boletín deofertasdeemprego - Axencia Local de Colocación

Santiago de Compostela
26 de xaneiro de 2015 | 303
boletín de ofertas de emprego
Concellaría de
Economía, Emprego,
Comercio e Turismo
Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n 15707
O boletín de ofertas de emprego
Santiago de Compostela
atópase dispoñible en formato dixital
981 543 060
a través da páxina web
axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org
www.axencialocaldecolocacion.org
Santiago
e comarca
COMERCIAIS SECTOR TIC 21-01-2015
COCIÑEIRO/A- 23-01-2015
URXE AVOGADO/A 21-01-2015
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
Oferta publicada en : El Correo Gallego
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
Localidade
Santiago de Compostela
Localidade:
Ames
Localidade
Ribeira, A Coruña
Requisitos
Experiencia no sector servizos
Requisitos:
Moita experiencia en menú
Requisitos
Experiencia mínima de 1 ano en
e no manexo de aplicación
1 MECÁNICO/A PARA MAQUINARIA DE
CONSTRUCIÓN E XARDINARÍA 20-01-2015
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
Localidade
Teo, A Coruña
Requisitos
Formación Profesional Grao
Solicitudes
Características:
Incorporación inmediata.Seriedade.
asistencia e declaración en
coñecementos informáticos, carné
Contacto:
Chamar de 16 a 19h tlf. 981
sede xudicial, imprescindible
941741 ou 633 439 049
experiencia en redactar
Media xornada, formación
Solicitudes
demandas, emitir informes.
inicial a cargo da empresa.
CAMAREIRA- 24-01-2015
http://axencialocaldecolocacion.org/
Oferta publicada en : El Correo Gallego
ofertas
Localidade:
Boqueixón
Requisitos:
Imprescindible coche
Contacto:
Interesados chamar ao
Medio – Mantemento de
Características
redacción de escritos e informes,
de software de móviles,
de conducir, vehículo propio.
Características
día do día e carta
Colexiado/a, vehículo propio.
Características
Contrato indefinido,
xornada completa
Solicitudes
http://axencialocaldecolocacion.org/
Vehículos Autopropulsados,
PROGRAMADOR/A JAVA 23-01-2015
coñecemento de maquinaria,
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
materiais e ferramentas do sector,
Localidade
Santiago de Compostela
experiencia mínima de 4 anos.
Requisitos
Lic. ou Diplomado/a en novas
PERRUQUEIRO PARA SALÓN DE
INVESTIGADORES/AS NO CENTRO SINGULAR
Contrato por obra e servizo,
tecnoloxías, experiencia en
SEÑORAS- 24-01-2015
DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA
xornada completa
programación JAVA, EJB, servizos
Oferta publicada en : El Correo Gallego
INFORMACIÓN (CITIUS-USC) 26-01-2015
http://axencialocaldecolocacion.org/
REST, Jboss, base de datos Oracle.
Localidade:
Santiago de Compostela
Oferta publicada en: www.citius.usc.es
Contrato 6 meses,
Requisitos:
Con coñecementos básicos
Localidade
Santiago de Compostela
de estética. Experiencia.
Requisitos
https://citius.usc.es/novidades/
ofertas
Características
CONTRATOS POSDOUTORAIS PARA
xornada complete
PODÓLOGO/A E ENFERMEIRO/A 21-01-2015
Solicitudes
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
http://axencialocaldecolocacion.org/
ofertas
tlf. 687 154 949
Contacto:
Enviar CV a
ofertas
noticias/job-offer-postdoctoral-
peluqueriabellezasantiago@
researchers-citius
Localidade
Santiago de Compostela
Requisitos
FP Auxiliar/Grao ou Licenciatura
XEFE/A DE COCIÑA-23-01-2015
en Enfermaría e Diplomatura
Oferta publicada en: El Correo Gallego
6 COMERCIAIS ( 23/01/2015)
RECEPCIONISTAS P/CENTRO DE BELEZA 23-01-2015
ou Grao en Podoloxía,
Localidade:
Santiago
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: Infojobs.net
experiencia, imprescindible
Contacto:
Interesados enviar CV
Descrición
Securitas direct, precisa
Localidade: Santiago de Compostela
6 comerciais
Descrición:
ICARIA Beleza e Benestar
gmail.com
ter ambas titulacións.
ao fax 981 565986
Características
Contrato temporal
Contrato
Solicitudes
http://axencialocaldecolocacion.org/
AXUDANTE DE COCIÑA-23-01-2015
ofertas
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Localidade:
DOCENTE PARA ACADEMIA 21-01-2015
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
Solicitudes
Até 8 de marzo 2015
Posibilidade de promoción interna.
busca persoas extrovertidas,
Soldo fixo + comisións + alta SS.
dinámicas, con gran orientación
Localidade: Santiago de Compostela
ao cliente. Tarefas: atención
Santiago
Requisitos
Coche propio. Menores 48 anos.
ao cliente, atención telefónica,
Requisitos:
Menor de 30 años
Contacto
Enviar CV a seleccion.santiago@
xestión de citas, proporcionar
Contacto:
Chamar ao tlf: 650 430 144
securitasdirect.es
información e asesoramento
Localidade
Negreira, A Coruña
Requisitos
Licenciado/a, Enxeñeiro/a e
EMPREGADA PARA XESTORÍA 23-01-2015
outras titulacións para impartir
Oferta publicada en: El Correo Gallego
cursos de vixiante de seguridade
Localidade:
Santiago
CAMAREIRA ( 23/01/2015)
privada, escolta privado e vixiante
Requisitos:
Experiencia mínima 10 anos
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
de explosivos. Experiencia como
Contacto:
Enviar CV con fotografía recente
Descrición
Buscase camareira
docente, vehículo propio.
ao apartado de correos 110, C.P.
Localidade: Ordes
http://axencialocaldecolocacion.org/
15780, Santiago de Compostela
Requisitos
Con experiencia en comedor e barra.
OPERARIO/A TÉCNICO 23-01-2015
Contacto
Chamar ao teléfono 670358722
Oferta publicada en: Infojobs.net
Solicitudes
Chamar ao teléfono 981568431,
ofertas
Requisitos:
de 09:30 a 15:00 horas.
Educación Secundaria Obrigatoria,
dispoñibilidade para traballar
en xornada contínua 6 horas
e media en quendas de luns
a sábado, boa presenza.
Características:
Xornada intensiva
MECÁNICO OFICIAL DE 1ª 23-01-2015
Localidade: Santiago de Compostela
COMERCIAL BEBIDAS E ALIMENTACIÓN 22-01-2015
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Requisitos:
Ciclo Formativo Superior-
Oferta publicada en: http://axencialocaldecolocacion.org
Localidade:
Santiago
Electricidade e Electrónica,
Localidade
Santiago de Compostela
Descrición:
Xefe de taller
experiencia mínima de 2 anos
Requisitos
Experiencia en posto
Requisitos:
Con experiencia
en posto de fabricación técnico,
similar, coñecementos de
Contacto:
Chamar ao tlf. 679 103 398
Características
Solicitudes
flexibilidade horaria.
Características:
viños e gastronomía, coche
propio, don de xentes
CAMAREIRO/A- 23-01-2015
Contrato por obra e servizo,
Oferta publicada en: El Correo Gallego
incorporación inmediata
Localidade:
Santiago
http://axencialocaldecolocacion.org/
Requisitos:
Con experiencia. Menor de 35 anos.
ofertas
Contacto:
Chamar ao tlf. 610 934 271
Xornada completa
de 10 a 13 e de 17 a 19 h
COCIÑEIRO/A-23-01-2015
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Localidade:
Zona de Santiago
Contacto:
Chamar ao tlf. 628 443 191
PERSOAL CON EXPERIENCIA PARA
CHARCUTERÍA- 23-01-2015
Oferta publicada en : El Correo Gallego
Localidade:
Santiago
Contacto:
Chamar ao tlf. 627 311 708
O boletín de ofertas de emprego atópase dispoñible
en formato dixital a través da páxina web
axencialocaldecolocacion.org
Este servizo é meramente informativo. A Axencia Local de Colocación insire neste apartado, unha relación dalgunhas
das ofertas publicadas diariamente en portais web de emprego e nos xornais de ámbito local ou provincial de Galicia.
A Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago de Compostela non ten ningunha vinculación coas empresas
titulares das ofertas difundidas, polo que non se fai responsable da veracidade do contido e características destas.
Aviso: Se o contacto coa empresa oferente implica chamar a un número con prefixo 80X, saiba que este ten unha
tarifa de custo especial moi superior á tarifa ordinaria, e que podería, polo tanto, tratarse dunha fraude.
boletín de ofertas de emprego / 2
COCIÑEIRO/A 23-01-2015
CONDUTOR ( 23/01/2015 )
MOZO ALMACÉN ( 25/01/2015)
COMERCIAIS ( 25/01/2015)
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade: Santiago de Compostela
Descrición
Buscase condutor.
Contrato
Xornada completa
Descrición
Descrición:
Cociñeiro/a con experiencia
Localidade: Zona Cerceda.
Localidade: A Coruña
en comida tradicional
Requisitos
Carné C + E. Nacional.
Requisitos
Con experiencia sector informático
Con experiencia.
Contacto
Enviar CV a
Requisitos:
Experiencia mínima de 2 anos:
Contacto
Enviar CV a logiscer@hotmail.com
info@computingresale.com
2º ENCARGADO/A DE TENDA 23-01-2015
Empresa lider do sector
enerxético precisa comerciais
Contrato
Alta en SS . Soldo bruto
1300 + comisións
Localidade: A Coruña
Requisitos
Imprescindible vehículo propio.
Contacto
Chamar ao teléfono 981647719
Oferta publicada en: Infojobs.net
COMERCIAIS ( 23/01/2015)
COMERCIAL INFORMÁTICO ( 25/01/2015)
Localidade: Santiago de Compostela
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Descrición:
Tarefas: atender aos detalles da
Descrición
Securitas Direct
Descrición
Atención ao público
ADMINISTRATIVA ( 25/01/2015)
selecciona comerciais
Contrato
Xornada completa
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
1000 fijos + alta SS +
Localidade: A Coruña
Descrición
incentivos e comisións.
Requisitos
Con experiencia no
tenda, garantir unha atención
profesional ao cliente.
Requisitos:
Contrato
Bachalerato, experiencia mínima
dun ano, orientación ao cliente,
Localidade: A Coruña.
liderazgo, traballo en equipo,
Contacto
Chamar ao teléfono 981638166
Contacto
planificación e iniciativa.
Características:
10.000€ - 12.000€ bruto/ano
Administrativa para
empresa de distribución
sector informático.
Localidade: A Coruña
Enviar CV a
Requisitos
Imprescindible experiencia en
info@computingresale.com
COCIÑEIRO. AXUDANTE DE COCIÑA ( 23/01/2015)
contaplus. Menor de 35 anos.
