documento 465652

c:t
Q.I
,
ii
uu~n~fil~11~
~11". ~~1n
.
~ 1'U11eun11 ~1Ufi\11'Uri'1Li.'1~1Jfl1'.iUflfl'HNVle:J\l~'U~\1"11~'11ff4~ (fl~lJ\11'Uri'1 Li.'l~lJ LL~t~~'U1Vltl\ltl'U)
~ '11U ool!>rn.m/~6"16YY'
1'cu~ ~~
1Jfl'.i1fl1J
l!>ctct~
b~[).:J fl1'.i~~i.'l'.i'.ieJm1'V'IUfl\11'Uri1'UVle:J\l~'U ~1LL"1U\lfli~~LL~L~fl ~'UV~~'U1L~flL~fl"Utl'1e:J\lflfl'.iUflfl'.ie:J\I
ri1'UVle:J\l~'U tl'.it~1U\IUtl'.itlJ1ru
ci1
11C:o
'V'l.fll. l!>ctct'."11
o
L'.iEl'U 'Vltl\lt'l'Utl1L.fltl 'VJfltl1U1tl
!Jl11J"1U\l~e:J~\1"11~'11~l!~ ~
'11U ool!>rn.rn/1 rnrn(9)C9:'
~\ll'U~
(9)\!) tl'UCJ1CJ'U l!>ctct'."11
LL~\!
~~1.'l'.i'.ieJ\Jl'.i1'V'IUfi\11'U'11'UVle:J\l~'U ~1 LL"1U\lfli~~LL~ L~ fl~'U V~~'U1 L~fl L~ fl"Ue:J\ltl\I flfl'.iUflfl'.ieJ'1i:i1'UVltJ\l~'U
tl'.it~1tJ'1utl'.itlJ1ru 'V'l .f!l. l!>ctct"1! L~a1~eJ\lflfl'.iUflfl'.ieJ'li:i1'UVfa'1~'U~1L U'Ufl1'.i~~L~ amL~tU'.i'.i~ LL~\1~'1
er~ LL~ L~fl~ilflrui.'11JU~fl'.iU'11'UL U'Ufl'.icr~ LL~ L~fl1 ~LL~1 Li.'1~'1.fl1Ell 'W1'W~ QIO 6''U11fUJ lr:lct'ct'~ "11fl1~
~1 LU'U fl1'.ib ~LL~1 Li.'l~Wl1 CJ b 'U n1"1'U~ 1 ~a\lf1 fl '.itl flfl'.itJ\1'11'UVl e:J\l~'U~1~-ru fl1'.i~~i.'l'.i'.ieJ\Jl '.i1'V'IUfl\11'U
\I \I
\I \I \I
,
'UVltl\l~'U~1 Lu'Ufl1'.ii:i\leJ\Jl'.i1~1 LL "1'11\lmcr~
LL~ L~ fl~ er\l1~~1L il'U m'.i~\I fl~11~'Um1Jri'1 Li.'l~lJm'.itJ flfl'.ia\I
""1
bl
\I \I \I
vra\l~'U.111CJ1'U (9)ct'. 1'Uvi1fl1'.i vm 1'Umruilm'.i~a\IL~CJ'U"1~anm'.i"11~amru~1\I 1 zj'1hl?11m·Hwh L-num'.i
t~Vi''U!Jl11J'.itv t L1'11~ n1"1'U~ 1~'.i1 CJ\11'UL"1\Jl~~~a\ll'lmtJ flfl'.ia\1'11'UVf a\l~'U1~?11l.J1'.it1~1 L-nu m'.i'IJ'.i'.i"il LL"1 ~
'
'
LL~\l~\lfl'.icr~LL~ L~ fl1~ b ~~'1"11~'11'1U~'Vl'.i1UL~e:J'.i1 CJ\11'Ufl'.i1Ji:i\I Li.'1~1Jfl1'.itJ flfl'.itl\IVltl\l~'U '1'U
\1\1\1
,
rl1"1'U~1~tl\lfl fl'.itl flfl'.ieN'11'UVltl\I~ 'U ~1 Lil 'Ufl1'.i~~ L~ e:imL~tU'.i'.ilil LL~ \I~\lfl'.i~ ~ LL'1 L~ fl~\lfl~ 11 LL~1 ~\ILoH LL ~\I
,
O
'
I
Cit.
O
0
I
.c::it.
