documento 474023

tIc-f-kÀ¡mÀ
C³^Àtaj³ & ]»nIv dntej³kv hIp¸v
PnÃm C³^Àtaj³ Hm^okv, Be¸pgþ688 001
t^m¬: 0477 2251349; Cþ-sa-bnÂ: prdalppy@gmail.com, sh_vsskäv:- www.prd.kerala.gov.in - þþþþþ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ
]{X¡pdn¸v 4
-"`c-W-`m-j-þ-am-Xr-`mj'
2015 P\p-hcn 28 _p[³
sF.Fkv.BÀ.H.bpsS ASp¯ ZuXyw
Nm{µ-bm³ 2 -þtUm. A\n `c-Zz-mPv
sF.Fkv.BÀ.H. Gsä-Sp-¡m³ t]mIp¶ ASp¯ ZuXyw Nm{µ-bm³ þ2 BsW¶v hn.F-kv.-Fkv.kn. kvt]kv ^nknIvkv et_m-d-«dn Ub-d-IvSÀ tUm. A\n `c-Zz-mPv ]d-ªp. 27þmaXv imkv{X- tIm¬{K-knsâ c­mw Znh-k-amb C¶se (P\phcnþ28) \S¶, tUm. ]n.-B À.
]njm-cSn A\p-kva-cW {]`mjW¯n-Â
- kwkm-cn-¡p-I-bm-bn-cp¶p At±-lw.
Nm{µ-bm³ H¶nsâ hnt£-]Ww h³hnP-b-am-bn-cp-¶p. imkv{XtemIw CXns\ Kuc-h t¯msSbmWv Däp-t\m-¡p-¶Xv. Hmtcm \nanjw Ign-bp-t´mdpw imkv{Xw ]ptcm-K-Xn-bpsS ]mXbn-emWv. imkv{X I­p-]n-Sn¯-§-fn ae-bm-fn-IÄt¡sd A`n-am-\n-¡mw.
`mc-X-¯nsâ imkv{X-t\-«-§-fn \mgn-I-¡-Ãm-bXv awKÄbmsâ hnt£-]-W-am-Wv.
kmt¦-XnIhnZy-bpsS XpS¡w apXÂ awKÄbmsâ hnt£-]-Whpw {`a-W
- -]-Y¯nÂ
F¯p¶Xp-saÃmw hnh-cn-¡p-¶ -Xm-bn-cp¶p ]cn-]mSn.
\m-v-ä]m-¡v Ub-d-IvSÀ _n.-Pn. {iotZhn, tIc-f im-k v{- Xþ km-t¦Xn-Iþ ]-cn-Øn-Xn Iu¬kn tPmbnâv Ub-d-IvSÀ tUm.BÀ {]Imiv IpamÀ, kbân-^nIv Hm^o-kÀ tUm. ]n. lcn-\mcm-b-W³ F¶n-hÀ kwkm-cn¨p.
(]n.-F³.-F. 203/2015)
]n.-sI.-A-¿-¦mÀ I­p]nSn-¯§Ä¡v
Np¡m³ ]nSn¨ {]Xn` þ hmkp-tZhdmhp
imkv{X I­p-]n-Sn-¯-§Ä¡v Np¡m³ ]nSn¨ Akmam\y{]Xn-`-bm-bn-cp¶p tUm. ]n.sI. -A-¿-¦ msc¶v I¸m¡w Cµn-cm-K mÔn skâÀ t^mÀ Bä-anIv dnkÀ¨v Ub-d-IvSÀ tUm.
]n.-B À. hmkp-tZ-h-dmhp ]d-ªp. 27þ maXv imkv{X tIm¬{K-kn tUm. ]n.-sI. A¿-¦mÀ
A\p-kva-cW {]`m-j Ww \S-¯p-I-bm-bn-cp¶p At±lw.
BW-thmÀÖtaJ-e-bnse ]p¯³ I­p-]n-Sn-¯-§-fn {][m-\-a mWv ^mÌv {_oUÀ
dnbm-IvS-dp-IÄ. CXv ]qÀ®-a mbpw `mc-X-¯ nse imkv{XÚ∙mcp-sSbpw kmt¦-XnIhnZ-Kv[-cpsSbpw {ia-^-e-a mWv. `mc-X-¯nsâ imkv{Xt\«-§ sf hmt\mfw DbÀ¯m³ Cu Hcp I­p-]nSn¯w sIm­p am{Xw Ign-ªp. CXn\v Np¡m³ ]nSn¨ alm{]Xn-`-bm-bn-cp¶p tUm. ]n.sI
A¿-¦mÀ F¶pw At±lw ]d-ªp.
