TENIS pdf free

Num. 7381 / 15.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2014, de la Direcció
General d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística,
per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Batxillerat, convocats per la Resolució de 16 d’abril de 2014.
[2014/9319]
La Resolució de 16 d’abril de 2014, de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, ha convocat per a la Comunitat Valenciana els Premis
Extraordinaris de Batxillerat, corresponents al curs 2013-2014.
Realitzades les corresponents proves, vista la proposta formulada
pel tribunal qualificador a què es referix l’apartat seté de la Resolució de
16 d’abril de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i en
virtut de les atribucions que li concedix la mateixa resolució, quan establix en l’apartat huité, punt 2, que d’acord amb la proposta formulada
pel tribunal, la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per delegació de la consellera, concedirà els 29 premis, resol:
24688
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,
por la que se adjudican los Premios Extraordinarios de
Bachillerato, convocados por la Resolución de 16 de abril
de 2014. [2014/9319]
La Resolución de 16 de abril de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, ha convocado para la Comunitat Valenciana
los Premios Extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al curso
2013-2014.
Realizadas las correspondientes pruebas, vista la propuesta formulada por el tribunal calificador a que se refiere el apartado séptimo de
la Resolución de 16 de abril de 2014, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, y en virtud de las atribuciones que le concede la propia resolución, cuando establece en el apartado octavo, punto 2 que de
acuerdo con la propuesta formulada por el tribunal, la directora general
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, por delegación de la
consellera, concederá los 29 premios, resuelve:
Primer
Adjudicar els Premis Extraordinaris de Batxillerat, corresponents al
curs 2013-2014, als estudiants que es ressenya en l’annex I de la present
resolució, relacionats per ordre de major a menor puntuació obtinguda.
Primero
Adjudicar los Premios Extraordinarios de Bachillerato, correspondientes al curso 2013-2014, a los estudiantes que se reseña en el anexo
I de la presente resolución, relacionados por orden de mayor a menor
puntuación obtenida.
Segon
Als estudiants premiats els serà anotada esta distinció en el seu
expedient acadèmic pel secretari de l’institut d’Educació Secundària en
el qual van realitzar la inscripció.
Segundo
A los estudiantes premiados les será anotada esta distinción en
su expediente académico por el secretario del instituto de Educación
Secundaria en el que realizaron la inscripción.
Tercer
D’acord amb el que preveu la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de
taxes de la Generalitat Valenciana, els estudiants que han obtingut el
Premi Extraordinari de Batxillerat no estan obligats al pagament de les
taxes per servicis acadèmics en el primer curs dels estudis superiors en
centre públic.
Tercero
De acuerdo con lo previsto en la Ley 12/1997, de 23 de diciembre,
de tasas de la Generalitat Valenciana, los estudiantes que han obtenido
el Premio Extraordinario de Bachillerato no están obligados al pago de
las tasas por servicios académicos en el primer curso de los estudios
superiores en centro público.
Quart
Els estudiants que han obtingut Premi Extraordinari de Batxillerat
poden optar prèvia inscripció al Premi Nacional de Batxillerat.
Cuarto
Los estudiantes que han obtenido Premio Extraordinario de Bachillerato pueden optar, previa inscripción, al Premio Nacional de Bachillerato.
Cinqué
La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Quinto
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 114 i 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el present
acte, que no posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut en
alçada davant de la secretària autonòmica d’Educació i Formació en el
termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido en alzada ante la secretaria autonómica de Educación y Formación
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.
València, 8 d’octubre de 2014.– La directora general d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.
Valencia, 8 de octubre de 2014.– La directora general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.
Num. 7381 / 15.10.2014
24689
ANNEX I / ANEXO I
Estudiants que han obtingut premi
Estudiantes que han obtenido premio
Nom / Nombre
1. José Pedro Aleixandre Becerra
2. María Navarro Pérez
3. Sergio Navarro Palacios
4. Ester Lobato Martínez
5. Carlos Pérez Fuentes
6. Irene Córdoba Mochales
7. Victoria Sánchez Sebastián
8. Luis Moreno Navarro
9. Vicente Miguel Planells Jarmolica
10. Damià Torres Latorre
11. Alejandra Rausell López
12. David Sanchis Pascual
13. María Orero Blat
14. Raquel María López Lillo
15. Jesús Tejada Torregrosa
16. Guillermo Santamaría Juesas
17. Adriana Cháfer Ferro
18. Juan Carlos Velázquez Muñiz
19. María Begoña Sanz Alaman
20. Andrea Andrés de Torres
21. Vega López Romero
22. Víctor Bellés Blasco
23. Ignacio Antonio Martínez Adán
24. Claudia Ordoñez Pozo
25. Adrián Sisternes Domene
26. Irene Ribes Gallén
27. Raquel López Sanantonio
28. Jesús Ángel Velasco Pastor
29. Vanessa Andreina Martín Serrano
Centre / Centro
IES Matilde Salvador
IES Thiar
IES Serra d’Espadà
San Agustín
IES José Rodrigo Botet
Jesús María
Guadalaviar
Aitana
IES La Valldigna
IES de Guadassuar
San Pedro Pascual
San José de Calasanz – Escolapios
Sagrado Corazón
IES Jorge Juan
Don Bosco – Salesianos
IES El Cabañal
IES Barri del Carmen
San José de Calasanz – Escolapios
Sagrado Corazón de Jesús – Esclavas
Nuestra Señora del Pilar
Guadalaviar
IES Peñagolosa
Sagrado Corazón HH. Maristas
Santa María del Carmen
IES Sivera Font
IES Serra d’Espadà
IES L’Eliana
IES Jaume Sebón
El Armelar
Localitat / Localidad
Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
Pilar de la Horadada
Onda
Alacant / Alicante
Manises
València / Valencia
València / Valencia
Elx-Torrellano / Elche-Torrellano
Tavernes de la Valldigna
Guadassuar
València / Valencia
València / Valencia
Godella
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
València / Valencia
Alacant / Alicante
Canals
Onda
Eliana, l’
Alacant / Alicante
Paterna