CV
\1\1 \I
O
I
~
II
d
f'
L'Vlf!!U1~\Jl1U~ LL~te:J\lflfl1'.iU'.i"11'.ii.'11'U\Jl1U'1 ~1 L'U'U fl1 '.ii.'l\ltl\Jl'.i1\Jl1LL "1'U\lfl'.i~~
LL~ L~fl'Vltl\lflfl'.itJ flmeM
\I'll \I
i:i1'UVltl\l~'UV'11~~1 LU'U fl1'.i~~ L~tl fl LL~ tU '.i'.ilil LL~ \l~\I fl'.icr ~LL~ L~ fl~'U fl'.il.Ji:i\I Li.'l~l.Jfl1'.itl flfl'.ie:J\IVleM ~'U
,
\1\1 \I
11rn.1bbuu'.i1a\11'Um'.ii:i\l~'UeJ1J1'.i1fl'.i~~ bbm~fl CJm1'Umrui1m'.i~e:J\lb~CJ'U "1~ai1m'.i"11~e:imru~1'1
"""
6')
I
~'1vi1'l-ITT~
1.'11lJ1'.iri~1 bu'U fl1'.i1~Vi''U mmtti t L1~1~ n1"1'U ~ LoH'.i1 CJ '11'U b"1\Jl ~~~ a'lf'l mtl fl ma\! ri1uVf e:i'1~'U1lJ?11m '.i'1
'
~1 Lu'U m'.iU'.i'.ilil Lb~ t bL~\I ~\lfl'.icr~ Lb~ b~fl1~ \Jl11J bLuu'.i1 CJ\11'U fl1'.i"Ua fl\leJl'l'.i1fl'.i~ ~ Lb'1b~fl1 ~'11iJfl\11'U'1'1 bi.'l~l.J
"
\1\1\1
\f\1\1
fl1'.itl flfl'.itJ\IVJeJ\I ~'U~\1"11~'lf~l! ~ LYl a '1t1~nu'.i11J '.i 1 CJ '11 'U1 ~fl '.ilJ i:i \I Li.'l~lJ fl 1 '.itl fl fl '.i a \I
~a1 tJ
VIa \I ~'U 'V1'.i1 u
~\Id "Ue:J1-HVfe:i\l~'Uei1L.11m U'U~'.i1U'.i11JLLUU'.i1CJ\11'U~\lfl~11 ri'1~1Ufl'11'U'1'1Li.'l~1Jfl1'.itlflfl'.ieMVfB'1~'W
\I
~'1"11~'11ff\.l~'V11\ll'V1'.ii.'11'.i"11J1CJL~"U om~
-
l!>"1Jb(9)~~
-
~ ~a
(9)"1!
.fl1Ell'W1'W~
mo 11fl'.i1fUJ lr:lct'ct'c:;;
'.i1CJ~tL~CJ~U'.i1fl!)\Jl11JLtlfli.'11'.i~'1'1lJ1'V'l~tJ1Jd LL~ ti.'11lJ1'.i'1m1'UL "1'1 ~~\l~i:i\11J1~1CJ'V11\IL1u 1'11111~1,Jfl\l 1'U
0
"'
tJ
II~ CV
cAd
1.'l\IL1.'l'.i1Jfl1'.i flfl'.ie:J\l'Vltl\1'1'Ulil\1"11~'11'1tp 'V1
Q.I
Q.I
V
C&l!!J
www.chonburilocal.go.th "11"1ltl '"Vl'W\ITiv'.i1'tlfl1'.i"
~\I L~CJ'U1J1 L~tl'Vi'11'.i'1.11~1 LU'U fl1'.i~tl1tJ
~~y
('IJ1CJV1~'11'11 ~uVliNa\lfl!~)
vteJ-l~'U~\lwl~~~;
- ,. ·---·
LL '1-:i~vi'11'Hlm1YIUn-:11'\..laTUvlel.:J ~'U
vi'8-:i~'W
·-··· ...
