENDICHO
SULTAN
ANA
8,22
218
79140625 QUINTO
LORENTE
ESTHER
8,22
219
33452472 ABARCA
CORTES
BLAS
8,22
220
73767561 CUENCA
NAVARRO
IVAN
8,22
221
25413589 GONZALEZ
LISART
M.DOLORES
8,22
222
19884483 LAHIGUERA MARCO
MARIA MERCE
8,18
223
25403514 ALCINA
CAUDET
CONSUELO
8,18
224
22535596 MONJE
DOMENECH
INMACULADA
8,18
225
22124664 MARTINEZ
LLORCA
CRISTINA
8,18
226
20413140 PEREZ
ESCAMILLA
ANGEL
8,18
227
20154797 RUIZ
RODENAS
MARIA DEL MAR 8,18
228
24347403 FERRER
CARRASCO
JOSE
8,18
229
24316117 BELLVER
GARCIA
ALEJANDRO
8,15
230
24317564 CEBELLAN
DEBON
DELFIN
8,15
231
24352432 CABO
SANTISO
ANNA PAU
8,15
232
52739764 MOYA
ALARCON
SERGIO
8,15
233
52703082 SERRANO
ASUNCION
M.DOLORES
8,15
234
21648162 RIPOLL
MIRALLES
MARIA PILAR
8,11
235
20794675 GOMEZ
PINAS
FRANCISCO
MANUE
8,11
236
18970499 CHULIA
MARTINEZ
NURIA
8,11
237
73551542 ADELL
MONTAÑANA FRANCISCO JAVIE 8,11
238
22687740 NAVARRO
BUSTAMANTE ALBERTO FCO.
8,11
239
24348304 TABERNER
GARCIA
MARIA JOSE
8,11
240
25398050 ROS
MORANT
CARMEN
8,08
241
25394870 PEREZ
ZORIO
CRISTINA
8,08
242
20411727 JUAREZ
MARTINEZ
JOSE ANTONIO
8,08
243
19843046 ARCUSA
MONTOLIO
M.LUISA
8,08
244
44855180 TORRES
MARTINEZ
SILVIA
8,08
245
42070474 GIL
ESTEVEZ
ANA DELIA
8,05
246
24339369 TERRAES
HUERTA
MARIA LUZ
8,05
247
52641648 FERRIS
VAZQUEZ
INMACULADA
8,05
248
22633089 PEREZ
NOVELLA
VICENTE
8,05
249
24322916 CALABUIG
CABANES
M.INMACULADA 8,05
250
22557018 IBAÑEZ
SIMO
EMILIO
8,05
251
24331075 MELERO
ALMANSA
ISABEL
8,01
252
79170579 BORT
SASTRE
MARIA EMPAR
8,01
253
21649170 SEGURA
BROTONS
FRANCISCO
8,01
254
19467675 BISBAL
BISBAL
JOSEFA
8,01
255
22687645 CANTOS
BAUSET
CONCEPCION
8,01
256
53054007 MORENO
HAYA
BEATRIZ
8,01
257
22538343 PUERTO
CATALAN
FRANCISCO JOSE 7,98
258
22644193 QUESADA
AGUILERA
AURORA
7,98
259
22682305 VALLS
GIMENO
JAVIER
7,98
260
18921713 ALMELA
RICHART
JUAN
7,98
261
21465625 MOYA
SEGURA
VICENTE
7,98
262
04574273 MARTINEZ
LUJAN
ANA ISABEL
7,98
263
53054293 ABAD
PAGE
SUSANA
7,98
264
25395012 HINAREJOS
RUIZ
ANGELES
7,98
265
29164117 PEREZ
FERRANDIS
PILAR
7,95
266
21955572 HERNANDEZ SAINZ
ISABEL
7,95
267
74172725 GRACIA
BARBERA
M.TERESA
7,95
268
52740365 HERNANDEZ OSCA
MARIA JOSE
7,95
269
20795684 CALATAYUD ESPI
BERNAT
7,95
270
21483882 DE LA GUIA
DEL SAZ
MARIA NATIVIDAD7,95
271
73647101 SANCHEZ
CALZADO
MARIA DOLORES 7,95
272
18907418 BARBERA
MUSEROS
BIENVENIDA
7,95
273
24320716 MAÑEZ
ESTEVE
IGNACIO
7,95
274
20792808 SORIANO
ROSELL
MANUEL
7,95
275
52749125 GARCIA
MAS
RAUL SALVADOR 7,95
276
29165831 CATALAN
GENIS
JAVIER
7,95
277
52785974 FERRANDO
CAMBRILS
ARACELI
7,95
278
20156511 GARCIA
ROSILLO
MARIA JOSE
7,95
279
25399404 BELLOT
HERREROS
AMPARO
7,91
280
21444174 DE LA RICA
LOPEZ POLANOMARIA PILAR
7,91
281
52637083 ANDREU
SANCHO
BRIGIDA
7,91
282
05899763 MALAGON
MORA
RAIMUNDO
7,91
283
25387249 BERDUN
GOMEZ
M.MAGDALENA 7,91
284
43658507 IBORRA
PEDROL
ANGELES
7,91
285
44851384 FERNANDEZ GARCIA
MERCEDES
7,91
286
52701058 GONZALVO
GUILLEM
MERCEDES
7,88
287
20780251 GREGORI
PUIG
EDUARDO
7,88
288
18886767 CHIA
MORATALLA DOLORES
7,88
Num. 7393 / 31.10.2014
289 29027287
290 73643071
291 24343263
292 29168160
293 22561309
294 22960581
295 73766601
296 24365464
297 25380839
298 73548532
299 20790924
300 51050240
301 19836043
302 24363786
303 52746327
304 20011714
305 73775076
306 74215430
307 19466157
308 25408124
309 85300985
310 52660220
311 22547564
312 52635085
313 25381072
314 79160253
315 73753165
316 24317752
317 21474848
318 22690852
319 73557308
320 24338245
321 52728048
322 52638828
323 21399939
324 52706723
325 29174155
326 20013993
327 22643616
328 24333822
329 22684342
330 24325699
331 24332363
332 24321997
333 20411760
334 52703806
335 24323051
336 25397839
337 52679548
338 22640007
339 73764603
340 52631882
341 52690382
342 22538962
343 24351811
344 22556258
345 24346663
346 44793816
347 21635652
348 24304774
349 52631011
350 24336863
351 22681972
352 20778839
353 19452870
354 18963143
355 21374366
356 19846982
357 18955332
358 25391396
359 19830304
360 24343988
361 24333376
362 24307414
363 21649216
364 21990190
365 52702378
366 22674956
367 25410706
GARCÍA
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
RUIZ
USINA
MORALES
HERRAEZ
RUBIO
NAVARRO
ASINS
DE LOS
DOLORES
FERNÁNDEZ
CONSUEGRA
GABRIEL
ORERO
RIBES
NAVALÓN
HERNÁNDEZ
PÉREZ
LÁZARO
BAS
MORENO
PUJOL
HORTELANO
NIETO
ALBARRACÍN
GUZMÁN
CANTOS
BOX
SARGUES
ALBARRACÍN
BENITO
AUÑÓN
GIL
MIRALLES
GONZÁLEZ
BALLESTER
TORRES
ALFARO
RUIZ
GISBERT
DOMINGO
ELORZA
GARCÍA
MOLINA
FIDES
TUDELA
GRIS
NAVARRO
ORTI
BARBERÁN
ESPERT
PÉREZ
TEJERINA
SÁNCHEZ
ASÍS
BARREDA
JUBERIAS
SEGURA
VAÑO
RODRÍGUEZ
BARAMBIO
AGUAS
MUÑOZ
LUZ
RAMÍREZ
PLA
BASURTO
SAURA
GENOVÉS
MARTÍNEZ
ORTIZ
VALIENTE
MARTÍNEZ
BRIONES
DIAZ
GÓMEZ
FERNÁNDEZ
ESCRIVÁ
25916
ROIG
ZAMORA
BARTUAL
GUTIÉRREZ
ESCRIBANO
RAMÍREZ
SUBIELA
MARTINEZ
DIAZ
PERIS
JOAQUIM
MIGUEL ÁNGEL
AMPARO
JOSEFA
BEATRIZ
CARLOS
JOAQUIN
LAURA
CRISTINA
MIGUEL ANGEL
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,85
7,85
ALEMANY
MERCEDES ANA 7,85
ROS
TERESA
7,85
ALMONACID M. FERNANDA
7,85
DE MINGO
MARÍA CARMEN 7,85
MARTÍN
MARÍA LUISA
7,81
BLASCO
FERNANDO
7,81
NAVALÓN
MARÍA MERCEDES 7,81
FRANCÉS
PRIMITIVO
7,78
ANDRÉS
DOLORES
7,78
GRACIA
SILVIA
7,78
SOLER
ANA MARIA
7,78
SEGUÍ
ISABEL
7,78
CINTAS
AMPARO
7,78
RUIZ
ANA ISABEL
7,78
INFANTE
MARÍA JESÚS
7,74
GIL
ANDRÉS
7,74
CERVERA
FRANCISCO
7,74
MARTÍNEZ
PILAR
7,74
LIDÓN
LAURA
7,74
SAN AGUSTÍ VICENTE JAVIER 7,74
ALIAGA
RAQUEL
7,74
BARRACHINA FCO. JAVIER
7,74
MARTÍNEZ
MARÍA DEL MAR 7,74
BELDA
JOSÉ RICARDO
7,74
SARRIÓN
JOSÉ MANUEL
7,74
MANCEBO
AMELIA
7,74
ROMERO
MARÍA JOSÉ
7,74
LINARES
ELVIRA
7,74
CAMBRONERO M. CARMEN
7,71
MORENO
JOSÉ MANUEL
7,71
PINAZO
M. ISABEL
7,71
TORÁN
CONCEPCIÓN
7,71
ALBEROLA
M. JESÚS
7,71
LORENZO
M. TERESA
7,71
TUDELA
ENRIQUE
7,71
IBÁÑEZ
AMPARO
7,71
CEBREIRO
EDUARDO
7,71
MARÍ
SILVIA MARÍA
7,71
ROMERO
BEATRIZ
7,71
MENDOZA
JAVIER
7,68
LÓPEZ
MARÍA ISABEL
7,68
FERRER
MARÍA AMPARO 7,68
GARCÍA
JOSÉ VICENTE
7,68
ESPLÁ
MARÍA JOSÉ
7,68
BUSTOS
RICARDO
7,68
PARDO
INMACULADA
7,68
PEREA
JOSÉ ANTONIO
7,68
CAMARASA
SANDRA
7,68
BROTONS
CARLOS JORGE
7,64
PUEYO
M. VICTORIA
7,64
OÑATE
CARMEN
7,64
SAIZ
FRANCISCO JAVIE 7,64
RODRIGO
CONSUELO
7,61
CARRASCO
CONCEPCIÓN
7,61
DIAZ
VICENTA
7,61
BABILONI
INMACULADA
7,61
REIG
MARÍA TERESA
7,58
ALDAZ
ANA JOSÉ
7,58
PINO
LUIS FERNANDO 7,58
ESPARZA
ÁNGEL
7,58
IBÁÑEZ
AMPARO
7,58
MARTÍNEZ
ISABEL
7,58
ARGUDO
ÁNGEL
7,58
RAMOS
DESAMPARADOS 7,54
MARTÍNEZ
ANTONIO
7,54
SARMIENTO CARMELO
7,54
MONTALAR
ROSA MARÍA
7,54
ESCANDELL MARIA ENC.
7,54
CALATAYUD MARÍA JOSÉ
7,54
289
29027287
290
73643071
291
24343263
292
29168160
293
22561309
294
22960581
295
73766601
296
24365464
297
25380839
298
73548532
299
20790924
300
51050240
301
19836043
302
24363786
303
52746327
304
20011714
305
73775076
306
74215430
307
19466157
308
25408124
309
85300985
310
52660220
311
22547564
312
52635085
313
25381072
314
79160253
315
73753165
316
24317752
317
21474848
318
22690852
319
73557308
320
24338245
321
52728048
322
52638828
323
21399939
324
52706723
325
29174155
326
20013993
327
22643616
328
24333822
329
22684342
330
24325699
331
24332363
332
24321997
333
20411760
334
52703806
335
24323051
336
25397839
337
52679548
338
22640007
339
73764603
340
52631882
341
52690382
342
22538962
343
24351811
344
22556258
345
24346663
346
44793816
347
21635652
348
24304774
349
52631011
350
24336863
351
22681972
352
20778839
353
19452870
354
18963143
355
21374366
356
19846982
357
18955332
358
25391396
359
19830304
360
24343988
361
24333376
362
24307414
363
21649216
364
21990190
365
52702378
366
22674956
367
25410706
GARCIA
MARTINEZ
MARTINEZ
RUIZ
USINA
MORALES
HERRAEZ
RUBIO
NAVARRO
ASINS
DE LOS
DOLORES
FERNANDEZ
CONSUEGRA
GABRIEL
ORERO
RIBES
NAVALON
HERNANDEZ
PEREZ
LAZARO
BAS
MORENO
PUJOL
HORTELANO
NIETO
ALBARRACIN
GUZMAN
CANTOS
BOX
SARGUES
ALBARRACIN
BENITO
AUÑON
GIL
MIRALLES
GONZALEZ
BALLESTER
TORRES
ALFARO
RUIZ
GISBERT
DOMINGO
ELORZA
GARCIA
MOLINA
FIDES
TUDELA
GRIS
NAVARRO
ORTI
BARBERAN
ESPERT
PEREZ
TEJERINA
SANCHEZ
ASIS
BARREDA
JUBERIAS
SEGURA
VAÑO
RODRIGUEZ
BARAMBIO
AGUAS
MUÑOZ
LUZ
RAMIREZ
PLA
BASURTO
SAURA
GENOVES
MARTINEZ
ORTIZ
VALIENTE
MARTINEZ
BRIONES
DIAZ
GOMEZ
FERNANDEZ
ESCRIVA
ROIG
ZAMORA
BARTUAL
GUTIERREZ
ESCRIBANO
RAMIREZ
SUBIELA
MARTINEZ
DIAZ
PERIS
JOAQUIM
MIGUEL ANGEL
AMPARO
JOSEFA
BEATRIZ
CARLOS
JOAQUIN
LAURA
CRISTINA
MIGUEL ANGEL
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,88
7,85
7,85
ALEMANY
MERCEDES ANA 7,85
ROS
TERESA
7,85
ALMONACID M.FERNANDA
7,85
DE MINGO
MARIA CARMEN 7,85
MARTIN
MARIA LUISA
7,81
BLASCO
FERNANDO
7,81
NAVALON
MARIA MERCEDES7,81
FRANCES
PRIMITIVO
7,78
ANDRES
DOLORES
7,78
GRACIA
SILVIA
7,78
SOLER
ANA MARIA
7,78
SEGUI
ISABEL
7,78
CINTAS
AMPARO
7,78
RUIZ
ANA ISABEL
7,78
INFANTE
MARIA JESUS
7,74
GIL
ANDRES
7,74
CERVERA
FRANCISCO
7,74
MARTINEZ
PILAR
7,74
LIDON
LAURA
7,74
SAN AGUSTIN VICENTE JAVIER 7,74
ALIAGA
RAQUEL
7,74
BARRACHINA FCO.JAVIER
7,74
MARTINEZ
MARIA DEL MAR 7,74
BELDA
JOSE RICARDO
7,74
SARRION
JOSE MANUEL
7,74
MANCEBO
AMELIA
7,74
ROMERO
MARIA JOSE
7,74
LINARES
ELVIRA
7,74
CAMBRONERO M.CARMEN
7,71
MORENO
JOSE MANUEL
7,71
PINAZO
M.ISABEL
7,71
TORAN
CONCEPCION
7,71
ALBEROLA
M.JESUS
7,71
LORENZO
M.TERESA
7,71
TUDELA
ENRIQUE
7,71
IBAÑEZ
AMPARO
7,71
CEBREIRO
EDUARDO
7,71
MARI
SILVIA MARIA
7,71
ROMERO
BEATRIZ
7,71
MENDOZA
JAVIER
7,68
LOPEZ
MARIA ISABEL
7,68
FERRER
MARIA AMPARO 7,68
GARCIA
JOSE VICENTE
7,68
ESPLA
MARIA JOSE
7,68
BUSTOS
RICARDO
7,68
PARDO
INMACULADA
7,68
PEREA
JOSE ANTONIO
7,68
CAMARASA
SANDRA
7,68
BROTONS
CARLOS JORGE 7,64
PUEYO
M.VICTORIA
7,64
OÑATE
CARMEN
7,64
SAIZ
FRANCISCO JAVIE 7,64
RODRIGO
CONSUELO
7,61
CARRASCO
CONCEPCION
7,61
DIAZ
VICENTA
7,61
BABILONI
INMACULADA
7,61
REIG
MARIA TERESA 7,58
ALDAZ
ANA JOSE
7,58
PINO
LUIS FERNANDO 7,58
ESPARZA
ANGEL
7,58
IBAÑEZ
AMPARO
7,58
MARTINEZ
ISABEL
7,58
ARGUDO
ANGEL
7,58
RAMOS
DESAMPARADOS 7,54
MARTINEZ
ANTONIO
7,54
SARMIENTO CARMELO
7,54
MONTALAR
ROSA MARIA
7,54
ESCANDELL MARIA ENC.
7,54
CALATAYUD MARIA JOSE
7,54
Num. 7393 / 31.10.2014
368 52701038 LÓPEZ
369 24322738 MARTÍNEZ
370 73749416 HIGÓN
371 19833587 SALVADOR
372 33484585 CABRERA
373 19840413 MORENO
374 18945633 PRADES
375 70513549 TOBARRA
376 85086221 MÁRQUEZ
377 21473875 ARAGÓN
378 52675446 VERA
379 52724508 BISBAL
380 29159565 MARTÍNEZ
381 20791837 CAÑAS
382 24306263 GARCÍA
383 18410481 PALOMAR
384 25390502 ISARRIA
385 18952511 AVELLANA
386 24333499 ESTEVAN
387 20151767 GÓMEZ
388 19000647 LÓPEZ
389 22517692 PALOMERO
390 52642182 MORENO
391 19900816 GARCÍA
392 20148306 MUÑOZ
393 33458526 GARCÍA
394 19995834 MASCARELL
395 28997551 PEÑAS
396 25394473 ACEDO
397 25379537 GIMENO
398 22648674 HERNÁNDEZ
399 24321397 FERRANDO
400 19889210 SILLERO
401 22538740 JURADO
402 52674423 PERERA
403 29175675 AURA
404 22537237 ANDRÉS
405 22579865 SEGUÍ
406 21392873 DEU
407 52690139 SUÁREZ
408 25395493 PERIS
409 21447418 DE MAYA
410 21471629 LOZANO
411 06232674 CALCERRADA
412 19991342 FAUS
413 19850431 ESCALANTE
414 25398425 ALBUIXECH
415 73762873 ESTEVE
416 19852946 GÓMEZ
417 20767850 MASCARELL
418 21442765 SEREROLS
419 22609167 NAVARRO
420 85087711 VIEL
421 22640996 GINÉS
422 25395740 MARTÍNEZ
423 18958473 LLACH
424 52647128 PUIG
425 22686439 BLASCO
426 24316908 MARTÍNEZ
427 52723954 BABILONI
428 52745314 MONTERDE
429 73550331 DOMÍNGUEZ
430 73766012 GOZÁLVEZ
431 22686794 VALENZUELA
432 73374899 VILAR
433 73652474 IBARRA
434 29164984 MARTÍNEZ
435 25396516 MARTÍNEZ
436 22558689 SORIANO
437 19847208 BATALLER
438 25387445 FRANCH
439 04544907 JIMÉNEZ
440 19889014 ROIG
441 20779867 SERRANO
442 21644746 SORNÍ
443 22534077 BELTRÁN
444 18427537 GIMÉNEZ
445 20794629 SAMPER
446 25421547 MARTÍN
25917
DÍAZ
INÉS
7,51
MIÑANO
ANTONIO
7,51
CIFRE
FERNANDO
7,51
SANCHIS
ANA MARÍA
7,51
ORTUÑO
NURIA
7,51
BENAU
MARÍA JOSEFA
7,47
GARGALLO
MARÍA JOSÉ
7,47
VILANOVA
MARÍA CARMEN 7,47
GIL
MANUELA
7,47
GÓMEZ
PALMIRA
7,47
RAMÍREZ
ISABEL
7,47
ANASTASIO
DESAMPARADOS 7,47
SANZ
MARÍA LUISA
7,44
ALBERCA
SALUSTIANO FRAN7,44
TORRECILLA MARÍA PILAR
7,44
MONTOLIO
FELICIDAD
7,44
BARQUERO
DESAMPARADOS 7,44
BALLESTER
MARIA SABINA
7,44
VEINTIMILLA INMACULADA
7,44
SOLERA
ISABEL
7,44
GARBÍ
FRANCISCO
7,44
BLASCO
LUCIA
7,41
GIMÉNEZ
SUSANA
7,41
CORTÁZAR
CRISTINA
7,41
SEGURA
ROSA
7,41
PORCEL
VÍCTOR JUAN
7,41
ESTRUCH
ANA
7,37
MORAL
ROSA MARINA
7,37
LAPARRA
JORGE
7,37
NAVARRO
ROSA VICENTA
7,37
MARÍN
M.MERCEDES
7,37
MARTÍ
M. TERESA
7,37
LÓPEZ
CARMEN
7,34
FRAU
MARÍA MANUELA 7,34
GIL
LUCÍA
7,34
GÓMEZ
TOMÁS
7,34
GRAMAGE
MARÍA JOSÉ
7,34
SIMÓN
EMILIO JUAN
7,34
GISBERT
FLORINDA
7,31
GARCÍA-ABAD MARÍA MERCEDES 7,31
ARAGÓN
FRANCISCA
7,31
DE GEA
JOSÉ ANTONIO
7,31
PALENCIA
ISABEL
7,31
DURÁN
ROSA MARÍA
7,31
PALAU
M. DEL CARMEN 7,31
VERCHER
NATACHA T.