Contacto
Enviar CV a seleccion.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
TUBEIROS CALEFACTORES ( 25/01/2015)
XEFE/A DE COCIÑA 23-01-2015
Localidade: A Coruña.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: Infojobs.net
Requisitos
Con experiencia
Descrición
Precisanse tubeiros cafefactores
DEPENDENTAS ( 25/01/2015)
Localidade: Santiago de Compostela
Contacto
Chamar ao teléfono 629592665
Localidade: A Coruña
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Requisitos:
Formación Profesional Grao
Requisitos
Con experiencia en climatización.
Descrición
Contacto
Chamar ao teléfono 693618083
Características:
Superior,experiencia de máis de
PERRUQUEIRO CANINO ( 23/01/2015)
10 anos en xestionar plantilla
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
numerosa, residir na zona de
Descrición
Buscase perruqueiro canino
COMERCIAIS( 25/01/2015)
Santiago de Compostela
Localidade: A Coruña.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Xornada completa
Requisitos
Valorarase experiencia
Descrición
Contacto
Chamar ao teléfono 637134179
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 23-01-2015
b28@gmail.com
Tenda de roupa e complementos
, busca dependentas
Localidade: A Coruña
Contacto
Chamar ao teléfono 684135769
Negocio de cosmética natural
COMERCIAIS ( 25/01/2015)
precisa comerciais
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Contrato
Coche e grandes ingresos
Descrición
Empresa de ámbito nacional
Oferta publicada en: Infojobs.net
MECÁNICO ( 23/01/2015)
Localidade: A Coruña
precisa comerciais, para sector
Localidade: Santiago de Compostela
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Contacto
Chamar ao teléfono 670509273
telecomunicacións dinámicos
Descrición:
Para dpto. Laboral, tarefas
Descrición
Desguaces Barreiro busca mecánico
de confección de nónimas,
Localidade: Guísamo.
3 PROMOTORES ( 25/01/2015)
seguros sociais, altas e baixas
Contacto
Chamar ao teléfono 607914480
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Descrición
dos traballadores, envío de
Requisitos:
Características:
e con gañas de superación.
Ofrecese contrato con soldo fixo
+ comisións e plan de carreira.
3 Promotores para
Localidade: A Coruña
promocionar R cable.
Contacto
Chamar ao teléfono 698144599,
declaracións trimestrais.
COCIÑEIRA ( 23/01/2015)
Diplomado, experiencia
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade: A Coruña
mínima de 2 anos
Descrición
Cociñeira para cafeteria
Contacto
Chamar ao teléfono 881917091
Xornada completa
Localidade: Zona centro Coruña
Contacto
Enviar CV a 19cocina@gmail.com
TÉCNICO/A DE MANTEMENTO 23-01-2015
Contrato
de 16 a 17 horas.
de luns a venres.
XEFE DE EQUIPO COMERCIAL( 25/01/2015)
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
PERRUQUEIRA ( 25/01/2015)
Descrición
Seleccionase xefe de equipo
Oferta publicada en: Infojobs.net
XESTOR ADMINISTRATIVO( 24/01/2015)
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
en vendas do sector seguros,
Localidade: Santiago de Compostela
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Descrición
enerxía, telecomunicacións,
Descrición:
Hotel da cadea EUROSTARS
Descrición
Precisase xestor administrativo
necesita incorporar técnico/a
Localidade: A Coruña
Localidade: A Coruña
de mantemento junior,
Requisitos
Con experiencia demostrable
Contacto
Chamar ao teléfono 881896019
en trámites de vehiculos,
preventivos e correctivos
matriculacións, transferencias…
AXUDANTE DE COCIÑA ( 25/01/2015)
Enviar CV a pagofer@yahoo.es
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Contacto
Formación Profesional Grao
Descrición
Buscase señora para cociña
alarmas ou tarjetas de crédito.
Contrato
Ofrecese contrato con
soldo fixo + variables.
Localidade: A Coruña
Requisitos
Con experiencia, abstenerse
candidatos sen experiencia.
Contacto
Enviar CV a souto@oskber.com
Medio, formación especializada
CONTABLE( 24/01/2015)
Contrato
Media xornada.
en mantemento na área de
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade: A Coruña
ADXUNTO DPTO. ADMINISTRATIVO
electricidade, climatización,etc.
Descrición
Integral Motion precisa contable
Requisitos
Con experiencia.
E FINANCEIRO 23-01-2015
Experiencia mínima de 1 ano
Localidade: A Coruña
Contacto
Calvo Sotelo , 1, A Coruña.
Oferta publicada en: Infojobs.net
desenvolvendo funcións como
Requisitos
Con experiencia demostrable
técnico de mantemento de
edificios, valorable inglés medio.
Características:
experiencia para fins de semana.
para desenvolver traballos
en instalacións do hotel.
Requisitos:
Buscase perruqueira con
Contacto
Xornada completa
Ofertas de Galicia
Localidade: A Coruña
Descrición:
Empresa de recoñecido prestixio do
mínimo de 5 anos.
COCIÑEIRO PROFESIONAL ( 25/01/2015)
Enviar CV a
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
sector audiovisual busca para o seu
rrhh@integralmotiongroup.com
Descrición
Buscase cociñeiro profesional
departamento financeiro: adxunto
para restaurante
ao dpto. administrativo. Tarefas:
COMERCIAL( 24/01/2015)
Localidade: A Coruña
realización de contabilidade xeral,
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Contacto
Chamar ao teléfono 637808226
peches mensuais, presentación
Descrición
Axencia de publicidade
de contas anuais, xestión de
precisa comercial
4 COMERCIAIS ( 25/01/2015)
tesouraría, contabilización,
Contrato
Ofrecese fixo + comisións.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
conciliacións bancarias, seguimento
Localidade: A Coruña
Descrición
Grupo Sensoin, precisa incorporar 4
do cumprimento dás condicións
AUXILIAR DE CLINICA OU HIXIENISTA ( 23/01/2015)
Requisitos
Con experiencia
comerciais ao seu equipo de vendas.
pactadas e seguimento do cash
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Contacto
Chamar ao teléfono 692205749
Localidade: A Coruña
flow a curto prazo. Elaboración de
Requisitos
Experiencia mínima de 2 anos.
impostos IVA, IRPF, IS conciliando
Titulación técnica demostrable.
cós datos da contabilidade,
Enviar CV a info@sensoin.com
outras tarefas propias dun dpto.
Descrición
Auxiliar de clinica ou hixienista
Localidade: Ferrol
COCIÑEIRO( 24/01/2015)
Contacto
Enviar CV a clinicadentalferrol@
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
gmail.com
Descrición
Contacto
Cociñeiro profesional
administrativo contable.
para restaurante
TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS ( 25/01/2015)
Localidade: A Coruña
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
de experiencia de 5 anos en posto
Contacto
Chamar ao teléfono 637808226
Descrición
Grupo Sensoin, precisa incorporar
similar. Valoraráse dominio de
2 técnicos electromecánicos
inglés, experiencia en xestoría/
SOLDADOR DE ESTRUTURA METÁLICA( 24/01/2015)
Requisitos:
ao seu equipo técnico.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade: A Coruña
Descrición
Soldador de estruturas metálicas
Requisitos
Experiencia mínima de 2 anos.
Localidade: A Coruña
Contacto
Chamar ao teléfono 639130580
Contacto
Lic. ADE ou Económicas, mínimo
asesoría de empresas.
Características:
Media xornada
Titulación técnica demostrable.
PERSOAL P/CAMPAÑAS COMERCIAIS 23-01-2015
Enviar CV a info@sensoin.com
Oferta publicada en: Infojobs.net
APAREXADOR ( 25/01/2015)
Localidade: A Coruña
Descrición:
Seleccionamos na Coruña persoal
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
para traballar en diferentes
Descrición
Aparexador con experiencia
campañas cara ao público e
en obra civil.
promocionando produtos. Non
Localidade: A Coruña
Contacto
Enviar CV a calle Abad
Conde , 1 baixo, Coruña.
é necesaria experiencia.
Requisitos:
Educación Secundaria Obrigatoria
3 \ boletín de ofertas de emprego
LAVADOR/A DE COCHES 23-01-2015
ENXEÑEIRO/A DE INSTALACIÓNS DE
PINTOR/A DE AUTOMÓVILES 23-01-2015
1 ENXEÑEIRO/A INFORMÁTICO PARA
Oferta publicada en: Infojobs.net
CLIMATIZACIÓN 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
O CITIC/UDC 20-01-2015
Localidade: A Coruña
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: Ferrol
Oferta publicada en: www.udc.es
Descrición:
Alvato Cash selecciona persoal para
Localidade: Bergondo, A Coruña
Descrición:
Pintar en cabina de
Localidade: A Coruña
lavado de coches a man, con sistema
Descrición:
Grupo Cofrico busca enxeñeiro
mobiliario metálico
Requisitos
http://citic-research.org/
de lavado ecolóxico.Inicialmente
de instalacións de climatización,
a campaña é para limpeza de
Formación Profesional Grao
documents/seleccion/FG-CITIC-
para desenvolver tarefas de
Medio-Mantemento de
05-C_%5B2015-01-19%5D_
vehículos no Corte Inglés da
deseño, valoración e execución de
Vehículos Autopropulsados,
Coruña. O traballo consiste en
instalacións de climatización.
experiencia mínima 1 ano.
lavar o vehículo con alta calidade.
Requisitos:
Características:
Requisitos:
Requisitos:
Enxeñaría Técnica Superior
Características:
Perfil_Analisis_Video_v1.pdf
Solicitudes
Até o 29 de xaneiro de 2015
Xornada completa
1 DOUTOR/A EN INFORMÁTICA PARA
Educación Secundaria Obrigatoria.
ou Técnico Superior en
Imprescindible dispoñer de
desenvolvemento de proxectos
AUXILIAR DE FÁBRICA 23-01-2015
O CITIC/UDC 20-01-2015
Skype para a entrevista, carné de
de instalación de fluídos térmicos
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: www.udc.es
conducir, bó estado físico, actitude
e manutención ou equivalente.
Localidade: Barbanza, A Coruña
Localidade: A Coruña
positiva.Desexable experiencia
Experiencia mínima de 5 anos,
Descrición:
Empresa do Barbanza adicada
Requisitos
http://citic-research.org/
comercial e na limpeza de vehículos.
AutoCad, ofimática, climatización,
á elaboración de precociñados
documents/seleccion/
450€ - 1200€ bruto/
montaxe, deseño de instalacións,
busca auxiliares de fábrica.
FG-CITIC-05-C_%5B2015-
mes, media xornada. www.
carné de conducir, flexibilidade
Persoas xóvenes.
01-19%5D_Perfil_Analisis_
facebook.com/AlvatoWas
horaria, dispoñibilidade para viaxar.
Características:
Requisitos:
Xornada completa.
