Any XXXVII Divendres, 10 doctubre de 2014 / Viernes, 10 de

Any XXXVII
Divendres, 10 d’octubre de 2014 / Viernes, 10 de octubre de 2014
Núm. 7378
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Ajuntament d’Albalat dels Sorells
Llistat provisional d’aspirants a una plaça d’agent de policia
local. [2014/9057]
24225
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells
Listado provisional de aspirantes a una plaza de agente de
policía local. [2014/9057]
24225
24228
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2014, del Rectorado
de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta
pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con contrato laboral temporal por
obra o servicio a tiempo completo. Proyecto «Screening
universal de contaminantes orgánicos en aguas y posterior
aplicación de métodos cuantitativos de análisis a compuestos
seleccionados», IUPA, codi 14I027. [2014/9042]
24228
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2014, del Rectorat de la
Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador
d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra
o servei a temps complet. Projecte «Screening universal de
contaminantes orgánicos en aguas y posterior aplicación de
métodos cuantitativos de análisis a compuestos seleccionados», IUPA, codi 14I027. [2014/9042]
B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
B) NOMBRAMIENTOS Y CESES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la
substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana. [2014/9050]
24232
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la
sustitución de miembros del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana. [2014/9050]
24232
24234
Ayuntamiento de Agullent
Nombramiento de funcionario de carrera, auxiliar de la policía local, escala de administración especial, grupo C, subgrupo C1. [2014/9112]
24234
24235
Universidad de Alicante
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2014, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra catedrático de universidad
en el área de conocimiento de Composición Arquitectónica a
Juan Calduch Cervera. [2014/9089]
24235
Ajuntament d’Agullent
Nomenament de funcionari de carrera, auxiliar de la policia
local, escala d’administració especial, grup C, subgrup C1.
[2014/9112]
Universitat d’Alacant
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2014, de la Universitat
d’Alacant, per la qual es nomena catedràtic d’universitat en
l’àrea de coneixement de Composició Arquitectònica Juan
Calduch Cervera. [2014/9089]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els
interessats en el procediment ordinari número 000298/2014V per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2014/9190]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
número 000298/2014-V a comparecer en la vía jurisdiccional. [2014/9190]
24236
24236
Núm. 7378 / 10.10.2014
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedix l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent de nova
creació d’Educació Infantil de primer cicle denominat Buhitos, a Pilar de la Horadada. [2014/9051]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se concede la
autorización de apertura y funcionamiento al centro docente de nueva creación de Educación Infantil de primer ciclo
denominado Buhitos, en Pilar de la Horadada. [2014/9051]
24237
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 16/2013, per la qual es
regula la concessió i gestió de les ajudes a plans de reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana, a
l’empara del programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2014-2018. [2014/9198]
24239
Consellería de Presidencia
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
CORRECCIÓN de errores de la Orden 16/2013, por la que
se regula la concesión y gestión de las ayudas a planes de
reestructuración y reconversión de viñedo de la Comunitat
Valenciana, al amparo del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018. [2014/9198]
24240
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Orden 81/2014, de 2 de
octubre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa en
escuelas de música para favorecer el éxito escolar a través de
la educación musical durante el curso académico 2014-2015.
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 81/2014, de 2 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització
de projectes d’investigació i innovació educativa en escoles
de música per a afavorir l’èxit escolar a través de l’educació
musical durant el curs acadèmic 2014-2015. [2014/9197]
[2014/9197]
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de octubre de
2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i
Ciència, de l’Orde 8/2014, de 30 de gener, per la qual es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris en
els casos en què concórreguen circumstàncies econòmiques
sobrevingudes durant el curs acadèmic 2013-2014 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2014/9193]
24241
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, del secretari autonòmic d’Administració Pública, per la qual es disposa la
publicació de la quaranta-cinquena relació d’entitats locals
adherides al conveni marc, de 22 de maig de 2007, entre
l’Administració general de l’Estat i la Comunitat Valenciana, per a la implantació d’una Xarxa d’Oficines Integrades
d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial d’esta comunitat
autònoma. [2014/9111]
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, del secretario
autonómico de Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de la cuadragésima quinta relación de entidades locales adheridas al convenio marco, de 22 de mayo de
2007, entre la Administración General del Estado y la Comunitat Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial
de dicha comunidad autónoma. [2014/9111]
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2014, del Rectorat de la
Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació
de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat.
[2014/9088]
24240
24241
24243
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2014, del Rectorado de la
Universitat de València, por la que se aprueba la delegación
de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de esta Universitat.
24244
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2014, de la Universitat
Jaume I de Castelló, per la qual es publiquen els següents
plans d’estudis: Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Màster Universitari en Química
Sostenible, Màster Universitari en Llengua Anglesa per al
Comerç Internacional, Màster Universitari en Advocacia,
Màster Universitari en Psicopedagogia, Màster Universitari
en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.
[2014/9095]
24239
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de octubre
de 2014, del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de la Orden 8/2014, de 30 de enero, por la
que se convocan becas para la realización de estudios universitarios en los casos en que concurran circunstancias económicas sobrevenidas durante el curso académico 2013-2014
en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
[2014/9193]
24243
24237
24249
[2014/9088]
24244
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2014, de la Universitat
Jaume I de Castellón, por la que se publican los siguientes
planes de estudio: Màster Universitari en Técnicas Cromatográficas Aplicadas, Màster Universitari en Química Sostenible, Màster Universitari en Lengua Inglesa para el Comercio
Internacional, Màster Universitari en Abogacía, Màster Universitari en Psicopedagogía, Màster Universitari en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. [2014/9095]
24249
Núm. 7378 / 10.10.2014
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 3 de Carlet
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 35/2013. [2014/9047]
24263
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Carlet
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 35/2013. [2014/9047]
24263
Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 3 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes número
16/2014. [2014/9033]
24264
Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Quart de Poblet
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 16/2014. [2014/9033]
24264
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes número
369/2013. [2014/9034]
24265
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 369/2013. [2014/9034]
24265
24266
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1380/2013. [2014/9076]
24266
24267
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 629/2011. [2014/9083]
24267
24268
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2763/2009. [2014/9080]
24268
Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 649/2008. [2014/9082]
24269
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 649/2008. [2014/9082]
24269
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 933/2010. [2014/9086]
24270
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 933/2010. [2014/9086]
24270
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
937/2013. [2014/9074]
24271
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 937/2013. [2014/9074]
24271
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
652/2012. [2014/9075]
24272
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 652/2012. [2014/9075]
24272
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1821/2010. [2014/9078]
24273
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1821/2010. [2014/9078]
24273
24274
Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 121/2013. [2014/9041]
24274
24275
Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
divorcio contencioso número 59/2014. [2014/9039]
24275
24276
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 325/2010. [2014/9066]
24276
24277
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
incidente concursal número 233/2013. [2014/9072]
24277
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1380/2013. [2014/9076]
Jutjat de Primera Instància número 1 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
629/2011. [2014/9083]
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2763/2009. [2014/9080]
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 121/2013. [2014/9041]
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 59/2014. [2014/9039]
Jutjat Mercantil número 1 de Castelló
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 325/2010. [2014/9066]
Jutjat Mercantil número 3 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment d’incident concursal número 233/2013. [2014/9072]
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament de la Nucia
Informació pública del conveni urbanístic en relació amb el
programa d’actuació integrada sector Algar. [2014/9098]
Ayuntamiento de La Nucia
Información pública del convenio urbanístico en relación con el programa de actuación integrada sector Algar.
24278
[2014/9098]
24278
Núm. 7378 / 10.10.2014
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria de Presidència
i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Formalització del contracte número CNMY14/SUBS/02.
Subministrament de material fungible d’informàtica.
Consellería de Presidencia
y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Formalización del contrato número CNMY14/SUBS/02.
Suministro de material fungible de informática. [2014/9107]
[2014/9107]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Formalització del contracte número 01/14-SE. Servici de
neteja de la Biblioteca Pública de València i altres. [2014/9031]
Conselleria de Governació i Justícia
Formalització del contracte número CNMY14/DGJ/50. Servici d’arreplega, distribució i entrega de telegrames en l’Administració de justícia dependent de la Comunitat Valenciana. [2014/9059]
Conselleria de Sanitat
Adjudicació i formalització del contracte número 314/2013.
Transport de persones, en concret del personal que presta els
seus servicis en el Departament de Salut València-ClínicMalva-rosa de València. [2014/9087]
Licitació número 247/2014. Autorització d’ocupació temporal d’una oficina bancària i caixer automàtic en l’Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de València. [2014/9067]
Adjudicació i formalització del contracte número 89/2014.
Implantació del sistema d’informació clinicoassistencial
ORIÓN CLINIC (OC). [2014/9035]
Universitat Politècnica de València
Licitació número MY14/VCI/SE/75. Explotació del servei
de reprografia de la UPV. [2014/9063]
24280
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Formalización del contrato número 01/14-SE. Servicio
de limpieza de la Biblioteca Pública de Valencia y otros.
[2014/9031]
24280
24282
Consellería de Gobernación y Justicia
Formalización del contrato número CNMY14/DGJ/50. Servicio de recogida, distribución y entrega de telegramas en
la Administración de justicia dependiente de la Comunitat
Valenciana. [2014/9059]
24282
24283
Consellería de Sanidad
Adjudicación y formalización del contrato número 314/2013.
Transporte de personas, en concreto del personal que presta
sus servicios en el Departamento de Salud Valencia ClínicoMalvarrosa de Valencia. [2014/9087]
24283
24284
Licitación número 247/2014. Autorización de ocupación
temporal de una oficina bancaria y cajero automático en
el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
[2014/9067]
24284
24286
Adjudicación y formalización del contrato número 89/2014.
Implantación del sistema de información clínico-asistencial
ORION CLINIC (OC). [2014/9035]
24286
24287
Universitat Politècnica de València
Licitación número MY14/VCI/SE/75. Explotación del servicio de reprografía de la UPV. [2014/9063]
24287
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Benestar Social
Notificació de requeriments de documentació per a la instrucció d’expedients de prestació de renda garantida de ciutadania. Expedient número 3TC/MN080/R0110/2012 i altres.
Consellería de Bienestar Social
Notificación de requerimientos de documentación para la
instrucción de expedientes de prestación de renta garantizada
de ciudadanía. Expediente número 3TC/MN080/R0110/2012
y otros. [2014/9109]
[2014/9109]
24279
24279
24289
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número VGG 1173-1174/2008 i altres.
24289
Notificación de resoluciones en materia de protección de
menores. Expediente número VGG 1173-1174/2008 y otros.
[2014/9058]
24293
[2014/9058]
24293
Notificació d’acte de mer tràmit. Expedient número NCS
814/2011. [2014/9054]
24297
Notificación de acto de mero trámite. Expediente número
NCS 814/2011. [2014/9054]
24297
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número IGB 594/2009 i altres. [2014/9055]
24298
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número IGB 594/2009 y otros.
Notificació de tràmits d’audiència. Expedient número EBS
585-586/2014 i altres. [2014/9056]
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació de resolució. Expedient número ESEMDI/2014/31/12. [2014/9110]
Informació pública de l’autorització del pla de restauració
per a l’explotació de recursos de la secció A) denominada
Adzaila, número RCA 107, terme municipal de Pego. Expedient MIVARI/2014/57/03. [2014/9061]
[2014/9055]
24298
24300
Notificación de trámites de audiencia. Expediente número
EBS 585-586/2014 y otros. [2014/9056]
24300
24301
Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo
Notificación de resolución. Expediente número ESEMDI/2014/31/12. [2014/9110]
24301
24302
Información pública de la autorización del plan de restauración para la explotación de recursos de la sección A) denominada Adzaila, número RCA 107, término municipal de
Pego. Expediente MIVARI/2014/57/03. [2014/9061]
24302
24303
Notificación de acta de inspección (VGM, SL, VS-2004034). [2014/9043]
24303
Notificació d’acta d’inspecció (VGM, SL, VS-2004-034).
[2014/9043]
Núm. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Resolució de 2 d’octubre de 2014, de la Direcció General
de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els interessats en el procediment ordinari número 5/000310/2014 per a
comparéixer en la via jurisdiccional. [2014/9188]
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Notificació de la revocació de la classificació empresarial i
de cancel·lació de la inscripció. Expedient número O-14872011-7. [2014/9115]
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Informació pública de l’expedient FOCUPAVP/14/2014,
d’ocupació de terrenys de la via pecuària Vereda de l’Alt de
la Lloma i Foia Fonda, per a la instal·lació d’una canonada
d’aigua potable. [2014/9094]
24304
[2014/9188]
24304
24305
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificación de la revocación de la clasificación empresarial y de cancelación de la inscripción. Expediente número
O-1487-2011-7. [2014/9115]
24305
24307
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Información pública del expediente FOCUPAVP/14/2014, de
ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda del Alto de
la Lloma y Foya Fonda, para la instalación de una tubería de
agua potable. [2014/9094]
24307
Informació pública de les autoritzacions ambientals integrades atorgades. Expedient número AAI/06/2012 i altres.
[2014/9096]
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Notificació en extracte d’acord d’inici i comunicació de resolució. Expedient sancionador número SANPER/2014/102/03 i una altre. [2014/9128]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario número 5/0000310/2014 a comparecer en la vía jurisdiccional.
Información pública de las autorizaciones ambientales integradas otorgadas. Expediente número AAI/06/2012 y otros.
24308
[2014/9096]
24308
24310
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificación en extracto de acuerdo de inicio y comunicación de resolución. Expediente sancionador número SANPER/2014/102/03 y otro. [2014/9128]
24310
Num. 7378 / 10.10.2014
Ajuntament d’Albalat dels Sorells
24225
Ayuntamiento de Albalat dels Sorells
Llistat provisional d’aspirants a una plaça d’agent de
policia local. [2014/9057]
Listado provisional de aspirantes a una plaza de agente de
policía local. [2014/9057]
Vistes les bases de la convocatòria per a la provisió en propietat
d’una plaça d’agent de policia local per mitjà de concurs oposició lliure
per consolidació d’ocupació, enquadrada en l’escala d’administració
especial, subescala de servicis especials, classe policia local i els seus
auxiliars, escala bàsica, a la qual correspon el nivell C-1 de titulació
número RPT10.
D’acord amb el que disposen les seues bases i en la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; Llei 30/1984, de
2 d’agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública; Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; i aquells que dicte l’Estat
fent ús de l’autorització continguda en l’article 168 del mencionat text;
Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s’establixen les regles
bàsiques i els programes mínims a què ha d’ajustar-se el procediment
de selecció dels funcionaris d’administració local; Reglament General
d’Ingrés del Personal al Servici de l’Administració Estat i de Provisió
de Llocs de Treball i de Promoció Professional dels Funcionaris Civils
de l’Administració de l’Estat, aprovat per Decret 364/1995, de 10 de
març; Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana; Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià,
pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball
i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l’Àmbit d’Aplicació
de la Llei de Funció Pública Valenciana; Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la
Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana; Llei 9/2011, Mesures Fiscals,
de Gestió Administrativa i Financera, i d’Organització de la Generalitat;
Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià, pel qual s’establixen les bases i criteris generals uniformes per a la selecció, promoció i
mobilitat de totes les escales i categories dels policies locals i auxiliars
de la policia local de la Comunitat Valenciana; Orde d’1 de juny 2001,
de Conselleria Justícia i Administracions Públiques, de desplegament
del Decret 88/2001, pel qual s’establixen les bases i els criteris generals
uniformes per a la selecció, promoció i mobilitat dels policies locals
de la Comunitat Valenciana, escala bàsica i auxiliars de policia; Orde
de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, per la qual s’establixen els criteris mínims
per a la selecció dels policies locals de la Comunitat Valenciana en les
proves físiques, psicotècniques i reconeixement mèdic; Orde de 23 de
novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques per la qual s’aprova el barem general per a la valoració
dels mèrits en els concursos oposició convocats per a la selecció dels
membres dels cossos de policia local de la Comunitat Valenciana.
Vistas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de agente de policía local mediante concurso-oposición libre
por consolidación de empleo, encuadrada en la escala de administración especial, subescala de servicios especiales, clase policía local y sus
auxiliares, escala básica, correspondiéndoles el nivel C-1 de titulación
número RPT10.
De acuerdo con lo dispuesto en sus bases y en la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y cuantas dicte el Estado en uso de
la autorización contenida en el artículo 168 del mencionado texto; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de administración local; Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración del Estado, aprobado por Decreto 364/1995,
de 10 de marzo; Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana; Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión
de Puestos de Trabajo y Carrera Administrativa del Personal Comprendido
en el Ámbito de Aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana; Ley
6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Policías Locales
y de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana;
Ley 9/2011, Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera,
y de Organización de la Generalitat; Decreto 88/2001, de 24 de abril, del
Gobierno Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales
uniformes para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas
y categorías de los policías locales y auxiliares de la policía local de la
Comunidad Valenciana; Orden de 1 de junio 2001, de Consellería Justicia
y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 88/2001, por el que
se establecen las bases y criterios generales uniformes para la selección,
promoción y movilidad de los policías locales de la Comunidad Valenciana,
escala básica y auxiliares de policía; Orden de 23 de noviembre de 2005, de
la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, por la que
se establecen los criterios mínimos para la selección de los policías locales
de la Comunidad Valenciana en las pruebas físicas, psicotécnicas y reconocimiento médico; Orden de 23 de noviembre de 2005, de la Consellería de
Justicia, Interior y Administraciones Públicas por la que se aprueba el baremo general para la valoración de los méritos en los concursos-oposición
convocados para la selección de los miembros de los cuerpos de policía
local de la Comunidad Valenciana.
Vistas las instancias presentadas por los aspirantes interesados en
participar en el citado proceso de selección y visto lo establecido en la
base cuarta de las que han de regir el mencionado proceso, en base a la
cual, expirado el plazo de presentación de instancias, mediante resolución de Alcaldía se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos.
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia, Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web de la corporación, concediéndoe
un plazo de 10 días para subsanación de defectos por los aspirantes
excluidos.
Haciendo uso de las facultades que me confiere la legislación vigente en la materia, y en concreto el artículo 21 de la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local (LRBRL) y artículo 41.14 del ROF he
resuelto:
Primero. Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos para la provisión de una plaza de agente de policía local,
mediante concurso-oposición libre por consolidación de empleo, encuadrada en la escala de administración especial, subescala de servicios
especiales, clase policía local y sus auxiliares, escala básica, correspondiéndoles el nivel C-1 de titulación número RPT10.
Vistes les instàncies presentades pels aspirants interessats a participar en l’esmentat procés de selecció i vist el que establix la base quarta
de les que han de regir el mencionat procés, basant-se en la qual, expirat
el termini de presentació d’instàncies, mitjançant una resolució d’Alcaldia s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos. L’esmentada
resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València,
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tauler d’anuncis de l’ajuntament i pàgina web de la corporació, i es concedirà un termini de 10 dies
per a esmena de defectes pels aspirants exclosos.
Fent ús de les facultats que em conferix la legislació vigent en la
matèria, i en concret l’article 21 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL) i article 41.14 del ROF, he resolt:
Primer. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos
per a la provisió d’una plaça d’agent de policia local, per mitjà de concurs-oposició lliure per consolidació d’ocupació, enquadrada en l’escala
d’administració especial, subescala de servicis especials, classe policia
local i els seus auxiliars, escala bàsica, a la qual correspon el nivell C-1
de titulació número RPT10.
Num. 7378 / 10.10.2014
Motius exclusió:
(1) Presentació fora de termini
(2) Falta manifestació en instància que reunix les condicions exigides en les bases
(3) Falta justificant d’ingrés drets d’examen
(4) Fotocòpia compulsada DNI
(5) No presenta certificat mèdic
Núm.
Cognoms i nom / Apellidos y nombre
24226
Motivos exclusión:
(1) Presentación fuera de plazo
(2) Falta manifestación en instancia que reúne las condiciones exigidas en las bases
(3) Falta justificante de ingreso derechos de examen
(4) Fotocopia compulsada DNI
(5) No presenta certificado médico
DNI
Admés /Admitido
1
Adán Herráiz, Antonio Juan
24399193B
2
Agenjo Fortea, Pablo
20165723J
Sí
Sí
3
Alvaro Chicano, Manuel Martín
33460419L
Sí
4
Araque Lapuente, Luis Miguel
48582581A
Sí
5
Aygues Aparisi, Sandra
44527982M
Sí
6
Ayuso García, Pablo
48586149Y
Sí
7
Bejarano Larrocha, Antonio
44906048C
Sí
8
9
Bellés Roig, Antonio José
Busto Ortega, Bárbara
53663112H
48959245L
Sí
10
Cáceres Escribano, David
53096344Q
Sí
Sí
11
Calero Díaz, Javier
73568840M
Sí
12
Calvo Lluesma, Roberto
45801660N
Sí
13
Catalá Colomina, Salvador
21673225A
14
Cavero García, Pablo
33565635X
Sí
Sí
15
Checa Ramos, Juan José
44516343G
Sí
16
Cilla Mateu, Enrique
48437939P
Sí
17
Cogollos Bernabeu, Francisco
44882065A
Sí
18
Contelles Ribera, Jesús
44864471G
Sí
19
De la Cruz Nieto, Francisco Javier
53205336B
20
Díaz-Santos Gómez, Javier
33458250N
21
Díaz-Toledo Ruiz de la Hermosa, Isaac
44519207Q
Sí
Sí
22
Esteban Cosín, Antonio Miguel
73573432C
Sí
23
Fernández Camps, Roberto Iván
26747499V
Sí
24
Fernández Lozano, David
35597270D
Sí
25
Gómez Martínez, Javier
48382613C
26
Gómez Salvador, Arianne
26753051A
Sí
27
Guzmán Martínez, Jorge
20492815E
Sí
28
Llopis Blat, Josep
74670392H
Sí
29
Martínez Llinares, Antonio
29199177X
Sí
30
31
Monforte Fernández, Carlos
Montesinos Giménez, Andrés
29199715L
26749468P
Sí
32
Muñoz Burgo, María Teresa
53205764W
Sí
Sí
33
Navarro Melero, María Vanessa
53204669B
Sí
34
Piqueras Arriaga, Irene
24386291N
Sí
35
Retamal Molla, Belinda
22565615Q
36
Roig Arjona, Enrique
44802809M
Sí
37
Santamaría Gómez, José Manuel
53229564C
38
Santana Espinosa, María Soledad
53250932K
Sí
Sí
39
Silla Riquelme, Manuel
53759263Y
Sí
40
Tamarit Montes, Manuel
33451554D
Sí
41
Teruel Corresa, Antonio
44802879Y
Sí
42
Torres Juan, Pablo
24382262P
Motiu exclusió /
Motivos de exclusión
(1)
(3), (4), (5)
(3)
(3), (4), (5)
43
Valladolid Fuster, Carlos
73394376L
Sí
44
Villalba Pérez, Segio
24379496W
Sí
45
Vitoria Castillejo, José Manuel
45797646T
Sí
Num. 7378 / 10.10.2014
24227
Quart. Donar compte de la present resolució al Ple de la corporació
en la primera sessió que realitze.
Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Segundo. Conceder a los aspirantes excluidos un plazo de 10 días
para la subsanación, en su caso, del defecto determinante de su exclusión, plazo que se contará a partir del día siguiente de su publicación en
el último de los boletines en que se publique. Transcurrido dicho plazo
sin que se formule reclamación, se entenderán definitivas dichas listas,
resolviéndose por la Alcaldía las reclamaciones presentadas. En la resolución por la cual se aprueben las listas, se determinará el lugar, fecha y
hora de la celebración del primer ejercicio de la oposición.
Tercero. Insertar anuncio de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia, en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
de la corporación
Cuarto. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la corporación en la primera sesión que este celebre.
Albalat dels Sorells, 2 d’octubre de 2014.– La regidora delegada
de Personal: M.ª Encarnación Royo Muñoz. La secretària: M. José Gil
Regolf. L’alcalde: José R. Tamarit Sotomayor.
Albalat dels Sorells, 2 de octubre de 2014.– La concejal delegada
de Personal: M.ª Encarnación Royo Muñoz. La secretaria: M.ª José Gil
Regolf. El alcalde: José R. Tamarit Sotomayor.
Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:
Segon. Concedir als aspirants exclosos un termini de 10 dies per
a l’esmena, si és el cas, del defecte determinant de la seua exclusió,
termini que es comptarà a partir de l’endemà de la seua publicació
en l’últim dels butlletins en què es publique. Transcorregut l’esmentat
sense que es formule reclamació, s’entendran definitives les llistes i
l’Alcaldia resoldrà les reclamacions presentades. En la resolució per la
qual s’aproven les llistes, es determinarà el lloc, la data i l’hora de la
realització del primer exercici de l’oposició.
Tercer. Inserir anunci de la present resolució en el Butlletí Oficial de
la Província de València, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tauler d’anuncis de l’ajuntament i en la pàgina web de la corporació
Num. 7378 / 10.10.2014
24228
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2014, del Rectorat de
la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta
pública per a la selecció d’una plaça de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte «Screening
universal de contaminantes orgánicos en aguas y posterior aplicación de métodos cuantitativos de análisis a compuestos seleccionados», IUPA, codi 14I027. [2014/9042]
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2014, del Rectorado de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una
oferta pública para la selección de una plaza de personal investigador de este organismo, con contrato laboral
temporal por obra o servicio a tiempo completo. Proyecto «Screening universal de contaminantes orgánicos en
aguas y posterior aplicación de métodos cuantitativos de
análisis a compuestos seleccionados», IUPA, codi 14I027.
[2014/9042]
El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències
que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública de personal investigador d’acord amb les bases següents.
Primera. Denominació del lloc de treball
Personal investigador.
El Rectorado de la Universitat Jaume I, en uso de las competencias
que le confiere la legislación vigente, convoca una oferta pública de
personal investigador de acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Denominación del puesto de trabajo
Personal investigador.
Segona. Retribució íntegra mensual
La retribució íntegra mensual, inclosa la part proporcional de les
pagues extres, serà de 1.196,97 euros en concepte de sou base.
Segunda. Retribución íntegra mensual
La retribución íntegra mensual, incluida la parte proporcional de las
pagas extras, será de 1.196,97 euros en concepto de sueldo base.
Tercera. Objecte i període
Col·laborar en la realització del projecte «Screening universal de
contaminantes orgánicos en aguas y posterior aplicación de métodos
cuantitativos de análisis a compuestos seleccionados», IUPA, codi
14I027 sobre la base d’anàlisi realitzats mitjançant cromatografia de
gasos i líquids acoblada a analitzadors de masses de baixa i d’alta resolució en l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació.
La duració prevista d’aquest contracte serà de 9 mesos. En tot cas,
la duració del contracte estarà vinculada a la duració del projecte i la
disponibilitat pressupostària d’aquest.
El període de prova establert serà el que s’indique en la legislació
laboral en vigor.
Tercera. Objeto y período
Colaborar en la realización del proyecto de investigación «Screening universal de contaminantes orgánicos en aguas y posterior aplicación de métodos cuantitativos de análisis a compuestos seleccionados»,
IUPA, codi 14I027, sobre la base de análisis realizados mediante cromatografía de gases y líquidos acoplada a analizadores de masas de baja y
de alta resolución en el Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas
(IUPA), con funciones de técnico/a superior de apoyo a la investigación.
La duración prevista de este contrato será de 9 meses. En todo caso,
la duración del contrato estará vinculada a la duración del proyecto y la
disponibilidad presupuestaria del mismo.
El período de prueba establecido será el que se indique en la legislación laboral en vigor.
Quarta. Jornada de treball
A temps complet (37.5 hores setmana.
Cinquena. Requisits dels aspirants
Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea
o nacional d’aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals
celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s’aplique
la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe
definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També s’hi
poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que
estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació
del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i
de residència en el moment de la contractació.
Tenir complits 16 anys.
Estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en Química. En
el cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà d’estar en possessió
de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de
reconeixement per a l’exercici de les professions considerades regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que
siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat
per a l’exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no
estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca,
en el seu Estat, l’accés a la funció pública.
Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la
signatura del contracte de treball.
Si en qualsevol moment posterior a l’aprovació de la llista d’admesos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s’adver-
Cuarta. Jornada de trabajo
A tiempo completo (37,5 horas semanales).
Quinta. Requisitos de los aspirantes
Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea
o nacional de aquellos estados a que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, se
aplique la libre circulación de trabajadores, en los términos en que esta
se encuentro definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
Tener cumplidos 16 años.
Estar en posesión de la titulación de licenciatura o grado en química. En el caso de titulaciones obtenidas al extranjero hay que estar en
posesión de la credencial que acredite la homologación de estas o la credencial de reconocimiento para el ejercicio de profesiones consideradas
reguladas en virtud del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
No sufrir enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni encontrarse
inhabilitado para el ejercicio de sus funciones públicas. Los aspirantes
cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar incursos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
estado, el acceso a la función pública.
Estos requisitos deben poseerse al día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
signatura del contrato de trabajo.
Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de
admitidos/excluidos, incluso una vez finalizado el proceso selectivo, se
Num. 7378 / 10.10.2014
24229
teix inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i
es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.
advierte inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la documentación
aportada por el personal aspirante, esta se considerará defecto insubsanable y se resolverá con su exclusión en el procedimiento.
Sisena. Mèrits preferents
– Experiència en l’ús i aplicacions analítiques de cromatografia de
gasos i líquids acoblada a espectrometria de masses utilitzant analitzadors d’alta i de baixa resolució.
Consulteu annex II
Sexta. Méritos preferentes
– Experiencia en el uso y aplicaciones analíticas de cromatografía
de gases y líquidos acoplada a espectrometría de masas utilizando analizadores de alta y de baja resolución.
Consultad anexo II
Setena. Sistema selectiu de la plaça
Per part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció, es
valorarà els currículum dels aspirants d’acord amb el barem que figura
en l’annex II. La comissió pot, de considerar-ho oportú, realitzar una
prova i/o entrevista als aspirants que apleguen a una puntuació mínima
en aquesta fase, decidida per la comissió. En el supòsit de realitzar la
prova, aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà de 0 a 20 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 10 punts per
a superar-la.
Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies no seran tinguts en
compte en la resolució del concurs.
La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i
l’entrevista, el perfil dels candidats no s’ajusta, en la seua totalitat, a les
necessitats del projecte.
Séptima. Sistema selectivo de la plaza
Por parte de la comisión encargada de resolver esta selección, se
valorará los currículos de los aspirantes de acuerdo con el baremo que
figura en el anexo II. La comisión puede, de considerarlo oportuno,
realizar una prueba y/o entrevista a los aspirantes. En el supuesto de
realizar la prueba esta será eliminatoria y podrá ser teórica y/o práctica;
se puntuará de 0 a 20 puntos, y será necesario obtener un mínimo de 10
puntos para superarla.
Huitena. Comissió avaluadora
La comissió avaluadora té l’estructura que figura en l’annex III
d’aquesta convocatòria.
Els membres de la comissió han d’abstenir-se d’intervenir quan
coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Octava. Comisión evaluadora
La comisión evaluadora tiene la estructura que figura en el anexo
III de esta convocatoria.
Los miembros de la comisión deben abstenerse de intervenir cuando
coincida en ellos alguna circunstancia de las previstas en los artículos
28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El presidente puede solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en ningún de las circunstancias
previstas en los artículos mencionados.
La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir de la aplicación de estas normas, así como en el que pueda producirse de los
casos no previstos.
El procedimiento de actuación de la comisión se debe ajustar en
todo momento al que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para cualquier aclaración sobre la convocatoria, las personas interesadas pueden dirigirse al profesor Felix Hernández ‹felix.hernandez@
qfa.uji.es›.
El president pot sol·licitar als membres de la comissió una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en
els articles esmentats.
La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l’aplicació
d’aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no
previstos.
El procediment d’actuació del tribunal s’ha d’ajustar en tot moment
al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Félix Hernández <felix.hernandez@qfa.uji.es>.
Novena. Presentació d’instàncies
Les sol·licituds, formalitzades d’acord amb el model que s’adjunta
en l’annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, s’han de presentar en el Registre General de
la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establerts en
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de 10
dies naturals a partir de l’endemà a la seua publicació en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
A la sol·licitud s’unirà la documentació següent:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat.
b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
En l’apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 15313.
Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: les instàncies s’han de presentar en sobre obert perquè
l’empleat estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les
sol·licituds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data.
No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten
fotocopiats, n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat d’aquells, així com les seues dades que figuren
en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o
Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado
documentalmente en el plazo de presentación de instancias no serán
tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
La comisión evaluadora puede declarar desierto el procedimiento de
selección en que caso de que valorados los méritos y, en su caso, realizada la prueba y la entrevista, el perfil de los candidatos no se ajuste, en
su totalidad, a las necesidades del proyecto.
Novena. Presentación de instancias
Las solicitudes, formalizadas de acuerdo con el modelo que se
adjunta en el anexo I, junto al currículo y los documentos que acrediten
los méritos alegados, se deben presentar en el Registro General de la
Universitat Jaume I o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de
10 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
A la solicitud se unirá la siguiente documentación:
a) Una fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Currículo, con los méritos justificados documentalmente.
En el apartado “Código” de la solicitud debe figurar el número
15313.
Las instancias presentadas en las oficinas de correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de los Servicios de Correos. Las instancias se deben presentar en sobre
abierto para que el empleado estampe el sello de fechas en la parte superior izquierda de las solicitudes, ha de figurar con claridad el nombre de
la oficina y la fecha.
No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten
fotocopiados, hay suficiente con la declaración jurada de la persona
interesada sobre la autenticidad de aquellos, así como sus datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio que en cualquier momento la comi-
Num. 7378 / 10.10.2014
24230
la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat
de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de
valoració.
Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen
dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite
la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle
de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d’un
altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, han de presentar
declaració jurada o promesa d’aquest que no està separat de dret del
seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l’aspirant viu a costa seu o està a
càrrec seu.
sión o la Universitat pueda requerir los aspirantes para que acrediten la
veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que hayan sido
objeto de valoración.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan
derecho a participar deben presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acreditan el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de otro Estado con que tengan dicho vínculo. Asimismo, deben
presentar declaración jurada o promesa de este que no está separado de
derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho que el aspirante vive a
su costa o está a su cargo.
Deu. Llista d’admesos i resultat de la selecció
Finalitzat el termini per a presentar instàncies, el rector dictarà una
resolució per la qual s’aprovarà la llista d’admesos i exclosos en aquest
procés selectiu, així com la composició de la comissió avaluadora
encarregada de jutjar-ho.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, els
acords de la comissió avaluadora i el resultat d’aquest procés de selecció es publicaran al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans,
siti en la segona planta de l’Edifici Rectorat i Serveis Centrals, Campus
del Riu Sec de la Universitat Jaume I, i en la següent adreça d’Internet:
‹http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/›.
Diez. Lista de admitidos y resultado de la selección
Finalizado el plazo para presentar instancias, el rector dictará una
resolución por la que se aprobará la lista de admitidos y excluidos en
este proceso selectivo, así como la composición del comisión evaluadora encargado de juzgarlo.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, los
acuerdos de la comisión evaluadora y el resultado de este proceso de
selección se publicarán en el tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos, sito en la segunda planta del edificio Rectorado y Servicios Centrales, campus del Río Seco de la Universitat Jaume I, y en
la siguiente dirección de Internet: ‹http://www.uji.es/CA/serveis/rechum/›.
Onze. Norma final
Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es puguen derivar d’aquesta i de les actuacions de la comissió
avaluadora, poden ser impugnats per part de les persones interessades
en els casos i forma que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si escau, pot revisar les resolucions de
la comissió avaluadora, d’acord amb l’esmentada norma.
Once. Norma final
Esta convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que se
puedan derivar de esta y de las actuaciones de la comisión evaluadora,
pueden ser impugnados por parte de las personas interesadas en los
casos y forma que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, en su caso, puede revisar las resoluciones de la comisión evaluadora, de acuerdo con la mencionada norma.
Castelló de la Plana, 29 de setembre de 2014.– El rector: Vicent
Climent Jordà.
Castellón de la Plana, 29 de septiembre de 2014.– El rector: Vicent
Climent Jordà.
ANNEX I
Sol·licitud
ANEXO I
Solicitud
Dades personals
Primer cognom:
Segon cognom:
Nom:
Data de naixement:
DNI:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Adreça i codi postal:
Localitat/comarca i província:
DATOS PERSONALES
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
Dirección electrónica:
Dirección y código postal:
Localidad/comarca y provincia:
Codi: 15313.
Código: 15313.
SOL·LICITE
L’admissió en el procés selectiu per a cobrir una plaça temporal d
..., convocat per Resolució de data ..., publicada en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana número ...
SOLICITO
La admisión en el proceso selectivo para cubrir una plaza temporal
d ..., convocado por la Resolución de fecha ...,
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número ...
DECLARE
Que són certes les dades que s’hi consignen i que reunisc les condicions exigides per a l’ingrés en la funció pública i les especialment
assenyalades en aquesta convocatòria.
DECLARO
Que son ciertos los datos que se consignan y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en esta convocatoria.
(Firma)
(Firma)
Castelló de la Plana, ... d ... de 201...
Castellón de la Plana, ... d ... de 201...
RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I
RECTORADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I
Num. 7378 / 10.10.2014
24231
Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús diferent
d’aquell per al qual van ser sol·licitades, d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podeu exercir, per
escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició,
davant el Servei de Recursos Humans d’aquesta universitat.
Vuestros datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso
diferente de aquel para el cual fueron solicitados, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podéis
ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y, en su caso, de oposición, ante el Servicio de Recursos Humanos de
esta Universitat.
