DOCV sencer (pdf 11.356KB) - Diari Oficial de la Comunitat

Any XXXVII
Dijous, 30 d’octubre de 2014 / Jueves, 30 de octubre de 2014
Núm. 7392
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general
de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2014/9734]
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca concurso
de traslados de funcionarios docentes del cuerpo de maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión de la
Generalitat Valenciana. [2014/9734]
25764
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria,
de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller de Artes Plásticas y
Diseño, para la provisión de plazas en el ámbito de gestión
de la Generalitat Valenciana. [2014/9738]
25780
25797
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes del cuerpo de
inspectores al servicio de la Administración educativa y de
inspectores de Educación, para la provisión de plazas en el
ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. [2014/9754]
25797
25807
Ayuntamiento de Foios
Convocatoria de las pruebas selectivas para la selección de
una plaza de tesorero mediante el sistema de concurso-oposición libre. [2014/9816]
25807
25808
Ayuntamiento de Gandia
Corrección de errores de la convocatoria y bases para la
selección de 14 agentes del cuerpo de la policía local, escala
básica, 10 por turno libre y cuatro por turno de movilidad, y
formación de bolsa de trabajo. [2014/9822]
25808
25809
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Universitat de
València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de
técnico/a superior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «A Cancer Development Monitor (CANDO), CPI-14-346». [2014/9825]
25809
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca concurs
de trasllats de funcionaris docents dels cossos de catedràtics
i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics
de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i
Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller
d’Arts Plàstiques i Disseny, per a la provisió de places en
l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2014/9738]
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos d’inspectors
al servici de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la
Generalitat Valenciana. [2014/9754]
Ajuntament de Foios
Convocatòria de les proves selectives per a la selecció d’una
plaça de tresorer mitjançant el sistema de concurs oposició
lliure. [2014/9816]
Ajuntament de Gandia
Correcció d’errades de la convocatòria i bases per a la selecció de 14 agents del cos de la policia local, escala bàsica, 10
pel torn lliure i quatre pel torn de mobilitat, i formació de
borsa de treball. [2014/9822]
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Universitat de
València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de
tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A Cancer
Development Monitor (CANDO), CPI-14-346». [2014/9825]
25764
25780
Núm. 7392 / 30.10.2014
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2014, del Rectorat de la
Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal
investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «INNOVA2013-01 ACTUALTEC, SL». [2014/9813]
25813
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2014, del Rectorado
de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta
pública para la constitución de una bolsa de trabajo de personal investigador de este organismo, con contrato laboral
temporal por obra o servicio. Proyecto: «INNOVA2013-01
ACTALTEC, SL». [2014/9813]
25813
B) NOMENAMENTS I CESSAMENTS
B) NOMBRAMIENTOS Y CESES
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la
substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana. [2014/9807]
25817
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la
sustitución de miembros del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana. [2014/9807]
25817
25818
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la consellera de
Educación, Cultura y Deporte por la que se proveen, por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo anunciados
en la Convocatoria 35/14, de 5 de junio de 2014. [2014/9867]
25818
RESOLUCIÓ de 20 de octubre de 2014, de la consellera
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveïxen, pel
sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats en
la Convocatòria 35/14, de 5 de juny de 2014. [2014/9867]
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
RESOLUCIÓ de 23 octubre de 2014, del director general de
Transports i Logística, per la qual s’autoritza a prendre servici els titulars de les autoritzacions de taxi domiciliades en les
àrees funcionals limítrofes amb l’àrea funcional de Cheste, i
els de l’àrea de prestació conjunta de València en l’àrea funcional de Cheste, en ocasió de la celebració del Gran Premi
de MotoGP-2014 en el circuit Ricardo Tormo de Cheste.
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
RESOLUCIÓN de 23 octubre de 2014, del director general
de Transportes y Logística, por la que se autoriza a tomar
servicio, a los titulares de las autorizaciones de taxi residenciadas en las áreas funcionales limítrofes con el área funcional de Cheste y a los del Área de Prestación Conjunta de
Valencia, en el área funcional de Cheste, con ocasión de la
celebración del Gran Premio de MotoGP-2014 en el circuito
Ricardo Tormo de Cheste. [2014/9835]
[2014/9835]
25821
25821
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les
ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica, i la millora de les instal·lacions dels arxius
municipals de la Comunitat Valenciana. [2014/9824]
25822
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las
ayudas para la digitalización y la restauración de la documentación histórica y la mejora de las instalaciones de los
archivos municipales de la Comunitat Valenciana. [2014/9824]
25822
25824
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen
conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas
musicales elementales o profesionales de música durante el
ejercicio 2014. [2014/9859]
25824
25829
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de octubre
de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente, de la convocatoria de ayudas económicas para subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor del
alumnado de los centros de educación especial de titularidad
privada concertados y de titularidad de corporaciones locales
convenidos, para el ejercicio económico 2014. [2014/9882]
25829
Consellería de Gobernación y Justicia
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Consellería de Gobernación y Justicia, por
la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a
la realización de actividades de voluntariado ambiental en
materia de prevención de incendios forestales, para el ejercicio 2014. [2014/9886]
25830
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la
convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions
locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances musicals
elementals o professionals de música durant l’exercici 2014.
[2014/9859]
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre de
2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent,
de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a subvencionar els servicis complementaris de transport i menjador de
l’alumnat dels centres d’educació especial de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2014. [2014/9882]
Conselleria de Governació i Justícia
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’agost de
2014, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual
es resol la convocatòria d’ajudes destinades a la realització
d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció
d’incendis forestals, per a l’exercici 2014. [2014/9886]
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, del conseller de
Sanitat, per la qual es concedixen i es dóna publicitat a les
25830
Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, del conseller de
Sanidad, por la que se conceden y se da publicidad a las ayu-
Núm. 7392 / 30.10.2014
ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de
lucre de malalts, familiars de malalts o voluntariat convocades per l’Orde 8/2014, de 25 de juliol. [2014/9899]
25831
das destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo
de lucro de enfermos, familiares de los mismos o voluntariado
convocadas por la Orden 8/2014, de 25 de julio. [2014/9899]
25831
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per
la qual es disposa la publicació del conveni de col·laboració
entre l’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament
de Moixent per a l’establiment d’una Oficina d’Informació Turística, que es denominarà «Tourist Info Moixent».