C´y-bnse BWh\ne-b-§-fpsS ]pXpXe-apd dnbm-IvS-dp-IÄ- F¶ hnj-b-¯nemWv
skan\mÀ \S¶Xv. tIc-f im-kv{- Xþ km-t¦Xn-Iþ ]-cn-Øn-Xn Iu¬-kn tPmbnâv Ub-d-IvSÀ
tUm. Ia-em-£³ sIm¡Â, Xncp-h-\-´-]pcs¯ C-´y³ C³-Ìn-«yq-«v Hm^v k-b³-kv B³Uv
F-Pq-t¡-j³ dn-kÀ¨nse s{]m^: D®n¡rjvW³ \mbÀ, \mäv-]m¡v imkv{X-Ú³ hn.-F-kv.
kRvPbv IpamÀ XpS-§n-b-hÀ kwkm-cn-¨p.
(]n.-F³.-F. 204/2015)
]n.Sn. `mkv¡c¸Wn¡À imkv{XtemIs¯
\nXykvacW
im-kv{- X-ta-J-e-bn-se Hmtcm h-fÀ-¨-bnepw ]n.Sn. `m-kvI
- -c¸-Wn-¡-cp-sS kva-c-W \n-e-\nÂ-¡psa¶v Im-en-¡äv bp-Wn-th-gv-kn-än ap³ ssh-kv- Nm³-kveÀ s{]m-^. Pn.sI. i-in-[-c³ ]-d-ªp.
B-e-¸p-g-bn \-S-¡p¶ 27þma-Xv tI-c-f im-kv{- X-tIm¬-{K-kn ]n.Sn. `m-kvI-c-¸-Wn-¡À A-\pkva-c-W {]-`mj-Ww \-S-¯p-I-bm-bn-cp-¶p A-t±-lw.
`u-Xn-I-im-kv{- X-¯n-se I-­p-]n-Sn-¯§-sfÃmw Iq-Sp-X a-\-kn-em-¡-W-sa-¦n ZmÀ-i\n-I Adn-hp-IÄ Iq-Sn t\-Sn-bn-cn-¡-Ww. C-Xn-\mbn imkv{- X-ta-J-e-bn ZmÀ-i \n-I]mT-§Ä -Iq-Sn ssIIm-cyw- sN-¿p-Ww. A-[ym-]-Icpw im-kv{- X-cwK-¯v {]-hÀ-¯n-¡p-¶-h-cp-saÃmw \-½p-sS ]u-cm-WnI-am-bp-Å hn-Ú m-\-tiJ-cw a-\Ên-em-¡p-I bpw A-Xv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v sNdn-b X-ew apX ]IÀ-¶p-\Â-Ip-Ibpw th-Ww. B-Zn-Im-ew ap-X C-¶p-h-sc im-kv{- X-ta-J -e-bn-ep-­mb h-fÀ-¨bn ZmÀ-i-\n-Iam-b A-dn-hp-I-fp-­v.
Xn-cp-h-\-´-]pcw skâÀ t^mÀ hm«À dntkmgvkv Unhe]vsaâv B³Uv amt\Pvsaâv k-_vskâÀ ta-[mhn tUm. tPmÀ-P v Nm¡-t¨-cn A-[y-£-X h-ln¨p. tIcf t^mdÌv dnkÀ¨v
C³Ìnäyqj³ ap³ U-b-d-ÎÀ tUm. ]n.F-kv. Cuk, C³^Àtaj³ knÌw Unhnj³
amt\PÀ sI. i-_-co-jv F¶n-hÀ ]s¦-Sp¯p.
(]n.-F³.-F. 205/2015)
B-e-¸p-g-bp-sS ss]-Xr-Ihpw th-¼-\m-Sv Im-bepw
kw-c-£n-¡WwþtI-c-f im-kv-{X-tIm¬-{K-kv
· im-kv-{X-tIm¬-{K-kn-se \nÀ-tZ-i-§fpw B-i-b-§-fpw
ap-Jy-a-{´n-¡v k-aÀ-¸n-¡pw
{]-Ir-Xn ku-µcyw sIm­v tem-I-Sq-dn-kw `q-]-S-¯n Øm-\w ]n-Sn-¨ B-e-¸p-g-bp-sS ss]-XrIhpw th-¼-\m«p Im-bepw kw-c-£n-¡p-¶ -Xn-\m-bn ]mXn-c-¸Ånbn kw-L-Sn-¸n¨ tI-c-f imkv{X-tIm¬-{K-kn- \nÀ-tZ-iw.27þma-Xv tI-c-f k-b³-kv tIm¬-{K-kn B-e-¸p-g-bn-se P-e-i m-kv{- Xhpw ]-cn-Øn-Xnbpw F-¶
hn-j-b-¯n \-S-¶ sk-an-\m-dn-em-Wv CXn-\pÅ hn-hn-[ {]-_-Ô-§ fpw dn-t¸mÀ-«p-I-fpw A-h-X-cn¸n-¡s¸«-Xv.
sk-an-\m-dn ap-t¶m-«v h-bv-¡p-¶ B-i-b-§ fpw \nÀ-tZ-i-§fpw t{Im-UoI-cn-¨v ap-Jy-a-{´n-¡v dnt¸mÀ-«m-bn \Â-Ip-sa-¶pw B-e-¸p-g-bp-sS ss]Xr-Ikw-c-£-W-¯n-\v C-Xv {]m-hÀ-¯n-I-am-¡m³
B-h-iyam-b \-S-]-Sn-sb-Sp-¡p-sa¶pw sk-an-\m-dn ]-s¦-Sp-¯ sI.kn. thWp-tKm-]m Fw.]n.