ANNEX II
Barem
ANEXO II
Baremo
A) Formació relacionada amb el projecte i perfil de la plaça: fins a
30 punts.
A.1) Expedient acadèmic: fins a 10 punts.
A.2) Beques d’investigació/formació: fins a 10 punts.
A.3) Altres titulacions acadèmiques (màster, doctorat, etc.): fins a
10 punts.
B) Experiència en activitats professionals o de R+D relacionades
amb el projecte i perfil de la plaça (temps en el lloc de treball, publicacions, ponències i comunicacions presentades a congressos, participació
en projectes d’investigació i/o contractes amb administració/empresa,
estades en altres centres d’investigació, etc): fins a 40 punts.
C) Altres mèrits (idiomes d’interès científic, docència universitària,
cursos de formació, experiència en sistemes de qualitat, etc): fins a 10
punts.
D) Opcionalment, si el tribunal ho estima, es podrà realitzar una
prova oral o escrita o una entrevista, destinada a avaluar els coneixements del candidat o candidata en relació amb les tasques a desenvolupar en el projecte: fins a 20 punts.
Serà possible aplicar coeficients correctors que mesuren l’adequació
dels mèrits al·legats al perfil de la plaça.
A) Formación relacionada con el proyecto y perfil de la plaza: hasta
30 puntos
A.1) Expediente académico: hasta 10 puntos.
A.2) Becas de investigación/formación: hasta 10 puntos.
A.3) Otras titulaciones académicas (máster, doctorado, etc.): hasta
10 puntos.
B) Experiencia en actividades profesionales o de I+D relacionadas
con el proyecto y perfil de la plaza (tiempo en el puesto de trabajo,
publicaciones, ponencias y comunicaciones presentadas a congresos,
participación en proyectos de investigación y/o contratos con administración/empresa, estancias en otros centros de investigación, etc.):
hasta 40 puntos.
C) Otros méritos (idiomas de interés científico, docencia universitaria, cursos de formación, experiencia en sistemas de calidad, etc.):
hasta 10 puntos.
D) Opcionalmente, si el tribunal lo estima, se podrá realizar una
prueba oral o escrita o una entrevista, destinada a evaluar los conocimientos del candidato o candidata en relación con las tareas a desarrollar en el proyecto: hasta 20 puntos.
Será posible aplicar coeficientes correctores que midan la adecuación de los méritos alegados al perfil de la plaza.
ANNEX III
Comissió avaluadora
ANEXO III
Comisión evaluadora
Comissió avaluadora titular
President: un vicerector o vicerectora de la Universitat Jaume I.
Vocals: tres en representació de la Universitat Jaume I.
Secretari: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de
Recursos Humans, que actuarà amb veu però sense vot.
Comisión evaluadora titular:
Presidente: un vicerrector o vicerrectora de la Universitat Jaume I.
Vocales: tres en representación de la Universitat Jaume I.
Secretario: un funcionario o funcionaria de carrera del Servicio de
Recursos Humanos, que actuará como secretario o secretaria con voz
pero sin voto.
Comissió avaluadora suplent: la mateixa estructura.
Comisión evaluadora suplente: la misma estructura.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24232
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la
substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2014/9050]
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se procede
a la sustitución de miembros del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana. [2014/9050]
El Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Govern Valencià,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la
Comunitat Valenciana, crea el Consell Escolar Valencià com a òrgan
consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyança a la Comunitat Valenciana.
La Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació del
Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell,
modifica diversos articles del decret legislatiu anomenat anteriorment,
així com la denominació de l’òrgan a Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana.
Per Decret 164/2010, de 8 d’octubre, del Consell, es regula l’estructura, l’organització i el funcionament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.
En virtut d’això, amb la proposta prèvia de l’entitat corresponent i
fent ús de les atribucions que tinc conferides i de conformitat amb els
articles tercer i quart del Decret 164/2010, de 8 d’octubre, del Consell,
resolc:
El Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consejos
Escolares de la Comunidad Valenciana, crea el Consejo Escolar Valenciano como órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana.
La Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación
del Texto Refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunitat
Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989,
del Consell, modifica varios artículos del decreto legislativo nombrado
anteriormente, así como la denominación del órgano a Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana.
Por Decreto 164/2010, de 8 de octubre, del Consell, se regula la
estructura, organización y funcionamiento del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana.
En su virtud, previa propuesta de la entidad correspondiente y en
uso de las atribuciones que tengo conferidas y de conformidad con los
artículos tercero y cuarto del Decreto 164/2010, de 8 de octubre, del
Consell, resuelvo:
Primer
El cessament dels següents membres del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana:
En representació del personal administratiu i de servicis dels centres
docents no universitaris d’FSP-UGT-PV
Titular:
Vicent Saurí Pastor
En representació dels titulars dels centres privats:
Suplent
Antonio Faus Sanchis
Primero
El cese de los siguientes miembros del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana:
En representación del personal administrativo y de servicios de los
centros docentes no universitarios de FSP-UGT-PV:
Titular
Vicent Saurí Pastor
En representación de los titulares de los centros privados:
Suplente
Antonio Faus Sanchis
Segon
1. El nomenament com a membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana en substitució dels membres cessants de les persones
següents:
En representació del personal administratiu i de servicis dels centres
docents no universitaris d’FSP-UGT-PV
Titular:
Antonio Calderón Benito
Suplent:
José Vicente Garrigós Gallego
En representació dels titulars dels centres privats:
Suplent
Alberto Villanueva Ahicart
2. El mandat dels membres del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana serà pel temps de mandat pendent de complir a la resta dels
membres.
Segundo
1. El nombramiento como miembros del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana en sustitución de los miembros cesantes, a las
personas siguientes:
En representación del personal administrativo y de servicios de los
centros docentes no universitarios de FSP-UGT-PV:
Titular
Antonio Calderón Benito
Suplente
José Vicente Garrigós Gallego
En representación de los titulares de los centros privados:
Suplente
Alberto Villanueva Ahicart
2. El mandato de los miembros del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana será por el tiempo de mandato pendiente de cumplir al resto
de los miembros.
Tercer
Esta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la seua publicació
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, la resolució, que posa fi a la via administrativa,
podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé cabrà plantejar
directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant
dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició s’ha d’interposar davant de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seua publicació.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la resolución, que pone fin a la
vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o
bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en
los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación.
Num. 7378 / 10.10.2014
24233
b) El recurs contenciós administratiu s’ha d’interposar-se davant del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini
de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seua publicació.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
València, 2 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
Num. 7378 / 10.10.2014
Ajuntament d’Agullent
24234
Ayuntamiento de Agullent
Nomenament de funcionari de carrera, auxiliar de la policia local, escala d’administració especial, grup C, subgrup C1. [2014/9112]
Nombramiento de funcionario de carrera, auxiliar de la
policía local, escala de administración especial, grupo C,
subgrupo C1. [2014/9112]
Mitjançant la Resolució de l’Alcaldia número 140/2014, de data 30
de setembre de 2014, ha sigut nomenat funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Agullent (València), Ivan Albert Marco, amb DNI 44763284V, i que pertany a l’escala administració especial, subescala: serveis
especials, classe: auxiliar de la policia local, grup C, subgrup C1.
Mediante la Resolución de la Alcaldía número 140/2014, de fecha
30 de septiembre de 2014, ha sido nombrado funcionario de carrera
del Ayuntamiento de Agullent (Valencia), Ivan Albert Marco, con DNI
44763284-V, y que pertenece a la escala administración especial, subescala: servicios especiales, clase: auxiliar de la policía local, grupo C,
subgrupo C1.
Lo cual se hace público a los efectos del artículo 62.1.b de la Ley
7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, y el artículo 10.5 del
Decreto 33/1999, de 9 de marzo del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo y
carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley de la Función Pública Valenciana.
La qual cosa es fa pública als efectes de l’article 62.1.b de la Llei
7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, i l’article 10.5 del Decret
33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i carrera Administrativa
del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de la Funció
Pública Valenciana.
Agullent, 3 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Jesús Pla Herrero.
Agullent, 3 de octubre de 2014.– El alcalde: Jesús Pla Herrero.
Num. 7378 / 10.10.2014
Universitat d’Alacant
24235
Universidad de Alicante
RESOLUCIÓ de 6 d’octubre de 2014, de la Universitat
d’Alacant, per la qual es nomena catedràtic d’universitat
en l’àrea de coneixement de Composició Arquitectònica
Juan Calduch Cervera. [2014/9089]
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se nombra catedrático de
universidad en el área de conocimiento de Composición
Arquitectónica a Juan Calduch Cervera. [2014/9089]
De conformitat amb la proposta elevada per la comissió nomenada
per a jutjar la plaça de catedràtic d’universitat (DF02730), convocada
per Resolució de 12 de juny de 2014 (BOE 25 de juny), de l’àrea de
coneixement de Composició Arquitectònica, Departament d’Expressió
Gràfica i Cartografia, i presentada per l’interessat la documentació a què
fa referència la base novena de la convocatòria; este Rectorat, en ús de
les atribucions conferides per l’article 65 de la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’Universitats, i la resta de disposicions que la despleguen, ha resolt:
De conformidad con la propuesta elevada por la comisión nombrada
para juzgar la plaza de catedrático de universidad (DF02730), convocada por Resolución de 12 de junio de 2014 (BOE 25 de junio), del
área de conocimiento de Composición Arquitectónica, Departamento
de Expresión Gráfica y Cartografía, y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria;
este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto:
Nomenar Juan Calduch Cervera, amb document nacional d’identitat
número 20389125Q, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement
de Composició Arquitectònica, adscrita al Departament d’Expressió
Gràfica i Cartografia.
Nombrar a Juan Calduch Cervera, con documento nacional de identidad número 20389125Q, catedrático de universidad del área de conocimiento de Composición Arquitectónica, adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica y Cartografía.
Contra esta resolució, que esgota la via administrativa, pot l’interessat interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d’Alacant que resulte competent, en el termini
de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la seua publicació, de
conformitat amb el que establix l’article 109 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, 6.4 de la Llei Orgànica 6/2001, de
21 de desembre, d’Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d’un mes
comptat a partir de l’endemà de la publicació de la present resolució,
davant del rector, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la
Llei 30/1992, redactat d’acord amb la Llei 4/1999.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede
el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado contencioso-administrativo de los de Alicante que resulte competente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 6.4
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y potestativamente podrán interponer recurso
de reposición en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente, ante el rector, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, redactado conforme
a la Ley 4/1999.
Alacant, 6 d’octubre de 2014.– El rector: Manuel Palomar Sanz..
Alicante, 6 de octubre de 2014.– El rector: Manuel Palomar Sanz.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual
se cita els interessats en el procediment ordinari número
000298/2014-V per a comparéixer en la via jurisdiccional.
[2014/9190]
El Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de València ha reclamat d’esta unitat administrativa l’expedient referit al procediment que
es descriu:
Recurrent: Jesús del Caño González.
Interessats:
Els funcionaris docents del cos de mestres que han participat en
el concurs de trasllats convocat per la Resolució de 8 de novembre de
2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual
es convoca el procediment de provisió de places en el cos de mestres per
a cobrir llocs vacants en centres públics d’Educació Infantil, Educació
Primària, educació especial i primer cicle de l’Educació Secundària
Obligatòria en instituts, departaments d’orientació en instituts i de centres de formació de persones adultes dependents de l’àmbit de gestió de
la Generalitat Valenciana.
Descripció:
Recurs contenciós administratiu interposat contra la Resolució de 5
de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent,
per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres
convocat per Resolució de 8 de novembre de 2013.
Referència del tribunal:
Procediment ordinari núm. 000298/2014-V
D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, s’acorda remetre al jutjat
l’expedient de referència i citar els interessats en els procediments descrits, a fi que puguen comparéixer en la via jurisdiccional en el termini
de nou dies, si ho consideren convenient, per mitjà d’un escrit en la
forma deguda, dirigit al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
València. No obstant això, es fa constar que la Generalitat, representada
pels advocats de l’Advocacia General, compareix en estos recursos en
defensa del manteniment de l’acte recorregut.
València, 30 de setembre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
24236
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
número 000298/2014-V a comparecer en la vía jurisdiccional. [2014/9190]
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 10 de Valencia ha reclamado de esta unidad administrativa el expediente referido al
procedimiento que se describe:
Recurrente: Jesús del Caño González.
Interesados:
Los funcionarios docentes del cuerpo de maestros que han participado en el concurso de traslados convocado por Resolución de 8
de noviembre de 2013, de la Dirección General de Centros y Personal
Docente, por la que se convoca el procedimiento de provisión de plazas en el cuerpo de maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, educación especial
y primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria en institutos,
departamentos de orientación en institutos y de centros de formación de
personas adultas dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana.
Descripción:
Recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la que se aprueba la adjudicación definitiva de destinos
del procedimiento de provisión de plazas de funcionarios docentes del
cuerpo de maestros convocado por la Resolución de 8 de noviembre
de 2013.
Referencia del tribunal:
Procedimiento ordinario núm. 000298/2014-V
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se acuerda remitir al
Juzgado el expediente de referencia y emplazar a los interesados en
los procedimientos descritos, a fin de que puedan comparecer en la
vía jurisdiccional en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente,
por medio de un escrito en la forma debida, dirigido al Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 10 de Valencia. Se hace constar, no
obstante, que la Generalitat, representada por los abogados de la Abogacía General, comparece en estos recursos en defensa del mantenimiento
del acto recurrido.
Valencia, 30 de septiembre de 2014.– El director general de Centros
y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es concedix
l’autorització d’obertura i funcionament al centre docent
de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle denominat Buhitos, a Pilar de la Horadada. [2014/9051]
24237
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se concede
la autorización de apertura y funcionamiento al centro
docente de nueva creación de Educación Infantil de primer ciclo denominado Buhitos, en Pilar de la Horadada.
[2014/9051]
L’expedient ha sigut iniciat a instància de Natalia Giménez Meroño,
en sol·licitud d’autorització per a l’obertura i el funcionament d’un centre docent privat de nova creació d’Educació Infantil de primer cicle
denominat Buhitos, a Pilar de la Horadada.
La Direcció General de Centres i Personal Docent va emetre un
informe favorable el 23 de juny de 2014 respecte a l’adequació de les
instal·lacions proposades quant a espais educatius al que disposa la
legislació aplicable.
Vista la proposta favorable de data 8 de setembre de 2014 de la
direcció territorial competent en matèria educativa, que inclou els informes de la Unitat Tècnica de Construccions, respecte a les instal·lacions,
i de la Inspecció d’Educació respecte al professorat i les titulacions respectives, de conformitat amb la normativa aplicable.
Vista la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a
l’Educació (BOE 04.07.1985); la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació (BOE 04.05.2006), modificada per la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa (BOE
10.12.2013); el Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’establixen els requisits mínims que han de complir els centres que impartisquen el primer cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana
(DOCV 14.01.2009), i el Reial Decret 332/1992, de 3 d’abril, sobre
autoritzacions de centres docents privats per a impartir ensenyances de
règim general no universitàries (BOE 09.04.1992), modificat pel Reial
Decret 131/2010, de 12 de febrer (BOE 12.03.2010).
Vista la proposta del director general de Centres i Personal Docent
de data 22 de setembre de 2014 i de conformitat amb esta, i en exercici
de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i l’article 4 del Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7355, 08.09.2014),
resolc:
El expediente ha sido iniciado a instancia de Natalia Giménez
Meroño, en solicitud de autorización para la apertura y funcionamiento
de un centro docente privado de nueva creación de Educación Infantil
de primer ciclo denominado Buhítos, en Pilar de la Horadada.
La Dirección General de Centros y Personal Docente emitió un
informe favorable el 23 de junio de 2014 respecto a la adecuación de las
instalaciones propuestas en cuanto a espacios educativos a lo dispuesto
en la legislación aplicable.
Vista la propuesta favorable de fecha 8 de septiembre de 2014 de
la dirección territorial competente en materia educativa, que incluye
los informes de la Unidad Técnica de Construcciones, respecto a las
instalaciones, y de la Inspección de Educación respecto al profesorado
y titulaciones respectivas, de conformidad con la normativa aplicable.
Vista la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho
a la Educación (BOE 04.07.1985); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE 04.05.2006), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(BOE 10.12.2013); el Decreto 2/2009, de 9 de enero, del Consell, por el
que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los centros
que impartan el primer ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat
Valenciana (DOCV 14.01.2009), y el Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril, sobre autorizaciones de centros docentes privados para impartir
enseñanzas de régimen general no universitarias (BOE 09.04.1992),
modificado por el Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero (BOE
12.03.2010).
Vista la propuesta del director general de Centros y Personal Docente de fecha 22 de septiembre de 2014 y de conformidad con la misma,
y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 4 del Decreto
140/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7355, 08.09.2014), resuelvo:
Primer
Autoritzar l’obertura i el funcionament del centre docent privat de
nova creació que a continuació s’indica, atenent les característiques, les
ensenyances i la capacitat màxima que s’assenyalen.
Codi: 03020216.
Denominació genèrica del centre: centre d’Educació Infantil de primer cicle.
Denominació específica del centre: Buhitos.
Titular: Natalia Giménez Meroño.
Domicili: c/ Alicante, núm. 22.
Localitat: Pilar de la Horadada (03190).
Província: Alacant.
Ensenyances i capacitat màxima que s’autoritzen:
3 unitats d’Educació Infantil, primer cicle, distribuïdes així:
– 1 unitat per a escolars de 0 a 1 any, amb 8 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars d’1 a 2 anys, amb 13 llocs escolars.
– 1 unitat per a escolars de 2 a 3 anys, amb 15 llocs escolars.
Primero
Autorizar la apertura y funcionamiento del centro docente privado
de nueva creación que a continuación se indica, atendiendo a las características, enseñanzas y capacidad máxima que se señalan.
Código: 03020216.
Denominación genérica del centro: centro de Educación Infantil de
primer ciclo.
Denominación específica del centro: Buhítos.
Titular: Natalia Giménez Meroño.
Domicilio: c/ Alicante, núm. 22.
Localidad: Pilar de la Horadada (03190).
Provincia: Alicante.
Enseñanzas y capacidad máxima que se autorizan:
3 unidades de Educación Infantil, primer ciclo, distribuidas así:
– 1 unidad para escolares de 0 a 1 año, con 8 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 1 a 2 años, con 13 puestos escolares.
– 1 unidad para escolares de 2 a 3 años, con 15 puestos escolares.
Segon
Esta autorització donarà lloc a les corresponents inscripcions en el
Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Segundo
La presente autorización dará lugar a las correspondientes inscripciones en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Tercer
Esta resolució tindrà efectes des de la data en què es dicta. No obstant això, els seus efectes acadèmics es consideren referits al curs escolar 2014-2015.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis-
Tercero
La presente resolución tendrá efectos desde la fecha en que se dicta,
no obstante, sus efectos académicos se entienden referidos al curso
escolar 2014-2015.
De conformidad con lo que establecen los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Num. 7378 / 10.10.2014
24238
tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOE 285,
27.11.1992), i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167,
14.07.1998), contra el present acte, que posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels
òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de notificar-se.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de notificar-se.
Per als interessats que no siguen objecte de notificació, els terminis
començaran a comptar des de l’endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, 27.11.1992), y los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 167, 14.07.1998), contra el presente acto, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición o
plantear directamente recurso contencioso-administrativo en los plazos
y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Para los interesados que no sean objeto de notificación, los plazos
comenzarán a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 2 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Presidència i Agricultura,
Pesca, Alimentació i Aigua
24239
Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 16/2013, per la qual es
regula la concessió i gestió de les ajudes a plans de reestructuració i reconversió de vinya de la Comunitat Valenciana, a l’empara del programa de suport al sector vitivinícola espanyol 2014-2018. [2014/9198]
CORRECCIÓN de errores de la Orden 16/2013, por la
que se regula la concesión y gestión de las ayudas a planes de reestructuración y reconversión de viñedo de la
Comunitat Valenciana, al amparo del programa de apoyo
al sector vitivinícola español 2014-2018. [2014/9198]
Advertits errors materials en l’Orde 16/2013, per la qual es regula la
concessió i gestió de les ajudes a plans de reestructuració i reconversió
de vinya de la Comunitat Valenciana, a l’empara del programa de suport
al sector vitivinícola espanyol 2014-2018, publicada en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana número 7173, de 16 de desembre de 2014,
se’n procedix a la correcció en els termes següents:
Advertidos errores materiales en la Orden 16/2013, por la que se
regula la concesión y gestión de las ayudas a planes de reestructuración
y reconversión de viñedo de la Comunitat Valenciana, al amparo del programa de apoyo al sector vitivinícola español 2014-2018, publicada en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7173, de 16 de diciembre de 2014, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En l’apartat 11 de l’article 2, on diu:
«Biofumigació: procés en què s’aplica al sòl una quantitat de 5 kg
de fem per metre quadrat, preferiblement de vaquí, que no estiga sec o
«fet» i que continga almenys un 50 per cent de gallinassa en la composició. Per mitjà de l’aplicació, el sòl ha de regar-se per a millorar
la conductivitat tèrmica i per a iniciar els processos de fermentació i
a continuació es passa el corró o es cobrix amb làmines de plàstic. El
període de manteniment no serà inferior a 15 dies»;
Ha de dir:
«Biofumigació: procés en què s’aplica al sòl una quantitat de 5 kg
de fem per metre quadrat, preferiblement que no siga de vaquí, que no
estiga sec o «fet» i que continga almenys un 50 per cent de gallinassa en
la composició. Per mitjà de l’aplicació, el sòl ha de regar-se per a millorar la conductivitat tèrmica i per a iniciar els processos de fermentació
i a continuació es passa el corró o es cobrix amb làmines de plàstic. El
període de manteniment no serà inferior a 15 dies».
En el apartado 11 del artículo 2, donde dice:
«Biofumigación: proceso en el que se aplica al suelo una cantidad
de 5 Kg de estiércol por metro cuadrado, preferiblemente de vacuno,
que no esté seco o «hecho» y que contenga al menos un 50 % de gallinaza en su composición. Mediante su aplicación el suelo debe regarse
para mejorar la conductividad térmica y para iniciar los procesos de
fermentación y a continuación se pasa el rulo o se cubre con láminas
de plástico. El período de mantenimiento no será inferior a 15 días»;
Debe decir:
«Biofumigación: proceso en el que se aplica al suelo una cantidad
de 5 Kg de estiércol por metro cuadrado, preferiblemente que no sea de
vacuno, que no esté seco o «hecho» y que contenga al menos un 50 %
de gallinaza en su composición. Mediante su aplicación el suelo debe
regarse para mejorar la conductividad térmica y para iniciar los procesos
de fermentación y a continuación se pasa el rulo o se cubre con láminas
de plástico. El período de mantenimiento no será inferior a 15 días».
En l’apartat 1.b de l’article 15, on diu:
«b) Fotos aèries per anys de tota la superfície cadastral de la parcel·
la, amb identificació de les diferents subparcel·les d’acord amb el punt
anterior»;
Ha de dir:
«b) Fotos aèries per anys de tota la superfície cadastral de la parcel·
la, amb identificació de les diferents subparcel·les d’acord amb el punt
anterior, en el cas que no estiguen en poder de l’Administració».
En el apartado 1.b del artículo 15, donde dice:
«b) Fotos aéreas por años de toda la superficie catastral de la parcela, identificando las diferentes subparcelas de acuerdo con el punto
anterior»;
Debe decir:
«b) Fotos aéreas por años de toda la superficie catastral de la parcela, identificando las diferentes subparcelas de acuerdo con el punto
anterior, en caso de que no obren en poder de la Administración».
València, 6 d’octubre de 2014.– El director general de Producció
Agrària i Ramaderia: José Miguel Ferrer Arranz.
Valencia, 6 de octubre de 2014.– El director general de Producción
Agraria y Ganadería: José Miguel Ferrer Arranz.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 81/2014, de 2 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per
la qual es convoquen ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i innovació educativa en
escoles de música per a afavorir l’èxit escolar a través de
l’educació musical durant el curs acadèmic 2014-2015.
[2014/9197]
24240
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓN de errores de la Orden 81/2014, de 2 de
octubre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa en escuelas de música para favorecer el éxito escolar
a través de la educación musical durante el curso académico 2014-2015. [2014/9197]
Publicada en data 6 d’octubre de 2014, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7375, l’Orde 81/2014, de 2 d’octubre, de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen
ajudes econòmiques per a la realització de projectes d’investigació i
innovació educativa en escoles de música, advertit error material en la
versió en valencià, de conformitat amb el que disposa l’article 105.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, s’efectua la
correcció següent:
Publicada en fecha 6 de octubre de 2014, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7375, la Orden 81/2014, de 2 de octubre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convocan ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación e innovación educativa en escuelas de música, advertido error
material en la versión en valenciano, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a efectuar la siguiente corrección:
On diu:
«Tercera. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 12
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana»;
Donde dice:
«Tercera. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 12
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana»;
Ha de dir:
«Tercera. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 8
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
Debe decir:
«Tercera. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 8
dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’esta orde en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
València, 7 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 7 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
Num. 7378 / 10.10.2014
24241
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 2 de octubre
de 2014, del director general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, de l’Orde 8/2014, de 30 de gener, per la
qual es convoquen beques per a la realització d’estudis
universitaris en els casos en què concórreguen circumstàncies econòmiques sobrevingudes durant el curs acadèmic 2013-2014 en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. [2014/9193]
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de octubre de 2014, del director general de Universidad, Estudios Superiores y Ciencia, de la Orden 8/2014, de 30 de
enero, por la que se convocan becas para la realización
de estudios universitarios en los casos en que concurran
circunstancias económicas sobrevenidas durante el curso
académico 2013-2014 en las universidades públicas de la
Comunitat Valenciana. [2014/9193]
S’han observat errors en la resolució esmentada, per la qual cosa es
procedix a la seua correcció:
En el títol de la resolució, en idioma valencià, on diu:
«Resolució de 2 de setembre de 2014»;
Ha de dir:
«Resolució de 2 d’octubre de 2014».
Cal adjuntar l’annex de beneficiaris esmentat en el resolc primer de
la resolució que, per omissió, no s’ha incorporat a esta.
Se han observado errores en la resolución citada, por lo que se procede a su corrección:
En el título de la resolución, en idioma valenciano, donde dice:
«Resolució de 2 de setembre de 2014»;
Debe decir:
«Resolució de 2 d’octubre de 2014».
Adjuntar el anexo de beneficiarios referido en el resuelvo primero
de la resolución que, por omisión, no se ha incorporado a la misma.
València, 7 d’octubre de 2014.– El director general d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència: Felipe Palau Ramírez.
Valencia, 7 de octubre de 2014.– El director general de Universidad,
Estudios Superiores y Ciencia: Felipe Palau Ramírez.
ANNEX
ANEXO
Relació d’alumnes beneficiaris
Relación de alumnos/as beneficiarios
NIF
COGNOMS, NOM
IMPORT
20486267Y ALMENA JIMENEZ, JUAN ANTONIO
926,40
21694311K ANTOLI MURCIA, SANDRA
1.056,00
20493979J BELTRAN MARTINEZ, MARTA
792,00
X3650439V BOUYAHIA LAHMAR CHERIF, HAMDIA
1.056,00
48609064J CAMBILLO BERDIALES, CLAUDIA JULIANA 950,40
29215788S CASTELLO GIMENEZ, MARIA
469,44
21003825H CERES MONTES, ESTHER
950,40
21012672X COMET MARQUÈS, ARNAU
1.042,20
26756764J CURTI LICER, LUIS ALESSIO
836,19
X5069819K DELPIERRE MAINI, SAMIRA
337,89
22546684Z ESCUDERO RUIZ, ISABEL
489,30
20842703B FERRAGUD CERVERO, DAVID
536,63
74383297D GONZÁLEZ MORALES, ROCÍO
739,20
48558745H GRIMA RUFETE, LUCIA ALEJANDRA
1.493,40
20902868P GUAL PONS, MONTSERRAT
1.158,00
20860610R GUARDIOLA SOLER, ZAIDA
810,90
73591819F HERNÁNDEZ ESCORIHUELA, CARLA
950,40
53725236L LLIDO GIMENO, INMACULADA
685,02
48620961L LLORCA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
858,60
20459249J LÓPEZ BOILS, LIDIA
950,40
48529565W LOPEZ GARCIA, DAVID
1.073,25
20845234N MACHÍ SAYOL, MARÍA JOSÉ
422,40
21006403C MARI MARTINEZ, GERMAN
1.323,68
74389797T MARTINEZ MENARGUEZ, JOSE MANUEL 1.056,00
44523614F MARTINEZ RAMON, RAUL
1.353,97
44894029F MAS MOLINA, ADRIAN
897,60
44522893E MIGUEL MARTÍN, MARÍA ÁNGELES
1.182,34
24467846D MONTESDEOCA MURILLO, LAYS MARIA
950,40
X4810003J NTSHILA ILUNGA, MARC
1.323,68
53726841Z OLIVER LEIVA, LORENA
825,70
20957138K PAREDES GAROFALO, KARLA ESTHEFANIA 633,60
53751457C PEÑA DAVID, BEGOÑA
1.056,00
20848485C PÉREZ LORENTE, ALEXANDRE
1.001,70
48539694B PEREZ TOLMOS, AMANDA
1.232,06
X8537942C POPESCU, ALINA
635,80
X8537958J POPESCU, LAVINIA
694,80
48583749K PUIG MENGUAL, MARIO
1.782,84
26760442B QUILIS CASTRO, CRISTIAN
1.056,00
26757414L RAMON GAMON, BELEN
924,00
48713448T RODRIGUEZ PLA, IVAN
587,16
X9116761K ROMAN, SIMONA
694,80
53725919N ROMERO FELGUERA, SARA
1.267,20
15422879E SALA GARCÍA, MARÍA TERESA
1.493,40
44533053Q SAN AMBROSIO LEDESMA, ANGEL
897,60
33564439X SÁNCHEZ MORALES, JUAN CARLOS
667,80
48667474A SANZ ESTRADA, GUILLERMO
448,15
NIF
20486267Y
21694311K
20493979J
X3650439V
48609064J
29215788S
21003825H
21012672X
26756764J
X5069819K
22546684Z
20842703B
74383297D
48558745H
20902868P
20860610R
73591819F
53725236L
48620961L
20459249J
48529565W
20845234N
21006403C
74389797T
44523614F
44894029F
44522893E
24467846D
X4810003J
53726841Z
20957138K
53751457C
20848485C
48539694B
X8537942C
X8537958J
48583749K
26760442B
26757414L
48713448T
X9116761K
53725919N
15422879E
44533053Q
33564439X
48667474A
APELLIDOS, NOMBRE
IMPORTE
ALMENA JIMENEZ, JUAN ANTONIO
926,40
ANTOLI MURCIA, SANDRA
1.056,00
BELTRAN MARTINEZ, MARTA
792,00
BOUYAHIA LAHMAR CHERIF, HAMDIA
1.056,00
CAMBILLO BERDIALES, CLAUDIA JULIANA 950,40
CASTELLO GIMENEZ, MARIA
469,44
CERES MONTES, ESTHER
950,40
COMET MARQUÈS, ARNAU
1.042,20
CURTI LICER, LUIS ALESSIO
836,19
DELPIERRE MAINI, SAMIRA
337,89
ESCUDERO RUIZ, ISABEL
489,30
FERRAGUD CERVERO, DAVID
536,63
GONZÁLEZ MORALES, ROCÍO
739,20
GRIMA RUFETE, LUCIA ALEJANDRA
1.493,40
GUAL PONS, MONTSERRAT
1.158,00
GUARDIOLA SOLER, ZAIDA
810,90
HERNÁNDEZ ESCORIHUELA, CARLA
950,40
LLIDO GIMENO, INMACULADA
685,02
LLORCA LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
858,60
LÓPEZ BOILS, LIDIA
950,40
LOPEZ GARCIA, DAVID
1.073,25
MACHÍ SAYOL, MARÍA JOSÉ
422,40
MARI MARTINEZ, GERMAN
1.323,68
MARTINEZ MENARGUEZ, JOSE MANUEL 1.056,00
MARTINEZ RAMON, RAUL
1.353,97
MAS MOLINA, ADRIAN
897,60
MIGUEL MARTÍN, MARÍA ÁNGELES
1.182,34
MONTESDEOCA MURILLO, LAYS MARIA
950,40
NTSHILA ILUNGA, MARC
1.323,68
OLIVER LEIVA, LORENA
825,70
PAREDES GAROFALO, KARLA ESTHEFANIA 633,60
PEÑA DAVID, BEGOÑA
1.056,00
PÉREZ LORENTE, ALEXANDRE
1.001,70
PEREZ TOLMOS, AMANDA
1.232,06
POPESCU, ALINA
635,80
POPESCU, LAVINIA
694,80
PUIG MENGUAL, MARIO
1.782,84
QUILIS CASTRO, CRISTIAN
1.056,00
RAMON GAMON, BELEN
924,00
RODRIGUEZ PLA, IVAN
587,16
ROMAN, SIMONA
694,80
ROMERO FELGUERA, SARA
1.267,20
SALA GARCÍA, MARÍA TERESA
1.493,40
SAN AMBROSIO LEDESMA, ANGEL
897,60
SÁNCHEZ MORALES, JUAN CARLOS
667,80
SANZ ESTRADA, GUILLERMO
448,15
Num. 7378 / 10.10.2014
20034575B
29209765H
53259895Z
73398573F
26757889B
20058355D
52709758Z
44920406A
73660677A
73585312D
X7691277P
20914656C
SANZ PEREZ, JUAN VICENTE
SANZ SANCHEZ, ALBERTO
SASTRE GONZÁLEZ, M ª AMPARO
SORIANO ZARZOSO, MARÍA CONSUELO
TOLOSA ROCAFORT, ALEJANDRO
TORMO PUERTES, NURIA
TORRES MARCO, ALVARO
VEGA CARRION, VERONICA ANTONELA
VERDEJO ARRUE, DAVID
VILLAJOS GIRONA, SANDRA
VINAJA PASCUAL, VANINA
VIVES MONTERDE, JUDIT
24242
715,50
1.605,41
1.320,00
1.180,58
1.158,00
978,60
1.042,20
475,20
528,60
542,79
763,20
739,20
20034575B
29209765H
53259895Z
73398573F
26757889B
20058355D
52709758Z
44920406A
73660677A
73585312D
X7691277P
20914656C
SANZ PEREZ, JUAN VICENTE
SANZ SANCHEZ, ALBERTO
SASTRE GONZÁLEZ, M ª AMPARO
SORIANO ZARZOSO, MARÍA CONSUELO
TOLOSA ROCAFORT, ALEJANDRO
TORMO PUERTES, NURIA
TORRES MARCO, ALVARO
VEGA CARRION, VERONICA ANTONELA
VERDEJO ARRUE, DAVID
VILLAJOS GIRONA, SANDRA
VINAJA PASCUAL, VANINA
VIVES MONTERDE, JUDIT
715,50
1.605,41
1.320,00
1.180,58
1.158,00
978,60
1.042,20
475,20
528,60
542,79
763,20
739,20
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2014, del secretari
autonòmic d’Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de la quaranta-cinquena relació d’entitats
locals adherides al conveni marc, de 22 de maig de 2007,
entre l’Administració general de l’Estat i la Comunitat
Valenciana, per a la implantació d’una Xarxa d’Oficines
Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial
d’esta comunitat autònoma. [2014/9111]
24243
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2014, del secretario autonómico de Administración Pública, por la que se
dispone la publicación de la cuadragésima quinta relación
de entidades locales adheridas al convenio marco, de 22
de mayo de 2007, entre la Administración General del
Estado y la Comunitat Valenciana para la implantación de
una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma.
[2014/9111]
El conveni marc subscrit el 22 de maig de 2007 entre l’Administració general de l’Estat i la Comunitat Valenciana per a la implantació
d’una Xarxa d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial d’esta comunitat autònoma, en vigor des de l’1 de juny de 2007,
establix en la clàusula deu que les obligacions assumides entre «les
administracions intervinents i les entitats locals que s’adherisquen al
conveni marc s’entendran vigents des de la publicació de cada adhesió
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins a l’extinció del
conveni marc, pel transcurs dels terminis o per la concurrència de les
circumstàncies previstes en la clàusula anterior».
Conclosa la tramitació prevista en la clàusula dotze del conveni
marc mencionat s’ha culminat l’adhesió de l’Ajuntament de Xaló (Alacant), per la qual cosa és procedent la publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana perquè es produïsca l’entrada en vigor efectiva
de l’adhesió al conveni. Per tot això, i de conformitat amb l’assumpció
de competències de la Secretaria Autonòmica d’Administració Pública
en virtut del Decret 20/2013, de 25 de gener, del Consell, resolc:
El convenio marco suscrito, el 22 de mayo de 2007, entre la Administración General del Estado y la Comunitat Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en
el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma, en vigor desde el 1
de junio de 2007, establece en su cláusula décima que «las obligaciones asumidas entre las administraciones intervinientes y las entidades
locales que se adhieran al convenio marco se entenderán vigentes desde
la publicación de cada adhesión en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana hasta la extinción del convenio marco, por el transcurso de
los plazos o por la concurrencia de las circunstancias previstas en la
cláusula anterior».
