documento 465569

"" fl'Vl:W . C9lor;noo
t:l'U'U'Ufl111'lH.'fln
~1'U1'U
C9)
'll\11
,
Iv. tl1Vl'U\1lfl11€l'U1:Wi
~1'U1'U
C9)
'll\11
,
r;n . 1'Ui.'f~flWLJ1~1:W1fl1\lfl11i
~1'U1'U
C9)
'll\11
,
~1 CJi.'f mD'LI~\;ll'U1fl ru.n1'V'li'1l1 fli1 ('¥'11.) 1~~111vi 11ri1.:im1~\;ll'U1'U mnm'Vl1.:im1Pifl~11~1il'U
,
'
~'U~Vl11i.'ft:l1'UPlfl~11'U~1oLJe:Jb~eJ\l fl11'U~Vl11~\1lfl11Plfl~1€1~1\liiCJ'Vl51"111.'fl'I{ fl11~\;ll'U1fltu.fl1'V'l~L~CJ'U1~ij1~\il'U
'\J
,
,
\J
~'1'1:wn'Vli'Vl1\lfl11L~CJ'U
0-NET i.'f\l~'U 1'11\ll'l1:W:W11'11\i1'Ui.'f1fl'1 i11Loif1citJ1~'1l1fl:WeJ1L;sCJ'U ASEAN 'lm.:ih.:iL~CJ'U'1.:in111
01
e:i.:if1 mtJ flme:i.:ici1'UVI e:i.:i~'U 1111c.1ii1l'lt:1tJ1~1.'f.:ifi L~e:i1~~'U~Vl11i.'f m'UPJ fl~1 iim1:w~ m1moif1h(i .:im1:w'1:w~'U6
.,, .,
"
"
~
\I
\I
1~Vl11\l'Vl~fli.'f'\J 1'11Lbfl'Ufl'11\lfl11Pl fl~1-LJ''UYl'U\i1'U 'V'l'VlLi?J'fl';i1'1J lvctctC9l rl'U:W11'1';i\i1'Ufl11L~ CJ'U~'lleJ\l:w11'1';i\i1'UeJ1L;sCJ'U
'\J
.-.s
c«.9
,
...
LL'1~:1J11'1';i\i1'Ui.'f1fl'11'Ul"11'1111~~ lv<9l LL'1~ij fl'1CJ'VlITT'Ufl1111\lLL~'U~\;ll'U1fltu.fl1'V'I~ L~ CJ'U.X.:i1~'U'U'lltl\l11.:ib~CJ'U~lil~
i.111tJci fl11ci\lbi.'f~:Wfl11CJ m~\il'U~'1'1:wn'Vli'Vl1\lfl11Pl fl~1'lJB\l~ L~ CJ'U (0-NET) 1~i.'f \l~'U 1111c.1n1Vl'U\1l~l1lfl11B'U1:W
"
"'I
"
cu
...
,
1'U1'U:5''U'V1{~
b'lJWl'U1.:i'W6l111
,
G>b m.1111-W''Ufi klct'ct'c::;: b1rl1 oc::;:.oo - G>b.mo 'U. ru
•
n~ .:lb'Vl'W:W'Vl1'Ufl'a ii-a1c.1'1~LB c.1111tJ11fl!J1'11:W~.:i~ci .:i:wi'V'l~e:i:w'if
m:wci-:i Li.'f ~:Wfl11U flfl1€1\lVleJ.:! ~'U
'\J
lXe:i.:i111ru~.:i-M h.:iu-a:w-ae:ieir1~b'JeJ{
•
~\l'lJBfl11:W~1:WiieJ~\l'Vl1111 LL-;j'\l €1\l fl fl 1tJ fl fl1€1\l ci1 'UVlB\l ~'U~~111
m1Pin~1'VlmL "1-:i tJ1~'1l1'1:w~'LI6LL'1~ L~ru'1l1'U1 ~~'U~V1111.'f m'LIPin~1L oif1-r'U fl11B'U1:wlil-:ifl~111'ie:i1tJ ~-:id
,
1iH1fi11"!i'11CJ1'Ufl1'arl\l'Vl~b CJ'Ue:l'U'a:W
v
"
~ .:!Vl1.:!6'1 t:11U'U-W'\9!J'U1fl WJ11'W1"!11fl1'a ('W1 .) 1lX fl1'a6'1tl''U6'l'U'Ufi 11"!i'11CJ
•
•
~1'1.Jfi 1e:i1V11-ai 1.:iur1~bfl~e:i.:i~ :w e:i1V11-anr11.:i1't.1 LLrl~Le:inm-ath~ne:ium-ae:iu-a:u ~ 1V1~ufi1"W1V1'U~ 'Vl~e:ifi 1~-Wn
(V11n'11Lll'U~e:i.:i-Wnfi'1.:ifi'U) 1lXLun'11mnne:i.:irlmtlnfl-ae:i.:i611'UVfe:i.:i~'U~t.161'.:in111
U
~\lL~CJ'U:w1L ~B1tJ1111Yi'111ru1\111LU'Ufl11l'ie:i1tJ
'lltl/\11.:i~11:wi!'U~tl
l) . l(©WJuJ_>--.
..J
('U1CJ'111'1Jtl~ ltJUllll~.:1)
•re:i.:iei5u~ f m:1111'1lnTrn Vl'W
e:i6'U~ m:wci.:i Li.'f ~:w m1tJ fl me:i-:iVfe:i-:i~'U
m:wci-:i Li.'f~:w m1tJ fl fl 1e:i-:iVIe:i-:i ~'LI
'11i1'fltJ j~i.'f 1'U LL'1 ~~\;ll'U1 fl1j~\1l fl1j Pi n~1Vfe:i-:i ~'LI
1'Vl1 . o-\v\vctC9l-~OOO 19\eJ ctr;n<9lr:JI
L'Vlji.'f11 . o-lvlvct<9l-~olvC9l-r;n
~B <9l<9llv,<9l<9l(;fl
1
i~e>.:j "m1'U1m1~~m1ffnl!1eici1.:ilit1'Vl1imffl'11 m1,,r\9JJ'Ulfltum'V'IN'~
'" ti'U i M'li
et
.
~
.
o
91 ' .. I
1~~'UN~ffllt]'Vl1i'Vll.:lfl11t1tl'U 0-NET \J'.:l'll'U l'lHl'lll.ll.111'11!1'Ufflf1~ 'Ult'lll\J'u1~'lflflll ASEAN
Cl.I
Cl.I
d
'llei.:i h.:i~t1'WimY'.:iti~ei.:iri'miJnmei.:iri1'W~ei.:i~'U"
('Yl~f1\J'l'11eJ'Urn 1 i'W)
m1ffnl! 1tll 'W 11n;)'1mm ~t tl 'Wtfli ei.:iiJ ei~ tl1fl'urei
ci1.:i'Ylrt .:ii 'U m1,,r\9JJ'U 1fl'U tf1'1ll
v
;)'fl 'ii l\9.lJ'U 1i'.i'.i l1 tm ~ff.:i fll.I
~ 'il~U 1111tlnn,,r\9JJ'U 1iJ1~mffi M't vi1'Vi'U n'Um~u ffm1m ~ 'il lt1u~~m1,,r\9JJ'U 1m1'llei.:it'Vlfl L'U 1~fj~t'Li~ti'Wu'Li~.:i1 iJ
eici1.:in~t~1'lleJ.:l'V'l~ hn fl11'V'lmiJei.:i hn i 'Uff1'1111ll~ 21 nnlJ.:i,,r\9.lJ'Ul i M'fl'Wlim1~t1'U~l'l~ei~;11P1 m1t'li'1rifl11l.I
'"
'"
~
~
.