~1 LL 'Vlil-:ime!vi LLaL~ n fll'UrJ~\'lJ '\..11 L~ n L~ n'l!el\18\1 r1mtlnfl18\la1'U
'U'U 'U
'U
tJ1:-;"iJ1tl-:i'Utl1:-;lJ1ru YI. fl!. ivctctt'Y L~8
t ~8-:ir1mtlnfl18-:ia1'Wvi'8-:i~'U~1 Lii'Wm1~viLf'l8mLa:-;'lJ11'l
LL~\I ~\I ervi LL'1 L~ n~ii fl ru '1lJU~ fl 1'U c11mlJ'Ufl1er vi LL'1 L~ n L ~ LL~1L'1~'1fl1 fl L 'Wf'U ~ mo 5'1..111 fllJ lvctctt'Y
'V11 n Ll.J~1 LiJ'U n11L ~ LL~1b'1~'1fl1 fl L 'U n1'Vl'Uvi L ~'11um1m>f-:i b'1~lJn11U n fl18\lvl8\l~'U-;ij'\l'Vlfvi~1 biJ'Un11
\J\J
,
\J\l\J
a-:ieJl'l11~1bL'Vlil\lfl1ervi bb'1L~ n~ ir-:i11J~1bii'Wn11~\ln~ 11fi'UmlJci\IL'1~lJm1tlnfl1eNvl8\l~'U fl1flL'U
'U'U'U
l'l1lJbb'U'U11fl-:i1'Wm1'1-:ifim)m1mervi
bba L~n flm 1''Umruiim1~8-:ib~fl'W
'U'U'U
@ct 1'W'Vhm1
V1~8iim1V11~8mru~1-:i1
zj-:i'Vi'11 ~
11J'11lJ11fl~1bii'Wn11L~vl'U\Vl1lJ):-; fl:-; b1'11~n1'Vl'Wvi t ~11 fl\11'\..IL'Vl\Jl~'1~8\lrl
mtl nfl18\lci1'Wvl8\I ~'U11J'11lJ11fl
,
~1 bii'W m1'U11'1 bba:-; bb~-:i~-:ifl 1ervi bba b~n1ffi~mlJa\lb'1~lJm1tl nfl18-:ivi'8-:i~'U'Vl11'U mlJ LL 'U'U11fl\11'W
,
v
II
~.Jo
" " \J
n11'lJ8fl\18\Jl11fl1~vibLaLvin'Vln1'Vl'Uvi
'U'U'U
:::
'U'U
U'1'1U'W1vi~1-:iba fl1:-;fl:-;b1mvln1V1'Wvi1~8-:ir1mtlnfl18-:i'11'Wl'18-:i~'W~1bil'Wm1fi'vib~ an bb6'l::'U111\l
'
q
bb~\l~\lfl~~ ~ bba b~ n~\I n~11 bb~1 mlJci \I L'1~lJ m1tl n fl18\1Vl8\l~'W~\l'll81 ~'11'!!n-:11'1.J?i,:i L'1~a.m1-atln meM
VIeJ\l~'W~\l'Vl'lvi ~1 bii'Wm1ci -:i eJ\Jl11 ~1 bbV1il\lfl1ervi Lba b~n~8\lrl mtlnfl18-:ici1'Wvi'8-:i~'Wir-:i11J~1 Lii'W nT:i~vi b~ el n
tb'1:-;'lJ11'lbb~\l~\lfl~~~bb'1b~nfi'WmlJa\IL'1~lJn11Unfl18\IVleJ\l~'U fl1fl1'Uf'Uvl mo lJn11fllJ \vctct~ \Jl1lJbb'U'U
11fl\11'\..In11a \I fi'W el\Vl 11 fl1 ervi bb'1 b~ n ~ a\llJ 1Yl~8lJ'i1 Yl~8lJ bb '1'1 L~fl ru:-; n11lJ n11-U'1116!! n11/YI tin\11'Ua1 'U
Vl8-!1 ~'U Lba:: 8\lrl mtl n fl18\lci1'Uvl8-!l~'W~Ll.J~1L ii'Wn11\Jl1lJ1:-; fl:-; L1'11~ n1'Vl'Wvi'Vl11'U ~1 fl an L1'Lrn1rilijm 1
'U'U'U
'U'U'U
~8-:i L~U'LI
'Vl°ie:iijn 11V11°ie:in1ru~1.:i 6l zj.:i'Vi1 l'Vl11iiil1iJ11f1~1bil'Lln111~'1'Ll~1iJ1::u::L1~1~ rl'1V1'U~
1 ~'11'!!n\I Tua\! b'1~lJ m 1tl nfl 18\lvlel\!~ 'W ':i1 fl \11'1..1 L'Vl\Jl ~a~8-:i r1 n ':itl n fl':i8\I ci1'Wvi'8,:i ~'W11J '11l.J 1':ifl~1 Lil'W m':i
'
'lJ'j'jl\), Lb'1::
LLlJl\l~-!Jfl'jervi bL'1b~n1vi'\Vl1lJ Lb'U'U':i1 fJ\11'\..I n1':i'!J8fl\lel\Vl':i1fl)~vi bba L~ n~'1\ll.J1Yli'8lJtl
\I \J \I
\ I " \I
'11tl'ntl1::'11'WLLa:-;~\91J'W1n1':i~vim'lPim~nvi'm~'U
a1'Ua\IL'1~lJn1'lPimn'U8n1::'U'ULb'1:-;~\91J'U1fl'1n11lJLfl11"1l'U
l'V11.