Concluida la tramitación prevista en la cláusula duodécima del referido convenio marco, se ha culminado la adhesión del Ayuntamiento de
Xaló (Alicante) por lo que procede la publicación en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana para que se produzca la efectiva entrada en
vigor de la adhesión al convenio. Por todo ello, y de conformidad con
la asunción de competencias por la Secretaría Autonómica de Administración Pública en virtud del Decreto 20/2013, de 25 de enero, del
Consell, resuelvo:
Primer
Publicar l’adhesió de l’Ajuntament de Xaló (Alacant) al conveni marc subscrit el 22 de maig de 2007 entre l’Administració general
de l’Estat i la Comunitat Valenciana per a la implantació d’una Xarxa
d’Oficines Integrades d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial d’esta
comunitat autònoma.
Primero
Publicar la adhesión del Ayuntamiento de Xaló (Alicante) al convenio marco suscrito el 22 de mayo de 2007 entre la Administración
General del Estado y la Comunitat Valenciana para la implantación de
una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito
territorial de dicha comunidad autónoma.
Segon
En conseqüència, a partir de la data de publicació de la present resolució, l’entitat local esmentada podrà rebre i registrar els escrits i les
comunicacions adreçades als òrgans i entitats de dret públic de l’Administració general de l’Estat i de l’Administració de la Generalitat Valenciana. Estes facilitats es produiran en els termes previstos per les clàusules del conveni marc esmentat, subscrit el 22 de maig de 2007 i publicat
en el Diari Oficial de la de la Comunitat Valenciana núm. 5525, d’1
de juny de 2007, i BOE núm. 142, de 14 de juny de 2007, i l’acord de
pròrroga al conveni marc esmentat, de data 11 d’abril de 2011, publicat
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6532, de data 31
de maig de 2011, i també en el Boletín Oficial del Estado núm. 141, de
data 14 de juny de 2011, així com en les instruccions que emanen de la
comissió de seguiment i avaluació del conveni.
Segundo
En consecuencia, a partir de la fecha de publicación de la presente
resolución, la citada entidad local podrá recibir y registrar escritos y
comunicaciones dirigidos a los órganos y entidades de derecho público
de la Administración General del Estado y de la Administración de la
Generalitat Valenciana. Estas facilidades se producirán en los términos
previstos por las cláusulas del mencionado convenio marco, suscrito el
22 de mayo de 2007 y publicado en el Diari Oficial de la de la Comunitat Valenciana núm. 5525, de 1 de junio de 2007, y BOE núm. 142,
de 14 de junio de 2007, y acuerdo de prórroga al precitado convenio
marco de fecha 11 de abril de 2011, publicado en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana núm. 6532, de fecha 31 de mayo de 2011, así
como en el Boletín Oficial del Estado núm. 141, de fecha 14 de junio
de 2011, así como en las instrucciones que emanen de la comisión de
seguimiento y evaluación del convenio.
València, 25 de setembre de 2014.– El secretari autonòmic d’Administració Pública: Pedro García Ribot.
Valencia, 25 de septiembre de 2014.– El secretario autonómico de
Administración Pública: Pedro García Ribot.
Num. 7378 / 10.10.2014
Universitat de València
24244
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2014, del Rectorat de la
Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació
de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat. [2014/9088]
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2014, del Rectorado de
la Universitat de València, por la que se aprueba la delegación de funciones en los vicerrectores y las vicerrectoras, la secretaria general, el gerente y otros órganos de
esta Universitat. [2014/9088]
Els Estatuts de la Universitat de València, modificats per Decret del
Consell de la Generalitat Valenciana 45/2013 de 28 de març, atribueixen
al rector les facultats i les competències a les que es refereix l’article 94.
Los Estatutos de la Universitat de València, modificados por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 45/2013, de 28 de marzo,
atribuyen al rector las facultades y las competencias a las que se refiere
el artículo 94.
Con el fin de hacer más eficaz la gestión de los órganos universitarios y al mismo tiempo evitar una sobrecarga y acumulación de funciones en la persona del rector, sin merma de las garantías jurídicas
de los particulares, y de conformidad con lo que establece el artículo
13 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 95
de los Estatutos de la Universitat de València, este Rectorado, al amparo
de las competencias conferidas por la legislación vigente, los Estatutos
de la Universitat de València y disposiciones concordantes ha resuelto
la delegación de las atribuciones del rector en las siguientes materias y
órganos:
A fi de fer més eficaç la gestió dels òrgans universitaris i alhora evitar una sobrecàrrega i acumulació de funcions en la persona del rector,
sense minva de les garanties jurídiques dels particulars, i de conformitat
amb el que estableix l’article 13 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i
l’article 95 dels Estatuts de la Universitat de València, aquest Rectorat,
a l’empara de les competències que li confereix la legislació vigent,
els Estatuts de la Universitat de València i disposicions concordants ha
resolt la delegació de les atribucions del rector en les matèries i òrgans
següents:
Primer
Es deleguen en la vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat
les competències que són atribuïdes al rector pel que fa a l’organització
acadèmica.
També s’hi deleguen les competències atribuïdes al rector pel que
fa al personal docent i investigador de la Universitat de València, en
particular, la convocatòria dels concursos per a la provisió de places de
professorat contractat, la contractació de professorat, la resolució sobre
les situacions administratives, la concessió de permisos i llicències,
concretament la concessió de llicències per estudis superiors a un mes
i les que estableix el Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i
Situacions Administratives del Professorat, el reconeixement de triennis
i components docents i, en general, totes aquelles funcions que estan
atribuïdes al rector relacionades amb el professorat universitari.
Així mateix, s’hi delega la presidència de la Comissió de Reclamacions. Les competències que són atribuïdes al rector respecte a la
Comissió Mixta entre Universitat i Institucions Sanitàries, així com les
facultats de convocatòria i resolució d’ajudes tècniques a les persones
amb discapacitat membres de la comunitat universitària i la presidència
de les comissions que concedisquen les ajudes anteriors.
Igualment, s’hi delega la presidència de la mesa negociadora amb
els sindicats, així com les competències en matèria de prevenció de
riscos laborals (seguretat i salut laboral) i la presidència del Comitè de
Seguretat i Salut.
Segon
Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística les competències que són atribuïdes al rector en matèria d’aprovació, implantació, modificació, seguiment i acreditació dels programes
d’ensenyament i plans d’estudis conduents a títols de grau; l’adaptació
de plans d’estudis anteriors i la coordinació de les pràctiques externes
de grau. S’hi delega el nomenament de membres de tribunals de proves d’accés a la universitat, de delegats o delegades de centres privats
adscrits a la Universitat de València en els quals s’impartisca segon de
Batxillerat i de les persones especialistes per matèries de Batxillerat per
a la confecció de proves d’accés a la universitat.
Així mateix, s’hi deleguen totes les competències relatives a l’accés i la permanència d’estudiants de la Universitat de València i la
preinscripció i l’admissió d’estudiants als centres, l’organització de la
matrícula i el seu calendari; la resolució de tots aquells recursos que
l’estudiantat interpose contra les decisions i les resolucions que la Universitat de València dicte en matèria de règim d’estudiants. Així com la
pertinença, en representació de la Universitat de València, a la Comissió
Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària i la presi-
Primero
Se delegan en la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado las competencias que están atribuidas al rector en relación con la
organización académica.
También se delegan las competencias atribuidas al rector en relación
con el personal docente e investigador de la Universitat de València, en
particular, la convocatoria de los concursos para la provisión de plazas
de profesorado contratado, la contratación de profesorado, la resolución
sobre las situaciones administrativas, la concesión de permisos y licencias, concretamente la concesión de licencias por estudios superiores
a un mes y las que establece el Reglamento de Permisos, Licencias,
Vacaciones y Situaciones Administrativas del Profesorado, el reconocimiento de trienios y componentes docentes y, en general, todas aquellas
funciones que están atribuidas al rector relacionadas con el profesorado
universitario.
Asimismo, se delega la presidencia de la Comisión de Reclamaciones. Las competencias que están atribuidas al rector relativas a la
Comisión Mixta entre Universitat e instituciones sanitarias, así como
las facultades de convocatoria y resolución de ayudas técnicas a las
personas con discapacidad miembros de la comunidad universitaria y
la presidencia de las comisiones que concedan las ayudas anteriores.
Igualmente, se delega la presidencia de la mesa negociadora con
los sindicatos, así como las competencias en materia de prevención de
riesgos laborales (seguridad y salud laboral) y la presidencia del Comité
de Seguridad y Salud.
Segundo
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística las competencias que están atribuidas al rector en materia de
aprobación, implantación, modificación, seguimiento y acreditación de
los programas de enseñanza y planes de estudios conducentes a títulos
de grado; la adaptación de planes de estudio anteriores y la coordinación
de las prácticas externas de grado. Se delega el nombramiento de miembros de tribunales de pruebas de acceso a la universidad, de delegados
o delegadas de centros privados adscritos a la Universitat de València
en los que se imparta segundo de Bachillerato y de las personas especialistas por materias de Bachillerato para la confección de pruebas de
acceso a la universidad.
Asimismo, se delegan todas las competencias relativas al acceso y
la permanencia de estudiantes de la Universitat de València y la preinscripción y la admisión de estudiantes en los centros, la organización de
la matrícula y su calendario; la resolución de todos aquellos recursos
que el estudiantado interponga contra las decisiones y las resoluciones
que la Universitat de València dicte en materia de régimen de estudiantes. Así como la pertenencia, en representación de la Universitat de
València, a la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preins-
Num. 7378 / 10.10.2014
24245
dència de la Comissió de Selecció de Becaris (beques del Ministeri i de
la Generalitat).
Igualment, es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Grau i Política
Lingüística les competències atribuïdes al rector en matèria de Política
Lingüística i la representació de la Universitat en la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats.
cripción Universitaria y la presidencia de la Comisión de Selección de
Becarios (becas del Ministerio y de la Generalitat).
Igualmente, se delegan en la vicerrectora de Estudios de Grado y
Política Lingüística las competencias atribuidas al rector en materia de
Política Lingüística y la representación de la Universitat en la Comisión
Permanente de la Xarxa Vives d’Universitats.
Tercer
Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Postgrau les competències que són conferides al rector en matèria d’aprovació, implantació,
modificació, seguiment i acreditació dels programes d’ensenyament i
plans d’estudis conduents a títols de postgrau, tant oficials com propis
de la Universitat de València, així com dels corresponents programes de
doctorat i el nomenament dels seus coordinadors i la competència per a
la convocatòria i resolució de beques de postgrau.
Igualment, es delega en la vicerectora d’Estudis de Postgrau la presidència de la Comissió d’Estudis de Postgrau i de la Subcomissió de
Doctorat.
Tercero
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Postgrado las competencias que están conferidas al rector en materia de aprobación, implantación, modificación, seguimiento y acreditación de los programas de
enseñanza y planes de estudios conducentes a títulos de postgrado, tanto
oficiales como propios de la Universitat de València, así como de los
correspondientes programas de doctorado y el nombramiento de sus
coordinadores y la competencia para la convocatoria y resolución de
becas de postgrado.
Se delegan en la vicerrectora de Estudios de Postgrado las competencias referidas al acceso y la permanencia de estudiantes de postgrado de la Universitat y, por tanto, la preinscripción y la admisión
de estudiantes a los programas de postgrado, y la coordinación de las
prácticas externas de postgrado. También se delega la organización de
la matrícula de los estudios de postgrado y su calendario, así como las
políticas de empleabilidad.
Igualmente, se delega en la vicerrectora de Estudios de Postgrado
la presidencia de la Comisión de Estudios de Postgrado y de la Subcomisión de Doctorado.
Quart
Es deleguen en el vicerector de Polítiques de Formació i Qualitat
Educativa les competències conferides al rector en matèria de formació
permanent i el desenvolupament de les polítiques de formació al llarg de
la vida i, més en concret, els cursos d’extensió universitària, els cursos
de formació extracurricular, l’impuls i desenvolupament d’altres programes de formació i el programa Nau Gran.
Així mateix, s’hi deleguen les competències en matèria de qualitat
educativa i avaluació de la docència.
Igualment, s’hi delega la presidència de la Comissió d’Extensió
Universitària.
Cuarto
Se delegan en el vicerrector de Políticas de Formación y Calidad
Educativa las competencias conferidas al rector en materia de formación
permanente y el desarrollo de las políticas de formación a lo largo de
la vida y, más concretamente, los cursos de extensión universitaria, los
cursos de formación extracurricular, el impulso y desarrollo de otros
programas de formación y el programa Nau Gran.
Asimismo, se delegan las competencias en materia de calidad educativa y evaluación de la docencia.
Igualmente se delega la presidencia de la Comisión de Extensión
Universitaria.
Cinquè
Es deleguen en el vicerector d’Internacionalització i Cooperació
les competències que s’atribueixen al rector en matèria de relacions
internacionals, l’elaboració i el seguiment de convenis amb universitats
estrangeres; els programes internacionals d’intercanvi, i les convocatòries d’ajudes per a la promoció d’intercanvis acadèmics amb altres
universitats estrangeres.
Així mateix, s’hi deleguen les competències que s’atribueixen al
rector en matèria de cooperació, la convocatòria i la resolució de les
ajudes de cooperació, així com la proposta i el seguiment de convenis
en matèria de la seua competència i la presidència de la Comissió del
Programa de Solidaritat amb el Tercer Món de la Universitat de València Una Nau de Solidaritat.
Igualment, s’hi deleguen les competències de coordinació de les
Càtedres Institucionals.
Quinto
Se delegan en el vicerrector de Internacionalización y Cooperación
las competencias que se atribuyen al rector en materia de relaciones
internacionales, la elaboración y el seguimiento de convenios con universidades extranjeras; los programas internacionales de intercambio, y
las convocatorias de ayudas para la promoción de intercambios académicos con otras universidades extranjeras.
Asimismo, se delegan las competencias que se atribuyen al rector
en materia de cooperación, la convocatoria y la resolución de las ayudas
de cooperación, así como la propuesta y el seguimiento de convenios en
materia de su competencia y la presidencia de la Comisión del Programa de Solidaridad con el Tercer Mundo de la Universitat de València
Una Nau de Solidaritat.
Igualmente, se delegan las competencias de coordinación de las
Cátedras Institucionales.
Sisè
Es deleguen en la vicerectora d’Investigació i Política Científica les
competències que són atribuïdes al rector en matèria d’ajudes, subvencions, contractes i convenis d’investigació, la seua proposta i formalització, la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat
de València; les relatives als fons Feder; l’autorització de pagaments al
professorat i personal investigador per activitat investigadora i, en general, totes aquelles funcions que són atribuïdes al rector, dins de l’àmbit
de la investigació i la transferència de coneixement.
Sexto
Se delegan en la vicerrectora de Investigación y Política Científica las competencias que se atribuyen al rector en materia de ayudas,
subvenciones, contratos y convenios de investigación, su propuesta y
formalización, la convocatoria de ayudas en materia de investigación
de la Universitat de València; las relativas a los fondos Feder; la autorización de pagos al profesorado y personal investigador por actividad
investigadora y, en general, todas aquellas funciones que están atribuidas al rector, dentro del ámbito de la investigación y la transferencia de
conocimiento.
Asimismo, se delegan las competencias relativas al diseño y la planificación del desarrollo de la política científica de la Universitat y las
relaciones en esta materia con departamentos, institutos universitarios
de investigación, otras estructuras específicas de investigación y grupos de investigación, así como con otras instituciones y las relativas
Es deleguen en la vicerectora d’Estudis de Postgrau les competències referides a l’accés i la permanència d’estudiants de postgrau de
la Universitat i, per tant, la preinscripció i l’admissió d’estudiants als
programes de postgrau, i la coordinació de les pràctiques externes de
postgrau. També s’hi delega l’organització de la matrícula dels estudis
de postgrau i el seu calendari, així com les polítiques d’ocupabilitat.
Així mateix, s’hi deleguen les competències relatives al disseny i
la planificació del desenvolupament de la política científica de la Universitat i les relacions en aquesta matèria amb departaments, instituts
universitaris d’investigació, altres estructures específiques de recerca i
grups d’investigació, així com amb altres institucions i les relatives al
Num. 7378 / 10.10.2014
24246
disseny, la coordinació i el seguiment del Parc Científic de la Universitat de València.
al diseño, la coordinación y el seguimiento del Parque Científico de la
Universitat de València.
Setè
Es deleguen en el vicerector d’Economia i Infraestructures les competències que són atribuïdes al rector pel que fa al seguiment del pla de
finançament pluriennal; el seguiment i supervisió de la implantació i
desenvolupament del model de comptabilitat analítica de la Universitat;
la supervisió de l’execució i la liquidació pressupostària; l’elaboració de
models distributius en matèria econòmica per a centres, departaments
i instituts universitaris d’investigació; la coordinació i supervisió del
projecte de pressupost, d’acord amb els objectius i prioritats establerts
pels òrgans de govern de la Universitat; i totes aquelles competències
relatives a la planificació financera i econòmica de la Universitat.
Així mateix, s’hi deleguen totes aquelles funcions que s’atribueixen
al rector dins de l’àmbit d’aplicació de les tecnologies de la informació
i de la comunicació i les competències relatives als plans específics
d’informatització.
Igualment, s’hi deleguen les competències atribuïdes a l’òrgan de
contractació per la legislació vigent en matèria de contractació administrativa, així com la facultat d’autoritzar i de disposar les despeses
derivades de la mateixa.
Séptimo
Se delegan en el vicerrector de Economía e Infraestructuras las
competencias que están atribuidas al rector relativas al seguimiento
del plan de financiación plurianual; el seguimiento y supervisión de
la implantación y desarrollo del modelo de contabilidad analítica de la
Universitat; la supervisión de la ejecución y la liquidación presupuestaria; la elaboración de modelos distributivos en materia económica para
centros, departamentos e institutos universitarios de investigación; la
coordinación y supervisión del proyecto de presupuesto, de acuerdo con
los objetivos y prioridades establecidos por los órganos de gobierno de
la Universitat; y todas aquellas competencias relativas a la planificación
financiera y económica de la Universitat.
También se delegan las competencias conferidas al rector en materia de inversiones en obra nueva, reformas, adecuación y mejora de
edificios e instalaciones, así como el seguimiento y control sobre las
inversiones en infraestructuras procedentes de organismos públicos y
de fondos Feder. Se delegan las competencias inherentes al órgano de
contratación.
Asimismo, se delegan todas aquellas funciones que se atribuyen al
rector dentro del ámbito de aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación y las competencias relativas a los planes
específicos de informatización.
Igualmente, se delegan las competencias atribuidas al órgano de
contratación por la legislación vigente en materia de contratación administrativa, así como la facultad de autorizar y de disponer los gastos
derivados de la misma.
Vuitè
Es deleguen en la vicerectora de Sostenibilitat i Planificació les
competències atribuïdes al rector en relació amb la coordinació i l’impuls de les polítiques de sostenibilitat, d’eficiència i de responsabilitat
socials a la Universitat de València.
Així mateix, s’hi delega la competència en matèria de planificació
estratègica, polítiques d’excel·lència i innovació institucional, així com
la realització d’estudis i anàlisis de prospectiva sobre l’organització de
la Universitat i de suport a la millora de les unitats universitàries.
Octavo
Se delegan en la vicerrectora de Sostenibilidad y Planificación las
competencias atribuidas al rector en relación con la coordinación y el
impulso de las políticas de sostenibilidad, de eficiencia i de responsabilidad social en la Universitat de València.
Asimismo, se delega la competencia en materia de planificación
estratégica, políticas de excelencia e innovación institucional, así como
la realización de estudios y análisis de prospectiva sobre la organización
de la Universitat y de apoyo a la mejora de las unidades universitarias.
Novè
Es deleguen en el vicerector de Cultura i Igualtat les competències
que són atribuïdes al rector en relació amb la coordinació de les diverses
Aules de Cultura; de les Sales d’Exposicions; la conservació del Patrimoni; la coordinació de les activitats de caràcter esportiu dependents de
la Universitat de València i les competències relatives a les biblioteques
i arxius universitaris.
Així mateix, s’hi delega la coordinació i l’impuls de les polítiques
en matèria d’igualtat entre dones i homes a la Universitat de València.
Noveno
Se delegan en el vicerrector de Cultura e Igualdad las competencias
que están atribuidas al rector en relación con la coordinación de las
diversas Aulas de Cultura; Salas de Exposiciones; la conservación del
Patrimonio, la coordinación de las actividades de carácter deportivo
dependientes de la Universitat de València y las competencias relativas
a las bibliotecas y archivos universitarios.
Asimismo, se delega la coordinación y el impulso de las políticas
en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Universitat de
València.
Igualmente, se delega la presidencia del Consejo Editorial.
També es deleguen les competències conferides al rector en matèria
d’inversions en obra nova, reformes, adequació i millora d’edificis i
instal·lacions, així com el seguiment i control sobre les inversions en
infraestructures procedents d’organismes públics i de fons Feder. S’hi
deleguen les competències inherents a l’òrgan de contractació.
Igualment, s’hi delega la presidència del Consell Editorial.
Deu
Es deleguen en el vicerector de Participació i Projecció Territorial les competències atribuïdes al rector en matèria de dinamització de
la participació en la vida universitària, en els seus diferents òrgans i
àmbits.
Així mateix, s’hi delega la política de projecció territorial de la
Universitat de València, la coordinació amb el Centre de Gandia de la
Universitat de València, les activitats no docents del Centre d’Ontinyent
i les actuacions i convenis amb els ajuntaments, mancomunitats i la
Diputació de València en la nostra àrea d’influència, incloent-hi programes formatius i de transferència.
Diez
Se delegan en el vicerrector de Participación y Proyección Territorial las competencias atribuidas al rector en materia de dinamización
de la participación en la vida universitaria, en sus distintos órganos y
ámbitos.
Asimismo, se delega la política de proyección territorial de la Universitat de València, la coordinación con el Centre de Gandia de la Universitat de València, las actividades no docentes del Centre d’Ontinyent
y las actuaciones y convenios con los ayuntamientos, mancomunidades
y la Diputación de Valencia en nuestra área de influencia, incluyendo
programas formativos y de transferencia.
Onze
Es deleguen en la secretària general la coordinació dels Serveis Jurídics de la Universitat, les competències sobre la iniciació i el seguiment
d’expedients disciplinaris, la iniciació i el seguiment d’expedients de
responsabilitat patrimonial, la iniciació i el seguiment d’expedients de
revisió d’ofici i les competències en matèria de desenvolupament normatiu i relacions amb la Comissió d’Estatuts.
Once
Se delegan en la secretaria general la coordinación de los Servicios Jurídicos de la Universitat, las competencias sobre la iniciación y
seguimiento de expedientes disciplinarios, la iniciación y el seguimiento
de expedientes de responsabilidad patrimonial, la iniciación y el seguimiento de expedientes de revisión de oficio y las competencias en materia de desarrollo normativo y relaciones con la Comisión de Estatutos.
Num. 7378 / 10.10.2014
24247
També s’hi delega la proposta i el seguiment de convenis amb institucions públiques i privades no universitàries i agents socials, polítics
i econòmics.
También se delegan la propuesta y el seguimiento de convenios con
instituciones públicas y privadas no universitarias y agentes sociales,
políticos y económicos.
Dotze
Es delega en el gerent la facultat d’autoritzar i de disposar les despeses, de reconèixer les obligacions i ordenar pagaments de qualsevol
mena; d’ordenar i executar el pagament per mitjà dels fons de maniobra
de les unitats de despesa i les despeses menors realitzades en la caixa
fixa.
Així mateix, s’hi deleguen les competències atribuïdes al rector en
relació amb el personal funcionari i el personal laboral d’administració
i serveis, en particular, la resolució de les situacions administratives del
personal funcionari i del personal laboral; la convocatòria d’oposicions
i de concursos; el nomenament dels tribunals; la proposta anual de plantilla del personal d’administració i serveis; el règim de provisió de llocs
de treball i el règim de trasllats.
En cas de vacant, absència o malaltia del titular de la Gerència, es
farà càrrec de la proposta i ordenació dels pagaments la persona que
ocupe la Vicegerència Econòmica.
Doce
Se delega en el gerente la facultad de autorizar y de disponer los
gastos, reconocer las obligaciones y ordenar pagos de cualquier tipo;
ordenar y ejecutar el pago mediante los fondos de maniobra de las unidades de gasto y los gastos menores realizados en la caja fija.
Tretze
Es deleguen en el delegat del rector per a estudiants les competències en matèria de participació, dinamització sociocultural, cooperació, voluntariat, formació complementària, assessorament, informació,
mentoria i orientació per l’estudiantat. S’hi deleguen les competències
de convocatòria i resolució de premis, beques i ajudes pròpies de la
Universitat dirigides a estudiants. Així com també les competències de
convocatòria i resolució d’ajudes per a projectes de cooperació i solidaritat i per a projectes socioculturals dirigits a estudiants i a associacions
o a col·lectius d’estudiants. S’hi delega la presidència de la Comissió
Assessora Estudiantil.
Així mateix, s’hi deleguen les competències de gestió i resolució
del Cens d’Associacions i Col·lectius d’Estudiants de la Universitat de
València, les competències de coordinació i l’impuls de les polítiques
per a la millora de l’experiència universitària, les relatives al disseny i
planificació del programa Conèixer la Universitat i les relatives al disseny i planificació dels programes d’escoles d’estiu La Nau dels Xiquets
i Xiquetes i la Nau Jove.
Trece
Se delegan en el delegado del rector para estudiantes las competencias en materia de participación, dinamización sociocultural, cooperación, voluntariado, formación complementaria, asesoramiento, información, mentorización y orientación para el estudiantado. Se le delegan las
competencias de convocatoria y resolución de premios, becas y ayudas
propias de la Universitat dirigidas a estudiantes. Así como también las
competencias de convocatoria y resolución de ayudas para proyectos de
cooperación y solidaridad y para proyectos socioculturales dirigidos a
estudiantes y a asociaciones o a colectivos de estudiantes. Se delega la
presidencia de la Comisión Asesora Estudiantil.
Asimismo, se delegan las competencias de gestión y resolución del
Censo de Asociaciones y Colectivos de Estudiantes de la Universitat de
València, las competencias de coordinación y el impulso de las políticas
para la mejora de la experiencia universitaria, las relativas al diseño y
planificación del programa Conèixer la Universitat y las relativas al
diseño y planificación de los programas de escuelas de verano La Nau
dels Xiquets i Xiquetes y la Nau Jove.
Catorze
Es delega en les vicerectores i els vicerectors, en la secretària general i en el gerent l’autorització de les comissions de serveis amb dret a
indemnització, i també la verificació de la seua realització pel que fa al
personal adscrit en l’àmbit de les seues competències.
Catorce
Se delega en las vicerrectoras y los vicerrectores, en la secretaria
general y en el gerente la autorización de las comisiones de servicios con
derecho a indemnización, y también la verificación de su realización en
lo que se refiere al personal adscrito en el ámbito de sus competencias.
Quinze
Es delega en el vicerector de Cultura i Igualtat, el vicerector de
Participació i Projecció Territorial, els degans o les deganes de facultats,
els degans o les deganes coordinadors o coordinadores de campus, els
director o les directores de l’escola tècnica superior, d’instituts universitaris d’investigació, de col·legis majors, de serveis i de centres singulars, els o les responsables d’estructures de recerca interdisciplinària,
el director o la directora tècnica del Servei de Biblioteques i Documentació i el director o la directora del Taller d’Audiovisuals, la facultat d’autoritzar i disposar les despeses, per un import inferior a 18.000
euros sense IVA, de reconèixer les obligacions per qualsevol quantia
i proposar pagaments de qualsevol mena, dins de l’àmbit de les seues
competències respectives que comprenen els seus centres o serveis;
d’ordenar i executar el pagament per mitjà dels fons de maniobra de
la unitat de despesa i les despeses menors realitzades en la caixa fixa.
Quince
Se delega en el vicerrector de Cultura e Igualdad, el vicerrector
de Participación y Proyección Territorial, los decanos o las decanas de
facultades, los decanos o las decanas coordinadores o coordinadoras de
campus, los directores o las directoras de la escuela técnica superior,
de institutos universitarios de investigación, de colegios mayores, de
servicios y de centros singulares, los o las responsables de estructuras
de investigación interdisciplinar, el director o la directora técnica del
Servicio de Bibliotecas y Documentación y el director o la directora del
Taller de Audiovisuales, la facultad de autorizar y disponer los gastos,
por un importe inferior a 18.000 euros sin IVA, de reconocer las obligaciones por cualquier cuantía y proponer pagos de cualquier tipo, dentro
del ámbito de sus respectivas competencias que comprenden sus centros
o servicios; de ordenar y ejecutar el pago mediante los fondos de maniobra de la unidad de gasto y los gastos menores realizados en la caja fija.
Setze
Es delega en els degans o les deganes de facultats i el director o la
directora de l’escola tècnica superior la resolució de les sol·licituds de
trasllat dels expedients d’estudiants, així com les admissions per convalidació parcial.
Dieciséis
Se delega en los decanos o las decanas de facultades y el director o
la directora de la escuela técnica superior la resolución de las solicitudes
de traslado de los expedientes de estudiantes, así como las admisiones
por convalidación parcial.
Dèsset
Es delega en els directors o les directores de departament i d’instituts universitaris d’investigació l’autorització de permisos i llicències
Diecisiete
Se delega en los directores o las directoras de departamento y de
institutos universitarios de investigación la autorización de permisos y
Asimismo, se delegan las competencias atribuidas al rector en relación con el personal funcionario y el personal laboral de administración
y servicios, en particular, la resolución de las situaciones administrativas
del personal funcionario y del personal laboral; la convocatoria de oposiciones y de concursos; el nombramiento de los tribunales; la propuesta
anual de plantilla del personal de administración y servicios; el régimen
de provisión de puestos de trabajo y el régimen de traslados.
En caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Gerencia, se hará cargo de la propuesta y ordenación de los pagos la persona
que ocupe la Vicegerencia Económica.
Num. 7378 / 10.10.2014
24248
d’estudis de duració inferior o igual a un mes del professorat adscrit
al departament, a excepció, en tot cas, del que disposa l’article 2.3 del
Reglament de Permisos, Llicències, Vacances i Situacions Administratives del Professorat; la facultat d’autoritzar i de disposar les despeses,
per un import inferior a 18.000 euros sense IVA i de reconèixer les
obligacions per qualsevol quantia dins de l’àmbit del departament que
dirigeixen.
licencias de estudios de duración inferior o igual a un mes del profesorado adscrito al departamento, con excepción en todo caso de lo previsto
en el artículo 2.3 del Reglamento de Permisos, Licencias, Vacaciones y
Situaciones Administrativas del Profesorado; la facultad de autorizar y
de disponer los gastos, por un importe inferior a 18.000 euros sin IVA
y de reconocer las obligaciones por cualquier cuantía dentro del ámbito
del departamento que dirigen.
Divuit
Es delega en els degans o les deganes de facultats, els degans o
les deganes coordinadors o coordinadores de campus, els directors o
les directores de l’escola tècnica superior, de departaments, d’instituts
universitaris d’investigació, de col·legis majors, de serveis i de centres
singulars, i els o les responsables d’estructures de recerca interdisciplinària, el director o la directora tècnica del Servei de Biblioteques i
Documentació i el director o la directora del Taller d’Audiovisuals, la
facultat d’autoritzar les comissions de serveis amb dret a indemnització, i també la verificació que s’han fet pel que fa al personal dels seus
centres, departaments, serveis o unitats.
Dieciocho
Se delega en los decanos o las decanas de facultades, los decanos o
las decanas coordinadores o coordinadoras de campus, los directores o
las directoras de la escuela técnica superior, de departamentos, de institutos universitarios de investigación, de colegios mayores, de servicios
y de centros singulares, y los o las responsables de estructuras de investigación interdisciplinar, el director o la directora técnica del Servicio
de Bibliotecas y Documentación y el director o la directora del Taller de
Audiovisuales, la facultad de autorizar las comisiones de servicios con
derecho a indemnización, y también la verificación de su realización en
lo que se refiere al personal de sus centros, departamentos, servicios o
unidades.
Igualmente, se delega en los decanos o las decanas de facultades y
el director o la directora de la escuela técnica superior la competencia
para autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización
de los directores o de las directoras de instituto universitario de investigación y de los responsables de estructuras de investigación interdisciplinar que tengan adscrita la docencia en sus centros, cuando los viajes
no se realicen por razón de su cargo, y también la verificación de su
realización.
Igualment, es delega en els degans o les deganes de facultats i el
director o la directora de l’escola tècnica superior la competència per
a autoritzar les comissions de servei amb dret a indemnització dels
directors o de les directores d’institut universitari d’investigació i dels
responsables d’estructures de recerca interdisciplinària que tinguen adscrita la docència en els seus centres, quan els viatges no es realitzen per
raó del seu càrrec, i també la verificació que s’han fet.
Dinou
Es delega en la direcció del Servei de Publicacions la signatura de
contractes editorials.
Diecinueve
Se delega en la dirección del Servicio de Publicaciones la firma de
contratos editoriales.
De conformitat amb allò que disposa l’article 13 de la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, sempre que l’òrgan delegat faça ús de la delegació
continguda en aquesta resolució, es farà constar aquesta circumstància
expressament en l’acte administratiu que es dicte.
En cap cas no es podran delegar les atribucions que es tinguen al seu
torn per delegació continguda en aquesta resolució.
Les resolucions que es dicten en virtut d’aquestes delegacions,
exhaureixen la via administrativa i deixen expedita la via judicial.
De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, aquesta resolució es fa pública en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana i tindrà efecte a partir de l’endemà de la seua
publicació.
Aquesta delegació deroga qualsevol altra delegació de les competències atribuïdes que s’haja efectuat anteriorment, bé en aquests mateixos òrgans o en d’altres de diferents.
De conformidad con lo que dispone en el artículo 13 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que el órgano delegado haga uso de
la delegación contenida en la presente resolución, se hará constar esta
circunstancia expresamente en el acto administrativo que se dicte.
En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean a
su vez por delegación contenida en esta resolución.
Las resoluciones que se dicten en virtud de estas delegaciones, agotan la vía administrativa y dejan expedita la vía judicial.
De conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, la presente resolución se hace pública en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana surtiendo efectos a partir del
día siguiente a su publicación.
La presente delegación deroga cualquier otra delegación de las competencias atribuidas que se haya efectuado con anterioridad, bien en
estos mismos órganos o en otros distintos.
València, 3 d’octubre de 2014.– El rector: Esteban J. Morcillo
Sánchez.
Valencia, 3 de octubre de 2014.– El rector: Esteban J. Morcillo Sánchez.
Num. 7378 / 10.10.2014
24249
Universitat Jaume I
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 3 d’octubre de 2014, de la Universitat
Jaume I de Castelló, per la qual es publiquen els següents
plans d’estudis: Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, Màster Universitari en Química
Sostenible, Màster Universitari en Llengua Anglesa per al
Comerç Internacional, Màster Universitari en Advocacia,
Màster Universitari en Psicopedagogia, Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària. [2014/9095]
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2014, de la Universitat
Jaume I de Castellón, por la que se publican los siguientes
planes de estudio: Màster Universitari en Técnicas Cromatográficas Aplicadas, Màster Universitari en Química
Sostenible, Màster Universitari en Lengua Inglesa para el
Comercio Internacional, Màster Universitari en Abogacía,
Màster Universitari en Psicopedagogía, Màster Universitari en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. [2014/9095]
Atès que s’ha obtingut la verificació dels plans d’estudis pel Consell d’Universitats, amb l’informe previ favorable de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, així com l’autorització de
la Comunitat Autònoma Valenciana, i establert el caràcter oficial dels
títols per acords de Consell de Ministres d’1 de juliol de 2011 (BOE
04.08.2011), d’11 d’octubre de 2012 (BOE 29.11.2012), i 20 de setembre de 2013 (BOE 15.11.2013), aquest rectorat, d’acord amb el que
disposa l’article 35 de la Llei Orgànica 6/2001, d’universitats, en la
redacció establida per la Llei Orgànica 4/2007, ha resolt publicar els
següents plans d’estudis.
Obtenida la verificación de los planes de estudios por el Consejo
de Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la
Comunidad Autónoma Valenciana, y establecido el carácter oficial de
los títulos por acuerdos de Consejo de Ministros de 1 de julio de 2011
(BOE 04.08.2011), de 11 de octubre de 2012 (BOE 29.11.2012), y 20 de
septiembre de 2013 (BOE 15.11.2013), este Rectorado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto
publicar los siguientes planes de estudio:
Denominació
Màster Universitari en Tècniques
Cromatogràfiques Aplicades
Màster Universitari en Química
Sostenible
Màster Universitari en Llengua
Anglesa per al Comerç Internacional
Master’s Degree in English Language for International Trade
(ELIT)
Màster Universitari en Advocacia
Màster Universitari en Psicopedagogia
Màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental
Comunitària
Branca de coneixement
Ciències
Ciències
Arts i Humanitats
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències Socials i Jurídiques
Ciències de la Salut
Denominación
Rama conocimiento
Máster Universitario en Técnicas
Cromatográficas Aplicadas
Máster Universitario en Química
Sostenible
Máster Universitario en Lengua
Inglesa para el Comercio Internacional
Master’s Degree in English Language for International Trade
(ELIT)
Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Psicopedagogía
Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental
Comunitaria
Ciencias
Ciencias
Artes y Humanidades
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias de la Salud
Els plans d’estudis a què es refereix la present resolució queden
estructurats tal com figura a l’annex.
Los planes de estudio a que se refieren en la presente resolución
quedarán estructurados conforme figura en el anexo.
Castelló de la Plana, 3 d’octubre de 2014.– El rector: Vicent Climent Jordà.
Castellón de la Plana, 3 de octubre de 2014.– el rector: Vicent Climent Jordà.