Residir na zona do Barbanza, carné
de manipulador de alimentos,
TÉCNICO/A COMERCIAL SECTOR METAL 23-01-2015
metodologias_automaticas_v1.pdf
Solicitudes
Até o 29 de xaneiro de 2015
flexibilidade horaria, experiencia
Oferta publicada en: Infojobs.net
DOCENTE ENFERMARÍA 23-01-2015
Localidade: A Coruña
Oferta publicada en: Infojobs.net
Descrición:
Empresa catalana busca técnico/a
Localidade: A Coruña
comercial con experiencia no sector
Descrición:
Empresa selecciona Diplomado/a
REPASADOR/A DE MOBILIARIO METÁLICO 23-01-2015
Oferta publicada en: www.udc.es
metal e produtos oleohidraúlicos.
en Enfermaría para impartir
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: A Coruña
Tarefas: xestionar, manter e
docencia en ciclo formativo para
Localidade: Ferrol
Requisitos
www.udc.gal/export/sites/
fidelizar carteira de clientes,
centro homologado na Coruña.
Descrición:
Empresa selecciona repasador/a
interpretación de planos de
Requisitos:
previa en conserveiras ou cociña.
1 LIC. OU GRAO EN VETERINARIA PARA
600€ - 900€ bruto/mes
A FACULTADE CIENCIAS DA SAÚDE
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 22-01-2015
Diplomado/a en Enfermaría,
udc/_galeria_down/actualidade/
de mobiliario metálico.
Requisitos:
eventos/2015/01/ccp003.pdf
CELGA 4, CAP ou acreditar
persoalizado de produtos
experiencia de 12 meses en
metálico e manexando maquinaria
centro de formación reglada.
propia do metal, dispoñibilidade
FORMACIÓN DE LISTAS DE SUBSTITUCIÓN
Media xornada de luns a venres.
para incorporación inmediata.
DE PROFESORES/AS DE MÚSICA PARA O
Xornada completa
CONCELLO DE CULLEREDO 22-01-2015
elaboración de documentación
Características:
Características:
e informes para a venda, cálculo
Experiencia repasando mobiliario
Solicitudes
pezas, venta e asesoramento
de hidráulica e pneumática,
Requisitos:
Características:
Até o 30 de xaneiro de 2015
de ofertas comerciais e report
MECÁNICO/A CAMIÓNS 23-01-2015
diario, resolución de incidencias
Oferta publicada en: Infojobs.net
ALBANEL 23-01-2015
Localidade: Culleredo
e negociación con clientes.
Localidade: A Coruña
Oferta publicada en: Infojobs.net
Requisitos
Anuncio: http://bop.dicoruna.
FP Grao Medio-Comercio e
Requisitos:
FP Grao Superior-Mantemento
Localidade: Ferrol
es/bopportal/publicado/
Marketing. Experiencia mínima
de Vehículos Autopropulsados,
Requisitos:
Bachalerato, experiencia de máis
2015/01/22/2015_0000000359.pdf
de 3 anos en posto similar, galego,
experiencia mínima de 3 anos.
de 5 anos, necesaria formación en
Bases. www.culleredo.es/
Xornada completa
prevención de riscos e traballos
system/files/bases_xerais_listas_
como albanel (encofrador e
substitucion_1.pdf
operario de maquinaria de obra).
www.culleredo.es/
dispoñibilidade de horarios e
Características:
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia da Coruña
incorporación inmediata, carné
de conducir e vehículo propio.
TERAPEUTA P/CENTRO MÉDICO ESTÉTICO 23-01-2015
21.000€ - 24.000€ bruto/
Oferta publicada en: Infojobs.net
ano, xornada completa.
Localidade: A Coruña
Descrición:
Terapeuta para facer tratamentos
PSICÓLOGO/A PARA ESCOLA INFANTIL 23-01-2015
COCIÑEIRO/A 23-01-2015
de depilación láser, tratamentos
Oferta publicada en: Infojobs.net
1 PSICÓLOGO/A,1 ASESOR/A XURÍDICO
Oferta publicada en: Infojobs.net
corporais, mesoterapia,
Localidade: Ferrol
CONCELLO DA CORUÑA 22-01-2015
Localidade: A Coruña
carboxiterapia e apoio médico
Descrición:
Empresa do sector educativo
Oferta publicada en: Boletín Oficial do Estado
Descrición:
La Urbana Bar, busca
estético en tratamentos faciais e
busca psicólogo/a para revisión
Localidade
A Coruña
profesional da cociña apra
vasculares. Tarefas de enfermaría
trimestral aos nenos do centro
Requisitos
www.boe.es/boe/
redefinir a oferta do local.
en curas e seguimento de
e informes dos alumnos.
Estudos de cociña e carné de
doentes de cirurxía estética.
Características:
Requisitos:
manipulador/a de alimentos.
Características:
Requisitos:
Características:
15.000€ - 18.000€ bruto/ano
Requisitos:
Diplomado/a Enfermaría,
BOE-A-2015-500.pdf
Solicitudes
Até o15 de febreiro de 2015
experiencia mínima de 2 anos
Contrato indefinido,
en uso de equipos de depilación
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ TITULAR
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ TITULAR E
xornada completa.
láser, LPG, carboxiterapia, IPL,
CONCELLO DE CARNOTA 19-01-2015
SUBSTITUTO/A CONCELLO DE CERCEDA 23-01-2015
carné de conducir, Excel, Word.
Oferta publicada en Boletín Oficial Provincia da Coruña
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia da Coruña
12.000€ - 15.000€ bruto/ano
Localidade: Carnota, A Coruña
Localidade: Cerceda, A Coruña
Requisitos
http://bop.dicoruna.es/
Requisitos
http://bop.dicoruna.es/
Características:
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: A Coruña
FRIGORISTA INDUSTRIAL 23-01-2015
bopportal/publicado/
Descrición:
Traballará no deseño,
Oferta publicada en: Infojobs.net
2015/01/19/2015_0000000141.pdf
desenvolvemento e
Localidade: Culleredo, A Coruña
implementación de sistemas
Requisitos:
FP Grao Medio, experiencia
Solicitudes
Até o 07 de febreiro no
bopportal/publicado
/2015/01/23/2015_0000000383.pdf
Solicitudes
Rexistro do Concello
Até o 11 de febreiro de 2015
no Rexistro do Concello.
de información avanzados.
mínima de 3 anos en produto de
Enxeñeiro/a Superior-Informática,
frío industrial, climatización e
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ TITULAR
ELECCIÓN XUÍZ DE PAZ TITULAR CONCELLO
experiencia mínima 1 ano,
aire comprimido, dispoñibilidade
CONCELLO DE CEE 19-01-2015
DE VALDOVIÑO 23-01-2015
experiencia en tecnoloxías Java.
de viaxar e coche propio.
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia da Coruña
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia da Coruña
1200€ - 1500€ bruto/mes
Localidade: Cee, A Coruña
Localidade: Valdoviño, A Coruña
Requisitos
http://bop.dicoruna.es/
Requisitos
http://bop.dicoruna.es/
Spring, Hibernate, Ajax, jQuery, JSP,
Características:
CSS e JavaScrip, coñecementos de
Características:
dias/2015/01/22/pdfs/
Licenciado/a Psicoloxía,
autónomo, 1 ano de experiencia.
Até o 2 de febreiro de 2015
Experiencia mínima 3 anos.
ENXEÑEIRO/A INFORMÁTICO 23-01-2015
Requisitos:
taboleirooficial/27
Solicitudes
desenvolvemento no entorno.NET.
OPERARIOS/AS FÁBRICA LIMPEZA DE PEIXE 23-01-2015
bopportal/publicado
Xornada completa
Oferta publicada en: Infojobs.net
/2015/01/19/2015_0000000138.pdf
OFICIAL ELÉCTRICO POLIVALENTE
Localidade: Sada, A Coruña
Descrición:
Tarefas: preparación, limpeza da
Solicitudes
Até o 6 de febreiro de 2015
bopportal/publicado
/2015/01/23/2015_0000000143.pdf
Solicitudes
Até o10 de febreiro de 2015
no Rexistro do Concello
PARA MANTEMENTO 23-01-2015
liña, selección, limpeza, pelado
Oferta publicada en: Infojobs.net
e corte do produto, conxelación,
ELECCIÓN XUÍZ/ DE PAZ SUBSTITUTO/A
INFORMÁTICO 23-01-2015
Localidade: A Coruña
envasado, retractilado, procesos
CONCELLO DE CURTIS 19-01-2015
Oferta publicada en: www.udc.es
Descrición:
Importante empresa do
de etiquetado, paletizado.
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia da Coruña
Localidade: A Coruña
Educación Secundaria Obrigatoria,
Localidade: Curtis, A Coruña
Requisitos
www.udc.gal/export/sites/
eléctrico polivalente para facer
carné de manipulador/a de
Requisitos
http://bop.dicoruna.es/
mantemento de instalacións de
alimentos, experiencia de 1 ano no
bopportal/publicado
climatización, electricidade,
sector, dispoñibilidade de horarios,
/2015/01/19/2015_0000000146.pdf
PCI, fontanaría na Coruña.
carné de conducir e coche.
sector industrial busca oficial
Requisitos:
FP Grao Superior-Electricidade e
Electrónica, experiencia mínima de
3 anos, coñecementos e experiencia
xestionando mantemento
de instalacións integrais,
climatización-calefacción,
instalacións Mt e BT, seguridade
de obra, carné de conducir.
Características:
Xornada completa
Requisitos:
Características:
900€ - 1200€ bruto/mes
1 LICENCIADO/A OU ENXENEIRO/A
Solicitudes
Até o 16 de febreiro de 2015
no Rexistro do Concello
udc/_galeria_down/actualidade/
eventos/2015/01/ccp006.pdf
Solicitudes
Até o 2 de febreiro de 2015
boletín de ofertas de emprego / 4
AXUDANTE PASTELARÍA 23-01-2015
COMERCIAL 23-01-2015
ESTETICISTA 24-01-2015
ACTOR DOBRAXE 25-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Requisitos:
Experiencia
Descrición:
Venta enerxía. Traballamos
Localidade: Vigo
Descrición:
Modo de contacto:
Enviar CV a: semola@semola.es
con todas as eléctricas.
Descrición:
Próxima apertura centro de
Requisitos:
Experiencia
PROTÉSICO 23-01-2015
Características:
Altas comisións
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Modo de contacto:
Tlf. 654 374 585
estética Praza América
Requisitos:
EXPERTOS POSICIONAMENTO WEB,
manicura e uñas porcelana.
MÁRQUETING DIXITAL 26-01-2015
Enviar CV a: probeautyvigo@
Oferta publicada en: Faro de Vigo
yahoo.es
Localidade: Vigo
Modo de contacto:
Enviar CV a:
Requisitos:
Experiencia en resina: híbridas,
CAMAREIRA 23-01-2015
completas, esqueléticos e férula.