t ll'W'Li 1~'ll'lflll ASEAN
n11liri1'U-i1:1Ju~~ ffU'U ff'U'U
~ .:ltl'UU~~tl'U cJ'U 'il~t~'U 1~'illf)'Vlf)ff1'U!m~'Vlf)~ltl'il~ttl'Ui.:i
•
•
•
N1
M'tm~tll'WNf
'Ufl11ll1
ff .:lfll.l~'il ~tll'W ff.:lfll1ttl'i .:im1~tl'U1
U'Ullttl'U 'YI~n~~tl1fl'ur~'il~
~~ M'lieicii
'U 'Vln4''Wl'l
ei'U
cu
cu
cu
cu
u
cu
q
i
'llei.:im1 ~~ m1ffnl11eicii.:iliflq tum'V'l
.
u~~il'lt1'Li1~ ff .:iri'
ii m1u 1m 1 ff'Wt'Vl ff'Vl 1-:i m1ffnll 1m ffu'U ff'W 'U i 6*tll'W 'li'eil1~'Lif
'Ul11.:i'W1t1mt1
cu
q
tlrnfrnll'Wu'U1'Vl1.:i
q
.
i 'Wfl11~11u'U.:i1'U m1 ~~m1ffnll1~lifltufll'V'll'lll.l~ff.:lfl:JJfll~'Yli.:i
llJ 'j} O
'l 'j/d
I "'
I
L!/
'l
d
m~'Vl11.:iffnl!11im1 'il.:i t~f11'Yl'U~ t'Yll.lm1uuium1ffnll1 t'U'Vlff1'.i'.ill'Vlffei.:i
L!/
"'
L!/
111~mffi6*'YI ~n ffl'l
'" 1 un 'U nm.:i m
~
&
)J
'l
""
n
JI
JI
d
'j)
n
.
1ffnll 1,J'U ~'U ;)'l'l.J 'V'l'Vl 1i rf'n1 l'll' 2551
~
&
llJ
,,;
i
I
I
1~ti i M'i 6*'1 'Uh .:i t1ti'U'Vi1111~rn ff Yi~~
&
'j)
'V'l.ff. 2552 - 2561 tm~
"'
'l
'j/d
'j/d
m1 ffnm'll'W 'V'l'U dt9;)'l'l.J rn tlm1ffnll 1 2553 11'.J'U 1'1 'W t iJ 1'V'leJ 'Ylffm'W ffnll 1mm rn'V'l\9.lJ'U lfltufll'V'l
Ht
1 ti'W i 'Yll.lfltufll'V'l
q
OJ
q
d"'
t~
~
'U11 ~11'1ti
iJ1~ff .:lfll'lll.ll.111'11;)'l'Um1t1tl'U1cu 'll ei.:i 'Yl~f1ff1'11
ttn'U nm.:i m 1 fff1lll'll'U'V'l'U ;)'l'l.J 'V'l'Vl1ifff1'.il'lf
2551 11l.l'Vl.:l
q
q
cu
q
Cl.I
"
&
Q.I
Cl.I
<119
<la
ffeJ~fl~eJ.:ltl'U'U ltl'Ulti'Li iii iJ fl11fff)lJ1 i 'U 'Vlff11'Jll ~ ffeJ.:j m ~'Vl11.:lfff)lJl~ fll 1~.:j1~n1'YI 'U ~~mu'Um 1,,r19.lJ'U 1~ tufll'V'l
'tmtl'i~~1~fl'U i.:iul'ii'U iJ1~t1:1Jfff)lJl1J~ 1 a.:i"5mJ1it1l.f fff)lJ11J~ 6 ffl'Ylfmllmfliei.:iiJei 'U m1,J'mfl~eJ'U
N't1ti'U
<u
i
'Yl~f1ff1'11
m1~~m1~t1'W1cu m1i~1m~iJ1~til'UN~rim1,,r\9JJ'Ulfltu.fll'V'lN~t1'U
ttl'Um1t1m~i'Ufltu.fll'V'ltt~~l.ll1P11;)'1'U
cu
cu
cu
q
fl11fff1ll 1
d
q
d.9
~.:!'ii~ ttl'U Vlff'Vl 1.:!U ~~fl11fl 'ii fflflUI~
'il~t~:IJ~ ~fl 11:1J ffll.11'.itl i 'U f111 ~ tl'U n~mu'U fl11:1JfflflUl'lleJ.:!'Vi
f)lJ ~
v
v
<u
~
d '
d
i
9/d.
i
'
'
d
'illtll'U'V'l'U dt9fl'U'Vl ff .:!H~ mt 1'il 'U f111!1tl'U1'lleJ.:l
Ht1
tl'U 'U!tl'l ~ ~'lf1.:!1tl u~~ 'il~tll'U f111f)1~1'1'U
! H1~ ff .:ltff1:1J
cu
cu
q
0
0
d
j)
Cl.I
'j)
'
QI
'
..::::'.),
ffU'Uff'4 'U n nu 1~~t U'U 1iJtlm111 i)llil eici1.:i tll'Wl 'Lili 11l.ll'.J niiJ tm 'U iJ1~nei'U tirn ll'W m1ff11.:ifl 11l.l'V'l1eil1 i ifti'U
0
'j)
&
'31_ I
'l
'j)
llJ I '
I "' ~
!:'1
'j)
'j)
d
fll~ffeJ'U 1Jflmmm.:im1ffnm ~unmei.:i ~:JJ'lf'U t 'Ufl11'il~'Ul~~t'U'U rn\J'fl11uU'Ul'lU~~tu'Um1ff11.:ifl11m'll:JJU'll.:l
n
n
i 'U m1n1ti'U~~l'lll.I u~~111~til'UN~'llei.:i~'U1'Yl11 h .:i~ ti'U ~.:ittl'Utfliei.:iiJei~tl1fl'tyl'iein11,,r\9JJ'Ul~~ tl'Ul'll:JJ ~~tu'U
d
&
j)
eJf)'Vll.:l'Yl'U .:!~1tl
N'U1'Ylnffm'Wfff1lll
'llei.:i 1 Ht1 ti'U 'U ff. .:iti~ei.:iri'miJnm ei.:iri1'W ~ei.:i~'W
<u
i
~.:ili'U'Vl'Ul'Vltt~~fl11l.lfflflurtllu
v
2
'JI
'l 'J/"' "'
.d
'JI
'JI
""
'l
-I
'
d
'l
'JI
'JI
'
'l
'JI
"'
fli~i:rnt.1 MlJ'Yln'l:l~~1t.1m·Hrnt.1 'Yll'WtJmrn~ t.1ilJmJ'Ul'l1'1"l ll'llJ~'Wfl11lliwniJmm·H1 11unfli mnlll'Hl'il~
fl'.i ~'IJ 1'U f11'.i i1 t'J'U .,r mii.:ili il'.i~ ~'Yl ~.flll'l
ri \I