ANNEX
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (conjuntament amb la Universitat de
Girona i la Universitat Rovira i Virgili).
Estructura dels ensenyaments (Reial Decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Ciències.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria
Tipus de matèria
Obligatòries (OB)
Treball de fi de màster (TFM)
Total
Crèdits
30
30
60
Num. 7378 / 10.10.2014
24250
Contingut del pla d’estudis
Matèria
Assignatura
Cromatografia de Gasos i Espectrometria
de Masses
Cromatografia de Líquids
Tècniques de Tractament de Mostres
Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques
Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític
Pràctiques de laboratori
Treball de fi de màster
Cromatografia de Gasos i Espectrometria
de Masses
Cromatografia de Líquids
Tècniques de Tractament de Mostres
Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques
Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític
Pràctiques de laboratori
Treball de fi de màster
Caràcter
Crèdits
Curs
Organització
temporal
OB
4
1.º
Semestral
OB
OB
4
4
1.º
1.º
Semestral
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
TFM
10
30
1.º
1.º
Semestral
Semestral
Nota. Al web de la Universitat Jaume i es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis: ‹http://www.uji.es›.
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Química Sostenible per la Universitat Jaume i (conjunt de la Universitat de
Castella-la Mancha, Universitat d’Extremadura, Universitat Jaume i de Castelló, Universitat Politècnica de València, Universitat Pública de Navarra
i Universitat de València)
Estructura dels ensenyaments (Reial Decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Ciències.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria
Tipus de matèria
Crèdits
Total
18
42
60
Obligatòries
Optatives
3. Contingut del pla d’estudis
Matèria/Assignatura
Conceptes Bàsics de Química Sostenible
Aplicacions Industrials de la Química
Matèries Primes Renovables
Energies Sostenibles
Catàlisi Heterogènia
Catàlisi Homogènia
Biocatàlisi
Biotransformacions Industrials
Dissolvents Benignes
Fotoquímica i Electroquímica Ambiental
Catàlisi Immobilitzada
Reaccions Activades per Mitjans no Convencionals
Fluids Supercrítics. Aplicacions
Enginyeria Sostenible
Química Supramolecular
Caracterització de Catalitzadors Sòlids
Síntesi de Catalitzadors
Processos Catalítics
Cinètica Aplicada
Química Fina
Eliminació d’Agents Contaminants
Caràcter
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
Crèdits
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Curs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Num. 7378 / 10.10.2014
24251
Matèria/Assignatura
Caràcter
Riscos Laborals I
Riscos Laborals II
Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori
Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions
Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental
Fonaments de Fotoquímica Orgànica
Materials Orgànics Moleculars
Seguretat i Anàlisi de Riscos en Química
Química del Medi Ambient
Tècniques no Convencionals
Química Mèdica i Disseny de Fàrmacs
Química de l’Atmosfera
Cinètica Aplicada i Catàlisi
Processos Industrials
Síntesi de Sòlids Inorgànics. Catalitzadors
Caracterització de Sòlids Inorgànics
Matèries Primes Renovables
Aplicacions Industrials de la Química Sostenible
Conceptes Bàsics de Química Sostenible
Treball de fi de màster
Crèdits
Curs
3
3
3
4,5
4,5
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OB
Nota. Al web de la Universitat Jaume I es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis: ‹www.uji.es›.
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/ Master’s Degree in English Language for International Trade (ELIT) Per la Universitat Jaume I
Estructura dels ensenyaments (Reial Decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Arts i Humanitats.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria
Tipus de matèria
Crèdits
Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Treball de fi de màster (TFM)
Total
24
24
12
60
Contingut del pla d’estudis
Matèria
Assignatura
L’entorn Empresarial i la seua Documentació
Comunicació Intercultural, Reunions i
Negociacions en el Món de l’Empresa
Correspondència Comercial
Using Documents In a Business Environment
Intercultural Communication, Meetings
and Negotiations in a Business Context
Business Correspondence
The Language of Telephoning and
other Communication Technologies in
The Business World
The Language of Marketing and Product Promotion
Business Trips and Socialising Activities in the Business World
Case Studies
Persuasive Language and Business Presentations
El Llenguatge Telefònic i les Noves Tecnologies Aplicades a l’Empresa
El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes
Els Viatges de Negocis i la Socialització en
el Món Empresarial
Estudi de Casos
El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials
Caràcter
Crèdits
Curs
Organització
temporal
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
2
1.º
Semestral
OB
3
1.º
Semestral
OB
3
1.º
Anual
OP
4
1.º
Semestral
Num. 7378 / 10.10.2014
24252
Matèria
Assignatura
Màrqueting Internacional
Direcció de l’Empresa Internacional
Ensenyança de l’Anglès Especialitzat: IFE/
AICLE
Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès
Mètodes d’Investigació
Pràctiques en empresa
Treball de fi de màster
Caràcter
Crèdits
Curs
Organització
temporal
International Marketing
International Business Management
OP
OP
4
4
1.º
1.º
Semestral
Semestral
Specific English Teaching: ESP/CLIL
OP
8
1.º
Anual
OP
8
1.º
Anual
OP
OP
TFM
8
12
12
1.º
1.º
1.º
Anual
Semestral
Anual
Analysis of the Specialised Discourse
in English
Research Methods
Internship
Master’s thesis
Nota. Al web de la Universitat Jaume i es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis: ‹http://www.uji.es›.
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Advocacia per la Universitat Jaume I
Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria
Tipus de matèria
Crèdits
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Pràctiques externes (PE)
Treball de fi de màster (TFM)
Total
0
54
0
30
6
90
3. Contingut del pla d’estudis
Matèria
Assignatura
Caràcter
Crèdits
Curs
Formació per a la Pràctica Administrativa
Formació per a la Pràctica Civil
Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública
Formació per a la Pràctica Fiscal
Formació per a la Pràctica Laboral
Formació per a la Pràctica Mercantil
Formació per a la Pràctica Penal
Exercici de l’Advocacia
Treball de fi de màster
Pràctiques externes
Pràctiques externes
Formació per a la Pràctica Administrativa
Formació per a la Pràctica Civil
Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública
Formació per a la Pràctica Fiscal
Formació per a la Pràctica Laboral
Formació per a la Pràctica Mercantil
Formació per a la Pràctica Penal
Exercici de l’Advocacia
Treball de fi de màster
Pràctiques externes I
Pràctiques externes II
OB
OB
6
11
1r
1r
OB
4
1r
OB
OB
OB
OB
OB
TFM
PE
PE
4
5
6
9,5
8,5
6
6
24
1r
1r
1r
1r
1r
2n
1r
2n
Semestre
Caràcter
ECTS
1
1i2
1
OB
OB
OB
6
11
4
Organització temporal del pla d’estudis
Assignatura
Primer curs
Formació per a la Pràctica Administrativa
Formació per a la Pràctica Civil
Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública
Num. 7378 / 10.10.2014
24253
Formació per a la Pràctica Fiscal
Formació per a la Pràctica Laboral
Formació per a la Pràctica Mercantil
Formació per a la Pràctica Penal
Exercici de l’Advocacia
Pràctiques externes I
2
2
2
1
1
2
OB
OB
OB
OB
OB
PE
4
5
6
9,5
8,5
6
1
1
TFM
PE
6
24
Segon curs
Treball de fi de màster
Pràctiques externes II
Nota. Al web de la Universitat Jaume i es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis:
‹http://www.uji.es›.
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Psicopedagogia per la Universitat Jaume I
Estructura dels ensenyaments (Reial Decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria
Tipus de matèria
Crèdits
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Pràctiques externes (PE)
Treball de fi de màster (TFM)
Total
0
24
24
0
12
60
3. Contingut del pla d’estudis
Matèria
Assignatura
Caràcter
Crèdits
Curs
Educació Inclusiva
Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de
l’Aprenentatge
Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones, Materials i Centres
Trastorns i Dificultats del Desenvolupament: Prevenció i Intervenció
Educació Inclusiva
Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats
de l’Aprenentatge
Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones,
Materials i Centres
Trastorns i Dificultats del Desenvolupament:
Prevenció i Intervenció
Planificació i Disseny de la Investigació Educativa
Avaluació Clínica i Derivació
Atenció Primerenca
Atenció Psicoeducativa a l’Alumnat amb Trastorns de l’Espectre Autista
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OP
OP
4
4
1r
1r
OP
4
1r
OP
3
1r
OP
3
1r
OP
3
1r
OP
3
1r
OP
4
1r
Planificació i Disseny de la Investigació Educativa
Avaluació Clínica i Derivació
Atenció Primerenca
Atenció Psicoeducativa a l’Alumnat amb Trastorns de
l’Espectre Autista
Els Trastorns de l’Atenció i l’Autoregulació en la
Infància
Dificultats en l’Adquisició de la Comunicació i la
Llengua Oral
Atenció Psicoeducativa a l’Excepcionalitat Cognitiva
Problemes de Conducta i Inadaptació Social en la
Infància
Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos Socioeducatius
Els Trastorns de l’Atenció i l’Autoregulació en
la Infància
Dificultats en l’Adquisició de la Comunicació i
la Llengua Oral
Atenció Psicoeducativa a l’Excepcionalitat
Cognitiva
Problemes de Conducta i Inadaptació Social en
la Infància
Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos
Socioeducatius
Num. 7378 / 10.10.2014
24254
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes
Sociocomunitaris
Pràctiques Inclusives a l’Aula des de la InvestigacióAcció
Educació Emocional a l’Escola Inclusiva
Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius
Formació per a la Convivència Democràtica
Treball de fi de màster (orientació investigadora)
Treball de fi de màster (orientació professionalitzadora)
Treball de fi de màster (orientació professionalitzadora)
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris
Pràctiques Inclusives a l’Aula des de la Investigació-Acció
Educació Emocional a l’Escola Inclusiva
Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius
Formació per a la Convivència Democràtica
Pràcticum d’Investigació
Pràcticum Professionalitzador
Treball de fi de màster
OP
4
1r
OP
4
1r
OP
4
1r
OP
4
1r
OP
PE
4
4
1r
1r
PE
6
1r
TFM
6
1r
4. Organització temporal del pla d’estudis
Assignatura
Primer curs
Educació Inclusiva
Intervenció Psicopedagògica en les Dificultats de l’Aprenentatge
Avaluació i Diagnòstic Educatiu de Persones, Materials i Centres
Orientació Personal, Acadèmica i Professional
Trastorns i Dificultats del Desenvolupament: Prevenció i Intervenció
Planificació i Disseny de la Investigació Educativa
Avaluació Clínica i Derivació
Atenció Primerenca
Atenció Psicoeducativa a l’Alumnat amb Trastorns de l’Espectre Autista
Els Trastorns de l’Atenció i l’Autoregulació en la Infància
Dificultats en l’Adquisició de la Comunicació i la Llengua Oral
Atenció Psicoeducativa a l’Excepcionalitat Cognitiva
Problemes de Conducta i Inadaptació Social en la Infància
Gestió de la Diversitat Cultural en Contextos Socioeducatius
Disseny, Desenvolupament i Avaluació de Projectes Sociocomunitaris
Pràctiques Inclusives a l’Aula des de la Investigació-Acció
Educació Emocional a l’Escola Inclusiva
Estratègies de Millora i Transformació de Centres Educatius
Formació per a la Convivència Democràtica
Pràcticum d’Investigació
Treball de fi de màster
Pràcticum Professionalitzador
Treball de fi de màster
Semestre
Caràcter
ECTS
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
Anual
2
Anual
2
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
PE
TFM
PE
TFM
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
8
6
6
Nota. Al web de la Universitat Jaume i es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis: ‹http://www.uji.es›.
Pla d’estudis conduent a l’obtenció del Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per la Universitat Jaume I
Estructura dels ensenyaments (Reial decret 1393/2007, annex I, apartat 5.1)
Branca de coneixement: Ciències de la Salut.
Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS, per tipus de matèria
Tipus de matèria
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives (OP)
Pràctiques externes (PE)
Treball de fi de màster (TFM)
Total
Crèdits
0
30
0
15
15
60
Num. 7378 / 10.10.2014
24255
3. Contingut del pla d’estudis
Matèria
Assignatura
El Factor Humà: les Persones, els Equips i la
Comunitat
Els Contextos de la Intervenció
El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat
Els Contextos de la Intervenció
Habilitats Bàsiques Metodològiques: Tècniques
d’Avaluació/Planificació de la Intervenció i la Motivació
Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial
Programes d’Intervenció: Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica
Programes d’Afrontament i Maneig de la Malaltia
Programes de Rehabilitació amb Grups Especials:
Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns de
la Personalitat i Patologia Dual
Tractaments Psicològics de la Psicosi: Intervenció
Primerenca en Pacients Psicòtics
Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius
Específics
Intervencions en Entorns Naturals
Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació
Psicosocial
Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica
Treball de fi de màster (orientació professional)
Treball de fi de màster (orientació investigadora)
Els Instruments Tècnics
Els Instruments Tècnics
Els Instruments Tècnics
Els Instruments Tècnics
Els Instruments Tècnics
Els Instruments Tècnics
Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius
Els Llocs de la Intervenció: Els Dispositius
Els Llocs de la Intervenció: els Dispositius
Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica
Treball de fi de màster (orientació Professional)
Treball de fi de màster (orientació Investigadora)
Caràcter
Crèdits
Curs
OB
3
1r
OB
2
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
OB
4
4
1r
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
4
1r
OB
TFM
TFM
3
15
15
1r
1r
1r
4. Organització temporal del pla d’estudis
Assignatura
Semestre
Caràcter
ECTS
El Factor Humà: les Persones, els Equips i la Comunitat
Els Contextos de la Intervenció
Habilitats Bàsiques Metodològiques: Tècniques d’Avaluació/Planificació de la Intervenció i la
Motivació
Avaluació Funcional i Disseny de Plans Individualitzats de Rehabilitació Psicosocial
Programes d’Intervenció: Psicofarmacologia i Tractaments Psicosocials amb Evidència Empírica
Programes d’Afrontament i Maneig de la Malaltia
Programes de Rehabilitació amb Grups Especials: Pacients amb Recuperació Incompleta, Trastorns
de la Personalitat i Patologia Dual
Tractaments Psicològics de la Psicosi: Intervenció Primerenca en Pacients Psicòtics
Definició, Estructura i Funcions dels Dispositius Específics
Intervencions en Entorns Naturals
Avaluació de Programes i Serveis de Rehabilitació Psicosocial
Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica
Treball de fi de màster (orientació professional)
Treball de fi de màster (orientació investigadora)
Anual
Anual
Anual
OB
OB
3
3
OB
4
Anual
Anual
Anual
OB
OB
OB
4
4
4
Anual
OB
4
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
4
4
4
4
4
4
4
Nota. Al web de la Universitat Jaume i es pot consultar informació més detallada sobre aquest pla d’estudis: ‹http://www.uji.es›.
* * * * *
Num. 7378 / 10.10.2014
24256
ANEXO
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas por la Universitat Jaume i (conjunto
con la Universitat de Girona y la Universitat Rovira i Virgili).
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Ciencias.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia
Créditos
Obligatorias (OB)
Trabajo de fin de máster (TFM)
30
30
60
Total
3. Contenido del plan de estudios
Materia
Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas
Cromatografía de Líquidos
Técnicas de Tratamiento de Muestras
Aplicaciones de las Técnicas Cromatográficas
Gestión de Calidad en el Laboratorio
Analítico
Prácticas de laboratorio
Trabajo de fin de máster
Asignatura
Cromatografía de Gases y Espectrometría de Masas
Cromatografía de Líquidos
Técnicas de Tratamiento de Muestras
Aplicaciones de las Técnicas Cromatográficas
Gestión de Calidad en el Laboratorio
Analítico
Prácticas de laboratorio
Trabajo de fin de máster
Carácter
Créditos
Curso
Organización
temporal
OB
4
1.º
Semestral
OB
OB
4
4
1.º
1.º
Semestral
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
TFM
10
30
1.º
1.º
Semestral
Semestral
Nota. Se puede consultar en la página web de la Universitat Jaume i de Castellón y en la página web del máster información más detallada de
este plan de estudios: ‹http://www.uji.es›.
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Química Sostenible por la Universitat Jaume i (conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat Jaume i de Castellón, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad
Pública de Navarra y Universidad de Valencia)
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Ciencias.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:
Tipo de materia
Créditos
Optativas
Trabajo de fin de máster
Total
3. Contenido del plan de estudios
Materia/Asignatura
Conceptos Básicos de Química Sostenible
Aplicaciones Industriales de la Química Sostenible
Materias Primas Renovables
Energías Sostenibles
Catálisis Heterogénea
Catálisis Homogénea
Biocatálisis
42
18
60
Carácter
Créditos
Curso
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
Num. 7378 / 10.10.2014
24257
Materia/Asignatura
Carácter
Créditos
Curso
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OB
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4,5
4,5
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Biotransformaciones Industriales
Disolventes Benignos
Fotoquímica y Electroquímica Ambiental
Catálisis Inmovilizada
Reacciones Activadas por Medios no Convencionales
Fluidos Supercríticos. Aplicaciones
Ingeniería Sostenible
Química Supramolecular
Caracterización de Catalizadores Sólidos
Síntesis de Catalizadores
Procesos Catalíticos
Cinética Aplicada
Química Fina
Eliminación de Agentes Contaminantes
Riesgos Laborales I
Riesgos Laborales II
Diseño de Reactores Catalíticos y Técnicas Analíticas de Laboratorio
Moléculas y Nanopartículas Fotoactivas: Fundamentos y Aplicaciones
Aplicación de la Topología Molecular a la Química Sostenible y Medioambiental
Fundamentos de Fotoquímica Orgánica
Materiales Orgánicos Moleculares
Seguridad y Análisis de Riesgos en Química
Química del Medio Ambiente
Técnicas no Convencionales
Química Médica y Diseño de Fármacos
Química de la Atmósfera
Cinética Aplicada y Catálisis
Procesos Industriales
Síntesis de Sólidos Inorgánicos. Catalizadores
Caracterización de Sólidos Inorgánicos
Materias Primas Renovables
Aplicaciones Industriales de la Química Sostenible
Conceptos Básicos de Química Sostenible
Trabajo de fin de máster
Nota. Se puede consultar en la página web de la Universitat Jaume i de Castellón información más detallada de este plan de estudios: ‹http://
www.uji.es›.
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Lengua Inglesa para el Comercio Internacional / Master’s Degree in
English Language for International Trade (ELIT) por la Universitat Jaume I
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Artes y Humanidades.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de materia
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Trabajo de fin de máster (TFM)
Total
Créditos
24
24
12
60
Num. 7378 / 10.10.2014
24258
Contenido del plan de estudios
Materia
Asignatura
Carácter
Créditos
Curso
Organización
temporal
El Entorno Empresarial y su Documentación
Comunicación Intercultural, Reuniones y
Negociaciones en el Mundo de la Empresa
Correspondencia Comercial
Using Documents in a Business Environment
OB
4
1.º
Semestral
Intercultural Communication, Meetings
and Negotiations in a Business Context
OB
4
1.º
Semestral
Business Correspondence
The Language of Telephoning and other
Communication Technologies in the
Business World
The Language of Marketing and Product
Promotion
Business Trips and Socialising Activities
in the Business World
Case Studies
Persuasive Language and Business Presentations
International Marketing
International Business Management
OB
4
1.º
Semestral
OB
4
1.º
Semestral
OB
2
1.º
Semestral
OB
3
1.º
Semestral
OB
3
1.º
Anual
OP
4
1.º
Semestral
OP
OP
4
4
1.º
1.º
Semestral
Semestral
Specific English Teaching: ESP/CLIL
OP
8
1.º
Anual
OP
8
1.º
Anual
OP
OP
TFM
8
12
12
1.º
1.º
1.º
Anual
Semestral
Anual
El Lenguaje Telefónico y las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Empresa
El Lenguaje del Marketing y la Promoción de Productos
Los Viajes de Negocios y la Socialización
en el Mundo Empresarial
Estudio de Casos
El Lenguaje Persuasivo y el de las Presentaciones Empresariales
Marketing Internacional
Dirección de la Empresa Internacional
Enseñanza del Inglés Especializado: IFE/
AICLE
Análisis del Discurso Especializado en
Inglés
Métodos de Investigación
Prácticas en empresa
Trabajo de fin de máster
Analysis of the Specialised Discourse In
English
Research Methods
Internship
Master’s thesis
Nota. Se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios en la página web de la Universitat Jaume I: ‹http://www.uji.es›.
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Abogacía por la Universitat Jaume I
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de materia
Créditos
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas externas (PE)
Trabajo de fin de máster (TFM)
Total
0
54
0
30
6
90
3. Contenido del plan de estudios
Materia
Asignatura
Carácter
Créditos
Curso
Formación para la Práctica Administrativa
Formación para la Práctica Civil
Formación para la Práctica Constitucional e
Internacional Público
Formación para la Práctica Administrativa
Formación para la Práctica Civil
Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público
OB
OB
6
11
1.º
1.º
OB
4
1.º
Num. 7378 / 10.10.2014
24259
Materia
Asignatura
Formación para la Práctica Fiscal
Formación para la Práctica Laboral
Formación para la Práctica Mercantil
Formación para la Práctica Penal
Ejercicio de la Abogacía
Trabajo de fin de máster
Prácticas externas
Prácticas externas
Carácter
Créditos
Curso
OB
OB
OB
OB
OB
TFM
PE
PE
4
5
6
9,5
8,5
6
6
24
1.º
1.º
1.º
1.º
1.º
2.º
1.º
2.º
Semestre
Carácter
ECTS
1
1y2
1
2
2
2
1
1
2
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
PE
6
11
4
4
5
6
9,5
8,5
6
1
1
TFM
PE
6
24
Formación para la Práctica Fiscal
Formación para la Práctica Laboral
Formación para la Práctica Mercantil
Formación para la Práctica Penal
Ejercicio de la Abogacía
Trabajo de fin de máster
Prácticas externas I
Prácticas externas II
Organización temporal del plan de estudios
Asignatura
Primer curso
Formación para la Práctica Administrativa
Formación para la Práctica Civil
Formación para la Práctica Constitucional e Internacional Público
Formación para la Práctica Fiscal
Formación para la Práctica Laboral
Formación para la Práctica Mercantil
Formación para la Práctica Penal
Ejercicio de la Abogacía
Prácticas externas I
Segundo curso
Trabajo de fin de máster
Prácticas externas II
Nota. Se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios en la página web de la Universitat Jaume I: ‹http://www.uji.es›.
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universitat Jaume I
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de materia
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas externas (PE)
Trabajo de fin de máster (TFM)
Total
Créditos
0
24
24
0
12
60
3. Contenido del plan de estudios
Materia
Educación Inclusiva
Intervención Psicopedagógica en las Dificultades
del Aprendizaje
Asignatura
Educación Inclusiva
Intervención Psicopedagógica en las Dificultades del
Aprendizaje
Carácter
OB
Créditos
4
Curso
1.º
OB
4
1.º
Num. 7378 / 10.10.2014
24260
Materia
Evaluación y Diagnóstico Educativo
Trastornos y Dificultades del Desarrollo: Prevención e Intervención
Planificación y Diseño de la Investigación Educativa
Evaluación Clínica y Derivación
Atención Temprana
Atención Psicoeducativa al Alumnado con Trastornos del Espectro Autista
Los Trastornos de la Atención y la Autorregulación en la Infancia
Dificultades en la Adquisición de la Comunicación y la Lengua Oral
Atención Psicoeducativa a la Excepcionalidad
Cognitiva
Problemas de Conducta e Inadaptación Social en
la Infancia
Gestión de la Diversidad Cultural en Contextos
Socioeducativos
Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos
Sociocomunitarios
Prácticas Inclusivas en el Aula desde la Investigación-Acción
Educación Emocional en la Escuela Inclusiva
Estrategias de Mejora y Transformación de Centros Educativos
Formación para la Convivencia Democrática
Trabajo de fin de máster (orientación investigadora)
Trabajo de fin de máster (orientación investigadora)
Trabajo de fin de máster (orientación profesionalizadora)
Trabajo de fin de máster (orientación profesionalizadora)
Asignatura
Evaluación y Diagnóstico Educativo de Personas,
Materiales y Centros
Trastornos y dificultades del desarrollo: Prevención
e Intervención
Carácter
Créditos
Curso
OB
4
1.º
OB
4
1.º
Planificación y Diseño de la Investigación Educativa
OB
4
1.º
Evaluación Clínica y Derivación
Atención Temprana
Atención Psicoeducativa al Alumnado con Trastornos
del Espectro Autista
Los trastornos de la Atención y la Autorregulación
en la Infancia
Dificultades en la Adquisición de la Comunicación y
la Lengua Oral
Atención Psicoeducativa a la Excepcionalidad Cognitiva
Problemas de Conducta e Inadaptación Social en la
Infancia
Gestión de la Diversidad Cultural en Contextos Socioeducativos
Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos Sociocomunitarios
Prácticas Inclusivas en el Aula desde la Investigación-Acción
Educación Emocional en la Escuela Inclusiva
Estrategias de Mejora y Transformación de Centros
Educativos
Formación para la Convivencia Democrática
OP
OP
4
4
1.º
1.º
OP
4
1.º
OP
3
1.º
OP
3
1.º
OP
3
1.º
OP
3
1.º
OP
4
1.º
OP
4
1.º
OP
4
1.º
OP
4
1.º
OP
4
1.º
OP
4
1.º
PE
4
1.º
TFM
8
1.º
PE
6
1.º
TFM
6.º
1.º
Prácticum de investigación
Trabajo de fin de máster
Practicum profesionalizador
Trabajo de fin de máster
Organización temporal del plan de estudios
Asignatura
Semestre
Carácter
ECTS
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
Primer curso
Educación Inclusiva
Intervención Psicopedagógica en las Dificultades del Aprendizaje
Evaluación y Diagnóstico Educativo de Personas, Materiales y Centros
Orientación Personal, Académica y Profesional
Trastornos y Dificultades del Desarrollo: Prevención e Intervención
Planificación y Diseño de la Investigación Educativa
Evaluación Clínica y Derivación
Atención Temprana
Atención Psicoeducativa al Alumnado con Trastornos del Espectro Autista
Los Trastornos de la Atención y la Autorregulación en la Infancia
Dificultades en la Adquisición de la Comunicación y la Lengua Oral
Atención Psicoeducativa a la Excepcionalidad Cognitiva
Problemas de Conducta e Inadaptación Social en la Infancia
Gestión de la Diversidad Cultural en Contextos Socioeducativos
Diseño, Desarrollo y Evaluación de Proyectos Sociocomunitarios
Prácticas Inclusivas en el Aula desde la Investigación-Acción
Educación Emocional en la Escuela Inclusiva
Num. 7378 / 10.10.2014
24261
Estrategias de Mejora y Transformación de Centros Educativos
Formación para la Convivencia Democrática
Prácticum de Investigación
Trabajo de fin de máster
Practicum profesionalizador
Trabajo de fin de máster
2
2
Anual
2
Anual
2
OP
OP
PE
TFM
PE
TFM
4
4
4
8
6
6
Nota. Se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios en la página web de la Universitat Jaume I: ‹http://www.uji.es›.
Plan de estudios conducente a la obtención del Máster Universitario en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria por la Universitat Jaume I
Estructura de las enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, anexo I, apartado 5.1)
Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tipo de materia
Créditos
Formación básica (FB)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas externas (PE)
Trabajo de fin de máster (TFM)
Total
0
30
0
15
15
60
3. Contenido del plan de estudios
Materia
Asignatura
El Factor Humano: las Personas, Los Equipos
y la Comunidad
Los Contextos de la Intervención
El Factor Humano: las Personas, los Equipos y la Comunidad
Los Contextos de la Intervención
Habilidades Básicas Metodológicas: Técnicas de Evaluación/ Planificación de la Intervención y la Motivación
Evaluación Funcional y Diseño de Planes Individualizados de Rehabilitación Psicosocial
Programas de Intervención: Psicofarmacología y Tratamientos Psicosociales con Evidencia Empírica
Programas de Afrontamiento, Manejo de la Enfermedad
Programas de Rehabilitación con Grupos Especiales:
Pacientes con Recuperación Incompleta, Trastornos de la
Personalidad y Patología Dual
Tratamientos Psicológicos de la Psicosis: Intervención
Temprana con Pacientes Psicóticos
Definición, Estructura y Funciones de los Dispositivos
Específicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Instrumentos Técnicos
Los Lugares de la Intervención: los Dispositivos
Los Lugares de la Intervención: los Dispositivos
Los Lugares de la Intervención: los Dispositivos
Metodología de la Investigación y Lectura
Crítica
Trabajo de fin de máster (orientación profesional)
Trabajo de fin de máster (orientación investigadora)
Carácter
Créditos
Curso
OB
3
1.º
OB
3
1.º
OB
4
1.º
OB
4
1.º
OB
4
1.º
OB
OB
4
4
1.º
1.º
OB
4
1.º
OB
4
1.º
Intervenciones en Entornos Naturales
OB
4
1.º
Evaluación de Programas y Servicios de Rehabilitación
Psicosocial
OB
4
1.º
Metodología de la Investigación y Lectura Crítica
OB
3
1.º
Trabajo de fin de máster (orientación profesional)
TFM
15
1.º
Trabajo de fin de máster (orientación investigadora)
TFM
15
1.º
Num. 7378 / 10.10.2014
24262
Organización temporal del plan de estudios
Asignatura
Semestre
Carácter
ECTS
Anual
Anual
OB
OB
3
3
OB
4
OB
OB
OB
4
4
4
Anual
OB
4
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
OB
OB
OB
OB
OB
TFM
TFM
4
4
4
4
3
15
15
Primer curso
El Factor Humano: las Personas, los Equipos y la Comunidad
Los Contextos de la Intervención
Habilidades Básicas Metodológicas: Técnicas de Evaluación / Planificación de la Intervención y la
Motivación
Evaluación Funcional y Diseño de Planes Individualizados de Rehabilitación Psicosocial
Programas de Intervención: Psicofarmacología y Tratamientos Psicosociales con Evidencia Empírica
Programas de Afrontamiento, Manejo de la Enfermedad
Programas de Rehabilitación con Grupos Especiales: Pacientes con Recuperación Incompleta, Trastornos de la Personalidad y Patología Dual
Tratamientos Psicológicos de la Psicosis: Intervención Temprana con Pacientes Psicóticos
Definición, Estructura y Funciones de los Dispositivos Específicos
Intervenciones en Entornos Naturales
Evaluación de Programas y Servicios de Rehabilitación Psicosocial
Metodología de la Investigación y Lectura Crítica
Trabajo de fin de máster (orientación profesional)
Trabajo de fin de máster (orientación investigadora)
Anual
Anual
Anual
Anual
Nota. Se puede consultar información más detallada sobre este plan de estudios en la página web de la Universitat Jaume I: ‹http://www.uji.es›.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 3 de Carlet
24263
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Carlet
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 35/2013. [2014/9047]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 35/2013. [2014/9047]
Divorci contenciós 000035/2013
De: María Elena Ferrer Carmona.
Procuradora: Cristina Bueso Guirao.
Contra: Laamri Attia.
Procurador/a: –
María Amparo Pérez Conesa, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Carlet i partit judicial, faig saber que en este jutjat se
seguixen les actuacions de divorci contenciós número 35/2013, instades
per María Elena Ferrer Carmona, representada per la procuradora Cristina Bueso Guirao, contra Laamri Attia, en les actuacions del qual, en el
dia de hui, s’ha dictat una resolució, per la qual s’ha disposat notificar
la sentència dictada amb data 1 d’abril de 2014 a l’esmentat demandat,
en parador desconegut. Es fa constar que contra esta sentència es podrà
interposar un recurs d’apel·lació davant d’este mateix jutjat, dins del
termini de 20 dies.
I perquè valga de notificació de sentència de forma legal al demandat rebel, Laamri Attia, expedisc este edicte.
Divorcio contencioso 000035/2013
De: María Elena Ferrer Carmona.
Procuradora: Cristina Bueso Guirao.
Contra: Laamri Attia.
Procurador/a: –
María Amparo Pérez Conesa, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Carlet, y su partido judicial, hago saber que en este
juzgado se siguen los autos de divorcio contencioso número 35/2013,
instados por María Elena Ferrer Carmona, representada por la procuradora Cristina Bueso Guirao, contra Laamri Attia, en cuyas actuaciones
en el día de hoy se ha dictado resolución, por la cual se ha acordado notificar la sentencia dictada con fecha 1 de abril de 2014 a dicho
demandado en ignorado paradero. Se hace constar que contra dicha
sentencia se podrá interponer recurso de apelación, ante este mismo
juzgado, dentro del plazo de 20 días.
Y para que sirva de notificación de sentencia en legal forma al
demandado rebelde Laamri Attia, libro el presente edicto.
Carlet, 31 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María Amparo
Pérez Conesa.
Carlet, 31 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María Amparo
Pérez Conesa.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 3 de Quart de Poblet
24264
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes
número 16/2014. [2014/9033]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 16/2014. [2014/9033]
Juí de faltes número 16/2014
M. José Roig Sapiña, secretària del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció número 3 de Quart de Poblet, faig saber que en este jutjat se
seguix el juí de faltes número 16/2014 per una presumpta falta d’estafa
atribuïda a María García Vázquez, en la qual es va dictar la sentència el
13 de maig de 2014, contra la qual es pot interposar un recurs d’apel·lació davant d’este jutjat en el termini de cinc dies des de la notificació.
El text complet de la sentència està a disposició de la denunciada en
este jutjat.
I perquè servisca de notificació de la sentència dictada en les interlocutòries indicades a la denunciada, María García Vázquez, en parador
ignorat, expedisc este edicte.
Juicio de faltas número 16/2014
M.ª José Roig Sapiña, secretaria del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 3 de Quart de Poblet, hago saber que en este juzgado se sigue juicio de faltas número 16/2014, por una presunta falta de
estafa atribuida a María García Vázquez, en la que dictó sentencia en
fecha 13 de mayo de 2014, frente a la cual cabe interponer recurso de
apelación ante este juzgado, en el plazo de cinco días desde su notificación, encontrándose el texto completo de la sentencia a disposición de
la denunciada en este juzgado.
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada en los autos
indicados a la denunciada, María García Vázquez, en ignorado paradero, expido el presente.
Quart de Poblet, 18 de setembre de 2014.– La secretària judicial:
M. José Roig Sapiña.
Quart de Poblet, 18 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial:
M.ª José Roig Sapiña.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 3 de Quart de Poblet
24265
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 3 de Quart de Poblet
Notificació de la sentència dictada en el juí de faltes
número 369/2013. [2014/9034]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de faltas
número 369/2013. [2014/9034]
Juí de faltes immediat número 369/2013
M. José Roig Sapiña, secretària del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció número 3 de Quart de Poblet, faig saber que en este jutjat
se seguix el judici de faltes número 369/2013, per una presumpta falta
d’amenaces. S’ ha dictat sentència en data 28 de gener de 2014, davant
de la qual es pot interposar recurs d’apel·lació davant d’este jutjat, en
el termini de cinc dies des de la seua notificació. El text complet de la
sentència es troba a disposició del denunciant en este jutjat.
I perquè servisca de notificació de la sentència dictada en les actuacions indicades al denunciant, José Calleja Quevedo, en ignorat parador,
expedisc el present.
Juicio de faltas inmediato número 369/2013
M.ª José Roig Sapiña, secretaria del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3 de Quart de Poblet, hago saber que en este juzgado se sigue juicio de faltas número 369/2013, por una presunta falta de
amenazas, habiéndose dictado sentencia en fecha 28 de enero de 2014,
frente a la cual cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado,
en el plazo de cinco días desde su notificación, encontrándose el texto
completo de la sentencia a disposición del denunciante en este juzgado.
Y para que sirva de notificación de la sentencia dictada en los autos
indicados al denunciante, José Calleja Quevedo, en ignorado paradero,
expido el presente.
Quart de Poblet, 17 de setembre de 2014.– La secretària judicial:
M. José Roig Sapiña.
Quart de Poblet, 17 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial:
M.ª José Roig Sapiña.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1380/2013. [2014/9076]
Procediment: juí verbal 1380/2013
De: Comunidad de Propietarios Garajes Las Palmeras.
Procuradora: M. Luisa Mínguez Valdés.
Contra: Carpintería Metálica Macón, SL.
24266
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1380/2013. [2014/9076]
Procedimiento: juicio verbal 1380/2013
De: Comunidad de Propietarios Garajes Las Palmeras
Procuradora: M. Luisa Mínguez Valdes.
Contra: Carpinteria Metálica Macón, SL.
María Llanos Cejudo Podio, secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància número 1 d’Orihuela, faig saber que en este procediment de
juí verbal número 1380/2013, seguit a instàncies de la Comunidad de
Propietarios Garajes Las Palmeras contra Carpintería Metálica Macón ,
SL, s’ha dictat la sentència, la part dispositiva de la qual és la següent:
María Llanos Cejudo Podio. secretaria judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela, hago saber que en el presente procedimiento de juicio verbal número 1380/2013 seguido a instancia de la
Comunidad de Propietarios Garajes Las Palmeras frente a Carpintería
Metálica Macón, SL, se ha dictado la sentencia, cuya parte dispositiva
es la siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda presentada per la representació processal de la
Comunidad de Propietarios Garajes Las Palmeras contra l’entitat Carpintería Metálica Macón, SL, i condemne l’entitat demandada al pagament de la quantitat de 664,72 euros, quantitat que haurà de ser pagada
a la comunitat actora i que meritarà l’interés legal de demora des de la
reclamació judicial del deute, articles 1100 i 1108 del Codi Civil.