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Tlf. 616 704 068
Localidade: Vigo
luden2@yahoo.es
Descrición:
Cafetería Roes
SOCIO PARA VINOTECA 24-01-2015
Requisitos:
Menor de 30 anos,
Oferta publicada en: Faro de Vigo
experiencia prancha
Descrición:
COMERCIAL 23-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Modo de contacto:
Av. Balaídos, 73 baixo 2
Modo de contacto:
Tlf. 619 886 388
depilación láser ou IPL, pedicura,
Laboratorio Luden
Modo de contacto:
dobraxe para impartir formación.
Modo de contacto:
Moza con experiencia en
Descrición:
Modo de contacto:
Centro de estudios busca actor
vigostrategy@gmail.com
Bo funcionamento e
BUZONEADOR 26-01-2015
boa localización.
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Tlf. 665 683 238
Descrición:
Pobos provincia, comisións
Requisitos:
Coche propio
Modo de contacto:
Tlf. 672 553 682
Localidade: Provincia de Pontevedra
Descrición:
Securitas selecciona comerciais.
COMERCIAL 23-01-2015
Requisitos:
Coche propio, menor de 48 anos.
Oferta publicada en: Faro de Vigo
ESTILISTA 25-01-2015
Características:
Soldo fixo de 1.000€, posibilidade
Descrición:
Inmobiliaria
Oferta publicada en: Faro de Vigo
de promoción interna, alta na
Características:
Fixo + comisión
Localidade: Vigo
PERSOAL DE OFICIOS 26-01-2015
Seguridade Social dende o primeiro
Modo de contacto:
sindubida@yahoo.com
Descrición:
Salón Borgia Cabeli
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Modo de contacto:
Tlf. 986 244 855 – 629 253
Descrición:
Mantemento centros públicos
760, Señorita Pilar.
Modo de contacto:
Tlf. 986 233 515
día, interesantes comisións.
Modo de contacto:
Enviar CV a:
VENDEDORES/AS 24-01-2015
seleccion.vigo@securitasdirect.es
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Tlf. 986 213 506 de
Localidade: Galicia
AUTÓNOMO 25-01-2015
COIDADORAS 26-01-2015
10:00h a 17:00h.
Modo de contacto:
Enviar CV a: vendedor-
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
vendedora2015@msn.com
Localidade: Vigo e arredores
Descrición:
Gardería e xeriátrico
Descrición:
Reparto de mensaxería.
Modo de contacto:
Tlf. 986 233 515
Requisitos:
Imprescindible furgón
COMERCIAL 23-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
TÉCNICO REPARACIÓNS 24-01-2015
Descrición:
En zonas de Galicia con 8/10
Oferta publicada en: Faro de Vigo
mil habitantes ofrecemos
Localidade: Vigo
traballo de comercial
Descrición:
Reparacións maquinaria
relacionado coa hostalaría.
Características:
Ingresos segundo dedicación
Concertar entrevista persoal Sr. Ángel
propio e experiencia.
LIMPIADORES/AS 26-01-2015
Enviar CV a:
Oferta publicada en: Faro de Vigo
mensajería.rrhh@gmail.com
Descrición:
Colexios e edificios públicos
Modo de contacto:
Tlf. 986 233 515
hostalaría e electricidade
Requisitos:
e valía do/a interesado/a.
Modo de contacto:
Modo de contacto:
Modo de contacto:
Experiencia mínima tres anos,
PERSOAL RESTAURANTE ITALIANO 25-01-2015
Formación Profesional.
Oferta publicada en: Faro de Vigo
COMERCIAL 26-01-2015
Enviar CV a: apartado 6.144 Vigo
Modo de contacto:
Chamar de 10:00 a 13:00h
Oferta publicada en: Faro de Vigo
ao 986 951 099
Localidade: Provincia de Pontevedra
Características:
Incorporación inmediata,
Tlf. 677 513 106
VENDEDORES/AS 24-01-2015
PERRUQUERÍA 23-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
ESTETICISTA 25-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade: Pontevedra
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade: Ramallosa
Descrición:
Necesitamos vendedores/
Localidade: Zona centro Vigo
Características:
Xornada completa
as do euroboleto
Características:
Media xornada
Modo de contacto:
Tlf. 693 622 259
Características:
Horario: 17:00 – 20:00h.
Modo de contacto:
Tlf. 886 125 837
Modo de contacto:
Tlf. 986 845 054
ESTETICISTA 23-01-2015
Concertar entrevista: 676
357 727 – 986 229 655
COMERCIAL 26-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
COCIÑEIRO/A PARA ENCARGADO 25-01-2015
Localidade: Vigo e comarca
Modo de contacto:
Tlf. 653 707 647
Oferta publicada en: Faro de Vigo
COMERCIAIS 24-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade: O Porriño
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade: Pazo Cadaval, Baiona
Requisitos:
Experiencia, 25 - 40 anos,
Localidade: Provincia de Pontevedra
Modo de contacto:
mgbminor@terra.com
carné de conducir, coche.
Descrición:
Empresa de nova creación busca
Modo de contacto:
fixo + variable
Modo de contacto:
TORNEIROS E FRESADORES-24-01-2015
Oferta publicada en: El Diario de Pontevedra
Enviar CV a:
comerciais en toda a provincia
XEFE/A DE COCIÑA 25-01-2015
Empresa:
Do sector industrial
gestion@grupoavidar.com
(réxime de autónomos) para a
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade:
Pontevedra
venta de servizos en app móbil.
Localidade: Zona Morrazo
Requisitos:
Titulación non imprescindible.
Enviar CV a: rrhh@i365.es
Requisitos:
Experiencia e capacidade
Modo de contacto:
Enviar CV a: xestelape@gmail.com
PERRUQUEIRA 23-01-2015
Modo de contacto:
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Localidade: Vigo
PROGRAMADOR DE TECNOLOXÍAS WEB 24-01-2015
Requisitos:
Experiencia
Oferta publicada en: Faro de Vigo
XEFE DE EQUIPO 25-01-2015
Modo de contacto:
Tlf. 605 789 867 (chamar tardes)
Localidade: Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Descrición:
Desenvolvemento e mantemento
Requisitos:
Experiencia mínima de
dous anos mecanizado.
Contacto:
Interesados enviar CV ao
apartado 14, 3600 Pontevedra.
Experiencia en ventas
XEFE DE COCIÑA ( 25/01/2015)
PERRUQUEIRA 23-01-2015
de páxinas web, blogs, redes
(sector seguros, enerxía,
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: Faro de Vigo
sociais e bases de datos.
telecomunicacións, alarmas
Localidade: Zona do Morrazo
Coñecementos necesarios:
ou tarxetas de crédito).
Requisitos
Experiencia e capacidade.
Alta na Seguridade Social
Contacto
Enviar CV a xestelape@gmail.com
Descrición:
Perruquería necesita oficial
Requisitos:
Requisitos:
Experiencia e boa presenza
HTML5, JAVASCRIPT, AJAX, bases
Modo de contacto:
Tlf. 986 353 553
de datos MYSQL, PHP, CSS3, ,
instalación e mantemento de CMS.
ADMINISTRATIVA 23-01-2015
Modo de contacto:
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Características:
+ fixo + variable.
Modo de contacto:
souto@oskber.com
programadorwebvigo@gmail.com
5 COMERCIAIS- 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs
Enviar CV a:
ASESOR COMERCIAL 25-01-2015
Localidade: Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Empresa:
Securitas Direct España Zona Norte
Descrición:
Soldo fixo+Comisións -Plan de
Localidade: Vigo
Requisitos:
Diplomada en empresariais
CAMAREIRO 24-01-2015
Localidade: Vigo
Modo de contacto:
Enviar CV a: apartado 6144, Vigo
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Descrición:
Inmobiliaria Remax Balaídos
Formación Técnico e Comercial
Localidade: Redondela
Modo de contacto:
balaidos@remax.es
-Ropa e material de empresa
CAMAREIRO/A 23-01-2015
Requisitos:
Ata 30 anos
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Características:
Xornada completa e
COCIÑEIRO 25-01-2015
camareiro fins de semana.
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Pasar, Praza Ponteareas, 2.
Localidade: Vigo
Descrición:
Temática andaluza
Localidade: Vigo
Descrición:
Camareiro/a, persoal cociña
Modo de contacto:
e administrativo/a
Modo de contacto:
-Alta probabilidade de promoción
Enviar CV e foto a:
CAMAREIRO/A PARA RESTAURANTE 24-01-2015
Requisitos:
Menor de 30 anos
camarerovigo@gmail.com
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Modo de contacto:
cocinavigo@gmail.com
Requisitos:
Preferiblemente que saiba inglés
Modo de contacto:
Tlf. 652 336 618
Localidade: Lalín
Descrición:
Empresa de transportes
Requisitos:
Experiencia
Modo de contacto:
Enviar CV a: gagotrans@gmail.com
Tlf. 616 949 091
Máis información:
www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150123/
AnuncioCA04-160115-0002_gl.html
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
23 de febreiro de 2015
de subvención en gasolina
Requisitos:
ESO. Non necesaria
experiencia. Residente en
provincia posto vacante
Características:
Temporal + Indefinido.
Xornada completa
CHÓFER TRAILER 25-01-2015
Oferta publicada en: Faro de Vigo
Bolsas de formación na Dirección Xeral de
Comercio, Consellería de Economía, Xunta de
Galicia.
-Smarthphone e posibilidade
Fax: 986 787 204
5 \ boletín de ofertas de emprego
12 POSTOS OFICINA-23-01-2015
PILOTO DE AEROMODELISMO RADIO
5 TÉCNICOS/AS EXPERTOS/AS CABLEADO
COMERCIAL-23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs
CONTROL 23-01-2015
ESTRUCTURADO/REDES- 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs
Localidade: Vigo
Oferta publicada en: Infojobs
Oferta publicada en: Infojobs
Localidade: Pontevedra
Empresas
JMS
Localidade: Vigo
Empresa:
Zemsania España Zona Oeste.
Descrición:
Sector hostalería
Requisitos:
ESO. Non necesaria
Empresa:
Fobus Solutions
Localidade: Vigo
experiencia. Residente en
Requisitos:
Bacharelato. Experiencia mínima
Descrición:
As personas seleccionadas
Descrición:
de 3 anos demostrable en modo
dependendo da súa ubicación
Atención a Clientes. Promoción
de voo acrobático. Coñecementos
prestarán servizo en Santiago
de servizos Representación de
de voo en FPV e a través de
de Compostela, A Coruña,
Entidade Bancaria. Publicitar e
ardupilot. Desexable coñecementos
Pontevedra ou Vigo
Don de xentes. Disponibilidade
comercializar tarjetas gratuitas
de ornitoloxía ou bioloxía.
Características:
Xornada completa. Postos estables.
xeográfica. Gran capacidade
Realización de tarefas de montaxe e
Requisitos:
Formación FP2. 2 anos de
de organización e traballo..
