Ὁ Δικαιόπολις (α )

Unidad 1: ὁ Δικαιόπολις 1
Ὁ Δικαιόπολις (α )
ὁ Δικαιόπολις Ἀθηναῖός ἐστιν· οἰκεῖ δὲ ὁ Δικαιόπολις οὐκ ἐν ταῖς Ἀθήναις
VERBOS
ἐστί(ν) es, está
λέγει dice, habla, cuenta
οἰκεῖ vive, habita
πονεῖ trabaja
φιλεῖ ama, quiere
ἀλλὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς· αὐτουργὸς γάρ ἐστιν, γεωργεῖ οὖν τὸν κλῆρον καὶ
χαίρει se alegra
SUSTANTIVOS
πονεῖ ἐν τοῖς ἀγροῖς· χαλεπὸς δέ ἐστιν ὁ βίος· ὁ γὰρ κλῆρός ἐστι μικρός,
ὁ ἀγρός campo
μακρὸς δὲ ὁ πόνος. αἰεὶ οὖν πονεῖ ὁ Δικαιόπολις καὶ πολλάκις στενάζει καὶ
ὁ αὐτουργός campesino
ὁ ἄνθρωπος hombre, persona, ser
humano
ὁ οἶκος casa, hogar, vivienda
ὁ πόνος trabajo, fatiga
λέγει· “ὦ Ζεῦ, χαλεπός ἐστιν ὁ βίος· ἀτέλεστος γάρ ἐστιν ὁ πόνος, μικρὸς δὲ
ὁ σίτος grano, comida
ADJETIVOS
ὁ κλῆρος καὶ οὐ πολὺν σῖτον παρέχει.” ἀλλὰ ἰσχυρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος καὶ
καλός bello, bonito
μακρός largo, grande
μικρός pequeño
ἄοκνος. πολλάκις οὖν χαίρει· ἐλεύθερος γάρ ἐστι καὶ αὐτουργός· φιλεῖ δὲ
πολύς mucho
SINTAGMA PREPOSICIONAL
τὸν οῖκον. καλὸς γάρ ἐστιν ὁ κλῆρος καὶ σῖτον παρέχει οὐ πολὺν ἀλλὰ
ἐν ταῖς Ἀθήναις en Atenas
ADVERBIOS
ἱκανόν.
οὐ, οὐκ, οὐχ no
ἐν τοῖς ἀγροῖς en el campo
αἰεὶ siempre
παρέχει proporciona, da
CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS
γεωργεῖ trabaja
πολλάκις muchas veces
ἰσχυρός fuerte
ἀλλά pero, sino
τὸν κλῆρον su (la) finca
στενάζει se lamenta, se queja
ἄοκνος activo
γάρ pues, porque
χαλεπὸς difícil, duro
ὦ Ζεῦ ¡Oh zeus!
ἐλεύθερος libre
δέ y, pero
ὁ βίος la vida
ἀτέλεστος interminable
ἱκανόν suficiente
καί y, también
1. Responde a las siguientes cuestiones:
1. Τίς ἐστιν ὁ Δικαιόπολις;
οὐν así pues
GENTILICIO Y NOMBRE PROPIO
Ἀθηναῖος ateniense
ὁ Δικαιόπολις Diceópolis
2. Ποῦ οἰκεῖ ὁ Δικαιόπολις;
3. Τί γεωργεῖ ὁ αὐτουργός;
4. Ἆρ᾿ ὁ Δικαιόπολις πονεῖ ἐν τῷ οἴκῳ;
5. Ποῖός ἐστιν ὁ κλῆρος;
Preguntas
6. Ποῖός ἐστιν ὁ βίος;
Τίς; .............. ¿Quién?
Τί ; ............... ¿Qué?
Ποῖός; ......... ¿Cómo?
7. Ποῖός ἐστιν ὁ πόνος;
Ποῦ; ............ ¿Dónde?
Ἆρα ; ........... ¿Acaso?
Διὰ τί; ......... ¿Por qué?
8. Ἆρα πολὺν σῖτον παρέχει ὁ κλῆρος;
Respuestas
ναί ............... sí
9. Διὰ τί χαίρει ὁ ἄνθρωπος;
οὐδαμῶς ..... no, en absoluto
διότι ............ porque
Unidad 1: ὁ Δικαιόπολις 2
2. Completa las frases
οἰκεῖ
ἐστίν
1. ὁ ἄνθρωπος ἐν τοῖς ἀγροῖς___________________.