7,31
FERRÁNDIS
M. ADORACIÓN
7,31
GIMÉNEZ
ANA MARÍA
7,31
XIRIVELLA
AMPARO JOSEFA 7,31
SIMÓ
M. AMPARO
7,27
ARJONA
MONTSERRAT
7,27
LÉRIDA
CONCEPCIÓN
7,27
CASTELLS
CARMEN
7,27
RONDA
AMPARO
7,27
NAVARRO
DIANA
7,27
CENI
AMPARO PILAR
7,27
BAVIERA
VICENTE
7,27
SOLAZ
MARÍA ÁNGELES 7,24
RUIZ
AMPARO
7,24
MARTÍNEZ
JOSÉ FRANCISCO 7,24
BERTOMEU
ISABEL
7,24
PÉREZ
MARÍA PILAR
7,24
ZAFRILLA
MARÍA OFELIA
7,24
RIBAS
MARÍA JOSÉ
7,21
NEBOT
ROSA MARÍA
7,21
BONET
ISABEL
7,21
SAEZ
YOLANDA
7,21
BLANCO
FRANCISCO JOSÉ 7,21
PÉREZCHIRINOS
JUANA
7,21
SEBASTIÁ
MARÍA JOSÉ
7,17
ROJAS
MARÍA JOSEFA
7,17
NAVARRO
FELICIDAD
7,17
DOBÓN
JOSÉ MARÍA
7,17
MORAGUES
SUSANA
7,17
GAVILA
VICENTE
7,17
ROMERO
JUAN MANUEL
7,17
CONEJERO
MARÍA PILAR
7,17
MARTÍ
CARLOTA MARÍA 7,17
UTRILLA
M. DESAMPARADOS7,17
368
52701038 LOPEZ
369
24322738 MARTINEZ
370
73749416 HIGON
371
19833587 SALVADOR
372
33484585 CABRERA
373
19840413 MORENO
374
18945633 PRADES
375
70513549 TOBARRA
376
85086221 MARQUEZ
377
21473875 ARAGON
378
52675446 VERA
379
52724508 BISBAL
380
29159565 MARTINEZ
381
20791837 CAÑAS
382
24306263 GARCIA
383
18410481 PALOMAR
384
25390502 ISARRIA
385
18952511 AVELLANA
386
24333499 ESTEVAN
387
20151767 GOMEZ
388
19000647 LOPEZ
389
22517692 PALOMERO
390
52642182 MORENO
391
19900816 GARCIA
392
20148306 MUÑOZ
393
33458526 GARCIA
394
19995834 MASCARELL
395
28997551 PEÑAS
396
25394473 ACEDO
397
25379537 GIMENO
398
22648674 HERNANDEZ
399
24321397 FERRANDO
400
19889210 SILLERO
401
22538740 JURADO
402
52674423 PERERA
403
29175675 AURA
404
22537237 ANDRES
405
22579865 SEGUI
406
21392873 DEU
407
52690139 SUAREZ
408
25395493 PERIS
409
21447418 DE MAYA
410
21471629 LOZANO
411
06232674 CALCERRADA
412
19991342 FAUS
413
19850431 ESCALANTE
414
25398425 ALBUIXECH
415
73762873 ESTEVE
416
19852946 GOMEZ
417
20767850 MASCARELL
418
21442765 SEREROLS
419
22609167 NAVARRO
420
85087711 VIEL
421
22640996 GINES
422
25395740 MARTINEZ
423
18958473 LLACH
424
52647128 PUIG
425
22686439 BLASCO
426
24316908 MARTINEZ
427
52723954 BABILONI
428
52745314 MONTERDE
429
73550331 DOMINGUEZ
430
73766012 GOZALVEZ
431
22686794 VALENZUELA
432
73374899 VILAR
433
73652474 IBARRA
434
29164984 MARTINEZ
435
25396516 MARTINEZ
436
22558689 SORIANO
437
19847208 BATALLER
438
25387445 FRANCH
439
04544907 JIMENEZ
440
19889014 ROIG
441
20779867 SERRANO
442
21644746 SORNI
443
22534077 BELTRAN
444
18427537 GIMENEZ
445
20794629 SAMPER
446
25421547 MARTIN
DIAZ
MIÑANO
CIFRE
SANCHIS
ORTUÑO
BENAU
GARGALLO
VILLANUEVA
GIL
GOMEZ
RAMIREZ
ANASTASIO
SANZ
ALBERCA
TORRECILLA
MONTOLIO
BARQUERO
BALLESTER
VEINTIMILLA
SOLERA
GARBI
BLASCO
GIMENEZ
CORTAZAR
SEGURA
PORCEL
ESTRUCH
MORAL
LAPARRA
NAVARRO
MARIN
MARTI
LOPEZ
FRAU
GIL
GOMEZ
GRAMAGE
SIMON
GISBERT
GARCIA-ABAD
ARAGON
DE GEA
PALENCIA
DURAN
PALAU
VERCHER
FERRANDIS
GIMENEZ
CHIRIVELLA
SIMO
ARJONA
LERIDA
CASTELLS
RONDA
NAVARRO
CENI
BAVIERA
SOLAZ
RUIZ
MARTINEZ
BERTOMEU
PEREZ
ZAFRILLA
RIBAS
NEBOT
BONET
SAEZ
BLANCO
PEREZCHIRINOS
SEBASTIA
ROJAS
NAVARRO
DOBON
MORAGUES
GAVILA
ROMERO
CONEJERO
MARTI
UTRILLA
INES
7,51
ANTONIO
7,51
FERNANDO
7,51
ANA MARIA
7,51
NURIA
7,51
MARIA JOSEFA
7,47
MARIA JOSE
7,47
MARIA CARMEN 7,47
MANUELA
7,47
PALMIRA
7,47
ISABEL
7,47
DESAMPARADOS 7,47
MARIA LUISA
7,44
SALUSTIANO FRAN7,44
MARIA PILAR
7,44
FELICIDAD
7,44
DESAMPARADOS 7,44
MARIA SABINA
7,44
INMACULADA
7,44
ISABEL
7,44
FRANCISCO
7,44
LUCIA
7,41
SUSANA
7,41
CRISTINA
7,41
ROSA
7,41
VICTOR JUAN
7,41
ANA
7,37
ROSA MARINA
7,37
JORGE
7,37
ROSA VICENTA
7,37
M.MERCEDES
7,37
M.TERESA
7,37
CARMEN
7,34
MARIA MANUELA 7,34
LUCIA
7,34
TOMAS
7,34
MARIA JOSE
7,34
EMILIO JUAN
7,34
FLORINDA
7,31
MARIA MERCEDES7,31
FRANCISCA
7,31
JOSE ANTONIO
7,31
ISABEL
7,31
ROSA MARIA
7,31
M.DEL CARMEN 7,31
NATACHA T.
7,31
M.ADORACION
7,31
ANA MARIA
7,31
AMPARO JOSEFA 7,31
M.AMPARO
7,27
MONTSERRAT
7,27
CONCEPCION
7,27
CARMEN
7,27
AMPARO
7,27
DIANA
7,27
AMPARO PILAR 7,27
VICENTE
7,27
MARIA ANGELES 7,24
AMPARO
7,24
JOSE FRANCISCO 7,24
ISABEL
7,24
MARIA PILAR
7,24
MARIA OFELIA
7,24
MARIA JOSE
7,21
ROSA MARIA
7,21
ISABEL
7,21
YOLANDA
7,21
FRANCISCO JOSE 7,21
JUANA
7,21
MARIA JOSE
7,17
MARIA JOSEFA
7,17
FELICIDAD
7,17
JOSE MARIA
7,17
SUSANA
7,17
VICENTE
7,17
JUAN MANUEL
7,17
MARIA PILAR
7,17
CARLOTA MARIA 7,17
M.DESAMPARADOS7,17
Num. 7393 / 31.10.2014
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
19837417
24327977
21479077
73379120
85089225
22639035
24320063
28989460
22660609
19845037
21496414
18975496
20164458
25394385
18901950
20156736
04562317
22690571
19892263
52670705
52650812
52704541
20809246
25387912
22632929
18948743
19991419
18948342
22673781
24341354
19896719
18992831
44396732
24309278
19882558
24316561
22549139
29160038
24323071
52749265
29167024
19843032
21426151
18954501
22547555
24312271
73640651
22513630
25385356
19461856
24310975
27449116
73747231
21989735
19837034
19467455
19889634
74084934
20793540
22496258
25393627
21428823
74212347
25391979
21396386
24315645
18974733
22627552
73752815
24321386
52631789
19096324
22539048
21493803
21649999
73758103
85082652
22543177
22693758
73536770
JURADO
DONDERIS
HERNÁNDEZ
SORRIBES
FERNÁNDEZ
CECILIA
SANZ
BORDEHORE
MARTÍNEZ
GINESTAR
MONTOYA
COLOMER
TOLOSA
CHUMILLAS
CAPILLA
JIMÉNEZ
ROMERO
JUAN
GUZMÁN
SALAS
ALBIACH
PEÑAFIEL
TORMOS
GIMÉNEZ
DAMIÁ
GIMENO
BRINES
GARCÍA
ABALOS
ROS
ZARAGOZA
ARIAS
MILLA
BLANCO
BADÍA
CHILET
NUEVALOS
MORATALLA
BOLINCHES
GARCÍA
MARTÍNEZ
GIMENO
BLASCO
MORTE
GABARDA
MAESO
CASTILLO
SAMPER
SERRANO
REDONDO
PÉREZ
DIEZ
GUINART
RIVERA
CAMPOS
PABLO
BONO
BRIONES
CATALÁ
SANCHIS
GARCÍA
CUENCA
GARCÍA
FAYOS
LÓPEZ
MORAGÓN
GUIMERA
SANCHO
RICART
GARCÍA
TUDELA
MESA
MARTÍN
BAÑULS
MARANCHON
ALARCÓN
ORTEGA
GARCÍA
COLOMINA
GALDUF
25918
BAUTISTA
M. JULIANA
7,14
QUILES
NURIA
7,14
MUÑOZ
MARÍA NIEVES
7,14
MAMPEL
JOSEFA
7,14
GÁLVEZ
SERAFINA
7,14
MARÍN
JOSÉ
7,14
BERNAL
PEDRO JOSÉ
7,14
HERNÁNDEZ JULIA
7,14
ESTEVE
JOAQUÍN
7,1
BULLÓN
AMADA MARÍA
7,1
BOIX
FCO. JAVIER
7,1
GARGALLO
CÉSAR
7,1
ESCALANTE MARÍA DOLORES 7,1
MARTÍNEZ
M. PILAR
7,07
TAMBORERO ASUNCIÓN
7,07
LÓPEZ
ROSA MARÍA
7,07
LUJÁN
MARÍA VICTORIA 7,04
CANO
AMPARO
7,04
GUILLÉN
PILAR
7,04
ARPA
MARINA
7,04
ROMERO
CARMEN
7,04
ORDAZ
ANA
7,04
JORDÁN
AMPARO
7,04
LLÁCER
CRISTINA
7,04
CABALLERO MARÍA TERESA
7,04
IBÁÑEZ
REMEDIOS
7,04
JUAN
MARÍA ISABEL
7
GONZÁLEZ
ANA VICTORIA
7
MECO
M. IMMACULADA 7
MORANT
M. PAZ
7
PLAZA
AMPARO
7
BARREDA
MIGUEL ANGEL
7
BALLESTEROS HONORIO
7
DOMINGO
INMACULADA
6,97
NIETO
MARÍA ISABEL
6,97
FERRER
MARÍA JESÚS
6,97
SANCHIS
MARÍA AMPARO 6,97
MARTÍNEZ
PILAR
6,97
GARCIA
CARMEN
6,97
TORRALBA
MARÍA DEL MAR 6,97
SÁNCHEZ
ANA
6,97
MARÍN
JULIA
6,97
MARTÍNEZ
ELENA
6,97
MONFERRER MARÍA CARMEN 6,94
ESPINOSA
ALICIA
6,94
GIMÉNEZ
LUISA
6,9
CERVERA
FRANCISCO JOSÉ 6,9
RAMOS
ISABEL
6,9
PECOS
TOMASA
6,9
LÓPEZ
FRANCISCA
6,9
ICARÁN
ROBERTO JOSÉ
6,9
ALEMÁN
MARÍA DEL MAR 6,9
ALONSO
MARÍA JOSEFA
6,87
MARTÍNEZ
JOSÉ ANTONIO
6,87
BARREDA
BASILIO RAMÓN 6,84
COMECHE
JOSÉ
6,84
DUPLA
VÍCTOR FRANCISC 6,84
SENDRA
VICENTA
6,84
GONZÁLEZ
M. JOSÉ
6,84
MATEU
FELICIDAD
6,84
HERNÁNDEZ SONIA
6,84
MARCOS
RAFAEL JORGE
6,8
NAVARRETE ROSARIO
6,8
MEDINA
SALVADOR
6,8
QUILES
ROSALINDA
6,8
LOZANO
AMPARO
6,8
TUR
ENRIQUE
6,8
IBÁÑEZ
ANGELINA
6,8
BALLESTER
MARÍA CARMEN 6,8
VALERO
ANTONIO
6,8
CANUTO
GEMMA BLANCA 6,77
SERRANO
MARÍA CARMEN 6,77
ANDRÉS
MARÍA JOSEFA
6,77
PÉREZ
ANA CRISTINA
6,77
RICO
BEGOÑA
6,73
MARTÍN
PILAR
6,73
BRIZ
JUAN JOSÉ
6,73
POTENCIANO M. FERNANDA
6,73
FONS
AMPARO
6,73
MONTERO
REMEI
6,73
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
19837417
24327977
21479077
73379120
85089225
22639035
24320063
28989460
22660609
19845037
21496414
18975496
20164458
25394385
18901950
20156736
04562317
22690571
19892263
52670705
52650812
52704541
20809246
25387912
22632929
18948743
19991419
18948342
22673781
24341354
19896719
18992831
44396732
24309278
19882558
24316561
22549139
29160038
24323071
52749265
29167024
19843032
21426151
18954501
22547555
24312271
73640651
22513630
25385356
19461856
24310975
27449116
73747231
21989735
19837034
19467455
19889634
74084934
20793540
22496258
25393627
21428823
74212347
25391979
21396386
24315645
18974733
22627552
73752815
24321386
52631789
19096324
22539048
21493803
21649999
73758103
85082652
22543177
22693758
73536770
JURADO
DONDERIS
HERNANDEZ
SORRIBES
FERNANDEZ
CECILIA
SANZ
BORDEHORE
MARTINEZ
GINESTAR
MONTOYA
COLOMER
TOLOSA
CHUMILLAS
CAPILLA
JIMENEZ
ROMERO
JUAN
GUZMAN
SALAS
ALBIACH
PEÑAFIEL
TORMOS
GIMENEZ
DAMIA
GIMENO
BRINES
GARCIA
ABALOS
ROS
ZARAGOZA
ARIAS
MILLA
BLANCO
BADIA
CHILET
NUEVALOS
MORATALLA
BOLINCHES
GARCIA
MARTINEZ
GIMENO
BLASCO
MORTE
GABARDA
MAESO
CASTILLO
SAMPER
SERRANO
REDONDO
PEREZ
DIEZ
GUINART
RIVERA
CAMPOS
PABLO
BONO
BRIONES
CATALA
SANCHIS
GARCIA
CUENCA
GARCIA
FAYOS
LOPEZ
MORAGON
GUIMERA
SANCHO
RICART
GARCIA
TUDELA
MESA
MARTIN
BAÑULS
MARANCHON
ALARCON
ORTEGA
GARCIA
COLOMINA
GALDUF
BAUTISTA
QUILES
MUÑOZ
MAMPEL
GALVEZ
MARIN
BERNAL
HERNANDEZ
ESTEVE
BULLON
BOIX
GARGALLO
ESCALANTE
MARTINEZ
TAMBORERO
LOPEZ
LUJAN
CANO
GUILLEN
ARPA
ROMERO
ORDAZ
JORDAN
LLACER
CABALLERO
IBAÑEZ
JUAN
GONZALEZ
MECO
MORANT
PLAZA
BARREDA
BALLESTEROS
DOMINGO
NIETO
FERRER
SANCHIS
MARTINEZ
GARCIA
TORRALBA
SANCHEZ
MARIN
MARTINEZ
MONFERRER
ESPINOSA
GIMENEZ
CERVERA
RAMOS
PECOS
LOPEZ
ICARAN
ALEMAN
ALONSO
MARTINEZ
BARREDA
COMECHE
DUPLA
SENDRA
GONZALEZ
MATEU
HERNANDEZ
MARCOS
NAVARRETE
MEDINA
QUILES
LOZANO
TUR
IBAÑEZ
BALLESTER
VALERO
CANUTO
SERRANO
ANDRES
PEREZ
RICO
MARTIN
BRIZ
POTENCIANO
FONS
MONTERO
M.JULIANA
7,14
NURIA
7,14
MARIA NIEVES
7,14
JOSEFA
7,14
SERAFINA
7,14
JOSE
7,14
PEDRO JOSE
7,14
JULIA
7,14
JOAQUIN
7,1
AMADA MARIA 7,1
FCO.JAVIER
7,1
CESAR
7,1
MARIA DOLORES 7,1
M.PILAR
7,07
ASUNCION
7,07
ROSA MARIA
7,07
MARIA VICTORIA 7,04
AMPARO
7,04
PILAR
7,04
MARINA
7,04
CARMEN
7,04
ANA
7,04
AMPARO
7,04
CRISTINA
7,04
MARIA TERESA 7,04
REMEDIOS
7,04
MARIA ISABEL
7
ANA VICTORIA
7
M.INMACULADA 7
M.PAZ
7
AMPARO
7
MIGUEL ANGEL 7
HONORIO
7
INMACULADA
6,97
MARIA ISABEL
6,97
MARIA JESUS
6,97
MARIA AMPARO 6,97
PILAR
6,97
CARMEN
6,97
MARIA DEL MAR 6,97
ANA
6,97
JULIA
6,97
ELENA
6,97
MARIA CARMEN 6,94
ALICIA
6,94
LUISA
6,9
FRANCISCO JOSE 6,9
ISABEL
6,9
TOMASA
6,9
FRANCISCA
6,9
ROBERTO JOSE
6,9
MARIA DEL MAR 6,9
MARIA JOSEFA
6,87
JOSE ANTONIO
6,87
BASILIO RAMON 6,84
JOSE
6,84
VICTOR FRANCISC6,84
VICENTA
6,84
M.JOSE
6,84
FELICIDAD
6,84
SONIA
6,84
RAFAEL JORGE
6,8
ROSARIO
6,8
SALVADOR
6,8
ROSALINDA
6,8
AMPARO
6,8
ENRIQUE
6,8
ANGELINA
6,8
MARIA CARMEN 6,8
ANTONIO
6,8
GEMMA BLANCA 6,77
MARIA CARMEN 6,77
MARIA JOSEFA
6,77
ANA CRISTINA
6,77
BEGOÑA
6,73
PILAR
6,73
JUAN JOSE
6,73
M.FERNANDA
6,73
AMPARO
6,73
REMEI
6,73
Num. 7393 / 31.10.2014
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
24333967
22552511
19871038
24325933
19880843
22642535
20001489
85082726
19098895
19849447
19464401
22629226
20412997
29159774
29163585
18922838
21457940
29166285
21640890
73751290
18939647
22696036
33405269
20149803
52747540
21628468
20785675
24326790
25381591
24354764
24331521
22689962
28992349
22551501
DNI
28992349
22689962
24354764
25919
RICO
BORJA
GENOVÉS
DIAGO
PÉREZ
GRIMALDOS
SORIANO
PALACÍN
GONZÁLEZ
PERIS
DASI
RUIZ
VILAPLANA
HERNÁNDEZ
POVEDA
LLEÓ
TEROL
ALOU
GINER
DOMÍNGUEZ
FABÓN
VALVERDE
CHORDÁ
SANZ
SÁNCHEZ
MIRA
PERIS
MOLINS
CHÁFER
PERONA
NAVARRO
PADILLA
GINER
ÁLVAREZ
PEIRÓ
MARÍA JOSÉ
6,7
LÁZARO
CONCEPCIÓN
6,7
ESPARZA
JUAN ANTONIO
6,7
MARTÍN
MARÍA ANTONIA 6,67
GRANADO
MARGARITA
6,67
JAVEGA
MARÍA PILAR
6,67
GALINDO
MARÍA CONSUELO 6,67
MINGO
SILVIA
6,67
QUEIPO
ÁNGEL IGNACIO 6,67
DÍAZ
MARÍA JOSÉ
6,67
MARÍN
JULIO ANTONIO 6,63
MARTÍN
FRANCISCO JAVIE 6,63
MUÑOZ
JAVIER
6,63
MORA
M. PILAR
6,63A
ALEPUZ
PILAR
6,6
SEGARRA
ALICIA
6,6
BASCUÑANA ÓSCAR
6,6
MORENO
MARÍA ÁNGELES 6,6
FRANCÉS
CARLOS
6,57
MOYA
SALVADOR
6,57
GASCÓ
CARMEN ANTONIA6,57
ENGUIDANOS JOSEFA
6,57
GOMIS
CARMEN
6,57
BERNAL
JAVIER
6,57
ANTÚNEZ
JORGE
6,57
CONEJERO
MARÍA DOLORES 6,53
SARIO
FINA
6,53
GRANELL
M. CRISTINA
6,53
PÉREZ
ALICIA
6,53
MARTÍNEZ
MARÍA CARMEN 6,53
DOMENICHELLIJAVIER
6,53
LOZANO
JOSÉ MARÍA
6,5
SIGNES
BENJAMÍN
6,5
SÁNCHEZ
MARÍA PILAR
6,5
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
24333967
22552511
19871038
24325933
19880843
22642535
20001489
85082726
19098895
19849447
19464401
22629226
20412997
29159774
29163585
18922838
21457940
29166285
21640890
73751290
18939647
22696036
33405269
20149803
52747540
21628468
20785675
24326790
25381591
24354764
24331521
22689962
28992349
22551501
RICO
BORJA
GENOVES
DIAGO
PEREZ
GRIMALDOS
SORIANO
PALACIN
GONZALEZ
PERIS
DASI
RUIZ
VILAPLANA
HERNANDEZ
POVEDA
LLEO
TEROL
ALOU
GINER
DOMINGUEZ
FABON
VALVERDE
CHORDA
SANZ
SANCHEZ
MIRA
PERIS
MOLINS
CHAFER
PERONA
NAVARRO
PADILLA
GINER
ALVAREZ
PEIRO
MARIA JOSE
6,7
LAZARO
CONCEPCION
6,7
ESPARZA
JUAN ANTONIO 6,7
MARTIN
MARIA ANTONIA 6,67
GRANADO
MARGARITA
6,67
JAVEGA
MARIA PILAR
6,67
GALINDO
MARIA CONSUELO6,67
MINGO
SILVIA
6,67
QUEIPO
ANGEL IGNACIO 6,67
DIAZ
MARIA JOSE
6,67
MARIN
JULIO ANTONIO 6,63
MARTIN
FRANCISCO JAVIE 6,63
MUÑOZ
JAVIER
6,63
MORA
M.PILAR
6,63
ALEPUZ
PILAR
6,6
SEGARRA
ALICIA
6,6
BASCUÑANA OSCAR
6,6
MORENO
MARIA ANGELES 6,6
FRANCES
CARLOS
6,57
MOYA
SALVADOR
6,57
GASCO
CARMEN ANTONIA6,57
ENGUIDANOS JOSEFA
6,57
GOMIS
CARMEN
6,57
BERNAL
JAVIER
6,57
ANTUNEZ
JORGE
6,57
CONEJERO
MARIA DOLORES 6,53
SARIO
FINA
6,53
GRANELL
M.CRISTINA
6,53
PEREZ
ALICIA
6,53
MARTINEZ
MARIA CARMEN 6,53
DOMENICHELLIJAVIER
6,53
LOZANO
JOSE MARIA
6,5
SIGNES
BENJAMIN
6,5
SANCHEZ
MARIA PILAR
6,5
ANNEX II
ANEXO II
Aspirants que han de presentar documentació davant
de la Direcció General de Recursos Humans
Aspirantes que deben presentar documentación ante
la Dirección General de Recursos Humanos.
COGNOM 1
GINER
PADILLA
PERONA
COGNOM 2
SIGNES
LOZANO
MARTÍNEZ
NOM
NOTA
BENJAMÍN
6,5
JOSÉ MARÍA
6,5
MARÍA CARMEN 6,53
DNI
28992349
22689962
24354764
APELLIDO 1
GINER
PADILLA
PERONA
APELLIDO 2
SIGNES
LOZANO
MARTINEZ
NOMBRE
NOTA
BENJAMIN
6,5
JOSE MARIA
6,5
MARIA CARMEN
6,53
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25920
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, del Servici Territorial d’Energia de València, relativa a autorització administrativa i aprovació del projecte de línia
aèria de mitjana tensió d’abonat des d’entroncament en
suport número 630499 de la línia L-9 polígon ST Utiel.
Terme municipal de Requena. Expedient número ATLINE/2013/215/46. [2014/9839]
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2014, del Servicio Territorial de Energía de Valencia, relativa a autorización administrativa y aprobación de proyecto de línea
aérea de media tensión de abonado desde entronque en
apoyo número 630499 de la línea L-9 polígono ST Utiel.
Término municipal de Requena. Expediente número ATLINE/2013/215/46. [2014/9839]
S’ha presentat la sol·licitud d’autorització administrativa i aprovació del projecte per a la instal·lació elèctrica indicada.
S’han fet els tràmits establits en el Decret 88/2005, del Consell de
la Generalitat, de 29 d’abril, en què s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució d’energia
elèctrica que són competència de la Generalitat Valenciana.
Este servici territorial, en l’àmbit de les competències que té atribuïdes, resol:
Presentada solicitud de autorización administrativa y aprobación de
proyecto, relativa a la instalación eléctrica abajo indicada.
Efectuados los trámites establecidos en el Decreto 88/2005, del
Consell de la Generalitat, de 29 de abril, por el que se establecen los
procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia de la
Generalitat Valenciana.
Este Servicio Territorial, en el ámbito de las competencias que tiene
atribuidas, resuelve:
Primer
Atorgar al peticionari autorització administrativa per a la instal·lació
elèctrica indicada:
Peticionari: Oli oli-Biodinámico, SL.
Emplaçament de la instal·lació: terme municipal de Requena.
Projecte. Denominació: línia aèria de mitjana tensió trifàsica a 20
kV d’abonat des d’entroncament en suport núm. 630499 de la línia L-9
polígon ST Utiel, de la qual és titular Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU, per a dotar de subministrament el centre de transformació de tipus
pal intempèrie propietat de l’abonat situat al polígon 14, parcel·la 598,
terme municipal de Requena (València).