D-d-¸p-\Â-In-.
Im-em-h -Øm hy-Xn-bm-\-§ fpw ]m-cn-ØnXn-I{]-iv\
- -§ fpw B-tKm-f-X m-]-\-hp-saÃmw PnÃ-bn-se
ImÀjn-I ta-Je-sb B-sI am-än-a-dn-¨n-cn-¡p-¶p. {]-tXy-In¨v Ip-«-\m-«n-se Ir-jn-co-Xn-bpw th-¼\m-«v Im-b-en-se ssP-h-k-ar-²n-bpw am-dn-bn-cn-¡p-¶p.
ss]Xr-Iw kw-c-£n¨p-sIm-­v \-½psS ]qÀ-hn-Icm-b IÀ-j-I-À km-l-kn-I-ambn cq-]-s¸-Sp-¯nb Ir-jn co-XnIÄ F-¶pw hn-e-s¸-«-Xm-Wv. Ip-«-\m-«n-se Ir-jn-co-XnIÄ temIss]-Xr-I- ]-«n-Ibn C-Sw- t\-Sn-b-Xn-\v {]-[m-\-Im-c-W-hpw C-Xp-X-s¶-bm-Wv.
k-ap-{Z-\n-c-¸n \n-¶v Xm-sg-bm-bn Øn-Xn-sN-¿p-¶ `q-{]-tZi-¯v `-£y-kp-c£- e-£y-a m¡n Irjn-bn-S-§Ä cq-]-s¸-Sp-¯n-sb-¶ km-l-kn-I X-b
- m-Wv ]qÀ-hn-Icm-b IÀ-j-IÀ \-ap-¡v Im-Wn-¨p-X¶-Xv.
AhÀ ss]-Xr-Iw kw-c-£n-¡p-¶-Xn-\m-bn Im-e-mh-Ø-bp-sS Xm-f-{I-a-a-\p-k-cn-¨v Irjn-sbm-cp¡n-bn-cp-¶p. th-¼-\m-«v Im-b-en-sâ sX-¡v `m-K-¯p-Å Ip-«-\m-«n H-cp-k -ab¯v ]p-©-Irjnbpw h-S-t¡ `m-K-¯mbn s]m-¡m-fn Ir-jn-co-Xn-bpw Xp-SÀ¶p-t]m-¶n-cp¶p. F-¶ m B[p\nI Ir-jn-co-Xn-IÄ CsXÃmw am-än-a-dn-¨n-cn-¡p-¶p.
th-¼-\m-«v Im-b-en-sâ {]-tXy-I-X Ip-«-\m-«nse ImÀjn-I ta-J-e-bp-am-bn F¶pw _-Ô-s¸-«p-InS-¡p-¶p-sh-¶pw ]qÀ-hn-IÀ-¡v A-dn-bm-am-bn-cp¶p. F-¶m A-Xn-Kp-cp-X-cam-b ]m-cn-Øn-Xn-I- {]iv\
- -hp-am--Wv C-t¸mÄ th-¼-\m-«v Im-benÂ.
am-en-\y-{]-iv-\w cq-£-am-Ip-¶-tXm-sS ]-IÀ-¨-hym-[n-IÄ ]-SÀ-¶p-]n-Sn-¡m-\pw th-¼-\m-«v Im-bense ssP-h-k¼-¯ v Im-¯p-kq-£n-¡m\pw I-gn-bm-sX h-cp-¶p. B-e-¸p-g-bpsS ssP-h kw-c-£W-¯n\pw hcpwX-e-ap-d-bp-sS \n-e-\nÂ-¸n-\pw Im-b-en-sâ kw-c£-Ww A-\n-hm-cy-am-sW¶pw
sk-an-\mÀ hnebncp¯n. ssP-h-ssh-hn-²y-¯n A-Sn-Øm-\-s¸-Sp¯n-b Ir-jn-bm-Wv Ip-«-\m«n B-h-iy-w. agsh-Åw kw-`-cn-¡p-¶ -tXmsS cq-£am-b Ip-Sn-sh-Å -£m-aw ]-cn-l-cn-¡m³ Ign-bp-sa¶pw C-Xv kw-_-Ôn-¨p-Å km[y-Xm ]T-\-§Ä B-h-iy-a m-sW¶pw sk-an-\m-À
Nq­n¡m«n.