«Fallo
Que estimando la demanda presentada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios Garajes Las Palmeras frente a la
entidad Carpintería Metálica Macón, SL. debo condenar y condeno a la
entidad demandada al pago de la cantidad de 664,72 euros, cantidad que
deberá ser abonada a la comunidad actora y que devengará el interés
legal de demora desde la reclamación judicial de la deuda, artículos
1100 y 1108 del Código Civil.
Se imponen las costas del proceso, si las hubiere, a la parte demandada.
Esta resolución, que será notificada a las partes, es firme y no cabe
interponer recurso alguno contra ella, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los
autos de su razón quedando el original en el presente libro.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, en primera
instancia la pronuncia, manda y firma, Jesús Sanchez Ruiz, magistrado
juez del Juzgado de 1.ª Instancia n° 1 de Orihuela».
S’imposen les costes del procés, si les hi ha, a la part demandada.
Esta resolució, que serà notificada a les parts, és ferma i no es pot
interposar cap recurs en contra, d’acord amb el que establix l’article 455
de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Expediu un testimoniatge d’esta sentència perquè s’unisca a les
actuacions corresponents i incloeu-ne l’original en este llibre.
Esta és la meua sentència que, jutjant definitivament en primera
instància, pronuncie, mane i firme, Jesús Sànchez Ruiz, magistrat jutge
del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela».
Publicació: l’anterior sentència ha sigut llegida i publicada pel jutge
mentres celebrava audiència pública en el dia de hui, que és el de la seua
data, davant meu, el secretari, de la qual cosa en done fe.
I atés que el demandat, Carpintería Metálica Macón , SL, es troba en
parador desconegut, s’expedix este edicte a fi que li valga de notificació
en forma deguda.
Publicación:la anterior Sentencia ha sido leída y publicada por el
Ilustrísimo Señor Juez, estando celebrando audiencia pública en el día
de hoy, que es el de su fecha, por ante mi, el Secretario, de lo que doy
fe.
Y encontrándose dicho demandado, Carpinteria Metálica Macón,
SL, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 7 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María Llanos
Cejudo Podio.
Orihuela, 7 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María Llanos
Cejudo Podio.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Benidorm
24267
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
629/2011. [2014/9083]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 629/2011. [2014/9083]
Juí verbal 000629/2011 – T
Demandant: Martín Grafe.
Procurador: Julio Costa Andreu.
Demandada: Aina Gundersen.
Procurador/a: –
Tomás Mora Zaragoza, secretari del Jutjat de Primera Instància
número 1 de Benidorm, faig saber que en les actuacions de referència, a
instàncies del procurador Julio Costa Andreu, en nom i representació de
Martín Grafe contra Aina Gundersen, s’ha dictat sentència l’encapçalament i la part dispositiva de la qual és, literalment, com seguix:
Juicio verbal 000629/2011 – T
Demandante: Martín Grafe.
Procurador: Julio Costa Andreu.
Demandada: Aina Gundersen.
Procurador/a: –
Tomás Mora Zaragoza, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Benidorm hace saber que en los autos de referencia, a instancias del procurador Julio Costa Andreu, en nombre y representación
de Martín Grafe contra Aina Gundersen, ha sido dictada sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
«Sentència número 0014/2013
Benidorm, 21 de gener de 2013
José Luis Fortea Gorbe, magistrat jutge titular del Jutjat de Primera
Instància número 1 dels de Benidorm i partit, he vist les actuacions de
referència, seguides amb el número 629/2011-T, en les quals ha sigut
part demandant Martín Grafe, que compareix representat pel procurador
senyor Costa Andreu, i assistit del lletrat senyor Martínez Gil; i com a
part demandada Aina Gundersen, declarada en rebel·lia processal, en
nom del rei, dicte esta resolució, amb fonament en els següents
«Sentencia número 0014/2013
Benidorm, 21 de enero de 2013
Vistos por mí, José Luis Fortea Gorbe, magistrado juez titular del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de Benidorm y su partido,
los autos de referencia, seguidos con el número 629/2011-T, en los que
han sido parte demandante Martín Grafe, que comparece representado por el procurador señor Costa Andreu, y asistidos del letrado señor
Martínez Gil; y como parte demandada Aina Gundersen, declarada en
rebeldía procesal, en nombre de el rey, se dicta la presente resolución,
con fundamento en los siguientes
Fallo
Primero. Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Martín Grafe, que comparece representado por el procurador señor
Costa Andreu, debo condenar y condeno a la demandada Aina Gundersen, al pago a la actora de la cantidad de mil doscientos noventa y cinco
euros, con noventa y ocho céntimos.1.295,98 euros, más intereses desde
la interpelación judicial, y que se verán incrementados en dos puntos
desde la fecha de la presente resolución (art. 576 de la LEC), y hasta su
completo pago.
Segundo
Las costas se imponen a la demandada».
Dispositiva
Primer. Estime íntegrament la demanda interposada per Martín
Grafe, que compareix representat pel procurador senyor Costa Andreu,
i condemne la demandada Aina Gundersen al pagament a l’actora de la
quantitat de mil dos-cents noranta-cinc euros, amb noranta-huit cèntims,
1.295,98 euros, més interessos des de la interpel·lació judicial, i que
s’incrementaran en dos punts des de la data d’esta resolució (art. 576 de
la LEC), i fins a fer-ne el pagament complet.
Segon
Les costes s’imposen a la demandada».
I perquè servisca de notificació als demandats rebels, expedisc este
edicte.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, expido
el presente edicto.
Benidorm, 7 de febrer de 2014.– El secretari judicial: Tomás Mora
Zaragoza.
Benidorm, 7 de febrero de 2014.– El secretario judicial: Tomás
Mora Zaragoza.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 de Torrevieja
24268
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 2763/2009. [2014/9080]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 2763/2009. [2014/9080]
Secretari: José Antonio Villalgordo Cárceles.
Juí procediment ordinari 002763/2009
Part demandant: Banc de Bilbao Biscaia Argentaria, SA.
Part demandada: Europisol, SL, Vladislav Mislanov, Alexei Nazarov i Sergey Boous.
Sobre: ordinaris.
En el juí a què es fa referència, s’ha dictat la resolució que, literalment, és com es diu:
Secretario: José Antonio Villalgordo Cárceles.
Juicio procedimiento ordinario 002763/2009
Parte demandante: Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.
Parte demandada: Europisol, SL, Vladislav Mislanov, Alexei Nazarov y Sergey Boous.
Sobre: ordinarios.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto
literal es el siguiente:
«Dispositiva
Que estime parcialment la demanda interposada per Banc de Bilbao
Biscaia Argentaria, SA, contra Alexei Nazarov, Vladislav Mislanov,
Europisol, SL i Sergey Boous i, en conseqüència, condemne solidàriament Alexei Nazarov, Vladislav Mislanov, Europisol, SL, i Sergey
Boous a satisfer a la part actora la quantitat de 35.231,51 euros, i condemne Europisol, SL, a satisfer a la part actora la quantitat de 4.696,21
euros més els interessos que es liquidaran en la forma establida en el
fonament jurídic tercer d’esta resolució judicial.
«Fallo
Que estimo parcialmente la demanda interpuesta por Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, contra Alexei Nazarov, Vladislav Mislanov, Europisol, SL y Sergey Boous y, en concecuencia, debo condenar
y condeno solidariamente a Alexei Nazarov, Vladislav Mislanov, Europisol, SL, y Sergey Boous a satisfacer a la parte actora la cantidad e
35.231,51 euros, y debo condenar y condeno a Europisol, SL, a satisfcer
a la parte actora la cantidad de 4.696,21 euros más los intereses que se
liquidarán en la forma establecida en el fundamento jurídico tercero de
la presente resolución judicial.
En materia de costas estese al contenido del fundamento jurídico
cuarto.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (artículo 455 LECn). El recurso de
apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de 20 días contados desde el día
siguiente a la notificación de aquella. En la interposición del recurso
el apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que
impugna (artículo 458 LECn), justificando la previa constitución de
depósito en la cuenta de consignaciones de este Juzgado por importe
de 50 euros, sin cuyo requisito no se admitirá a trámite el recurso (disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre).
Así Prado Sastre Fdez.-Chico, jueza titular de este Juzgado, lo
acuerdo, mando y firmo».
En matèria de costes, estigueu al contingut del fonament jurídic
quart.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (article 455 LECn). El recurs d’apel·lació s’interposarà davant del tribunal que haja dictat la resolució que
s’impugne dins del termini de 20 dies, comptats des de l’endemà a la
notificació d’aquella. En la interposició del recurs l’apel·lant haurà
d’exposar les al·legacions en què basa la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual s’apel·la i les decisions que s’impugnen
(article 458 LECn), i justificarà la constitució prèvia de depòsit en el
compte de consignacions d’este jutjat per import de 50 euros, ja que
sense este requisit no s’admetrà a tràmit el recurs (disposició addicional
15a de la Llei Orgànica 1/2009, de 3 de novembre).
Així Prado Sastre Fdez.-Chico, jutgessa titular d’este jutjat, ho dispose, mane i firme».
Publicació. Llegida i publicada ha sigut l’anterior sentència per la
jutgessa que l’autoritza.
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, per resolució de hui per la jutgessa, de conformitat amb el
que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, s’ha ordenat publicar este edicte al tauler d’anuncis d’este jutjat o
butlletí oficial, per a portar a efecte la diligència de notificació.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la
jueza que la autoriza.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por resolución de hoy por la jueza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios de este Juzgado o boletín oficial para llevar a
efecto la diligencia de notificación.
Torrevieja, 16 de setembre de 2014.– El secretari judicial: José
Antonio Villalgordo Cárceles.
Torrevieja, 16 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: José
Antonio Villalgordo Cárceles.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm
24269
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 649/2008. [2014/9082]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 649/2008. [2014/9082]
Susana Lanchas Rodríguez, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm (Alacant), pel present edicte fa saber que en
este jutjat se seguixen actuacions de juí de procediment ordinari amb
el número 649/2008 a instàncies de José María Gómez López i María
Pilar López Gómez, representats per la procuradora M. Rosario Arenas
de Bedmar, contra Rucarti, SA, declarat en rebel·lia, en les quals s’ha
dictat sentència que té l’encapçalament i la dispositiva que, literalment,
són els següents:
Susana Lanchas Rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm (Alicante), por el presente edicto hace
saber que en este juzgado se siguen autos de juicio de procedimiento
ordinario con el número 649/2008 a instancia de José María Gómez
López y María Pilar López Gómez, representados por la procuradora M.
Rodario Arenas de Bedmar, contra Rucarti, SA, declarado en rebeldía,
en los que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del
siguiente tenor literal:
«Sentència número 75/2011
Jutgessa que la dicta: Vicenta Nogueroles Llinares.
Part demandant: José María Gómez López i María Pilar López
Gómez.
Advocat: –
Procurador: M. Rosario Arenas de Bedmar.
Part demandada: Rucarti, SA.
Advocat: –
Procurador: –
Benidorm, 28 de febrer de 2011
Vicenta Nogueroles Llinares, magistrada jutgessa substituta del
Jutjat de Primera Instància número tres d’esta ciutat i partit, he vist les
presents actuacions de juí ordinari, seguides amb el número 649/08-I, a
instàncies de la procuradora dels tribunals senyora Arenas de Bedmar,
en nom i representació de José Maria Gómez López i M.ª Pilar López
Gómez, i defesos pel lletrat Félix del Arenal, contra Rucarti, SA, declarat en rebel·lia, i basant-se en els següents
[...]
Dispositiva
Notifiqueu esta resolució a les parts, fent constar que no és ferma
i pot interposar-se recurs d’apel·lació que es prepararà, si és el cas,
davant d’este jutjat en el termini de cinc dies des de la seua notificació
d’acord amb el que disposa l’article 457 i següents de la Llei 1/2000
d’Enjudiciament Civil. De conformitat amb la disposició adicionial
quinzena de la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè s’admeta a tràmit el recurs d’apel·lació contra esta resolució es constituirà un dipòsit
de 50 euros, que se li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
El depòsit s’ha de constituir ingressant la quantitat esmentada en
el banc Banesto, en el compte corresponent a este expedient (JJJJ 0000
CC EEEE AA) indicant, en el camp «Concepte» el codi «02 civil-apel·lació» i la data de la resolució recorreguda amb el format DD/MM/
AAAA. En el cas de realitzar l’ingrés per mitjà de transferència bancària, després d’omplir el codi de compte corrent( CCC, 20dígits ), s’indicarà en el camp «Concepte» el número de compte el codi i la data que
en la forma exposada en el paràgraf anterior.
En cap cas s’admetrà una consignació per import diferent de l’indicat. En el cas que calga realitzar altres pagaments en el mateix compte, caldrà efectuar un ingrés per cada concepte, fins i tot si pertanyen
a altres recursos de la mateixa classe o diferent. Estan exceptuats de
l’obligació de constituir el depòsit els qui tinguen reconegut el dret a
litigar gratuïtament, el Ministeri Fiscal, l’Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms dependents dels tres
anteriors.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 75/2011
Jueza que la dicta: Vicenta Nogueroles Llinares.
Parte demandante: José María Gómez López y María Pilar López
Gómez.
Abogado: –
Procurador: M. Rosario Arenas de Bedmar.
Parte demandada: Rucarti, SA.
Abogado: –
Procurador: –
Benidorm, 28 de febrero de 2011
Vistos por Vicenta Nogueroles Llinares, magistrada jueza sustituta
del Juzgado de Primera Instancia número tres de esta ciudad y su partido, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos bajo el número
649/08-I, a instancias de la procuradora de los tribunales señora Arenas
de Bedmar, en nombre y representación de José Maria Gómez López y
M.ª Pilar López Gómez, y defendidos por el letrado Félix del Arenal,
contra Rucarti, SA, declarado en rebeldia, y en base a los siguientes
[...]
Fallo
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo constar
que no es firme y cabe recurso de apelación que se preparará, en su
caso, ante este juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación
conforme a lo dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley 1/2000
de Enjuiciamiento Civil. De conformidad con la disposición adicionial decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea
admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución deberá
constituir un depósito de 50 euros, que le será devuelto solo en el caso
de que el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (JJJJ
0000 CC EEEE AA) indicando, en el campo «Concepto» el código «02
civil-apelación» y la fecha de la resolución recurrida con el formato
DD/MM/AAAA. En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20
dígitos), se indicará en el campo «Concepto» el número de cuenta el
código y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase. Están exceptuados
de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el
derecho a litigar gratuitamente, el ministerio fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes
de los tres anteriores.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Publicació. L’anterior sentència ha sigut llegida i publicada per la
jutgessa de Primera Instància que la subscriu mentre celebrava audiència publica en el mateix dia de hui, en done fe.
I perquè servisca de notificació al demandat rebel, Rucarti, SA, el
domicili del qual s’ignora, per a la seua publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana i en el tauler d’anuncis d’este jutjat, expedisc
este edicte.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por
la jueza de Primera Instancia que la suscribe hallándose celebrando
audiencia publica en el mismo día de su fecha, doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, Rucarti,
SA, cuyo domicilio se ignora, para su publicación en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana y en el tablón de anuncios de este juzgado,
expido el presente edicto.
Benidorm, 3 de setembre de 2014.– La secretària: Susana Lanchas
Rodríguez.
Benidorm, 3 de septiembre de 2014.– La secretaria: Susana Lanchas
Rodríguez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm
24270
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 933/2010. [2014/9086]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 933/2010. [2014/9086]
Susana Lanchas Rodríguez, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Benidorm, pel present edicte fa saber: que en este
Jutjat se seguixen les actuacions de juí procediment ordinari amb el
número 000933/2010, a instància d’Emilio García Huerga, representat
pel procurador Julio Costa Andreu, contra Francisco Roselló Gimeno i
Rolanda Roselló, declarats en rebel·lia, en les quals s’ha dictat sentència
que té l’encapçalament i la dispositiva que, literalment, són els següents:
Susana Lanchas Rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm, por el presente edicto hace saber: que en
este juzgado se siguen autos de juicio procedimiento ordinario con el
número 000933/2010, a instancia de Emilio García Huerga, representado por el procurador Julio Costa Andreu, contra Francisco Roselló
Gimeno y Rolanda Rosello, declarados en rebeldía, en los que se ha
dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del siguiente tenor
literal:
«Sentència número 000346/2012
Benidorm, 30 d’octubre de 2012
Ana María Carpintero Artiaga, magistrada jutgessa del Jutjat de
Primera Instància número 3 de Benidorm i partit, he vist les actuacions
de juí ordinari número 933/2010, la part demandant és Emilio García
Huerga, representada pel procurador dels tribunals Julio Costa Andreu,
sota la direcció del lletrat Jaime Soriano Santacreu, i la part demandada
Francisco Roselló Gimeno i Rolanda Roselló, que es troben en situació
processal de rebel·lia.
Dispositiva
Estime la demanda interposada per Emilio García Huerga contra
Francisco Roselló Gimeno i Rolanda Roselló:
1. Declare que la vivenda sítia en l’avinguda de Madrid, número
de bloc 8, planta 4a, porta 3, número de propietat horitzontal 49, localització edifici El Pato, inscrita en el Registre de la Propietat número 2
de Benidorm al tom 163, llibre 212, foli 212, finca 9525, és propietat
d’Emilio García Huerga.
2. Acorde que, a fi d’adequar la realitat extraregistral a la registral, el registrador de la propietat número 2 de Benidorm inscriga en
el Registre de la Propietat al seu càrrec el ple domini a favor d’Emilio García Huerga de la finca registral número 9525, vivenda sítia en
l’avinguda de Madrid, número de bloc 8, planta 4a, porta 3, número
de propietat horitzontal 49, localització edifici El Pato, de Benidorm.
3. Que d’acord amb les anteriors declaracions s’expedisca manament al Registre de la Propietat número 2 de Benidorm a fi que es
cancel·len les inscripcions registrals que contradiguen el ple domini de
la finca registral número 9525 a favor de l’actor.
4. No és procedent la imposició de costes del present procediment,
i corresponen a cada part les costes causades a instàncies seues i les
comunes a mitges.
I perquè servisca de notificació als demandats rebels, Francisco
Roselló Gimeno i Rolanda Roselló, el domicili dels quals s’ignora, per
a la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i
tauler d’anuncis d’este jutjat, expedisc este edicte.
«Sentencia número 000346/2012
Benidorm, 30 de octubre de 2012
Vistos por mí, Ana María Carpintero Artiaga, magistrada jueza del
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Benidorm y su partido, los
autos de juicio ordinario número 933/2010, siendo la parte demandante Emilio García Huerga, representada por el procurador de los tribunales Julio Costa Andreu, bajo la dirección del letrado Jaime Soriano
Santacreu, y la parte demandada Francisco Rosello Gimeno y Rolanda
Rosello, encontrándose en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por Emilio García Huerga contra
Francisco Rosello Gimeno y Rolanda Rosello:
1. Declaro que la vivienda sita en avenida de Madrid, número de
bloque 8, planta 4.ª, puerta 3, número de propiedad horizontal 49, localización edificio El Pato, inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Benidorm al tomo 163, libro 212, folio 212, finca 9525, es propiedad
de Emilio García Huerga.
2. Acuerdo que con el fin de adecuar la realidad extraregistral a
la registral se proceda por el registrador de la propiedad número 2 de
Benidorm a inscribir en el Registro de la Propiedad a su cargo el pleno
dominio a favor de Emilio García Huerga de la finca registral número
9525, vivienda sita en la avenida de Madrid, número de bloque 8, planta
4.ª, puerta 3, número de propiedad horizontal 49, localización edificio
El Pato, de Benidorm.
3. Que conforme a las anteriores declaraciones se expida mandamiento al Registro de la Propiedad número 2 de Benidorm a fin de que
se cancelen las inscripciones registrales que contradigan el pleno dominio de la finca registral número 9525 a favor del actor.
4. No procede la imposición de costas del presente procedimiento,
correspondiendo a cada parte las costas causadas a su instancia y las
comunes por mitad.
Y para que sirva de notificación a los demandados rebeldes, Francisco Rosello Gimeno y Rolanda Rosello, cuyo domicilio se ignora,
para su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y
tablón de anuncios de este juzgado, expido el presente edicto.
Benidorm, 11 de desembre de 2012.– La secretària judicial: Susana
Lanchas Rodríguez.
Benidorm, 11 de diciembre de 2012.– La secretaria judicial: Susana
Lanchas Rodríguez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
24271
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
937/2013. [2014/9074]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 937/2013. [2014/9074]
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela.
Juí verbal 937/2013
Part demandant: Comunitat de Propietaris Edifici la Rotonda.
Part demandada: Brian Schofield i Marie Joelle Caroline Schofield.
Sobre: Verbals de propietat horitzontal.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela.
Juicio verbal 937/2013
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Edificio la Rotonda.
Parte demandada: Brian Schofield y Marie Joelle Caroline Schofield.
Sobre: Verbales de propiedad horizontal.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanada interposada per la procuradora senyora Escudero Mora en la representació que té, i condemne Brian Schofiel i Marie
Joelle Caroline Schofield a l’abonament a la Comunitat de Propietaris
Edifici la Rotonda de la quantitat de 3.210,31 euros, més els interessos
legals des de la interpel·lació judicial i al pagament de les costes processals.
Notifiqueu esta resolució a les parts i preveniu-los que en contra
poden interposar un recurs d’apel·lació davant d’este jutjat en el termini de 20 dies següents a la seua notificació, el qual, si és el cas, se
substanciarà davant de l’Audiència Provincial d’Alacant.
Esta és la meua sentència de la qual s’unirà certificat a les actuacions, jutjant definitivament en primera instància, que pronuncie, mane
i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada el
mateix dia de la data per la magistrada jutgessa que l’ha dictada, mentres celebrava audiència pública, en done fe».
Es publica el present edicte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana per a dur a efecte la diligència de notificació de la sentència
als demandats Brian Schofield i Marie Joelle Caroline Schofield.
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora señora Escudero Mora en la representación que ostenta, debo condenar y
condeno a Brian Schofiel y Marie Joelle Caroline Schofield, al abono
a la Comunidad de Propietarios Edificio la Rotonda, de la cantidad de
3.210,31 euros, más los intereses legales desde la interpelación judicial
y al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma, cabe recurso de apelación a interponer ante este juzgado
en el plazo de 20 días siguientes a su notificación, el cual en su caso será
sustanciará ante la Audiencia Provincial de Alicante.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los
autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo
día de la fecha por la magistrada jueza que la ha dictado estando celebrando audiencia pública, doy fe».
Se publica el presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
a los demandados Brian Schofield y Marie Joelle Caroline Schofield.
Orihuela, 16 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Orihuela, 16 de julio de 2014.– El secretario judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
24272
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
652/2012. [2014/9075]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 652/2012. [2014/9075]
Juí verbal 652/2012
Part demandant: Comunitat de Propietaris Panorama Golf Fase I.
Part demandada: Ciur 99, SL.
Sobre: verbals de propietat horitzontal.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que, literalment, és com seguix:
Juicio verbal 652/2012
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Panorama Golf Fase I.
Parte demandada: Ciur 99 SL.
Sobre: verbales de propiedad horizontal.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanada interposada per la procuradora senyora Escudero Mora en la representació que té, condemne Ciur 99, SL, a l’abonament a la Comunitat de Propietaris Panorama Golf Fase I, de la quantitat
de 1.441,75 euros, més els interessos legals des de la interpel·lació judicial i al pagament de les costes processals.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i preveniu-los que en contra
no es pot interposar cap recurs de conformitat amb allò que disposa
l’article 455 de la LEC.
Així esta és la meua sentència, de la qual s’unirà un certificat a les
actuacions, jutjant definitivament en primera instància, que pronuncie,
mane i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada el
mateix dia de la data per la magistrada jutgessa que l’ha dictada, mentres celebrava audiència pública».
Es publica el present edicte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana per a portar a efecte la diligència de notificació de la sentència a la demandada Ciur 99, SL.
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora señora
Escudero Mora en la representación que ostenta, debo condenar y condeno a Ciur 99 SL, al abono de la Comunidad de Propietarios Panorama
Golf Fase I, de la cantidad de 1.441,75 euros, más intereses legales
desde la interpelación judicial y al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles que contra
la misma no cabe recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 455 de la LEC.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá una certificación a los
autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicacion. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo
día de la fecha por la magistrada jueza que la ha dictado estando celebrando audiencia pública, doy fe».
Se publica el presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificacion de la sentencia a la demandada Ciur 99, SL.
Orihuela, 22 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Pedro Javier
García Martinez.
Orihuela, 22 de julio de 2014.– El secretario judicial: Pedro Javier
García Martinez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
24273
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1821/2010. [2014/9078]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1821/2010. [2014/9078]
Assumpte civil número 1821/2010
Juí verbal número 1821/2010
Part demandant: Marina del Mar II, Fase III.
Part demandada: Stuart Jon Raymond Cooke.
Sobre: verbals de propietat horitzontal.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que literalment és com seguix:
«Dispositiva
Estime la demanada interposada per la procuradora senyora Beltrán
Ferrer en la representació que ostenta, condemne Stuart Jon Raymond
Cooke, a pagar a la comunitat de propietaris Marina del Mar, Fase III,
San Fulgencio, la quantitat de 1.631,31 euros, més els interessos legals
des de la interpel·lació judicial i al pagament de les costes processals.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que en contra
seua no es pot interposar cap recurs de conformitat amb allò que disposa
l’article 455 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Esta és la meua sentència, de la qual s’unirà una certificació a les
actuacions, que jutge definitivament en primera instància, pronuncie,
mane i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada el
mateix dia de la data per la magistrada jutgessa que l’ha dictada mentres
celebrava audiència pública».
Asunto civil número 1821/2010
Juicio verbal número 1821/2010
Parte demandante: Marina del Mar II, FASE III.
Parte demandada: Stuart Jon Raymond Cooke.
Sobre: verbales de propiedad horizontal.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora señora
Beltran Ferrer en la representación que ostenta, debo condenar y condeno a Stuart Jon Raymond Cooke, al abono de la Comunidad de Propietarios Marina del Mar, Fase III, San Fulgencia, de la cantidad de
1.631,31 €, más los intereses legales desde la interpelación judicial y al
pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles que contra
la misma no cabe recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los
autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo
día de la fecha por la magistrada jueza que la ha dictado estando celebrando audiencia pública, doy fe».
Es publica este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la diligència de notificació de la sentència al
demandat Stuart Jon Raymond Cooke.
Se publica el presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia
al demandado Stuart Jon Raymond Cooke
Orihuela, 14 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Orihuela, 14 de julio de 2014.– El secretario judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 15 de València
24274
Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 121/2013. [2014/9041]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 121/2013. [2014/9041]
En este procediment ordinari número 121/2013, seguit a instàncies
de Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA,
contra Rosa María Martínez Cuenca s’ha dictat la sentència, que literalment diu el següent:
En el presente procedimiento ordinario número 121/2013, seguido
a instancia de Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito, SA, frente a Rosa María Martínez Cuenca se ha dictado sentencia,
cuyo tenor literal es el siguiente:
«Sentència número 000139/2014
Jutge que la dicta: Juan Francisco Mejías Gómez.
Lloc: València.
Data: 15 de juliol de 2014.
Part demandant: Santander Consumer Establecimiento Financiero
de Crédito, SA
Advocat: Marcelo Sánchez Albelda.
Procuradora: Remedios Lozano Ortega.
Part demandada: Rosa María Martínez Cuenca.
Objecte del juí: reclamació d’una quantitat.
Dispositiva
Estime la demanda formulada per Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA, representat per la procuradora Remedios Lozano Ortega, i condemne Rosa María Martínez Cuenca a pagar
a Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA, les
quantitats següents:
– La quantitat de setze mil sis-cents cinquanta-nou euros amb
noranta-huit cèntims (16.659,98 €).
– Els interessos moratoris pactats al 2 per cent mensual, vençuts, que ascendixen a set-cents cinc euros amb noranta-cinc cèntims
(705,95 €) i per véncer fins al complet pagament del principal degut i
les comissions de devolució que ascendixen a tres-cents seixanta euros
(360 €)
– Les costes causades.»
«Sentencia número 000139/2014
Juez que la dicta: Juan Francisco Mejías Gómez.
Lugar: Valencia.
Fecha: 15 de julio de 2014.
Parte demandante: Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA.
Abogado: Marcelo Sánchez Albelda.
Procuradora: Remedios Lozano Ortega.
Parte demandada: Rosa María Martínez Cuenca.
Objeto del juicio: reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando como estimo la demanda formulada por Santander
Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA, representado
por la procuradora Remedios Lozano Ortega, debo condena y condeno
a Rosa María Martínez Cuenca a pagar a Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA, las cantidades siguientes:
– La cantidad de dieciseis mil seiscientos cincuenta y nueve euros
con noventa y ocho céntimos (16.659,98 €).
– Los intereses moratorios pactados al 2 por ciento mensual, vencidos, que ascienden a setecientos cinco euros con noventa y cinco
céntimos (705,95 €) y por vencer hasta el completo pago del principal
adeudado y las comisiones de devolución que ascienden a trescientos
sesenta euros (360 €)
– Las costas causadas.»
I atés que la persona demandada, Rosa María Martínez Conca, es
troba en parador desconegut, s’expedix este edicte a fi que li valga de
notificació de forma deguda.
Y encontrándose dicha demandada, Rosa María Martínez Cuenca,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a la misma.
València, 29 de setembre de 20141.– El secretari judicial: Ángel
Martínez Lozano.
Valencia, 29 de septiembre de 20141.– El secretario judicial: Ángel
Martínez Lozano.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 26 de València
24275
Juzgado de Primera Instancia número 26 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 59/2014. [2014/9039]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 59/2014. [2014/9039]
Alícia Ordeig Rabadán, secretària titular del Jutjat de Primera Instància número 26 de València, mitjançant este edicte faig saber que en
les actuacions de divorci contenciós 000059/2014, seguides a instàncies de Laura Llaneza Legaz contra Mohamed Omar Ali, en situació de
rebel·lia, en què, en data [...], ha recaigut sentència la part dispositiva
de la qual diu així:
Alicia Ordeig Rabadán, secretaria titular del Juzgado de Primera
Instancia número 26 de Valencia, por el presente hago saber que en
los autos de divorcio contencioso 000059/2014, seguidos a instancia
de Laura Llaneza Legaz contra Mohamed Omar Ali, en situación de
rebeldía, en los que, en fecha [...], ha recaído sentencia en la que en su
parte dispositiva dice así:
«Dispositiva
Estime la demanda interposada per Laura Llaneza Legaz contra
Mohamed Omar Ali, i declare el divorci i dissolució del matrimoni format per ambdós, amb tots els efectes inherents a aquell, tot atribuint a
l’esposa l’ús i gaudi de la vivenda familiar.
Notifiqueu esta resolució a les parts, fent-los saber que contra esta
resolució es pot interposar recurs d’apel·lació, que haurà d’interposarse per escrit en el termini de 20 dies, amb la indicació de la infracció
comesa segons el parer de la persona recurrent, acompanyant el resguard que acredite haver efectuat el depòsit de 50 euros en el compte de
depòsits i consignacions d’este jutjat, obert en el Banesto: 0030; oficina:
3072; dc: 20; compte del jutjat: 0000000000; en descripció: 1193-000002 – número del procediment amb quatre dígits – dos últims números
de l’any, llevat que la persona recurrent tinga concedit el benefici de
justícia gratuïta. En cas de no efectuar-se el depòsit, serà esmenable el
defecte en el termini de dos dies, i no s’admetrà a tràmit en cas de no
esmenar-lo.
Així, esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme».
«Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Laura Llaneza Legaz contra Mohamed Omar Ali, declarando el divorcio y disolución del matrimonio formado por ambos, con todos los efectos inherentes al mismo, atribuyendo a la esposa el uso y disfrute de la vivienda
familiar.
No ha lugar a hacer expreso pronunciamiento sobre la imposición
de costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación que
deberá interponerse por escrito en el plazo de 20 días, con expresión de
la infracción cometida a juicio del recurrente, acompañando resguardo
que acredite haber efectuado el depósito de 50 euros en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este juzgado, abierta en el Banesto: 0030;
oficina: 3072; dc: 20; cuenta del juzgado: 0000000000; en descripción:
1193-0000-02 – número del procedimiento con cuatro dígitos – dos
últimos números del año, salvo que el recurrente tenga concedido el
beneficio de justicia gratuita. En caso de no efectuarse el depósito, será
subsanable el defecto en el plazo de dos días, inadmitiéndose a trámite
en caso de no subsanarlo.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
I perquè valga de notificació en forma al demandat, Mohamed
Omar Ali, en situació de rebel·lia i parador ignorat, expedisc i firme
este edicte.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado, Mohamed
Omar Ali, en situación de rebeldía e ignorado paradero, expido y firmo
el presente.
València, 3 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Alícia Ordeig
Rabadán.
Valencia, 3 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Alicia
Ordeig Rabadán.
No pertoca fer pronunciament exprés sobre la imposició de costes.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat Mercantil número 1 de Castelló
24276
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 325/2010. [2014/9066]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 325/2010. [2014/9066]
Juí ordinari 000325/2010
Demandant: Calpe Invest, SA.
Procuradora: M. Concepción Motilva Casado.
Demandats: Gloria Pérez Quintana, María Quintero Arigüel i Glomar Mediterráneo, SL.
En este procediment ordinari, seguit a instàncies de Calpe Inves,
SA, contra Gloria Pérez Quintana, María Quintero Arigüel i Glomar
Mediterráneo, SL, s’ha dictat la Sentència número 233/2011, la part
dispositiva de la qual és la següent:
Juicio ordinario 000325/2010
Demandante: Calpe Invest, SA.
Procuradora: M.ª Concepción Motilva Casado.
Demandados: Gloria Pérez Quintana, María Quintero Arigüel y
Glomar Mediterráneo, SL.
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de Calpe
Inves, SA., frente a Gloria Pérez Quintana, María Quintero Arigüel y
Glomar Mediterráneo, SL., se ha dictado sentencia número 233/2011,
cuyo fallo es el siguiente:
«Sentència número 233/2011
Castelló de la Plana, 22 de desembre de 2011.
Dispositiva
Estimar la demanda interposada per la procuradora Concepción
Motilva Casado, en nom i representació de Calpe Invest, SA, i condemnar María Quintero Arigüel i Gloria Pérez Quintana a pagar conjuntament i solidàriament amb Glomar Mediterráneo, SL, a favor de
l’actor la quantitat de 13.981,98 euros, més els interessos legals des de
la data de venciment de l’obligació, així com al pagament de les costes
processals.
Firmat, Carlos José Nuñes López, jutge.
Publicació. La present resolució ha sigut llegida en audiència pública pel jutge que la firma en el dia de la data, en done fe.
Recursos. Contra esta sentència es pot interposar recurs d’apel·lació, per a la seua resolució per l’Audiència Provincial.»
«Sentencia número 233/2011
Castellón de la Plana, 22 de diciembre de 2011.
Fallo
Estimar la demanda interpuesta por la procuradora Concepción
Motilva Casado, en nombre y representación de Calpe Invest, SA, y
condenar a María Quintero Arigüel y a Gloria Pérez Quintana a pagar
conjunta y solidariamente con Glomar Mediterráneo, SL, a favor del
actor la cantidad de 13.981,98 euros, más los intereses legales desde la
fecha de vencimiento de la obligación, así como al pago de las costas
procesales.
Firmado, Carlos José Nuñes López, juez.
Publicación. La presente resolución ha sido leía en audiencia pública por el juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.
Recursos. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación, para su resolución por la Audiencia Provincial.»
I atés que els demandats, María Quintero Arigüel i Glomar Mediterráneo, SL, estan en parador desconegut, s’expedix el present edicte a
fi que valga de notificació en forma a este.
Y encontrándose dichos demandados, María Quintero Arigüel y
Glomar Mediterráneo, SL, en paradero desconocido, se expida el presente edicto a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Castelló de la Plana, 3 de setembre de 2014.– El secretari judicial:
Jorge González Rodríguez.
Castellón de la Plana, 3 de septiembre de 2014.– El secretario judicial: Jorge González Rodríguez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Jutjat Mercantil número 3 de València
24277
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment d’incident concursal número 233/2013. [2014/9072]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de incidente concursal número 233/2013. [2014/9072]
Inc.Conc. Res. Contr. per Incompl. (62) 233/2013
De: Paquemas XXI, SL.
Procurador: Javier Roldan García.
Contra: 2020 Tel Europa, SL, i administració concursal (Tomás
Vázquez Lepinette).
Cristina María Valero Doménech, secretària judicial del Jutjat Mercantil número 3 de València, amb este edicte faig saber que en el present
procediment sobre incident concursal número 233/2013, seguit a instàncies de Paquemas XXI, SL, contra 2020 Tel Europa, SL, s’ha dictat la
Sentència número 192/2014, de data 23 de juliol de 2014, la dispositiva
de la qual, literalment, és la següent:
Inc.Conc. Res. Contr. por Incumpl. (62) 233/2013
De: Paquemas XXI, SL.
Procurador: Javier Roldan García.
Contra: 2020 Tel Europa, SL, y administracion concursal (Tomas
Vázquez Lepinette).