~'lllJ 'U Ml 'l 'il fflflill'IJ fl\lfll'.i~ 'il~ t'Jfl'.i ~i'IJflW.flll'l fll'.i {1 t'J'U fll'.i fffl'U
u
•
i'W 'il~
H'1~flfl1'.i~\PJJ'U 1fl1'.i i1 t'J'U cur '\Jfl\I iTni1 t'J'U ~ 'il~U1 iii ffcu J:-1'1 i:YlJfl'YJ
i~ ffcu 'l~'U 'IJ fl\I ~i1
t'J'U
1
cu
0
JI
'
i'ltl't.1
'
lljfl~'IJ1111'.iffmt.1flnm lifl11lJ! f111m,Y1 'l 'il 'l t.11~fl\1~1\I
JI
SI
"l
Yi'l11rl'n-~l'l'.i
ml'l'.i!1t.1m'.iffn'l:l1
1'11~H~
11lJtl'U~\PJJ'UlfJW.fl1l'l U~1U1 i il~fl1'.iffr1\IUH'Wil5'1J1lfl1'.il;$\lf)'1~'Yl£ ~fl Lil fli~fffl'U~\l~fl'l i-H'fl11lJff1flty~ViJ~
fJW.fl1l'lf11'.iil'lfl1'.ifff1'1:l1~il'.i~f1fl'IJ~1t'J iJ~~1tl't.1~\l~l:Y'mfoi~ (Tangible Dimension)~\lllJ'U~\l~lt'm11t.11t'J~fl
fl1'.ifff1'1:l1
fl11lJl'lfll~t'J\I fl11lJTI'WfflT!'J ~1t'J~flfl1'.iU1iil'l'* lr1fl11lJff'W'l'il iJ~~1tl''WfJWfl1l'l'IJV\l~fffl'W (Competence
Dimension) lifl11lll;t'J1'lntuu 'l 'W f11'.ifffl'WlW~fl1'.i~flffl'.i
l,Y1 'l 'ilfl11iJ~fl\lfl1'.i'llfl\I ~i1
t'J'W
cu
iJ~~1tl'm'ill'lfl~'\Jfl'l~fffl'W
.,
l~lJ 'l 'il'lf1t'Jm ~fl~i1
t'J'W 'l-H'fi'1u u~i11mn'l:l 1 'l rii'il~i1t'Juuci~liflnmu
tl't.1 fl\lff mYi il~
cu
cu
q
ct"'l'l.Q
dv ~
X
91Q.,1JJ
'Yll'W'Ul'Ufl'l11 (Content Dimension) lll'\Jl 'il 'W1'lf1l'l'WiT1'Wfl11lJ'.i'Yl1
.,
~
'l
iii lJfl11lJflm1'1Jt'Jfl~
'Wl:ll'.i~fll'.il'.it'J'W'.i., lJfl11lJ
~
~~11
vu. mm'.itl~\PJJ'W
(Attitude Dimension) lifl11lJ
1 'l-H' ~11
., t'J'Wlilin'l:l~m'.i~~~fl~flffl'.i nn
ii' ICT uci~m'.il'l1\l 1mllu Vill iJ~~1tl'um'.iri1t'J'Yl fl~
fl11lJfl'll ff'W fl '111 il'.i ~liJ 'W H'1li'l1rl'fln1'.i lW~ lifl 11lJ t'J~ 1i '.i'.i lJ
•
"''JI"'
.c:!
iJ~ ~ l.J'W fl 11lJll 11 ~fl~ fl
(Reliability
Dimension)
')I
'l ')I
,/
')Id I
')I ')/"'
11) ')I
')I
"'
"'
~
d 'l ')I
')I
fli ~fffl'W 'lffl\lflf111lJi'Ylmt'J'Ylfl~ 'l 11 ~l'.i t'J'W i~~ nl'lfl\ll'l 1lJ'l1 '1nmrnci~'Ylfl'l:lt) m fl'Hl'Yl 'lffffl'W \91'.i \ll'l1llfl11lll'lfl\lfl1'.i
j/.c:t
lit "
'jJ
I
~ .!'I
d
e::!
j}
'l " .. I
o'
'
'\Jfl\I ~l '.i t'J'U fffl'W t ~Qfll'lfl\1191'.i \119'11lJfl11lllJ \l'HlJlt'J'H'.ifll lJ 1'11lJ1t'J'Ylfl1'11'U ~ lJfl11lJi U'1~ 'JflJ '.i~ ff'Ufll'.i W fl t'Jl\I fl '1 fl\I
0
1
uf1~1~'il~i11Yi1 'l-H'ti'IJ~i1t'Jt.1mm'.itJi11 iil'l i'uti1Jru111 'l t.1~1r51'l 'il1 \I
.,
u
ii lifl11lJ\91'.i~'HUflO\I fl 11lJ ff1flilllW~fl11lJ ~llll'W 'l t.11~ fl\I fll'.i~'Ulfl~ fl'W fll'.i ~\PJJ'W lfl Wflll'l ~11 t'J'W 'l-H'fffl~fl ~fl\I
\91H\911lJm\91'.iiT1uuci~l'11;i~'llfl\l'Hrl'n ffl'lrnn'W nci1\lfl1'.iffn'l:l 1~'W~'W ii 1u 2551 ~~fl\lfll'.i 'l-H'~i1 t'J'W ~~11Ju '¥111llu
20
u
•
cu
dri9
utii!rum
u
cu
"'9
i~ J\I~ J\11n\I uci~lifl11llff'll Yirfllln'IJm'.irn'lf'IJm'.iil'.i~1iiuflwmYimt'J 'l uuci~mt'Ju fl fl ( ffllff .) ~n~1t'J
•
•
,, '
i'liT'W rl1 fl 'l-H''W fo'IJ lt'Ji.:in ~ 11'1J '.i rn H'1'ff11~ 'il ff., \I ff~
"'1
.,
')/"'
'l
'JI
~
.
.
'
d
u ci ~ m '.i l iU'1mij ri1u 11lJ
I
fl'f)'l:J 1'\Jfl\I ~l '.i t'J'U ( 0-NET) '11'~ \l'IJ'W flt'Jl'lllfJW.flll'l ~mm !l'W fflfl '1 (IS)
..
l u fll'.i t'Jm~i'IJ H'1i:YiJq'Yl~'Yl1-:i nn
'JI
~
CV
'J}
' ...
I
l'l'.i fllJ'Yl\I '.ifl\l'.i'IJ fll'.i l'\Jl~lJ'.i~'lflfllJ
\ltl~mllri \llff1llnnilnmfl\ll'i'fl\l~'W 'Yll'lffmtl'w1 ~\I i~i~l'l11m \lflnd~t.1m'!f1t'J'l 'W
ASEAN 'llfl\lfff.ll'Wfffl'l:lli:Y'
.