γεωργεῖ
παρέχει
2. ὁ αὐτουργὸς τὸν κλῆρον___________________.
3. ὁ πόνος μακρός ___________________.
πονεῖ
φιλεῖ.
4. ὁ κλῆρος οὐ πολὺν σῖτον___________________.
5. ὁ Δικαιόπολις οὐκ ἐν ταῖς Ἀθηναῖς ___________________.
6. ὁ ἄνθρωπος τὸν οἶκον ___________________.
3.- Completa las frases
καί
Ὁ Δικαιόπολις ἐν τοῖς ἀγροῖς οἰκεῖ· αὐτουργὸς _______ ἐστιν. αἰεὶ _______ πονεῖ ἐν τοῖς
ἀγροῖς. μακρός ἐστιν ὁ πόνος, μικρὸς _______ ὁ κλῆρος, _______ ὁ ἄνθρωπος χαίρει·
ἐλεύθερος _______ ἐστιν _______ τὸν οἶκον φιλεῖ.
οὖν
ἀλλά
γάρ
γάρ
δέ
4.- Completa la terminación de los sustantivos y adjetivos
Ὁ πόν___ μακρ___ ἐστιν καὶ ὁ αὐτουργ___ γεωργεῖ τὸν κλῆρ___. ὁ δὲ κλῆρ___ μικρ___ ἐστιν
καὶ οὐ πολὺν σῖτ___ παρέχει. ἀλλὰ ὁ ἄνθρωπ___ πολλάκις χαίρει· φιλεῖ γὰρ τὸν οἶκ___.
5. traduce las siguientes expresiones
1. Ὁ πόνος ἐστὶ μικρός
2. La casa es pequeña
3. Καλός ἐστιν ὁ οἶκος
4. El hombre es fuerte
5. Ὁ Δικαιόπολις τὸν οἶκον φιλεῖ
6. El hombre proporciona la comida
7. Πολύν σῖτον παρέχει ὁ κλῆρος
8. La finca proporciona mucho trabajo
6. Transcripción
1 ὕαινα
2 κίθαρα
3 σκηνη
4 χίμαιρα
5 θεσαυρός
6 ἑκατομβη
7 καθολικός
8 στροφή
9 ὀρχήστρα
Unidad 1: ὁ Δικαιόπολις 3
Ὁ Δικαιόπολις (β)
ὁ Δικαιόπολις ἐν τῷ ἀγρῷ πονεῖ· τὸν γὰρ ἀγρὸν σκάπτει. μακρός ἐστιν ὁ
πόνος καὶ χαλεπός· τοὺς γὰρ λίθους ἐκ τοῦ ἀγροῦ φέρει. μέγαν λίθον αἴρει
VERBOS
αἴρει levanta
βαδίζει camina, marcha
καθίζει se sienta, está sentado
φέρει lleva
SUSTANTIVOS
ὁ ἥλιος el sol
ὁ χρόνος el tiempo
καὶ φέρει πρὸς τὸ ἕρμα. ἰσχυρός ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ἀλλὰ πολὺν χρόνον
PRONOMBRE
αὐτόν a él, le, lo
πονεῖ καὶ μάλα κάμνει. φλέγει γὰρ ὁ ἥλιος καὶ κατατρίβει αὐτόν. καθίζει
ADJETIVOS
ἰσχυρός fuerte
οὖν ὑπὸ τῷ δένδρῳ καὶ ἡσυχάζει οὐ πολὺν χρόνον. δι᾽ ὀλίγου γὰρ αἴρει
χαλεπός difícil, duro, severo
PREPOSICIÓN
ἑαυτὸν καὶ πονεῖ. τέλος δέ καταδύνει ὁ ἥλιος. οὐκέτι οὖν πονεῖ ὁ
πρός (+Ac) a, hacia
Δικαιόπολις ἀλλὰ πρὸς τὸν οἶκον βαδίζει.