25837
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la Directora General del Secretariado del Consell y Relaciones con
Les Corts, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Mogente para el establecimiento
de una Oficina de Información Turística, que se denominará
«Tourist Info Moixent». [2014/9823]
25837
25842
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la directora
general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,
por la que se conceden los premios de la fase autonómica de
la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014. [2014/9819]
25842
[2014/9823]
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la directora general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual
es concedixen els premis de la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XV Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2014. [2014/9819]
IV. ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA
IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Audiència Provincial d’Alacant
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 163/2014. [2014/9667]
25843
Audiencia Provincial de Alicante
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación
número 163/2014. [2014/9667]
25843
25844
Audiencia Provincial de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación
número 562/2014. [2014/9673]
25844
25845
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Sueca
Notificación del auto dictado en el procedimiento de adopción número 505/2013. [2014/9770]
25845
25846
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 723/2013. [2014/9777]
25846
25847
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 75/2010. [2014/9783]
25847
25848
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 120/2014. [2014/9722]
25848
25849
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 872/2011. [2014/9721]
25849
25850
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de nulidad
matrimonial número 156/2012. [2014/9768]
25850
25851
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1822/2012. [2014/9778]
25851
25852
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche
Notificación de la diligencia de requerimiento de pago dictada en el juicio cambiario número 500/2014. [2014/9773]
25852
25853
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1816/2010. [2014/9779]
25853
Audiència Provincial de València
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 562/2014. [2014/9673]
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 5 de Sueca
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment
d’adopció número 505/2013. [2014/9770]
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
723/2013. [2014/9777]
Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 75/2010. [2014/9783]
Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 120/2014. [2014/9722]
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 872/2011. [2014/9721]
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí de nul·litat matrimonial número 156/2012. [2014/9768]
Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1822/2012. [2014/9778]
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx
Notificació de la diligència de requeriment de pagament dictada en el juí canviari número 500/2014. [2014/9773]
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1816/2010. [2014/9779]
Núm. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
897/2013. [2014/9723]
Jutjat de Primera Instància número 6 d’Alzira
Notificació del decret dictat en el procediment d’execució
hipotecària número 138/2013. [2014/9774]
25854
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Dénia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 897/2013. [2014/9723]
25854
25855
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alzira
Notificación del decreto dictado en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 138/2013. [2014/9774]
25855
25856
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1445/2012. [2014/9775]
25856
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 799/2013. [2014/9786]
25857
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 799/2013. [2014/9786]
25857
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1265/2013. [2014/9767]
25858
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 1265/2013. [2014/9767]
25858
25859
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 820/2013. [2014/9772]
25859
25860
Juzgado de Primera Instancia número 23 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 868/2013. [2014/9685]
25860
25861
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
modificación de medidas número 134/2013. [2014/9671]
25861
25863
Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento de
medidas de hijos extramatrimoniales número 87/2014 y auto
de archivo de sus medidas provisionales coetáneas número
90/2014. [2014/9680]
25863
25864
Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 117/2010. [2014/9771]
25864
25865
Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 136/2010. [2014/9776]
25865
25866
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 172/2014. [2014/9679]
25866
25867
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
Información pública de la interposición del recurso contencioso-administrativo número 514/2014 contra el Decreto
61/2014, de 17 de abril, del Consell, por el que se regula el
Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana. [2014/9800]
25867
25868
Información pública de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 1086/2011 contra el artículo 14 del Decreto 55/2011, de 20 de mayo, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Publicidad del Juego en la Comunitat Valenciana. [2014/9802]
25868
25869
Información pública de la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Meliana, adoptado en sesión extraordinaria del
29 de abril de 2014. [2014/9735]
25869
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1445/2012. [2014/9775]
Jutjat de Primera Instància número 18 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
820/2013. [2014/9772]
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 868/2013. [2014/9685]
Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
modificació de mesures número 134/2013. [2014/9671]
Jutjat de Violència sobre la Dona número 3 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
mesures de fills extramatrimonials número 87/2014 i interlocutòria d’arxivament de les mesures provisionals coetànies
número 90/2014. [2014/9680]
Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 117/2010. [2014/9771]
Jutjat d’Instrucció número 3 d’Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
136/2010. [2014/9776]
Jutjat Mercantil número 1 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
172/2014. [2014/9679]
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Informació pública de la interposició del recurs contenciós
administratiu número 514/2014 contra el Decret 61/2014, de
17 d’abril, del Consell, pel qual es regula el Consell del Taxi
de la Comunitat Valenciana. [2014/9800]
Informació pública de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 1086/2011 contra l’article 14
del Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del Joc en
la Comunitat Valenciana. [2014/9802]
Informació pública de la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord plenari de l’Ajuntament de
Meliana, adoptat en sessió extraordinària del 29 d’abril de
2014. [2014/9735]
Informació pública de la sentència dictada en el recurs contenciós administratiu número 900/2011 contra el Decret
22/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s’aprova el
canvi de denominació del Consell de Col·legis Oficials
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana per la de Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors,
Información pública de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo número 900/2011 contra el
Decreto 22/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se
aprueba el cambio de denominación del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
Comunidad Valenciana por la de Consejo de Colegios Ofi-
Núm. 7392 / 30.10.2014
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de la Comunitat Valenciana. [2014/9741]
25870
ciales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de la Comunitat Valenciana. [2014/9741]
25870
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament d’Alquerías del Niño Perdido
Informació pública de la resolució per mutu acord de l’adjudicació per gestió indirecta del PAI UE 3 del sector de Bellaguarda. [2014/9808]
25872
Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Información pública de la resolución por mutuo acuerdo de
la adjudicación por gestión indirecta del PAI UE 3 ddel Sector de Bellaguarda. [2014/9808]
25872
25873
Ayuntamiento de Vila-real
Información pública del estudio de integración paisajística
de la solicitud de licencia de edificación para construcción
de torre de comunicaciones para la instalación de radioenlace
en la central Hidroeléctrica Villarreal. [2014/9804]
25873
Ajuntament de Vila-real
Informació pública de l’estudi d’integració paisatgística de la
sol·licitud de llicència d’edificació per a construcció de torre
de comunicacions per a la instal·lació de radioenllaç en la
central Hidroeléctrica Villarreal. [2014/9804]
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria de Benestar Social
Licitació número CNMY15/03-3/3. Servei de tasques organitzatives, assistència i seguiment educatiu, amb despeses
d’alimentació, vestuari i calçat en el Centre d’Acollida de
Menors la Foia de Bunyol (València). [2014/9821]
25874
Consellería de Bienestar Social
Licitación número CNMY15/03-3/3. Servicio de tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, con gastos de
alimentación, vestuario y calzado en el Centro de Acogida de
Menores La Foia de Bunyol (Valencia). [2014/9821]
25874
25877
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Licitación número 14/083. Suministro de un vehículo bivial
para el Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras
de FGV en Valencia. [2014/9814]
25877
25878
Universidad de Alicante
Adjudicación número A/7/2014. Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones del sistema integral de seguridad de la Universidad de Alicante. [2014/9810]
25878
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Licitació número 14/083. Subministrament d’un vehicle
bivial per al Servici de Manteniment de Via i Infraestructures
de FGV a València. [2014/9814]
Universitat d’Alacant
Adjudicació número A/7/2014. Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions del sistema integral de
seguretat de la Universitat d’Alacant. [2014/9810]
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient
número YVM i altres. [2014/9812]
25879
Consellería de Bienestar Social
Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número YVM 46/544/14 y otros. [2014/9812]
25879
Notificació de tràmit d’audiència. Expedient número JGO
411/2008. [2014/9799]
25881
Notificación de trámite de audiencia. Expediente número
JGO 411/2008. [2014/9799]
25881
Notificació de tràmit d’audiència. Expedient número NCS
580/2011. [2014/9801]
25882
Notificación de trámite de audiencia. Expediente número
NCS 580/2011. [2014/9801]
25882
Conselleria de Governació i Justícia
Notificació de comunicació de la Comissió d’Assistència
Jurídica Gratuïta de la província de València. Expedient
número 006505/2014. [2014/9828]
Consellería de Gobernación y Justicia
Notificación de comunicación de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia. Expediente
número 006505/2014. [2014/9828]
25883
Conselleria de Sanitat
Resolució de 23 d’octubre de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s’ordena l’emplaçament i la remissió al Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa,
secció cinc, de l’expedient administratiu objecte del procediment ordinari 5/000929/2014. [2014/9865]
25884
Ajuntament de Marratxí
Notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador en matèria de medi ambient número 45/2013.
[2014/9820]
Aragonesa de Servicios Públicos, SA
Informació pública de l’actualització de tarifes de subministrament d’aigua potable i conservació de comptadors de Cortes de Arenoso. [2014/9796]
25883
Consellería de Sanidad
Resolución de 23 de octubre de 2014, del director general
de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se ordena el
emplazamiento y la remisión al Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cinco, del expediente administrativo objeto del procedimiento ordinario 5/ 000929/2014. [2014/9865]
25884
Ayuntamiento de Marratxí
Notificación de la propuesta de resolución del expediente
sancionador en materia de medio ambiente número 45/2013.
25885
[2014/9820]
25885
25886
Aragonesa de Servicios Públicos, SA
Información pública de la actualización de tarifas de suministro de agua potable y conservación de contadores de Cortes de Arenoso. [2014/9796]
25886
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25764
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director gene·
ral de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Edu·
cació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el concurs
de trasllats de funcionaris docents del cos de mestres per
a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la Generali·
tat Valenciana. [2014/9734]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de Centros y Personal Docente de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes del cuerpo
de maestros, para la provisión de plazas en el ámbito de
gestión de la Generalitat Valenciana. [2014/9734]
La Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa, en
la disposició addicional sexta, apartat 1, determina que, entre altres, és
base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de
places per mitjà d’un concurs de trasllats d’àmbit estatal.
En el punt 3 d’esta mateixa disposició s’establix l’obligació per
a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit estatal, als efectes de procedir a la provisió de
les places vacants que determinen en els centres docents d’ensenyança
dependents d’aquelles, així com de garantir la possible concurrència
dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions
educatives i si fóra procedent l’adjudicació d’aquelles que resulten del
mateix concurs. En estos concursos podran participar tots els funcionaris públics docents, siga quina siga l’administració educativa de què
depenguen, o per la qual hagen ingressat, sempre que reunisquen els
requisits generals i els específics que, d’acord amb les respectives relacions de llocs de treball, establisquen les dites convocatòries.
En virtut d’allò que s’ha exposat, d’acord amb el que preveu el
Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, esta direcció general ha disposat convocar el concurs de trasllats d’àmbit estatal, d’acord amb les
bases següents:
La Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, en
su disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras,
es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la
provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito estatal.
En el punto 3 de esta misma disposición, se establece la obligación
para las administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de
enseñanza dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible
concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras administraciones educativas y, en su caso, si procede la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera
que sea la administración educativa de la que dependan, o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de
trabajo, establezcan dichas convocatorias.
El Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir
por los mismos, en cuyo artículo 7 establece el carácter bienal de este
concurso.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8 del citado Real
Decreto 1364/2010, la presente resolución se ajusta a las normas procedimentales reguladas en la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre
por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los
concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante
el curso 2014-2015, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. De conformidad con dichas normas procedimentales y el
artículo 9, apartado 4, del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte oferta los puestos vacantes
producidos hasta el 31 de diciembre del presente año, así como los que
resulten del propio concurso, siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad en su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se puedan establecer, en el presente concurso de
traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios docentes pertenecientes al cuerpo de maestros, dependientes del ámbito territorial de gestión
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en
el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y los artículos 153 y siguientes de la Ley 10/2010,
de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, esta dirección general ha dispuesto convocar concurso de traslados de ámbito estatal, de acuerdo con las
siguientes bases:
Primera. Objecte i normativa aplicable
1.1. Es convoca el concurs de trasllats, d’acord amb les especificacions que figuren en la present resolució, per a la provisió de llocs
de treball en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport entre funcionaris de carrera i en pràctiques pertanyents
al cos de mestres.
1.2. Este concurs es regirà per la Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de
la Qualitat Educativa; la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic
Primera. Objeto y normativa aplicable
1.1. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las especificaciones que se citan en la presente resolución, para la provisión de
puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, entre funcionarios de carrera y en
prácticas pertenecientes al cuerpo de maestros.
1.2. Este concurso se regirá por la Ley Orgánica de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
El Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, regula el concurs de
trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents
previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres
procediments de provisió de places a cobrir per estos; i en l’article 7
establix el caràcter biennal d’este concurs.
En compliment d’allò que s’ha preceptuat en l’article 8 del Reial
Decret 1364/2010, la present resolució s’ajusta a les normes procedimentals regulades en l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per
la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als concursos
de trasllats d’àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 20142015 per a personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei
Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa. De conformitat amb
les dites normes procedimentals i l’article 9, apartat 4, del Reial Decret
1364/2010, de 29 d’octubre, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
oferix els llocs vacants produïts fins al 31 de desembre d’enguany, així
com els que resulten del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels
casos, la continuïtat en el seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa, i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat
en un mateix centre que es puguen establir, en el present concurs de
trasllats, d’àmbit estatal, entre els funcionaris docents pertanyents al cos
de mestres dependents de l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
En la tramitació d’esta resolució s’ha complit el que preveuen l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
Num. 7392 / 30.10.2014
25765
de l’Empleat Públic; la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana; els Reials
Decrets 276/2007, 1364/2010 i 1594/2011, i l’Orde ECD/1800/2014,
de 26 de setembre.
Estatuto Básico del Empleado Público, así como Ley 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana, y los reales decretos 276/2007, 1364/2010 y 1594/2011 y la
Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
Segona. Places oferides i determinació de les places
2.1. S’oferiran les places o els llocs vacants que es determinen, entre
els quals s’inclouran, almenys, els que es produïsquen fins al 31 de
desembre de 2014, així com aquells que resulten del mateix concurs
de cada cos docent sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat
del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa, i en
funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre que
s’establisquen.
Estes places o llocs oferits podran incrementar-se amb els que resulten, en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
de la resolució dels concursos convocats pels departaments d’educació
de les administracions educatives de les comunitats autònomes, sempre
que el seu funcionament estiga previst en la planificació educativa.
Segunda. Plazas ofertadas y determinación de las mismas
2.1. Se ofertarán las plazas o puestos vacantes que se determinen,
entre las que se incluirán, al menos, las que se produzcan hasta el 31
de diciembre de 2014, así como aquellas que resulten del propio concurso de cada cuerpo docente siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se establezcan.
Estas plazas o puestos ofertados podrán incrementarse con las que
resulten, en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de la resolución de los concursos convocados por los
departamentos de educación de las administraciones educativas de las
comunidades autónomas, siempre que su funcionamiento esté previsto
en la planificación educativa.
2.2. De conformidad con la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito estatal a convocar durante el
presente curso escolar la determinación de las vacantes provisionales se
realizará antes del día 13 de febrero de 2015, y la de definitivas antes
del día 14 de abril de 2015, publicándose ambas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
2.3. Todas las vacantes a que se hace referencia en esta base deberán
corresponder a puestos de trabajo de Educación Infantil, Primaria y
primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en institutos, departamentos de orientación en institutos y de centros de formación de personas adultas, cuya necesidad se encuentre prevista en la planificación
escolar.
Las vacantes o resultas que tengan carácter itinerante, serán en todo
caso de petición voluntaria y su adjudicación no será forzosa.
2.2. De conformitat amb l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als
concursos de trasllats d’àmbit estatal que es convoquen durant el present
curs escolar, la determinació de les vacants provisionals es realitzarà
abans del dia 13 de febrer de 2015 i la de definitives abans del dia 14
d’abril de 2015, i les dos es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
2.3. Totes les vacants a què es fa referència en esta base hauran
de correspondre a llocs de treball d’Educació Infantil, Primària i primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments
d’orientació en instituts i centres de formació de persones adultes la
necessitat dels quals es trobe prevista en la planificació escolar.
Les vacants o les resultes que tinguen caràcter itinerant seran en tot
cas de petició voluntària i la seua adjudicació no serà forçosa.
Tercera. Cos de mestres
Els funcionaris del cos de mestres podran sol·licitar els llocs
següents sempre que complisquen els requisits exigits:
A) Llocs de treball de les especialitats del cos de mestres, de conformitat amb allò que disposa l’article 2 del Reial Decret 1594/2011, de
4 de novembre, pel qual s’establixen les especialitats docents del cos
de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació
Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació.
– Educació Infantil.
– Educació Primària.
– Llengua Estrangera: Anglés.
– Llengua Estrangera: Francés.
– Llengua Estrangera: Alemany.
– Educació Física.
– Música.
– Pedagogia Terapèutica.
– Audició i Llenguatge.
Estos llocs els podran sol·licitar, a més d’aquells que acrediten la
titularitat de l’especialitat, aquells que, d’acord amb la disposició addicional quarta del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, hagen sigut
habilitats per a estos d’acord amb la normativa anterior a l’entrada en
vigor de l’esmentat reial decret, així com aquells que obtinguen l’especialitat en el curs del present procediment en virtut del que disposa el
Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre.
El personal funcionari que haja ingressat en este cos en virtut dels
procediments selectius realitzats conforme al Reial Decret 276/2007, de
23 de febrer, en el qual a més es crea l’especialitat de Primària, únicament podrà optar a llocs d’esta especialitat si n’és titular, siga per haver
ingressat en el cos de mestres per l’especialitat, siga per haver-la adquirit a través del procediment d’adquisició de noves especialitats regulat
en el dit reial secret, o per haver obtingut l’habilitació corresponent.
Tercera. Cuerpo de maestros
Los funcionarios del cuerpo de maestros podrán solicitar los
siguientes puestos siempre que reúnan los requisitos exigidos para los
mismos:
A) Puestos de trabajo de las especialidades del cuerpo de maestros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
– Educación Infantil.
– Educación Primaria.
– Lengua extranjera: Inglés.
– Lengua extranjera: Francés.
– Lengua extranjera: Alemán.
– Educación Física.
– Música.
– Pedagogía Terapéutica.
– Audición y Lenguaje.
Estos puestos podrán solicitarse además de por aquellos que acrediten la titularidad de la especialidad, por aquellos que conforme a la
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, hayan sido habilitados para los mismos de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en vigor del citado real decreto, así como por
aquellos que obtengan la especialidad en el curso del presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 1594/2011, de 4
de noviembre.
El personal funcionario que haya ingresado en este cuerpo en virtud
de los procedimientos selectivos realizados conforme al Real Decreto
276/2007, de 23 de febrero, en el que además se crea la especialidad de
Primaria, únicamente podrá optar a puestos de esta especialidad si es
titular de la misma, bien por haber ingresado en el cuerpo de maestros
por ella, bien por haberla adquirido a través del procedimiento de adquisición de nuevas especialidades regulado en el citado real decreto o bien
por haber obtenido la correspondiente habilitación.
Num. 7392 / 30.10.2014
25766
B) Llocs de treball dels dos primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria:
– Ciències Socials, Geografia i Història.
– Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa.
– Ciències de la Naturalesa.
– Matemàtiques.
– Llengua Castellana i Literatura.
– Llengua Estrangera: Anglés.
– Llengua Estrangera: Francés.
– Educació Física.
– Música.
– Llengua i Literatura Valenciana.
Únicament podran sol·licitar estos llocs, de conformitat amb la
disposició transitòria primera del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regulen el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre
personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres procediments de provisió de
places a cobrir per estos, els funcionaris del cos de mestres que, adscrits
amb caràcter definitiu, estiguen exercint la docència en estos cursos de
l’Educació Secundària Obligatòria. Així mateix, podran exercir la seua
mobilitat a places o llocs d’Educació Infantil i Primària per als quals
estiguen habilitats, i en cas d’obtindre destinació perdran tota opció a
futures vacants dels cursos primer i segon de l’Educació Secundària
Obligatòria.
