Notificació de la Resolució de 13 d'

Num. 7393 / 31.10.2014
Conselleria de Sanitat
25969
Consellería de Sanidad
Notificació de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del
secretari autonòmic de Sanitat, per mitjà de la qual desestima el recurs d’alçada número 18/2014 contra la Resolució de 15 de juliol de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris. [2014/9927]
Notificación de la Resolución de 13 de octubre de 2014,
del secretario autonómico de Sanidad, mediante la que se
desestima el recurso de alzada número 18/2014 contra la
Resolución de 15 de julio de 2014, del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios. [2014/9927]
En compliment del que disposa l’article 59.5 i 60 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i de Procediment Administratiu Comú, per la present es notifica a les
persones interessades.
Per mitjà de la Resolució de 13 d’octubre de 2014, del secretari
autonòmic de Sanitat, es desestima el recurs d’alçada 18/2014, interposat per M. José Pozo Hermosilla contra la Resolució de 15 de juliol
de 2014, del director general de Farmàcia i Productes Sanitaris (DOCV
7321, 21.07.2014), per mitjà de la qual s’ordenava la publicació en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’acord de la comissió de
baremació que establix la llista definitiva dels participants en el procediment d’adjudicació d’autoritzacions d’obertura de noves oficines de
farmàcia.
Es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la data de la seua notificació, d’acord amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administratiu.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 y 60 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica a las personas interesadas.
Mediante la Resolución de 13 de octubre de 2014, del secretario
autonómico de Sanidad, se desestima el recurso de alzada 18/2014,
interpuesto por M.ª José Pozo Hermosilla contra la Resolución de 15 de
julio de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios
(DOCV 7321, 21.07.2014), mediante la que se ordenaba la publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del acuerdo de la comisión de baremación que establece la lista definitiva de los participantes
en el procedimiento de adjudicación de autorizaciones de apertura de
nuevas oficinas de farmacia.
Pudiéndose interponer un recurso contencioso-dministrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la fecha de
su notificación, conforme a los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
València, 14 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luis Trillo Mata.