o-\vlv<i'.@-~ooo
\Piel ctmm<i'.-ctmmct
l 'Vl':i'11':i o-\vlv<i'.@-~ooo ~8 ctm<i'.b
****************
., .,
\l..:l'Vl'J~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
... 0
0
"'
i'11~\J
..... ""
'
Li'l'tl'Vl~1LL'Vl\J..:I
ei11Jle:i
m.l'VI.
...
' ""
'Vlfl..:lfl\J
cl
'Vlfl..:lfl\J
11
i'l..:l"UeJ •••••••••••••••••••••••••••••••••• e.l':i1'1..:111J
(.
0
"
...................................)
•llC::.Q.IQI
~1 LL'Vl\J..:l'VleJ ..:! fl\J\l..:l'Vl'J~ ••••••••••••••••••••••••••
.., ..i
i'l..:11\J'VI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
..,
.,
d
Lb'U'U'l1£J .:J1'U n1';i°LJeJf'HeJ \9l';i1fl'lt-Jfl
LL~ Lfln
'II 'II 'II
Auaww.iu1L~nLan°llv.:Je>.:JAn'ltlnfl';iv.:Ja1u..1v~~u
'II
tl'l::~1tl.:Jutl'l::111ru
vut l!l~~iW
****************
., .,
~..:l'Vl1fl ••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
""
0
g'l1fl\J
0
'
La'tl'Vl~1LL'Vl'IH
..,
iltl'VI.
d
"
a..:i'Uil
•••••••••••••••••••••••••••••••••• ~".i1EJ{ITU
(
o
....................................")
1t1C:.vOJ
~1 LL'Vl'IH'Vlil{l '1'1J~ {l'Vl1~ ••••••••••••••••••••••••••
., d
g'l{l1'U'VI •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
F'e
.-
~/),
C!)
Lo
d
!))
F\.
g
3
:s:
a.M.
~
_,
d_,
a.JI
C!)
:s:
,e_
a.Ill
~
Sl
C!)
C'.
~' ~
_,
Sl
C!!
d
C!)
C'.
C'.
~
._)
::l
ee
C!)
Sl
~
C!)
:l>e
Lo
.-
~
~
a.JI
_,
Lo
!lle
SI
SI
_,
~e
(!!,_
c:..
a.Ill
d_,
~!l.l.
d!
!l.l.
._)
~e
C!le
2P
Sl
~II.
_,
Lo
_,
!l.l.
~
::::;
~d
_,
SI
._)
a.JI
a.JI
e
!l.l.
_,
a.JI
eeC!loe ee
~
~e
d!
Sl
_,
~'
Lo
sio ..
~e
:s:
C!)
~
a.JI
C!)
:l>-.
::l
_,
~' ::l
C!!
::l
ee
d
~::::;
SI
_,
c:§.
ee
~D
Lo
~e
!l.l.
a.JI
a.JI
:l>-.
~
a,.)
C!)
._)
._)
._)
~
Lo
!i.i.a
C!)
_,
doe
Lo
Lo
_,
a.JI
C'.
a..llP
:s:
_,
~
!l.l.
_, ~··
::::;
a.JI
d,
~
d_
~p
(!!,_
~.
~
.!l.l.
._)
Lo
c:..
!))
~
~
:;:;p
~
::::;
..
:;:;p
_,
:s:
a.JI
3
._)
._)
.-
~
a.JI
!l.l.
Lo
:l)
::l
~SJ
!))
a.JI
C'.
~
C!!
...ie
~
~
Lo
~e
~e
:s:
C!)
C!)
C!)
Lo
Lo
Lo
~
~
.::l
~~ ~~
5, e..