En el cas de supressió del lloc, en els cursos primer i segon de
l’Educació Secundària Obligatòria en què s’estiga adscrit amb caràcter definitiu es podrà continuar optant en els concursos de trasllats a
l’obtenció d’una nova destinació en els llocs esmentats, sempre que no
s’haja obtingut després de la supressió una nova destinació definitiva.
En qualsevol cas, a l’hora de sol·licitar estos llocs, s’haurà d’acreditar l’habilitació d’acord amb les equivalències següents:
B) Puestos de trabajo de los dos primeros cursos de la Educación
Secundaria Obligatoria:
– Ciencias Sociales, Geografía e Historia
– Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza
– Ciencias de la Naturaleza
– Matemáticas
– Lengua Castellana y Literatura
– Lengua Extranjera: Inglés
– Lengua Extranjera: Francés
– Educación Física
– Música
– Lengua y Literatura Valenciana
Únicamente podrán solicitar estos puestos, de conformidad con la
disposición transitoria primera del Real Decreto 1364/2010, de 29 de
octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal
entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos, los funcionarios
del cuerpo de maestros que adscritos con carácter definitivo estén ejerciendo la docencia en estos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, podrán ejercer su movilidad a plazas o puestos de
educación infantil y primaria para los que estén habilitados, y caso de
obtener destino perderán toda opción a futuras vacantes de los cursos
primero y segundo de la educación secundaria obligatoria.
En el caso de supresión del puesto, en los cursos primero y segundo
de la educación secundaria obligatoria en el que se estuviera adscrito
con carácter definitivo se podrá seguir optando en los concursos de traslados a la obtención de un nuevo destino en dichos puestos, siempre que
no hayan obtenido con posterioridad a la supresión un nuevo destino
definitivo.
En cualquier caso, a la hora de la solicitud de estos puestos, deberán
acreditar la habilitación de acuerdo con las siguientes equivalencias:
MESTRES AMB L’ESPECI- LLOCS DELS DOS PRIMERS CURSOS DE
ALITAT EN
L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA PER ALS QUALS ES POSSEÏX L’ESPECIALITAT
MAESTROS CON LA
ESPECIALIDAD EN
PUESTOS DE LOS DOS PRIMEROS CURSOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA PARA LOS QUE POSEEN
LA ESPECIALIDAD
– Filologia: Llengua
Castellana i Anglés
– Llengua estrangera: Anglés
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana e Inglés
– Lengua extranjera: Inglés
– Lengua Castellana y Literatura
– Filologia: Llengua
Castellana i Francés
– Llengua estrangera: Francés
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana y Francés
– Lengua extranjera: Francés
– Lengua Castellana y Literatura
– Filologia: Llengua
Castellana
– Llengua Castellana i Literatura
– Filología: Lengua
Castellana.
– Lengua Castellana y Literatura
– Matemàtiques i Ciències
Naturals
– Matemàtiques
– Ciències de la Naturalesa
– Matemàtiques i Ciències de la Naturalesa
– Matemáticas y Ciencias
Naturales
– Matemáticas
– Ciencias de la Naturaleza
– Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza
– Ciències Socials
– Ciències Socials, Geografia i Història
– Ciencias Sociales
–Ciencias Sociales, Geografía e Historia
– Educació Física
– Educació Física
– Educación Física
– Educación Física
– Educació Musical
– Música
– Educación Musical
– Música
– Filologia: Valencià
– Llengua i Literatura Valenciana
– Filología: Valenciano
– Lengua y Literatura Valenciana
C) Llocs dels departaments d’orientació dels instituts d’Educació
Secundària:
– Pedagogia Terapèutica.
– Audició i Llenguatge.
Estos llocs els podran sol·licitar, a més d’aquells que acrediten la
titularitat de l’especialitat, aquells que, d’acord amb la disposició addicional quarta del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es
regulen el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari
dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir per
estos, hagen sigut habilitats per a estos llocs d’acord amb la normativa
anterior a l’entrada en vigor de l’esmentat reial decret.
C) Puestos de los departamentos de orientación de los institutos de
Educación Secundaria:
– Pedagogía Terapéutica
– Audición y Lenguaje
Estos puestos podrán solicitarse además de por aquellos que acrediten la titularidad de la especialidad por aquellos que conforme a la
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre
personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos
de provisión de plazas a cubrir por los mismos, hayan sido habilitados
para los mismos de acuerdo con la normativa anterior a la entrada en
vigor del citado real decreto.
Num. 7392 / 30.10.2014
25767
D) Llocs d’educació de persones adultes
Estos llocs podran ser sol·licitats per tots els mestres, que hauran
d’acreditar l’habilitació d’acord amb les equivalències següents:
D) Puestos de educación de personas adultas.
Estos puestos podrán ser solicitados por todos los maestros que
deberán acreditar la habilitación de acuerdo con las siguientes equivalencias:
HABILITACIONS DE EGB
LLOC DE TREBALL EN CENTRES DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
HABILITACIONES DE PUESTO DE TRABAJO EN CENTROS DE
EGB
FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
Primària
Educació Primaria
Primaria
Filologia: Llengua Castellana Comunicació: Castellà
Llengua Castellana i Francés
Comunicació: Castellà
Comunicació: Francés
Educación Primaria
Filología: Lengua Castellana Comunicación: Castellano
Lengua Castellana y Francés
Comunicación: Castellano
Comunicación: Francés
Filologia Llengua Castellana Comunicació: Castellà
i Anglés
Comunicació: Anglés
Filología Lengua Castellana Comunicación: Castellano
e Inglés
Comunicación: Inglés
Filologia: Valencià
Filología: Valenciano.
Comunicació: Valencià
Comunicación: Valenciano
Matemàtiques i Ciències Ciències i Tecnologia
Naturals
Matemáticas y Ciencias Ciencias y Tecnología
Naturales
Ciències Socials
Ciencias Sociales.
Ciències Socials
Ciencias Sociales
Per a sol·licitar llocs de formació de persones adultes, excepte els
llocs de Primària, es requerirà ser definitiu per concurs de trasllats o
per adscripció en llocs de centres de formació de persones adultes per
mitjà de la Resolució de 12 de desembre de 2005 (DOGV 23.12.2005),
i haurà d’utilitzar-se el codi específic d’especialitat, d’acord amb les
instruccions que acompanyen la instància.
Para solicitar puestos de formación de personas adultas salvo los
puestos de Primaria, se requerirá ser definitivo por concurso de traslados o por adscripción en puestos de centros de formación de personas
adultas, mediante la Resolución de 12 de diciembre de 2005 (DOGV
23.12.2005), y deberá utilizarse el código específico de especialidad, de
acuerdo con las instrucciones que acompañan a la instancia.
Quarta. Acreditació del coneixement del valencià i termini de sol·
licitud d’habilitacions
4.1. Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats ressenyades
anteriorment en la base tercera, és necessari acreditar, per mitjà d’una
còpia compulsada, estar en possessió del Certificat de Capacitació per a
l’Ensenyament en Valencià o del Diploma de Mestre de Valencià.
4.2. En virtut del que disposa l’article 4 del Reial Decret 1594/2011,
de 4 de novembre, pel qual s’establixen les especialitats docents del cos
de mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d’Educació
Infantil i d’Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d’Educació, els participants podran adquirir una especialitat
quan estiguen en possessió de les titulacions o dels requisits que figuren
en l’annex del mencionat reial decret.
El personal docent pertanyent al cos de mestres que vullga participar en este concurs de trasllats per una especialitat per a la qual no
estiga actualment habilitat però per a la qual complisca els requisits
establits en l’annex del Reial Decret 1594/2011, haurà de fer la sol·
licitud de reconeixement de l’especialitat en el mateix termini de la
base deu de la present resolució. La sol·licitud es formularà amb la instància, i s’acompanyarà de la documentació justificativa corresponent.
La participació per l’especialitat o especialitats sol·licitades quedarà
condicionada al fet que s’atorguen.
4.3. Als efectes del present concurs, només tindran validesa aquelles
habilitacions que se sol·liciten abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.
Cuarta. Acreditación conocimiento del valenciano y plazo de soli·
citud de habilitaciones
4.1. Para solicitar puestos de trabajo de las especialidades anteriormente reseñadas en la base tercera es necesario acreditar, mediante
copia compulsada, estar en posesión del Certificado de Capacitación
para la Enseñanza en Valenciano o del Diploma de Maestro de Valenciano.
4.2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto
1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del cuerpo de maestros que desempeñen sus funciones en
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los participantes
podrán adquirir una especialidad cuando estén en posesión de las titulaciones o requisitos que figuran en el anexo del mencionado real decreto.