Esta autorització s’atorga sense perjuí de les concessions, autoritzacions, llicències i permisos, públics o privats, que el sol·licitant de
la instal·lació necessite obtindre per a fer-la d’acord amb altres disposicions aplicables i, en especial, les d’ordenació del territori i el medi
ambient.
Esta autorització s’emet sense perjuí de tercers i deixant a part els
drets particulars.
Primero
Otorgar al peticionario autorización administrativa de la instalación
eléctrica que se indica:
Peticionario: Oli oli-Biodinamico, SL.
Emplazamiento de la instalación: término municipal de Requena.
Proyecto. Denominación: línea aérea de media tensión trifásica a 20
kV de abonado desde entronque en apoyo número 630499 de la línea
L-9 polígono ST Utiel, cuyo titular es Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU, para dotar de suministro al centro de transformación tipo poste
intemperie propiedad del abonado situado en el polígono 14, parcela
598, en el término municipal de Requena (Valencia).
Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea
necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar
la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en
especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Esta autorización se emite sin perjuicio de terceros, y dejando a
salvo los derechos particulares.
Segon
Aprovar el projecte d’execució de la instal·lació. En l’execució del
projecte es tindran en compte les condicions següents:
1. Les obres hauran de dur-se a terme d’acord amb el projecte presentat i, si és el cas, amb els annexos tècnics posteriors aportats.
2. El peticionari haurà de tindre en compte les prescripcions disposades en els reglaments vigents i les condicions imposades pels organismes afectats.
3. El titular donarà compte de la terminació de les obres per mitjà
de la presentació de la sol·licitud d’autorització d’explotació en els termes establits en els articles 12 o 18 del Decret 88/2005, segons el tipus
d’instal·lació de què es tracte.
4. En el cas que per a finalitzar l’execució de la instal·lació objecte
de projecte calga posar-ne una part en tensió, es farà d’acord amb les
condicions següents:
– Presentació de sol·licitud de finalització d’execució, a la qual
s’acompanyarà, en tres exemplars, el certificat de finalització parcial
d’obra subscrit pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en què s’acredite que la part de la instal·lació ja executada està
d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria.
– La finalització de l’execució es farà amb la mateixa direcció
d’obra que la certificació anterior, i s’ajustarà a les condicions tècniques
i de seguretat reglamentàries.
– L’empresa distribuïdora durà a terme les actuacions que considere necessàries de manera que queden garantits el manteniment de les
condicions reglamentàries de la xarxa que ja existia i la no-pertorbació
d’altres instal·lacions o equips.
– S’haurà de presentar en el termini màxim de 10 dies des de l’execució completa de la instal·lació la sol·licitud d’autorització d’explotació, d’acord amb el Decret 88/2005.
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución de la instalación; en la ejecución
del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, y en su caso, anexos técnicos posteriores al mismo aportados.
2. El peticionario deberá tener en cuenta las prescripciones dispuestas en los reglamentos vigentes, así como los condicionados impuestos
por los organismos afectados.
3. El titular dará cuenta de la terminación de las obras mediante la
presentación de la solicitud de autorización de explotación, en los términos establecidos en los artículos 12 o 18 del Decreto 88/2005, según
el tipo de instalación de que se trate.
4. En el caso de que, para finalizar la ejecución de la instalación
objeto de proyecto, se requiera poner parte de la misma en tensión, se
procederá de acuerdo con las siguientes condiciones:
– Presentación de solicitud de finalización de ejecución, a la que
se acompañará, por triplicado ejemplar, el certificado de finalización
parcial de obra, suscrito por técnico competente y visado por el colegio
oficial correspondiente, acreditativo de que la parte de la instalación ya
ejecutada es conforme a los reglamentos técnicos en la materia.
– La finalización de la ejecución se realizará bajo la misma dirección de obra que la anterior certificación, y se ajustará a las condiciones
técnicas y de seguridad reglamentarias.
– La empresa distribuidora efectuará cuantas actuaciones considere
necesarias de forma que quede garantizado tanto el mantenimiento de
las condiciones reglamentarias de la propia red ya existente como la no
perturbación a otras instalaciones o equipos.
– Se deberá presentar en el plazo máximo de 10 días desde la completa ejecución de la instalación, la solicitud de autorización de explotación, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 88/2005.
Num. 7393 / 31.10.2014
– Si passa un mes des que este servici territorial haja diligenciat
i entregat el certificat de finalització parcial d’obra i el peticionari no
sol·licita l’autorització d’explotació, es paralitzarà l’execució de la part
d’instal·lació que es demanava posar en tensió. Si la instal·lació ja estiguera en tensió, el peticionari haurà de desconnectar-la a la finalització
del termini esmentat.
25921
(Nota. En els vostres escrits citeu la nostra referència: RESCONJ.)
– Transcurrido un mes desde que por este servicio territorial se diligenció y entregó el certificado de finalización parcial de obra sin que
por parte del peticionario se haya solicitado la autorización de explotación, se paralizará la ejecución de la parte de instalación que se solicitaba poner en tensión. Caso de que dicha instalación ya estuviera en
tensión, el peticionario deberá proceder a su desconexión a la finalización de dicho plazo.
5. Condiciones medioambientales:
a) Deberán ser enfundados totalmente en una distancia de 1,5 m a
cada lado de los apoyos, los cables del entronque a construir y también
los de los apoyos 11, 12 y 13 del proyecto; a fin de evitar electrocuciones de la avifauna.
b) Deberán ser recogidos los restos de hormigón y otros residuos
de obra que han quedado junto a las cimentaciones de algunos de los
apoyos, ya construidos.
c) Deberán ser estrictamente cumplidas las propuestas del Programa
de Vigilancia Ambiental, y por la parte promotora elaborar el documento para garantizar un adecuado control y seguimiento de su aplicación.
La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones
impuestas en la misma.
La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones,
licencias y permisos, tanto públicos como privados, que sea necesario
obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que sean aplicables y, en especial, la
relativas a la ordenación del territorio y el medio ambiente.
Podrá ser causa de revocación de esta resolución el incumplimiento
de las condiciones expresadas en la misma, la variación sustancial de
las características descritas en la documentación presentada y que ha
determinado su otorgamiento u otra causa excepcional que lo justifique.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe
recurso de alzada ante la Dirección General de Energía en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación de la presente, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
(Nota. Rogamos que en sus escritos cite nuestra referencia: RESCONJ.)
València, 24 de setembre de 2014.– El cap del Servici Territorial
d’Energia de València: Enrique Climent Sirvent.
Valencia, 24 de septiembre de 2014.– El jefe del Servicio Territorial
de Energía de Valencia: Enrique Climent Sirvent.
5. Condicions mediambientals:
a) Hauran de ser enfundats totalment en una distància d’1,5 m a
cada costat dels suports els cables de l’entroncament a construir i també
els dels suports 11, 12 i 13 del projecte, a fi d’evitar electrocucions de
l’avifauna.
b) Hauran de ser arreplegades les restes de formigó i d’altres residus
d’obra que han quedat a la vora de les fonamentacions d’alguns dels
suports ja construïts.
c) Hauran de ser estrictament complides les propostes del Programa
de Vigilància Ambiental. La part promotora ha d’elaborar un document
per a garantir el control i el seguiment adequats de la seua aplicació.
L’Administració deixarà sense efecte esta resolució en qualsevol
moment que observe l’incompliment de les condicions imposades.
Esta autorització s’atorga sense perjuí de les concessions, llicències
i permisos, públics o privats, que el sol·licitant de la instal·lació necessite obtindre per a fer-la, d’acord amb altres disposicions aplicables i,
en especial, les d’ordenació del territori i medi ambient.
Pot ser causa de revocació d’esta resolució l’incompliment de les
condicions expressades, la variació substancial de les característiques
descrites en la documentació presentada que n’ha determinat l’atorgament o una altra causa excepcional que la justifique.
Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se un recurs d’alçada davant de la Direcció General d’Energia en el termini d’un mes comptat des de l’endemà en què es notifique esta resolució, de conformitat amb els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25922
Consellería de Bienestar Social
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la directora
general de Servicis Socials i Menor, per la qual es publiquen les subvencions concedides l’any 2014 per al desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió
social a menors i les seues famílies en període estival per
a l’any 2014. [2014/9830]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la directora general de Servicios Sociales y Menor, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el año 2014 para
el desarrollo de programas de atención de necesidades e
inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para el año 2014. [2014/9830]
En compliment del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que en l’article 18 establix que els òrgans
administratius concedents publicaran en el diari oficial corresponent les
subvencions concedides, amb expressió de la convocatòria, el programa i el crèdit pressupostari a què s’imputen, el beneficiari, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, i, en virtut de la Resolució de 27
de febrer de 2009 (DOCV 5967, 04.03.2009), del conseller de Benestar
Social i vicepresident tercer del Consell, sobre delegació de l’exercici
de competències en determinats òrgans de la conselleria, resolc:
Donar publicitat a les subvencions concedides després de la convocatòria establida en l’Orde 14/2014, de 16 de juny, de la Conselleria
de Benestar Social, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al
desenrotllament de programes d’atenció de necessitats i inclusió social a
menors i les seues famílies en període estival, per a l’any 2014 (DOCV
7298, 18.06.2014), amb càrrec al programa pressupostari 313.10, «Servicis Socials», línia de subvenció T6594, «Programes d’atenció de
necessitats i inclusió social a menors i les seues famílies en període
estival, per a l’any 2014», relacionats en l’annex d’esta resolució.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que en su artículo 18 establece
que los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario
oficial correspondiente las subvenciones concedidas, con expresión de
la convocatoria, el programa y el crédito presupuestario a los que se
imputan, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad de la subvención, y, en virtud de la Resolución de 27 de febrero de 2009 (DOCV
5967, 04.03.2009), del conseller de Bienestar Social y vicepresidente
tercero del Consell, sobre delegación del ejercicio de competencias en
determinados órganos de la consellería, resuelvo:
Dar publicidad a las subvenciones concedidas tras la convocatoria establecida en la Orden 14/2014, de 16 de junio, de la Consellería
de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas para el
desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social
a menores y sus familias en periodo estival, para el año 2014 (DOCV
7298, 18.06.2014), con cargo al programa presupuestario 313.10, «Servicios Sociales», línea de subvención T6594, «Programas de atención
de necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo
estival, para el año 2014», relacionados en el anexo de esta resolución.
València, 28 d’octubre de 2014.– La directora general de Servicis
Socials i Menor: Rosa Aragonés Pomares.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La directora general de Servicios
Sociales y Menor: Rosa Aragonés Pomares.
Num. 7393 / 31.10.2014
25923
ANNEX
CODI
3DG-SSVC4001
3DG-SSAC4002
3DG-SSAC4003
3DG-SSAC4004
3DG-SSAC4005
3DG-SSAC4006
3DG-SSAC4007
3DG-SSCC4008
3DG-SSVC4009
3DG-SSVC4010
3DG-SSVC4011
3DG-SSVC4012
3DG-SSCC4013
3DG-SSAC4014
3DG-SSVC4015
3DG-SSAC4016
3DG-SSVC4017
3DG-SSVC4018
3DG-SSVC4019
3DG-SSVC4020
3DG-SSVC4021
3DG-SSVC4022
3DG-SSVC4023
3DG-SSCC4024
3DG-SSVC4025
3DG-SSVC4026
3DG-SSVC4027
3DG-SSVC4028
3DG-SSVC4029
3DG-SSVC4030
3DG-SSVC4031
3DG-SSAC4032
3DG-SSAC4033
3DG-SSAC4034
3DG-SSAC4035
3DG-SSVC4036
3DG-SSVC4037
3DG-SSVC4038
3DG-SSCC4039
3DG-SSVC4040
3DG-SSCC4041
3DGSSCC4042
3DG-SSCC4043
3DG-SSVC4044
3DG-SSAC4045
3DG-SSAC4046
3DG-SSAC4047
3DG-SSAC4048
3DG-SSAC4049
3DG-SSVC4050
3DG-SSVC4051
3DG-SSAC4052
3DG-SSAC4053
3DG-SSAC4054
3DG-SSAC4055
3DG-SSAC4056
3DG-SSAC4057
3DG-SSAC4058
3DG-SSAC4059
3DG-SSAC4060
3DG-SSAC4061
3DG-SSAC4062
3DG-SSVC4063
3DG-SSVC4064
3DGSSCC4065
3DG-SSCC4066
3DG-SSVC4067
3DG-SSAC4068
3DG-SSCC4069
3DG-SSCC4070
3DG-SSAC4071
3DG-SSCC4073
3DG-SSAC4074
3DG-SSVC4075
CIF
P4610700I
P0301400H
P0310400G
P0312100A
P0312200I
P0306500J
P0303100B
P1203200I
P4617100E
P4602100B
P4625200C
P4600500E
P1208500G
P0305000B
P4607200E
P0314000A
P4601300I
P4622200F
P4624600E
P4610400F
P4614900A
P4601700J
P4617300A
P1200900G
P4602200J
P4611800F
P4616100F
P4608000H
P4611200I
P4618600C
P4608500G
P0309500G
P0309400J
P0314200G
P0301100D
P4623700D
P4613300E
P4619200A
P1208200D
P4620400D
P1213800D
P1204000B
P1202700I
P4602900E
P0307600G
P5306601E
P0308900J
P0301500E
P0309300B
P4614700E
P4621600H
P0300900H
P0309000H
P0304700H
P0300500F
P0305600I
P0305900C
P0306300E
P0307900A
P0308200E
P0301800I
P0304900D
P4618800I
P4625900H
P1212600I
P1203100A
P4618300J
P0309900I
P1213500J
P1208400J
P0314100I
P1200500E
P0313900C
P4624000H
BENEFICIARI
AJUNTAMENT DE CULLERA
AJUNTAMENT D’ALACANT
AJUNTAMENT DE PETRER
AJUNTAMENT DE SANTA POLA
AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
AJUNTAMENT D’ELX
AJUNTAMENT DE BENIDORM
AJUNTAMENT DE BORRIANA
AJUNTAMENT DE MISLATA
AJUNTAMENT D’ALDAIA
AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
AJUNTAMENT D’ALAQUÀS
AJUNTAMENT D’ORPESA DEL MAR
AJUNTAMENT DEL CAMPELLO
AJUNTAMENT DE BÉTERA
AJUNTAMENT DE VILLENA
AJUNTAMENT D’ALBORAYA
AJUNTAMENT DE SAGUNT
AJUNTAMENT DE TORRENT
AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
AJUNTAMENT DE LLÍRIA
AJUNTAMENT’ D’ALZIRA
AJUNTAMENT DE MONCADA
AJUNTAMENT D’ALMASSORA
AJUNTAMENT D’ALFAFAR
AJUNTAMENT DE L’ELIANA
AJUNTAMENT DE MANISES
AJUNTAMENT DE BURJASSOT
AJUNTAMENT DE XIRIVELLA
AJUNTAMENT D’ONTINYENT
AJUNTAMENT DE CARCAIXENT
AJUNTAMENT D’ONDARA
AJUNTAMENT DE LA NUCIA
AJUNTAMENT DE PILAR DE LA HORADADA
AJUNTAMENT DE L’ALFÀS DEL PI
AJUNTAMENT DE SUECA
AJUNTAMENT DE GANDIA
AJUNTAMENT DE PATERNA
AJUNTAMENT DE NULES
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE VALLBONA
AJUNTAMENT DE VINARÒS
AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA
AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
AJUNTAMENT DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTITUT MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS D’ELDA
AJUNTAMENT DE MONÒVER
AJUNTAMENT D’ALMORADÍ
AJUNTAMENT DE NOVELDA
AJUNTAMENT DE XÀTIVA
AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA
AJUNTAMENT D’ALCOI
AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
AJUNTAMENT DE CALP
AJUNTAMENT D’ALBATERA
AJUNTAMENT DE COCENTAINA
AJUNTAMENT DE CREVILLENT
AJUNTAMENT DE DÉNIA
AJUNTAMENT D’IBI
AJUNTAMENT DE XÀBIA
AJUNTAMENT D’ALTEA
AJUNTAMENT DE CALLOSA DEL SEGURA
AJUNTAMENT DE PAIPORTA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE CASTELLÓ
AJUNTAMENT DE LA VALL D’UIXÓ
AJUNTAMENT DE BORRIOL
AJUNTAMENT D’OLIVA
AJUNTAMENT D’ORIHUELA
AJUNTAMENT DE VILA-REAL
AJUNTAMENT D’ONDA
AJUNTAMENT DELS MONTESINOS
AJUNTAMENT L’ALCORA
AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA
AJUNTAMENT DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
*****
CONCEDIT
11.025,00 €
43.000,00 €
17.500,00 €
23.220,00 €
10.750,00 €
40.850,00 €
21.420,00 €
24.976,00 €
30.100,00 €
16.580,00 €
38.700,00 €
29.718,75 €
6.240,80 €
15.480,00 €
2.465,00 €
11.257,74 €
9.770,00 €
34.296,25 €
30.960,00 €
15.480,00 €
15.480,00 €
23.220,00 €
15.480,00 €
8.400,00 €
25.800,00 €
3.306,25 €
25.199,70 €
27.811,20 €
19.350,00 €
13.800,00 €
13.834,00 €
8.600,00 €
10.000,00 €
15.480,00 €
10.058,20 €
17.237,00 €
26.889,92 €
41.178,00 €
5.060,00 €
11.552,00 €
10.400,00 €
38.700,00 €
18.146,25 €
15.480,00 €
6.981,54 €
21.850,00 €
4.020,50 €
10.051,25 €
14.620,00 €
13.651,00 €
15.050,00 €
23.460,00 €
13.200,00 €
15.280,00 €
4.250,00 €
6.900,00 €
15.480,00 €
17.000,00 €
2.550,00 €
17.000,00 €
18.400,00 €
10.320,00 €
8.060,00 €
4.945,00 €
15.480,00 €
8.600,00 €
7.497,00 €
17.150,15 €
17.584,00 €
5.482,50 €
8.600,00 €
4.000,00 €
15.480,00 €
2.805,00 €
Num. 7393 / 31.10.2014
25924
ANEXO
CÓDIGO
3DG-SSVC4001
3DG-SSAC4002
3DG-SSAC4003
3DG-SSAC4004
3DG-SSAC4005
3DG-SSAC4006
3DG-SSAC4007
3DG-SSCC4008
3DG-SSVC4009
3DG-SSVC4010
3DG-SSVC4011
3DG-SSVC4012
3DG-SSCC4013
3DG-SSAC4014
3DG-SSVC4015
3DG-SSAC4016
3DG-SSVC4017
3DG-SSVC4018
3DG-SSVC4019
3DG-SSVC4020
3DG-SSVC4021
3DG-SSVC4022
3DG-SSVC4023
3DG-SSCC4024
3DG-SSVC4025
3DG-SSVC4026
3DG-SSVC4027
3DG-SSVC4028
3DG-SSVC4029
3DG-SSVC4030
3DG-SSVC4031
3DG-SSAC4032
3DG-SSAC4033
3DG-SSAC4034
3DG-SSAC4035
3DG-SSVC4036
3DG-SSVC4037
3DG-SSVC4038
3DG-SSCC4039
3DG-SSVC4040
3DG-SSCC4041
3DGSSCC4042
3DG-SSCC4043
3DG-SSVC4044
3DG-SSAC4045
3DG-SSAC4046
3DG-SSAC4047
3DG-SSAC4048
3DG-SSAC4049
3DG-SSVC4050
3DG-SSVC4051
3DG-SSAC4052
3DG-SSAC4053
3DG-SSAC4054
3DG-SSAC4055
3DG-SSAC4056
3DG-SSAC4057
3DG-SSAC4058
3DG-SSAC4059
3DG-SSAC4060
3DG-SSAC4061
3DG-SSAC4062
3DG-SSVC4063
3DG-SSVC4064
3DGSSCC4065
3DG-SSCC4066
3DG-SSVC4067
3DG-SSAC4068
3DG-SSCC4069
3DG-SSCC4070
3DG-SSAC4071
3DG-SSCC4073
3DG-SSAC4074
3DG-SSVC4075
CIF
P4610700I
P0301400H
P0310400G
P0312100A
P0312200I
P0306500J
P0303100B
P1203200I
P4617100E
P4602100B
P4625200C
P4600500E
P1208500G
P0305000B
P4607200E
P0314000A
P4601300I
P4622200F
P4624600E
P4610400F
P4614900A
P4601700J
P4617300A
P1200900G
P4602200J
P4611800F
P4616100F
P4608000H
P4611200I
P4618600C
P4608500G
P0309500G
P0309400J
P0314200G
P0301100D
P4623700D
P4613300E
P4619200A
P1208200D
P4620400D
P1213800D
P1204000B
P1202700I
P4602900E
P0307600G
P5306601E
P0308900J
P0301500E
P0309300B
P4614700E
P4621600H
P0300900H
P0309000H
P0304700H
P0300500F
P0305600I
P0305900C
P0306300E
P0307900A
P0308200E
P0301800I
P0304900D
P4618800I
P4625900H
P1212600I
P1203100A
P4618300J
P0309900I
P1213500J
P1208400J
P0314100I
P1200500E
P0313900C
P4624000H
BENEFICIARIO
AYUNTAMIENTO DE CULLERA
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE PETRER
AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG
AYUNTAMIENTO DE ELCHE
AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
AYUNTAMIENTO DE MISLATA
AYUNTAMIENTO DE ALDAIA
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS
AYUNTAMIENTO DE OROPESA DEL MAR
AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO
AYUNTAMIENTO DE BÉTERA
AYUNTAMIENTO DE VILLENA
AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
AJUNTAMENT DE TORRENT
AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET
AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
AYUNTAMIENTO DE MONCADA
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA
AYUNTAMIENTO DE ALFAFAR
AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA
AYUNTAMIENTO DE MANISES
AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT
AYUNTAMIENTO DE XIRIVELLA
AYUNTAMIENTO DE ONTINYENT
AYUNTAMIENTO DE CARCAIXENT
AYUNTAMIENTO DE ONDARA
AYUNTAMIENTO DE LA NUCIA
AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
AYUNTAMIENTO DE L’ALFÀS DEL PI
AYUNTAMIENTO DE SUECA
AYUNTAMIENTO DE GANDIA
AYUNTAMIENTO DE PATERNA
AYUNTAMIENTO DE NULES
AYUNTAMIENTO DE LA POBLA DE VALLBONA
AYUNTAMIENTO DE VINARÒS
AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA
AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ
AYUNTAMIENTO DE ALGEMESÍ
AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR DEL SEGURA
INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DE ELDA
AYUNTAMIENTO DE MONOVAR
AYUNTAMIENTO DE ALMORADI
AYUNTAMIENTO DE NOVELDA
AYUNTAMIENTO DE XATIVA
AYUNTAMIENTO DE RIBARROJA
AYUNTAMIENTO DE ALCOY
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL
AYUNTAMIENTO DE CALP
AYUNTAMIENTO DE ALBATERA
AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA
AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT
AYUNTAMIENTO DE DÉNIA
AYUNTAMIENTO DE IBI
AYUNTAMIENTO DE XÀBIA
AYUNTAMIENTO DE ALTEA
AYUNTAMIENTO DE CALLOSA DEL SEGURA
AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE CASTELLÓN
AYUNTAMIENTO DE LA VALL D’UIXÓ
AYUNTAMIENTO DE BORRIOL
AYUNTAMIENTO DE OLIVA
AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL
AYUNTAMIENTO DE ONDA
AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS
AYUNTAMIENTO DE L’ALCORA
AYUNTAMIENTO DE VILLAJOYOSA
AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA
CONCEDIDO
11.025,00 €
43.000,00 €
17.500,00 €
23.220,00 €
10.750,00 €
40.850,00 €
21.420,00 €
24.976,00 €
30.100,00 €
16.580,00 €
38.700,00 €
29.718,75 €
6.240,80 €
15.480,00 €
2.465,00 €
11.257,74 €
9.770,00 €
34.296,25 €
30.960,00 €
15.480,00 €
15.480,00 €
23.220,00 €
15.480,00 €
8.400,00 €
25.800,00 €
3.306,25 €
25.199,70 €
27.811,20 €
19.350,00 €
13.800,00 €
13.834,00 €
8.600,00 €
10.000,00 €
15.480,00 €
10.058,20 €
17.237,00 €
26.889,92 €
41.178,00 €
5.060,00 €
11.552,00 €
10.400,00 €
38.700,00 €
18.146,25 €
15.480,00 €
6.981,54 €
21.850,00 €
4.020,50 €
10.051,25 €
14.620,00 €
13.651,00 €
15.050,00 €
23.460,00 €
13.200,00 €
15.280,00 €
4.250,00 €
6.900,00 €
15.480,00 €
17.000,00 €
2.550,00 €
17.000,00 €
18.400,00 €
10.320,00 €
8.060,00 €
4.945,00 €
15.480,00 €
8.600,00 €
7.497,00 €
17.150,15 €
17.584,00 €
5.482,50 €
8.600,00 €
4.000,00 €
15.480,00 €
2.805,00 €
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25925
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini de justificació de les beques per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis audiovisuals, en el marc de l’Orde
51/2014, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2014/9879]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo
de justificación de las becas para la ampliación y perfeccionamiento de estudios audiovisuales, en el marco de la
Orden 51/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. [2014/9879]
Per Orde 51/2014, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, es van convocar beques per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis audiovisuals (DOCV 7304, 26.06.2014), en la base
8.2 de la qual s’establix que el termini perquè els beneficiaris puguen
presentar la justificació de la subvenció en els termes descrits en eixa
mateixa base finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2014.
Pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOCV 7355,
08.09.2014), que modifica el Reglament d’organització i funcionament
de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener,
s’atribuïx en l’article 2.2.l a l’ens, entre les seues funcions, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries
culturals integrades en CulturArts Generalitat, conferint en l’article 4.2.j
l’atribució de resoldre la concessió dels incentius, ajudes i subvencions
a la presidenta de l’entitat, que és la titular de la conselleria que té les
competències en matèria de cultura.
Por Orden 51/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, se convocaron becas para la ampliación y perfeccionamiento de estudios audiovisuales (DOCV 7304, 26.06.2014), en cuya
base 8.2 se establece que el plazo para que los beneficiarios puedan
presentar la justificación de la subvención en los términos descritos en
esa misma base, finalizará el día 31 de octubre de 2014.
Por Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell (DOCV
7355, 08.09.2014), que modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por Decreto 5/2013,
de 4 de enero, se atribuye en su artículo 2.2.l al ente, entre sus funciones, la convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de
las diferentes materias culturales integradas en CulturArts Generalitat,
confiriendo en su artículo 4.2.j la atribución de resolver la concesión de
los incentivos, ayudas y subvenciones a la presidenta de la entidad, que
es la titular de la consellería que ostenta las competencias en materia
de cultura.
A la vista de la fase en que se encuentra el procedimiento de concesión, con la nueva atribución competencial antes reseñada, que ha
supuesto cambios en la asignación de los créditos y demoras indeseadas
en la tramitación de los mismos, estando próximo el plazo de justificación de las ayudas aún pendientes de publicación, con el fin de que
los beneficiarios de las ayudas dispongan del tiempo suficiente para su
justificación tras la concesión de las mismas, se hace necesario ampliar
el plazo durante el ejercicio de 2014 para su justificación a una fecha
posterior a la consignada en la mencionada orden.
El artículo 49 de la Ley 30/1992, prevé la posibilidad de ampliación
de los plazos establecidos si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudica el derecho de terceros.
Vistos el artículo 49 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo
70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en uso de las
facultades que me confiere el artículo 4.2.j del Decreto 141/2014, de 5
de septiembre, del Consell, y a propuesta del director general de CulturArts Generalitat, resuelvo:
A la vista de la fase en què es troba el procediment de concessió,
amb la nova atribució competencial abans esmentada, que ha suposat
canvis en l’assignació dels crèdits i demores indesitjades en la tramitació d’estos, estant pròxim el termini de justificació de les ajudes encara
pendents de publicació, a fi que els beneficiaris de les ajudes disposen
del temps suficient per a la seua justificació després de la concessió
d’estes, es fa necessari ampliar el termini durant l’exercici de 2014 per
a la seua justificació a una data posterior a la consignada en la mencionada orde.
L’article 49 de la Llei 30/1992 preveu la possibilitat d’ampliació
dels terminis establits si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no
es perjudica el dret de tercers.
Vistos l’article 49 de la Llei 30/1992, en relació amb l’article 70 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, General de Subvencions, i fent ús de les facultats que em
conferix l’article 4.2.j del Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell, i a proposta del director general de CulturArts Generalitat, resolc:
Primer
Ampliar el termini per a la justificació de les beques per a l’ampliació i perfeccionament d’estudis audiovisuals, regulat en la base 8.2 de
l’Orde 51/2014, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, i establir com a termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides en virtut de la dita orde el 30 de novembre de
2014.
Primero
Ampliar el plazo para la justificación de las becas para la ampliación y perfeccionamiento de estudios audiovisuales, regulado en la base
8.2 de la Orden 51/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, estableciendo como plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas en virtud de dicha orden el 30 de
noviembre de 2014.
Segon
Publicar la present resolució d’ampliació de termini en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, als efectes previstos en l’article 49.1
i 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segundo
Publicar la presente resolución de ampliación de plazo en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, a los efectos previstos en el artículo
49.1 y 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tercer
Contra la present resolució no es pot interposar cap recurs, d’acord
amb el que establix l’article 49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercero
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
València, 28 d’octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts Generalitat: María José Catalá Verdet.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts
Generalitat: María José Catalá Verdet.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25926
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini de justificació de les ajudes a la producció i l’edició
discogràfica per a l’exercici 2014, en el marc de l’Orde
57/2014, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2014/9880]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo
de justificación de las ayudas a la producción y edición
discográfica para el ejercicio 2014, en el marco de la
Orden 57/2014, de 7 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. [2014/9880]
Per l’Orde 57/2014, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, es van convocar ajudes a la producció i l’edició discogràfica per a l’exercici de 2014 (DOCV 7313, 09.07.2014), en la
base onze de la qual, últim paràgraf, s’establix que el termini perquè
els beneficiaris puguen presentar la justificació de la subvenció en els
termes descrits en eixa mateixa base finalitzarà el dia 31 d’octubre de
2014.
Pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOCV 7355,
08.09.2014), que modifica el Reglament d’organització i funcionament
de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener,
s’atribuïx en l’article 2.2.l a l’ens, entre les seues funcions, la convocatòria i la gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents
matèries culturals integrades en CulturArts Generalitat, i es conferix en
l’article 4.2.j l’atribució de resoldre la concessió dels incentius, ajudes i
subvencions a la presidenta de l’entitat, que és la titular de la conselleria
que té les competències en matèria de cultura.
Por la Orden 57/2014, de 7 de julio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, se convocaron ayudas a la producción y edición
discográfica para el ejercicio de 2014 (DOCV 7313, 09.07.2014), en
cuya base undécima, último párrafo, se establece que el plazo para que
los beneficiarios puedan presentar la justificación de la subvención en
los términos descritos en esa misma base, finalizará el día 31 de octubre
de 2014.
Por el Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell (DOCV
7355, 08.09.2014), que modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por el Decreto 5/2013,
de 4 de enero, se atribuye en su artículo 2.2.l al ente, entre sus funciones, la convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de
las diferentes materias culturales integradas en CulturArts Generalitat,
confiriendo en su artículo 4.2.j la atribución de resolver la concesión de
los incentivos, ayudas y subvenciones a la presidenta de la entidad, que
es la titular de la consellería que ostenta las competencias en materia
de cultura.
A la vista de la fase en que se encuentra el procedimiento de concesión, con la nueva atribución competencial antes reseñada, que ha
supuesto cambios en la asignación de los créditos y demoras indeseadas
en la tramitación de los mismos, y estando próximo el plazo de justificación de las ayudas aún pendientes de publicación, con el fin de que
los beneficiarios de las ayudas dispongan del tiempo suficiente para su
justificación tras la concesión de las mismas, se hace necesario ampliar
el plazo durante el ejercicio de 2014 para su justificación a una fecha
posterior a la consignada en la mencionada orden.
El artículo 49 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de ampliación
de los plazos establecidos si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudica el derecho de terceros.
Vistos el artículo 49 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo
70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones; en uso de las facultades
que me confiere el artículo 4.2.j del Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell, y a propuesta del director general de CulturArts
Generalitat, resuelvo:
A la vista de la fase en què es troba el procediment de concessió,
amb la nova atribució competencial abans esmentada, que ha suposat
canvis en l’assignació dels crèdits i demores indesitjades en la tramitació d’estos, i com que està pròxim el termini de justificació de les ajudes
encara pendents de publicació, a fi que els beneficiaris de les ajudes
disposen del temps suficient per a justificar-les després de la concessió,
es fa necessari ampliar el termini durant l’exercici de 2014 per a la
justificació a una data posterior a la consignada en la mencionada orde.
L’article 49 de la Llei 30/1992 preveu la possibilitat d’ampliació
dels terminis establits si les circumstàncies ho aconsellen i amb això no
es perjudica el dret de tercers.
Vistos l’article 49 de la Llei 30/1992, en relació amb l’article 70 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, General de Subvencions; fent ús de les facultats que em
conferix l’article 4.2.j del Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell, i a proposta del director general de CulturArts Generalitat, resolc:
Primer
Ampliar el termini per a la justificació de les ajudes a la producció i
l’edició discogràfica per a l’exercici 2014, regulat en la base onze, últim
paràgraf, de l’Orde 57/2014, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i establir com a termini màxim per a la justificació
de les subvencions concedides en virtut de la dita orde el 30 de novembre de 2014.
Primero
Ampliar el plazo para la justificación de las ayudas a la producción
y edición discográfica para el ejercicio 2014, regulado en la base undécima, último párrafo, de la Orden 57/2014, de 7 de julio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, estableciendo como plazo máximo
para la justificación de las subvenciones concedidas en virtud de dicha
orden el 30 de noviembre de 2014.
Segon
Publicar la present resolució d’ampliació de termini en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, als efectes previstos en els articles
49.1 i 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segundo
Publicar la presente resolución de ampliación de plazo en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, a los efectos previstos en los artículos 49.1 y 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercer
Contra la present resolució no es pot interposar cap recurs d’acord
amb el que establix l’article 49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercero
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
València, 28 d’octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts Generalitat: María José Catalá Verdet.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts
Generalitat: María José Catalá Verdet.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25927
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la presidenta de
CulturArts Generalitat, per la qual s’amplia el termini de
justificació de les ajudes per a la realització de festivals
de caràcter audiovisual, en el marc de l’Orde 52/2014,
de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport. [2014/9881]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la presidenta
de CulturArts Generalitat, por la que se amplía el plazo
de justificación de las ayudas para la realización de festivales de carácter audiovisual, en el marco de la Orden
52/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte. [2014/9881]
Per Orde 52/2014, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es van convocar ajudes per a la realització de festivals de
caràcter audiovisual (DOCV 7304, 26.06.2014), en la base 8.2 de la
qual s’establix que el termini perquè els beneficiaris puguen presentar la
justificació de la subvenció en els termes descrits en eixa mateixa base
finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2014.
Pel Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell (DOCV 7355,
08.09.2014), que modifica el Reglament d’organització i funcionament
de CulturArts Generalitat, aprovat pel Decret 5/2013, de 4 de gener,
s’atribuïx en l’article 2.2.l a l’ens, entre les seues funcions, la convocatòria i gestió de subvencions, ajudes i incentius de les diferents matèries
culturals integrades en CulturArts Generalitat, i es conferix en l’article
4.2.j l’atribució de resoldre la concessió dels incentius, ajudes i subvencions a la presidenta de l’entitat, que és la titular de la conselleria que té
les competències en matèria de cultura.
Por Orden 52/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, se convocaron ayudas para la realización de festivales de carácter audiovisual (DOCV 7304, 26.06.2014), en cuya base 8.2
se establece que el plazo para que los beneficiarios puedan presentar la
justificación de la subvención en los términos descritos en esa misma
base finalizará el día 31 de octubre de 2014.
Por Decreto 141/2014, de 5 de septiembre, del Consell (DOCV
7355, 08.09.2014), que modifica el Reglamento de organización y funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado por Decreto 5/2013,
de 4 de enero, se atribuye en su artículo 2.2.l al ente, entre sus funciones, la convocatoria y gestión de subvenciones, ayudas e incentivos de
las diferentes materias culturales integradas en CulturArts Generalitat,
confiriendo en su artículo 4.2.j la atribución de resolver la concesión de
los incentivos, ayudas y subvenciones a la presidenta de la entidad, que
es la titular de la consellería que ostenta las competencias en materia
de cultura.
A la vista de la fase en que se encuentra el procedimiento de concesión, con la nueva atribución competencial antes reseñada, que ha
supuesto cambios en la asignación de los créditos y demoras indeseadas
en la tramitación de los mismos, estando próximo el plazo de justificación de las ayudas aún pendientes de publicación, con el fin de que
los beneficiarios de las ayudas dispongan del tiempo suficiente para su
justificación tras la concesión de las mismas, se hace necesario ampliar
el plazo durante el ejercicio de 2014 para su justificación a una fecha
posterior a la consignada en la mencionada orden.
El artículo 49 de la Ley 30/1992 prevé la posibilidad de ampliación
de los plazos establecidos si las circunstancias lo aconsejan, y con ello
no se perjudica el derecho de terceros.
Vistos el artículo 49 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo
70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y en uso de las
facultades que me confiere el artículo 4.2.j del Decreto 141/2014, de 5
de septiembre, del Consell, y a propuesta del director general de CulturArts Generalitat, resuelvo:
A la vista de la fase en què es troba el procediment de concessió,
amb la nova atribució competencial abans esmentada, que ha suposat
canvis en l’assignació dels crèdits i demores indesitjades en la tramitació d’estos, estant pròxim el termini de justificació de les ajudes encara
pendents de publicació, a fi que els beneficiaris de les ajudes disposen
del temps suficient per a la seua justificació després de la concessió
d’estes, es fa necessari ampliar el termini durant l’exercici de 2014 per
a la seua justificació a una data posterior a la consignada en la mencionada orde.
L’article 49 de la Llei 30/1992 preveu la possibilitat d’ampliació
dels terminis establits si les circumstàncies ho aconsellen, i amb això
no es perjudica el dret de tercers.
Vistos l’article 49 de la Llei 30/1992, en relació amb l’article 70 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, General de Subvencions, i fent ús de les facultats que em
conferix l’article 4.2.j del Decret 141/2014, de 5 de setembre, del Consell, i a proposta del director general de CulturArts Generalitat, resolc:
Primer
Ampliar el termini per a la justificació de les ajudes per a la realització de festivals de caràcter audiovisual, regulat en la base octava.2,
al final de l’Orde 52/2014, de 20 de juny, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, i establir com a termini màxim per a la justificació de
les subvencions concedides en virtut de la dita orde el 30 de novembre
de 2014.
Primero
Ampliar el plazo para la justificación de las ayudas para la realización de festivales de carácter audiovisual, regulado en la base octava.2,
al final, de la Orden 52/2014, de 20 de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, estableciendo como plazo máximo para la
justificación de las subvenciones concedidas en virtud de dicha orden
el 30 de noviembre de 2014.
Segon
Publicar la present resolució d’ampliació de termini en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, als efectes previstos en l’article 49.1
i 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segundo
Publicar la presente resolución de ampliación de plazo en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, a los efectos previstos en el artículo
49.1 y 59.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Tercer
Contra la present resolució no es pot interposar cap recurs, d’acord
amb el que establix l’article 49.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Tercero
Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
València, 28 d’octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts Generalitat: María José Catalá Verdet.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La presidenta de CulturArts
Generalitat: María José Catalá Verdet.
Num. 7393 / 31.10.2014
Audiència Provincial de València
25928
Audiencia Provincial de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 624/2014. [2014/9803]
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 624/2014. [2014/9803]
M. Clara Blat Ruiz, secretària judicial de la Secció Desena de la
Audiència Provincial de València, per mitjà del present faig saber que
en virtut d’allò que s’ha acordat per una resolució del dia de hui, dictada en el rotlle d’apel·lació número 000624/2014, dimanant del juí
verbal sobre divorci número 000469/2012, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Xàtiva, s’ha acordat notificar al demandat
incomparegut en la present alçada i en parador desconegut que es dirà
al final, la sentència dictada en el rotlle esmentat, l’encapçalament i
dispositiva de la qual és:
M.ª Clara Blat Ruiz, secretaria judicial de la Sección Décima de la
Audiencia Provincial de Valencia, por medio del presente:
Hago saber: que en virtud de lo acordado por resolución del día de
la fecha, recaída en el rollo de apelación número 000624/2014, dimanante del juicio verbal sobre divorcio número 000469/2012, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Xàtiva, se ha acordado
notificar al demandado incomparecido en la presente alzada y en ignorado paradero que se dirá al final, la sentencia dictada en el meritado
rollo, cuyo encabezamiento y fallo en como sigue:
«Encapçalament
Vistes davant de la Secció Desena de l’Audiència Provincial de
València, en grau d’apel·lació, les actuacions de divorci contenciós
número 000469/2012, seguides davant del Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 2 de Xàtiva, entre parts, d’una com a demandantapel·lant, Hayat Nassid, dirigida pel lletrat Juan Bta. Tortosa Rabaneda
i representada per la procuradora M. Carmen Máñez Castellano, i d’una
altra com a demandat, Abdelkader Tahri, en parador desconegut. És part
el ministeri fiscal.
És ponent el magistrat José Enrique de Motta García-España.
«Encabezamiento
Vistos ante la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos de divorcio contencioso número
000469/2012, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Xàtiva, entre partes, de una como demandante-apelante, hayat nassid, dirigida por el letrado Juan Bta. Tortosa Rabaneda
y representada por la procuradora M.ª Carmen Mañez Castellano, y
de otra como demandado, Abdelkader Tahri, en ignorado paradero. Y
siendo parte el ministerio fiscal.
Es ponente el magistrado José Enrique de Motta García-España.
Dispositiva
És procedent el recurs d’apel·lació interposat per la procuradora
M. Carmen Máñez Castellano en representació d’Hayat Nassid contra
la interlocutòria de data 16 de desembre de 2013 dictada pel Jutjat de
Primera Instància número 2 de Xàtiva la resolució del qual revoquem en
el sentit d’acordar la prossecució de les presents actuacions.
Esta és la nostra interlocutòria, contra la qual no es pot interposar
cap recurs i de la que s’adjuntarà un certificat al rotlle, que pronunciem,
manem i firmem».
Fallo
Haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la procuradora
M.ª Carmen Mañez Castellano en representación de Hayat Nassid contra el auto de fecha 16 de diciembre de 2013 dictado por el Juzgado de
Primera instancia número 2 de Xàtiva cuya resolución revocamos en el
sentido de acordar la prosecución de los presentes autos.
Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso alguno y
del que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»
I perquè allò que s’ha acordat tinga lloc i servisca de notificació a
l’apel·lat Abdelkader Tahri, incomparegut en esta alçada i en parador
desconegut, amb la fixació prèvia d’este edicte al tauler d’anuncis d’esta
Secció desena i la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, jo, la secretària judicial de la secció M. Clara Blat Ruiz,
expedisc el present edicte.
Y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación al apelado Abdelkader Tahri incomparecido en esta alzada y en ignorado
paradero, previa fijación del presente en el tablón de anuncios de esta
sección décima y su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, libro y expido yo, la secretaria judicial de la sección M.ª
Clara Blat Ruiz el presente.
València, 24 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: M. Clara
Blat Ruiz.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: M.ª Clara
Blat Ruiz.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 1 de Quart de Poblet
25929
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
625/2011. [2014/9746]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 625/2011. [2014/9746]
En el juí verbal número 625/2011 seguit a instàncies de Vicente
Ortiz Bru en contra de Cristóbal López Ruiz, la jutgessa, señora Moreno, ha dictat la sentència de data 20 de juliol de 2012, la dispositiva
literal de la qual és la següent:
En el juicio verbal número 625/2011 seguido a instancia de Vicente
Ortiz Bru frente a Cristóbal López Ruiz se ha dictado sentencia de fecha
20 de julio de 2012, por la jueza Giner Moreno, cuyo fallo literal es el
siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda i condemne Cristóbal López Ruiz que abone
a Vicente Ortiz Bru, la quantitat de mil huit-cents vint i un euros amb
vint cèntims (1.821,20 €), més interessos legals des de la interpel·lació
judicial, i impose expressament les costes del present procediment a la
part demandada.
Notifiqueu la present resolució a les parts i indiqueu-los que en contra no pot interposar-se recurs (art. 455 LEC)
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
I atés que el demandat, Cristóbal López Ruiz, es troba en parador
desconegut, s’expedix el present edicte a fi que li valga de notificació
en forma.
«Fallo
Que estimando la demanda, debo condenar y condeno a Cristóbal
López Ruiz a que abone a Vicente Ortiz Bru, la cantidad de mil ochocientos veinte y un euros con veinte céntimos (1.821,20 €), más intereses legales desde la interpelación judicial, e imponiendo expresamente
las costas del presente procedimiento a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes indicándoles que contra la misma no cabe recurso (art. 455 LEC)
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo».
Y encontrándose dicho demandado, Cristóbal López Ruiz, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Quart de Poblet, 13 d’octubre de 2014.– La secretària judicial:
Carola Beltrán Lerma.
Quart de Poblet, 13 de octubre de 2014.– La secretaria judicial:
Carola Beltrán Lerma.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
25930
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2451/2012. [2014/9780]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2451/2012. [2014/9780]
Assumpte civil 2451/2012
Secretari: José Antonio Villalgordo Cárceles.
Juí ordinari: contractació 249.1.5-2451/2012.
Part demandant: Ronald Cristopher Mulock i Lesley Caroline
Mulock.
Part demandada: Sanqui Inversiones, SL.
Sobre: ordinaris.
En este juí s’ha dictat la resolució amb el text literal següent:
Asunto civil 2451/2012
Secretario: José Antonio Villalgordo Cárceles.
Juicio ordinario: contratación-249.1.5-2451/2012.
Parte demandante: Ronald Cristopher Mulock y Lesley Caroline
Mulock.
Parte demandada: Sanqui Inversiones, SL.
Sobre: ordinarios.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Que per mitjà de la present sentència estime la demanda interposada pel procurador senyor Maseres Sánchez, en nom i representació de
Ronald Cristopher Mulock, i condemne la mercantil demandada Sanqui
Inversiones, SL, a pagar a l’actora la suma de 9.288,09 euros, interessos
legals i costes.
Expediu un testimoniatge de la present resolució per a la seua unió
a les actuacions i porteu l’original al llibre de sentències d’este jutjat.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (article 455 LECn, i 457 i 458 LECn).
Justificarà la constitució de depòsit prèviament en el compte de consignacions d’este jutjat per import de 50 euros, en el compte del Banesto
número 131 000 0000 2451/2012, i n’acreditarà la consignació, sense
el requisit del qual no s’admetrà a tràmit el recurs (DA 15a de la LO
1/2009, de 3 de novembre).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per resolució de hui del jutge, de conformitat amb el que
disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, ha acordat publicar este edicte en el tauler d’anuncis d’este jutjat
o butlletí oficial per a portar a efecte la diligència de notificar la sentència a la part demandada.
«Fallo
Que por medio de la presente sentencia debo estimar y estimo la
demanda interpuesta por el procurador señor Maseres Sánchez, en nombre y representación de Ronald Cristopher Mulock, condenando a la
mercantil demandada Sanqui Inversiones, SL, a que abone a la actora la
suma de 9.288,09 euros, intereses legales y costas.
Dedúzcase testimonio de la presente resolución para su unión a los
autos, llevando el original al libro de sentencias de este juzgado.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn, y 457 y 458 LECn),
justificando la previa constitución de depósito en cuenta de consignaciones de este juzgado por importe de 50 euros, en la cuenta del Banesto
número 131 000 0000 2451/2012, y acreditar dicha consignación, sin
cuyo requisito no se admitirá a trámite el recurso (DA 15ª de la LO
1/2009, de 3 de noviembre).
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo».
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de hoy por su señoría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en
tablón de anuncios de este juzgado o boletín oficial para llevar a efecto
la diligencia de notificar la sentencia a la parte demandada.