"'
"'1
11)
'l'J/
d.J°a
Ji
fll '.i l'l \PJJ 'W1 fl wfll l'l fll '.iff f) 'l:l 1 t 'Yl t'J '11 ff'l
., ll'l lJ 'IJ 'W fl f) '11 'W 'Yl1 \I '11 'W \I
3
iYlu 1 i1' ~1J'111
n
"'
2.2
ffm'W ffmfl iu u-:i
h -:it1el'W1 u ff -:i ti'~ u-:ifi'm1hwrrn-:iri1u~u-:i ~'W tfi~uu 1~ ~ u1
11~nm1 'Vlt)EJam11J'1m1t~-:im1~'Vln u'1~m~1J1u m111-:iuHu~'V11H~1ff\9lf 1 u~mnJi)'llil 1u1~imiw1 ~iilu m1
.,
di
'l
'JI
'JI
'JI
"'
o'.,
"'
o'
<>''I
'JI
'JI"""
'Urn fl '1 ti 'W m flHJff fl'W t 'W 'W ff ti 'Wm~ 1J 1'W m rn WH m 1~11 ff 'It fl 11~11 !!'1~ ff 'j N ff1 rn 1'lf11ifl1 'j'U u-:i Backward
u1m~1J1'W fll'j GPAS
Design
1 u~m1ui)1J1liuu-:i~i1el'W1i1'ff~1-:i u-:ifi'fl11llf1~rn-:i
H'mnh~tiJu H'1rlmi'1Jfl1 'j
lfwiu1~i1 el'Wtiv1-:iiilu1~1J1J iji.J'j~iY'Vlnm'V'lu'j~iY'VlnH'1 ~5-:ivmiu 1 u
iYlu 1 i1'~1J'111nffmuf'fnEJ1
iuu-:i h -:ii1el'W 1 u ff -:iti'~u-:ifi'munmu-:iri1u~u-:i~u n111u~uu1m-:i
"'
2.3
fll 'j fftl'1J ff'4 'W ri 'I tff'1ll flltl1J
Ci
QI
um ff ~~\911ll H'1nnui)1J1i'l1'U 'Ufl'l'l.Jfl mm flVl'I! ilui u 1i 'j'jlJ ~ttl'miu-:i11 ~f)~\91 'j
jl.ct
~
j}
,c9
I
d
I
QI
fftll'Ufff)EJl m~1J1'Wfl11'V'IWJ'WlmWl.l\911lJ'1~!'W 'W 'Vl'lfll'jfff)EJlflell'lllflWfll'V'lfflJl\91
'j cta\1 l'U fflf)(;'j (IS) !!'1~fl1'j'jfl\l'j1J
cu
q
(IJ
'JI
, "I
fll'j!'Ulffu'j~'lflflll
"'
ASEAN 'Ufl'I
q
l H!'jel'Wff'lf1~fl'lflf11uf1fl'jfl'lff1l.l'Vlfl'ltll.I
"' ., ., o' "I
,
~ l
"I
"''l
di
~elffllJl'jflU'U~'Wl u'j~elf1\91 !'lf!'V'lflfll'j
'JI
ffti'W -:i 1u 1 i1' m mmrn uumm1J fi ~ m 'jlJ fll 'j ,J'~m1
"'
'JI
i1 el'U ~~11 mn11 m el tl'm1 ell.I~ ,-i~tfi~ nn 11 ell.I~ 1~ elijnnn
"'
~1
Q
'j)
Q
c::t.
d'G) 91 QI
j/d
!'jel'U 'j'VJ~\911llfff1elfll'V'l'Ufl'l\91'U tu'Wfll'jtffrnff11'1m~1J1'U fl11fl~1tfl11~'11 1'11f11J Ht 'jell.I
3).c:id.
d.
..
o
Q.I
"'
"'
"'
1'j 'l!'j ell.I f1'1~ll11ifll'j1~U'1~
d
d
d,C¥::1
QI
1h~tlJ'W\911llfffll'V'l'11'1~'11'11f1'11'11el ~ri-:im1llfll'jelf11~i1JH'11:Yllt)'Vlt'Vll'lfll'jfff)EJ1'Ufl'l~i1el'W (0-NET) 111'~'1~'1.J
3. illnmu1
~rnmmw
~1J1m'jffmuf'fnm iuu-:i h-:ii1eluiuff-:in~u-:ifi'munfl'jti'lri1u~u-:i~u 1.,Y1i'1Jfll'jfl1Jrniu1~el~nm
"'
1
-Ju
l'llfll'j
fll'ji1eluf iuu-:ifll.l~fl 1m.i1uff\911nEJ~ 21
mllnt1umu1~~ 11~nm'j
.
1 i'11~nnn1J'1111'j ,J'~m'j~1u fl1'jfff1EJ1uv1-:iijel'V11ifflff\91 f
G) ,,
QI
,,
,,
n'1~'Vlnm'j11-:iuHui4'wim-:i1ui'lf1fll'j
lfwiu 1.J-:i'j~1J1J h -:it1 el'W
'j}
d.
QJ
'Vlt)Ela
(SBM)
9
'j/.ct
Q.I
1~elti~mnr -:itff'1ll
,,~
QI
ff'U 1J ff'Uq 'W !l11Jfl
mn rn curncu fffl'W !'U 'U fll'j '1 ~ fll'j !'jell.I fll'j ff fll.I \91 lll '1q ~!hi hi f)l'j 'V'I WI hi lflq Wfl WI m
W'U !'Jj'11i fffl'W!W ~ '1 ~
q
cu
fl'1f11'jlJfl1'ji1elhl~~l1'11f1'11'11el ~!Ul.lf1n~~t1Jl.I
(IJ
j}
d
d
\q
'V\'1t1J'W UOUtul11t1J'U
u
~
~'1~UllUff~i1eluii1'ijni1el'W
n~~~
cu
OJ
,d'i
'I
'j)
~
9
.d
\)f1\9lti'I umllu fll'j'V'IWJ'W1\91tielti~'V1'1~'W 1 1u~fll'j elm~~1JH'1ffllt)'V11i'Vll'lfll'jfff1EJ 1iuu-:i~t1 ell.I 111~ -:iiuu 1um1~
Q.I
3.2
QI
I
O
I
Q.I
QJ
3/d
~1J1m'jffmuf'fnm iuu-:i h-:ii1eluiuff-:in~u-:ifi'munmu-:iri1u~u-:i~u mmrntl1uu1~~ 11~f1fll'j
"'
4
eiv1.:iii~'Vl 1ifl'lff\91{ tlmnJ511~ 1tl\,1 m'i'lirnfl ~ ei'W i.:i'i~1111 ~.:i ffeJ\9lfl '1'ei.:iti11 mnh~n'W.fll vi 'W
1h ~dJm11t1'W ein'lleJ\lfffll'Wffnm ( tl:!Jff.)
(SAR)
u-a~ m'i
mm'it1\91'i1'ilffeJ11'11~ m.h~dj 'Wfl w fi 1if1' -efo11J 'Wtll'i111 m'i ,j~tll'i~ii m'i
q
~1:JJ~\9l ~1:JJ1Nmrn ~1:JJVJ1u-a~'lf1t1ti'Wuti'iftum
i111h~ 1tr'll'Uff\lff\9l
hJriH11tr'W
ff'lf:JJ'll''W
riiY.:ifl:JJ
"
cu
cu cu
cu
cu
'Y11.:i1tJ1fJ'WVi:JJ
q
q
SI
I
eJtll\lf111\l'lJ11\l
3.3
~111m'ifffll'Wfff11ll 'lJeJ\l h.:i~tr'Wi'WbY\ltl\9leJ\lflf1'iUf1fl'ieJ\lff1'W~eJ\l~'W mmrnulU'W1~\9l U'W1'Vll\l
fl 11 :JJ f fl 11 :JJ ff l:JJ l'i t1~if1'f11iutln1'iu511~ eiv1.:i ii fl 11 :JJ~'W l 'll l '*11J 'Wei .:ifi'u 'i ~ n ei11'11~.:il'Wn1'iff11.:i 1fl i ei .:i i'.i ei
,,
,,
ilrnf11m'iu'i~1iJ'Wfff1t1fll'V'lfl'ieiv1.:ii'.ieim~h'l
mm'it1;i11;im~1fJ'WHn1n11
~\9l\911:JJ Coaching iJ1'Vlffmt1l'W 1'H'n11
.,
.,