Cristina María Valero Doménech, secretaria judicial del Juzgado de
lo Mercantil número 3 de Valencia, por el presente edicto hago saber
que en el presente procedimiento sobre incidente concursal número
233/2013, seguido a instancia de Paquemas XXI, SL, frente a 2020 Tel
Europa, SL, se ha dictado la sentencia número 192/2014, de fecha 23 de
julio de 2014, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Estime íntegrament la demanda incidental interposada per Tomás
Vázquez Lepinette, administrador concursal, conjuntament amb la concursada, representada pel procurador dels tribunals, Javier Roldán García i dirigit contra la mercantil 2020 Tel Europa, SL, declarada en situació de rebel·lia processal, per la qual s’exercita l’acció de resolució de
contracte d’arrendament de local, de data 26 de gener de 2012, subscrit
entre la mercantil concursada, Paquemas XXI, SL, i l’entitat arrendadora, 2020 Tel Europa, SL, i declare resolt el contracte d’arrendament
d’un local per a oficines siti a Dénia (Alacant), en el conjunt residencial
Sueños Dénia III, bloc segon amb accés independent des de carretera
Las Marinas, número 11 nivell planta baixa i planta alta. I condemne
dita demandada a deixar el local lliure i a la completa disposició de la
part actora incidental. Tot això, fent condemna expressa a costes a la
part demandada.
Així mateix, pertoca en el seu moment, a allò que s’ha sol·licitat
per altres i dic».
«Que estimando íntegramente la demanda incidental interpuesta
por Tomás Vázquez Lepinette, administrador concursal, conjuntamente
con la concursada, representada por el procurador de los tribunales,
Javier Roldan García y dirigido contra la mercantil 2020 Tel Europa,
SL, declarada en situación de rebeldía procesal, por la que se ejercita
la acción de resolución de contrato de arrendamiento de local, de fecha
26 de enero de 2012, suscrito entre la mercantil concursada, Paquemas
XXI, SL, y la entidad arrendadora, 2020 Tel Europa, SL,debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento de un local para oficinas
sito en Dénia (Alicante), en el conjunto residencial Sueños Dénia III,
bloque segundo con acceso independiente desde carretera Las Marinas,
número 11 nivel planta baja y planta alta. Y debo condenar y condeno
a dicha demandada a dejar el local libre y a la completa disposición de
la parte actora incidental Todo ello con expresa condena en costas a la
parte demandada.
Asimismo, ha lugar en su momento, a lo solicitado por otros y
digo».
Notifiqueu esta resolució a les parts i feu-los saber que en contra es
pot interposar recurs d’apel·lació.
I atés que el demandat, 2020 Tel Europa, SL, es troba en parador
desconegut, s’expedix este edicte a fi que li valga de notificació en
forma.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación.
Y encontrándose dicho demandado, 2020 Tel Europa, SL, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
València, 15 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Cristina
María Valero Doménech.
Valencia, 15 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Cristina
María Valero Doménech.
Num. 7378 / 10.10.2014
Ajuntament de la Nucia
Informació pública del conveni urbanístic en relació amb
el programa d’actuació integrada sector Algar. [2014/9098]
24278
Ayuntamiento de La Nucia
Información pública del convenio urbanístico en relación
con el programa de actuación integrada sector Algar.
[2014/9098]
En compliment del que s’ha ordenat per mitjà de la Resolució d’Alcaldia, de data 29 de setembre de 2014, i de conformitat amb el que
establix l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, se sotmet a informació pública el conveni subscrit entre
l’Ajuntament de la Nucia i la mercantil Paraje Cautivador, SA, que té
per objecte la novació dels convenis formalitzats amb anterioritat en
relació amb el programa d’actuació integrada sector Algar de la Nucia.
Així mateix es concedix des de la publicació d’este edicte un termini de 20 dies hàbils per a presentar al·legacions.
En este sentit, l’expedient administratiu es trobarà a disposició dels
interessats i ciutadans en general per al seu examen i consulta en el
Departament d’Urbanisme siti en l’avinguda de Porvilla, 38, de la localitat, en horari d’atenció de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores.
Cosa que es comunica perquè en prengueu coneixement i als efectes
oportuns.
La Nucia, 29 de setembre de 2014.– El primer tinent d’alcalde:
Pedro Lloret Ortuño.
En cumplimiento de lo ordenado mediante la Resolución de Alcaldía, de fecha 29 de septiembre de 2014, y de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se somete a información pública el convenio
suscrito entre el Ayuntamiento de La Nucia y la mercantil Paraje Cautivador, SA, cuyo objeto es la novación de los convenios formalizados
con anterioridad en relación con el programa de actuación integrada
sector Algar de La Nucia.
Asimismo se concede desde la publicación de este edicto un plazo
de 20 días hábiles para presentar alegaciones.
En este sentido, el expediente administrativo se encontrará a disposición de los interesados y ciudadanos en general para su examen y
consulta en el Departamento de Urbanismo sito en la avenida de Porvilla, 38, de la localidad, en horario de atención de lunes a viernes de
09.00 a 14.00 horas.
Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
La Nucia, 29 de septiembre de 2014.– El primer teniente de alcalde:
Pedro Lloret Ortuño.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Formalització del contracte número CNMY14/SUBS/02.
Subministrament de material fungible d’informàtica.
24279
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Formalización del contrato número CNMY14/SUBS/02.
Suministro de material fungible de informática. [2014/9107]
[2014/9107]
Resolució de 30 de setembre de 2014, per la qual es fa pública la
formalització del contracte número CNMY14/SUBS/02. Subministrament de material fungible d’informàtica per a la Presidència i Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
Resolución de 30 de septiembre de 2014, por la que se hace pública
la formalización del contrato número CNMY14/SUBS/02. Suministro
de material fungible de informática para la Presidencia y Consellería de
Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Administrativa.
c) Número d’expedient: CNMY14/SUBS/02.
d) Perfil del contractant: ‹www.contratacion.gva.es›.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY14/SUBS/02.
d) Perfil del contratante: ‹www.contratacion.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: subministrament de material fungible
d’informàtica per a la Presidència i Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
b) CPV 2008: 30237300-2. Material informàtic.
c) Divisió per lots i nombre: no hi ha lots.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: Suministro de material fungible de informática para la Presidencia y Consellería de Presidencia y Agricultura,
Pesca, Alimentación y Agua.
b) CPV 2008: 30237300-2. Material informático.
c) División por lotes y número: no hay lotes.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Pressupost base de licitació
a) Pressupost del contracte IVA exclòs: seixanta-sis mil cinc-cents
deu euros amb noranta cèntims (66.510,90 €).
b) Partida d’IVA: tretze mil nou-cents seixanta-set euros amb vinti-nou cèntims (13.967,29 €).
c) Valor estimat del contracte: seixanta-sis mil cinc-cents deu euros
amb noranta cèntims (66.510,90 €).
d) Finançat amb fons comunitaris: no.
4. Presupuesto base de licitación
a) Presupuesto del contrato IVA excluido: sesenta y seis mil quinientos diez euros con noventa céntimos (66.510,90 €).
b) Partida de IVA: trece mil novecientos sesenta y siete euros con
veintinueve céntimos (13.967,29 €).
c) Valor estimado del contrato: sesenta y seis mil quinientos diez
euros con noventa céntimos (66.510,90 €).
d) Financiado con Fondos Comunitarios: no.
5. Formalització
a) Data d’adjudicació: 17 de juliol de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 31 de juliol de 2014.
c) Contractista: Profinsa y Suministros, SL.
d) Import adjudicat: seixanta-sis mil cinc-cents deu euros amb
noranta cèntims (66.510,90 €).
IVA: tretze mil nou-cents seixanta-set euros amb vint-i-nou cèntims
(13.967,29 €).
Total: huitanta mil quatre-cents setanta-huit euros amb dènou cèntims (80.478,19 €).
5. Formalización
a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 31 de julio de 2014.
c) Contratista: Profinsa y Suministros, SL.
d) Importe adjudicado: sesenta y seis mil quinientos diez euros con
noventa céntimos (66.510,90 €).
IVA: trece mil novecientos sesenta y siete euros con veintinueve
céntimos (13.967,29 €).
Total: ochenta mil cuatrocientos setenta y ocho euros con diecinueve céntimos (80.478,19 €).
València, 30 de setembre de 2014.– El subsecretari, p. d. (R
30.09.2013; DOCV 01.10.2013): Rafael Sánchez Pellejero.
Valencia, 30 de septiembre de 2014.– El subsecretario, p. d. (R
30.09.2013, DOCV 01.10.2013): Rafael Sánchez Pellejero.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24280
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Formalització del contracte número 01/14-SE. Servici de neteja de la Biblioteca Pública de València i altres.
Formalización del contrato número 01/14-SE. Servicio
de limpieza de la Biblioteca Pública de Valencia y otros.
[2014/9031]
[2014/9031]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Cultura.
c) Número d’expedient: exp. 01/14-SE, exp. 02/14-SE, exp. 03/14SE i exp. 04/14-SE.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Cultura.
c) Número de expediente: exp. 01/14-SE, exp. 02/14-SE, exp.
03/14-SE y exp. 04/14-SE.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: servicis.
b) Descripció del objecte:
Exp. 01/14-SE: servici de neteja de la Biblioteca Pública de Valèn-
Exp. 01/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7261, de 25 d’abril de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto:
Exp. 01/14-SE: servicio de limpieza de la Biblioteca Pública de
Valencia.
Exp. 02/14-SE: servicio de vigilancia del Archivo del Reino de
Valencia.
Exp. 03/14-SE: servicio de vigilancia y auxiliares del Archivo Histórico de Alicante.
Exp. 04/14-SE: servicio de vigilancia y auxiliares de la Biblioteca
Pública de Orihuela.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación:
Exp. 01/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7261, de 25 de abril de 2014.
Exp. 02/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7258, de 22 d’abril de 2014.
Exp. 02/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7258, de 22 de abril de 2014.
Exp. 03/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7258, de 22 d’abril de 2014.
Exp. 03/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7258, de 22 de abril de 2014.
Exp. 04/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7277, de 20 de maig de 2014.
Exp. 04/14-SE: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm.
7277, de 20 de mayo de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: Exp. 02/14-SE únic criteri preu. Resta: diversos criteris
d’adjudicació.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: exp. 02/14-SE único criterio precio. Resto: varios criterios de adjudicación.
cia.
cia.
Exp. 02/14-SE: servici de vigilància de l’Arxiu del Regne de Valèn-
Exp. 03/14-SE: servici de vigilància i auxiliars de l’Arxiu Històric
d’Alacant.
Exp. 04/14-SE: servici de vigilància i auxiliars de la Biblioteca
Pública d’Orihuela.
c) Diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
4. Pressupost base de licitació
Exp. 01/14-SE: import (IVA exclòs): 185.950,42 euros.
Exp. 02/14-SE: import (IVA exclòs): 291.472,59 euros.
Exp. 03/14-SE: import (IVA exclòs): 400.897,15 euros.
Exp. 04/14-SE: import (IVA exclòs): 127.697,67 euros.
4. Presupuesto base de licitación
Exp. 01/14-SE: importe (IVA excluido): 185.950,42 euros.
Exp. 02/14-SE: importe (IVA excluido): 291.472,59 euros.
Exp. 03/14-SE: importe (IVA excluido): 400.897,15 euros.
Exp. 04/14-SE: importe (IVA excluido): 127.697,67 euros.
5. Adjudicació
Exp. 01/14-SE
a) Data d’adjudicació: 28 de juliol de 2014.
b) Data de formalització: 3 de setembre de 2014.
c) Contractista: Aralia Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 141.120,00 euros, (IVA exclòs).
5. Formalización del contrato
Exp. 01/14-SE
a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización: 3 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Aralia Servicios Sociosanitarios, SA.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 141.120,00 euros, (IVA excluido).
Exp. 02/14-SE
a) Data d’adjudicació: 12 de juny de 2014.
b) Data de formalització: 8 de juliol de 2014.
c) Contractista: Ceca Seguridad, SL.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 254.332,02 euros, (IVA exclòs).
Exp. 02/14-SE
a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización: 8 de julio de 2014.
c) Contratista: Ceca Seguridad, SL.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 254.332,02 euros, (IVA excluido).
Exp. 03/14-SE
a) Data d’adjudicació: 23 de juny de 2014.
b) Data de formalització: 14 de juliol de 2014.
c) Contractista: UTE Archis Alicante.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 350.360,25 euros, (IVA exclòs).
Exp. 03/14-SE
a) Fecha de adjudicación: 23 de junio de 2014.
b) Fecha de formalización: 14 de julio de 2014.
c) Contratista: UTE Archis Alicante.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 350.360,25 euros, (IVA excluido).
Num. 7378 / 10.10.2014
Exp. 04/14-SE
a) Data d’adjudicació: 11 de juliol de 2014.
b) Data de formalització: 1 d’agost de 2014.
c) Contractista: UTE Sabico Biblioteca Pública Orihuela.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: 110.064,18 euros, (IVA exclòs).
València, 12 de setembre de 2014.– La directora general de Cultura,
p. d. (R 26.03.13, DOCV 6993): Marta Alonso Rodríguez.
24281
Exp. 04/14-SE
a) Fecha de adjudicación: 11 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización: 1 de agosto de 2014.
c) Contratista: UTE Sabico Biblioteca Pública Orihuela.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: 110.064,18 euros, (IVA excluido).
Valencia, 12 de septiembre de 2014.– La directora general de Cultura, p. d. (R 26.03.2013, DOCV 6993): Marta Alonso Rodríguez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Governació i Justícia
24282
Consellería de Gobernación y Justicia
Formalització del contracte número CNMY14/DGJ/50.
Servici d’arreplega, distribució i entrega de telegrames
en l’Administració de justícia dependent de la Comunitat
Valenciana. [2014/9059]
Formalización del contrato número CNMY14/DGJ/50.
Servicio de recogida, distribución y entrega de telegramas
en la Administración de justicia dependiente de la Comunitat Valenciana. [2014/9059]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Governació i Justícia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria General Administrativa.
c) Número d’expedient: CNMY14/DGJ/50.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <http://www.contratacion.gva.es>.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Gobernación y Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa.
c) Número de expediente: CNMY14/DGJ/50.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servicis.
b) Descripció: servici d’arreplega, distribució i entrega de telegrames en l’Administració de justícia dependent de la Comunitat Valenciana.
c) Lot (si és el cas): no és procedent.
d) CPV: 64216130-3 Servici de telegrafia.
e) Acord marc: no és procedent.
f) Sistema dinàmic d’adquisicions: no és procedent.
g) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: anunci transparència
prèvia voluntària. DOUE 2014/S 131-234834.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació. DOUE d’11 de juliol
de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio de recogida, distribución y entrega de telegramas en la Administración de justicia dependiente de la Comunitat
Valenciana.
c) Lote (en su caso): no procede.
d) CPV: 64216130-3 Servicio de telegrafía.
e) Acuerdo marco: no procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: no procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: anuncio transparencia previa voluntaria. DOUE 2014/S 131-234834.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación. DOUE de 11 de
julio de 2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimat del contracte
2.907.200, 00 euros.
4. Valor estimado del contrato
2.907.200, 00 euros.
5. Pressupost base de licitació
Import net: 1.264.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.264.000,00 euros.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 3 de juliol de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 1 de setembre de 2014.
c) Contractista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
d) Import o cànon d’adjudicació: import net: 1.264.000,00 euros;
IVA 265.440,00 euros; import total: 1.529.440,00 euros.
e) Avantatges de l’oferta adjudicatària: l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària ha resultat ser la més avantatjosa per aplicació dels
criteris establits per a l’adjudicació del contracte.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto: 1.264.000,00
euros; IVA 265.440,00 euros; importe total: 1.529.440,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: la oferta presentada por la
empresa adjudicataria ha resultado ser la más ventajosa por aplicación
de los criterios establecidos para la adjudicación del contrato.
València, 23 de setembre de 2014.– El conseller de Governació i
Justícia: Luis Santamaría Ruiz.
Valencia, 23 de septiembre de 2014.– El conseller de Gobernación
y Justicia: Luis Santamaría Ruiz.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Sanitat
24283
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número
314/2013. Transport de persones, en concret del personal
que presta els seus servicis en el Departament de Salut
València-Clínic-Malva-rosa de València. [2014/9087]
Adjudicación y formalización del contrato número
314/2013. Transporte de personas, en concreto del personal que presta sus servicios en el Departamento de Salud
Valencia Clínico-Malvarrosa de Valencia. [2014/9087]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut núm.
5 – Hospital Clínic Universitari. Avinguda Blasco Ibáñez, 17, 46010
València. Telèfon 963 868 895, Fax 963 862 671.
c) Número d’expedient: 314/2013.
d) Direcció d’internet del perfil del contractant.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consellería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
núm. 5 – Hospital Clínico Universitario. avenida Blasco Ibáñez, 17,
46010 Valencia. Teléfono 963 868 895, Fax 963 862 671.
c) Número de expediente: 314/2013.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: Transport de persones, en concret del
personal que presta els seus servicis en el Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa de València.
c) Lots: 2.
d) CPV: 60115100-8.
e) Acord marc: –
f) Sistema dinàmic d’adquisició: –
g) Mig de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
h) Data de publicació de l’anunci de licitació: 13 de gener de 2014.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte de personas, en concreto del
personal que presta sus servicios en el Departamento de Salud ValenciaClínico-Malvarrosa de Valencia.
c) Lotes: 2
d) CPV: 60115100-8
e) Acuerdo marco: –
f) Sistema dinámico de adquisición: –
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de enero de
2014.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinari.
b) Procediment: obert, regulació harmonitzada.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto, regulación armonizada.
4. Valor estimat del contracte
Quatre-cents vint-i-sis mil huit-cents vint-i-cinc euros
(426.825,00 €).
4. Valor estimado del contrato
Cuatrocientos veintiséis mil ochocientos veinticinco euros
(426.825,00 €).
5. Pressupost base de licitació:
Dos-cents huitanta-quatre mil cinc-cents cinquanta euros
(284.550,00 €), IVA exclòs; tres-cents tretze mil cinc euros
(313.005,00 €), IVA inclòs.
5. Presupuesto base de licitación
Doscientos ochenta y cuatro mil quinientos cincuenta euros
(284.550,00 €), IVA excluido; trescientos trece mil cinco euros
(313.005,00 €), IVA incluido.
6. Formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 24 de març de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 15 d’abril de 2014.
c) Contractista:
Lot 1: Cooperativa Valenciana Limitada Teletaxi. NIF F-46221503.
Lot 2: Autos Diamond, SL. NIF B96668827.
d) Import d’adjudicació:
Lot 1: cinquanta-un mil quatre-cents seixanta euros (51.460,00 €),
IVA exclòs. Cinquanta-sis mil sis-cents sis euros (56.606,00 €), IVA
inclòs.
Lot 2: dos-cents catorze mil tres-cents tretze euros amb vint-i-nou
cèntims (214.313,29 €), IVA exclòs. Dos-cents trenta-cinc mil set-cents
quaranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (235.744,62 €), IVA
inclòs.
Total: dos-cents seixanta-sis mil set-cents setanta-tres euros amb
vint-i-nou cèntims (266.773,29 €), IVA exclòs. Dos-cents noranta-dos
mil tres-cents cinquanta euros amb seixanta-dos cèntims (292.350,62 €),
IVA inclòs.
e) Criteris d’adjudicació: criteris dependents d’un juí de valor:
30 %. Criteris avaluables automàticament: 70 %.
f) Nombre d’ofertes rebudes: 5.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 24 de marzo de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de abril de 2014.
c) Contratista:
Lote 1: Cooperativa Valenciana Limitada Teletaxi. NIF F46221503.
Lote 2: Autos Diamond, SL. NIF B96668827.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta euros (51.460,00 €),
IVA excluido. Cincuenta y seis mil seiscientos seis euros (56.606,00 €),
IVA incluido.
Lote 2: doscientos catorce mil trescientos trece euros con veintinueve céntimos (214.313,29 €), IVA excluido. Doscientos treinta y
cinco mil setecientos cuarenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos
(235.744,62 €), IVA incluido.
Total: doscientos sesenta y seis mil setecientos setenta y tres euros
con veintinueve céntimos (266.773,29 €), IVA excluido. Doscientos
noventa y dos mil trescientos cincuenta euros con sesenta y dos céntimos (292.350,62 €), IVA incluido.
e) Criterios de adjudicación: criterios dependientes de un juicio de
valor: 30 %. Criterios evaluables automáticamente: 70 %.
f) Número de ofertas recibidas: 5.
València, 26 de setembre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 26 de septiembre de 2014.– El director general de Recursos Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
Num. 7378 / 10.10.2014
24284
Conselleria de Sanitat
Consellería de Sanidad
Licitació número 247/2014. Autorització d’ocupació temporal d’una oficina bancària i caixer automàtic en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. [2014/9067]
Licitación número 247/2014. Autorización de ocupación
temporal de una oficina bancaria y cajero automático en
el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.
[2014/9067]
1. Entitat adjudicadora
Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Departament de Salut València La Fe.
b) Dependència que tramita l’expedient: Secció de Contractació
Administrativa La Fe.
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Departament de Salut València La Fe. Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de València.
2) Domicili: Av. Femando Abril Martorell, 106, o en la web de licitació electrònica: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
3) Localitat i codi postal: 46026 València.
4) Telèfon: 961 24 44 94.
5) Telefax: 961 24 62 21.
6) Correu electrònic: ‹contractació_dslafe@gva.es›.
7) Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹http://www.contratacion.gva.es›.
8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: es podran
arreplegar fins a l’últim dia de presentació de proposicions en el
lloc abans indicat. Preu: 3,13 euros, IVA inclòs (Orde de preus de
24.05.2002, DOGV 25.06.2002).
d) Número d’expedient: 247/2014.
2. Objecte de l’autorització d’ocupació temporal.
a) Tipus: patrimonial.
b) Descripció: autorització d’ocupació temporal d’una oficina bancària i caixer automàtic en l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de
València.
c) Lloc d’execució: Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
1) Domicili: Av. Fernando Abril Martorell, 106.
2) Localitat i codi postal: 46026 València.
d) Termini d’execució: cinc anys.
e) Admissió de pròrroga: sí, podent ser prorrogada anualment de
mutu acord entre les parts sense que la duració total de l’autorització,
incloses les pròrrogues puga excedir deu anys.
CPV (Referència de nomenclatura): 66110000-4.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Criteris d’adjudicació si és el cas. Diversos criteris:
Orde
1
2
Ponderació Concepte
60
Major cànon
40
Criteris de qualitat
Fórmula matemàtica
Fórmula
Juí de valor
4. Cànon: 21.000 € (vint-i-un mil euros anuals)
2. Objeto de la autorización de ocupación temporal
a) Tipo: patrimonial.
b) Descripción: autorización de ocupación temporal de una oficina
bancaria y cajero automático en el Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitari i Politècnic La Fe.
1) Domicilio: av. Fernando Abril Martorell, 106.
2) Localidad y código postal: 46026 Valencia.
d) Plazo de ejecución: cinco años.
e) Admisión de prórroga: sí, pudiendo ser prorrogada anualmente de
mutuo acuerdo entre las partes sin que la duración total de la autorización, incluidas las prórrogas pueda exceder de diez años.
CPV (Referencia de nomenclatura): 66110000-4.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación en su caso. Varios criterios:
Orden Ponderación Concepto
1
60
Mayor canon
2
40
Criterios de calidad
Fórmula matemática
Fórmula
Juicio de valor
4. Canon: 21.000 € (veintiún mil euros anuales).
5. Presupuesto base de licitación
5. Pressupost base de licitació
Anualitat
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Sobre
3
2
1. Entidad adjudicadora:
Datos generales y datos para la obtención de la información
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. Departamento de Salud Valencia La Fe
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación
Administrativa La Fe.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Departamento de Salud Valencia La Fe. Hospital
Universitari i Politècnic La Fe de Valencia
2) Domicilio: av. Femando Abril Martorell, 106, o en la web de
licitación electrónica: ‹http://www.contratacion.gva.es›
3) Localidad y código postal: 46026 Valencia.
4) Teléfono: 961 24 44 94.
5) Telefax: 961 24 62 21.
6) Correo electrónico: ‹contratacion_dslafe@gva.es›
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹http://www.contratacion.gva.es›
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: se
podrán recoger hasta el último día de presentación de proposiciones
en el lugar arriba indicado. Precio: 3,13 euros, IVA incluido (Orden de
precios de 24.05.2002, DOGV 25.06.2002).
d) Número de expediente: 247/2014.
Importe
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
105.000,00 €
6. Garanties exigides
Provisional: no.
Definitiva: 12.000 € (dotze mil euros).
Anualidad
2015
2016
2017
2018
2019
Total
Importe
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
21.000,00 €
105.000,00 €
6. Garantías exigidas
Provisional: no.
Definitiva: 12.000 € (doce mil euros).
Sobre
3
2
Num. 7378 / 10.10.2014
24285
7. Requisits específics del contractista
a) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional, si és el cas: veure el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes.
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del trenté dia
natural, comptat a partir del següent a la publicació d’este anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) Modalitat de presentació: física.
c) Lloc de presentació:
1. Dependència Registre de l’Hospital Universitari i Politècnic La
Fe.
2. Domicili Av. Fernando Abril Martorell, 106.
3. Localitat i codi postal: 46026 València.
4. Adreça electrònica: ‹contractació_dslafe@gva.es›.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la
seua oferta: dos mesos des de l’obertura de les proposicions econòmiques.
9. Obertura de les ofertes
a) Descripció: obertura sobre documentació tècnica relativa a criteris que depenen d’un juí de valor i obertura de proposició econòmica.
c) Adreça: av. Fernando Abril Martorell, 106.
d) Localitat i codi postal: 46026 València.
e) Data i hora: es publicara en el perfil del contractant. El dia de
l’obertura de la documentació tècnica relativa a criteris que depenen
d’un juí de valor (sobre 2) serà el dotzé dia natural a partir de la data
límit de recepció d’ofertes, a la sala de juntes del centre abans indicat.
Si el dit dia fóra dissabte l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.
Hora: 10.00 h.
El lloc, dia i hora d’obertura de la proposició econòmica (sobre 3)
es publicara en el perfil del contractant.
10. Gastos de publicitat
L’import del present anunci serà per compte dels adjudicataris.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: ver el pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Altres informacions
Les propostes podran estar redactades en valencià o en castellà.
11. Otras informaciones
Las propuestas podrán estar redactadas en valenciano o en castellano.
València, 12 de setembre de 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Miguel Morales Linares.
Valencia, 12 de septiembre de 2014.– El director general de Recursos Económicos: Miguel Morales Linares.
8. Presentación de las ofertas
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del trigésimo
día natural, contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
b) Modalidad de presentación: física.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia Registro del Hospital Universitari i Politècnic La
Fe.
2. Domicilio av. Fernando Abril Martorell, 106.
3. Localidad y código postal 46026 Valencia.
4. Dirección electrónica: ‹contratacion_dslafe@gva.es›
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas
a) Descripción: apertura sobre documentación técnica relativa a
criterios que dependen de un juicio de valor y apertura de proposición
económica.
c) Dirección: av. Fernando Abril Martorell, 106.
d) Localidad y código postal: 46026 Valencia.
e) Fecha y hora: se publicará en el perfil del contratante. El día de la
apertura de la documentación técnica relativa a criterios que dependen
de un juicio de valor (sobre 2) será el duodécimo día natural a partir de
la fecha límite de recepción de ofertas, en la sala de juntas del centro
arriba indicado. Si dicho día fuese sábado la apertura se efectuará el
siguiente día hábil. Hora: 10.00 h.
El lugar, día y hora de apertura de la proposición económica (sobre
3) se publicara en el perfil del contratante.
10. Gastos de publicidad
El importe del presente anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Sanitat
24286
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número 89/2014.
Implantació del sistema d’informació clinicoassistencial
ORIÓN CLINIC (OC). [2014/9035]
Adjudicación y formalización del contrato número
89/2014. Implantación del sistema de información clínicoasistencial ORION CLINIC (OC). [2014/9035]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recursos Econòmics. Subdirecció General d’Infraestructures, Subministraments i Servicis. Servici d’Aprovisionament i Contractació. Carrer Misser Mascó, 31, 46010 València. Telèfon 961 928 428, fax 961 928 807.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Consejería de Sanidad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos. Subdirección General de Infraestructuras, Suministros y Servicios. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación.
Calle Micer Mascó, 31, 46010 Valencia. Teléfono 961 928 428, fax
961 928 807.
c) Número de expediente: 89/2014.
c) Número d’expedient: 89/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: implantació del sistema d’informació
clinicoassistencial ORION CLINIC (OC).
c) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7259, de 23 d’abril
del 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, regulació harmonitzada.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: implantación del sistema de información
clínico-asistencial ORION CLINIC (OC).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7259, de
23 de abril de 2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, regulación armonizada.
4. Pressupost base de licitació
El pressupost màxim de licitació, sense incloure l’IVA ascendix a la
quantitat d’un milió quatre-cents quaranta-un mil dos-cents dos euros
amb quaranta cèntims (1.441.202,40 €); import total d’un milió setcents quaranta-tres mil huit-cents cinquanta-quatre euros amb noranta
cèntims (1.743.854,90 €), IVA inclòs.
4. Presupuesto base de licitación
El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA asciende
a la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y un mil doscientos
dos euros con cuarenta céntimos (1.441.202,40 €); importe total de un
millón setecientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y cuatro
euros con noventa céntimos (1.743.854,90 €), IVA incluido.
5. Adjudicació i formalització del contracte
a) Data d’adjudicació: 17 de juliol del 2014.
b) Data de formalització del contracte: 4 de setembre de 2014.
c) Contractista: Everis Spain, SLU. Everis BPO, SLU, Clínicoassistencial, Unió Temporal d’Empreses. CIF núm. U-98651177.
d) Import d’adjudicació:
Un milió quatre-cents quaranta mil euros (1.440.000,00 €); IVA de
tres-cents dos mil quatre-cents (302.400,00 €); sent l’import total d’un
mil set-cents quaranta-dos mil quatre-cents euros (1.742.400,00 €).
6. Altres informacions: este projecte podrà ser cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) inclòs en el Programa
Operatiu FEDER CV.
5. Adjudicación y formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 17 de julio de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de septiembre de 2014.
c) Contratista: Everis Spain, SLU. Everis BPO, SLU, Clínico-Asistencial, Unión Temporal de Empresas. CIF núm. U-98651177.
d) Importe de adjudicación:
Un millón cuatrocientos cuarenta mil euros (1.440.000,00 €); IVA
de trescientos dos mil cuatrocientos (302.400,00 €); siendo el importe total de un mil setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos euros
(1.742.400,00 €).
6. Otras informaciones: Este proyecto podrá ser cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) incluido en el programa operativo FEDER CV.
València, 29 de setembre del 2014.– El director general de Recursos
Econòmics: Juan Miguel Morales Linares.
Valencia, 29 de septiembre de 2014.– El director general de Recursos Económicos: Juan Miguel Morales Linares.
Num. 7378 / 10.10.2014
Universitat Politècnica de València
Licitació número MY14/VCI/SE/75. Explotació del servei
de reprografia de la UPV. [2014/9063]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Universitat Politècnica de València.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació.
c) Número d’expedient: MY14/VCI/SE/75.
24287
Universitat Politècnica de València
Licitación número MY14/VCI/SE/75. Explotación del servicio de reprografía de la UPV. [2014/9063]
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Universitat Politècnica de València.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MY14/VCI/SE/75.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: explotació del servei de reprografia de
la UPV.
b) Divisió per lots i nombre: 1.
Número de lot: 1.
Descripció: explotació del servei de reprografia de la UPV.
Cànon mínim anual: 20.000 euros.
IVA: 4.200 euros.
c) Lloc d’execució:
Lot 1: Universitat Politècnica de València. Campus de Vera i campus de Gandia.
d) Termini d’execució: dos anys a partir de la data d’inici de l’activitat.
e) CPV (referència de nomenclatura): 79 5 2 0 000-5.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: explotación del servicio de reprografía
de la UPV.
b) División por lotes y número: 1.
Número de lote: 1.
Descripción: explotación del servicio de reprografía de la UPV.
Canon mínimo anual: 20.000 euros.
IVA: 2.400 euros.
c) Lugar de ejecución:
Lote 1: Universitat Politècnica de València. Campus de Vera y campus de Gandia
d) Plazo de ejecución: dos años a partir de la fecha de inicio de la
actividad.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 79 5 2 0 000-5.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris.
d) Criteris de adjudicació i la seua ponderació:
Lot 1: projecte d’explotació: 40 %; canon: 30 %; preu oferit: 30 %.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios.
d) Criterios de adjudicación y su ponderación:
Lote 1: proyecto de explotación: 40 %; canon: 30 %; precio ofertado: 30 %.
4. Canon mínim anual: 20.000 euros.
IVA: 2.400 euros.
4. Canon mínimo anual: 20.000 euros.
IVA: 2.400 euros.
5. Garanties
Provisional: no s’exigeix.
5. Garantías
Provisional: no se exige.
6. Obtenció de documents i d’informació
1. ‹http://www.upv.es/entidades/CYO/index-es.html›.
2. a) Entitat: Diazotec, horari de 09.30 a 14.00 hores i de 16.00 a
19.00 hores de dilluns a divendres.
b) Adreça: carrer del Taquígraf Martí, 18, baixos.
c) Localitat i codi postal: València 46005.
d) Telèfon: 963 953 900.
e) Fax: 963 749 301.
f) Data límit per a obtenir documents i informació: fins a l’últim dia
de presentació d’ofertes.
6. Obtención de documentación e información
1. ‹http://www.upv.es/entidades/CYO/index-es.html›.
2. a) Entidad: Diazotec, horario de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a
19.00 horas de lunes a viernes.
b) Domicilio: calle del Taquígrafo Martí, 18, bajo.
c) Localidad y código postal: Valencia 46005.
d) Teléfono: 963 953 900.
e) Fax: 963 749 301.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el
último día de presentación de ofertas.
7. Requisits específics del contractista
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional de conformitat amb el quadre de característiques del plec
de clàusules administratives particulars.
7. Requisitos específicos del contratista
a) Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o
profesional de conformidad con el cuadro de características del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals, comptadors des de
l’endemà de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si l’últim dia de termini coincidira en dissabte o dia
inhàbil, s’entendrà que este termini expira l’immediat dia hàbil posterior.
b) Documentació que cal presentar: es presentaran en tres sobres
separats (1, 2 i 3) els documents següents:
Sobre 1: documentació administrativa.
Sobre 2: documentació relativa als criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor.
Sobre 3: documentació relativa als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.
Tot això en la forma determinada en el plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. Si el último día de plazo coincidiera en sábado
o día inhábil, se entenderá que este plazo expira el inmediato día hábil
posterior.
b) Documentación a presentar: se presentarán en tres sobres separados (1, 2 y 3) los documentos siguientes:
Sobre 1: documentación administrativa.
Sobre 2: documentación relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio de valor.
Sobre 3: documentación relativa a los criterios de adjudicación
cuantificables de forma automática.
Todo ello en la forma determinada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Num. 7378 / 10.10.2014
c) Les gestions referents a la capacitat per a contractar de les empreses interessades a participar en la contractació es faran a les unitats corresponents de la Universitat Politècnica de València fins a les 48 hores
anteriors a la finalització del termini de presentació de proposicions.
24288
2n Adreça: camí de Vera, s/n.
3r Localitat i codi postal: València 46022.
O en qualsevol altre lloc de presentació d’acord amb l’article 38 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
e) Admissió de variants: no.
c) Las gestiones relativas a la capacidad para contratar de las empresas que estén interesadas en participar en la contratación, se realizarán
en las unidades correspondientes de la Universitat Politècnica de València hasta las 48 horas anteriores a la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Universitat Politècnica de València.
2.º Domicilio: camino de Vera, s/n.
3.º Localidad y código postal: Valencia 46022.
O en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
e) Admisión de variantes: no.
9. Obertura d’ofertes
a) Entitat: Universitat Politècnica de València, sala Nord edifici
Rectorat.
b) Adreça: camí de Vera, s/n.
c) Localitat: València.
d) Data: acabada la qualificació dels documents inclosos al sobre
1, la mesa de contractació acordarà la data d’obertura del sobre 2 i es
comunicarà per fax als licitadors.
e) Hora: 13.00.
9. Apertura de ofertas
a) Entidad: Universitat Politècnica de València, sala Norte edificio
Rectorado.
b) Domicilio: camino de Vera, s/n.
c) Localidad: Valencia.
d) Fecha: finalizada la calificación de los documentos incluidos en
el sobre 1, la mesa de contratación acordará la fecha de apertura del
sobre 2 y se comunicará por fax a los licitantes.
e) Hora: 13.00.
cia.
d) Lloc de presentació:
1r Entitat: Registre General de la Universitat Politècnica de Valèn-
10. Altres informacions
‹http://www.upv.es/entidades/CYO/index-es.html›.
12. Despeses d’anuncis
L’import d’aquest anunci anirà a càrrec dels adjudicataris.
13. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea
No procedeix.
València, 3 d’octubre de 2014.– El rector: Francisco José Mora Mas.
10. Otras informaciones
‹http://www.upv.es/entidades/CYO/index-es.html›.
11. Gastos de anuncios
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.
pea
12.Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión EuroNo procede.
