Cartel del acto.

A CTO
H OM ENA JE
Dr
a
.
Ma
r
í
aRui
zTr
a
per
o
Cat
edr
át
i
c
adeEpi
gr
af
í
ayNumi
s
mát
i
c
a
Exdec
anadel
aFac
ul
t
addeGeogr
af
í
aeHi
s
t
or
i
aUCM
Pa
r
t
i
c
i
pa
r
á
n:
L
ui
sE
nr
i
queOt
e
r
oCa
r
v
a
j
a
l
,
De
c
a
nodel
aF
a
c
ul
t
a
ddeGe
ogr
a
f
í
aeHi
s
t
or
i
a
,
Uni
v
e
r
s
i
da
dCompl
ut
e
ns
edeMa
dr
i
d
J
os
éMa
nue
l
Rui
zAs
e
nc
i
o,
Ca
t
e
dr
á
t
i
c
odePa
l
e
ogr
a
f
í
ayDi
pl
omá
t
i
c
a
,
Uni
v
e
r
s
i
da
ddeVa
l
l
a
dol
i
d
J
a
v
i
e
rdeS
a
nt
i
a
goF
e
r
ná
nde
z
,
Ca
t
e
dr
á
t
i
c
odeE
pi
gr
a
f
í
ayNumi
s
má
t
i
c
a
,
Uni
v
e
r
s
i
da
dCompl
ut
e
ns
edeMa
dr
i
d,
Di
r
e
c
t
orde
l
De
pa
r
t
a
me
nt
odeCi
e
nc
i
a
syTé
c
ni
c
a
sHi
s
t
or
i
ogr
á
f
i
c
a
s
E
mi
l
i
odeDi
e
goGa
r
c
í
a
,
Pr
of
e
s
orTi
t
ul
a
rdeHi
s
t
or
i
aCont
e
mpor
á
ne
a
,
Uni
v
e
r
s
i
da
dCompl
ut
e
ns
edeMa
dr
i
d
yRe
a
l
Ac
a
de
mi
adeDoc
t
or
e
sdeE
s
pa
ña
J
os
éMa
r
í
adeF
r
a
nc
i
s
c
oOl
mos
,
Pr
of
e
s
orTi
t
ul
a
rdeE
pi
gr
a
f
í
ayNumi
s
má
t
i
c
a
,
Uni
v
e
r
s
i
da
dCompl
ut
e
ns
edeMa
dr
i
d,
De
c
a
nodel
aF
a
c
ul
t
a
ddeCi
e
nc
i
a
sdel
aDoc
ume
nt
a
c
i
ón
L
une
s2
3dema
r
z
oal
a
s1
3
:
0
0hor
a
s
S
a
l
adeJ
unt
a
s
Fa culta d de Geogra fía e Hi
stori
a
Fi
losofía B,C/Profesor A ra nguren,s/n
Ci
uda d Uni
versi
ta ri
a ,M a dri
d