El personal docente perteneciente al cuerpo de maestros que desee
participar en este concurso de traslados por una especialidad para la
que no está actualmente habilitado pero para la cual reúne los requisitos
establecidos en el anexo del Real Decreto 1594/2011, deberá hacer la
solicitud de reconocimiento de la especialidad en el mismo plazo de la
base diez de la presente resolución. La solicitud se formulará a junto
con la instancia, e ira acompañada de la documentación justificativa
correspondiente. La participación por la especialidad o especialidades
solicitadas quedará condicionada a que se otorguen las mismas.
4.3. A efectos del presente concurso, solo tendrán validez aquellas
habilitaciones que se soliciten antes de finalizar el plazo de presentación
de instancias.
Quinta. Participació voluntària
5.1. Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria el personal funcionari de carrera dependent de
l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que es
trobe en alguna de les situacions següents:
a) En situació de servici actiu o de servicis especials declarada des
de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
amb destinació definitiva en centres dependents de la Conselleria, sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6,
de la Llei Orgànica 2/2006, i l’article 2.1 del Reial Decret 1364/2010,
quan finalitze este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys
des de la presa de possessió de l’última destinació que exercisquen amb
caràcter definitiu.
Quinta. Participación voluntaria
5.1. Podrá participar voluntariamente solicitando las plazas ofertadas en esta convocatoria, el personal funcionario de carrera, dependiente
del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) En situación de servicio activo o en servicios especiales declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte, con destino definitivo en centros dependientes de la misma,
siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional sexta,
apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, y el artículo 2.1 del Real Decreto 1364/2010, al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido,
al menos, dos años desde la toma de posesión del último destino que
desempeñen con carácter definitivo.
Num. 7392 / 30.10.2014
25768
b) En situació d’excedència voluntària, en els distints tipus, declarada des de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport.
Si es tracta dels casos d’excedència voluntària per interés particular
o per agrupació familiar que preveuen respectivament els articles 127 i
128 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i
Gestió de la Funció Pública Valenciana, només podran participar-hi si
quan finalitze este curs escolar han transcorregut dos anys des que van
passar a esta situació.
c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres
dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sempre que
quan finalitze el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de
la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa
de possessió de l’última destinació definitiva.
5.2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, es considerarà com a
data de finalització del curs escolar el 31 d’agost de 2015.
5.3. Els participants voluntaris podran igualment incloure en la seua
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les
restants administracions educatives, en els termes establits en les seues
respectives convocatòries.
5.4. Els que vullguen exercitar un dret preferent per a l’obtenció
de destinació s’hauran d’ajustar al que es determina en la base sèptima
d’esta resolució.
5.5. Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives
podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria sempre que
complisquen els requisits i les condicions que s’hi establixen. Estos
funcionaris hauran d’haver obtingut la destinació definitiva en l’àmbit
de gestió de l’administració educativa a què se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionats, llevat que no s’hi establira
l’exigència d’este requisit.
Estos participants hauran de dirigir la instància de participació a
l’òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l’administració
educativa de què depenga el seu centre de destinació.
b) En situación de excedencia voluntaria, en sus distintos tipos,
declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los artículos 127 y
128, de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, respectivamente, solo podrán
participar, si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos
años desde que pasaron a esta situación.
c) En situación de suspensión de funciones declarada desde centros
dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya concluido el tiempo
de duración de la sanción disciplinaria de suspensión y, al menos, dos
años desde la toma de posesión del último destino definitivo.
5.2. A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá
como fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2015.
5.3. Los participantes voluntarios podrán igualmente incluir en su
solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por las
restantes administraciones educativas, en los términos establecidos en
sus respectivas convocatorias.
5.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base séptima
de esta resolución.
5.5. Los funcionarios dependientes de otras administraciones educativas podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria,
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en
la misma. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la Administración educativa a la
que se circunscribía la convocatoria por la que fueron seleccionados,
salvo que en la misma no se estableciera la exigencia de este requisito.
Estos participantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la Administración educativa de la que dependa su centro de destino.
Sexta. Participació obligatòria
6.1. Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb allò que disposa l’article 12 del Reial Decret 1364/2010, el
personal funcionari dependent de l’àmbit de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport que es trobe en alguna de les situacions
següents:
a) El personal funcionari que, procedent de la situació d’excedència
o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja
reingressat al servici actiu i obtingut, en virtut del dit reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana amb anterioritat a la data de publicació d’esta convocatòria.
Sexta. Participación obligatoria
6.1. Está obligado a participar en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1364/2010,
el personal funcionario dependiente del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que se encuentre en alguna de
las siguientes situaciones:
a) El personal funcionario, que procedente de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo,
haya reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud de dicho reingreso, un destino con carácter provisional en un centro dependiente de
la Generalitat Valenciana, con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.
Al personal funcionario incluido en el párrafo anterior, en el supuesto de que no participe en la presente convocatoria, o si participando
no solicitara suficiente número de puestos, se le adjudicará de oficio
destino definitivo en plazas que pueda ocupar, según las especialidades
de que sea titular, en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de no adjudicársele destino definitivo, permanecerá en
situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en el
que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) El personal funcionario que se encuentre en la situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida del puesto de
destino y que cumplida la sanción no haya obtenido un reingreso provisional, y haya sido declarado en estas situaciones desde un centro
dependiente en la actualidad de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de que no solicitase el suficiente número de plazas, se le adjudicará de oficio destino definitivo en puestos que pueda
ocupar según las especialidades de las que sean titulares, en un centro
dependiente de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de oficio
se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los
centros en el anexo III que se publica en la página web de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte.
En el supuesto de que estos no participasen en el presente procedimiento, quedarán en la situación de excedencia voluntaria por interés par-
Al personal funcionari inclòs en el paràgraf anterior, en el cas que
no participe en la present convocatòria, o si hi participa i no sol·licita un
nombre suficient de llocs, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva
en places que puga ocupar, segons les especialitats de les quals siga
titular, en un centre que depenga de la Generalitat Valenciana. En el cas
que no se li adjudique destinació definitiva, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana.
L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els
centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
b) El personal funcionari que es trobe en la situació d’excedència
forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i que,
una vegada complida la sanció, no haja obtingut un reingrés provisional,
i que haja sigut declarat en estes situacions des d’un centre dependent
en l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
En el cas que no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en llocs que puga ocupar, segons
les especialitats de les quals siga titular, en un centre dependent de la
Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde
en què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En el cas que no participen en el present procediment, quedaran
en la situació d’excedència voluntària per interés particular prevista en
Num. 7392 / 30.10.2014
l’article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
c) El personal funcionari que, havent estat adscrit a places en l’exterior, haja de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2015-2016, o que, havent-se reincorporat en cursos
anteriors, no haja obtingut destinació definitiva.
Aquells que vullguen exercir el dret preferent a la localitat a la qual
es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31
d’octubre, hauran de sol·licitar, de conformitat amb el que establix esta
convocatòria, totes les places a què poden optar en virtut de les especialitats de les quals són titulars corresponents als centres de la localitat en
què van tindre l’última destinació definitiva.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en llocs als quals puga optar per les
especialitats de què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà
segons l’orde en què figuren els centres en l’annex III que es publica en
la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva
en compliment d’una sentència o d’una resolució de recurs, o perquè
se li haja suprimit o modificat expressament el lloc que exercia amb
caràcter definitiu.
Este professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions
que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o que, participant-hi, no exercisca el dret preferent a què es referix el paràgraf
anterior i d’això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, li serà
adjudicada d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de
què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà segons l’orde en
què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
Als efectes d’esta convocatòria, només tindran caràcter de places
suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta
supressió no haja donat lloc a la creació d’un altre centre, a la supressió
d’ensenyances la impartició de les quals s’haja extingit en el centre
sense que hagen sigut substituïdes per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de treball que, per una resolució expressa,
supose la pèrdua de la destinació definitiva que s’exercia.
e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que
exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres
llocs de l’Administració mantenint la situació de servici actiu en el seu
cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent
provisional en centres dependents en l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
Este professorat podrà exercitar el dret preferent en les condicions
que es regulen en la base sèptima de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o que, participant-hi, no exercisca el dret preferent a què es referix el paràgraf
anterior i d’això es derive la no-obtenció de destinació definitiva, li serà
adjudicada d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de
què siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es farà segons l’orde en
què figuren els centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionari amb destinació provisional que durant el
curs 2014-2015 preste servicis en centres dependents de la Generalitat
Valenciana o estiga en comissió de servicis en una altra administració
educativa i mai haja obtingut destinació definitiva.
Al mestre inclòs en este apartat que no hi participe, o que, en cas
de participar-hi, no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en un lloc al qual puga optar per les
25769
ticular contemplada en el artículo 127 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
c) El personal funcionario que habiendo estado adscrito a plazas en
el exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana en el curso 2015-2016, o que habiéndose reincorporado en
cursos anteriores no hubiera obtenido destino definitivo.