Descrición:
ESO. Experiencia máis de 5 anos.
experiencia. Coñecemento
6 meses prorrogable. Xornada
de todo o equipo. Servizo ao
de ofimática. Carné de
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-RECEPCIONISTA 23-01-2015
completa de luns a venres. Salario
cliente nun período determinado
conducir B. Movilidade.
Oferta publicada en: Infojobs
Características:
Xornada completa. De 1-5
ASESOR COMERCIAL- 23/01/2015
MECÁNICO DE CAMIÓNS- 23-01-2015
Localidade: Pontevedra
Descrición:
Administrativo recepcionista con
Oferta publicada en: Infojobs
Oferta publicada en: Infojobs
PROFESOR ITALIANO NATIVO-23-01-2015
Localidade: Vigo
Localidade: Vigo
Oferta publicada en: Infojobs
Descrición:
Reparación de motores,
Empresa:
Multinacional líder no sector da
Localidade: Porriño, Pontevedra
Propiedade Industrial e Intelectual
Requisitos:
Alto nivel de italiano demostrable.
realizar diagnósticos,
Características:
coñecementos de automóvil.
Características:
Contrato dun ano.
Horario de 9 a 13h
Requisitos:
Xornada completa. De
ESO. Experiencia en facturación
y vendas mínimo un ano.
Xestión comercial e
Experiencia como docente.
desenvolvemento de negocio
Aporte de temario apropiado.
Formación Profesional Grao
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ SUBSTITUTO/A
da zona. Asesoramento técnico
Disponibilidade inmediata
Medio- Mantemento de
CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES 19-01-2015
Oferta de duración determinada.
vehículos autopropulsados.
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia
Xornada parcial-indiferente.
Experiencia mínima 3 anos.
inicial ao cliente. Elaboración de
Características:
propostas, presupostos e demais
duración determinada.
Requisitos:
xestións administrativas derivadas
da actividade comercial da oficina.
15 SELECCIÓN PERSOAL OFICINA VIGO 23-01-2015
DIETISTA NUTRICIONISTA- 23-01-2015
Enxeñería Técnica ou Superior,
Oferta publicada en: Infojobs
Oferta publicada en: Infojobs
licenciatura en Dereito,
Localidade: Vigo
Localidade: Pontevedra
Económicas e/ou Administración de
Descrición:
Atención a Clientes. Promoción
Empresa:
Importante empresa do
Empresas ou similar. Valoraranse
de servizos Representación de
coñecementos específicos en
marca. Contratacion e fidelizacion
Propiedade Industrial e Intelectual
Características:
de Pontevedra
Localidade: Fornelos de Montes, Pontevedra
Requisitos
www.boppo.depo.es/
web/boppo/detalle/-/
boppo/2015/01/19/2015000995
Solicitudes
sector dietético
Descrición:
. Contrato Laboral.Alta en
Características:
Até o 9 de febreiro de 2015
no Rexistro do Concello
Promoción de produtos e
asesoramento a clientes.
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ SUBSTITUTO/A
Xornada indiferente.
CONCELLO DE CUNTIS 19-01-2015
Duración determinada.
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia
e/ou en Sistemas de Innovación.
Seguridade Social - Promocións
Dominio de ferramientas
estables, a longo prazo - Formación
informáticas. Disponibilidade
práctica e personal - Incorporación
para viaxar e vehículo propio.
inmediata - Excelente ambiente
Superior. Experiencia mínima
Localidade: Cuntis, Pontevedra
Habilidades: orientación ao
de traballo.: - Porcentaxe sobre
dun ano. Residencia en
Requisitos
www.boppo.depo.es/
cliente e vocación de servicio.
obxectivos - Outros beneficios:
provincia de posto vacante.
Capacidade de negociación,
Incentivos 6 meses+prorrogable.
organización e xestión do tempo.
Xornada completa. 600-
ADMNISTRADOR DE SISTEMAS
Boa capacidade de comunicación,
1500 € brutos/mes.
CON FRANCÉS 23-01-2015
ESO. Habilidades sociais.
Oferta publicada en: Infojobs
capacidade de traballo en equipo.
Imaxen profesional. Capacidade
Localidade: Vigo
1 TÉCNICO/A PARA O PROXECTO PROTECMA
Indefinido, xornada completa
para traballar en equipo,
Empresa:
SIVSA
NO CETMAR, VIGO 22-01-2015
responsabilidade e implicación
Características:
Oportunidades de carreira.
Oferta publicada en: www.cetmar.org
tanto oral como escrita e
Características:
900-6.000 € brutos/mes
Requisitos:
reparación asi como de mantemento
personas ao cargo.
Requisitos:
duración determinada. Salario
mediante visitas personalizadas.
600-1.200 € brutos/mes
Descrición:
Xornada completa. Contrato de
provincia posto vacante
de desconto de dicha entidade
Características:
,industria alimentaría,
Características:
Requisitos:
Requisitos:
Formación Profesional Grao
de Pontevedra
web/boppo/detalle/-/
boppo/2015/01/19/2015000994
Solicitudes
Até o 9 de febreiro de 2015
no Rexistro do Concello
2 PERITOS/ENXEÑEIROS-23/01/2015
laboral, capacidade para
Formación en idiomas. Proxectos
Localidade
Vigo
Oferta publicada en: Infojobs
traballar sobre obxectivos.
con tecnoloxías avanzadas.
Requisitos
Lic. CC. Do Mar, Bioloxía, CC.
Empresa:
Gabinete Pericial
Localidade: Vigo
15 OPERARIOS/A LIMPEZA DE ATÚN- 23-01-2015
Requisitos:
Enxeñeiro Técnico - Industrial,
Oferta publicada en: Infojobs
especialidade en Mecánica.
Empresa:
Enxeñeiro naval, especialidade
ou Enxeñaría Superior.
FP Grao Superior. Experiencia
http://ws.cetmar.org/
Importante empresa de
polo menos dous anos en
contratacion/archivos/104/
sector conservero
administración de sistemas Linux,
Oferta%20PROTECMA_
Requisitos:
Localidade: O Grove, Pontevedra
Unix, Windows. Experiencia
conducir e vehículo propio.
Características:
Xornada completa. Contrato
en servidores de aplicacións:
de duración determinada.
Glashfish, Apache, JBoss.
Perito para traballar
XEFA DE COCIÑA -23-01-2015
VIOLÍN, 1 PROFESOR/A DE PIANO E LINGUAXE
inspeccionando transporte
polo menos 6 meses no sector
Oferta publicada en: Infojobs
MUSICAL, CONCELLO DE TUI. 22-01-2015
terrestre e marítimo, cascos,
conservero Disponibilidade
Localidade: Bueu, Pontevedra
Oferta publicada en: www.concellotui.org
embarcacións de recreo,
horaria para traballar a quendas
Empresa:
A Centoleira
Localidade
Tui, Pontevedra
mecánica e motores.
en xornada continua.
Descrición:
Restauración e eventos
Solicitudes
Até o 15 de febreiro de 2015
Características:
Contrato dun ano. Horario
Xornada completa
TÉCNICO MONTADOR- 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs
Oferta publicada en: Infojobs
Empresa:
de 12 a 16 h e 20 a 24
Requisitos:
Bacharelato.Experiencia probada
Empresa multinacional alemana
5-10 anos. Coñecementos de
líder en maquinaria industrial.
manipulación e seguridade
Empresa:
KARMA GROUP by RCG SL
Localidade: Vigo
Localidade: Vigo
alimentaria. Dotes de
Requisitos:
ESO. Don de xentes, actitude
Descrición:
Montaxe e posta en marcha
mando e organizativas.
positiva, responsable, boa
de maquinaria industrial,
presencia. Residencia en
mantemento da mesma e
provincia puesto vacante.
asesoramento de clientes.
Emprego de atención ao cliente
Ofrécese formación continua e plan
con atención a particulares,
Características:
Até o 31 de xaneiro de 2015
1 PROFESOR/A DE CLARINETE, 1 PROFESOR/A
900-1200 € brutos/mes
Requisitos:
PERSOAL ATENCIÓN AO CLIENTE
Descrición:
BASES_PROTECMA.pdf
Solicitudes
Experiencia demostrable
principalmente na zona de Galicia
Características:
Ambientais, Física, Química
valía. Bo clima laboral.
en propulsión. Permiso de
Experiencia non requerida.
Descrición:
Remuneración segúndo
de desenvolvemento de carreira.
Pymes e en eventos. Formación
Características:
Xornada completa
a cargo da empresa.
Requisitos:
Imprescindibles estudos
Xornada completa de luns a venres.
superiores, de FP ou Enxeñería
Alta na Seguridades Social dende o
na rama eléctrica ou electrónica
1º día. 6 meses renovables. Salario
industrial. -Experiencia
12.000-18.000€ brutos/anuais
demostrable polo menos 5 anos en
mantemento e posta en marcha de
maquinaria industrial. -Dispoñer
dun coñecemento de inglés
mínimo dun nivel B1 -Flexibilidade,
autonomía, formalidade, e
seriedade ante o traballo Disponibilidade para viajar
boletín de ofertas de emprego / 6
1 TÉCNICO/ MEDIO ADMÓN. ESPECIAL A2,
RESPONSABLE DE COCIÑA- 24-01-2015
REPOÑEDOR/A MERCHANDISER 23-01-2015
DESEÑADOR TÉCNICO DE PRODUTO 23-01-2015
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 26-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia
Localidade:
Lugo
Localidade: Viveiro, Lugo
Localidade: Lugo
de Pontevedra
Requisitos:
Con experiencia
Requisitos:
ESO, residente na provincia de
Descrición:
Importante empresa do sector
Localidade
Pontevedra
Contacto:
Chamar ao tlf. 605 848
Lugo, experiencia mínima de
do metal busca un Deseñador
Requisitos
Lic. o Grao en Psicoloxía,
948. 600 898 941
dous anos relacionada co posto,
Técnico de Produto, cuxas funcións
carné + coche propio + ordenador
serán o deseño de conceptos
Psicopedagoxía, Pedagoxía,
Educación Social ou Mestre
CAMAREIRA PARA CAFÉ-BAR-24-01-2015
persoal con conexión a internet,
de produto, modelado, planos
de Educación. www.boppo.