~e
:s:
5
:s:
~
.-
::l
·~
_,
::!>
::!>
ea..11
eSI
eSI
eSI
~
~
s11.
s11.
::l
::l
:l)
ea..11
:l)
ea..11
~
.,....
Siii.
::l
:l)
ea..11
el!oe el!oe el!oe
ddd._)
._)
._)
C!!
C!!
C!!
:l)
._)
a,.)
a.JI
a.JI
.~
3
C'.
_,
_,
!))
Slo
:si.
C'.
C'.
!))
Lo
c:..
!))
_,
:s:
!))
!))
ea..11
ee
C'.
_,
C!)
Slo
::!>
:iia
C!!
!))
_,
!))
C'.
_,
~o.,
_, ~
_, ~
_,
Lo
Lo
Lo
!l.l.
c:..
_,
_,
a.JI
~
_, a..llP
3_,
Lo
~
._)
._)
~a..11-
~
a.JI
e..
~p
~
SID.
::::;
a..lloe
C!)
~
:l>D.
a.Ill
_,
~
Lo
::::;
a.JI
~p
::::;
~e
C!!-.
C!!
_,
d,
_,
Ole
Lo
~
ee
ee ea
c:,
_,
~
Sl
ee
~e
.._)
.l!,
._)
:iia
~
_,
C!!
a.JI
_,
~
~
sa,
C!!
'.Joe
~
~
~
!l.l.
ee
!l.l.
ee
(!!._
::lll.
i!
Lo
511.
SI
s11.
....
ee
::>
~~
Lo
!:1)11,
::>
~
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11
ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11
el!, el!, el!oe el!oe el!, el!oe el!oe el!,
el!,
el!oe
el!oe
el!oe
el!,
el!oe
el!oe
el!oe
eSI es:> eSI eSI eSI es:> eSI eSI eSI es:> es:> es:>
es:> es:> es:>
..,....
.F
.,.... es:>
F
F
.,....
F
F
F
F
F
~ ~ !))
!ii ~ ~ !))
!))
!))
!I)
!ii !))
!))
.,....
s11. s11.
s11.
s11.
::l
::l
::l
Siii.
::l
::l
:l)
:l)
:l)
::l
:l)
:l)
:l)
s11. ::l
s11.
:l)
.,....
Siii.
::l
s11.
s11.
s11. s11.
s11.
::l
::l
::l
::l
::l
!))
.,....
Siii.
::l
!ii
s11.
::l
:l)
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
._)
._)
._)
._)
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
(§""
(§""
(§"""
01
(§"""
(§"""
01
(§""
01
(§"""
01
(§"""
01
(§"""
01
(§"""
01
01
(§"""
(§"""
01
0I
01
01
(§"""
1
(§"""
I
(§""
1
(§"""
1
0
0
0
0
0
0
~
er
R
0
l;\.
l;\.
l;\.
®
®
®
(§"""
s_
®
(§"""
F\.
®
(§"""
g
®
_F'e
_F'e
_F'e
l;\.
_F'e
0
_F'e
l;\.
_F'e
_F'e
l;\.
l;\.
l;\.
l;\.
9
0
9
1
~
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
:l)
ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11
ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11 ea..11
el!, el!, el!oe el!, el!, el!oe el!oe el!oe
el!,
el!oe el!oe el!, el!, el!oe el!, el!oe
d_ d_ d_ d_ d- d_ dd_
d_ dL d_ d_ dL d- d_
d- ._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
._)
(§"""
®
....)
Siii.
::l
01
®
-....s:c:.
!))
01
®
:!lo
.-
(§"""
~
c:
_,
Lo
!))
01
(§"""
~,
SI
(§"""
(§"""
~
.-
01
(§"""
e31.
Lo
(§"""
1
!I)
~
01
I
.::>
c:,
_,
(§"""
I
I
!ll
~p
01
0
C!)
cl
(§"""
(§""
c!JI_
a,.)
01
(§"""
~
.-
(§"""
(§"""
C!)
c:..
~
~~
Lo
!))
~
C'.
ea..11
~
3
:s: :s: :s: :s:
ee_ ,e_
ee_
._)
~
el!oe el!oe el!oe
see
e..
~
~,
.
._)
CllP
~
~
~
~
Lo
~p
~C!!
._)
._)
5C!)
Sl
~
_,
_, ~
_, ~
_, ~
_, ~
_, ~
_, ~
_, ~
_,
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
~
!l.l.