fl .,'i l 'Wii ei.:i n n ,j\9l nn 11 tr'W m'i ffei 'W ~ii u 'i ~ ff'Vl TI .fll'Yi m Hrnnu 1111 n n ffei 'Wei vNii,f'W \91 ei'W l M' m., n! 'W iZnI:J ~
eiv1.:i~t1'W1., ~\9l1:J1.:i'i~1111 ~\9leiv1.:i111w1m'i
~\9l1~ei:JJ 1v.:ieiv1.:iff11.:iffnfi' ~\9l11m1~1'1.Uei:JJ-aeiv1.:iiii'lnI:J~
.,
.,
m1:1Jff'Wi'il
1fi\9l fl11:JJ~ \9l'i 111 trei\9l~\Jf1~ei.:i \91l:JJ1i'i 'i:JJ'll'l~'ll ei.:ii'lf1~1ri1~ tr'W -a.:ii'.i eiu fii..Wi .:i1'W 'll1 .:if1'1vl911w.:i
"'
'11~eim'iVi1.:i 1mfJ'W
ll) SI
'Vl:JJ ! \9l
3.4 H111
., m'iffm'Wffnm 'llei.:i 1 H~tl'W t 'WiY.:in\9lei.:ifi'munmei.:iri1'W~ei.:i~'W
if1'1fi\9lm'i~ v'Wfo-a~f
11111
.,
.,
~iim'iufrnu~rm tu\911:1Jfl11:JJ~ei.:im'i'lJei.:iiY.:ifl:JJ i.:imfl 1'W1-avu-a~1'Vlt11m'i if1'ufrnu~v'W iueiri1.:i
m'iffnm t'Vltr
u'W1~\9l l'i1.:i '1 ~.:i~ei.:i'ii\9l lM'iiei~lm1Jf1,f'W\91eJ'W'llei.:im'i
,j\9l m'iffnI:J 1eiv1.:iiiflwm'Yi ff m'Wffn'hl 1~.:i '111fJtJu-a~fl1'i l M'fl 11:JJ rl1f'iwl miei.:i'Uei.:ifltufl rnm'i ffn'hl1r~:JJm n~'W
'i1\9l111 iY.:ifl:JJl'iei iutl~'il~1fJ'WiY\lfl:JJuli.:im1~t1'Wf minnn
u
q
f1'1t1m~111'W nn 11tl'W1'11~
ei1li 11 tl'W ~ '11 r:l lf1'11 mtr
cu
q
fftll'W fff)'l:Jl~eJ\lii nn Ur:l mu~ tl'W fl1llJ 1cu eJV\91-aeim1-a1
1i'lu
cu
cu
l'Vltllf11'i l mj '1 iim'ifi''W '11 l'W l\91f1'i'ilJ i 'ttl.i"l 1.U1m l '*l uM' ei.:i~ tl'W iinn ff11.:i'tt ~ eJU lt'VlfllJ flTif11'i Best Practices
ml '*1 u ffm'Wfff1I:J1eiv1.:i'ttmn'ttmt11lim'i fl'u 'il~ri .:ir--rn l M'tYrn1 t1'Wiif,JWfll'Yitrn~iir--rn iY:JJq'Vlim.:im'i~tl'W\T .:i~u
mm'irn1Jum'it\911t1:1Jfl'Wt'Vlt1.U1riu'i~'ll'1fl:JJ
ASEAN u-a~m1:JJtfJ'W'Yi-a t-anl'Wff\911'irn~ 21
.,
3.s H111m'iffmt.1ffn'hl1
'llei.:i 1 H~t1u l uiY.:in\9lei.:ifi'munflrn.:iri1u~ei.:i~u if1'u-arnu~t1u~t1u1
.,
., 'tln~\9l
~
r1 ...
I
r1
..::::.
a
QI
o
r1
r1
.d ~I
..:g
Q,I
o
QI
1tfl 'il~'tt lJ'i ~ ~f1\91U 'W 1fl\9l '11 -a f1f11'i 'VI t]'hl tl m tll'tt'W \9l ~'VI 1ifflff \91 rn l'i'Yi~'W lff tll'W fff1'1fl'Vlt u'W 'i ~1111 tll'tt 'i 11 f11'i
tff1:JJff1Hvi~u 1l M'ffmuffnm11Juei.:ifi'mu li.:im'i~t1u .,1 eiv1.:iiiu'i~ff'VlTifll'Yiu-a~u'i~ff'VlTI r--rn l'iei i u
4.1 11Y1iuum1i1n111inf.I11.ru1111uu flwmTim1i1nm~il-:iflii~e>-:im1 m'i ,j\9lm'iffnm l 'Wu 'i~t'Vlfft 'Viti t 11'
q
q
q
.
,,
iiff'nt1fl rn i'l\9lt Vi t1:JJn11u 1u 1u'i~t'Vl m 1:JJ ~.:i nri:JJ u 'i~t 'VI ffff:JJ 1~ifnu'i ~ 'lflfl :JJ ei 1t9f t1u tYu eiv11Vl t1.:i l.i .:iJJ'm11Pi nn t1 tl'W
q
q
I
1
j/
I
mmfl'.:i nqI:J '11~eimI:J1\Pi Nu 'i~ l'Vlff~'W '1 1Vl t1.:ieiv1.:it~ t11 t'Yi'il~fll'l:l 111'.1utfl ti\! !fl~ ei.:i i'.i ei m 'i ilei ffl'i t'Vi1tYu ul'iuriu m1'
trn~,Z1 l 'O~U~'01 \l
;iei
fff1tlfll'Yi'lleJ\lHt1t1'WU'i:l~Wl1'lf'W~l1'.Jt1:JJ
i uf1'1t1'Yi~.:iuli.:i1Jwui1
.,
u u
fl11l.lffllll'it1 l umnf~m
trn~mm'it1ff11.:irnn~n'hl W'll ti\l'W 11'lm 'i:JJ~ l '*XJ il1lt\jt\Jl i 'VI mfJ 'W ~'Wil'W ffm'W ff nm~ei.:iffm:n
u -a~ Vi 1fl11m.U1 i'll '11 ~n ff \91'im'if1n'hl1 •1n ~l M' ti ei .:i u ~t ~t1 ri eiu '11~nff\91'in1 '11 'W \9l l M' Ht1t1'W11 t1 u fo ~ h ii ei .:i l \9l
'i 1t1-a ~tflt1\9liiei ~ h vN (ltfl 'i1~ll'rnnm'i \911'i1 11 tY.:i ileit1 tl'W) l M'flJ ffeJ'W eiv1.:i i 'i ~t1 t1'W~ t1uf eiv1 .:ii 'i l '*Ju \91 ei u
'W 11'lm 'i:JJ l mj '1
cu
cu
cu
cu
5
Y
3./.d
(
'JJ
.:::::.
'j)
Q.I
9' 0
Q.I
~I
'j).d
.:::::.
9
'
~!'.it'J'Wff'.il'lfl11lll fl11llflfl'.iTIJ!'Jtlfl lHlflf11'.i fl1!'.l\Pl1~!'.it'J'W!tl'l) i;nHHl\91'\Jtl'l~!'.it'J'W!u'W'll'WUlJlJ !fl ('.itl'l'.itlt'J
l'lirfl~l'W
'I
'J)
..
..
:ifu-:i1u lflHfll'.i 1m-:i.:i1u
.t
'J)
•
I
""
d""
m:1~u1'Am'.ill~1.:i '1) fll'.ilflm'l~iJ'.i~iiJui;.rn r1.:imH'm1mm~tl'fl~t1'W ~1.:i~
,d
,,\
II]
<!!
~I
'J)
•I
....
""
""
'I
'J)
"""""
Atl'l t'JHflWCVlfll'.iu'.i~!lJ'W'VllJflJllJ!'Ylt'J'l\91'.i'l !'Jftltltl tfl !u'Wlll\91'.iill'W'fflflt'l
(fll'.iu'.i~!ll'W\9llllffi1l'VHJH t'Jf!flWCVllJ\91
...
fltufll'V'l
(Rubrics) tlll!f11m'.iiJ'.i~!JJ'W 'l 11'!-~u i1
q
H'~
t'.l'WlJfltufll'V'l\91H\9lllllll\9l'.iill'W l'l1 t11'11;1fl fl'.i11t1'1u 'VlflJJ~ irlti
cu
q
q
«l
eX d
'JJ Y.c:t
.:::::.