Oferta publicada en: El Progreso
incorporación prevista para
2D , cálculos MEF…, ensaios
depo.es/web/boppo/detalle/-/
Localidade:
Maceda, Lugo
febreiro. Valórase dispoñer de
físicos, mellora competitiva,
boppo/2015/01/26/2015002381
Contacto:
Chamar ao tlf. 630 954 990
certificado por minusvalía.
desenvolvemento de guías e
2h/semana de Luns a Venres na
instrucións de produto e embalaxe,
Características:
www.depo.es
ENXEÑEIRO TÉCNICO OU SUPERIOR/ TITULADO
quenda de mañá, soldo bruto + 1%
EN FP, EN TELECOMUNICACIÓNS, ELECTRÓNICA,
sobre as ventas dos seus corners +
1 TÉCNICO/A GRAO MEDIO ADMÓN. ESPECIAL
INFORMÁTICA OU ELECTRICIDADE- 24-01-2015
gastos de desprazamento (gasolina
experiencia mínima de catro
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 26-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
+ parkings) e gastos de móbil.
anos nas funcións do posto,
Oferta publicada en: Diario Oficial Deputación
Localidade:
Vilalba
de Pontevedra
Caracterñisticas:
Condicións a convir
COMERCIAL 23-01-2015
deseño: solidworks, cálculos, MEF,
Localidade
Pontevedra
Requisitos:
Valorarase experiencia.
Oferta publicada en: Infojobs.net
delineación 2D…, coñecementos
Requisitos
Lic. Ou Grao en Psicología,
Contacto:
Enviar CV e fotografía recente
Localidade: Lugo
procesos de fabricación,
a seleccion3844@gmail.com
Descrición:
Securitas Direct
materiais…, nivel medio de inglés,
Requisitos:
ESO, residente na provincia de Lugo.
Características:
12.000€ - 16.000€ bruto/ano, soldo
Solicitudes
Até o 14 de febreiro de 2015
Psicopedagogía, Pedagogía,
Educación Social ou Mestre
Solicitudes
apoio a departamento de calidade.
Requisitos:
Enxeñeiro Técnico – Industrial,
dominio de ferramentas de
residente na provincia de Lugo.
de Educación. www.boppo.
PERSOA PARA GRANXA DE VACÚN
depo.es/web/boppo/detalle/-/
DE LEITE-24-01-2015
boppo/2015/01/26/2015002381
Oferta publicada en: El Progreso
Até o 14 de febreiro de 2015
Localidade:
Guntín, Lugo
VENDA POLO MIÚDO 23-01-2015
ENXEÑEIRO/A SECTOR METAL 23-01-2015
Contacto:
Chamar ao 617 434 572
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: Lugo
Localidade: Mariña de Lugo, Lugo
Descrición:
Seleccionamos e formamos 3
Descrición:
Importante empresa do
PERSONAL COMERCIAL PARA SECTOR
Características:
fixo + comisións, xornada completa.
18.000€ - 21.000€ bruto/
ano, xornada completa.
DA ENERXÍA-23-01-2015
CHICA PARA COCIÑA-24-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
Oferta publicada en: El Progreso
persoas para incorporarse ao
sector do metal busca un/unha
Localidade: Lugo
Requisitos:
Experiencia de cociñar
noso equipo no mes de Xaneiro,
enxeñeiro/a técnico para deseño
Requisitos:
Experiencia e boa presencia
Características:
Media xornada
cuxas funcións son: visitas a
Contacto:
Chamar ao tlf. 673 633 714
Contacto:
Bar “A Tasca”,C/ Cruz, nº 3, , Lugo
clientes xa existentes para
e construción de maquinaria.
Requisitos:
Enxeñaría técnica industrial con
mellorar os servizos contratados
especialidade en construción
e novas contratacións.
maquinaria, mecánica, naval
Educación Secundaria Obrigatoria,
ou similar, experiencia mínima
COMERCIAIS- 23-01-2015
PERSOAL COMERCIAL PARA EMPRESA LÍDER
Oferta publicada en: El Progreso
NO SECTOR ENERXÉTICO-25-01-2015
Localidade:
Lugo
Oferta publicada en: El Progreso
residir na provincia de Lugo,
de dous anos, indispensable
Empresa:
Securitas Direct
Localidade:
Lugo
boa imaxe, responsabilidade
experiencia previa no sector metal,
Características:
Alta en SS. 1.000 € fixos máis
Requisitos:
Imprescindible vehículo propio
e afán de superación.
coñecementos de soldadura,
importantes comisións.
Características:
Alta S.S. Soldo bruto 1.300
Xornada completa, duración
caldeiraría, electromecánica
€ brutos máis comisións
do contrato 6 meses,
e hidráulica, deseño en 3D e
Chamar ao tlf. 981 647 719
horario ata as 19:00h.
manexo de planos, residente
Contacto:
Interesados chamar ao
tlf: 982 263 772
Contacto:
Requisitos:
Características:
na provincia de Lugo.
CAMAREIRA XOVEN RESTAURANTE -23-01-2015
APRENDIZ DEPENDENTE/A 23-01-2015
HIXIENISTA/AUXILIAR 23-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade:
Lugo
Localidade: Lugo
Localidade: Foz, Lugo
Contacto:
Chamar ao tlf. 636 160 973
Descrición:
Women´s Secret busca
Descrición:
Clínica Dr. Candia
Oferta publicada en: El Progreso
Requisitos:
Xornada completa,
partido mañá e tarde.
TÉCNICO DE MANTEMENTO 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
aprendiz de dependente/a
CAMAREIRA-23-01-2015
Características:
para traballar 30h/semana.
COMERCIAL TELEFONÍA 23-01-2015
Localidade: Palas de Rei, Lugo
ESO, inscrito/a no Servizo Público
Oferta publicada en: Infojobs.net
Descrición:
Importante industria busca un/unha
Empresa: Cafetería “A Lenda”
de Emprego, dispoñibilidade
Localidade: Lugo
técnico/a para desenvolver labores
Localidade:
Lugo
completa e inmediata.
Descrición:
Precisamos incorporar
de mantemento electromecánico
Contacto:
Chamar ao tlf. 646 605 105
comerciais para a venda de
MECÁNICO/A 23-01-2015
PANADEIRO/A- 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: El Progreso
Localidade: Localidade:
Lugo
Requisitos:
Con experiencia
Contacto:
Chamar ao tlf. 607 462 553
servizos de telefonía móbil.
Requisitos:
en cadea de produción.
Requisitos:
Formación Profesional Grao
Formación Profesional de
Superior - Mantemento e Servizos
Lugo
Grao Medio en Administración,
á Produción, experiencia mínima
Descrición:
Talleres Lusitano Lugo
experiencia mínima de dous
de tres anos, indispensable
Requisitos:
Formación Profesional Grao
anos como comercial, residir na
experiencia demostrable en
Medio - Mantemento de
provincia de Lugo, habilidades
mantemento de plantas produtivas
Vehículos Autopropulsados
para a captación de clientes.
a nivel mecánica, nemática e
450€ - 600€ bruto/mes, a xornada
autómatas, dispoñibilidade
COCIÑEIRA PARA RESTAURANTE-23-01-2015
ou experiencia mínima de dous
Oferta publicada en: El Progreso
anos en postos similares.
será de 27 horas semanais
para traballar na zona do centro
Xornada completa
de luns a sábados en quendas
de traballo, dispoñibilidade
rotativas, e os domingos e
incorporacion inmediata,
Localidade:
Lugo
Contacto:
Chamar ao tlf. 637 430 616
Características:
Características:
DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS 23-01-2015
de apertura dos centros.
residente na provincia de Lugo.
ESTILISTA-23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: El Progreso
Localidade: Lugo
FOTÓGRAFO E EDITOR VÍDEOS 23-01-2015
Empresa:
“Monet Peluquería”
Descrición:
Vendedoras/es por catálogo de
Oferta publicada en: Infojobs.net
ASESOR/A COMERCIAL SECTOR SEGUROS 23-01-2015
Contacto:
Chamar ao tlf. 629 623 812
produtos de Alta Cosmética Natural
Localidade: Vilalba, Lugo
Oferta publicada en: Infojobs.net
Gañas de traballar, entusiasmo
Descrición:
“Amador fotógrafos” busca a
Localidade: Lugo
e compromiso.
unha persoa creativa e dinámica
Descrición:
Previsión Sanitaria Nacional
Beneficio inmediato do 23%
para traballar como editor de
Requisitos:
Bacharelato, experiencia comercial
vídeo e axudante de fotografía.
mínima de 2 anos, bo nivel
Formación Profesional de Grao
cultural, usuario de ferramentas
Requisitos:
COCIÑEIRA-23-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
Características:
Características:
900€ bruto/mes, xornada completa.
Localidade:
Lugo
polas ventas conseguidas
Requisitos:
Menor de 30 anos
podendo aumentar esa
Contacto:
Chamar ao tlf. 617 182 972
porcentaxe ata un 30% ao
Superior, coñecemento a nivel
informáticas, carné de conducir e
conseguir un pedido superior a
profesional de Adobe Premiere
vehículo propio, dispoñibilidade
150€, xornada indiferente.
e Photoshop, manexo a nivel
EMPREGADO PARA GRANXA DE LEITE- 24-01-2015
Requisitos:
Oferta publicada en: El Progreso
profesional de cámara de foto
para desprazarse pola provincia.
Características:
12.000€ - 15.000€ bruto/
Requisitos:
Experiencia
DEPARTAMENTO ATT CLIENTES E VENTAS 23-01-2015
e vídeo, disposto/a a traballar
ano, contrato laboral e alta na
Contacto:
Chamar ao tlf. 609 107 452
Oferta publicada en: Infojobs.net
en tenda de cara ao público,
Seguridade Social, retribución
Localidade: Lugo
experiencia mínima dun ano.
composta de fixo + incentivos por
Descrición:
Seleccionamos persoal para
900€ - 1.200€ bruto/mes,
produción, xornada completa.
TÉCNICO COMERCIAL-24-01-2015
Oferta publicada en: El Progreso
traballar dentro do Departamento
Localidade:
Provincia de Lugo
Empresa:
Empresa de ascensores
Requisitos:
Con experiencia
Luns a Venres, incorporación
Contacto:
trabajoascensores@gamail.com
inmediata, habilidades sociais,
de Marketing Directo e Ventas.
Requisitos:
ESO, dispoñibilidade horaria de
residente na provincia de Lugo.
Características:
600€ - 1.200€ bruto/mes,
alta na Seguridade Social,
duración do contrato de 6 meses
prorrogables, xornada completa.
Características:
xornada completa.
7 \ boletín de ofertas de emprego
ADMINISTRATIVO/A 23-01-2015
COCIÑEIRO ( 23/01/2015)
CAPTADOR/A SOCIOS 23-01-2015
COMERCIAL DE CONSULTORÍA 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: La Región
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: Lugo
Descrición
Precisase cociñeiro para
Localidade: Ourense
Localidade: Ourense
Descrición:
Importante empresa busca
restaurante, menú e carta.
Descrición:
Charlar coa xente na rúa sobre os
Descrición:
Importante empresa de formación
Requisitos:
bolseiro/a para o Departamento
Localidade: Ourense
proxectos de ACNUR co fin de que
e consultoría en plena expansión,
Administrativo.
Requisitos
Con experiencia.
se fagan socios da organización.
especializada en solucións globais
Diplomado, Licenciado ou
Contacto
Chamar ao teléfono 667634146
ESO, residente na
de formación e consultoría
Requisitos:
Grao de Administración de
Características:
provincia de Ourense.
para Pymes e autónomos.