sk-an-\m-dn skâÀ t^m-À hm-«À dn-tkm-gv-kv sU-h-e-]v-saâv B³-Uv am-t\-Pvs
- a-âv ap³- F-I vkn-Iyq-«ohv U-b-d-Î À tUm. C.sP. sP-bnw-kv, sN-ss¶ -sF.-s
- F.-Sn. s{]m-^kÀ tUm. sI.]n.
kp-[oÀ, ImÀjn-I k-À-h-I-emim-e Ip-ac-Iw {]m-tZin-I tI-{µ-¯n-se ap³ U-b-dÎÀ tUm.
sI.Pn. ]-ß -Ip-amÀ, cm-Po-hvK
- m-Ôn skâÀ t^mÀ _-tbm sS-I-t\m-fPn (BÀ-.Pn-.kn-._n. )kbânÌv tUm. C. {io-Ip-amÀ, tI-c-f im-kv{- X km-t¦Xn-I ]-cn-Øn-Xn Iu¬kn sa¼À sk{I«dn tUm. sI.sI. cm-a-N-{µ³, \m-äv-]m-¡v U-b-d-ÎÀ _n.Pn. {io-tZ-hn Xp-S-§n-bhÀ ]-s¦-Sp-¯p
(]n.-F³.-F. 206/2015)
tIc-f im-kv-{X tIm¬-{K-kn C¶v (P\phcn 29)
Ip«n-I-fpsS imkv{X-tIm¬-{Kkv
Ip«n-I-fpsS imkv{Xm-`n-cp-Nn hfÀ¯m\pw Ahsc t{]mÕm-ln-¸n-¡m-\p-ambn tIcf imkv{X
tIm¬{K-kn Ip«n-I-fpsS imkv{X tIm¬-{Kkv \-S-¯p¶-p. _wK-eq-cp-hn \S¶ 22þ mw
_me-imkv{X tIm¬{K-kn km¶n[yw Adn-bn¨ Ip-«n-IÄ-¡mWvv CXn ]-s¦-Sp-¡m-\pw
t{]mPIvSv Ah-X-cn-¸n-¡m\pw A-hk-cw.
(]n.-F³.-F. 207/2015)
tIc-f im-kv-{X tIm¬-{K-kv
C¶v (P\phcn 29) kam-]n¡pw
]mXn-c¸
- -Ån-bn \S¶p hcp¶ tIc-f im-kv-{X tIm¬-{K-kv C¶v (P\phcn 29) kam-]n¡pw.
D¨bv¡v c­n\p \S-¡p¶ kam-]-\-k-t½-f\¯n cmPy-k`m D]m-[y-£³ s{]m^. ]n.-sP. Ipcy³
kam-]-\-{]-`m-jWw \S-¯pw. B`y-´ca{´n ctaiv sN¶n-¯e B[y£yw h-ln-¡pw. sI.-kn. thWptKm-]m Fw.-]n. apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-¡pw.
(]n.-F³.-F. 208/2015)
ZÀLmkv £Wn¨p
\Kck`m {]tZi¯v {]hÀ¯n¡p¶ Be¸pg AÀ_³ sF.kn.Un.Fkv. t{]mPIvSnse 177
A¦WhmSnIfnte¡v I­nP³kn km[\§Ä hnXcWw sN¿m³ X¿mdpÅhcn \n¶v ZÀLmkv
£Wn¨p. XmXv]cyapÅhÀ s^{_phcn aq¶n\v ]I 12\Iw Hm^okn ZÀLmkv \ÂIWw.
IqSpX hnhcw Hm^okn e`n¡pw. t^m¬ 0477þ 2251728.
(]n.-F³.-F. 209/2015)
XmXvImenI Hgnhv
]p¶{] kmKc Aip]{Xnbn _tbmsaUn¡Â F³Pn\obsd XmXvImenIambn \nban¡p¶p.
_tbm saUn¡Â F³Pn\obdn§n _ncpZhpw kÀ¡mÀ AwKoIrX Bip]{Xnbn {]hr¯n
]cnNbhpamWv tbmKyX. XmXv]cyapÅhÀ tbmKyX sXfnbn¡p¶ kÀ«n^n¡äpIfpsS ]IÀ¸p
klnXw s^{_phcn 11\v ]I aq¶n\Iw AUvan\nkvt{SäÀ, kmKc Bip]{Xn, ]p¶{] F¶
hnemk¯n At]£ \ÂIWw. At]£m t^mdw www.sagarahospital.org F¶ sh_v
sskänse IcnbÀ tkmWn e`n¡pw.
(]n.-F³.-F. 210/2015)
//Ah-km-\n¨p//