Ajuntament de Burjassot Ayuntamiento de Burjassot

Num. 7391 / 29.10.2014
Ajuntament de Burjassot
Oferta d’ocupació pública per a l’any 2014. [2014/9797]
Pel present edicte es fa públic que, mitjançant un Decret del delegat
de l’Àrea de Governació número 2827, de 17 d’octubre de 2014, s’ha
resolt aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2014, en execució
de la Sentència número 406, de 20 de desembre de 2011, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 3 de València, que estimava el recurs
contenciós administratiu promogut pel Col·legi Oficial de Llicenciats en
Educació Física i en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i declara
ser nul·la de ple dret la base de la convocatòria que afecta la titulació
exigida i condemnava l’Administració a realitzar una nova convocatòria, modificant la titulació exigida per a l’accés al lloc de treball, exigint
la de ser Llicenciat en Educació Física/Ciències de l’Activitat Física i de
l’Esport, prèvia modificació de la classificació del lloc de treball, i que
es concreta en els punts següents:
Plantilla orgànica de funcionaris
Grup: A1.
Vacants: 1.
Classificació: administració especial. Subescala tècnica. Classe
superior.
Denominació: Coordinador Esportiu.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Burjassot, 27 d’octubre de 2014.– El secretari: José Rafael Arrebola
Sanz.
25710
Ayuntamiento de Burjassot
Oferta de empleo público para el año 2014. [2014/9797]
Por el presente edicto se hace público que, mediante Decreto del
delegado del Área de Gobernación número 2827, de 17 de octubre de
2014, se ha resuelto aprobar la oferta de empleo público para el año
2014, en ejecución de la sentencia número 406, de 20 de diciembre
de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Valencia, que estimaba el recurso contencioso-administrativo promovido por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, declarando ser nula de
pleno derecho la base de la convocatoria que afecta a la titulación exigida y condenaba a la Administración a realizar una nueva convocatoria,
modificando la titulación exigida para el acceso al puesto de trabajo,
exigiendo la de ser licenciado en Educación Física/Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, previa modificación de la clasificación del
puesto de trabajo, y que se concreta en los siguientes extremos:
Plantilla orgánica de funcionarios
Grupo: A1.
Vacantes: 1.
Clasificación: administración especial. Subescala técnica. Clase
superior.
Denominación: Coordinador Deportivo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Burjassot, 27 de octubre de 2014.– El secretario: José Rafael Arrebola Sanz.