'j)
.d .cS
ff m 'W ff fl 'l:ll 11 fl fll '.i !'.i !'.I 'W l t fl fl fl'.i 11ti1'Wu1111 'W fl 11~1H i:rn 'l ll ~ !'.i !'.I 'W 'VJ fl fl 'Wm fl fl 11m'lJ1111'Vl!'.i!'.Ifl11 (Understanding)
&
Ylr] 9/.d
a
Q.I
!IJ
1
1
d
j)
9) 9
et
&
d
o'
y,d
'j)
t
.: : :. : : :. 6t
jJd
1
~
ti'W!flfl 1llflfll'.i !'.i t'.l'W'.i f111m 'lll i 11u1111u 11~Amrnm1Ju ti-:Jflf111ll'.i'Vlm11t11u 'Vl'l 3 ll\91 t'WA1m'.i t'.l'W 'llti'lU\9lB~fl'W flti
Q.I
.
.:::::.
9)9)
.
</
.:::::..:::;::,
fl 1lllrn1ufll'.iflfl1i
m
<u
1~ l'I
j}3)
Q.I
'j)'j)
Q.I
1.c:::t.
..
&
Q
I
fl 1111rn1u
'VI flll ~m ~111u fll'.i fl 11lJ <u'.i fl l'W fl 1u !'.Ill flq w 1i '.i '.i lJ 11'.i t11i'.i'.i lJ C}f-:J! '.illl ti.:i 11
<u
.
..
..
fl'.i ti11flt'lll!nl~AH\9l
llllll\9l '.iill'W fll'.i ~ t'.l'W <ur im~\911~]f1fl '.i 1llr1-:i~l'W ffll '.i'.itl'W~fitl1fituu 5
q
«l
iJ'.i~fll '.i fltu irflllW~fl'W~'l
q
iJ'.i~ff 'lfl i-:i 8 ~l'W !!t'l~fll'.iU 11iJ~fl11m1'.lu'V'1B!iit1.:i fofl 'l 'Wfl'\911'.i'.ill~ 21 ,~ U~11 lfli:-l~fll'.ifftl11lfl Ht'lffllt"]'Vl~
'\lll'lfll'.i~t'J'Wr'.i~l'i11<JJ1~
0-NET Ut'l~Ht'lfll'.ifftllJlfl'.i~i11mm<JJl~'Utl'l OECD 1 iJrnflrn PISA ~illul'i1;1fl ,~
..
i1'.lu mh-:i~i1 HBffllt"J'Vl~'llti'l ~~ t'.l'W 1 '\llt1t1~'l u'.i~i11~~1fli1mwcyf !'V'l'.il~~~t'.l'W iiimmrnA t111~t1fft1111'flm1llf i ;,:i
ftfl 1ifl'.i 1~ l'l1 ~ (~.:ii 1'.lu ~ti fft111~tit1flAlllll1\91'.iil1u
... iiB ~\911;1fl) H'i~
. t'.l'W ¢1t1.:ii11fl1111ft fl'.i 111 t1t1 fl!! B~l'I irflfl 1'.i ll 1
1ifl'.i1~tifft11'Wfll'.iw'l mj '1 ~t1fft1111iii~t1tifl,J1rdmn l'l1timiitiufi111'11mh-:i~H'~
.. t1'W!flt1'Vit1.:i !flt1,J1m
4.2 mvi·rn1itflTiflfl'tni nunntriJlflil
QJ
dQ
~.:ii1'.lu m111f11fl l! l'l~ tllritu 'l u fll '.i t1m ~ i 11 fl Wfll'V'l fll '.i f'rmi l'll t1.:i
u
iJ '.i ~rnffi 'VI t1rifl 11m1'.lu mflm~ t1 'l irmA '.iil
... 1ur1fli lit111fi11u 1miJ'.i ~rn ff
.
q
11~ ¢lt1-:i-W'1P.1Jm 'l irA'.i .:i i1'.lrn mt1 i1'.lu '.i~1111
uB ~ m 111ffti11l!1 t1 iJ I~ iiJ u fl ru fi 11 ~ fll '.i 11~l!1'.i 1ifl fll'.i ~iJ fl n '1'11.:i 1ui1'.l u li 11
•
'lf1t1fiuuti'i!tul'11
u
~ 1ll ft fl ~ 11111.:i uHu ~ 1lJ '1'11 u B ~
i11iJ'.i~ 1t1<JJuff .:ifffl 1 iJriH'~
t1u ri<JJ11'Jfu
riff'
.:if111t1v1.:ifl1'1-:i'U11-:i vt11111~i11'V'l1m~.:iiJ'.i~ 1t1'lfuiY-:iiYfl
cu
cu
cu
cu
<u
q
qJ
q
q
'llti.:iiJ'.i~!'Ylff<JJl~ uB~f111m1'.lu'V'lmiit1-:i fofl
4.3 fll'.ift\?ll'UlfJWilTft
~-:i'11i1'.Ju ¢1t1-:JlJfll'.iU ltl'lflfl11llf~ 1~11lflfll'.iiJfrmim-W'1PJJ'Wl l H~ t'.l'W ff'l nfltl'lflfl'.i
iJ flfl '.i ti 'l -ff 1 'W ti 'l ~ 'W i.:i '.i ~ 1111
~1 t'Jfll '.i ilr 1.:i '.J fft'.111ffU~111fi'W~iJfl11 lJ ii-:i
• l'l l'l ~ tlfll '.i -W'\PJJ 'W lfl• Wfll'V'l fll '.i ffflll 1 'U ti 'l
l1'
.d
<)"
'JI
'l j)<) .d ?1
cl
'
d
jJ
.d
fJ)
0
.d
'j)
'Wm 'jt'J'W !fl t'Jff'.i N l'I ! H! '.i t'J'iHlJ'W tl'lflfl'H!l'l'l fll'.i rrnu '.i tltlflU 1111 fll '.i ! '.i t'J'W '.i 'W 1fl'.i~lJ1'W fllH flfll'.i ! '.i t'J'W '.ilfl
QI
..
..
.
iJ·foiJ'.i-:i-W'1PJJm ffr1.:i11'.i'.i mmffu'Yi .:im'.i~ t'.l'W fo~~~t1ur~111fiu
.
..
.:::::.
a
j)"l
ct
3'
cv
,
tltlflU1111fl11fl'.i'.illfll'.i!'.it'.l'Wl tflt'J t'Jfl'lt'lflfll'.i\9ll'l
'1
"
itl'um'.iiJ'.i~!JJ'W Aurn.:i (SAR)
9J
,
Q.I
ya
~I
o
'l
cv
'JI
j).c:t
'JJ
!'b''W iltl'WU111J!'W'W~!'.it'J'iHu'W'fflflt\J iltl'WU1111 l'lfj!'.it'J'Wff'.il'l
fl11llr
iltl'W l fl t'Jffll-W''W nfi11 fll'.i ~ t'J'W cur'Uti'l illltl'l iltl'WU 1111-W'\PJJ'Wl'V'l l'li!tutul
l'l1tifftl'W hw i '*m~lJ 1'W fll'.i GPAS
cu
q
u u
riid ~t1 1irirfl~ t1ui1'.luH'ff'.iiJ iYr1.:if111lJftfl'.i111t1t1fluB~t1-:ifffl1111rrn.:i -eluinfl
111flm~111um'.i ~ t'.l'W .r~.:iiJn11m'.illfll'.i~t1'W ..r 1iflillu rl1imTuAt1'WUB~ i '*rdt1l!1i1'.Jumiitiu1'\9l t1~11 fll'.i 1ifln11m '.ill
~ i '*~ti 'l iri!fl~ t'J'W~ t'J'W .r 1llflfll'.it'l-:Ji'.itiftfl ~-:ii'.iti'l'll'V'l lftfl 'V'll'l'lltlrJl-:J!1'.JmT'W \9ltl'W ~'llJflW fi 1 !~ t1-:i111mlJmfl~t1-:i'!f1t1
1irirfl~ t1mnfliJ '.i~ iY11m'.iwAH -W'IPJJu 1im11uHu m'.iftfli1'.lufl 11llr.. H'.:iml u -W'IPJJu 1r1flll ~m~111u m'.i ffll'.i'.itiu~
~l'W~l'l"l Bfli.:iinflfiltJ!'Jll fJW 1i'.i'.ilfllfftlflfl~tl'ln11ff'lfllf fl11fl'.i'.illfll'.i ~t1'Wf~-:i!1'.J'Wflt'l~~flliltl'W 11~ 'lU~B~
<1) B<lJ
l'lirflm'.itl1ritu'llt1.:im'.iiYt1um
u
cu
cu
q
.
i11ll-:i
.