Torrevieja, 30 de juliol de 2014.– El secretari judicial: José Antonio
Villalgordo Cárceles.
Torrevieja, 30 de julio de 2014.– El secretario judicial: José Antonio
Villalgordo Cárceles.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
25931
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
126/2012. [2014/9781]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 126/2012. [2014/9781]
Juí verbal 126/2012-PACO
De: Comunitat de Propietaris de l’Edifici Asturias de Punta Prima.
Juicio verbal 126/2012-PACO
De: Comunidad de Propietarios del Edificio Asturias de Punta
Prima.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Enrique Fritz Tiller, Renate Irene Tiller, Entique Andreas
Fritz Tiller y Angelika Dolores Tiller.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Enrique Fritz Tiller, Renate Irene Tiller, Enrique Andreas
Fritz Tiller i Angelika Dolores Tiller.
«En este procediment de juí verbal número 126/2012, seguit a instàncies de la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Asturias de Punta
Prima, contra Enrique Fritz Tiller, Renate Irene Tiller, Enrique Andreas
Fritz Tiller i Angelika Dolores Tiller, i condemne els demandats al pagament solidari de la quantitat de 900 euros, quantitat que haurà de ser
pagada a la comunitat actora i que produirà l’interés processal de l’article 576 de la Llei d’Enjudiciament Civil des que es dicte esta resolució.
S’imposen les costes del procés, si n’hi ha, als demandats.
Esta resolució, que serà notificada a les parts, és ferma i no es pot
interposar cap recurs en contra, article 455 de la Llei d’Enjudiciament
Civil.
Expediu un testimoniatge d’esta sentència perquè s’unisca a les
actuacions corresponents i incloeu-ne l’orginal en este llibre.
Esta és la meua sentència que, jutjant definitivament en primera
instància, pronuncie, mane i firme: Jesús Sánchez Ruiz, magistrat jutge
del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela.»
«En el presente procedimiento de juicio verbal número 126/2012,
seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios del Edificio Asturias de Punta Prima frente a Enrique Fritz Tiller, Renate Irene Tiller,
Enrique Andreas Fritz Tiller y Angelika Dolores Tiller, debo condenar y
condeno a los demandados al pago solidario de la cantidad de 900 euros,
cantidad que deberá ser abonada a la comunidad actora y que devengará
el interés procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
desde el dictado de la presente resolución.
Se imponen las costas del proceso, si las hubiere, a los demandados.
Esta resolución, que será notificada a las partes, es firme y no cabe
interponer recurso alguno contra la misma, artículo 455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Líbrese un testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a
los autos de su razón quedando el original en el presente libro.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera
instancia, la pronuncia, manda y firma, Jesús Sánchez Ruiz, magistrado
juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela.»
I atés que els demandats, Enrique Fritz Tiller, Renate Irene Tiller,
Enrique Andreas Firtz Tiller i Angelika Dolores Tiller, estan en parador
desconegut, s’expedix este edicte a fi que els valga de notificació en la
forma deguda.
Y encontrándose dichos demandados, Enrique Fritz Tiller, Renate
Irene Tiller, Enrique Andreas Firtz Tiller y Angelika Dolores Tiller, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Orihuela, 16 de gener de 2014.– La secretària judicial: María Lidia
Larrosa Espinosa.
Orihuela, 16 de enero de 2014.– La secretaria judicial: M.ª Lidia
Larrosa Espinosa.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
25932
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1743/2012. [2014/9782]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1743/2012. [2014/9782]
Juí verbal 1743/2012
De: Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED)
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez
Contra: Andrew William Watson
En este procediment de juí verbal seguit a instàncies d’Aguas del
Arco Mediterráneo, SA (AGAMED), contra Andrew William Watson,
s’ha dictat la sentència, que literalment diu el següent:
Juicio verbal 1743/2012
De: Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED).
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Andrew William Watson.
En el presente procedimiento de juicio verbal seguido a instancia de
Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED), frente a Andrew William
Watson se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per l’entitat Aguas del
Arco Mediterráneo, SA (AGAMED), representada pel procurador dels
tribunals Francisco J. Maseres Sánchez, contra Andrew William Watson, i declare resolt el contracte de subministrament d’aigua de l’immoble siti en el carrer de Joaquín Chapaprieta, número 138, 1, 6, de la
població de Torrevieja amb número de pòlissa 762.558, i també condemne l’esmentat demandat, una vegada que siga ferma esta resolució,
a pagar a la part actora o a qui legítimament la represente la quantitat de
1.528,19 euros, que efectivament li són deguts, i requerisc el demandat
perquè en el termini de 20 dies facilite l’accés a l’actora als efectes de
realitzar la lectura real del subministrament als efectes de la definitiva
resolució del contracte.
Tot això sense condemna expressa en costes per a cap de les parts
litigants.
Contra esta resolució no es pot interposar un recurs en virtut del que
establix l’article 455.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, posat en relació
amb la disposició transitòria primera del mateix cos legal».
«Fallo
Que, estimando parcialmente la demanda interpuesta por la entidad Aguas del Arco Mediterráneo, SA (AGAMED), representada por
el procurador de los tribunales Francisco J. Maseres Sánchez, contra
Andrew William Watson, debo declarar y declaro resuelto el contrato de
suministro de agua del inmueble sito en la calle de Joaquín Chapaprieta,
número 138, 1-6, de la población de Torrevieja con número de póliza
762.558, así como, debo condenar y condeno al referido demandado a
que, firme que sea la presente resolución, abone a la parte actora o a
quien legítimamente le represente la cantidad de 1.528,19 euros, que
efectivamente le son adeudados, y debo requerir y requiero al demandado para que en el plazo de 20 días facilite el acceso a la actora a los
efectos de realizar la lectura real del suministro a los efectos de la definitiva resolución del contrato.
Todo ello, sin expresa condena en costas para ninguna de las partes
litigantes.
Contra la presente resolución no cabe recurso en virtud de lo establecido en el artículo 455.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto en
relación con la disposición transitoria primera del mismo cuerpo legal».
I atés que el demandat, Andrew William Watson, es troba en parador
ignorat, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma
deguda.
Y encontrándose dicho demandado, Andrew William Watson, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Torrevieja, 11 d’abril de 2014.– El secretari judicial: Bernardo Soler
Andrés.
Torrevieja, 11 de abril de 2014.– El secretario judicial: Bernardo
Soler Andrés.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx
25933
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 98/2013. [2014/9742]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 98/2013. [2014/9742]
Juí de procediment ordinari 000098/2013
Part demandant:Volkswagen Finance, SA.
Part demandada: Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula.
Sobre: ordinaris.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Juicio procedimiento ordinario – 000098/2013
Parte demandante:Volkswagen Finance, SA.
Parte demandada: Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula.
Sobre: ordinarios
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Sentència número 000217/2014
Elx, 16 d’octubre de 2014
Carlos San Martín Gómiz, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx i partit judicial, he vist estes actuacions de juí
ordinari número 98/2013, seguides a instàncies de Volkswagen Finance,
SA, representada per la procuradora senyora García Mora, contra Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula, declarada en rebel·lia, de les quals
es deduïxen els següents
[...]
Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada per Volkswagen Finance, SA, contra Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula, i en conseqüència, declare abusiva l’estipulació d’interessos moratoris establida
en el contracte de préstec de finançament a comprador de béns mobles
número 1136303, i condemne Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula
a pagar al demandant, Volkswagen Finance, SA, la suma de setze mil
quatre-cents trenta-sis euros i setanta-sis cèntims (16.436,76euros).
«Sentencia número 000217/2014
Elche, 16 de octubre de 2014.
Carlos San Martín Gómiz, magistrado juez del Juzgado de Primera
Instancia número 4 de Elche y su partido judicial, habiendo visto los
presentes autos de juicio ordinario número 98/2013, seguido a instancia
de Volkswagen Finance, SA, representada por la procuradora señora
García Mora, contra Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula, declarado
en rebeldía, de los que se deducen los siguientes:
Uniu l’original al llibre de sentències i deixeu un testimoniatge d’esta resolució en les actuacions.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada pel
jutge que la va dictar, mentres celebrava audiència publica el dia de la
data. En done fe.»
Fallo
Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Volkswagen
Finance, SA, frente a Sandra Cristina Mendes Heitor de Paula, y en
consecuencia, declaro abusivos la estipulación de intereses moratorios
establecida en el contrato de préstamo de financiación a comprador de
bienes muebles número 1136303, y condeno a Sandra Cristina Mendes
Heitor de Paula a que abone al demandante, Volkswagen Finance, SA,
la suma de dieciséis mil cuatrocientos treinta y seis euros con setenta y
seis céntimos (16.436,76euros).
Sin costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado para la Audiencia Provincial
de Alicante en el plazo de 20 días a partir de su notificación, de conformidad con lo previsto por los artículos 455 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
En caso de proceder a la interposición del recurso de apelación,
deberá el recurrente depositar la cantidad de 50 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este juzgado abierta en Banesto con
el número 0169 0000 02 009813. Para el caso de realizar el ingreso
mediante transferencia el número de cuenta es el siguiente: 0049 3569
92 0005001274 debiendo consignar en el casillero de observaciones el
número de procedimiento. Lo que deberá ser acreditado ante este tribunal en el plazo de dos días.
Llévese el original al libro de sentencias, dejando en los autos testimonio de la presente resolución.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo
Publicación. – La anterior sentencia ha sido leída y publicada por
el juez que la dicto estando celebrando audiencia publica en el día de
la fecha. Doy fe.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per una provisió de la data, el jutge, de conformitat amb
el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, ha ordenat publicar este edicte en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, per a dur a efecte la diligència de notificació de
la sentència.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por providencia de la fecha el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia.
Elx, 16 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Margarita Requena Pleguezuelos.
Elche, 16 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Margarita
Requena Pleguezuelos.
Sense costes.
Esta resolució no és ferma i s’hi pot interposar un recurs d’apel·lació davant d’este jutjat per a l’Audiència Provincial d’Alacant, en el
termini de 20 dies a partir del dia que es notifique, de conformitat amb
el que disposen els articles 455 i següents de la Llei d’Enjudiciament
Civil.
En cas que s’interpose el recurs d’apel·lació, el recurrent haurà de
depositar la quantitat de 50 euros en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat obert en Banesto amb el número 0169 0000 02 009813.
Per al cas de realitzar l’ingrés per mitjà de transferència, el número de
compte és el següent: 0049 3569 92 0005001274; i haurà de consignar
en el caseller d’observacions el número de procediment. Cosa que haurà
de ser acreditada davant d’este tribunal en el termini de dos dies.
Num. 7393 / 31.10.2014
Jutjat d’Instrucció número 2 d’Orihuela
25934
Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal
214/2010. [2014/9765]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
214/2010. [2014/9765]
Assumpte civil: juí verbal 214/2010
Demandant: Comunitat de Propietaris Conjunto Residencial Laguna
Golf.
Procurador: Araceli Devesa Partera.
Demandada: Carolina Njeri Wainaina.
María Lidia Larrosa Espinosa, secretària judicial del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Orihuela, faig saber que en este jutjat, i Secretaria al
meu càrrec, es tramita el procediment de juí verbal 214/2010, a instàncies de la Comunitat de Propietaris Conjunto Residencial Laguna Golf,
representada per la procuradora Araceli Devesa Partera, contra Carolina
Njeri Wainaina, i s’ha dictat una resolució que literalment és la següent:
Asunto civil: juicio verbal 214/2010
Demandante: Comunidad de Propietarios Conjunto Residencial
Laguna Golf.
Procurador: Araceli Devesa Partera.
Demandada: Carolina Njeri Wainaina.
María Lidia Larrosa Espinosa, secretaria judicial del Juzgado de
Instrucción número 2 de Orihuela, hago saber que en este juzgado, y
secretaría de mi cargo, se tramita el procedimiento de juicio verbal
214/2010, a instancias de la Comunidad de Propietarios Conjunto Residencial Laguna Golf, representada por la procuradora Araceli Devesa
Partera, frente a Carolina Njeri Wainaina, y se ha dictado resolución que
literalmente en los términos que de la misma se insertan a continuación:
«Dispositiva
Estime en la seua totalitat la demanda interposada per la procuradora dels tribunals Sra. Devesa Partera, en nom i representació de la
Comunitat de Propietaris Conjunto Residencial Laguna Golf contra
Carolina Njeri Wainaina, i condemne la part demandada a abonar a la
part actora la quantitat de 3.431,13 euros més interessos legals des de
la data d’interposició de la demanda, i costes processals produïts, a més
dels interessos moratoris, així mateix sol·licitats (art. 1.100, 1.101 i
1.108 del Codi Civil)».
«Fallo
Que estimado en su totalidad la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales señora Devesa Partera, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Conjunto Residencial Laguna
Golf contra Carolina Njeri Wainaina, debo condenar y condeno a la
parte demandada a abonar a la parte actora la cantidad de 3.431,13 euros
más intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda, y
costas procesales causadas. Con más los intereses moratorios asimismo
solicitados (art. 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil)».
I en compliment d’allò que s’ha acordat, i perquè produïsca els
efectes referits, lliure este edicte per a la seua publicació en el Boletín
Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Y en cumplimiento de lo acordado, y surta los efectos referidos,
libro el presente edicto para su publicación en el Boletín Oficial del
Estado o en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Orihuela, 29 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María Lidia
Larrosa Espinosa.
Orihuela, 29 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María Lidia
Larrosa Espinosa.
Num. 7393 / 31.10.2014
Ajuntament de Riba-roja de Túria
Informació pública de l’aprovació definitiva del II modificat del projecte de construcció EDAR unitat execució els
Pous I del PAI urbanització Els Pous. [2014/9843]
25935
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Información pública de la aprobación definitiva del II
modificado del proyecto de construcción EDAR unidad ejecución Els Pous I del PAI urbanización Els Pous.
[2014/9843]
Per la Resolució d’Alcaldia número 2856, de 22 d’octubre de 2014,
s’aprovà definitivament el II modificat del projecte per a l’execució de
les obres d’enllaç hidràulic, que afecta la unitat d’execució els Pous I,
per a portar a la pràctica les determinacions i previsions del programa
per al desenvolupament d’actuacions integrades de la urbanització Els
Pous, se sotmet a informació pública per un termini de 20 dies, comptats
des de l’endemà de la publicació del present anunci al Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Durant el període d’informació pública, quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que vulga examinar-lo, a l’efecte que es presenten
les al·legacions i suggeriments que es consideren pertinents.
Por la Resolución de Alcaldía número 2856, de 22 de octubre de
2014, se aprobó definitivamente el II modificado del proyecto para la
ejecución de las obras de enlace hidráulico, que afecta a la unidad de
ejecución Els Pous I, para llevar a la práctica las determinaciones y
previsiones del programa para el desarrollo de actuaciones integradas
de la urbanización Els Pous, se somete a información pública por plazo
de 20 días, contado desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
Durante el período de información pública, quedará el expediente a
disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se
presenten las alegaciones y sugerencias que se consideren pertinentes.
Riba-roja de Túria, 24 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Francisco
Tarazona Zaragozá
Riba-roja de Túria, 24 de octubre de 2014.– El alcalde: Francisco
Tarazona Zaragozá.
Num. 7393 / 31.10.2014
25936
Conselleria de Sanitat
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número 86/2014.
Adquisició d’aparells mèdics per a l’Hospital Universitari
Doctor Peset. [2014/9863]
Adjudicación y formalización de contrato número
86/2014. Adquisición de aparataje médico para el Hospital Universitario Doctor Peset. [2014/9863]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat. Departament de Salut València – Doctor Peset.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació
Administrativa, de l’Hospital Universitari Doctor Peset – Departament
de Salut València – Doctor Peset
c) Número d’expedient: 86/2014
d) Direcció d’Internet del perfil del contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Sanidad. Departamento de Salud
Valencia – Doctor Peset.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa, del Hospital Universitario Doctor Peset – Departamento
de Salud Valencia – Doctor Peset.
c) Número de expediente: 86/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de subministraments.
b) Descripció: adquisició d’aparells mèdics per a l’Hospital Universitari Doctor Peset.
c) Lots: deu
2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de suministros.
b) Descripción: adquisición de aparataje médico para el Hospital
Universitario Doctor Peset.
c) Lotes: diez.
Lots
Objecte
Lotes
Objeto
1
Sistema mòbil ràdio quirúrgicointensificador imatge
1
Sistema móvil radio quirúrgico-intensificador imagen
2
Ureteròtom òptica Schese; resectors endoscòpics monopolars;
cistoscopis convencionals
2
Ureterotomo óptica Schese; resectores endoscópicos monopolares; cistoscopios convencionales
3
Ureterorenoscopi flexible fibra òptica
3
Ureterorrenoscopio flexible fibra óptica
4
Torre cirurgia laparoscòpica
4
Torre cirugía laparoscópica
5
Microscopi rutina
5
Microscopio rutina
6
Taula de quiròfans
6
Mesa de quirófanos
7
Motor per a quiròfans
7
Motor para quirófanos
8
Desfibril·lador
8
Desfibrilador
9
Videoprocessador d’imatges d’alta definició, videocolonoscopis
d’alta definició; videogastroscopi pediàtric; carros allotjadors
equip endoscòpia; equip endoscòpies: vídeo gastroscopi digital
9
Videoprocesador de imágenes de alta definición, videocolonoscopios
de alta definición; videogastroscopio pediátrico; carros alojadores
equipo endoscopia; equipo endoscopias: video gastroscopio digital
10
Carretonss per a farmàcia
10
Carros para farmacia
CPV (referència de nomenclatura):
Lots
CPV
CPV (referencia de nomenclatura):
Lotes
CPV
1
33124110-9
1
33124110-9
2
33125000-2; 33168000-5; 33124100-6
2
33125000-2; 33168000-5; 33124100-6
3
33125000-2
3
33125000-2
4
33162100-4
4
33162100-4
5
38510000-3
5
38510000-3
6
33192230-3
6
33192230-3
7
33162200-5
7
33162200-5
8
33182100-0
8
33182100-0
9
33120000-7; 33168000-5; 33120000-7; 33169300-5; 33168000-5
9
33120000-7; 33168000-5; 33120000-7; 33169300-5; 33168000-5
10
33192300-5
10
33192300-5
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diario Oficial de la Unión Europea número 158 987 2014 ES, de 13 de
maig de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7282,
de 27 de maig de 2014. Boletín Oficial del Estado número 138, de 7 de
juny de 2014
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diario Oficial de la Unión Europea número 158 987 2014
ES, de 13 de mayo de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
número 7282, de 27 de mayo de 2014. Boletín Oficial del Estado número 138, de 7 de junio de 2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: regulació harmonitzada. Diversos criteris d’adjudicació:
el preu amb una ponderació del 55 %; i criteri per juí de valor amb una
ponderació deI 45 %.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: regulación armonizada. Varios criterios de adjudicación:
el precio con una ponderación del 55 %; y criterio por juicio de valor
con una ponderación del 45 %.
Num. 7393 / 31.10.2014
25937
4. Valor estimat del contracte
Import total. Import IVA exclòs: 378.138,83 € (tres-cents setanta-huit mil cent trenta-huit euros amb huitanta-tres cèntims). IVA
39.223,13 € (trenta-nou mil dos-cents vint-i-tres euros amb tretze cèntims).
4. Valor estimado del contrato
Importe total. Importe IVA excluido: 378.138,83 € (trescientos
setenta y ocho mil ciento treinta y ocho euros con ochenta y tres céntimos). IVA 39.223,13 € (treinta y nueve mil doscientos veintitrés euros
con trece céntimos).
5. Pressupost base de licitació
Import total: 417.361,96 € IVA inclòs (quatre-cents dèsset mil trescents seixanta-un euros amb noranta-sis cèntims).
5. Presupuesto base de licitación
Importe total: 417.361,96 € IVA incluido (cuatrocientos diecisiete
mil trescientos sesenta y un euros con noventa y seis céntimos).
6. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 26 d’agost de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 15 de setembre de 2014.
c) Contractista:
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Ibersurgical, SA
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desert
CIF
B46960795
A78936606
A08214157
A78936606
B58521147
B96211073
896211073
B98223084
A82866591
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació:
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
6. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 26 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2014.
c) Contratista:
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Ibersurgical, SA
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endoscopia Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU.
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desierto
CIF
B46960795
A78936606
A08214157
A78936606
B58521147
B96211073
896211073
B98223084
A82866591
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación:
Import
sense IVA
64.400,00 €
71.995,00 €
8.444,40 €
50.736,36 €
4.870,07 €
14.774,00 €
39.059,00 €
4.857,27 €
70.100,00 €
Ibersurgical, SL
Karl Storz End Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endosc. Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desert
Total adjudicat
329.236,10 €
IVA
Total
6.440,00 €
7.199,50 €
844,44 €
5.073,64 €
487,01 €
1.477,40 €
3.905,90 €
485,73 €
7.010,00 €
70.840,00 €
79.194,50 €
9.288,84 €
55.810,00 €
5.357,08 €
16.251,40 €
42.964,90 €
5.343,00 €
77.110,00 €
32.923,62 € 362.159,72 €
Lote
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empresa
Importe
sin IVA
64.400,00 €
71.995,00 €
8.444,40 €
50.736,36 €
4.870,07 €
14.774,00 €
39.059,00 €
4.857,27 €
70.100,00 €
Ibersurgical, SL
Karl Storz End Iberica, SA
Olympus Iberia, SAU
Karl Storz Endosc. Iberica, SA
Leica Microsistemas, SLU
Provaquil, SL
Provaquil, SL
Beatcor, SL
Sistemas Integ. Medicina, SA
Desiero
Total adjudicado
329.236,10 €
IVA
Total
6.440,00 €
7.199,50 €
844,44 €
5.073,64 €
487,01 €
1.477,40 €
3.905,90 €
485,73 €
7.010,00 €
70.840,00 €
79.194,50 €
9.288,84 €
55.810,00 €
5.357,08 €
16.251,40 €
42.964,90 €
5.343,00 €
77.110,00 €
32.923,62 € 362.159,72 €
329.236,10 € IVA exclòs (tres-cents vint-i-nou mil dos-cents trentasis amb diezcéntimos) IVA: 32.923,62 € (trenta-dos mil nou-cents vinti-tres euros amb seixanta-dos cèntims, import IVA inclòs: 362.159,72 €
(tres-cents seixanta-dos mil cent cinquanta-nou euros amb setanta-dos
cèntims)
d) Avantatges de l’oferta adjudicatària: oferta més avantatjosa
segons puntuació del concurs.
329.236,10 € IVA excluido (trescientos veintinueve mil doscientos
treinta y seis con diez céntimos). IVA: 32.923,62 € (treinta y dos mil
novecientos veintitrés euros con sesenta y dos centimos). Importe IVA
incluido: 362.159,72 € (trescientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y
nueve euros con setenta y dos céntimos).
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa según
puntuación del concurso.
València, 22 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25938
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número
179/2014. Subministrament per mitjà d’arrendament amb
opció de compra d’un sistema automàtic d’extracció en
fase sòlida per a alt volum en el laboratori de Salut Pública de València. [2014/9866]
Adjudicación y formalización del contrato número
179/2014. Suministro mediante arrendamiento con opción
de compra de un sistema automático de extracción en fase
sólida para alto volumen en el laboratorio de Salud Pública de Valencia. [2014/9866]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat. Direcció General de Salut
Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici d’Aprovisionament
i Contractació.
c) Obtenció de documents i informació: perfil del contractant.
1) Dependència: Servici d’Aprovisionament i Contractació.
2) Domicili: c/ Misser Mascó 31.
3) Localitat i codi postal: València 46010.
4) Telèfon: 961 928 493.
5) Fax: 961 928 805.
6) Número d’expedient: 179/2014.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Sanidad. Dirección General de Salud
Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Obtención de documentos e información: Perfil del contratante.
1) Dependencia: Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
2) Domicilio: c/ Micer Mascó 31.
3) Localidad y código postal: Valencia 46010.
4) Teléfono: 961 928 493
5) Fax: 961 928 805
6) Número de expediente: 179/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: subministrament.
b) Descripció: subministrament per mitjà d’arrendament amb opció
de compra d’un sistema automàtic d’extracció en fase sòlida per a alt
volum en el laboratori de Salut Pública de València.
c) Divisió per lots i número: no.
d) CPV: 38430000-8 Aparells de detecció i anàlisi.