Valencia, 3 de octubre de 2014.– El rector: Francisco José Mora
Mas.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
24289
Consellería de Bienestar Social
Notificació de requeriments de documentació per a la instrucció d’expedients de prestació de renda garantida de
ciutadania. Expedient número 3TC/MN080/R0110/2012 i
altres. [2014/9109]
Notificación de requerimientos de documentación para la
instrucción de expedientes de prestación de renta garantizada de ciudadanía. Expediente número 3TC/MN080/
R0110/2012 y otros. [2014/9109]
No s’han pogut practicar les notificacions personals a les persones
interessades de petició de documentació per a la instrucció de l’expedient, en relació amb l’Orde de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria
de Benestar Social, per la qual es regulen les bases de convocatòria de
la prestació de renda garantida de ciutadania, i se’n publica un extracte
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb
l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este
text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància, podran comparéixer en el termini de 10
dies des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social a Castelló, Secció Acció Comunitària, situada en l’avinguda dels
Germans Bou, número 81, de Castelló de la Plana, de 09.00 a 14.30
hores.
No habiéndose podido practicar las notificaciones personales a las
personas interesadas, de petición de documentación para la instrucción
del expediente, con relación a la Orden de 31 de julio de 2008, de la
Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan las bases de convocatoria de la prestación renta garantizada de ciudadanía, se procede a
la publicación de extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia del mismo, podrá comparecer en el
plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social en Castellón, Sección Acción Comunitaria,
sita en avenida Hermanos Bou, número 81, de Castellón de la Plana, de
09.00 a 14.30 horas.
Expedient número: 3TC/MN080/R0110/2012.
Persona interessada: David Blessing.
Últim domicili conegut: carrer del Mestre Breton, número 6, pis 7,
porta 14, 12005 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0110/2012.
Persona interesada: David Blessing.
Último domicilio conocido: calle Maestro Breton, número 6, piso 7,
puerta 14, 12005 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0221/2012.
Persona interessada: Costel Grajdan.
Últim domicili conegut: carrer de la Mare de Déu del Lledó, número
47, pis 2, porta dreta, 12001 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0221/2012.
Persona interesada: Costel Grajdan.
Último domicilio conocido: calle Virgen del Lidón, número 47, piso
2, puerta derecha, 12001 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0295/2013.
Persona interessada: Abdelmounaim El Bouchetaouy.
Últim domicili conegut: carrer de Lepant, número 78, pis planta
baixa, 12006 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0295/2013.
Persona interesada: Abdelmounaim El Bouchetaouy.
Último domicilio conocido: calle Lepanto, número 78, piso planta
baja, 12006 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0072/2014.
Persona interessada: Leonardo Vasile.
Últim domicili conegut: carrer de Benadresa, número 158, pis planta baixa, 12006 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0072/2014.
Persona interesada: Leonardo Vasile.
Último domicilio conocido: calle Benadresa, número 158, piso
planta baja, 12006 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0096/2014.
Persona interessada: Sylvester Okey Andrew.
Últim domicili conegut: carrer de Figueroles, número 12, pis 1,
porta 1, 12006 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0096/2014.
Persona interesada: Sylvester Okey Andrew.
Último domicilio conocido: calle Figueroles, número 12, piso 1,
puerta 1, 12006 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0181/2014.
Persona interessada: José Gauxax Duch.
Últim domicili conegut: carrer d’Antoni Maura, número 6, pis 3,
12001 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0181/2014.
Persona interesada: José Gauxax Duch.
Último domicilio conocido: calle Antonio Maura, número 6, piso 3,
12001 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0144/2014.
Persona interessada: Valentine Ojiekwe Ofoegbunam.
Últim domicili conegut: carrer dels Germans Quintero, número 25,
pis 5, porta 9, 12006 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0144/2014.
Persona interesada: Valentine Ojiekwe Ofoegbunam.
Último domicilio conocido: calle Hermanos Quintero, número 25,
piso 5, puerta 9, 12006 Castellón de la Plan.
Expedient número: 3TC/MN080/R0154/2014.
Persona interessada: Gheorghe Oaie.
Últim domicili conegut: carrer d’Amalia Fenollosa, número 2, pis
1, porta 1, 12004 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0154/2014.
Persona interesada: Gheorghe Oaie.
Último domicilio conocido: calle Amalia Fenollosa, número 2, piso
1, puerta 1, 12004 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0223/2014.
Persona interessada: Tomás Cano Safont.
Últim domicili conegut: carrer del Pare Jofre, número 19, pis 5,
porta 14, 12001 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0223/2014.
Persona interesada: Tomas Cano Safont.
Último domicilio conocido: calle Padre Jofre, número 19, piso 5,
puerta 14, 12001 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0269/2014.
Expediente número: 3TC/MN080/R0269/2014.
Num. 7378 / 10.10.2014
24290
Persona interessada: Carmen Fernández Gil.
Últim domicili conegut: carrer Casas de las Brevas, número 16, pis
3, 12004 Castelló de la Plana.
Persona interesada: Carmen Fernández Gil.
Último domicilio conocido: calle Casas de Las Brevas, número 16,
piso 3, 12004 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0283/2014.
Persona interessada: Ohiane Gartiz de la Fuente.
Últim domicili conegut: carrer de Tírig, número 2, pis 1, porta A,
12005 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0283/2014.
Persona interesada: Ohiane Gartiz de la Fuente.
Último domicilio conocido: calle Tirig, número 2, piso 1, puerta A,
12005 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0289/2014.
Persona interessada: Alberto Arrieta Manzano.
Últim domicili conegut: carrer de Terol, número 26, B, 12001 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0289/2014.
Persona interesada: Alberto Arrieta Manzano.
Último domicilio conocido: calle Teruel, número 26, B, 12001 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0325/2014.
Persona interessada: Vasilica Ilie.
Últim domicili conegut: carrer de Jordi Juan, número 107, pis 2,
porta 7, 12006 Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0325/2014.
Persona interesada: Vasilica Ilie.
Último domicilio conocido: calle Jorge Juan, número 107, piso 2,
puerta 7, 12006 Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0326/2014.
Persona interessada: Lourdes Cañada Madrigal.
Últim domicili conegut: avinguda de l’Alcora, número 261, 12101
Castelló de la Plana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0326/2014.
Persona interesada: Lourdes Cañada Madrigal.
Último domicilio conocido: avenida Alcora, número 261, 12101
Castellón de la Plana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0003/2013.
Persona interessada: Reyes Larrey Orozco.
Últim domicili conegut: carrer del País Valencià, número 31, bloc
A, pis 3, porta 10, 12110 l’Alcora.
Expediente número: 3TC/MN080/R0003/2013.
Persona interesada: Reyes Larrey Orozco.
Último domicilio conocido: calle Pais Valenciano, número 31, bloque A, piso 3, puerta 10, 12110 L’ Alcora.
Expedient número: 3TC/MN080/R0097/2014.
Persona interessada: Josefa Miralles Sánchez.
Últim domicili conegut: partida Masia Torner, 0, S, Aldea d’Araia,
12110 l’Alcora.
Expediente número: 3TC/MN080/R0097/2014.
Persona interesada: Josefa Miralles Sánchez.
Último domicilio conocido: partida Masia Torner, 0, S, Aldea de
Araya, 12110 L’Alcora.
Expedient número: 3TC/MN080/R0041/2014.
Persona interessada: José Ramón Carrión Soliva.
Últim domicili conegut: carrer de Lepant, número 16, pis planta
baixa, porta 1, 12590 Almenara.
Expediente número: 3TC/MN080/R0041/2014.
Persona interesada: Carrión Soliva José Ramón.
Último domicilio conocido: calle Lepanato, número 16, piso planta
baja, puerta 1, 12590 Almenara.
Expedient número: 3TC/MN080/R0213/2014.
Persona interessada: Adriano Peña Rodríguez.
Últim domicili conegut: carrer de Mossén Oliver, número 11, pis 1,
porta B, 12560 Benicàssim.
Expediente número: 3TC/MN080/R0213/2014.
Persona interesada: Adriano Peña Rodríguez.
Último domicilio conocido: calle Mosen Oliver, número 11, piso 1,
puerta B, 12560 Benicasim.
Expedient número: 3TC/MN080/R0023/2014.
Persona interessada: Juan Fernando Selva Muñoz.
Últim domicili conegut: camí Borom, partida de la Vall, número 3,
162, 12190 Borriol.
Expediente número: 3TC/MN080/R0023/2014.
Persona interesada: Juan Fernando Selva Muñoz.
Último domicilio conocido: camino Borom, partida la Vall, número
3, 162, 12190 Borriol.
Expedient número: 3TC/MN080/R0102/2013.
Persona interessada: Francisca Palomares Plaza.
Últim domicili conegut: carrer de Xilxes, número 8, pis 1, porta
esquerra, 12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0102/2013.
Persona interesada: Francisca Palomares Plaza.
Último domicilio conocido: calle Xilxes, número 8, piso 1, puerta
izquierda, 12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0099/2014.
Persona interessada: Rodica Necoara.
Últim domicili conegut: avinguda de les Corts Valencianes, número
35, pis 1, porta 5, 12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0099/2014.
Persona interesada: Rodica Necoara.
Último domicilio conocido: avenida Cortes Valencianas, número 35,
piso 1, puerta 5, 12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0156/2014.
Persona interessada: Naima Aadraoui.
Últim domicili conegut: carrer de Franco Ricart, número 3 S, pis 1,
12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0156/2014.
Persona interesada: Naima Aadraoui.
Último domicilio conocido: calle Franco Ricart, número 3 S, piso
1, 12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0239/2014.
Persona interessada: Isabel Galera Flores.
Últim domicili conegut: carrer de Maria Auxiliadora, número 1, pis
2, porta esquerra, 12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0239/2014.
Persona interesada: Isabel Galera Flores.
Último domicilio conocido: calle María Auxiliadora, número 1, piso
2, puerta izquierda, 12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0260/2014.
Persona interessada: Jovana Rodas Moral.
Expediente número: 3TC/MN080/R0260/2014.
Persona interesada: Jovana Rodas Moral.
Num. 7378 / 10.10.2014
24291
Últim domicili conegut: carrer Major, número 5, pis 3, 12530 Borriana.
Último domicilio conocido: calle Mayor, número 5, piso 3, 12530
Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0267/2014.
Persona interessada: Lucretia Dragomir.
Últim domicili conegut: carrer de l’Ecce Homo, número 26, pis 1,
12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0267/2014.
Persona interesada: Lucretia Dragomir.
Último domicilio conocido: calle Ecce Homo, número 26, piso 1,
12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0342/2014.
Persona interessada: Ionela Ramona Mica.
Últim domicili conegut: carrer d’Almesias, número 21, pis 4, porta
A, 12530 Borriana.
Expediente número: 3TC/MN080/R0342/2014.
Persona interesada: Ionela Ramona Mica.
Último domicilio conocido: calle Almesias, número 21, piso 4,
puerta A, 12530 Burriana.
Expedient número: 3TC/MN080/R0277/2014.
Persona interessada: Gheorghita Ancuta Iacob.
Últim domicili conegut: carrer de Poncio Torrellas, número 29, pis
1, 12180 Cabanes.
Expediente número: 3TC/MN080/R0277/2014.
Persona interesada: Gheorghita Ancuta Iacob.
Último domicilio conocido: calle Poncio Torrellas, número 29, piso
1, 12180 Cabanes.
Expedient número: 3TC/MN080/R0136/2014.
Persona interessada: Tomasz Zygmunt Wieczorek.
Últim domicili conegut: carrer de Goya, número 1, pis B, 12528
la Llosa.
Expediente número: 3TC/MN080/R0136/2014.
Persona interesada: Tomasz Zygmunt Wieczorek.
Último domicilio conocido: calle Goya, número 1, piso B, 12528
La Llosa.
Expedient número: 3TC/MN080/R0119/2014.
Persona interessada: Oscar Julia Esteve.
Últim domicili conegut: carrer de Peruga, número 29, pis 3, porta
F, 12593 Moncofa.
Expediente número: 3TC/MN080/R0119/2014.
Persona interesada: Oscar Julia Esteve.
Último domicilio conocido: calle Peruga, número 29, piso 3, puerta
F, 12593 Moncofa.
Expedient número: 3TC/MN080/R0312/2014.
Persona interessada: Vladimirs Timcenko.
Últim domicili conegut: carrer d’Isaac Peral, número 8, pis 3, porta
B, 12593 Moncofa.
Expediente número: 3TC/MN080/R0312/2014.
Persona interesada: Vladimirs Timcenko.
Último domicilio conocido: calle Isaac Peral, número 8, piso 3,
puerta B, 12593 Moncofa.
Expedient número: 3TC/MN080/R0231/2014.
Persona interessada: Vanesa Nebot Tomás.
Últim domicili conegut: avinguda Central, número 8, escala 3, pis
3, 12594 Orpesa.
Expediente número: 3TC/MN080/R0231/2014.
Persona interesada: Vanesa Nebot Tomas.
Último domicilio conocido: avenida Central, número 8, escalera 3,
piso 3, 12594 Oropesa del Mar.
Expedient número: 3TC/MN080/R0040/2014.
Persona interessada: Brahim Ait Aouhmad.
Últim domicili conegut: avinguda de la Mare de Déu dels Àngels,
número 46, pis 1, 12170 Sant Mateu.
Expediente número: 3TC/MN080/R0040/2014.
Persona interesada: Brahim Ait Aouhmad.
Último domicilio conocido: avenida Mare de Deu Dels Angels,
número 46, piso 1, 12170 Sant Mateu.
Expedient número: 3TC/MN080/R0476/2013.
Persona interessada: Fátima El Abdlaqui.
Últim domicili conegut: carrer de Loreto, número 186, pis 1, 12596
Torreblanca.
Expediente número: 3TC/MN080/R0476/2013.
Persona interesada: Fátima El Abdlaqui.
Último domicilio conocido: calle Loreto, número 186, piso 1, 12596
Torreblanca.
Expedient número: 3TC/MN080/R0305/2014.
Persona interessada: Alejandra López Castillo.
Últim domicili conegut: carrer de Sant Sebastià, número 41, pis 1,
12500 Vinaròs.
Expediente número: 3TC/MN080/R0305/2014.
Persona interesada: Alejandra López Castillo.
Último domicilio conocido: calle San Sebastián, número 41, piso
1, 12500 Vinaros.
Expedient número: 3TC/MN080/R0204/2014.
Persona interessada: Adrian Marius Nicolae.
Últim domicili conegut: carrer del Rosari, número 7, 12135 Vistabella del Maestrazgo.
Expediente número: 3TC/MN080/R0204/2014.
Persona interesada: Adrian Marius Nicolae.
Último domicilio conocido: calle Rosario, número 7, 12135 Vistabella del Maestrazgo.
Se l’advertix que, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic d’Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, si en el termini de 10 dies a partir
de la recepció de la petició de documentació no s’aporta el document
requerit, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb una resolució prèvia que serà dictada en els termes que preveu l’article 42 de la
llei esmentada.
Si la documentació requerida es troba en poder d’altres organismes
o administracions públiques, es considerarà evacuat el tràmit a què es
referix el paràgraf anterior si presenta en deu dies, en el Registre de la
Direcció Territorial de Benestar Social, o en els altres llocs previstos
en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, sol·licitud de documentació davant de l’organisme o adminis-
Se le advierte que, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, si en el plazo de 10 días a
partir de la recepción de la petición de documentación no se aporta el
documento requerido, se le tendrá por desistido en su petición, previa
Resolución que será dictada en los términos previstos en el artículo 42
de dicha ley.
Si la documentación requerida se encuentra en poder de otros organismos o administraciones públicas, se tendrá por evacuado el trámite
a que se refiere el párrafo anterior si presenta en 10 días, en el Registro
de la Dirección Territorial de Bienestar Social, o en los demás lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, solicitud de documentación ante dicho orga-
Num. 7378 / 10.10.2014
24292
tració pública esmentat, sense perjuí de l’aportació de la documentació
requerida en el moment que estiga en poder de la persona sol·licitant.
nismo o administración pública, sin perjuicio de la aportación de la
documentación requerida en el momento obre en poder de la persona
solicitante.
Castelló de la Plana, 1 d’octubre de 2014.– La directora territorial
de Benestar Social: Pilar Badenas Escura.
Castellón de la Plana, 1 de octubre de 2014.– La directora territorial
de Bienestar Social: Pilar Badenas Escura.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció de
menors. Expedient número VGG 1173-1174/2008 i altres.
[2014/9058]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
24293
Consellería de Bienestar Social
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número VGG 1173-1174/2008 y
otros. [2014/9058]
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social,
Secció de Protecció i Inserció de Menors, situada en Rambla Méndez
Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por LA Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 10
días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la sede
de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e
Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante,
de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: VGG 1173-1174/2008.
Persona interessada: Victòria Hernández Martínez.
Últim domicili conegut: carrer de Cocentaina, 3, 4t D, 0384 Alcoi
(Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de dates 1 de setembre de 2014 i 3 de setembre de 2014, en les quals
s’adopten els acords següents: desemparament d’urgència de data 1 de
setembre de 2014, acolliment residencial en centre de les menors E.
M. H. i V. M. H. i correcció d’errors en dades de filiació de la menor
E. M. H.
Expediente número: VGG 1173-1174/2008.
Persona interesada: Victoria Hernández Martínez.
Último domicilio conocido: calle Cocentaina, 3, 4.º D, 0384 Alcoy
(Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 1 de septiembre de 2014, y 3 de septiembre de 2014,
en las que se adoptan los siguientes acuerdos: desamparo de urgencia
de fecha 1 de septiembre de 2014 y acogimiento residencial en centro
de las menores E. M. H. y V. M. H. y corrección de errores en datos de
filiación de la menor E. M. H.
Expedient número: JRV 127/2014.
Persones interessades: Joani de Jesús Mora i Juliett Erika Osorio.
Últim domicili conegut: plaça d’Enrique López Vidal, 10, baixos,
03008 Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 16 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificació del desemparament d’urgència de data 19.02.2014 mantenint la
guarda en centre del menor M. A. M. O.
Expediente número: JRV 127/2014.
Personas interesadas: Joani de Jesús Mora y Juliett Erika Osorio.
Último domicilio conocido: plaza Enrique López Vidal, 10, bajo,
03008 Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 16 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: ratificación del desamparo de urgencia de fecha 19.02.2014
manteniendo la guarda en centro del menor M. A. M. O.
Expedient número: NCS 164-205/2014.
Persona interessada: Laura Peñalver Vilches.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
trasllat de centre des del 12 de setembre de 2014 de J. D. M. P., i des del
16 de setembre de 2014 d’I. M. P.
Expediente número: NCS 164-205/2014.
Persona interesada: Laura Peñalver Vilches.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: traslado de centro desde el 12 de septiembre de 2014 a J. D.
M. P., y 16 de septiembre de 2014 a I. M. P.
Expedient número: NCS 580/2011.
Persona interessada: Jorge Carlos Garrido Armesto.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
variació de guarda, d’acolliment residencial en centre a acolliment familiar amb família educadora com a mesura provisional durant la tramitació del procediment d’acolliment amb data 11 de setembre de 2014 de
la menor M. D. G. R.
Expediente número: NCS 580/2011.
Persona interesada: Jorge Carlos Garrido Armesto.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de septiembre 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: variación de guarda, de acogimiento residencial en centro a
acogimiento familiar con familia educadora como medida provisional
durante la tramitación del procedimiento de acogimiento con fecha 11
de septiembre de 2014 de la menor M. D. G. R.
Expedient número: IGM 97/2014.
Persona interessada: Miguel Contreras Magdalena.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
estimatòria de guarda i acolliment residencial en centre per un període
de sis mesos del menor F. D. C. B.
Expediente número: IGM 97/2014.
Persona interesada: Miguel Contreras Magdalena.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: estimatoria de guarda y acogimiento residencial en centro
por un periodo de seis meses del menor F. D. C. B.
Expedient número: VGG 162-163/2002.
Persona interessada: José Luis Puente Verdeja.
Últim domicili conegut: avinguda de València, 52, 3r, 5t, 03700
Dénia (Alacant).
Expediente número: VGG 162-163/2002.
Persona interesada: José Luis Puente Verdeja .
Último domicilio conocido: avenida Valencia, 52, 3.º, 5.º, 03700
Dénia (Alicante).
Num. 7378 / 10.10.2014
24294
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 18 de juny de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de la guarda i de l’acolliment residencial en centre i alta en centre
de dia de les menors S. P. M. i M. C. P. M.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 18 de junio de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de la guarda y del acogimiento residencial en centro y alta
en Centro de Día de las menores S. P. M. y M. C. P. M.
Expedient número: VGG 162/2002.
Persona interessada: José L. Puente Verdeja.
Últim domicili conegut: avinguda de València, 52, 3, 5, 03700
Dénia (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 6 d’agost de 2014 i 20 d’agost de 2014, en les quals s’adopten
els acords següents: desemparament d’urgència, tutela automàtica i acolliment residencial en centre i no ratificar el desemparament d’urgència
de data 6 d’agost de 2014 mantenint la guarda en centre a petició del seu
progenitor de la menor S. P. M.
Expediente número: VGG 162/2002
Persona interesada: José L. Puente Verdeja
Último domicilio conocido: avenida Valencia, 52, 3, 5, 03700 Dénia
(Alicante)
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 6 de agosto de 2014 y 20 de agosto de 2014, en las que
se adoptan los siguientes acuerdos: desamparo de urgencia, tutela automática y acogimiento residencial en centro y no ratificar el desamparo
de urgencia de fecha 6 de agosto de 2014 manteniendo la guarda en
centro a petición de su progenitor de la menor S. P. M.
Expedient número: MTM 653-654-655/2013.
Persona interessada: Priscila Potira Carreras Dos Santos.
Últim domicili conegut: carrer de Mario Pastor Sempere, 23, 3r
esq., Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
trasllat de centre amb efectes des de l’11 de setembre de 2014 dels
menors B. D. F. L., A. C. D. S. i F. D. C. D. S.
Expediente número: MTM 653-654-655/2013.
Personas interesadas: Priscila Potira Carreras Dos Santos.
Último domicilio conocido: calle Mario Pastor Sempere, 23, 3.º
izqda., Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: traslado de centro con efectos desde el 11 de septiembre de
2014 de los menores B. D. F. L., A. C. D. S. y F. D. C. D. S.
Expedient número: JMR 853/2007.
Persones interessades: David Heredia Fernández i Tamara Ródenas
Pulgada.
Últim domicili conegut: carrer del Tomillo, 2, 03300 Orihuela (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en les quals s’adopten els acords següents:
cessament de les mesures de protecció de guarda i acolliment residencial per reagrupament familiar amb els seus pares i alta en centre de dia
amb efecte 27 d’agost de 2014 de la menor S. H. R.
Expediente número: JMR 853/2007.
Personas interesadas: David Heredia Fernández y Támara Ródenas
Pulgada.
Último domicilio conocido: calle Tomillo, 2, 03300 Orihuela (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en las que se adoptan los
siguientes acuerdos: cese de las medidas de protección de guarda y acogimiento residencial por reagrupamiento familiar con sus padres y alta
en centro de Día con efecto 27 de agosto de 2014 de la menor S. H. R.
Expedient número: RSG 600-601/2014.
Persones interessades: Wilson Núñez Vega i Genoveva Alcaraz
Sáez.
Últim domicili conegut: carrer de la Tercera Edad, 7, 03300 Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: rectificació d’errors respecte a les dades de filiació de la menor M. A. N. A.
Expediente número: RSG 600-601/2014.
Personas interesadas: Wilson Nuñez Vega y Genoveva Alcaraz
Sáez.
Último domicilio conocido: calle Tercera Edad, 7, 03300 Orihuela
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: rectificación de errores respecto a los datos de filiación de la
menor M. A. N. A.
Expedient número: IDB 528/2014
Persones interessades: Jorge Joaquín Carretero i Teresa Biceño.
Últim domicili conegut: carrer de Joaquín María López, 8, 5t, 03009
Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: no-ratificació del desemparament d’urgència per majoria d’edat de la menor
L. C. B.
Expediente número: IDB 528/2014.
Personas interesadas: Jorge Joaquín Carretero y Teresa Biceño.
Último domicilio conocido: calle Joaquín María López, 8, 5.º,
03009 Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: no ratificación del desamparo de urgencia por mayoría de edad
de la menor L. C. B.
Expedient número: IDB 56/2014.
Persona interessada: Mohamed Hassar.
Últim domicili conegut: carrer de l’Acequia Aluibla, El Mansegal,
7, 03312 Los Desamparados, Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 7 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat
de centre amb data 7 d’agost de 2014 del menor Y. Z. V.
Expediente número: IDB 56/2014.
Persona interesada: Mohamed Hassar.
Último domicilio conocido: calle Acequia Aluibla, El Mansegal, 7,
03312 Los Desamparados, Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 7 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: traslado de centro con fecha 7 de agosto de 2014 del menor
Y. Z. V.
Expedient número: RSG 376-377/2014.
Persona interessada: Cristina Daniela Mihut.
Últim domicili conegut: carrer de la Ronda Santo Domingo, 12, 3r
B, 03300 Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: ratificació del desemparament d’urgència de data 19 de maig de 2014 mantenint la guarda en centre de les menors M. A. M. i I. L. M.
Expediente número: RSG 376-377/2014.
Persona interesada: Cristina Daniela Mihut.
Último domicilio conocido: calle Ronda Santo Domingo, 12, 3.º B,
03300 Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante,
de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
ratificación del desamparo de urgencia de fecha 19 de mayo de 2014 manteniendo la guarda en centro de las menores M. A. M. y I. L. M.
Num. 7378 / 10.10.2014
24295
Expedient número: IGM 98/2014.
Persona interessada: Natalia Volkova.
Últim domicili conegut: carrer del Maestro Caballero, 4 D, 03004
Rojales (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: guarda
i acolliment residencial en centre per un període de sis mesos de la
menor P. V.
Expediente número: IGM 98/2014.
Persona interesada: Natalia Volkova.
Último domicilio conocido: calle Maestro Caballero, 4 D, 03004
Rojales (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: guarda y acogimiento residencial en centro por un periodo de
seis meses de la menor P. V.
Expedient número: IGM 1016/2009.
Persona interessada: Elier Ruíz Pérez.
Últim domicili conegut: centre penitenciari Albolote, carretera
Colomera, km 6, 18220 Albolote (Granada).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: rectificar d’ofici la Resolució de 28 de maig de 2014, del menor I. N. R.
Expediente número: IGM 1016/2009.
Persona interesada: Elier Ruíz Pérez.
Último domicilio conocido: centro Penitenciario Albolote, carretera
Colomera, km. 6, 18220 Albolote (Granada).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: rectificar de oficio la resolución de fecha 28 de mayo de 2014
del menor I. N. R.
Expedient número: JMR 768-769/2013.
Persones interessades: Richard Hernández Saura i Jessica López
Gómez.
Últim domicili conegut: carrer de Sant Bernat, 18, 21 D, 03690 Sant
Vicent del Raspeig (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: suspensió del règim de visites amb son pare mantenint el de l’àvia paterna de
les menors A. H. L. i D. H. L.
Expediente número: JMR 768-769/2013.
Personas interesadas: Richard Hernández Saura y Jessica López
Gómez.
Último domicilio conocido: calle San Bernardo, 18, 21 D, 03690
San Vicente del Raspeig (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: suspensión del régimen de visitas con su padre manteniendo el
de la abuela paterna de las menores A. H. L. y D. H. L.
Expedient número: JRV 438-440/2014.
Persona interessada: Víctor E. Slotiuk.
Últim domicili conegut: carrer del Pintor Picasso, 60, 2n esquerra,
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat
de centre amb data 27 d’agost de 2014 dels menors L. M. E. S. i J. E. S.
Expediente número: JRV 438-440/2014.
Persona interesada: Víctor E. Slotiuk.
Último domicilio conocido: calle Pintor Picasso, 60, 2.º izquierda,
03690 San Vicente del Raspeig (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: traslado de centro con fecha 27 de agosto de 2014 de los menores L. M. E. S. y J. E. S.
Expedient número: IGM 75/2014.
Persones interessades: Jesica Castillo Pajares i José Luis Castro
Sánchez.
Últim domicili conegut: carrer de la Vila de Xiva, 3, 4, 4, Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 24 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
desemparament d’urgència, tutela automàtica i acolliment residencial
en centre de la menor N. C. C.
Expediente número: IGM 75/2014.
Personas interesadas: Jesica Castillo Pajares y José Luis Castro
Sánchez.
Último domicilio conocido: calle Villa de Chiva, 3, 4,4, Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: desamparo de urgencia, tutela automática y acogimiento
residencial en centro de la menor N. C. C.
Expedient número: JMR 1334-1335-1336/2007.
Persona interessada: Noelia López Pacheco.
Últim domicili conegut: carrer de Matilde Peñaranda, 48, bungalou
3, 03193 Torrevieja (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 13 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: autoritzar la permanència amb sa mare, caps de setmana i períodes vacacionals
que determine el centre dels menors J. L. P., A. B. L. i J. B. L.
Expediente número: JMR 1334-1335-1336/2007.
Persona interesada: Noelia López Pacheco.
Último domicilio conocido: calle Matilde Peñaranda, 48, bungalow
3, 03193 Torrevieja (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 13 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: autorizar la permanencia con su madre, fines de semana y
periodos vacacionales que determine el centro de los menores J. L. P.,
A. B. L. y J. B. L.
Expedient número: NCS 839/2009.
Persones interessades: Ismael Urrutia Rodríguez i Vanessa Lozano
Martínez.
Últim domicili conegut: desconegut a Villena (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
variació de guarda, d’acolliment residencial en centre a acolliment familiar permanent amb família educadora amb data d’efecte 15 de setembre
de 2014 sense consentiment dels progenitors del menor D. U. L.
Expediente número: NCS 839/2009.
Personas interesadas: Ismael Urrutia Rodríguez y Vanessa Lozano
Martínez.
Último domicilio conocido: desconocido en Villena (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: variación de guarda, de acogimiento residencial en centro
a acogimiento familiar permanente con familia educadora con fecha de
efecto 15 de septiembre de 2014 sin consentimiento de los progenitores
del menor D. U. L.
Expedient número: NCS 1559/2007.
Persones interessades: Literas Marín i Laurenta Dobre.
Últim domicili conegut: desconegut a València..
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 17 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
Expediente número: NCS 1559/2007.
Personas interesadas: Literas Marín y Laurenta Dobre.
Último domicilio conocido: desconocido en Valencia.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 17 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguien-
Num. 7378 / 10.10.2014
24296
variació de guarda, d’acolliment familiar provisional amb família educadora de la menor A. M.
te acuerdo: variación de guarda, de acogimiento familiar provisional
con familia educadora de la menor A. M.
Contra estes resolucions, les persones interessades poden interposar un recurs davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que
establixen els articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, i en la disposició addicional tercera del Reglament
de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat pel Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 26 de setembre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 26 de septiembre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
24297
Consellería de Bienestar Social
Notificació d’acte de mer tràmit. Expedient número NCS
814/2011. [2014/9054]
Notificación de acto de mero trámite. Expediente número
NCS 814/2011. [2014/9054]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal a la interessada, de l’acte administratiu que s’indica a continuació, es procedix a
publicar-ne un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de conformitat amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació
amb l’article 61 d’este text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada, del acto administrativo que a continuación se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo
texto legal.
Para que la persona interesada pueda tener conocimiento íntegro
del acto que se relaciona y quede constancia de tal conocimiento, podrá
comparecer en el plazo de 10 días desde la publicación del presente
anuncio en el DOCV, en la Dirección Territorial de Bienestar Social,
Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en Rambla Mendez
Núñez, 41, 10ª planta, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a la interesada que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaídos en su derecho al referido
trámite.
Perquè la persona interessada puga tindre coneixement íntegre de
l’acte que es relaciona i en quede constància, podrà comparéixer en el
termini de 10 dies des de la publicació del present anunci en el DOCV,
en la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i
Inserció de Menors, sítia en Rambla Méndez Núñez, 41, 10a planta, de
09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament a la interessada que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se la tindrà per decaiguda en el seu dret al tràmit.
Expedient número: NCS 814/2011.
Persona interessada: Isabel Hernández Noriega.
Últim domicili conegut: Ambaixada de Cuba, paseo de la Habana,
194, 4t A, 28036 Madrid.
Acte administratiu de tràmit de la Direcció Territorial de Benestar
Social d’Alacant, de data 20 d’agost de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: autoritzar la permanència de la menor i el seu fill amb la seua
tia Guadalupe des del 10 d’agost de 2014 al 22 d’agost de 2014 de la
menor T. I. J. H.
Expediente número: NCS 814/2011.
Persona interesada: Isabel Hernández Noriega.
Último domicilio conocido: Embajada de Cuba, paseo de la Habana,
194, 4.º A, 28036 Madrid.
Acto administrativo de trámite de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en el que se
adopta el siguiente acuerdo: autorizar la permanencia de la menor y su
hijo con su tía Guadalupe desde el 10 de agosto de 2014 al 22 de agosto
de 2014 de la menor T. I. J. H.
Alacant, 29 de setembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 29 de septiembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
24298
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de protecció
de menors. Expedient número IGB 594/2009 i altres.
Notificación de resoluciones en materia de protección
de menores. Expediente número IGB 594/2009 y otros.
[2014/9055]
[2014/9055]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies, des de la publicació del present anunci en el DOCV, en la seu de la
Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció
de Menors, sítia en Rambla Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a
14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por LA Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de 10
días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la sede
de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección de Protección e
Inserción de Menores, sita en Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante,
de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: IGB 594/2009.
Persona interessada: Nelida Martínez Brocal.
Últim domicili conegut: carrer La Lima, 22, 03114 El Rebolledo
(Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: trasllat de centre amb data 2 de setembre de 2014 de la menor A. V. G. M.
Expediente número: IGB 594/2009.
Persona interesada: Nelida Martínez Brocal.
Último domicilio conocido: calle La Lima, 22, 03114 El Rebolledo
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: traslado de centro con fecha 2 de septiembre de 2014 de la
menor A. V. G. M.
Expedient número: JRV 402/2013.
Persona interessada: Francisco Mendoza Galera i María Mercedes
del Vaudo Mínguez.
Últim domicili conegut: carrer Mestre Márquez, 6, baix, 03004 Alacant.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de l’acolliment residencial en centre per mesura judicial en centre
educatiu mantenint el desemparament i tutela del menor F. J. M. D. V.
Expediente número: JRV 402/2013.
Persona interesada: Francisco Mendoza Galera y María Mercerdes
del Vaudo Mínguez.
Último domicilio conocido: calle Maestro Márquez, 6, bajo, 03004
Alicante.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese del acogimiento residencial en centro por medida judicial
en centro educativo manteniendo el desamparo y tutela del menor F. J.
M. D. V.
Expedient número: RSG 639/2013.
Persona interessada: Juan C. Flores Fernández i Fuensanta Pavón
Torres.
Últim domicili conegut: carrer Palombar, 11, 4t, 1, 03204 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 2 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
desestimar l’acolliment familiar sol·licitat pels besoncles de la menor
N. F. P.
Expediente número: RSG 639/2013.
Persona interesada: Juan C. Flores Fernández y Fuensanta Pavón
Torres.
Último domicilio conocido: calle Palombar, 11, 4.º, 1, 03204 Elche
(Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 2 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: desestimar el acogimiento familiar solicitado por los tíos abuelos de la menor N. F. P.
Expedient número: RSG 290/2014.
Persona interessada: Carlos Rodrigo García i Tamara García Torres.
Últim domicili conegut: carrer Francisco Bonet Fernández, 7, 2n,
1r, 03206 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 10 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent:
variació de guarda d’acolliment residencial a acolliment familiar permanent provisional amb família extensa de la menor I. R. G.
Expediente número: RSG 290/2014.
Persona interesada: Carlos Rodrigo García y Tamara García Torres.
Último domicilio conocido: calle Francisco Bonete Fernández, 7,
2.º, 1.º, 03206 Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 10 de septiembre de 2014, en la que se adopta el
siguiente acuerdo: variación de guarda de acogimiento residencial a
acogimiento familiar permanente provisional con familia extensa de la
menor I. R. G.
Expedient número: VGG 154-155/2014.
Persona interessada: Nora Karbouchi i Souad Kharbouchi.
Últim domicili conegut: carrer Germans González Selva, 22, 6t,
porta 3, 03206 Elx (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 3 de setembre de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
desestimar la sol·licitud d’acolliment familiar de la tia materna i règim
de visites de les menors M. M. K. i S. M. K.
Expediente número: VGG 154-155/2014.
Persona interesada: Nora Karbouchi y Souad Kharbouchi.
Último domicilio conocido: calle Hermanos González Selva, 22, 6.º,
puerta 3, 03206 Elche (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante, de fecha 3 de septiembre de 2014, en las que se adopta el
siguiente acuerdo: desestimar la solicitud de acogimiento familiar de
la tía materna y régimen de visitas de las menores M.M.K. Y S.M.K.
Num. 7378 / 10.10.2014
24299
Expediente número: JRV 364/2014.
Persona interesada: Rubén Antonio Gómez y Verónica Juarez Roma.
Expedient número: JRV 364/2014.
Persona interessada: Rubén Antonio Gómez i Verónica Juárez
Roma.
Últim domicili conegut: carrer Ginés García Esquitinio, 49, 3r D,
03206 Elx (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 20 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: no ratificació del desemparament d’urgència de data 2 de juliol de 2014 per
reagrupament familiar de la menor N. G. J.
Último domicilio conocido: calle Ginés García Esquitinio, 49, 3.º
D, 03206 Elche (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 20 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: no ratificación del desamparo de urgencia de fecha 2 de julio
de 2014 por reagrupamiento familiar de la menor N. G. J.
Expedient número: JMR 1371/2005.
Persona interessada: María Soledad Fernández Heredia.
Últim domicili conegut: carrer Adolfo Clavarana, 19, 2n, 03300
Orihuela (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament de les mesures de protecció del desemparament, tutela i acolliment
residencial per reagrupament familiar amb data 31 d’agost de 2014 de
la menor J. M. M. F.