6
'11'~M~'W
'il:i:l'i'el-:iii ui:m fl-a ~'Vl i'i 'W m1~1PJJ'W 1iJ U1J~ m 1 <U'rnfl ~ell.! \91 ni~ flt
m rn el mm 1J'l1 tl'fl ff \911 m1 '1'fl m1 {~ tJ'W ~
'
1H~ tJ'W 'V\'11iJ1f1-:iu~1 i 'Wilm1fffl'l:ll 2556
9 ~I
icS
( 0-NET) t 'W 11 fllHl'fl'.lfl
111 :i:lll'W
d
~
(0-NET) h-:i~ tJ'W ~-:ifl 11 iim1 i1m1:i:tt m1'il ffel1Jflllel:i:
111f1-:iYi
.,
tim :i:fl1J r.1-a-«11q'Vl1l'Vl 1-:im111 tJ'W 'U el-:! tl'flifou
~
il111f1J m 1tl11iJilfl11
qJ
~
,. I
lfJtl.!.fi l'W elV1-:i11'.lu 1i11i1 rnJ-:i i u
irn :i: m 11'fli11 :i:tiJ u i:-rnu 1Jrn;f-:i~\9JJ u 1 i:rt~ tJ'W
~
qJ
u'W~\PJJ'W
i
&
d
~
d
e1
'
~
2557 'Vl 'il :i:tl-:!111:i:fl1Jfl:i: u 'W 'Wl 'irn (lff-:J'U
., 'W fllllflll
d
QI
fllH:i:'Yllel:i: 111vtm~11111el 'il:i:tUu 11tl'fl 1iJ'tu~1u iflflfl 1.riel M'r.1-a m1
d
QI
Q,I
&
..
I
o'
31
"'l'
d
'.Vd
'
d
t fl (llJ fl11 llm l:i:'H HI
., 1tl'W11 ll
3'ci.
Q.I
o'
.q
'J)
.!:!i
QI
QI
cl.
,
fl 1111ff11111 tl 11 'Vlflll :i: U'a:i: llfltl.!
'a flll W:i:el'W VI-:! 111 :i: ff-:Jfl\91111 'ilq fl l 'W 'W 'W \9JJ 'W lflq tl.!.fil'W Hl 1tl'WU'a1111 el tl-:! 'W 1J 11 ff-:!
q
qJ
mri1d11'.Ju el-:irfiJ1:i:flel1J111
elU'il\itJ11~-:i 'tumwm:i:i1JH-aff11q'Vltm-:im1~ tJ'W'Uel-:itl'fl~ tJ'W
(0-NET)
'1M'\f-:i~uelv1-:i
rT-:i~'Wlt-a:i:iiiJ1:i:ff'Vlll .fil'Wff-:Jff fl
.,
"
fl111J 'j'j (ll(l iJ1 :i: flel1Jfl11 ff'W 'Vl'Wlctlfltllll (Interactive Lecture) fll 1 tJflilel v1-:iiJ 1 :i:flel1J \91 llllU el'l11
5.1
d d
q
Cj)
'ff11:i:'Vllfltl1'Uel-:J
5.2
mrnr:imiJ~ ti'W~ tJ'W ~ 1~tJ1n1J
.,
elelflU1J1Jfl'iJfl'j'jlj fl11lflU'a:i:l11:i:llJ'WY-l'a
6.
t'VlfltJ fl~fl111J~ 1111'1'flm1~1u i'lf1m1 elv1-:iiifltumV1 ~m1 ffel'W m1
q
1111-vf-:iuru111U'a:i:~Ufil'U1;f-:i1:i:1J1J
u
n~ii&Ul't'iilUJ
q
ffm'IJ'u~1PJJ'Wlfltum'Wi'lf1m1 ('Vil.)
q
..,.
8. fl W:i: 1 'fl fJl fl'1
fltu:i:i'Vlmm ffm'IJ'u~1PJJ'Wlfltum'Wi'lf1m1
(Vil.)
q
9.
'
~
'
1'
~ll't1fl1Y11l~:i:
9 .1
VQ..I
tYl'i'l.J
i:r1J~1111
ff mu ffflll 1 '\Jel-:i h-:i ~ tJ'W i u -«-:infl el-:irfm
.,
flniJflmel-:i ci1u '11'el-:! ~u iifl11111Tu i 'il i u el.:lfl
f11111~ l'iflll:i:fl 1lllff1111rn i u t'VlfltJ fl ~m111-:i UH'W elv1-:iiifl-a tJ'Vl £ ~iuu fl tum VI \91 H\91111uu Tm-:im1<U'rnfl ~ell.!
.,
q
m1iJu1iJm1fffl'l:Jl i, 'W'Ylf!'111ll~ ffel-:J VI. ff. 2552-2561 i, 'W 1:i:fl1J~l-:!
q
"l '\Jel-:Jfl11 lU'Wl 1'.l111111tl~f,Jtl.!.f11'Wfl11 ffflll l'UeJ.:l
7
ff(lltJ ffflll 1 '\J el·a h ~t'Vl ill'VW
~ \lt~tJ fll)~\PJJtJ 1~J\I VtJ rim) t~ tJ
~
a\!fill u M\I fll) ~ (JtJ 1ffTH1'lJ fll) t\911 (JlJfl tJ rim'i t~ tJ
~
~
ll'i~'lflflllellt9'fCJtJtnl~ff"Jlllt~tJ'VHl lClfl i tJil\911'iHJ~ 21 ~el ill
9.2 mnuf.Ymn
.
ihm 1'Vll\I i tJ m'i vm~i'lJfll'i'lJ'1'11n '1~flnelV1\lijflwm'Vl
crs) i i1'tf1~~u n'lJ ff mu ffflm el v1\I t~ u) ll 1n rn
~
\91H\911lllll\9l'i;TltJ mflci
~
rlm f 'lJ m) t\911CJllfl111.J'Vl 1 elll ~ '1~tl1 m'i fffl1:11 ill rim'i ll f rn ll~ CJ'W
~
~\PJJtJlfl'Wi'VlCJi'Wff\911))1:1~ 21 ljvim1~;l\9l~~ffT11f'lJfll'it\911CJlll'i1~~CJ'Willrill'i~'lflfllltllt9'fCJtJ (ASEAN) ~1CJ~fl
~
9 .3
illu'lJ'lJ
..,
10. 1U
0
~'lJ1'11 n
~
fffll'W fffl'l:ll 'ti el\! h \I t1 CJ'W i 'U ff \In~ el\lflfl 'ill fl fl Hl\I ffl'W ~el\!~ 'W
tn~u 'W 1~ ~ t'Vlf!U fl
~m'iffel'Wtt'lJ'lJimJ "l ~'li11 i llll'i~~fl1Pi'iil~'11 \I tn~ll'i~iY'Vllim'Vl i 'Wm'ii~m'i~CJ'W m'iffel'W 1H~ v'Wij
ntn
.
cl..,
Hil~tftllU't'HJ~81J'UJ
.:::.