50421000-2 Reparació i manteniment d’equips mèdics.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2014/4813, de 6 de juny
de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: suministro mediante arrendamiento con opción de
compra de un sistema automático de extracción en fase sólida para alto
volumen en el laboratorio de Salud Pública de Valencia.
c) División por lotes y número: no.
d).CPV: 38430000-8 Aparatos de detección y análisis.
50421000-2 Reparación y mantenimiento de equipos médicos.
e). Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 2014/4813, de fecha
6 de junio de 2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Criteris d’adjudicació: vegeu el plec clàusules administratives
particulars.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Criterios de adjudicación: ver pliego cláusulas administrativas
particulares.
4. Pressupost base de licitació
107.438,00 € (cent set mil quatre-cents trenta-huit euros), sense
IVA; 22.561,98 € (vint-i-dos mil cinc-cents seixanta-un euros amb
noranta-huit cèntims) d’IVA; 129.999,98 € (cent vint-i-nou mil noucents noranta-nou euros amb noranta-huit cèntims).
4. Presupuesto base de licitación
107.438,00 € (ciento siete mil cuatrocientos treinta y ocho euros),
sin IVA; 22.561,98 € (veintidós mil quinientos sesenta y un euros con
noventa y ocho céntimos) de IVA; 129.999,98 € (ciento veintinueve
mil novecientos noventa y nueve euros con noventa y ocho céntimos).
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 1 d’agost de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 9 de setembre de 2014.
c) Contractista: Gilson International BV. Sucursal a Espanya, CIF
W0032237J.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 107.438,00 € (cent set mil quatre-cents
trenta-huit euros), sense IVA; 22.561,98 € (vint-i-dos mil cinc-cents
seixanta-un euros amb noranta-huit cèntims) d’IVA; 129.999,98 € (cent
vint-i-nou mil nou-cents noranta-nou euros amb noranta-huit cèntims).
5. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación 1 de agosto de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Gilson International BV. Sucursal en España. CIF
W0032237J.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación: 107.438,00 € (ciento siete mil cuatrocientos treinta y ocho euros), sin IVA; 22.561,98 € (veintidós mil
quinientos sesenta y un euros con noventa y ocho céntimos) de IVA;
129.999,98 € (ciento veintinueve mil novecientos noventa y nueve euros
con noventa y ocho céntimos).
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora general de Salut
Pública (R 08.07.2013, DOCV 7068): Lourdes Monge García.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora general de Salud
Pública (R 08.07.2013, DOCV 7068): Lourdes Monge García.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25939
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització de contracte número
194/2014. Construcció del Centre de Salut Benimaclet II
de València. [2014/9517]
Adjudicación y formalización de contrato número
194/2014. Construcción del Centro de Salud Benimaclet II
de Valencia. [2014/9517]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recursos Econòmics. Subdirecció General d’Infraestructures, Subministraments i Servicis. Servici d’Aprovisionament i Contractació.
c) Número d’expedient: 194/2014.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos. Subdirección General de Infraestructuras, Suministros y Servicios. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
c) Número de expediente: 194/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: obres.
b) Descripció de l’objecte: construcció del Centre de Salut Benimaclet II de València.
c) Lots: lot únic.
d) (CPV: 45212100-8).
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7280, de 23 de maig
de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: construcción del Centro de Salud Benimaclet II de Valencia.
c) Lotes: lote único.
d) (CPV: 45212100-8).
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7280, de
23 de mayo de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació no harmonitzada.
c) Forma: oferta econòmicament més avantatjosa en funció de
diversos criteris.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación no armonizada.
c) Forma: oferta económicamente más ventajosa en función de
varios criterios.
4. Pressupost base de licitació
Dos milions dos-cents seixanta-quatre mil dos-cents huitanta-cinc
euros amb onze cèntims (2.264.285,11 €), IVA exclòs.
IVA (21 %) de quatre-cents setanta-cinc mil quatre-cents norantanou euros amb huitanta-set cèntims (475.499,87 €).
Import total de dos milions set-cents trenta-nou mil set-cents huitanta-quatre euros amb noranta-huit cèntims (2.739.784,98 €), IVA inclòs.
4. Presupuesto base de licitación
Dos millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y
cinco euros con once céntimos (2.264.285,11 €), IVA excluido.
IVA (21 %) de cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos
noventa y nueve euros con ochenta y siete céntimos (475.499,87 €).
Importe total de dos millones setecientos treinta y nueve mil
setecientos ochenta y cuatro euros con noventa y ocho céntimos
(2.739.784,98 €), IVA incluido.
5. Adjudicació i formalització de contracte
a) Data d’adjudicació: 5 de setembre de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 18 de setembre de 2014.
c) Contractista: Grup Bertolín, SAU.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació
Un milió sis-cents trenta-huit mil quatre-cents trenta-sis euros amb
setanta-un cèntims (1.638.436,71 €), IVA exclòs.
IVA de tres-cents quaranta-quatre mil setanta-un euros amb setantaun cèntims (344.071,71 €).
Import total d’un milió nou-cents huitanta-dos mil cinc-cents huit
euros amb quaranta-dos cèntims (1.982.508,42 €).
5. Adjudicación y formalización de contrato
a) Fecha de adjudicación: 5 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Grupo Bertolín, SAU.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación
Un millón seiscientos treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis
euros con setenta y un céntimos (1.638.436,71 €), IVA excluido;
IVA de trescientos cuarenta y cuatro mil setenta y un euros con
setenta y un céntimos (344.071,71 €).
Importe total de un millón novecientos ochenta y dos mil quinientos
ocho euros con cuarenta y dos céntimos (1.982.508,42 €).
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
Num. 7393 / 31.10.2014
25940
Conselleria de Sanitat
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització de contracte número 80/2014.
Subministrament d’equipament sanitari per al Departament de Salut Valencia – Doctor Peset. [2014/9836]
Adjudicación y formalización de contrato número
80/2014. Suministro de equipamiento sanitario para el
Departamento de Salud Valencia – Doctor Peset. [2014/9836
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Sanitat. Departament de Salut València – Doctor Peset.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació
Administrativa, de l’Hospital Universitari Doctor Peset – Departament
de Salut València – Doctor Peset
c) Número d’expedient: 80/2014.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <http://www.contratacion.gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: contracte de subministraments.
b) Descripció: Subministrament d’equipament sanitari per al Departament de Salut València – Doctor Peset.
c) Lots: 7.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Sanidad. Departamento de Salud
Valencia – Doctor Peset.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
Administrativa, del Hospital Universitario Doctor Peset – Departamento
de Salud Valencia – Doctor Peset
c) Número de expediente: 80/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <http://www.
contratacion.gva.es>.
Lot
Objete
2. Objeto del contrato
a) Tipo: contrato de suministros.
b) Descripción: suministro de equipamiento sanitario para el Departamento de Salud Valencia – Doctor Peset.
c) Lotes: 7.
Lote
1
Equip de monitorització 16 canals
3
4
Equip multifunció: torre d'endoscòpia per a ORL i vídeo endocopi
flexible
Làmpada de fenedura
5
Monitors de transport; electrocardiògrafs de 12 canals
6
Mesclador de alt fluix
7
Sistema marcadors de blocs de parafina
CPV: Referència de nomenclatura
Objeto
1
Equipo de nonitorización 16 canales
3
Equipo multifunción: torre de endoscopia para ORL y video
endocopio flexible
4
Lámpara de hendidura
5
Monitores de transporte; electrocardiógrafos de 12 canales
6
Mezclador de alto flujo
7
Sistema marcadores de bloques de parafina
CPV: Referencia de nomenclatura
Lot
CPV
Lote
CPV
Lot 1
33195000-3
Lote 1
33195000-3
Lot 3
33168000-5
Lote 3
33168000-5
Lot 4
33162100-4
Lote 4
33162100-4
Lot 5
33195100-4; 33123200-0
Lote 5
33195100-4; 33123200-0
Lot 6
33157800-3
Lote 6
33157800-3
Lot 7
33951000-1
Lote 7
33951000-1
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diario Oficial de la Unión Europea número 156699-2014-ES, de 10 de
maig de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7275,
de 16 de maig de 2014. Boletín Oficial del Estado número 124, de 22
de maig de 204
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diario Oficial de la Unión Europea número 156699-2014ES, de 10 de mayo de 2014, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
número 7275, de 16 de mayo de 2014. Boletín Oficial del Estado número 124, de 22 de mayo de 204.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: regulació harmonitzada: diversos criteris d’adjudicació:
el preu amb una ponderació del 55 %; i criteri per juí de valor amb una
ponderació del 45 %.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: regulación armonizada: varios criterios de adjudicación:
el precio con una ponderación del 55 %; y criterio por juicio de valor
con una ponderación del 45 %.
4. Valor estimat del contracte
Import total: Import IVA exclòs: 289.710,42 € (dos-cents huitantanou mil set-cents deu euros amb quaranta-dos cèntims).
4. Valor estimado del contrato
Importe total: Importe IVA excluido: 289.710,42 € (doscientos
ochenta y nueve mil setecientos diez euros con cuarenta y dos céntimos).
5. Pressupost base de licitació
Import total: 318.681,45 € IVA inclòs (tres-cents díhuit mil sis-cents
huitanta-un euros amb quaranta-cinc cèntims).
5. Presupuesto base de licitación
Importe total: 318.681,45 € IVA incluido (trescientos dieciocho mil
seiscientos ochenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos).
6. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 12 d’agost de 2014.
6. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 12 de agosto de 2014.
Num. 7393 / 31.10.2014
25941
b) Data de formalització del contracte: 8 de setembre de 2014.
c) Contractista:
Lot
Empresa
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de septiembre de 2014.
c) Contratista:
CIF
Lote
Empresa
CIF
1
Almevan, SL
B84070689
1
Almevan, SL
B84070689
3
J.J.P. Hospitalaria, SL
B41862087
3
J.J.P. Hospitalaria, SL
B41862087
4
Topcon España, SA
A58637851
4
Topcon España, SA
A58637851
5
Dextro Medica, SL
B46149555
5
Dextro Medica, SL
B46149555
6
Dextro Medica, SL
B46149555
6
Dextro Medica, SL
B46149555
7
Grupo Taper, SA
A78980273
7
Grupo Taper, SA
A78980273
d) Nacionalitat: espanyola
e) Import d’adjudicació:
Lot
Empresa
d) Nacionalidad: española
e) Importe de adjudicación:
Import
IVA
1
Almevan, SL
35.300,00
3.530,00
38.830,00
1
Almevan, SL
35.300,00
3.530,00
38.830,00
3
J.J.P. Hospitalaria, SL
36.086,59
3.608,66
39.695,25
3
J.J.P. Hospitalaria, SL
36.086,59
3.608,66
39.695,25
4
Topcon España, SL
5.995,08
599,51
6.594,59
4
Topcon España, SL
5.995,08
599,51
6.594,59
5
Dextro Medica, SL
41.580,00
4.158,00
45.738,00
5
Dextro Medica, SL
41.580,00
4.158,00
45.738,00
6
Dextro Medica, SL
1.396,00
139,60
1.535,60
6
Dextro Medica, SL
7
Grupo Taper, SA
24.250,00
2.425,00
26.675,00
7
Grupo Taper, SA
144.607,67
14.460,77
159.068,44
Total
Total
Lote
Empresa
Total
Importe
IVA
Total
1.396,00
139,60
1.535,60
24.250,00
2.425,00
26.675,00
144.607,67
14.460,77
159.068,44
144.607,67 € IVA exclòs (cent quaranta-quatre mil sis-cents set
euros amb seixanta-set cèntims) IVA: 14.460,77 € (catorze mil quatre-cents seixanta euros amb setanta-set cèntims, Import IVA inclòs:
159.068,44 € (cent cinquanta-nou mil seixanta-huit euros amb quarantaquatre cèntims).
d) Avantatges de l’oferta adjudicatària: oferta més avantatjosa
segons puntuació del concurs.
144.607,67 € IVA excluido (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos
siete euros con sesenta y siete céntimos) IVA: 14.460,77 € (catorce mil
cuatrocientos sesenta euros con setenta y siete céntimos, Importe IVA
incluido: 159.068,44 € (ciento cincuenta y nueve mil sesenta y ocho
euros con cuarenta y cuatro céntimos).
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: oferta más ventajosa según
puntuación del concurso.
València, 22 d’octubre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– El director general de Recursos
Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
25942
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Licitació número CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98). Construcció de 9 aules d’infantil, 18 aules
de primària, menjador i gimnàs en el CEIP Evaristo Calatayud a Montserrat. [2014/9848]
Licitación número CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98). Construcción de 9 aulas de infantil, 18 aulas
de primaria, comedor, y gimnasio en el CEIP Evaristo
Calatayud en Monserrat. [2014/9848]
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació
i Assumptes Generals de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient.
c) Obtenció de documentació i informació:
Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
Alacant: av. d’Aguilera, 1 (03007). Tel. 965 936 798.
Castelló de la Plana: av. dels Germans Bou, 47 (12003). Tel. 964
358 740.
València: ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77 (46018). Tel.: 961 208 155.
Fax: 961 208 501.
Perfil del contractant: ‹http://www.citma.gva.es›, ‹http://www.contratacion.gva.es›.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 09.12.2014.
1. Entidad adjudicadora
Datos generales y datos para la obtención de la información
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Asuntos Generales de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente.
c) Obtención de documentación e información:
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
Alicante: av. de Aguilera, 1 (03007). Tel. 965 936 798.
Castellón: av. Hermanos Bou, 47 (12003). Tel. 964 358 740.
d) Número d’expedient: CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98).
Valencia: ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77 (46018). Tel.: 961 208 155.
Fax: 961 208 501.
Perfil del contratante: <http://www.citma.gva.es>, <http://www.
contratacion.gva.es>.
Fecha límite de obtención de documentación e información:
09.12.2014.
d) Número de expediente: CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/
ENCOM/98).
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: construcció de 9 aules d’infantil, 18 aules de primària, menjador i gimnàs en el CEIP Evaristo Calatayud a Montserrat
(València).
c) Lloc d’execució: Montserrat (València).
d) Termini d’execució: 18 mesos.
e) CPV (referència de nomenclatura): 45214200-2.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: construcción de 9 aulas de infantil, 18 aulas de primaria, comedor, y gimnasio, en CEIP Evaristo Calatayud en Monserrat
(Valencia).
c) Lugar de ejecución: Monserrat (Valencia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45214200-2.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: anticipada.
b) Procediment: obert amb adjudicació a l’oferta econòmicament
més avantatjosa, en funció de diversos criteris.
c) Criteris d’adjudicació, si és el cas: els que s’indiquen en la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedimiento: abierto con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, en función de varios criterios.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: los que se indican en la
cláusula 5.ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Valor estimat del contracte
5.959.576,25 euros.
4. Valor estimado del contrato
5.959.576,25 euros.
5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 5.959.576,25 euros. Import total: 7.211.087,26 euros.
5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 5.959.576,25 euros. Importe total: 7.211.087,26 euros.
6. Garanties exigides
Provisional: els licitadors queden dispensats de la prestació de la
garantia provisional de conformitat amb l’Acord de 26.03.2010, del
Consell. No obstant això, en cas de retirada injustificada de l’oferta,
estos hauran d’indemnitzar l’Administració per import igual al 2 % del
pressupost de licitació.
Definitiva: 5 % de l’import d’adjudicació.
6. Garantías exigidas
Provisional: los licitadores quedan dispensados de la prestación de
la garantía provisional de conformidad con el Acuerdo del Consell de
26.03.2010. No obstante, en caso de retirada injustificada de la oferta,
estos deberán indemnizar a la Administración por importe igual al 2 %
del presupuesto de licitación.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: grup C, categoria f.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 09.12.2014, fins a les 15.00 hores.
b) Lloc de presentació: en els indicats en el punt 1.c.
c) Admissió de variants, si és procedent: no se n’admeten.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantindre la
seua oferta: sis mesos, a comptar des de l’endemà de l’obertura de les
proposicions econòmiques.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación: grupo C, categoría f.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 09.12.2014, hasta las 15.00 horas.
b) Lugar de presentación: en los indicados en el punto 1, apartado c
Obtención de documentación e información.
c) Admisión de variantes, si procede: no se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: seis meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las
proposiciones económicas.
Num. 7393 / 31.10.2014
9. Obertura d’ofertes (sobre 2: documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un juí de valor; sobre 3: documentació econòmica)
a) Adreça: ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77.
b) Localitat i codi postal: València 46018.
Obertura del sobre 2.
Data i hora: 19.12.2014, a les 12.00 hores.
Obertura del sobre 3.
Data i hora: 09.01.2015, a les 12.00 hores.
10. Gastos de publicitat
A càrrec dels adjudicataris.
25943
9. Apertura de ofertas (sobre 2, documentación técnica relativa a
criterios que dependen de un juicio de valor; sobre 3, documentación
económica):
a) Dirección: ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 1, c/ Castán
Tobeñas, 77.
b) Localidad y código postal: Valencia 46018.
Apertura del sobre 2.
Fecha y hora: 19.12.2014, a las 12.00 horas.
Apertura del sobre 3.
Fecha y hora: 09.01.2015, a las 12.00 horas.
10. Gastos de publicidad
A cargo de los adjudicatarios.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea (si és el cas): 27.10.2014.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso): 27.10.2014.
València, 20 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport, p. d. (RC 26.03.2013, DOCV 6993), el subsecretari: Jesús
Carbonell Aguilar.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte, p. d. (RC 26.03.2013, DOCV 6.993), el subsecretario:
Jesús Carbonell Aguilar.
Num. 7393 / 31.10.2014
Entitat Pública de Sanejament d’Aigües
Residuals de la Comunitat Valenciana
25944
Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunitat Valenciana
Formalització del contracte número 2013/GV/0007 i
2014/SA/0001. Direcció i obres de construcció de les
infraestructures hidràuliques per a la connexió de les
EDAR d’Ibi i de Castalla amb la conducció existent
(Santa Aurelia-Agost) per a la comunitat de regants Verge
de la Pau d’Agost (Alacant). [2014/9858]
Formalización del contrato número 2013/GV/0007 y
2014/SA/0001. Dirección y obras de construcción de
las infraestructuras hidráulicas para la conexión de las
EDAR de Ibi y de Castalla con la conducción existente
(Santa Aurelia-Agost) para la comunidad de regantes Virgen de la Paz de Agost (Alicante). [2014/9858]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
c) Número de l’expedient: 2013/GV/0007.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.epsar.gva.es›.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2013/GV/0007.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.epsar.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: obres de construcció de les infraestructures hidràuliques per a la connexió de les EDAR d’Ibi i de Castalla amb la conducció existent (Santa Aurelia-Agost) per a la comunitat de regants Verge
de la Pau d’Agost (Alacant).
d) CPV (referència de nomenclatura): 45223500-1, 45232150-8,
45232152-2.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7113, de 18.09.2013.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obras.
b) Descripción: obras de construcción de las infraestructuras hidráulicas para la conexión de las EDAR de Ibi y de Castalla con la conducción existente (Santa Aurelia-Agost) para la comunidad de regantes
Virgen de la Paz de Agost (Alicante).
d) CPV (referencia de nomenclatura): 45223500-1, 45232150-8,
45232152-2.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número 7113, de 18.09.2013.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimat del contracte: 3.078.352,84 euros.
4. Valor estimado del contrato: 3.078.352,84 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 3.078.352,84 euros. Import total 3.724.806,94 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 3.078.352,84 euros. Importe total 3.724.806,94 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 16 de setembre de 2014.
b) Data de formalització: 30 de setembre de 2014.
c) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
CIF: A35009802.
d) Import o cànon d’adjudicació:
Import net: 1.995.000,00 euros. Import total: 2.413.950,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver quedat classificada
com l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris
d’adjudicació establits al plec.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
CIF: A35009802.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 1.995.000,00 euros. Importe total: 2.413.950,00
euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber quedado clasificada
como la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Contractació.
c) Número de l’expedient: 2014/SA/0001.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.epsar.gva.es›.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 2014/SA/0001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.epsar.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: direcció de les obres de construcció de les infraestructures hidràuliques per a la connexió de les EDAR d’Ibi i de Castalla
amb la conducció existent (Santa Aurelia-Agost) per a la comunitat de
regants Verge de la Pau d’Agost (Alacant).
d) CPV (referència de nomenclatura): 71300000-1, 71520000-9.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7213, de 13.02.2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: dirección de las obras de construcción de las infraestructuras hidráulicas para la conexión de las EDAR de Ibi y de Castalla con la conducción existente (Santa Aurelia-Agost) para la comunidad
de regantes Virgen de la Paz de Agost (Alicante).
d) CPV (referencia de nomenclatura): 71300000-1, 71520000-9.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número 7213, de 13.02.2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
Num. 7393 / 31.10.2014
25945
4. Valor estimat del contracte: 170.337,00 euros.
4. Valor estimado del contrato: 170.337,00 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 170.337,00 euros. Import total: 206.107,77 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 170.337,00 euros. Importe total: 206.107,77 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 16 de setembre de 2014.
b) Data de formalització: 30 de setembre de 2014.
c) Contractista: M. S. Ingenieros, SL. CIF: B96035787.
d) Import o cànon d’adjudicació:
Import net: 113.188,94 euros. Import total: 136.958,62 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: haver quedat classificada
com l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris
d’adjudicació establits al plec.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de septiembre de 2014.
c) Contratista: M. S. Ingenieros, SL. CIF: B96035787.
d) Importe o canon de adjudicación:
Importe neto: 113.188,94 euros. Importe total: 136.958,62 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: haber quedado clasificada
como la oferta económicamente más ventajosa por aplicación de los
criterios de adjudicación establecidos en el pliego.
València, 13 d’octubre de 2014.– El gerent, p. d. (R 09.07.2012,
DOCV núm. 6824, de 23.07.2012): Juan Luis Martínez Muro.
Valencia, 13 de octubre de 2014.– El gerente, p. d. (R 09.07.2012,
DOCV núm. 6824, de 23.07.2012): Juan Luis Martínez Muro.
Num. 7393 / 31.10.2014
Institut Valencià d’Art Modern, IVAM
25946
Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM
Formalització del contracte número 42/2014. Subministrament d’energia elèctrica de l’IVAM en alta tensió
derivat de l’acord marc, expedient 1/14CC, del subministrament d’energia elèctrica dels punts de consum de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes
i ens del sector públic empresarial i fundacional de la
Generalitat. [2014/9852]
Formalización del contrato número 42/2014. Suministro
de energía eléctrica del IVAM en alta tensión derivado
del acuerdo marco, expediente 1/14CC, del suministro de
energía eléctrica de los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes
del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat. [2014/9852]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: IVAM.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Gestió
Administrativa.
c) Número d’expedient: 42/2014.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: IVAM.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Gestión
Administrativa.
c) Número de expediente: 42/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: subministrament.
b) Descripció de l’objecte: formalització del contracte del subministrament d’energia elèctrica de l’IVAM en alta tensió derivat de l’acord
marc, expedient 1/14CC, del subministrament d’energia elèctrica dels
punts de consum de l’Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional de la
Generalitat.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de energía eléctrica del IVAM
en alta tensión derivado del acuerdo marco, expediente 1/14CC, del
suministro de energía eléctrica de los puntos de consumo de la Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector
público empresarial y fundacional de la Generalitat.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: contracte basat en l’acord marc.
3. Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: contrato basado en acuerdo marco.
4. Pressupost base de licitació IVA exclòs
Import total: 320.766,84 euros.
4. Presupuesto base de licitación IVA excluido
Importe total: 320.766,84 euros.
5. Formalització
a) Data: 8 d’octubre de 2014.
b) Contractista: Iberdrola Clientes, SAU.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import de la formalització IVA exclòs: 320.766,84 euros.
5. Formalización
a) Fecha: 8 de octubre de 2014.
b) Contratista: Iberdrola Clientes, SAU.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de la formalización IVA excluido: 320.766,84 euros.
Cosa que s’anuncia perquè en prengueu coneixement.
Lo que se comunica para general conocimiento.
València, 22 d’octubre de 2014.– El director gerent: José Miguel
García Cortés.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– El director gerente: José Miguel
García Cortés.
Num. 7393 / 31.10.2014
Universitat d’Alacant
25947
Universidad de Alicante
Adjudicació número S/9/2014. Subministrament, instal·
lació i manteniment de xarxa Wi-Fi. [2014/9850]
Adjudicación número S/9/2014. Suministro, instalación y
mantenimiento de red Wi-Fi. [2014/9850]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: S/9/2014.