Aquellos que deseen ejercitar el derecho preferente a la localidad a
que se refieren los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de
31 de octubre, deberán solicitar, de conformidad con lo establecido en la
presente convocatoria, todas las plazas a las que puedan optar en virtud
de las especialidades de las que sean titulares correspondientes a los
centros de la localidad en la que tuvieron su último destino definitivo.
El profesorado que debiendo participar no participe se le adjudicará
de oficio destino definitivo en puestos a los que pueda optar por las
especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se
realizará según el orden en que aparecen publicados los centros en el
anexo III que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionario que hubiera perdido el destino definitivo
en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérsele
suprimido o modificado expresamente el puesto que desempeñaba con
carácter definitivo.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base séptima de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará
según el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo III
que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
A los efectos de esta convocatoria, solo tendrán carácter de plazas
suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que
esta no haya dado lugar a la creación de otro centro, a la supresión de
enseñanzas cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión
de puestos de trabajo que por resolución expresa suponga la pérdida del
destino definitivo que desempeñase.
e) El personal funcionario que, con pérdida de la plaza docente que
desempeñaba con carácter definitivo, hubiera pasado a prestar servicios
en otros puestos de la Administración manteniendo su situación de servicio activo en su cuerpo docente, siempre que haya cesado y obtenido
un destino docente provisional en centros dependientes en la actualidad
de la Generalitat Valenciana.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base séptima de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará
según el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo III
que se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionario con destino provisional que durante el
curso 2014-2015 esté prestando servicios en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana o en comisión de servicios en otra administración educativa y nunca haya obtenido destino definitivo.
Al maestro incluido en este apartado que no participe, o en el
supuesto de participar no solicite un número suficiente de plazas, se le
adjudicará de oficio destino definitivo en puesto al que pueda optar por
Num. 7392 / 30.10.2014
especialitats de què siga titular en centres dependents de la Generalitat
Valenciana.
En el cas de no obtindre destinació definitiva, este professorat quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la
Generalitat Valenciana.
L’adjudicació d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els
centres en l’annex III que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
g) Aspirants seleccionats en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que durant el
present curs escolar 2014-2015 realitzen la fase de pràctiques.
Estos participants, de conformitat amb l’article 13 del Reial Decret
1364/2010, estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en
centres dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i
per l’especialitat per la qual han sigut seleccionats. A este efecte, hauran
de sol·licitar una destinació en els dits centres.
A aquells funcionaris en pràctiques que hagen de participar-hi i no
ho facen o que, participant-hi, no sol·liciten un nombre suficient de
places, se’ls adjudicarà d’ofici destinació definitiva en places corresponents a l’especialitat per la qual hi participen o hi hagen de participar en
centres de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L’adjudicació
d’ofici es farà d’acord amb l’orde en què figuren els centres en l’annex
III que es publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
El professorat en pràctiques hi participarà sense puntuació i l’adjudicació de destinació es farà segons el seu orde en el procediment
selectiu.
En el cas de no obtindre destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional per l’especialitat en què els va correspondre prestar servicis en el curs escolar 2014-2015 com a funcionaris en
pràctiques. La destinació que puga correspondre’ls estarà condicionada
en tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 del Reial Decret
1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament
com a funcionaris de carrera.
6.2. En cap cas s’adjudicaran amb caràcter forçós les places de
caràcter itinerant, així com els centres de reeducació i els centres penitenciaris.
6.3. Els participants a què s’al·ludix en l’apartat 1 de la present
base, a excepció dels supòsits f i g, podran igualment incloure en la sol·
licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres
administracions educatives en els termes que s’hi establisquen, sempre que hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit
de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a excepció
d’aquells als quals la convocatòria per la qual van ingressar no els exigia el compliment d’este requisit.
6.4. Els qui vullguen exercir un dret preferent per a l’obtenció de
destinació hauran d’ajustar-se al que es determina en la base següent
d’esta resolució.
6.5. En tot cas, no serà procedent l’adjudicació d’ofici quan els funcionaris hagen obtingut destinació en concursos o en procediments de
provisió de llocs no compresos en l’àmbit del Reial Decret 1364/2010.
Sèptima. Drets preferents
7.1. El personal funcionari que es trobe en algun dels casos previstos en els articles 16 i 17 del Reial Decret 1634/2010, podrà acollir-se
al dret preferent que es regule en els dits preceptes, fent-ho constar en
la seua sol·licitud de participació i indicant-hi la causa en què es basa
la seua petició.
7.2. Dret preferent a centre
En ocasió de vacant en el cos docent pel qual s’hi participa, tindrà
dret preferent per a obtindre un nou lloc en el mateix centre en què
es tinga o s’haja tingut destinació definitiva el personal docent que,
trobant-se en alguns dels casos que s’indiquen a continuació, reunisca
les condicions que així mateix s’hi establixen, i per l’orde de prelació
en què hi figuren:
1) Per supressió de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter
definitiu en un centre, fins que obtinguen una altra destinació definitiva,
sempre que reunisquen els requisits exigits per a exercir-la.
Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres sempre que no haja donat lloc a la
25770
las especialidades de las que sea titular en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana.
En el caso de no obtener destino definitivo, este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la
Generalitat Valenciana.
La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en el
que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
g) Aspirantes seleccionados en los últimos procedimientos selectivos convocados por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
que durante el presente curso escolar 2014-2015 estén realizando la
fase de prácticas.
Estos participantes, de conformidad con el artículo 13 del Real
Decreto 1364/2010, están obligados a obtener su primer destino definitivo en centros dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana, y por la especialidad por la que han sido seleccionados. A
tal efecto, deberán solicitar destino en dichos centros.
A aquellos funcionarios en prácticas que, debiendo participar, no
lo hagan o, participando, no soliciten suficiente número de plazas, se
les adjudicará de oficio destino definitivo en plazas correspondientes
a la especialidad por la que participen o debieran participar en centros
del ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de
oficio se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los centros en el anexo III que se publica en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
El profesorado en prácticas participará sin puntuación, realizándose
la adjudicación de destino según su orden en el procedimiento selectivo.
En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional por la especialidad en la que les correspondió
prestar servicios en el curso escolar 2014-2015 como funcionarios en
prácticas. El destino que pudiera corresponderles estará condicionado,
en cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Real Decreto 1364/2010, a la superación de la fase de prácticas y a su
nombramiento como funcionarios de carrera.
6.2. En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las plazas
de carácter itinerante, así como los centros de reeducación y centros
penitenciarios.
6.3. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de la presente
base, a excepción de los supuestos f y g, podrán igualmente incluir en
su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por
otras administraciones educativas en los términos que establezcan las
mismas, siempre que hubieran obtenido su primer destino definitivo en
el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
a excepción de aquellos a quienes la convocatoria por la que ingresaron
no les exigiera el cumplimiento de este requisito.
6.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base siguiente
de esta resolución.
6.5. En todo caso, no procederá la adjudicación de oficio, cuando
los funcionarios hubieran obtenido destino en concursos o en procedimientos de provisión de puestos no comprendidos en el ámbito del Real
Decreto 1364/2010.
Séptima. Derechos preferentes
7.1. El personal funcionario que se encuentre en alguno de los
supuestos contemplados en los artículos 16 y 17 del Real Decreto
1634/2010, podrá acogerse al derecho preferente que en dichos preceptos se regulan, haciéndolo constar en su solicitud de participación e
indicando la causa en que apoyan su petición.
7.2. Derecho preferente a centro
Con ocasión de vacante en el cuerpo docente por el que se participa,
tendrá derecho preferente para obtener un nuevo puesto en el mismo
centro en el que se tenga o se haya tenido destino definitivo, el personal
docente que encontrándose en algunos de los supuestos que se indican
a continuación, reúna las condiciones que asimismo se establecen, y por
el orden de prelación que se relaciona:
1) Por supresión de la plaza o puesto que desempeñaban con carácter definitivo en un centro, hasta que obtengan otro destino definitivo,
siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño
Sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que esta no haya dado
Num. 7392 / 30.10.2014
creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la impartició de
les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes
per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de
treball que, expressament mitjançant una resolució, supose la pèrdua de
la destinació definitiva que s’exercia.
Queden exclosos de la participació en esta modalitat aquells mestres
que, després de la pèrdua del lloc de treball, han obtingut destinació
definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establits.
2) Per modificació de la plaça o del lloc que exercien amb caràcter
definitiu en el centre, fins que obtinguen una altra destinació definitiva,
sempre que reunisquen els requisits exigits per a exercir-la.
3) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits. Es
considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total d’horari el
personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent
d’aquell en què té la destinació definitiva, o en àrees, matèries o mòduls
no atribuïts a la seua especialitat.
Quan hi concórreguen dos o més participants en què es donen les
circumstàncies assenyalades en cada un dels subapartats anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui tinga la puntuació més alta en l’aplicació del
barem de mèrits. En cas que es produïsquen empats en les puntuacions,
s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més llarg de servicis efectius com a funcionari de carrera en el centre, i, si cal, els altres
criteris previstos en el barem de mèrits en l’orde en què hi figuren.
Els docents que en els supòsits indicats vullguen exercitar el dret a
centre hauran d’indicar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «Dret preferent a centre», el supòsit pel
qual l’exercixen i el codi del centre que corresponga, tenint en compte
que hauran de consignar totes o alguna de les especialitats de les quals
siguen titulars i que les hauran de prioritzar. Igualment, en el moment
de la petició telemàtica podran incloure a continuació, en l’apartat corresponent, altres peticions corresponents a places d’altres centres a què
puguen optar en virtut de les especialitats de què siguen titulars, si volen
optar a estes places fora del dret preferent.
Este dret preferent implica una prelació per a obtindre destinació
davant dels qui exercixen el dret preferent a localitat o zona.
7.3. Drets preferents a la localitat o zona
Tindrà este dret preferent, en ocasió de vacant, el personal funcionari de carrera que es trobe en algun dels casos que s’indiquen a continuació, i per l’orde de prelació en què hi figuren:
1) Per supressió o modificació de la plaça o del lloc de treball que
exercien amb caràcter definitiu en un centre, tindran, fins que obtinguen
una altra destinació definitiva, dret preferent per a obtindre una altra
plaça o lloc en un altre centre de la mateixa localitat on estiga ubicat el
centre on se li haja suprimit la plaça o el lloc, o, si és el cas, en un altre
de la seua zona.
Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres sempre que haja donat lloc a la
creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la impartició de
les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes
per unes altres d’equivalents o anàlogues, i a la supressió de llocs de
treball que, expressament mitjançant una resolució, supose la pèrdua de
la destinació definitiva que s’exercia.
2) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits. Es
considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total d’horari el
personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent
d’aquell en què té la destinació definitiva, o en àrees, matèries o mòduls
no atribuïts a la seua especialitat.
3) Per haver passat a exercir un altre lloc en l’Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu,
i sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
4) Per haver perdut la plaça o el lloc de treball que exercien amb
caràcter definitiu després de la concessió de la situació d’excedència
voluntària per a tindre cura de familiars i fills com preveu l’article 130
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana, perquè ha transcorregut el període de
25771
lugar a la creación de otro centro, a la supresión de enseñanzas cuya
impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión de puestos de
trabajo que expresamente mediante resolución suponga la perdida del
destino definitivo que desempeñase.
Quedan excluidos de la participación en esta modalidad aquellos
maestros que, con posterioridad a la pérdida del puesto de trabajo han
obtenido destino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión
establecidos.
2) Por modificación de la plaza o puesto que desempeñaban con
carácter definitivo en el centro, hasta que obtengan otro destino definitivo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño
3) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos. Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total
de horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos
continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario
en otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
Cuando concurran dos o más participantes en los que se den las
circunstancias señaladas en cada uno de los subapartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates en las puntuaciones, se utilizará como primer criterio de desempate
el mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en
el centro y, de resultar necesario, los demás criterios previstos en el
baremo de méritos en el orden en el que aparecen en el mismo.
Los docentes que en los supuestos indicados deseen ejercitar el
derecho a centro, deberán indicar en la solicitud telemática de participación, en el apartado que contiene el epígrafe «derecho preferente a centro», el supuesto por el que lo ejercen y el código del centro
que corresponda, teniendo en cuenta que consignarán todas o alguna
de las especialidades de las que sean titulares priorizando las mismas.
Igualmente, en el momento de la petición telemática podrán incluir a
continuación en el apartado correspondiente, otras peticiones correspondientes a plazas de otros centros a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares, si desean participar a ellas fuera
del derecho preferente.
Este derecho preferente implica una prelación para obtener destino
frente a quienes ejerciten el derecho preferente a localidad o zona.
7.3. Derechos preferentes a la localidad o zona
Tendrá este derecho preferente, con ocasión de vacante, el personal
funcionario de carrera que se encuentre en alguno de los supuestos que
se indican, y por el orden de prelación en que los mismos se relacionan:
1) Por supresión o modificación de la plaza o puesto de trabajo que
desempeñaban con carácter definitivo en un centro gozarán, hasta que
obtengan otro destino definitivo, de derecho preferente para obtener
otra plaza o puesto en otro centro de la misma localidad donde estuviera
ubicado el centro donde se le suprimió la plaza o puesto o, en su caso,
en otro de su zona.
Sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que esta no haya dado
lugar a la creación de otro centro, a la supresión de enseñanzas cuya
impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión de puestos de
trabajo que expresamente mediante resolución suponga la perdida del
destino definitivo que desempeñase.
2) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos. Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total
de horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos
continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario
en otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
3) Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración
Pública, con pérdida de la plaza docente que desempeñaban con carácter
definitivo, y siempre que hayan cesado en el último puesto.
4) Por haber perdido la plaza o puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo, tras la concesión de la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares e hijos prevista
en el artículo 130 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana por haber
Num. 7392 / 30.10.2014
tres anys de reserva del lloc a què tenen dret i volen reingressar al servici actiu o hi han reingressat amb caràcter provisional.
5) Per reincorporació a la docència a Espanya, de conformitat amb
els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d’octubre, pel
qual es regula l’Administració del Ministeri d’Educació en l’exterior,
per finalització de l’adscripció en llocs o places en l’exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
6) En virtut de l’execució d’una sentència o una resolució d’un
recurs administratiu.
7) Aquells que després d’haver sigut declarats jubilats per incapacitat permanent hagen sigut rehabilitats per al servici actiu.
D’acord amb el que disposa l’article 12.c del Reial Decret
1364/2010, el personal docent que vullga fer ús d’este dret preferent fins
que obtinga la corresponent destinació definitiva, haurà de participar
en totes les convocatòries que, a este efecte, faça la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sol·licitant totes les places de les especialitats
a què puguen optar. Si no hi participa, es considerarà que ha perdut el
seu dret preferent.
Quan hi haja diversos participants dins d’un mateix grup, la prioritat
entre ells es determinarà per la puntuació més alta derivada de l’aplicació del barem.
Els participants que es troben compresos en qualsevol dels apartats
anteriors hauran d’exercir este dret obligatòriament a la localitat de la
qual li prové, i opcionalment a qualsevol altra o altres localitats de la
zona.
Perquè este dret preferent tinga efectivitat, els sol·licitants estan
obligats a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «A omplir si exercix dret preferent a localitat o zona», el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exercix el dret.
A este efecte, s’haurà de consignar en el lloc corresponent el codi
de la localitat de la qual prové el dret, i en cas de demanar una altra o
altres localitats també s’haurà de consignar que sol·licita exercir el dret
a zona. Així mateix, s’ompliran, per orde de preferència, totes les especialitats de què se siga titular. Esta preferència serà tinguda en compte a
l’efecte de reserva de localitat i especialitat. En el supòsit de sol·licitar
reserva de plaça per a llocs que tinguen el requisit d’itinerants, es farà
constar en les caselles que a este efecte figuren al costat de les especialitats.
En el cas que en la localitat en què s’exercix este dret no hi haja
prou places vacants per a tots aquells participants que la sol·liciten,
independentment de la puntuació de cada un d’ells, es garantirà una
de les places vacants al participant amb dret preferent, el qual podrà
obtindre, per tant, destinació amb preferència sobre un participant amb
més puntuació. No obstant això, sense perjuí del que s’ha indicat, una
vegada garantida la localitat i el tipus de plaça (especialitat/lloc), per
a l’adjudicació de centre concret el participant que exercix este dret hi
concorrerà amb la resta dels participants del seu mateix cos i especialitat, atenent la puntuació atorgada segons el barem de mèrits.
En el moment de les peticions telemàtiques, el dret preferent haurà
d’exercir-se necessàriament a la localitat de la qual dimana i, si és el
cas, a una altra o altres localitats de la zona de què dimana el dret, per
totes les especialitats de què se siga titular. No obstant això, es podrà
exercir, amb caràcter voluntari, per a aquelles vacants que tinguen la
condició d’adjudicació voluntària de la mateixa localitat o localitats.
Així mateix, per a l’obtenció d’un centre concret s’hauran de sol·
licitar, per orde de preferència, tots els centres de la localitat de la
qual prové el dret i, si és el cas, tots els centres de les localitats que es
vullguen de la zona. En el supòsit de sol·licitar localitat, serà destinat
a qualsevol centre de la localitat en què hi haja una vacant. En cas de
sol·licitar centres concrets, hauran d’agrupar-se per blocs homogenis
de localitats. En cas contrari, l’Administració els adscriurà d’ofici a un
centre de la localitat. El mateix tractament es donarà en el supòsit en
què voluntàriament s’haja obtingut reserva de plaça en l’especialitat que
tinga la condició d’itinerant.