Empresas ou Relacións Laborais,
PROFESORES ( 23/01/2015)
informática a nivel usuario,
Oferta publicada en: La Región
alta na Seguridade Social, 4´5h/
Empresariais, Relacións Laborais,
residente na provincia de Lugo.
Descrición
Precisanse profesores de inglés,
diarias de Luns a Venres con
ADE, Comercio e Marketing…),
Incorporación inmediata
francés, alemán e diretor centro
posibilidade de elección de
experiencia mínima dun ano en
mediante Bolsa, posibilidades
de linguas con experiencia.
quenda de mañá ou tarde.
venta de servizos de consultoría,
Características:
10.000€ - 15.000€ bruto/ano,
de incorporación ao equipo da
Localidade: Ourense
empresa, xornada laboral completa.
Requisitos
Con experiencia.
PROFESIONAL INDUSTRIA TEXTIL 23-01-2015
Contacto
Enviar CV a rrhh@
Oferta publicada en: Infojobs.net
grupoconforma.com
Localidade: Ourense
Requisitos:
Experiencia mínima dun
TELEOPERADORES/AS PARA VENTA 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
Requisitos:
Estudos superiores (CC.
RRHH ou similar, dispoñibilidade de
incorporación inmediata, permiso
de conducir e vehículo propio.
Características:
Xornada completa.
Localidade: Lugo
CAMAREIRA ( 23/01/2015)
ano en costura con máquina
MECÁNICO/A 23-01-2015
Descrición:
Abante BPO busca
Oferta publicada en: La Región
plana ou en pasada industrial,
Oferta publicada en: Infojobs.net
teleoperadores comerciais.
Descrición
Buscase camareira.
dispoñibilidade inmediata,
Localidade: Ourense
Educación Secundaria Obrigatoria,
Localidade: Zona Polígono- Ourense
residente na zona de Ourense.
Descrición:
Neumaticos Bertolez de Galicia, S.L.
experiencia mínima dun ano,
Contacto
Chamar ao teléfono 988362111
Xornada indiferente
Requisitos:
Formación Profesional Grao
Requisitos:
Características:
capacidade de comunicación,
Características:
Superior - Mantemento de
motivación pola venta, empatía,
COMERCIAL ( 23/01/2015)
AXUDANTE/A DEPENDENTE/A 23-01-2015
vehículos autopropulsados,
acostumado/a a traballar por
Oferta publicada en: La Región
Oferta publicada en: Infojobs.net
experiencia mínima de dous anos
obxectivos, traballo en equipo.
Descrición
Buscase comercial.
Localidade: Ourense
demostrable, carné de conducir,
10.000€ - 12.000€ bruto/ano,
Contrato
Soldo fixo, 1000 euros +
Descrición:
Okidonkey
comisión + alta SS. Posibilidade
Requisitos:
ESO, experiencia mínima de 3
xornada parcial – indiferente.
anos en retail, preferiblemente
de 09:00 a 13:00h e de 15:30 a
20:00h, xornada completa.
Localidade: Zona Polígono- Ourense
no sector da moda infantil.
Oferta publicada en: Infojobs.net
Requisitos
Menores 48 anos. Coche propio.
Requírese flexibilidade
Localidade: Viveiro, Lugo
Contacto
Chamar ao teléfono 988392719
Descrición:
Xestión de almacén, cuarto
ou enviar CV a seleccion.
frío, envasados ao baleiro.
ourense@securitasdirect.es
Características:
900€ - 1.200€ bruto/mes, horario
de promoción interna.
RESPONSABLE DE HOSTALARÍA E TURISMO 23-01-2015
Requisitos:
incorporación inmediata.
Características:
Características:
horaria e boa presenza.
DIRECTOR TÉCNICO FARMACÉUTICO 23-01-2015
6.000€ bruto/ano, 20h/semanais.
Oferta publicada en: Infojobs.net
DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS 23-01-2015
Bacharelato, experiencia mínima
Localidade: Ourense
Descrición:
Distribuidora farmacéutica líder
dun ano en hotel e restaurantes,
LICENCIADO/DIPLOMADO 24-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
no seu sector necesita incorporar
coñecementos informáticos.
Oferta publicada en: La Región
Localidade: Ourense
unha persoa recén titulada en
Valoraranse idiomas.
Requisitos:
Descrición:
Vendedoras/es por catálogo de
Farmacia para ocupar o posto de
900€ - 1.500€ bruto/mes,
xornada intensiva – indiferente.
Experiencia en comercio, márketing
e compara-venta internacional.
Tamén licenciado ou diplomado con B2 en inglés, alemán,
produtos de Alta Cosmética Natural
Requisitos:
francés (2 anos de experiencia).
1 PRAZA DE ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRÍCOLA
Modo de contacto:
CONCELLO DE PORTOMARÍN 23-01-2015
Enviar CV a: apartado de
Características:
correos 486 de Ourense.
Gañas de traballar, entusiasmo
Director Técnico Farmacéutico.
Requisitos:
dispoñibilidade de cambio de
Beneficio inmediato do 23%
residencia á Rexión de Galicia ou
polas ventas conseguidas
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia de Lugo
Licenciado/a Farmacia,
e compromiso.
podendo aumentar esa
Localidade: Portomarín, Lugo
LIMPIADORA E CRISTALEIRO 25-01-2015
porcentaxe ata un 30% ao
Requisitos
www.deputacionlugo.org/
Oferta publicada en: La Región
conseguir un pedido superior a
portal_localweb_ag/RecursosWeb/
Descrición:
Empresa de limpeza
150€, xornada indiferente.
DOCUMENTOS/1/0_11394_1.
Requisitos:
Imprescindible experiencia
pdf#PAGE=3
Modo de contacto:
Tlf. 655 936 734
ben Andalucía e Extremadura.
Características:
21.000€ - 24.000€ bruto/
ano, xornada completa.
MULTINACIONAL ABRE PROCESO
DE SELECCIÓN 23-01-2015
COMERCIAL AUTÓNOMO RENTING/ALUGUER 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: Ourense
COMERCIAL 25-01-2015
Localidade: Ourense
Descrición:
Ventas, supervisión-formación
3 PRAZAS DE CONDUTOR/A, 3 DE ALBANEL, 3 DE
Oferta publicada en: La Región
Descrición:
Captación de negocio para o aluguer
de grupos e área administrativa,
PEÓNS CONCELLO DE MONTERROSO 23-01-2015
Descrición:
Empresa de formación
ou renting de vehículos (industriais
directiva de varios equipos
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia de Lugo
Modo de contacto:
Enviar CV a: ofertacom1@gmail.com
e utilitarios) tanto a particulares
Tlf. 647 832 803
como a empresas, xestión da
Solicitudes
Até o 2 de febreiro de 2015
Localidade: Monterroso, Lugo
Requisitos
www.deputacionlugo.org/
Solicitudes
de Ourense, boa imaxe, don de
xentes. Valorarase experiencia
DISTRIBUIDORES/AS 26-01-2015
ao cliente para a resolución de
DOCUMENTOS/1/0_11394_1.
Oferta publicada en: La Región
incidencias ou problemas que
pdf#PAGE=3 www.monterroso.es
Descrición:
poidan derivar do servizo.
Até o 29 de xaneiro de 2015
no Rexistro do Concello.
no sector cafeteiro.
Modo de contacto:
Requisitos:
Tlf. 687 234 923
Bacharelato, residente na provincia
carteira de clientes e atención
portal_localweb_ag/RecursosWeb/
Negocio sen competencia
e as súas campañas.
Requisitos:
en hostelaría e comercio.
Características:
Xornada completa.
Valórase experiencia no
sector de ventas.
DEPENDENTE/A TENDA DE ALIMENTACIÓN 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
BOLSA DE EMPREGO PARA OPERARIO/ DE SERVIZOS
DIPLOMADO/ LICENCIADO ( 23/01/2015)
SELECCIÓN DE PERSOAL 23-01-2015
Localidade: Ourense
MÚLTIPLES CONCELLO DE CASTROVERDE 21-01-2015
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Oferta publicada en: Infojobs.net
Requisitos:
Experiencia mínima de dous anos
Oferta publicada en: concellodecastroverde.com
Descrición
Marketing e compravenda
Localidade: Xinzo, Ourense
no comercio da alimentación
internacional.
Descrición:
Círculo de Lectores, S.A.
ou hostalaría, incorporación
Requisitos:
Educación Secundaria Obrigatoria,
inmediata, residente na
Localidade: Castroverde, Lugo
Requisitos
http://concellodecastroverde.
Localidade: Ourense
com/wp-content/uploads/
Requisitos
Experiencia en comercio
residente na provincia de
sites/18/2015/01/BASES.pdf
Contacto
Enviar CV a apartado de
Ourense, persoas con disposición
correos 486 Ourense.
para o trato persoal.
Solicitudes
Até o 31 de xaneiro de 2015
Características:
Xornada indiferente.
provincia de Ourense.
Características:
Xornada indiferente.
RESPONSABLE DE TENDA 23-01-2015
ELECCIÍN XUÍZ/A DE PAZ TITULAR E SUBSTITUTO/A
DIPLOMADO/ LICENCIADO ( 23/01/2015)
CONCELLO DE CARBALLEDO, LUGO. 26-01-2015.
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
COMERCIAL/PROMOTOR DE VENTAS 23-01-2015
Localidade: Ourense
Oferta publicada en: Boletín Oficial Pricincia de Lugo
Descrición
Buscase diplomado ou licenciado.
Oferta publicada en: Infojobs.net
Descrición:
Seleccionamos un/unha
Localidade: Carballedo
Localidade: Ourense
Localidade: Ourense
encargado/a de tenda para
Requisitos
www.deputacionlugo.org/
Requisitos
B2 en inglés, alemán, francés
Descrición:
MIVIGOU S.L.
xestionar globalmente
. Experiencia 2 anos
Requisitos:
Educación Secundaria Obrigatoria,
unha importante tenda do
portal_localweb_ag/RecursosWeb/
DOCUMENTOS/1/0_11400_1.
Contacto
pdf#PAGE=5
Solicitudes
Oferta publicada en: Infojobs.net
Enviar CV a apartado de
residente na provincia de
correos 486 Ourense.
Ourense, don de xentes, boa
Até o 11 de febreiro de 2015
centro de Ourense.
Requisitos:
Formación Profesional Grao
imaxe, gañas de aprender.
Medio - Comercio e Marketing,
900€ - 1.800€ bruto/mes,
experiencia mínima de cinco anos
Oferta publicada en: Infojobs.net
contrato de 6 meses prorrogables,
en posto similar dentro do sector
XESTOR COMERCIAL( 23/01/2015)
Localidade: Ourense
alta na Seguridade Social.
da moda, nivel alto de inglés,
Oferta publicada en: La Región
Requisitos:
Formación Profesional Grao
no Rexistro do Concello
Descrición
TÉCNICOS SENIOR TESTING 23-01-2015
Precisase xestor comercial para
Superior, experiencia de
desplegue rede fibra óptica.
2- 3 anos en testing.
Localidade: Ourense
Contacto
Enviar CV a info@indesnor.com
Características:
Xornada completa
Características:
residente na provincia de Ourense.
Características:
Xornada indiferente.
boletín de ofertas de emprego / 8
RECÉN GRADUADO/A EN INFORMÁTICA 23-01-2015
MECÁNICO 23-01-2015
ELECCIÓN XUÍZ/A DE PAZ TITULAR
Oferta publicada en: Infojobs.net
Oferta publicada en: Infojobs.net
CONCELLO DE MANZANEDA 19-01-2015
Localidade: Ourense
Localidade: Ourense
Oferta publicada en: Boletín Oficial Provincia de Ourense
Requisitos:
Recén graduados/as en Enxeñaría
Descrición:
Orlando García
Descrición
informática con coñecementos
Requisitos:
Formación profesional
básicos en Java e SQL, boa
capacidade de comunicación
xa que será o interlocutor
Características:
Concello de Manzaneda
Grao Superior, experiencia
Localidade: Manzaneda, Ourense
mínima dun ano.
Requisitos
https://bop.depourense.es/portal/
Xornada completa.
descargarPdf.do?numBoletin
entre sistemas e negocio.
Características:
Xornada completa.
=14&fecha=20150119
OFICIAL DE 1º PERRUQUERÍA 23-01-2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
SUPERVISOR/A DE OBRA DE LIÑAS
Localidade: Ourense
DE ALTA TENSIÓN 23-01-2015
Requisitos:
Experiencia mínima de catro
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade: Ourense
Descrición:
Seguimento dos traballos
Características:
Características:
no Rexistro do Concello
facetas en perruquería.
CONCELLO DE VERÍN 21-01-2015
Xornada a tempo parcial.
Oferta publicada en: La Región
Localidade
Verín
alta tensión, tanto en campo
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN/
Requisitos
Licenciado/a en Dereito
como posterior realización
LICITACIÓN PÚBLICA 23-01-2015
Solicitudes
Até o 2 de febreiro de 2015
de informes en oficina.
Oferta publicada en: Infojobs.net
Formación Profesional Grao
Localidade: Ourense
Superior – Electricidade
Requisitos:
Titulado universitario (rama
xurídica ou económica),
mínima dun ano, dispoñibilidade
amplo coñecemento do Texto
para viaxar, informática nivel
Refundido da Lei de Contratos
usuario, carné de conducir.
do Sector Público, experiencia na
Xornada completa.
elaboración de documentación
para contratación/licitación
DEPENDENTE/A 23-01-2015
pública, alto coñecemento no
Oferta publicada en: Infojobs.net
manexo do paquete Office, carné de
Localidade: Ourense
conducir, mobilidade xeográfica.
Requisitos:
Bacharelato, experiencia
Características:
Xornada completa.
no Rexistro do Concello
Bolsas e ofertas
do Estado e
internacionais
mínima de tres anos, residente
Características:
na provincia de Ourense.
VENDEDOR/A TENDA MODA 23-01-2015
1 LICENCIADO/A EN BIOLOXÍA OU
Xornada completa.
Oferta publicada en: Infojobs.net
BIOQUÍMICA PARA O CNIO 20-01-2015
Localidade: Ourense
Oferta publicada en: www.cnio.es
Requisitos:
AZAFATO/A 23-01-2015
Formación Profesional Grao Medio -
Localidade: Madrid
Oferta publicada en: Infojobs.net
Comercio e Marketing, experiencia
Requisitos
www.cnio.es/es/empleo/
Localidade: Ourense
mínima de dous anos en boutique
Descrición:
Trala formación a cargo da
señora e cabaleiro, coñecementos
empresa, os seleccionados
en moda e tendencias, marcar
desenvolverán asesoramento e
arranxos básicos, etc., boa imaxe.
1 TÉCNICO/A DE LABORATORIO PARA O CNIO 23-01-2015
Xornada completa.
Oferta publicada en: www.cnio.es
seguimento dos nosos clientes.
Requisitos:
Características:
Características:
Educación Secundaria Obrigatoria,
experiencia mínima dun ano.
COMERCIAL SECTOR GANDEIRO 23-01-2015
Xornada completa.
Oferta publicada en: Infojobs.net
AUXILIAR DE ALMACÉN 23-01-2015
Localidade: Celanova, Ourense
Descrición:
Manter a carteira de clientes e facer
ofertas-amp.asp?codigo=1495
Solicitudes
Até o 4 de febreiro de 2015
Localidade: Madrid
Requisitos
www.cnio.es/es/empleo/
ofertas-amp.asp?codigo=1497
Solicitudes
Até o 5 de febreiro de 2015
Oferta publicada en: Infojobs.net
prospección de novos clientes,
3 CONTRATOS PARA TITULADOS/AS
Localidade: Pereiro de Aguiar, Ourense
reportar a Xerencia, negociación
SUPERIORES NO CSIC 22-01-2015
Descrición:
Purificación García
cos clientes, cumprir obxectivos
Oferta publicada en: www.csic.es
Requisitos:
Educación Secundaria Obrigatoria,
fixados pola dirección da empresa.
Localidade: Madrid
Enxeñeiro Técnico - Agrícola,
Requisitos
https://bambu.csic.es/
residente na provincia de Ourense,
Requisitos:
imprescindible estar en posesión
especialidade en Explotacións
alfresco/webdav/Aplicaciones/
do certificado de discapacidade.
Agropecuarias, imprescindible
Convocatorias/rrhh/
Xornada completa.
experiencia como comercial no
2015/32/35880/61796/
sector gandeiro de polo menos un
2015_32_35880_61796_CONV_
AXENTES COMERCIAIS 23-01-2015
ano, dispoñibilidade para viaxar
LA%20CAIXA_CNB %203%20
Oferta publicada en: Infojobs.net
por toda Galicia, con residencia
CONTRATOS.pdf?ticket=TICKET_
Localidade: Ourense
cercana á localidade de Celanova.
c5abcfb0 215629
Descrición:
Enérgya VM selecciona
Características:
Características:
comerciais autónomos.
Requisitos:
Características:
21.000€ - 24.000€ bruto/
ano, xornada completa.
3251837531404697e5bccc7b4d
Solicitude
Até o 9 de febreiro de 2015
Bolsas Laureus España para deportistas.
A fundación AGM desenvolve proxectos dirixidos á
formación integral de estudantes e deportistas de
todo o mundo, formando xóvenes en universidades
de Estados Unidos.
Consulta aquí máis información: http://agmfundacion.org/becaslaureus.php
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
28 de febreiro de 2015
Prácticas no Centro Europeo de Control e
Prevención de Enfermidades.
Éste centro europeo ofrece un programa de prácticas de entre tres e nove meses dirixido a recién
graduados/as universitarios a punto de comezar a
súa carreira profesional.
Consulta aquí máis información:
www.injuve.es/convocatorias/becas/practicascentro-europeo-de-prevencion-y-control-deenfermedades
www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Documents/ECDC-traineeship-rules.pdf
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
31 de xaneiro de 2015
Bolsas Fundación CIEN para Licenciados/as ou
Graduados/as en Psicoloxía
Presentación de solicitudes:
becas@fundacioncien.es
Consulta aquí máis información:
www.fundacioncien.es/convocatorias/03-BASESCONVOCATORIAS-FCIEN-2015.pdf
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
15 de febreiro de 2015
Bolsas Fundación Ramón Areces para estudos
de posgrao en Ciencias Sociais.
Consulta aquí máis información:
www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEventos.do?idTipoEvento=3&i
dentificador=1731&nivelAgenda=2
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
28 de febreiro de 2015
Bolsas Fundación Botín de Comisariado de
Exposicións e Xestión de Museos
Presentación de solicitudes: www.fundacionbotin.org
Bacharelato, experiencia
demostrable polo menos de 6
ESTETICISTA 23-01-2015
1 TITULADO/A SUPERIOR (GRADUADO/A EN
meses, imprescindible vendedores
Oferta publicada en: Infojobs.net
XESTIÓN PÚBLICA) CENTRO DE INVESTIGACIÓN
dados de alta no Réxime Especial
Localidade: Ourense
BIOMÉDICA EN RED 23-01-2015
de Traballadores Autónomos
Descrición:
Centros Único precisa unha
Oferta publicada en: www.ciberisciii.es
(valorando positivamente
operadora con experiencia en
Localidade: Madrid
inscrición no colexio profesional
depilación láser e formación
Requisitos
www.ciberisciii.es/
de axentes comerciais).
regulada no sector da estética.
Xornada completa.
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
31 de xaneiro de 2015
Até o 2 de febreiro de 2015
1 TÉCNICO/A PROXECTOS EUROPEOS,
e Electrónica, experiencia
Consulta aquí máis información:
http://ec.europa.eu/stages/rules/rules_es.pdf
http://ec.europa.eu/stages/about/whats_en.htm
www.concellodemanzaneda.es
Solicitudes
anos, dominio de todas as
de mantemento de liñas de
Requisitos:
Elección Xuíz/a de Paz
1400 Prazas para xóvenes titulados/as
universitarios para prácticas na Comisión
Europea, entre outubro 2015 y febreiro 2016,
cunha duración de 5 meses.
Requisitos:
Formación Profesional Grao
Superior - Imaxe Persoal,
detalleoferta?id=460
Solicitudes
Até o 28 de xaneiro de 2015
Dirixidas a Diplomados/as, Licenciados/as,
graduados/as ou estudantes de posgrado en Belas
Artes, Historia do Arte, Filoloxía e Estética, Literatura, Humanidades ou Crítica do Arte.
Convocatoria: www.fundacionbotin.
org/89dguuytdfr276ed_uploads/BECAS%20
Y%20TALLERES/BECAS/2015%20Bases%20
Comisariado.pdf
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o 8
de maio de 2015
experiencia mínima dun ano no
sector da estética (fotodepilación
ou estética avanzada).
Características:
900€ - 1.200€ bruto/mes,
xornada completa.
Bolsas do Banco de España para ampliación de
estudos, dirixidas a titulados/as universitarios.
Consulta aquí máis información: www.bde.es/bde/
es/secciones/convocatorias/Becas/
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
28 de xaneiro de 2015
Bolsas CENSOLAR sobre enerxía solar, para
cursar estudos conducentes á obter o Diploma
de Proyectista Instalador/a de Enerxía Solar.
Consulta aquí máis información:
www.injuve.es/convocatorias/becas/becascensolar-sobre-energia-solar
www.censolar.edu/becascen.pdf
O prazo de solicitudes permanecerá aberto até o
30 de abril de 2015