1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: S/9/2014.
2. Objecte del contracte
2.1. Tipus de contracte: contracte de subministrament.
2.2. Descripció de l’objecte: subministrament, instal·lació i manteniment de xarxa Wi-Fi.
2.3. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7297 de 17 de
juny de 2014.
2. Objeto del contrato
2.1. Tipo de contrato: contrato de suministro.
2.2. Descripción del objeto: suministro, instalación y mantenimiento
de red Wi-Fi.
2.3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7297 de
17 de junio de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Criteris d’adjudicació:
Oferta econòmica: 55 punts. Criteris mitjançant judicis de valor:
45 punts.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: abierto.
3.3. Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 55 puntos. Criterios mediante juicios de valor:
45 puntos.
4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 82.644,63 euros. IVA: 17.355,37 euros. Import
total: 100.000,00 euros.
4. Presupuesto base de licitación
4.1. Base imponible: 82.644,63 euros. IVA: 17.355,37 euros. Importe total: 100.000,00 euros.
5. Adjudicació
5.1. Data: 21 d’octubre de 2014.
5.2. Contractista: Dimension Data Communications España, SLU.
5.3. Nacionalitat: espanyola.
5.4. Import d’adjudicació:
Base imposable: 82.128,13 euros. IVA: 17.246,91 euros. Import
total: 99.375,04 euros.
5. Adjudicación
5.1. Fecha: 21 de octubre de 2014.
5.2. Contratista: Dimension Data Communications España, SLU.
5.3. Nacionalidad: española.
5.4. Importe de adjudicación:
Base imponible: 82.128,13 euros. IVA: 17.246,91 euros. Importe
total: 99.375,04 euros.
Alacant, 28 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.
Alicante, 28 de octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.
Num. 7393 / 31.10.2014
Fundació Centre d’Estudis Ambientals
de la Mediterrània
Adjudicació número CG-02/14. Subministrament de gasos
en les instal·lacions de la Fundació CEAM. [2014/9833]
1. Entitat adjudicadora
Fundació CEAM. Expedient: CG-02/14.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: subministrament de gasos en les instal·lacions de la
Fundació CEAM.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
d) Criteri d’adjudicació: 80 punts al preu i 20 punts a les millores.
25948
Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo
Adjudicación número CG-02/14. Suministro de gases en
las instalaciones de la Fundación CEAM. [2014/9833]
1. Entidad adjudicadora
Fundación CEAM. Expediente: CG-02/14.
2. Objeto del contrato
a) Descripción: suministro de gases en las instalaciones de la Fundación CEAM.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
d) Criterio de adjudicación: 80 puntos al precio y 20 puntos a las
mejoras.
4. Pressupost base de licitació
Import total (IVA no inclòs): 56.000 €.
Oxigen de puresa 99,95 %: 2,66 €.
Oxigen de puresa 99,999 %: 13,28 €.
Nitrogen líquid en contenidors amb pressió de treball entre 3 i 5
bars: 2,00 €.
Nitrogen de puresa 99,999 %: 5,63 €.
Aire comprimit: 3,15 €.
Aire d’alta puresa per a cromatografia: 3,71 €.
Argó de puresa 99,999 %: 3,85 €.
Hidrogen de puresa 99,999 %: 7,19 €.
Gas PR: 9,80 €.
Heli de puresa 99,999 %: 16,00 €.
Heli globus: 6,31 €.
Gel sec de 3 mm en 10 kg: 5,15 €.
Mescla 2 components gas reactiu: 282,79 €
Mescla 3 components gas reactiu: 354,58 €
Mescla 4 components gas reactiu: 428,12 €
Mescla 5 components gas reactiu: 478,02 €
Mescla 2 components gasos no reactius: 177,73 €.
Mescla 3 components gasos no reactius: 252,14 €.
Mescla 4 components gasos no reactius: 328,31 €.
Mescla 5 components gasos no reactius: 403,61 €.
Contracte anual/botella i any: 52,50 €.
Lloguer diari de botelles/botella i dia: 0,30 €.
Servici distribució/botella: 3,32 €.
ADR/botella: 1,47 €.
Servici distribució nitrogen líquid: 33,20 €.
Certificat anàlisi segons ISO 6141: 71,40 €.
Certificat anàlisi segons ISO 17025: 138,60 €.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total (IVA no incluido): 56.000 €.
Oxígeno de pureza 99,95 %: 2,66 €.
Oxígeno de pureza 99,999 %: 13,28 €.
Nitrógeno líquido en contenedores con presión de trabajo entre 3 y
5 bares: 2,00 €.
Nitrógeno de pureza 99,999 %: 5,63 €.
Aire comprimido: 3,15 €.
Aire de alta pureza para cromatografía: 3,71 €.
Argón de pureza 99,999 %: 3,85 €.
Hidrógeno de pureza 99,999 %: 7,19 €.
Gas PR: 9,80 €.
Helio de pureza 99,999 %: 16,00 €.
Helio globo: 6,31 €.
Hielo seco de 3 mm en 10 kg: 5,15 €.
Mezcla 2 componentes gas reactivo: 282,79 €.
Mezcla 3 componentes gas reactivo: 354,58 €.
Mezcla 4 componentes gas reactivo: 428,12 €.
Mezcla 5 componentes gas reactivo: 478,02 €.
Mezcla 2 componentes gases no reactivos: 177,73 €.
Mezcla 3 componentes gases no reactivos: 252,14 €.
Mezcla 4 componentes gases no reactivos: 328,31 €.
Mezcla 5 componentes gases no reactivos: 403,61 €.
Contrato anual/botella y año: 52,50 €.
Alquiler diario de botellas/botella y día: 0,30 €.
Servicio distribución/botella: 3,32 €.
ADR/botella: 1,47 €.
Servicio distribución nitrógeno líquido: 33,20 €.
Certificado análisis según ISO 6141: 71,40 €.
Certificado análisis según ISO 17025: 138,60 €.
5. Adjudicació
a) Data: 23.10.2014.
b) Contractista: Abelló Linde, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació:
Import total (IVA no inclòs): 56.000 €.
Oxigen de puresa 99,95 %: 2,39 €.
Oxigen de puresa 99,999 %: 4,20 €.
Nitrogen líquid en contenidors amb pressió de treball entre 3 i 5
bars: 0,84 €.
Nitrogen de puresa 99,999 %: 4,73 €.
Aire comprimit: 2,63 €.
Aire d’alta puresa per a cromatografia: 3,34 €.
Argó de puresa 99,999 %: 3,48 €.
Hidrogen de puresa 99,999 %: 5,99 €.
Gas PR: 4,81 €.
Heli de puresa 99,999 %: 12,60 €.
Heli globus: 5,69 €.
Gel sec de 3 mm en 10 kg: 1,26 €.
Mescla 2 components gas reactiu: 61,00 €.
5. Adjudicación
a) Fecha: 23.10.2014.
b) Contratista: Abelló Linde, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
Importe total: (IVA no incluido): 56.000 €.
Oxígeno de pureza 99,95 %: 2,39 €.
Oxígeno de pureza 99,999 %: 4,20 €.
Nitrógeno líquido en contenedores con presión de trabajo entre 3 y
5 bares: 0,84 €.
Nitrógeno de pureza 99,999 %: 4,73 €.
Aire comprimido: 2,63 €.
Aire de alta pureza para cromatografía: 3,34 €.
Argón de pureza 99,999 %: 3,48 €.
Hidrógeno de pureza 99,999 %: 5,99 €.
Gas PR: 4,81 €.
Helio de pureza 99,999 %: 12,60 €.
Helio globo: 5,69 €.
Hielo seco de 3 mm en 10 kg: 1,26 €.
Mezcla 2 componentes gas reactivo: 61,00 €.
Num. 7393 / 31.10.2014
Mescla 3 components gas reactiu: 72,00 €.
Mescla 4 components gas reactiu: 80,00 €.
Mescla 5 components gas reactiu: 80,00 €.
Mescla 2 components gasos no reactius: 61,00 €.
Mescla 3 components gasos no reactius: 72,00 €.
Mescla 4 components gasos no reactius: 80,00 €.
Mescla 5 components gasos no reactius: 80,00 €.
Contracte anual/botella i any: 6,00 €.
Lloguer diari de botelles/botella i dia: 0,05 €.
Servici distribució/botella: 3,10 €.
ADR/botella: 1,20 €.
Servici distribució nitrogen líquid: 31,50 €.
Certificat anàlisi segons ISO 6141: 10,00 €.
Certificat anàlisi segons ISO 17025: 61,40 €.
Paterna, 23 d’octubre de 2014.– La directora executiva: Salvadora
Cabrera Avellá.
25949
Mezcla 3 componentes gas reactivo: 72,00 €.
Mezcla 4 componentes gas reactivo: 80,00 €.
Mezcla 5 componentes gas reactivo: 80,00 €.
Mezcla 2 componentes gases no reactivos: 61,00 €.
Mezcla 3 componentes gases no reactivos: 72,00 €.
Mezcla 4 componentes gases no reactivos: 80,00 €.
Mezcla 5 componentes gases no reactivos: 80,00 €.
Contrato anual/botella y año: 6,00 €.
Alquiler diario de botellas/botella y día: 0,05 €.
Servicio de distribución/botella: 3,10 €.
ADR/botella: 1,20 €.
Servicio distribución nitrógeno líquido: 31,50 €.
Certificado análisis según ISO 6141: 10,00 €.
Certificado análisis según ISO 17025: 61,40 €.
Paterna, 23 de octubre de 2014.– La directora ejecutiva: Salvadora
Cabrera Avellá.
Num. 7393 / 31.10.2014
25950
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Notificació de resolució. Expedient sancionador de pesca
marítima número 03-015/2013. [2014/9851]
Notificación de resolución. Expediente sancionador de
pesca marítima número 03-015/2013. [2014/9851]
D’acord amb les disposicions de l’article 61, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
amb les modificacions introduïdes per mitjà de la Llei 4/1999, de 13
de gener, atés que no s’ha pogut realitzar la notificació corresponent
al domicili de l’interessat per causa no imputable a esta administració, amb este escrit se cita l’interessat, relacionat a continuació, perquè comparega en el termini de 10 dies contats a partir de l’endemà de
la publicació de la present citació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana a què s’ha remés esta comunicació, a la seu d’esta Direcció
Territorial de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, situada al carrer del Professor Manuel Sala, número
2, planta 3a, d’Alacant, en dies laborables de dilluns a divendres, i de
09.00 a 14.00 hores, a l’efecte de ser notificat dels actes relatius al procediment que s’indicarà, de la tramitació del qual són responsables estos
servicis. Si, una vegada transcorregut este termini, no hi ha comparegut,
es considerarà practicada la notificació corresponent des de l’endemà
del seu venciment.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, en relación con
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, no habiéndose podido realizar la notificación correspondiente en el domicilio del interesado por causa no imputable a esta
Administración, por la presente se le cita para que comparezca, en el
plazo de 10 días contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente citación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
al que se le ha remitido esta comunicación, en la sede de esta Dirección
Territorial de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, sita en calle Profesor Manuel Sala, número 2, planta
3.ª, en Alicante, en días laborables de lunes a viernes, y de 09.00 a 14.00
horas, al efecto de ser notificado de los actos relativos al procedimiento
que se indica, de cuya tramitación es responsable esta Dirección Territorial. Si transcurrido dicho plazo no hubiese comparecido, se tendrán por
practicadas las correspondientes notificaciones desde el día siguiente al
del vencimiento del mismo.
Interessat
Domicili
Pescados Masia e Hijos, SL C/ Pintor Lorenzo
DNI/CIF: B53715785
Casanova, 58, 3r, C
03003 Alacant (Alacant)
Procediment
Resolució expedient
sancionador pesca
marítima núm.
03-015/2013
Alacant, 21 d’octubre de 2014.– El instructor: Francisco Trillo González.
Interesado
Domicilio
Procedimiento
Pescados Masia e Hijos, SL C/ Pintor Lorenzo
Resolución expediente
DNI/CIF: B53715785
Casanova, 58, 3.º C
sancionador pesca
03003 Alicante (Alicante) marítima núm.
03-015/2013
Alicante, 21 de octubre de 2014.– El instructor: Francisco Trillo
González.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25951
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Consumidores EUROCON, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9857]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Consumidores EUROCON en el Registro Público de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9857]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
– Interessada: Asociación Consumidores EUROCON.
– Últim domicili conegut: c/ Salvà, 4-4.º, 6a. 46002 València.
– Registre: 055-S1a.
– Fase: acord inici procedimient suspensió.
– Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Consumidores EUROCON, en el Registre Públic
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al·legar i
presentar els documents que estime oportuns.
– Interesada: Asociación de Consumidores EUROCON.
– Último domicilio conocido: c/ Salvá, 4-4.º, 6.ª. 46002 Valencia.
– Registro: 055-S1ª.
– Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
– Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de Consumidores EUROCON, en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas,número 77, de València, Servici de Defensa
del Consumidor i Arbitratge de Consum, en el termini de 10 dies des de
la publicació d’este edicte.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre,
torre 2, calle Castán Tobeñas, número 77, de Valencia, Servicio de
Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, en el plazo de 10
días desde la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25952
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord de iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Consumidores ACU-Eldense en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9860]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Consumidores ACU-Eldense en el Registro Público de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9860]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
– Interessada: Asociación de Consumidores ACU-Eldense
– Últim domicili conegut: c/ Ramón Gorge, 31, 3r-D. 03600 Elda.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al·legar i
presentar els documents que estime oportuns.
– Interesada: Asociación de Consumidores ACU-Eldense.
– Último domicilio conocido: c/ Ramón Gorges, 31, 3.º-D. 03600
Elda.
– Registro: 056-S1ª
– Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
– Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la
inscripción de la Asociación de Consumidores ACU-Eldense, en el
Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la
Comunitat Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas, número 77, de València, Servici de Defensa
del Consumidor i Arbitratge de Consum, en el termini de 10 dies des de
la publicació d’este edicte.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 2, calle Castán Tobeñas, número 77, de Valencia, Servicio de
Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, en el plazo de 10 días
desde la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
– Registre: 056-S1a.
– Fase: acord inici procediment suspensió.
– Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Consumidores ACU-Eldense, en el Registre Públic
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25953
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL en el Registre Públic
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat
Valenciana. [2014/9861]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunitat Valenciana. [2014/9861]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
de 26.11.1992).
– Interessada: Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL.
– Últim domicili conegut: c/ Chile, 6-1r-C. 46021 València.
– Registre: 059-S1a.
– Fase: acord inici procediment suspensió.
– Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL, en el
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al·legar i
presentar els documents que estime oportuns.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre
2, c/ Castán Tobeñas, 77, de València –Servici de Defensa del Consumidor i Arbitratge de Consum–, en el termini de 10 dies des de la
publicació d’este edicte.
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26.11.1992).
– Interesada: Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL.
– Último domicilio conocido: c/ Chile, 6-1.º-C. 46021 Valencia.
– Registro: 059-S1ª.
– Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
– Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones AUSTEL,
en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunitat Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre,
Torre 2, c/ Castán Tobeñas, 77 de Valencia –Servicio de Defensa del
Consumidor y Arbitraje de Consumo–, en el plazo de 10 días desde la
publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació de la resolució per la qual es suspèn definitivament la inscripció de l’Asociación Foro de Consumidores de Castelló, en el Registre Públic d’Associacions
de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
[2014/9862]
25954
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificación de la resolución por la que se suspende definitivamente la inscripción de la Asociación Foro de Consumidores de Castellón, en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana. [2014/9862]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
– Interessada: Asociación Foro de Consumidores.
– Últim domicili conegut: c/ Prim, 17, 4-J. 12003 Castelló de la
Plana.
– Registre: 047-S1a.
– Fase: resolució suspensió.
– Resolució: suspendre definitivament la inscripció de l’Asociación
Foro de Consumidores de Castelló, en el Registre Públic d’Associacions
de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
– Interesada: Asociación Foro de Consumidores.
– Último domicilio conocido: c/ Prim, 17,4-J. 12003 Castellón de
la Plana.
– Registro: 047-S1ª.
– Fase: resolución suspensión.
– Resolución: suspender definitivamente la inscripción de la Asociación Foro de Consumidores de Castellón, en el Registro Público de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.
Contra este acte, que no esgota la via administrativa, pot interposarse recurs d’alçada davant el secretari autonòmic de Turisme i Comerç,
en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que s’ha establit en els articles 114 i 115 de
la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas, número 77, de València, Servici de Defensa
del Consumidor i Arbitratge de Consum, en el termini de 10 dies des de
la publicació d’este edicte.
Contra dicho acto, que no agota la vía administrativa, puede interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Turismo y
Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114
y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre,
torre 2, calle Castán Tobeñas, número 77, de Valencia, Servicio de
Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, en el plazo de 10
días desde la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
25955
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de la Federació Central
de Consumidors en el Registre Públic d’Associacions
de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Federación Central de Consumidores en el Registro Público de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana [2014/9837]
[2014/9837]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
de 261 120 1992).
Interessada: Federación Central de Consumidores.
Últim domicili conegut: av. General Barroso, 48. 46017 València.
Registre: 006-F S2a.
Fase: acord d’inici de procediment suspensió.
Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de la Federación Central de Consumidores, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 261 120 1992).
cia.
Interesada: Federación Central de Consumidores.
Último domicilio conocido: av. General Barroso, 48. 46017 Valen-
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al·legar i
presentar els documents que estime oportuns.
Registro: 006-F S2ª.
Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Federación Central de Consumidores, en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Per a conéixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas, 77, de València, Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum, en el termini de 10 dies des de la
publicació d’este edicte.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre,
torre 2, calle Castán Tobeñas, 77, de Valencia, Servicio de Defensa del
Consumidor y Arbitraje de Consumo, en el plazo de 10 días desde la
publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25956
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación Consumidores Solidarios de Hoy - Consoy en el Registre Públic
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat
Valenciana. [2014/9838]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
Consumidores Solidarios de Hoy - Consoy en el Registro
Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunitat Valenciana. [2014/9838]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Interessada: Asociación Consumidores Solidarios de Hoy – Consoy
Últim domicili conegut: avinguda del General Barroso, 48, 46017,
València.
Registre: 025-S1a
Fase: acord inici procedimient suspensió.
Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación Consumidores Solidarios de Hoy – Consoy, en el
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a aŀlegar i
presentar els documents que estime oportuns.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas, 77, de València – Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum–, en el termini de 10 dies des de la
publicació d’este edicte.
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
Interesada: Asociación Consumidores Solidarios de Hoy – Consoy
Último domicilio conocido: avenida del General Barroso, 48.
46017, Valencia.
Registro: 025-S1.ª
Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación Consumidores Solidarios de Hoy – Consoy,
en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de
la Comunitat Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d'Octubre,
torre 2, calle de Castán Tobeñas, 77, de Valencia –Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo–, en el plazo de 10 días desde
la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
25957
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Informació pública de la sol·licitud de declaració en concret d’utilitat pública del projecte de modificació de la
línia elèctrica aèria trifàsica a 20 kV Urlesa, des de la
LAAT 132 kV, Orpesa-Benicarló, fins al repetidor Irta, per
estés de fibra òptica, a Alcossebre (Alcalà de Xivert), formulada per la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU. Expedient ATLIRE/2014/4/12. [2014/9840]
Información pública de la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de modificación de
la línea eléctrica aérea trifásica a 20 kV Urlesa, desde la
LAAT 132 kV, Oropesa del Mar-Benicarló hasta repetidor
Irta, por tendido de fibra óptica, en Alcocebre (Alcalá de
Xivert), formulada por la mercantil Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU. Expediente ATLIRE/2014/4/12. [2014/9840]
Als efectes previstos en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del
Sector Elèctric, en el Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel
qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització,
subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica, se sotmet al tràmit d’informació pública la sol·licitud,
formulada per la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de
declaració, en concret d’utilitat pública, de les instal·lacions corresponents al projecte de modificació de la línia elèctrica aèria trifàsica a 20
kV Urlesa des de la LAAT 132 kV, Orpesa-Benicarló fins al repetidor
Irta, per estesa de fibra òptica, a Alcossebre (Alcalà de Xivert), província de Castelló (ATLIRE/2014/4/12).
És de significar que la declaració en concret d’utilitat pública sol·
licitada, en el cas d’atorgar-se, portarà implícits els efectes previstos en
l’article 56 de l’esmentada Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector
Elèctric.
El que es fa públic per a coneixement general i, en especial, per
als propietaris dels terrenys i la resta de titulars de béns i drets afectats
per la instal·lació, la relació dels quals s’inserix al final d’este anunci,
així com per a aquells altres que, sent titulars de drets reals o interessos
econòmics sobre els béns afectats, hagueren pogut ser omesos en la dita
relació, perquè en el termini de 20 dies, comptats a partir del següent al
de la publicació d’este anunci, puguen consultar la documentació presentada per la mercantil sol·licitant i formular, per duplicat, qualssevol
al·legacions que estimen pertinents, així com aportar per escrit les dades
oportunes per a esmenar possibles errors en la relació annexa.
La documentació podrà ser consultada en les dependències del
Servici Territorial d’Energia de Castelló, siti al carrer de Cavallers, 8,
12001 Castelló de la Plana.
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la
solicitud, formulada por la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU, de declaración en concreto de utilidad pública, de las instalaciones correspondientes al proyecto de modificación de la línea eléctrica
aérea trifásica a 20 kV Urlesa desde la LAAT 132 kV, Oropesa del MarBenicarló hasta repetidor Irta, por tendido de fibra óptica, en Alcocebre
(Alcalà de Xivert), provincia de Castellón (ATLIRE/2014/4/12).
Es de significar que la declaración en concreto de utilidad pública
solicitada, en el caso de otorgarse, llevará implicitos los efectos previstos en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, en especial, de
los propietarios de los terrenos y demás titulares de bienes y derechos
afectados por la instalación, cuya relación se inserta al final de este
anuncio, así como de aquellos otros que, siendo titulares de derechos
reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, hubieran podido ser omitidos en dicha relación, para que en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, puedan
consultar la documentación presentada por la mercantil solicitante y
formular, por duplicado, cualesquiera alegaciones que estimen pertinentes, así como aportar por escrito los datos oportunos para subsanar
posibles errores en la relación anexa.
La documentación podrá ser consultada en las dependencias del
Servicio Territorial de Energía de Castellón, sito en la calle de Caballeros, 8, 12001 Castellón de la Plana.
Castelló de la Plana, 2 d’octubre de 2014.– La cap del Servici Territorial d’Energia: Marta Debón Vicent.
Castellón de la Plana, 2 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio
Territorial de Energía: Marta Debón Vicent.
Relació de béns i drets afectats
Relació concreta i individualitzada definitiva de béns i drets afectats de modificació línia elèctrica aèria trifàsica a 20 kV Urlesa, des de la LAAT
132 kV, Orpesa-Benicarló, fins a repetidor Irta, per estesa de fibra òptica
Terme municipal: Alcalà de Xivert (pedania d’Alcossebre) (Castelló)
1
15
22
7890343BE6578N0001DY Protual, SA
2
14
117
7193525BE6579S0001UI
Referència cadastral
Titular
Suports i
anell de presa
de terra
Vol
Domicili
Longitud
(ml)
Projecció Núm.
(m²)
m²
Ocupació
temporal m²
Parcel·la/Illa
Servitud
Polígon
Finca projecte
Cadastre
Naturalesa
Ps. Herois Marroc, 71, 12570 Alcalà de
Xivert
–
–
0
0
270
Urbà
Banco Popular Español, SA
C/ Velázquez, 34, 28001 Madrid
–
–
1
1.21
10
Rústic
–
–
1
1.21
70
Rústic
–
–
1
0.96
10
Rústic
3
14
76
12004A014000760000UH
Fercoves, SA
Camí l’Atall. Ed. Mallorca, Alcossebre,
12579 Alcalà de Xivert
4
14
65
12004A014000650000UD
Desguaces Hermanos Villamón, SA
Cm. Roquetes, 2, 12005 Castelló de la
Plana
*******
Num. 7393 / 31.10.2014
25958
Relación de bienes y derechos afectados
Relación concreta e individualizada definitiva de bienes y derechos afectados de modificación línea eléctrica aérea trifásica a 20 kV Urlesa, desde
la LAAT 132 kV Oropesa-Benicarló hasta repetidor Irta, por tendido de fibra óptica
Término municipal: Alcalà de Xivert (pedanía de Alcocebre) (Castellón)
Servidumbre
Referencia catastral
Titular
Vuelo
Domicilio
Longitud
(ml)
Ps. Héroes Marruecos, 71, 12570 Alcalà
–
de Xivert
Proyección
(m²)
–
Apoyos y anillo de puesta a
tierra
Núm.