Q.I
~l!l!Ufll'Hl~
Q.I
Q.I
o' .d.
Q.I
o'
1'W'1'W'Vl'i'Vl 16 flllfll'Vl'Wli 'Vl.il. 2558
•
11..:JmJ';i~'mW
'1'mu'W~1PJJ'W1flwm'Vl1'lf1m'i ('Vl1.)
•
rirnuY1m11 ri1 ~m1TI'wtu mq mnmm~m 1iinin ( 1:::~11~'lJ1m
lij'muiimn)
..
d
tleH
,
Vt:!
~
Q.J
t:).
'
c
d
'1.lct
Q.J
fll1'1.J1'tt11~Ylfll1flfl1:110f.1Htlf.l'Ylfifflij'Yl1
flll'WwtltlflW.fll'W~tlf.lU
q
q
..
v
v
'
~
.c::t.
'ttill:::Yl'lJ~i,'lij'iJqnfi'YIHfllltlf.lU
0-NET
w
~
~~'lilt Yl1~Vlltltl1Yl1!1Umfli,'I
iiwu1~1h:::'lflfltl ASEAN 'lHl'l tHi1fJ'Wl'WLY\ltl~HJ\lrfm11nmeJ·:iLhw..1'eJ\l~'U
~
~
dd
.
~
d
1'W1l'W'Yl'.i'YI 16 mJflTVi'W1i 'Vi.fl'. 2558
08.00 'U. - 08.30 'U.
'.i lfJ\l l'W \911/i''lJWf1ffl'.i
09.00 'U. - 10.00 'U .
mt1l~m1:::'lJ'.i'.ifJlfJ.Wtf!'El
10.00 'U. - 10.15 'U .
-Wni''Uil'.i:::'Yll'W mm'.i 11.:i
10.30
lt. - 12.00
u
- fli,'lrt'Ylfi
q
m11Htt~uTI'~u1tY~1:::uuh~t~rtu ~~:::ii 11illinnli~m1ii
,
Q.J
Q.J
~
q
m1rtm:::~m~mrnqnfinHm1t1rtu
,v
0-NET
..
w
~
'tt~~'llu
-Wni''Uil'.i :::'YI l'W m111'.i mi 1.:i i'W
12.00 'U . - 13.00 'U ,
13.00 lt. -14.30 u.
m1TI'wtm~1rt GPAS 1il~nnil~llil~1~1wrt1rniin1:11
14.30
14.45
'U . - 14.45 'U .
u. -16.00 u.
-Wni''Uil'.i:::'Yll'Wmm'.ii1.:i
- 1:::'lJ'l.Jfll1Ut'Ylfl
-
~tm li~m1ii fllft'lJ ~YIYllil~i,'lflllil~llil~lU
'
'
m11'Y1tm:::il1:::iiJui:-rnvi1mr.fl1'W~1~nli~nr1iin11rtn1:::~'lJ~m¥iiqni
"'
~
YI lil'lJ l'lJ 'YI 'll 0 ~ i1m lt fl fl't:l l
16.00 u. -16.30 u.
ir1il
0.ftil11rt c:Untirn iJY1m10'1.J1ii
q
-----------~------~---------~----------------~---------~-------------~~-------------------------------------
1'LI inJfl'a !oU1j1'lJfll 'a B'U 'a'lJ~'U~ltl'atHJ
rn fl fl'll 1
...
'
!~ B\I
'
fl1 'a'U ~1111.u'~ fl11 ~ fl'Ml B~ 1-:JiiQ'tl tiff Hf fl~ fl1 -a-Yrrot'W 1 fJ W.flll'I~!~ f.l'W1~ij1~~m.n1ifiJq'tl fi'tlN fll'a !~U'U 0-NE T
"
~
~-:J'tl'U
fl1-:Jfll'lJ'lJlfl13!1'Utnfltl
v
'-•
'UWUltflJ'.i~'tilfl'lJ
0
OJ
OJ
Cci
CV
c!
1Uil'U't11't116 Q'lJ.flll'l'Ufi 'Vt.ff. 2558
w
3/
QJ.c::t,°t"
't'iB~mw-a-:i'll
q
QJA
c!
&1-:J!!'a'lJ'aBUtl1!1B)
QJ
!'tlfl'UH'Vttl~ m~!'tl'VtclJ
q
'
"'
d
"'
1'W'Vl
........... .L~fl'W
................ 'W.fl' .... . . . ...... .
.,;
<]j'fl (mwm-:i1u1-:im1) ......... . .. .. .. .......... ...... ...... . ....... .. mllffm'I
q
1':i \l!'.HJ'W ........................................ tl'W'W .. . .. .......... ........... . .. . .... U'U1-:J /\9111H'I ................................................... .
d
0
!'U\91/ell!flfl .... . .. ... ... .. ........ .................... .......... .. ..... ~-:itt-3'~ . ..... ..... . . .. . ... ........................ .................. .... .............. .
':iifftiJ':i11wrf.. .. . .. . .. . .. . .. . ................................ ...
t'Vl':iff'-wvf.......................................................................... .
t 'Vl':i1:1'1':i .................................................................... .
.,;
1.) 'lifl ('W1tJ/'Wl-:J/'W1-:JffTJ) ......... . . ..... .... .. ... .. ..... .............. .. 'WlllfffJ~
0
~
'
Q,
ct
ct
\911U'H'W-:J ............... .... .... .. ............. .......... .... fffl'W'J$'W .............. .............. ...... 1'1$1 ........... ........... ................. llfltlfl ........................ .
.,;
2.) 'lifl ('W1tl/'W1\l/'W1-:Jff11) . ..... ..... ....... .. . . ................... . ... . .. 'WlllfffJ~
0
t
I
Qo
.... ........... ..... ....... .... ........ . .. ........ . .... .
Cf~
\911!! 'H 'W-:J ............ ............. ........................... fffl'W '1$'W .................................. 1'li1 ................. ...................... ll fltlfl ........................ .
.,;
3.) ')$fl ('W1tl/'W1\l/'W1-:Jff11) ....... ............................... . ......... 'WlllfffJ~
O
t
I
.c:::i,
... ................. ... .......... ...... .. .... . ..... . ... .
CfCf
\911!! 'H'W-:J .................................................... fffl'W 'li'W .................................. 1'li1 ....................................... ll fl() fl .............. . ··········
.,;
4.) ')$fl ('W1tl/'W1-:J/'W1-:Jff11) .. ... ........ .................... ............... 'WlllfffJ~
0
~
f
Q,
....................................................... .
~
~
\911U'H'W \1 ••.••••••••••••.•..••••••..•.•••••••••.••••••••••••• fffl'W 'li'W .................................. 1'li1 .................................... ... llfltlfl ........................ .
.,;
5.) 'lifl ('W1tl/'W1\l/'W1-:Jff11) ................................................ 'WlllfffJ~
0
~
'
Qi
....................................................... .
ct
ct
\911!! 'H'W-:J .... ··········· ..................................... fffl'W '1$'W ......................... ......... 1'li1 ....................................... ll fl() fl ...... ······ ............ .
'H~fl t'Vl':iff'Wvl 02-243-8000 ~fl 5401,5402
t'Vl':im':i 0-2241-3485, 0-2241-4131 'H~ffff-:J'Vll\I e-mail: TNPW2557@hotmail.com
1Htt':imflv~~nfl{ t'll\9lm.:i-w'1~
m.:it'Vl'WcJJ t'Vl1ff'-wvf 02-4229222 t'Vl1m1 02-4330300
q