!l.l.
_, t'.l
_, !l.l.
_, ::::; ~ee !l.l.
_, !l.l.
_,
!))
!l)p
!l)p
3P
c:.. C!! ~p ~e ~
a..llP a.JI
...JD.
Sl
~
.
C!!
~D.
~e ~e
e
~
_,
_, ~~~!l.l.
C!!
~
C!)
~
~.
a.JI
SI
~ ..
Lo
_,
~
SID.
F
:::;e
a..llP !l.l.
~e
!))
_, e:l>
~
e2 Lo ~
~!l.l.
c:,
_, ~e ~e Slo
_, ~e
~
~
C'.
!l.l.
_,
cl
...i_
_,
!))
:s:
_,
~
:l>e
Lo
cl
C'.
_,
C!)
C!)
~
_,
Lo
Cl!
c:..
a.JI
~
_,
a.JI
~
ee
a.JI
!l.l._ eSl_
~
Sl
:s:
!))
~
a.JI
a.JI
~-- _,
e.. ge
a.JI
c:,
_,
c:§.
_,
Lo
!l.l.
_,
::l
~
~
C!)
F
_,
Lo
!l.l.
_,
~
'.Joe
~
Lo
~,
SI
_,
Lo
!l.l.
_,
~
.-
e..
~
Sl
SIP-.
Lo
:l),_
ge
.~
a.JI
Lo
~
Sl
;._.,i
~
d!
~C!l
e!l.l.
._)
~
Sl
C'.
3'
._)
:l)
C!)
~
._)
~=>
!))
~
.....
3e
::l
~
_,
C!lo
ee
C!)
_,
Lo
!l.l.
_,
~
Lo
!))
!loll
_,
Lo
!l.l.
_,
~
C'.
_,
Sl
Sl
Lo
~
!I.le
Sl
:S:D.
:=11..
~~
Lo
d,
_,
Lo
®
C'.
~
~C'.
(§"""
F'e
0
0
0
0
0
0
0
I
I
I
I
0
I
0
9
I
(§"""
1
(§"""
1
0
0
R
®
er
®
F'e
b.
0
9
1
(§"""
(§""
I
1
(§"""
(§""
I
(§"""
1
(§""
1
(§"""
1
(§"""
I
(§""
I
1
(§"""
0
(§""
0
(§"""
(§"""
0
0
0
0
g
®
_F'e
l;\.
0
9
1
(§""
er
®
®
fe
l;\.
0
9
I
F'e
b.
0
0
1
0
0
(§"""
Q..
F'e
F\.
®
®
fe
l;\.
0
9
1
F'e
b.
0
9
I
0
0
0
0
(§""
s_
®
(§"""
®
®
l;\.
l;\.
1
0
®
_F'e
0
(§""
l;\.
_F'e
9
0
0
9
I
F'e
b.
0
9
1
0
(§"""
0
0
®
0
®
R
R
®
_F'e
_F'e
l;\.
l;\.
0
0
1
0
9
I
(§"""
I
0
®
R
c>e
c:
:!>e
C'.
_,
....
....
s:
:!lo
....
!I)
~~
:=o..
~o
c>e
c:!
l;\.
®
fe
l;\.
0
9
1
:!l
~
....
_,
:!>JI ""
C!)
~
c:!e,
c:
e
e
e
::!:L
~-
fa
C!)
C!)
Lo
~
~.
d
C!)
Lo
....)
!l)
s
~~
...nD.
~
,,..-...
$_
~
C!)
C!)
~
~
::!:
:s
~
__)
~
~
C!)
C!!
~
!::!,
:::>
ee
C?)
~
::!:
~
~
C!)
Lo
:3e
:::>
._)
~'
Lo
__)
Lo
~
~
~
__)
~-
~
Lo
C!)
~
C!)
C!)
Lo
~
C!)
s
C!)
~
::!:
:s
:s
2_
::!:
:s
:s
:s
~'
._)
~
:::>
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
!»
!»
Lo
~!»
!»D
!»
._)
._)
__)
!»
__)
._)
~D
:s
C!!
__)
::!!.
..Jl
::!!.
o..llD.
__)
~
__)
~...ii
._)
..Jl
..Jl
__)
__)
~
..Jl
ee
E
::::>
e~
::!!.
!l)
!»
~e
S>D"
__)
..JlD.