0
m²
0
Ocupación
temporal m²
Parcela/Manzana
Polígono
Finca proyecto
Catastro
270
Naturaleza
Urbano
1
15
22
7890343BE6578N0001DY Protual, SA
2
14
117
7193525BE6579S0001UI
Banco Popular Español, SA
C/ Velázquez, 34, 28001 Madrid
–
–
1
1.21
10
Rústico
3
14
76
12004A014000760000UH
Fercoves, SA
Camino l’Atall. Ed. Mallorca, Alcocebre,
–
12579 Alcalà de Xivert
–
1
1.21
70
Rústico
4
14
65
12004A014000650000UD
Desguaces Hermanos Villamón, SA
Cm. Roquetas, 2, 12005 Castellón de la
–
Plana
–
1
0.96
10
Rústico
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25959
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y
Bolsa-AUGE en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9841]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de
Banca y Bolsa-AUGE en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9841]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
Interessada: Asociación Consumidores y Usuarios de Servicios
Generales de Banca y Bolsa-AUGE
Últim domicili conegut: carrer del Comte de Montornés, 4-1-4a.
46003 València
Registre: 046-S1a
Fase: acord inici procedimient suspensió.
Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de
Banca y Bolsa-AUGE, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.
Interesada: Asociación Consumidores y Usuarios de Servicios
Generales de Banca y Bolsa-AUGE
Último domicilio conocido: calle del Conde Montornés, 4-1-4a,
46003 Valencia
Registro: 046-S1ª
Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión
Acuerdo: iniciar el procedimiento de suspensión definitiva de la
inscripción de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios
Generales de Banca y Bolsa-AUGE, en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a aŀlegar i
presentar els documents que estime oportuns.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre
2, carrer de Castán Tobeñas, 77, de València – Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum–, en el termini de 10 dies des de la
publicació d’este edicte.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d'Octubre,
torre 2, calle de Castán Tobeñas, 77, de Valencia –Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo–, en el plazo de 10 días desde
la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25960
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord d’iniciació del procediment de
suspensió definitiva de la inscripció de l’Asociación de
Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana en el
Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris
de la Comunitat Valenciana. [2014/9853]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana en
el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9853]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
de 26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, de 26.11.1992).
– Interessada: Asociación de Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana.
– Últim domicili conegut: Av. General Urrutia, 66, baixos. 46013
València.
– Registre: 050-S1a.
– Fase: acord inici procediment suspensió.
– Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Jóvenes Consumidores de la Comunitat Valenciana,
en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la
Comunitat Valenciana.
– Interesada: Asociación de Jóvenes Consumidores de la Comunitat
Valenciana.
– Último domicilio conocido: Av. General Urrutia, 66, bajos. 46013
Valencia.
– Registro: 050-S1ª
– Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión.
– Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de Jóvenes Consumidores de la Comunitat
Valenciana, en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al·legar i
presentar els documents que estime oportuns.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2,
c/ Castán Tobeñas, 77, de València –Servici de Defensa del Consumidor
i Arbitratge de Consum–, en el termini de 10 dies des de la publicació
d’este edicte.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección
General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre,
torre 2, c/ Castán Tobeñas, 77, de Valencia –Servicio de Defensa del
Consumidor y Arbitraje de Consumo–, en el plazo de 10 días desde la
publicación de este Edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
25961
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de l’acord de iniciació del procediment de
suspensió definitiva de la inscripció de la Asociación de
Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón en
el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2014/9855]
Notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento
de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación
de Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón
en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y
Usuarios de la Comunitat Valenciana. [2014/9855]
Atés que ha sigut impossible efectuar en el domicili de l’interessat
la notificació que s’indica a continuació, se’n procedix a la publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a l’efecte del que s’ha
disposat en l’article 59.5 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (Llei 30/1992,
26.11.1992).
Por haber sido imposible practicar en el domicilio del interesado
la notificación que se relaciona a continuación, se procede a su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a efectos de
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(Ley 30/1992, 26.11.1992).
– Interessada: Asociación de Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón (Mujeres en Igualdad de Castellón).
– Últim domicili conegut: c/ Gasset, 10, entresòl. 12001 Castelló
de la Plana.
– Registre: 054-S1a.
– Fase: acord inici procediment suspensió.
– Acord: iniciar procediment de suspensió definitiva de la inscripció
de l’Asociación de Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón, en el Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de
la Comunitat Valenciana.
Així mateix, se li concedix un termini de 10 dies per a al•legar i
presentar els documents que estime oportuns.
– Interesada: Asociación de Mujeres Demócratas y de Consumidores de Castellón (Mujeres en Igualdad de Castellón)
– Último domicilio conocido: c/ Gasset, 10, entresuelo. 12001 Castellón de la Plana
– Registro: 054-S1ª
– Fase: acuerdo inicio procedimiento suspensión
– Acuerdo: iniciar procedimiento de suspensión definitiva de la inscripción de la Asociación de Mujeres Demócratas y de Consumidores
de Castellón, en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, se le concede un plazo de 10 días para alegar y presentar
los documentos que estime oportunos.
Per a conèixer el contingut íntegre de l’acte, caldrà comparéixer en
la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, Subdirecció
General de Comerç i Consum, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 2,
carrer de Castán Tobeñas, número 77, de València, Servici de Defensa
del Consumidor i Arbitratge de Consum, en el termini de 10 dies des de
la publicació d’este edicte.
Para conocer el contenido íntegro del acto, deberán comparecer en
la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Subdirección General de Comercio y Consumo, ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 2, calle Castán Tobeñas, número 77, de Valencia, Servicio de
Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo, en el plazo de 10 días
desde la publicación de este edicto.
València, 22 de octubre de 2014.– La cap del Servici de Defensa del
Consumidor i Arbitratge de Consum: Gema Ferrer Portillo.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Defensa
del Consumidor y Arbitraje de Consumo: Gema Ferrer Portillo.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25962
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 7 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima el recurs d’alçada número 10/2014 contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9908]
Notificación de la Resolución de 7 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 10/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9908]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant esta resolució es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 7 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 10/2014, interposat per Alicia Peris León contra la Resolució de 15 de juliol de 2014,
del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV 7321,
21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment
d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
Es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 7 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 10/2014,
interpuesto por Alicia Peris León contra la Resolución de 15 de julio de
2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios (DOCV
7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión
de baremación que establece la lista definitiva de los participantes en el
procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas
oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25963
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 8 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 11/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9909]
Notificación en extracto de la Resolución de 8 de octubre
de 2014, del secretario autonómico de Sanidad, mediante
la que se desestima el recurso de alzada número 11/2014
contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director
general de Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9909]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú, es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 8 d’octubre de 2014, del secretari autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 11/2014, interposat
per Esther Desirée Ruiz González contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de
baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de
farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà del dia de la notificació,
d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 8 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 11/2014,
interpuesto por Esther Desirée Ruiz González contra la Resolución
de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos
Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo
de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los
participantes en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de
apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25964
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 10 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 12/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9911]
Notificación de la Resolución de 10 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 12/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9911]
En compliment del que disposa l’article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, per la present es notifica a les
persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 10 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 12/2014, interposat per José Romualdo García Pla en nom d’Adela Casesnoves Ballester
contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV 7321, 21.07.2014), per mitjà
de la qual s’ordenava la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que establix la llista
definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
Es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 10 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 12/2014,
interpuesto por José Romualdo García Pla en nombre de Adela Casesnoves Ballester contra la Resolución de 15 de julio de 2014, del director
general de Farmacia y Productos Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014),
mediante la que se ordenaba la publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que
establece la lista definitiva de los participantes en el procedimiento de
adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25965
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima el recurs d’alçada número 13/2014 contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9919]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 13/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9919]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant esta es
notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 13/2014, interposat per Francisco Javier Canales Cáceres contra la Resolució de 15 de
juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
(DOCV 7321, de 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la
comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants
en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves
oficines de farmàcia.
Pot interposar-se un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 13/2014,
interpuesto por Francisco Javier Canales Cáceres contra la Resolución
de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos
Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo
de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los
participantes en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de
apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer un recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25966
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima el recurs d’alçada número 14/2014 contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9921]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 14/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9921]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 14/2014, interposat per la María García Molina contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de
baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de
farmàcia.
Es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 14/2014,
interpuesto por María García Molina contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer un recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25967
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 16/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9923]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 16/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9923]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per la present es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre, del secretari autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 16/2014, interposat per
Ricardo Sanchis González contra la Resolució de 15 de juliol de 2014,
del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV 7321,
21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment
d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
Es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre, del secretario autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 16/2014, interpuesto
por Ricardo Sanchis González contra la Resolución de 15 de julio de
2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios (DOCV
7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión
de baremación que establece la lista definitiva de los participantes en el
procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de nuevas
oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25968
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 17/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9925]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 17/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9925]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 17/2014, interposat per M. Mercedes Pérez García contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), en què s’ordenava la publicació en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que
establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
Es pot interposar en contra un recurs contenciós administratiu en
el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la
notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 17/2014,
interpuesto por M.ª Mercedes Pérez García contra la Resolución de 15
de julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de
la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de
apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25969
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima el recurs d’alçada número 18/2014 contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9927]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 18/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9927]
En compliment del que disposa l’article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i de Procediment Administratiu Comú, per la present es notifica a les
persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 18/2014, interposat per M. José Pozo Hermosilla contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de
baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de
farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administratiu.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 18/2014,
interpuesto por M.ª José Pozo Hermosilla contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer un recurso contencioso-dministrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25970
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 19/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9929]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 19/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9929]
En compliment del que disposa l’article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant esta es notifica a les
persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 19/2014, interposat per Adolfo García de Tiedra, contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la Comissió de
Baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines
de farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà al de la data de la notificació,
d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administratiu.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 19/2014,
interpuesto por Adolfo García de Tiedra contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la Comisión de Baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.- El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25971
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 20/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9931]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 20/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9931]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb este escrit es
notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 20/2014, interposat per Ricardo Baquero Navarro contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la Comissió de
Baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines
de farmàcia.
S’hi pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 20/2014,
interpuesto por Ricardo Baquero Navarro contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la Comisión de Baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios. José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25972
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 21/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9933]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 21/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9933]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 21/2014, interposat per Miguel Ángel Sánchez Serena contra la Resolució de 15 de
juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
(DOCV 7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la
comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants
en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves
oficines de farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà del dia de la notificació,
d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 21/2014,
interpuesto por Miguel Ángel Sánchez Serena contra la Resolución
de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos
Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo
de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los
participantes en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de
apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25973
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 22/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9934]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 22/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9934]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant esta es
notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 22/2014, interposat per Francisco Javier Camisón Criado contra la Resolució de 15 de
juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris
(DOCV 7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la
comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants
en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves
oficines de farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 22/2014,
interpuesto por Francisco Javier Camisón Criado contra la Resolución
de 15 de julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos
Sanitarios (DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo
de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los
participantes en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de
apertura de nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25974
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 23/14 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9935]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que
se desestima el recurso de alzada número 23/14 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9935]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 23/14, interposat
per Antolina Gómez Campillo contra la Resolució de 15 de juliol de
2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), en què s’ordenava la publicació en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que
establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
Es pot interposar en contra un recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la data de la notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 23/14, interpuesto por Antolina Gómez Campillo contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25975
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual es
desestima el recurs d’alçada número 24/2014 contra la
Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9936]
Notificación de la Resolución de 14 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 24/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9936]
En compliment del que disposen els articles 59.5 i 60 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb este escrit s’hi
notifica a les persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 14 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 24/2014, interposat per Andrés Pérez Muñoz contra la Resolució de 15 de juliol de 2014,
del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV 7321,
21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment
d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de farmàcia.
S’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la notificació,
d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
la presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 14 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 24/2014,
interpuesto por Andrés Pérez Munóz contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.
Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
25976
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificació en extracte de la resolució de l’expedient de
reintegrament de nòmina número 21/2014. [2014/9868]
Notificación en extracto de la resolución del expediente de
reintegro de nómina número 21/2014. [2014/9868]
Atés que no s’ha pogut practicar la notificació a la persona interessada, de l’acte administratiu que s’indica a continuació, es procedix a
publicar-ne un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb els articles 59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Perquè puga tindre coneixement íntegre de l’acte i en quede constància, l’interessat podrà comparéixer en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, davant del Servici de Coordinació
de Nòmines de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, siti
al carrer del Palau, número 14, 46003 València, en horari de 09.00 a
14.00 hores.
Por no haberse podido practicar la notificación a la persona interesada del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, de conformidad con los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para que pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, el interesado podrá comparecer en el plazo
de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ante el Servicio
de Coordinación de Nóminas de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, sita en la calle Palau, número 14, de Valencia 46003, en
horario de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient: APL-21/2014.
Referència Tirant: APLAFRAC-EH46ZA/2014/21.
Interessat: Salvador Corcoles Almela. NIF 53223085G.
Domicili: carrer Manuel Sanchis Guarner, 14, 2, H, 12540 Vila-real.
València, 28 d’octubre de 2014.– El cap del servici de Coordinació
de Nòmines: Pedro Vicente Catalá Pérez.
Expediente: APL-21/2014.
Referencia Tirant: APLAFRAC-EH46ZA/2014/21.
Interesado Salvador Corcoles Almela. NIF 53223085G.
Domicilio: c/ Manuel Sanchis Guarner, 14, 2 H, 12540 Vila-real.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– El jefe del servicio de Coordinación de Nóminas: Pedro Vicente Catalá Pérez.
Num. 7393 / 31.10.2014
25977
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Informació pública de la relació d’avals dels quals es
procedix a tramitar-ne la devolució. Carta de pagament
número 46200V3448 i altres. [2014/9831]
Información pública de la relación de avales de los que se
procede a tramitar su devolución. Carta de pago número
46200V3448 y otras. [2014/9831]
Als efectes previstos en el Reglament del Joc del Bingo, el Reglament de Salons Recreatius i de Joc, el Reglament de Màquines Recreatives i d’Atzar i el Reglament de Casinos de Joc, aprovats, respectivament, pels decrets 43/2006, 44/2007, 115/2006 i 142/2009, del Consell.
I, una vegada soŀlicitades les devolucions dels avals que apareixen
en l’annex, es fan públics perquè en el termini de dos mesos els ens i els
organismes a què es fa referència en les normes assenyalades, puguen
exercir les facultats previstes en estes.
A los efectos previstos en el Reglamento del Juego del Bingo,
el Reglamento de Salones Recreativos y de Juego, el Reglamento
de Máquinas Recreativas y de Azar y el Reglamento de Casinos de
Juego, aprobados, respectivamente, por los decretos 43/2006, 44/2007,
115/2006 y 142/2009, del Consell.
Y habiendo sido solicitadas las devoluciones de los avales relacionados en el anexo, se hacen públicos los mismos para que en el plazo de
dos meses los entes y organismos a que se hace referencia en las normas
relacionadas, puedan ejercer las facultades previstas en las mismas.
València, 23 d’octubre de 2014.– La subdirectora general de Joc:
Amparo Gálvez Badenas.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– La subdirectora general de Juego:
Amparo Gálvez Badenas.
ANNEX
ANEXO
Titular
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Ramon Videogames, SL
Replay, SL
Replay, SL
Replay, SL
Replay, SL
Auto Javier Riquelme, SL
Auto Javier Riquelme, SL
Quantia
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
30.050,60
18.030,36
18.030,36
18.030,36
10.000,00
30.050,60
15.025,30
Carta de pagament
462000V3448
462001V1065
462001V1163
462001V3903
462002V929
462003V277
462003V278
462005V1677
462006V4110
462007V382
462008V315
462009V229
462009V1172
462009V1608
462009V2461
462008V3066
462010V3122
462011V1236
462012V371
0302V000650JUEO
032004V846
Titular
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Magarin, SL
Ramón Videogames, SL
Replay, SL
Replay, SL
Replay, SL
Replay, SL
Auto Javier Riquelme, SL
Auto Javier Riquelme, SL
Cuantía
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
18.030,36
30.050,60
18.030,36
18.030,36
18.030,36
10.000,00
30.050,60
15.025,30
Carta de pago
462000V3448
462001V1065
462001V1163
462001V3903
462002V929
462003V277
462003V278
462005V1677
462006V4110
462007V382
462008V315
462009V229
462009V1172
462009V1608
462009V2461
462008V3066
462010V3122
462011V1236
462012V371
0302V000650JUEO
032004V846
Num. 7393 / 31.10.2014
Ajuntament de Segorbe
25978
Ayuntamiento de Segorbe
Informació pública del projecte d’expropiació de terrenys
per a l’ampliació de la CV-200 (carretera Segorbe-Castellnovo, terme municipal de Segorbe) [2014/9846]
Información pública del proyecto de expropiación de
terrenos para la ampliación de la CV-200 (carretera Segorbe-Castellnovo, término municipal de Segorbe). 2014/9846]
Aprovat per la Diputació Provincial de Castelló, amb data 14
d’agost de 2014, el projecte d’obres per a l’ampliació de la carretera CV-200 entre el PK 0+950 i el PK 2+050 (termes municipals de
Segorbe i Castellnovo), i a l’haver d’adquirir l’Ajuntament de Segorbe
en benefici de la Diputació de Castelló els terrenys afectats per l’esmentat projecte situats en el terme municipal de Segorbe, s’ha iniciat
l’expedient d’expropiació per mitjà de la modalitat de taxació conjunta
i d’acord amb el que preveu l’article 106.2 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge
de la Comunitat Valenciana, s’exposa al públic, pel termini d’un mes, el
projecte d’expropiació, als efectes que els interessats puguen formular
les observacions i reclamacions que estimen convenients.
Aprobado por la Diputación Provincial de Castellón, con fecha 14
de agosto de 2014, el proyecto de obras para la ampliación de la carretera CV-200 entre el PK 0+950 y el PK 2+050 (términos municipales
de Segorbe y Castellnovo) y teniendo el Ayuntamiento de Segorbe que
adquirir en beneficio de la Diputación de Castellón los terrenos afectados por dicho proyecto situados en el término municipal de Segorbe,
se ha iniciado el expediente de expropiación mediante la modalidad
de tasación conjunta y de acuerdo con lo previsto en el artículo 106.2
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, se expone
al público, por el término de un mes, el proyecto de expropiación, a los
efectos de que puedan formularse por los interesados las observaciones
y reclamaciones que estimen convenientes.
Segorbe, 28 de octubre de 2014.– El alcalde: Rafael Calvo Calpe.
Segorbe, 28 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Rafael Calvo Calpe.
Num. 7393 / 31.10.2014
Promocons Vito, SL
25979
Promocons Vito, SL
Notificació als titulars cadastrals afectats pel projecte de
reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució AR-1-01 de
sòl urbà residencial del Pla General de Barxeta. [2014/9871]
Notificacion a los titulares catastrales afectados por el
proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución AR-1-01 de suelo urbano residencial del Plan General de Barxeta. [2014/9871]
Promocons Vito, SL, com a agent urbanitzador de la unitat d’execució AR1-01 de Barxeta, fa saber que no ha sigut possible notificar, als
següents titulars cadastrals inclosos en l’àmbit de la planificació, l’avís
de la presentació i sotmetiment a informació pública del programa:
Segon. Després de l’acord de 21 de gener de 2013, del ple de
l’Ajuntament de Barxeta, i en aplicació del que disposen els preceptes
esmentats, es practica la present notificació del sotmetiment a informació pública del mencionat projecte de reparcel·lació durant un mes, el
qual termini computa des de la publicació del corresponent anunci del
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercer. Durant el termini, podran formular-se qualssevol al·
legacions, en els termes legals previstos, per a la qual cosa es podrà
consultar el projecte de reparcel·lació, juntament amb la memòria de
quotes i el certificat de domini i càrregues expedit pel Registre de la
Propietat de Xàtiva, en l’Ajuntament de Barxeta, siti en la plaça de
Josep Lorente, número 1, d’este municipi.
Quart. Es fa expressa advertència del deure legal dels propietaris
i titulars de drets afectats per la reparcel·lació d’exhibir els títols que
posseïsquen i declarar les situacions jurídiques, drets reals i personals
que coneguen i afecten les seues finques, per la qual cosa servix la
present notificació com a requeriment per a l’aportació de la indicada
informació si no estiguera ja en l’expedient o esta fóra incompleta o
errònia, i s’advertix, així mateix, que l’omissió, error o falsedat d’estes
declaracions no podran afectar el resultat objectiu de la reparcel·lació.
Promocons Vito, SL, en su condición de agente urbanizador de la
unidad de ejecución AR1-01 de Barxeta, hace saber que no ha sido posible la notificación, a los siguientes titulares catastrales incluidos en el
ámbito de la planificación, del aviso de la presentación y sometimiento
a información pública del programa:
Manuel Guillem Soler
Antonio Segado Bixquert
Por ello, y siguiendo el procedimiento legalmente establecido,
anuncia:
A los efectos previstos en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), así como en el Reglamento
de Ordenación y Gestión Territorial Urbanística (ROGTU), aprobado por Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, modificado por
Decreto 36/2007, de 13 de abril, del Consell, mediante la presente notificación se hace saber:
Primero. La mercantil Promocons Vito, SL, con domicilio en la partida de La Solana, s/n, de Barxeta, ha presentado ante el Ayuntamiento
de Barxeta el proyecto de reparcelación forzosa de la unidad de ejecución AR-1-01 de suelo urbano residencial del Plan General de Barxeta,
al amparo de lo establecido por los artículos 169 y siguientes de la LUV,
y concretamente por lo previsto en los artículos 177 de la LUV y 416
del ROGTU.
Segundo. Tras el acuerdo de 21 de enero de 2013, del Pleno del
Ayuntamiento de Barxeta, y en aplicación de lo dispuesto por los citados preceptos, se practica la presente notificación del sometimiento a
información pública del mencionado proyecto de reparcelación durante
un mes, computando dicho plazo desde la publicación del correspondiente anuncio del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero. Durante el referido plazo, podrán formularse cualesquiera
alegaciones, en los términos legales previstos, para lo cual se podrá
consultar el proyecto de reparcelación, junto con la memoria de cuotas
y el certificado de dominio y cargas expedido por el Registro de la
Propiedad de Xàtiva, en el Ayuntamiento de Barxeta, sito en la plaza de
Josep Lorente, número 1, de este municipio.
Cuarto. Se hace expresa advertencia del deber legal de los propietarios y titulares de derechos afectados por la reparcelación de exhibir los
títulos que posean y declarar las situaciones jurídicas, derechos reales y
personales que conozcan y afecten a sus fincas, por lo que sirve la presente notificación como requerimiento para la aportación de la indicada
información si no obrara ya en el expediente o esta fuera incompleta o
errónea, advirtiendo, asimismo, que la omisión, error o falsedad de estas
declaraciones no podrán afectar al resultado objetivo de la reparcelación.
Barxeta, 28 d’octubre de 2014.– L’administrador únic: Víctor
Tormo Martos.
Barxeta, 28 de octubre de 2014.– El administrador único: Víctor
Tormo Martos.
Manuel Guillem Soler
Antonio Segado Bixquert
Per això, i seguint el procediment legalment establit, anuncia:
D’acord amb el que establixen la Llei 16 2005/, de 30 de desembre,
de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), i el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial Urbanística (ROGTU)aprovat, per Decret
67 2006/, de 12 de maig, del Consell, modificat per Decret 36 2007/, de
13 d’abril, del Consell, per mitjà de la present notificació es fa saber :
Primer. La mercantil Promocons Vito, SL, amb domicili en la partida de la Solana, s/n, de Barxeta, ha presentat davant de l’Ajuntament
de Barxeta el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d’execució
AR-1-01 de sòl urbà residencial del Pla General de Barxeta, a l’empara
del que establixen els articles 169 i següents de la LUV, i concretament
pel que preveuen els articles 177 de la LUV i 416 del ROGTU.