Expediente número: JMR 1371/2005.
Persona interesada: María Soledad Fernández Heredia.
Último domicilio conocido: calle Adolfo Clavarana, 19, 2.º, 03300
Orihuela (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: cese de las medidas de protección del desamparo, tutela y
acogimiento residencial por reagrupamiento familiar con fecha 31 de
agosto de 2014 de la menor J. M. M. F.
Expedient número: VGG 497-498/2010.
Persona interessada: María José Oliver Jiménez.
Últim domicili conegut: carrer Calp, 18, 2n, 03725 Teulada (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, de data 27 d’agost de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
cessament de l’estada temporal amb la seua tia paterna i autoritzar la
permanència amb son pare, caps de setmana i períodes vacacionals que
determine el centre dels menors I. C. O. i E. C. O.
Expediente número: VGG 497-498/2010.
Persona interesada: María José Oliver Jiménez.
Último domicilio conocido: calle Calpe, 18, 2.º, 03725 Teulada
(Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en las que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de la estancia temporal con su tía paterna y autorizar la
permanencia con su padre, fines de semana y periodos vacacionales que
determine el centro de los menores Y. C. O. y E. C. O.
Expedient número: JMR 1058/2008 i 621/2011.
Persona interessada: José A. Moreno Martínez.
Últim domicili conegut: centre Penitenciari Alacant II, autovia
A-31, km. 66, 03400 Villena (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 27 d’agost de 2014, en la qual s’adopta l’acord següent: cessament d’atenció en Centre de Dia amb efecte de 27 d’agost de 2014, dels
menors J. M. M .M. i J. M. M.
Expediente número: JMR 1058/2008 y 621/2011.
Persona interesada: José A. Moreno Martínez.
Último domicilio conocido: centro Penitenciario Alicante II, autovía
A-31, km. 66, 03400 Villena (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 27 de agosto de 2014, en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese de atención en Centro de Día con efecto de 27 de agosto
de 2014, de los menores J. M. M. M. y J. M. M.
Expedient número: JMR/IDB 438-440/2014.
Persona interessada: Víctor Eduard Slotiuk i Silvana Celia Cardarelli.
Últim domicili conegut: desconegut a Sant Vicent del Raspeig (Alacant).
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant,
de data 24 de setembre de 2014, en les quals s’adopta l’acord següent:
ratificar el desemparament d’urgència de data 18 de juny de 2014 i de
13 de juny de 2014 i mantenir la guarda en centre dels menors L. M.
S. i J. E. S.
Expediente número: JMR/IDB 438-440/2014.
Persona interesada: Víctor Eduard Slotiuk y Silvana Celia Cardarelli.
Último domicilio conocido: desconocido en San Vicente del Raspeig (Alicante).
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Alicante, de fecha 24 de septiembre de 2014, en la que se adopta el siguiente acuerdo: ratificar el desamparo de urgencia de fecha 18 de junio de
2014 y de 13 de junio de 2014 manteniendo la guarda en centro de los
menores L. M. S. y J. E. S.
Contra estes resolucions, els interessats podran interposar recurs
davant de l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb el que establixen els
articles 779 i 780 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament
Civil, i la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures de
Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana, aprovat pel
Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Contra dichas resoluciones, los interesados podrán interponer recurso ante el orden jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, y en la disposición adicional tercera del Reglamento de Medidas
de Protección Jurídica del Menor en la Comunitat Valenciana, aprobado
por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno Valenciano.
Alacant, 29 de setembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 29 de septiembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria de Benestar Social
24300
Consellería de Bienestar Social
Notificació de tràmits d’audiència. Expedient número EBS
585-586/2014 i altres. [2014/9056]
Notificación de trámites de audiencia. Expediente número
EBS 585-586/2014 y otros. [2014/9056]
Atés que no s’han pogut realitzar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen pertinente podrán comparecer en el
plazo de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial
de Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita
en Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a los interesados que en el caso de no
comparecer en ese plazo, se les tendrá por decaídos en su derecho a
aducir alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Perquè les persones interessades puguen al·legar-hi i presentar els
documents i les justificacions que estimen pertinents podran comparéixer, en el termini de 10 dies, des de la publicació del present anunci en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, sítia a
l’avinguda Rambla Méndez Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament als interessats que en el cas que no hi
compareguen en eixe termini, es considerarà que han desistit del dret a
adduir al·legacions i aportar documents o justificacions.
Expedient número: EBS 585-586/2014.
Persones interessades: Juan Manuel Pertusa Romera i Esther Joaquina Caparrós Gil.
Últim domicili conegut: carrer Advocat Pérez Mirete, 1, 4t B, 03011
Alacant.
Tràmits d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de 4 de setembre de 2014, en els quals s’adopten els acords
següents: procediment de declaració de situació legal de desemparament
i procediment d’acolliment familiar de les menors A. P. C. i E. P. C.
Expediente número: EBS 585-586/2014.
Personas interesadas: Juan Manuel Pertusa Romera y Esther Joaquina Caparrós Gil.
Último domicilio conocido: calle Abogado Pérez Mirete, 1, 4.º B,
03011 Alicante.
Trámites de Audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar
Social de Alicante, de fecha 4 de septiembre de 2014, en los que se
adoptan los siguientes acuerdos: procedimiento de declaración de situación legal de desamparo y procedimiento de acogimiento familiar de las
menores A. P. C. y E. P. C.
Expedient número: NCS 41/2014.
Persona interessada: Victoriano Tormo Cerdá.
Últim domicili conegut: desconegut a Alacant.
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant, de 19 de setembre de 2014, en la qual s’adopta l’acord
següent: procediment de desestimació de règim de visites del menor
H. T. G.
Expediente número: NCS 41/2014.
Persona interesada: Victoriano Tormo Cerdá.
Último domicilio conocido: desconocido en Alicante.
Trámite de Audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 19 de septiembre de 2014, en la que se adopta
el siguiente acuerdo: procedimiento de desestimación de régimen de
visitas del menor H. T. G.
Expedient número: VGG 94-95/2013.
Persones interessades: Vanesa Martínez Navarro i Wadii Abdelhalim Chebbak.
Últim domicili conegut: carrer Pintor Sorolla, 28, 03350 Cox (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de 25 de setembre de 2014, en què s’adopta l’acord següent:
procediment d’acolliment preadoptiu i suspensió de règim de visites
dels menors M. A. CH. M. i E. M. N.
Expediente número: VGG 94-95/2013.
Personas interesadas: Vanesa Martínez Navarro y Wadii Abdelhalim
Chebbak.
Último domicilio conocido: calle Pintor Sorolla, 28, 03350 Cox
(Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 25 de septiembre de 2014, en la que adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de acogimiento pre-adoptivo y suspensión de régimen de visitas de los menores M. A. CH. M. y E. M. N.
Expedient número: VGG 101/2014.
Persona interessada: Dolores Fernández Marín.
Últim domicili conegut: carrer Sant Blai, 64, 03780 Pego (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de 25 de setembre de 2014, en què s’adopta l’acord següent:
procediment d’acolliment preadoptiu i denegació de règim de visites de
la menor S. F. M.
Expediente número: VGG 101/2014.
Persona interesada: Dolores Fernández Marín.
Último domicilio conocido: calle San Blas, 64, 03780 Pego (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 25 de septiembre de 2014, en la que adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de acogimiento pre-adoptivo y denegación de régimen de visitas de la menor S. F. M.
Expedient número: RSG 412/2014.
Persona interessada: Rosa Ana Gragera Alacid i José María Corcoles Saurin.
Últim domicili conegut: desconegut a Elx (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de 29 de setembre de 2014, en què s’adopta l’acord següent:
procediment de ratificació de situació legal de desemparament de la
menor J. C. G.
Expediente número: RSG 412/2014.
Persona interesada: Rosa Ana Gragera Alacid y José María Corcoles
Saurin.
Último domicilio conocido: desconocido en Elche (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 29 de septiembre de 2014, en la que adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de ratificación de situación legal de
desamparo de la menor J. C. G.
Alacant, 29 de setembre de 2014 – El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Alicante, 29 de septiembre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
24301
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificació de resolució. Expedient número ESEMDI/2014/31/12. [2014/9110]
Notificación de resolución. Expediente número ESEMDI/2014/31/12. [2014/9110]
No s’ha pogut practicar la notificació de forma personal i directa a
l’interessat de l’acte administratiu dictat en l’expedient de subvenció
que s’indica a continuació, i es procedix a la publicació d’un extracte
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò
que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en
relació amb l’article 61 d’este text legal.
No habiéndose podido practicar la notificación de forma personal
y directa al interesado del acto administrativo dictado en el expediente
de subvención que a continuación se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo
61 del mismo texto legal.
Expedient: ESEMDI/2014/31/12.
Titular: Somgesfor, Coop. V.
Últim domicili conegut: c/ Enmig, 23. 12002 Castelló de la Plana.
Assumpte: resolució dictada pel conseller d’Economia, Indústria,
Turisme i Ocupació en data 8 de setembre de 2014, d’arxivament de la
sol·licitud d’ajuda directa a la inversió.
Expediente: ESEMDI/2014/31/12
Titular: Somgesfor, Coop. V.
Último domicilio conocido: c/ En Medio, 23. 12002 Castellón de
la Plana.
Asunto: Resolución dictada por el conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo en fecha 08.09.2014, de archivo de la solicitud de
ayuda directa a la inversión.
Norma reguladora: Orde 35/2012, de 22 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Formació i Ocupació, reguladora de les bases per a la concessió d’ajudes a cooperatives i societats laborals, i Resolució de 5 de
març de 2014, del conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
de convocatòria de les dites ajudes per a l’exercici 2014.
Perquè l’interessat puga tindre coneixement íntegre de l’acte i en
quede constància, podrà comparéixer en el termini de 10 dies des de
la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, en el Servici de R. Entitats d’Economia Social de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, situat en el
carrer de Navarro Reverter, 2, de València, de dilluns a divendres, de
09.00 a 14.30 hores.
Norma reguladora: Orden 35/2012, de 22 de junio, de la Consellería
de Educación, Formación y Empleo, reguladora de las bases para la
concesión de ayudas a cooperativas y sociedades laborales, y Resolución de 5 de marzo de 2014, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, de convocatoria de dichas ayudas para el ejercicio 2014.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia del mismo, podrá comparecer en el plazo de 10
días desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana, en el Servicio de R. Entidades de Economía
Social de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social, sito en la c/ Navarro Reverter, 2, de Valencia, de lunes a viernes,
de 09.00 a 14.30 horas.
València, 1 d’octubre de 2014.– El director general de Treball, Cooperativisme i Economia Social: Felipe Codina Bellés.
Valencia, 1 de octubre de 2014.– El director general de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social: Felipe Codina Bellés.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
24302
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Informació pública de l’autorització del pla de restauració
per a l’explotació de recursos de la secció A) denominada Adzaila, número RCA 107, terme municipal de Pego.
Expedient MIVARI/2014/57/03. [2014/9061]
Información pública de la autorización del plan de restauración para la explotación de recursos de la sección A)
denominada Adzaila, número RCA 107, término municipal
de Pego. Expediente MIVARI/2014/57/03. [2014/9061]
Pavimentos Bituminosos Serrano, SL ha sol·licitat autorització del
pla de restauració per a l’explotació de recursos de la secció A) de la
Llei de Mines, denominada Adzaila, número RCA 107, del cadastre de
rústica del terme municipal de Pego (Alacant), i consta en l’expedient
MIVARI/2014/57/03 el pla de restauració.
Cosa que es fa pública en compliment d’allò que preceptua el Reial
Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres, a fi que els qui es consideren afectats d’alguna manera
per l’activitat de què es tracta, puguen formular-hi per escrit, durant el
termini de 30 dies a partir de l’endemà d’esta publicació, les observacions pertinents davant d’este Servici Territorial d’Energia d’Alacant.
Por Pavimentos Bituminosos Serrano, SL se ha solicitado autorización del plan de restauración para la explotación de recursos de la
sección A) de la Ley de Minas, denominada Adzaila, número RCA 107,
del catastro de rústica en el término municipal de Pego (Alicante), constando en el expediente MIVARI/2014/57/03 el plan de restauración.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el
Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio
afectado por actividades mineras, a fin de que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad de que se trata, puedan formular por escrito, durante el plazo de 30 días a partir del día siguiente a
la presente publicación, las observaciones pertinentes ante este Servicio
Territorial de Energía de Alicante.
Alacant, 24 de setembre de 2014.– El cap del Servici Territorial
d’Energia: Ramón Esplugas Pérez.
Alicante, 24 de septiembre de 2014.– El jefe del Servicio Territorial
de Energía: Ramón Esplugas Pérez.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació
Notificació d’acta d’inspecció (VGM, SL, VS-2004-034).
[2014/9043]
Intentada la notificació expressa a Valenciana de Gestión y Mediación, SL, de l’acta d’inspecció, d’11 de setembre de 2014, i atés que
no s’ha pogut realitzar, en virtut del que disposa l’article 59.4 de la Llei
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per mitjà del
present anunci, es procedix a notificar l’extracte de l’acta.
24303
Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo
Notificación de acta de inspección (VGM, SL, VS-2004034). [2014/9043]
Inspeccionat: Valenciana de Gestión y Mediación, SL, corredoria
d’assegurances inscrita en el Registre Especial de Mediadors d’Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la
Comunitat Valenciana amb el número VS-2004-034.
Data de l’actuació: 11 de setembre de 2014.
Consta l’acta d’inspecció de 8 pàgines redactades i de 181 pàgines
que en constituïxen els annexos i formen una unitat inseparable.
A causa del caràcter reservat del procediment d’inspecció s’indica
que el contingut íntegre de l’acta es troba a disposició dels interessats
en la seu de la Unitat de Mediació en Assegurances, sítia a València,
Complex Administratiu 9 d’octubre, carrer Castán Tobeñas, 77. Torre
II. 46018. València
Els interessats disposen de quinze dies, hàbils, comptadors a partir
de l’endemà de la recepció de la present notificació, per a formularhi al·legacions i proposar les proves que estimen pertinents, tot això
d’acord amb el que establix l’article 72 del Reial Decret Legislatiu
6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades.
Intentada la notificación expresa a Valenciana de Gestión y Mediación, SL, del acta de inspección de fecha 11 de septiembre de 2014, no
habiendo podido practicarse esta, en virtud de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio se procede a notificar el extracto del
acta.
Inspeccionado: Valenciana de Gestión y Mediación, SL, correduría
de seguros inscrita en el Registro Especial de Mediadores de Seguros,
Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat Valenciana con el número VS-2004-034.
Fecha de la actuación: 11 de septiembre de 2014.
Consta el acta de inspección de 8 páginas redactadas y de 181 páginas que constituyen sus anexos, formando una unidad inseparable.
Debido al carácter reservado del procedimiento de inspección se
indica que el contenido integro del acta se encuentra a disposición de
los interesados en la sede de la Unidad de Mediación en Seguros, sita en
Valencia, complejo administrativo 9 d’Octubre, calle Castán Tobeñas,
77. Torre II. 46018. Valencia
Los interesados disponen de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la recepción de la presente notificación, para formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen pertinentes, todo ello
de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
València, 30 de setembre de 2014.– El director general d’Economia:
Raúl Martín Calvo.
Valencia, 30 de septiembre de 2014.– El director general de Economía: Raúl Martín Calvo.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24304
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
Resolució de 2 d’octubre de 2014, de la Direcció General
de Centres i Personal Docent, per la qual se cita els interessats en el procediment ordinari número 5/000310/2014
per a comparéixer en la via jurisdiccional. [2014/9188]
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario
número 5/0000310/2014 a comparecer en la vía jurisdiccional. [2014/9188]
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció Quinta, ha reclamat d’esta unitat
administrativa l’expedient referit al procediment que es descriu.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, ha reclamado de
esta unidad administrativa el expediente referido al procedimiento que
se describe.
1. Recurrentes:
Asociación de Madres y Padres del CP Vicente Pla Paredes
2. Interesados:
Afectados por la interposición del presente recurso en el expediente
administrativo.
3. Descripción:
Recurso contra la Resolución de 31 de julio de 2013, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se resuelven los
expedientes de renovación, incorporación y modificación de los convenios y conciertos educativos de Educación Infantil, educación especial,
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
ciclos formativos (DOCV 7082, 05.08.2013).
4. Referencia del tribunal:
Procedimiento ordinario núm. 5/0000310/2014.
NIG: 46250-33-3-2013-0004806.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se acuerda remitir al
tribunal el expediente de referencia y emplazar a los interesados en los
procedimientos descritos, a fin de que puedan comparecer en la vía
jurisdiccional en el plazo de nueve días, si lo estiman conveniente, por
medio de un escrito en la forma debida, dirigido al Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta.
1. Recurrent:
Associació de Mares i Pares del CP Vicente Pla Paredes
2. Interessats:
Afectats per la interposició del present recurs en l’expedient administratiu.
3. Descripció:
Recurs contra la Resolució de 31 de juliol de 2013, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es resolen els expedients de
renovació, incorporació i modificació dels convenis i concerts educatius
d’Educació Infantil, educació especial, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius (DOCV 7082,
05.08.2013).
4. Referència del tribunal:
Procediment ordinari núm. 5/000310/2014.
NIG: 46250-33-3-2013-0004806.
D’acord amb el que preveu l’article 49 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, s’acorda remetre al tribunal
l’expedient de referència i citar els interessats en els procediments descrits a fi que puguen comparéixer en la via jurisdiccional en el termini
de nou dies, si ho estimen convenient, per mitjà d’un escrit en la forma
deguda, dirigit al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quinta.
València, 2 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7378 / 10.10.2014
24305
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificació de la revocació de la classificació empresarial i de cancel·lació de la inscripció. Expedient número
O-1487-2011-7. [2014/9115]
Notificación de la revocación de la clasificación empresarial y de cancelación de la inscripción. Expediente número
O-1487-2011-7. [2014/9115]
S’ha intentat la notificació expressa a l’interessat en els termes
i procediments previstos en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, reguladora del Procediment Administratiu Comú, i com que
no s’ha pogut realitzar, en virtut del que disposa l’article 59.5 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Procediment
Administratiu Comú, per mitjà d’este anunci se li notifica l’acord adoptat per la Comissió de Classificació i Registres en la reunió de data 15
de maig de 2014.
Intentada la notificación expresa al interesado en los términos y
procedimientos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común, no
habiendo podido practicarse esta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio
se le notifica el acuerdo adoptado por la Comisión de Clasificación y
Registros en su reunión de fecha 15 de mayo de 2014.
Interessat:
«Expedient núm.: O-1487-2011-7
Empresa: Arquiproco-08, SL
NIF/CIF: B54368261
Domicili: c/ Esperança, 18
Població i CP: Sant Vicent del Raspeig 03690
Interessat:
«Expediente núm.: O-1487-2011-7
Empresa: Arquiproco-08, SL
NIF/CIF: B54368261
Domicilio: c/ Esperanza, 18
Población y CP: San Vicente del Raspeig 03690
Ref.: SUB/SCC/as/mmjf
La Comissió de Classificació i Registres de la Junta Superior de
Contractació Administrativa de la Generalitat, en la reunió de data 15
de maig de 2014, ha adoptat l’acord següent:
«Primer. Per acord de la Comissió de Classificació i Registres de
data 23 de març de 2009 es va concedir a l’empresa abans mencionada,
als efectes establits en l’article 65 del text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, la classificació com a empresa contractista d’obres en
els grups, subgrups i categories següents:
Classificació empresarial atorgada per la Generalitat Valenciana
Ref.: SUB/SCC/as/mmjf
La Comisión de Clasificación y Registros de la Junta superior de
Contratación Administrativa de la Generalitat, en su reunión de fecha
15/05/14, ha adoptado el siguiente acuerdo:
«Primero. Por acuerdo de la Comisión de Clasificación y Registros de fecha 23 de marzo de 2009 se concedió a la empresa arriba
citada, a los efectos establecidos en el artículo 65 del Texto Refundido
(RDL 3/2011) de la Ley de Contratos del Sector Público, la clasificación
como empresa contratista de obras en los grupos, subgrupos y categorías siguientes:
Clasificación empresarial otorgada por la Generalitat Valenciana
Data de l’acord de classificació: 23 de març de 2009
Fecha del acuerdo de clasificación: 23/03/09
Activitat
O
O
O
Grup
C
C
C
Subgrup
2
4
6
Categoria
A
B
A
Segon. Al no haver-se complit el requeriment previ i segons el que
disposa l’article 4.1, apartat a), i 5.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desplega parcialment la Llei de Contractes del Sector
Públic, en data 9 de gener de 2014 la Secretaria de la Junta Superior de
Contractació Administrativa va acordar iniciar d’ofici l’expedient de
revisió de les classificacions atorgades a l’empresa i donar audiència a
l’empresa i a qualsevol persona interessada en el procediment, per un
termini de quinze dies hàbils comptat des de l’endemà de la notificació,
a fi que pogueren formular les al·legacions o presentar els documents
que consideraren convenients per a la defensa dels seus drets.
Tercer. Intentada la notificació expressa a l’interessat en els termes
i procediments previstos en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i atés que no s’ha pogut
dur a terme, es publica edicte en el DOCV de data 11 de març de 2014.
Una vegada transcorregut el termini establit en el tràmit d’audiència,
per part de l’empresa no s’han presentat al·legacions ni s’han aportat
documents.
Quart. D’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret
817/2009, la no aportació fins el termini i en la forma deguda dels documents requerits a l’empresa és equivalent a la no acreditació de la seua
solvència econòmica i financera després del tancament de l’últim exercici comptable anual, la qual cosa impedix el manteniment de la seua
classificació de conformitat amb el que establix l’article 70 de la Llei.
En virtut d’això, conclosa la tramitació de l’expedient de revisió
en els termes que preveuen els articles 4 i 5 del Reial Decret 817/2009,
acorda:
Primer. Revocar i deixar sense efecte la classificació concedida a
l’empresa Arquiproco-08, SL, per acord d’esta Comissió de 23 de març
Actividad
O
O
O
Grupo
C
C
C
Subgrupo
2
4
6
Categoría
A
B
A
Segundo. No habiéndose dado cumplimiento al requerimiento previo y según lo dispuesto en el artículo 4.1, apartado a), y 5.4 del Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley de Contratos del Sector Público, en fecha 9 de enero de 2014 la
Secretaría de la Junta Superior de Contratación Administrativa acordó
iniciar de oficio el expediente de revisión de las clasificaciones otorgadas a la empresa y dar audiencia a la empresa y a cualesquiera personas
interesadas en el procedimiento, por un plazo de quince días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación, a fin de que pudieran formular las alegaciones o presentar los documentos que estimasen pertinentes
para la defensa de sus derechos.
Tercero. Intentada la notificación expresa al interesado en los términos y procedimientos establecidos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y no
habiendo podido practicarse esta se publica edicto en el DOCV de fecha
11 de marzo de 2014. Transcurrido el plazo establecido en el trámite de
audiencia, por parte de la empresa no se han presentado alegaciones ni
se han aportado documentos.
Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 817/2009, la no aportación en tiempo y forma de los documentos
requeridos a la empresa es equivalente a la no acreditación de su solvencia económica y financiera tras el cierre del último ejercicio contable
anual, lo que impide el mantenimiento de su clasificación de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley.
En su virtud, concluida la tramitación del expediente de revisión en
los términos previstos en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 817/2009,
acuerda:
Primero. Revocar y dejar sin efecto la clasificación concedida a la
empresa Arquiproco-08, SL, por acuerdo de esta Comisión de 23 de
Num. 7378 / 10.10.2014
24306
de 2009, per no haver acreditat el manteniment de la seua solvència
econòmica i financera en el seu últim exercici comptable anual.
Segon. Autoritzar la cancel·lació de la inscripció de l’empresa en la
Secció Primera del Registre de Contractistes i Empreses Classificades
de la Generalitat.»
Contra el mencionat acord, que no esgota la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant del conseller d’Hisenda i Administració Pública, en el termini d’un mes a partir
de la recepció d’esta notificació, de conformitat amb el que establixen
els articles 107, 114 i 115 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.»
I perquè servisca de notificació a l’interessat s’expedix este edicte.
marzo de 2009, por no haber acreditado el mantenimiento de su solvencia económica y financiera en su último ejercicio contable anual.
Segundo. Autorizar la cancelación de la inscripción de la empresa
en la Sección Primera del Registro de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Generalitat.»
Contra dicho acuerdo, que no agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso de alzada ante el conseller de
Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un mes a partir de la
recepción de esta notificación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 107, 114 y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
Y para que sirva de notificación al interesado se expide el presente
edicto.
València, 24 de setembre de 2014.– La subsecretària: Carmela Cots
Soler.
Valencia, 24 de septiembre de 2014.– La subsecretaria: Carmela
Cots Soler.
Num. 7378 / 10.10.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
24307
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Informació pública de l’expedient FOCUPAVP/14/2014,
d’ocupació de terrenys de la via pecuària Vereda de l’Alt
de la Lloma i Foia Fonda, per a la instal·lació d’una
canonada d’aigua potable. [2014/9094]
Información pública del expediente FOCUPAVP/14/2014,
de ocupación de terrenos de la vía pecuaria Vereda del
Alto de la Lloma y Foya Fonda, para la instalación de una
tubería de agua potable. [2014/9094]
Als efectes previstos en l’article 33 de la Llei 3/2014, d’11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana, i
l’article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
se sotmet a informació pública l’expedient FOCUPAVP 14/2014 d’ocupació de terrenys de la via pecuària vereda de l’Alt de la Lloma i Foia
Fonda per a la instal·lació de canonada d’aigua potable des del punt de
connexió de la xarxa municipal d’aigües a la bassa de reg en la partida
Fegendur del terme municipal de Penàguila.
Cosa que es fa pública perquè puga ser examinat l’expedient en les
oficines de la Direcció Territorial d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient d’Alacant, situades en el carrer Churruca, núm. 29, 4a planta,
i formular totes les al·legacions que crega oportunes en el termini d’un
mes, a partir de la publicació d’este anunci.
A los efectos previstos en el artículo 33 de la Ley 3/2014, de 11 de
julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana,
y del artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública el expediente FOCUPAVP/14/2014 de ocupación de terrenos de la vía pecuaria vereda del
Alto de la Lloma y Foya Fonda para la instalación de tubería de agua
potable desde el punto de enganche de la red municipal de aguas a balsa
de riego en partida Fechadur del término municipal de Penáguila.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente
en las oficinas de la Dirección Territorial de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente de Alicante, sitas en la calle Churruca, núm. 29, 4.ª
planta, y formular cuantas alegaciones estime oportunas en el plazo de
un mes, a partir de la publicación del presente anuncio.
Alacant, 23 de setembre de 2014.‒ El director territorial: Francisco
Javier Sogorb Guerra.
Alicante, 23 de septiembre de 2014.‒ El director territorial: Francisco Javier Sogorb Guerra.
Num. 7378 / 10.10.2014
24308
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
Informació pública de les autoritzacions ambientals integrades atorgades. Expedient número AAI/06/2012 i altres.
[2014/9096]
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Información pública de las autorizaciones ambientales
integradas otorgadas. Expediente número AAI/06/2012 y
otros. [2014/9096]
De conformitat amb la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de
la Contaminació i Qualitat Ambiental, i d’acord amb l’article 40, apartat
3, d’esta, resolc:
De conformidad con la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención
de la Contaminación y Calidad Ambiental, y de acuerdo con el artículo
40, apartado 3, de la misma, resuelvo:
Únic
Donar publicitat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a
les autoritzacions ambientals integrades atorgades a diverses activitats
industrials per mitjà de les resolucions del director territorial d’Alacant
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, i que es
relacionen en l’annex d’esta resolució.
El contingut integre de les resolucions pot consultar-se en l’adreça
d’Internet: ‹http://www.cma.gva.es/ricv›, web de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. Els expedients es troben al Servici
Territorial de Medi Ambient, carrer Churruca, 29, 5a planta, d’Alacant.
Contra les resolucions de la llista, que no esgoten la via administrativa, s’hi podrà presentar recurs d’alçada, d’acord amb el que disposa
l’article 37 del Decret 127/2006, davant del director general Qualitat
Ambiental de la Conselleria en el termini d’un mes des de l’endemà de
la publicació d’esta resolució d’acord amb el que disposen els articles
114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Único
Dar publicidad en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana a las
autorizaciones ambientales integradas otorgadas a diferentes actividades
industriales mediante las resoluciones del director territorial de Alicante
de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y
que se relacionan en el anexo de la presente resolución.
El contenido integro de las resoluciones puede consultarse en la
dirección de Internet: ‹http://www.cma.gva.es/ricv›, web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Los expedientes
obran en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, calle Churruca, 29,
5.ª planta, de Alicante.
Contra las resoluciones listadas, que no ponen fin a la vía administrativa, se podrá presentar recurso de alzada de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 37 del Decreto 127/2006, ante el director general Calidad
Ambiental de la Consellería de en el plazo de un mes desde el siguiente
al de la publicación de la presente resolución de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Alacant, 22 de setembre de 2014.– El director territorial: Francisco
Javier Sogorb Guerra.
Alicante, 22 de septiembre de 2014.– El director territorial: Francisco Javier Sogorb Guerra.
ANNEX
ANEXO
Expedient AAI/06/2012
Resolució de 5 de maig de 2014, de la Direcció Territorial d’Alacant
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la
qual es modifica no substancialment l’autorització ambiental integrada
atorgada a la mercantil Sabospa, SL, per a una planta fixa de classificació i valorització de residus inerts de la construcció i demolició i residus
vegetals al terme municipal d’Alacant [NIMA 0300010020], inscrita en
el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el número
675/AAI/CV.
Expediente AAI/06/2012
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección Territorial de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifica no sustancialmente la autorización ambiental
integrada otorgada a la mercantil Sabospa SL., para una planta fija de
clasificación y valorización de residuos inertes de la construcción y
demolición y residuos vegetales en el término municipal de Alicante [NIMA 0300010020], inscrita en el Registro de Instalaciones de la
Comunitat Valenciana con el número 675/AAI/CV.
Expedient AAI/06/2011
Resolució de 17 de juny de 2014, de la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per
la qual s’atorga a Arenas del Valle, SL, l’autorització ambiental integrada per a un abocador de residus inerts, al terme municipal de Biar (Alacant), que queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat
Valenciana amb el núm. 688/AAI/CV [NIMA: 0300010498].
Expediente AAI/06/2011
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección Territorial
de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se otorga a Arenas del Valle, SL, la autorización
ambiental integrada para un vertedero de residuos inertes, en el término
municipal de Biar (Alicante), quedando inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el núm. 688/AAI/CV [NIMA:
0300010498].
Razón social: Arenas del Valle, SL.
CIF: B03921517.
Ubicación instalación: parcelas 94, 119, 120, 121, 142 y 143. Polígono 12.
UTM: X: 692.882,7; X: 692.882,7. Huso 30 ED50.
Término municipal y población: Biar (Alicante).
Núm. registro de AAI: 688/AAI/CV.
Raó social: Arenas del Valle, SL.
CIF: B03921517.
Ubicació instal·lació: parcel·les 94, 119, 120, 121, 142 i 143. Polígon 12.
UTM: X: 692.882,7; X: 692.882,7. Fus 30 ED50.
Terme municipal i població: Biar (Alacant).
Núm. registre AAI: 688/AAI/CV.
Expedient AAI/12/2010
Resolució de 17 de juny de 2014, de la Direcció Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per
la qual s’atorga a Urbaser, SA, l’autorització ambiental integrada per a
un abocador de residus inerts, en el terme municipal d’Elx (Alacant),
que queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 687/AAI/CV [NIMA: 0300009923]
Expediente AAI/12/2010
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección Territorial
de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se otorga a Urbaser, SA, la autorización ambiental
integrada para un vertedero de residuos inertes, en el término municipal de Elche (Alicante), quedando inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el núm. 687/AAI/CV [NIMA:
0300009923]
Num. 7378 / 10.10.2014
24309
Raó social: Urbaser, SA.
CIF: A79524054.
Ubicació instal·lació: parcel·les 421,844 i 1068. Polígon 163.
UTM: X: 705.368,85; Y: 4.244.140,87. Fus 30 ED50.
Terme municipal i població: Elx (Alacant).
Núm. registre AAI: 687/AAI/CV.
Razón social: Urbaser, SA.
CIF: A79524054.
Ubicación instalación: Parcelas 421,844 y 1068. Polígono 163.
UTM: X: 705.368,85; Y: 4.244.140,87. Huso 30 ED50.
Término municipal y población: Elche (Alicante).
Núm. registro de AAI: 687/AAI/CV.
Expedient AAI/02/2011
Resolució de 4 d’agost de 2014, de la Direcció Territorial d’Alacant
de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la
qual s’atorga a l’empresa Excavaciones Blas Antequera, SL, l’autorització ambiental integrada per a una planta de selecció i transferència
de residus no perillosos, al terme municipal del Verger (Alacant), que
queda inscrita en el Registre d’Instal·lacions de la Comunitat Valenciana amb el núm. 693/AAI/CV [NIMA: 0300008690].
Expediente AAI/02/2011
Resolución de 4 de agosto de 2014, de la Dirección Territorial
de Alicante de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se otorga a la empresa Excavaciones Blas Antequera, SL, la autorización ambiental integrada para una planta de selección y transferencia de residuos no peligrosos, en el término municipal
de El Verger (Alicante), quedando inscrita en el Registro de Instalaciones de la Comunitat Valenciana con el núm. 693/AAI/CV [NIMA:
0300008690].
Razón social: Excavaciones Blas Antequera SL.
CIF: B53094330
Ubicación instalación: c/ Elche, núm. 28.
UTM: X: 759.680; 4.305.600. Huso 30 ETRS89
Término municipal y población: El Verger (Alicante).
Núm. registro de AAI: 693/AAI/CV.
Raó social: Excavaciones Blas Antequera, SL.
CIF: B53094330.
Ubicació instal·lació: c/ Elx, núm. 28.
UTM: X: 759.680; Y 4.305.600. Fus 30 ETRS89.
Terme municipal i població: el Verger (Alacant).
Núm. registre AAI: 693/AAI/CV.
Num. 7378 / 10.10.2014
24310
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
Notificació en extracte d’acord d’inici i comunicació de resolució. Expedient sancionador número SANPER/2014/102/03 i una altre. [2014/9128]
Notificación en extracto de acuerdo de inicio y comunicación de resolución. Expediente sancionador número SANPER/2014/102/03 y otro. [2014/9128]
Atés que no s’ha pogut realitzar la notificació de formal personal i
directa als interessats de l’acte administratiu que s’indica a continuació,
se’n procedix a la publicació d’un extracte en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles
59.5 i 61 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Por no haberse podido practicar la notificación de formal personal
y directa a los interesados del acto administrativo que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Procediment: acord d’inici
Expedient
SANPER/2014/102/03
DNI
43791510Q
Titular
Fulgencio Pérez Hernández
Últim domicili conegut
c/ Antonio Machado,
bahía de Torrevieja IV, 58-3-3
03183, Torrevieja
Domicili CSE (opcional)
CSE Torrevieja
c/ Galeón, 6,
03182, Torrevieja
Procediment: comunicació de resolució
Expedient
SANPER/2014/072/03
DNI
49760742N
Titular
Últim domicili conegut
av. Rei Jaume I, 16-3r-A
03501, Benidorm
Karina Cabrera Abarca
Domicili CSE (opcional)
CSE Benidorm
av. l’Aigüera (edif. Gemelos XVII)
núm. 8
03501, Benidorm
* * * * *
Procedimiento: acuerdo de inicio
Expediente
DNI
SANPER/2014/102/03
43791510Q
Titular
Fulgencio Pérez Hernández
Último domicilio conocido
c/ Antonio Machado,
bahía de Torrevieja IV, 58-3-3
03183, Torrevieja
Domicilio CSE (opcional)
CSE Torrevieja
c/ Galeón, 6,
03182, Torrevieja
Procedimiento: comunicación resolución
Expediente
SANPER/2014/072/03
DNI
Titular
49760742N Karina Cabrera Abarca
Último domicilio conocido
av. Rei Jaume I, 16-3.º-A
03501, Benidorm
Domicilio CSE (opcional)
CSE Benidorm
av. L'Aigüera (edif. Gemelos XVII),
núm. 8
03501, Benidorm
Perquè l’interessat puga tindre coneixement íntegre de l’acte i que
en quede constància, podrà comparéixer en el termini de 10 dies des
de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, en la Direcció Territorial d’Ocupació d’Alacant, siti en el
carrer del Pintor Lorenzo Casanova, 6, quarta planta, 03003, Alacant, o
en el centre Servef d’Ocupació que li corresponga de dilluns a divendres
de 09.00 a 14.30 hores, on l’expedient està a la seua disposició.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro del acto
y que quede constancia de tal conocimiento podrá comparecer en el
plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, en la Dirección Territorial del de
Empleo de Alicante, sita en la calle del Pintor Lorenzo Casanova, 6,
cuarta planta, 03003, Alicante, o en su centro Servef de Empleo que le
corresponda, de lunes a viernes, de 09.00 a 14.30 horas, donde el expediente se encuentra a su disposición.
Alacant, 29 de setembre de 2014.– El cap del Servici Territorial de
Gestió Administrativa i Coordinació de Centres: Manuel Valero Iváñez.
Alicante, 29 de septiembre de 2014.– El jefe del Servicio Territorial
de Gestión Administrativa y Coordinación de Centros: Manuel Valero
Iváñez.