~!»
..Jl
~
o..ll
ee
...-
!»
o..llD
~~
C!)
~
:s
~,
__)
~
2_
!»
C!)
~
:::>
._)
__)
Lo
~
C!)
Lo
._)
!::!
ee
~
...ii,
__)
._)
~c::!
!::!
d
s,
~
~
ie
:s
__)
__)
!i.l
__)
._)
~e
ct.
E ..
~~
__)
CllD
~e
~
__)
~
..Jl
...-
~I\.
~"'
e2
!»D
...!:'.l
~e
!::!
~
~
(!!"'
e2
~
CllD"
__)
C!)
..Jl
~D
!l)
!::!
__)
._)
~~
~
:S:
l!
__)
~
::!!.
__)
...!:'.l
d
..JlD.
__)
~D
Ea e2
:S:e
~
s ..
ED
~
__)
~D
~
..Jl
~
~
c:!Jl.
~e
~
...ii ..
!l).
~
~
I
~=>
:ii
..Jl
!!I)
::!!.
:s
~~D.
~...ii-
:;D.
__)
Lo
~
Lo
:Jill
C!!
o.JI
(!)
Lo
~,
~,
__)
__)
~
~
Sl
C!)
~
~
~
~,
C!)
Lo
~~'
~
::!!.
~
__)
!l)
~
~
__)
!l)
s.
__)
s.
__)
~
~
!l)
~
~
~
~
!l)
!l)
::!!.
__)
s.
__)
~
::!!.
__)
s.
....)
~
!l)
!l)
:S:
!l)
:S:
:S:
C!)
C!)
Lo
:S:
C!)
Lo
~
!::!,
!::!,
F
~
:::>
~
::!!.
~
!::!,
~
Lo
~
~
~
Sl
Lo
Lo
~,
__)
~
d
__)
:::>
e::Jl.
d
i'!
:::>
§11.
:::>
§11.
:::>
E
§11.
:::>
§11.
:::>
E
§11.
:::>
~,
c:
__)
~
....)
O""
C!)
:!lit
~
!::!,
::>
O""
~I\.
F
::>
Sl
Lo
!l)
!l)
!l)
!l)
§11.
§11.
§n
§11.
:::>
:::>
:::>
:s.
....)
~
~~
:::>
~
~
~
~
~
~
~
::!>
~
~
e...n e...n e...n e...n e...n
e...n eo..ll e...n e...n e...n
el!, el!, el!, el!, el!, el!, el!, el!,
d_ d- d_ d- d_ d- d_ c::!_ el!, el!,
d- c::!_
._)
._)
._)
._)
._)
._)
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
(§"'
(§"'
(§"'
(§"'
0I
(§"'
0I
0I
0I
0I
(§"'
(§"'
I
(§"'
(§"'
I
I
(§"'
I
I
0
0
0
0
0
._)
._)
._)
._)
C!!
C!!
C!!
C!!
C!!
(§"'
(§"'
(§"'
(§"'
0I
(§"'
0I
0I
0I
(§"'
0
(§"'
(§"'
(§"'
(§"'
®
(§"'
F\..
~
~ ~
R
F\..
~
®
®
®
®
~
-'0"'
b.
9
'0"'
0
~
I
I
(§"'
0I
(§"'
(§"'
I
(§"'
I
(§"'
I
I
0
0
0
0
(§"'
(§"'
(§"'
~
(§"'
~ ~
~
®
®
®
®
-'0~"' -'0~"' -'0~"' -'0~"'
b.
'0"'
~
-'0~"' -'"'
-'0"'
0
9
I
®
0
I
9
I
0
I
0
I
I
<:!!-.
~
~
~
::!>
::!>
::!>
::!>
::!>
::!>
::!>
e...n e...n e...n e...n e...n
eo..ll
eo..ll
e...n eo..ll e...n
el!, el!, el!, el!, el!, el!, el!,
el!, el!, el!,
e::!l
eSl
eSl
eSl
eSl
eSl
e::!l
eSl
eSl
eSl
......F
...F
F
F
...F
...!l)
!ii !l)
!l)
§11.
G-
~
~~
Sl
0
I
®
9
I
S'
I
C?>c
~
:!le
~
:s.
....)
O""
O""
::s::
~-
O""
~
c:!
::!:L
~
4D
~,
O""
:s
oJl
~
c:!c,
~
::!)Jl
~
....)
c: