สำนวน: ธุรกิจ | จดหมาย (ภาษาสเปน-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | จดหมาย
ภาษาสเปน-ภาษาสเปน
จดหมาย : ที่อยู่
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
รูปแบบที่อยู่ของอเมริกัน:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อของเมือง+รหัสไปรษณี
ย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
รูปแบบที่อยู่ของอังกฤษและไอริช:
ชื่อของผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de
Buenos Aires
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de
Buenos Aires
รูปแบบที่อยู่ของแคนาดา:
ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
ชื่อเมือง+ชื่อย่อจังหวัด+รหัสไปรษณีย์
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
รูปแบบที่อยู่ของออสเตรเลีย:ชื่อของผู้รั
บ
ชื่อบริษัท
เลขที่ถนน+ชื่อถนน
ชื่อจังหวัด
ชื่อเมือง+รหัสไปรษณีย์
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
รูปแบบที่อยู่ของนิวซีแลนด์:ชื่อผู้รับ
ชื่อบริษัท
เลขที่+ชื่อถนน
บ้านเลขที่
เมือง+รหัสไปรษณีย์
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
ีรูปแบบที่อยู่ของอังกฤษ:ชื่อผู้รับ,
ชื่อบริษัท, เลขที่ถนน +
ชื่อถนน,ชื่อเมือง + จังหวัด +
รหัสไปรษณีย์
Distinguido Sr. Presidente:
Distinguido Sr. Presidente:
ทางการเป็นอย่างมาก
ผู้รับมีชื่อพิเศษที่ต้องใช้เรียกชื่อแทนตั
วเอง
Distinguido Señor:
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Distinguida Señora:
Distinguida Señora:
ทางการ, ผู้รับผู้หญิง, ไม่รู้จักชื่อ
Distinguidos Señores:
Distinguidos Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่ทราบเพศ
Apreciados Señores:
Apreciados Señores:
ทางการ
เวลาจะจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้งแ
ผนก
A quien pueda interesar
A quien pueda interesar
ทางการ ชื่อผู้รับและในกรณีที่ไม่รู้เพศ
Apreciado Sr. Pérez:
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ
ผู้รับผู้ชายและในกรณีที่ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง แต่งงานแล้ว
ทราบชื่อ
Apreciada Srta. Pérez:
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับผู้หญิง โสด ทราบชื่อ
Apreciada Sra. Pérez:
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ
ไม่ทราบสถานะแต่งงาน
Estimado Sr. Pérez:
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง
เคยร่วมทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Querido Juan:
Querido Juan:
ไม่ทางการ เป็นเพื่อนกับผู้รับ
ไม่ค่อยสนิทสนมกัน
Nos dirigimos a usted en
referencia a...
Nos dirigimos a usted en
referencia a...
ทางการ
อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
Le escribimos en referencia
a...
Le escribimos en referencia
a...
ทางการ
อนุญาตเปิดในฐานะของบริษัททั้งหมด
จดหมาย : การเปิด
1/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | จดหมาย
ภาษาสเปน-ภาษาสเปน
Con relación a...
Con relación a...
ทางการ เปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเห็น
จากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
En referencia a...
En referencia a...
ทางการ เพื่อเปิดเนื่องจากสิ่งที่คุณเคยเ
ห็นจากบริษัทที่คุณเคยติดต่อเข้ามา
Escribo para pedir
información sobre...
Escribo para pedir
información sobre...
ทางการน้อยลง เพื่อเปิดเนื่องมาจากตัว
คุณเองเพื่อบริษัทของคุณ
Le escribo en nombre de...
Le escribo en nombre de...
ทางการ เมื่อเวลาเขียนถึงคนอื่น
Su compañía nos fue muy
recomendada por...
Su compañía nos fue muy
recomendada por...
ทางการ วิธีเปิดอย่างสุภาพ
¿Sería posible...
¿Sería posible...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
¿Tendría la amabilidad de...
¿Tendría la amabilidad de...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Me complacería mucho si...
Me complacería mucho si...
คำร้องเรียนทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Agradeceríamos si pudiera
enviarnos información más
detallada en cuanto a...
Agradeceríamos si pudiera
enviarnos información más
detallada en cuanto a...
คำร้องเรียนทางการ
สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería enormemente
si pudiera...
Le agradecería enormemente
si pudiera...
คำร้องเรียนทางการ
สุภาพเป็นอย่างมาก
¿Podría enviarme...
¿Podría enviarme...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Estamos interesados en
obtener/recibir...
Estamos interesados en
obtener/recibir...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
Me atrevo a preguntarle si...
Me atrevo a preguntarle si...
คำร้องเรียนทางการ สุภาพ
¿Podría recomendarme...
¿Podría recomendarme...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
¿Podría enviarme...
¿Podría enviarme...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Se le insta urgentemente a...
Se le insta urgentemente a...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estaríamos muy agradecidos
si...
Estaríamos muy agradecidos
si...
คำร้องเรียนทางการ
สุภาพในฐานะของบริษัท
¿Cuál es la lista actual de
precios de...
¿Cuál es la lista actual de
precios de...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Estamos interesados en... y
quisiéramos saber...
Estamos interesados en... y
quisiéramos saber...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Entendemos según su
anuncio publicitario que
ustedes producen...
Entendemos según su
anuncio publicitario que
ustedes producen...
คำร้องเรียนทางการ โดยตรง
Es nuestra intención...
Es nuestra intención...
บทสนทนาทางการ โดยตรง
Consideramos su propuesta
con detenimiento y...
Consideramos su propuesta
con detenimiento y...
ทางการ
นำมาสู่ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจ
Lamentamos informarle que...
Lamentamos informarle que...
ทางการ การปฏิเสธของการติดต่อทางธุ
รกิจหรือไม่สนใจข้อเสนอ
Si necesita ayuda adicional,
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si podemos brindarle nuestra
Si podemos brindarle nuestra
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
จดหมาย : ตัวเนื้อเรื่องหลัก
จดหมาย : การปิดท้าย
Si necesita ayuda adicional,
2/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | จดหมาย
ภาษาสเปน-ภาษาสเปน
sírvase a contactarme.
sírvase a contactarme.
ayuda, por favor, háganoslo
saber.
ayuda, por favor, háganoslo
saber.
Le agradecemos de
antemano...
Le agradecemos de
antemano...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Si requiere información
adicional no dude en
contactarme.
Si requiere información
adicional no dude en
contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le agradecería mucho si
atiende este asunto lo más
pronto posible.
Le agradecería mucho si
atiende este asunto lo más
pronto posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Le rogamos responda a la
brevedad posible ya que...
Le rogamos responda a la
brevedad posible ya que...
ทางการ สุภาพ
Si requiere más información
no dude en contactarme.
Si requiere más información
no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de
trabajar juntos.
Me complace la idea de
trabajar juntos.
ทางการ สุภาพ
Gracias por su ayuda en este
asunto.
Gracias por su ayuda en este
asunto.
ทางการ สุภาพ
Me complace la idea de
discutir esto con usted.
Me complace la idea de
discutir esto con usted.
ทางการ โดยตรง
Si requiere más información...
Si requiere más información...
ทางการ โดยตรง
Apreciamos hacer negocios
con usted.
Apreciamos hacer negocios
con usted.
ทางการ โดยตรง
Por favor, póngase en
contacto conmigo, mi número
directo es...
Por favor, póngase en
contacto conmigo, mi número
directo es...
ทางการ ตรงอย่ามาก
Espero tener noticias de
usted pronto.
Espero tener noticias de
usted pronto.
ความเป็นทางการน้อยลง สุภาพ
Se despide cordialmente,
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่ทราบชื่อผู้รับ
Atentamente,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันเยอะ รู้ชื่อผู้รับ
Respetuosamente,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป
รู้จักชื่อคนส่ง
Saludos,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่มีชื่อขึ้นต้น
Saludos,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจที่ร่วมงานด้วยกั
น
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)