ἐν τῷ ἀγρῷ en el campo en el campo
πολύν χρόνον mucho tiempo
δι᾽ ὀλίγου al poco tiempo
σκάπτει está cavando, cava
μάλα κάμνει está muy fatigado
αἴρει ἑαυτόν se levanta
τοὺς λίθους las piedras
φλέγει arde abrasa
τέλως finalmente
ἐκ τοῦ ἀγροῦ fuera/desde del campo
κατατρίβει debilita, deja exhausto
καταδύνει se pone
μέγαν grande
ὑπό τῷ δένδρῳ bajo el árbol
οὐκέτι no más, ya no más
τὸ ἔρμα el montón de piedras
ἡσυχάζει descansa
1 Responde a las siguientes cuestiones
1. Ποῦ πονεῖ ὁ Δικαιόπολις;
2. Τί φέρει ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὁ αὐτουργός;
3. Ποῖ φέρει τοὺς λίθους ὁ Δικαιόπολις;
4. Διὰ τί κάμνει ὁ Δικαιόπολις;
5. Ποῦ καθίζει ὁ αὐτουργός;
Preguntas
Τίς; .............. ¿Quién?
Τί ; ............... ¿Qué?
6. Τί ποιεῖ δι᾽ὀλίγου ὁ ἄνθρωπος;
Ποῖός; ......... ¿Cómo?
Ποῦ; ............ ¿Dónde?
ποῖ; ............. ¿A dónde?
Ἆρα ; ........... ¿Acaso?
7. Ποῖ βαδίζει τέλος ὁ Δικαιόπολις
Διὰ τί; ......... ¿Por qué?
Respuestas
ναί ............... sí
οὐδαμῶς ..... no, en absoluto
διότι ............ porque
Unidad 1: ὁ Δικαιόπολις 4
2. Completa las frases
τὸν ἀγρόν
πρὸς τὸν ἀγρόν
1. μικρός ἐστιν ______________.
ἐκ τοῦ ἀγροῦ
ἐν τῷ ἀγρῷ
2. ὁ αὐτουργὸς______________βαδίζει.
ὁ ἀγρός.
3. ὁ Δικαιόπολις______________σκάπτει.
4. ὁ ἄνθρωπος τοὺς λίθους______________φέρει.
5. ὁ Δικαιόπολις______________πονεῖ.
3. Completa las terminaciones de los verbos
ὁ ἄνθρωπος οἰκ___ ἐν τoῖς ἀγροῖς καὶ πον___ἐν τῷ κλήρῳ. τοὺς γὰρ λίθους αἴρ___ καὶ ἐκ
τοῦ ἀγροῦ φερ___ . ὁ Δικαιόπολις μάλα καμν ___· καθίζ___ οὖν ὑπὸ τῷ δένδρῷ καὶ
ἡσυχάζ___ . τέλος δὲ ὁ ἥλιος καταδύν___· ὁ οὖν ἄνθρωπος πρὸς τὸν οἶκον βαδίζ___ καὶ
χαίρ___ · ἐλεύθερος γάρ ἐσ
καὶ τὸν κλῆρον φιλ___.
4. Construye frases del tipo ὁ αὐτουργὸς τὸν κλῆρον γεωργεῖ (Sujeto-C.Directo- Verbo)
1. __________________________________________________________________________
Sustantivos
Verbos
ὁ κλῆρος
παρέχει
ὁ οἶκος
αἴρει
ὁ ἄνθρωπος
φιλεῖ
ὁ λίθος
σκάπτει
ὁ ἀγρός
ὁ Δικαιόπολις
2. __________________________________________________________________________
ὁ σῖτος
ὁ αὐτουργός
3. __________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
5. Etimología
a. ἀγρός
b. ἄνθρωπος
1. antropología
13.Eleuterio
25.megalomanía
2. automóvil
14.ergonómico
26.megalópolis
3. biografía
15.filantropía
27.microbio
4. biología
16.flamma
28.microscopio
h. ἐλεύθερος
5. cadera
17.geografía
29.oligarquía
j. καθίζει
6. caleidoscopio
18.geología
30.oligofrénico
l. λέγει
7. caligrafía
19.Heliodoro
31.oligopolio
8. Calixto
20.heliotropo
32.paleolítico
9. catedral
21.hipogeo
33.pitecántropo
q. οἶκος
10.dendrocronología
22.hipótesis
34.polifacético
s. ὑπό
11.ecología
23.litografía
35.polisílabo
u. φιλεῖ
12.economía
24.macrocefalia
c. αὐτουργός
d. βίος
e. γεωργεῖ
f. δένδρον
g. δι᾽ ὄλιγου
i. ἥλιος
k. καλός
m. λίθος
n. μακρός
o. μέγας
p. μικρός
r. πολύς
t. φερεὶ
v. φλέγει
w. χρόνος