En el cas que s’ometen alguns dels centres de la localitat o zona
on vullguen exercitar el dret preferent, l’Administració omplirà d’ofici
els centres restants corresponents a la localitat o localitats de la zona
sol·licitada.
25772
transcurrido el período de tres años de reserva del puesto a que tienen
derecho, y deseen reingresar al servicio activo o hayan reingresado con
carácter provisional.
5) Por reincorporación a la docencia en España, de conformidad con
los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre,
por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación en
el exterior, por finalización de la adscripción en puestos o plazas en el
exterior, o por alguna otra de las causas legalmente establecidas.
6) En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo.
7) Aquellos que tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente hayan sido rehabilitados para el servicio activo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.c del Real Decreto
1364/2010, el personal docente que desee hacer uso de este derecho
preferente hasta que alcance el correspondiente destino definitivo, deberá participar en todas las convocatorias que, a estos efectos, realice la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte, solicitando todas las plazas de las especialidades a las que puedan optar. De no participar, se le
considerará decaído en su derecho preferente.
Cuando existan varios participantes dentro de un mismo grupo, la
prioridad entre ellos se determinará por la mayor puntuación derivada
de la aplicación del baremo.
Los participantes que se encuentren comprendidos en cualquiera de
los apartados anteriores deberán ejercer este derecho obligatoriamente
a la localidad de la que le dimana el mismo y, opcionalmente, en cualquier otra u otras localidades de la zona.
Para que este derecho preferente tenga efectividad, los solicitantes
están obligados a consignar en la solicitud telemática de participación,en
el apartado que contiene el epígrafe «A cumplimentar si ejerce derecho
preferente a localidad o zona» el código de la localidad y el supuesto
por el que se ejerce el derecho.
Para ello, se deberá consignar, en el lugar correspondiente, el código
de la localidad de la que dimana el derecho, y en caso de pedir otra u
otras localidades también se deberá consignar que solicita ejercer el
derecho a zona. Asimismo, se cumplimentará, por orden de preferencia, todas las especialidades de las que sea titular. Esta preferencia será
tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad y especialidad. En el
supuesto de solicitar reserva de plaza para puestos que tengan el requisito de itinerante, se hará constar en las casillas que al efecto figuran al
lado de las especialidades.
En el supuesto de que en la localidad en la que se ejerce este derecho no hubiera suficientes plazas vacantes para todos aquellos participantes que la soliciten, independientemente de la puntuación de cada
uno de ellos, se garantizará una de las plazas vacantes al participante
con derecho preferente, pudiendo este, por tanto, obtener destino con
preferencia sobre un participante con mayor puntuación. No obstante, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, garantizada la localidad
y tipo de plaza (especialidad/puesto), para la adjudicación de centro
concreto el participante que ejerce este derecho concurrirá con el resto
de los participantes de su mismo cuerpo y especialidad atendiendo a la
puntuación otorgada según el baremo de méritos.
En el momento de las peticiones telemáticas el derecho preferente deberá ejercerse necesariamente a la localidad de la que dimana el
mismo y, en su caso, a otra u otras localidades de la zona de la que
dimana el derecho, por todas las especialidades de las que sea titular.
No obstante, podrán ejercerlo, con carácter voluntario, para aquellas
vacantes que tengan la condición de adjudicación voluntaria de la
misma localidad o localidades.
Asimismo, para la obtención de centro concreto se deberá solicitar,
por orden de preferencia, todos los centros de la localidad, de la que
dimana el derecho y, en su caso, todos los centros de las localidades
que desee de la zona. En el supuesto de solicitar localidad, será destinado a cualquier centro de la misma en que exista vacante. En el caso
de solicitar centros concretos, estos deberán ir agrupados por bloques
homogéneos de localidades. En caso contrario, la administración les
adscribirá de oficio a un centro de la localidad. El mismo tratamiento se
dará en el supuesto en que voluntariamente se haya obtenido reserva de
plaza en la especialidad que tenga la condición de itinerante.
En el caso de que se omitieran algunos de los centros de la localidad
o zona donde deseen ejercitar el derecho preferente, la administración
cumplimentará de oficio los centros restantes correspondientes a la localidad o localidades de la zona solicitada.
Num. 7392 / 30.10.2014
25773
El personal funcionari que exercisca este dret podrà, igualment,
incloure a continuació altres peticions corresponents a places o llocs
als quals vullga optar, si vol concursar a estos fora del dret preferent.
El personal funcionario que ejerza este derecho podrá, igualmente,
incluir a continuación otras peticiones correspondientes a plazas/puestos a los que pueda optar, si desea concursar a ellos fuera del derecho
preferente.
Octava. Dret de concurrència
8.1. Es considera com a dret de concurrència la possibilitat que
diversos funcionaris de carrera d’un mateix cos docent amb destinació
definitiva condicionen la seua participació voluntària en el concurs a
l’obtenció de destinació en un o més centres d’una província determinada.
8.2. L’exercici d’este dret s’ajustarà a les regles següents:
a) Les persones participants inclouran en les seues peticions centres
d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de
concurrència.
b) El nombre de persones participants en cada grup serà, com a
màxim, de quatre.
c) L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació
del barem de mèrits.
d) En el cas que algun dels participants no puga obtindre una plaça,
es consideraran desestimades per esta via les sol·licituds de tots els funcionaris integrants del grup.
8.3. El personal docent que faça ús del dret de concurrència haurà
d’omplir en la sol·licitud les dades identificatives dels funcionaris que
l’exerciten conjuntament amb el sol·licitant. L’omissió o la consignació
incorrecta d’estes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds
del conjunt de concurrents.
Octava. Derecho de concurrencia
8.1. Se entiende por derecho de concurrencia la posibilidad de que
varios funcionarios de carrera de un mismo cuerpo docente con destino
definitivo condicionen su voluntaria participación en el concurso a la
obtención de destino en uno o varios centros de una provincia determinada.
8.2. El ejercicio de este derecho se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las personas participantes incluirán en sus peticiones centros de
una sola provincia, que deberá ser la misma para cada grupo de concurrencia.
b) El número de personas participantes en cada grupo será, como
máximo, de cuatro.
c) La adjudicación de destino vendrá determinada por la aplicación
del baremo de méritos.
d) En el caso de que alguno de los participantes no pudiera obtener
una plaza se considerarán desestimadas por esta vía las solicitudes de
todos los funcionarios integrantes del grupo.
8.3. El personal docente que haga uso del derecho de concurrencia
deberá cumplimentar en la solicitud los datos identificativos de los funcionarios que lo ejerciten conjuntamente con el solicitante. La omisión
o la consignación incorrecta de estos datos conllevará la anulación de
todas las solicitudes del conjunto de concurrentes.
Novena. Sol·licituds, lloc de presentació i forma de participació
9.1. Encara que es concurse per més d’una especialitat, o se sol·
liciten places de diferents administracions educatives, els participants
presentaren una única instància. La sol·licitud de participació en este
procediment de provisió es farà telemàticament a través de la pàgina
web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ‹http://www.cece.
gva.es›. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre
físic.
9.2. La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s’efectuarà:
– Per mitjà de l’usuari i la contrasenya utilitzat en ITACA.
– El DNI, la data de naixement i els últims dígits del compte bancari
on es va cobrar l’última nòmina.
– El DNI electrònic i els certificats emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o el
d’empleat públic.
L’ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procés comporta el
consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter
personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés, d’acord
amb la normativa vigent.
A l’hora d’omplir la sol·licitud hauran de tindre’s en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport: ‹http://www.cece.gva.es›.
9.3. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat en el
curs 2013-2014, que no vullguen aportar cap mèrit nou i facen valdre
la baremació que hi van obtindre en allò que coincidisca amb el barem
del present procediment, no hauran de presentar cap document. Tampoc
hauran de presentar documentació els que hi participen des de la situació de funcionaris en pràctiques.
9.4. Hauran de presentar la instància d’aportació de mèrits i la seua
documentació acreditativa en el termini de presentació de sol·licituds:
Novena. Solicitudes, lugar de presentación y forma de participación
9.1. Aun cuando se concurse por más de una especialidad, o se soliciten plazas de diferentes Administraciones educativas, los participantes
presentaran una única instancia. La solicitud de participación en este
procedimiento de provisión se realizará telemáticamente a través de la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ‹http://
www.cece.gva.es›. No será necesaria la presentación de la instancia en
ningún registro físico.
9.2.La presentación por medios telemáticos de la solicitud de participación se efectuará:
– Por medio del usuario y contraseña utilizado en ITACA.
– DNI, fecha de nacimiento y últimos dígitos de la cuenta bancaria
donde se realizó el cobro de la última nómina.
– DNI electrónico y los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), ya sea el del ciudadano o
el de empleado público.
El uso de los medios telemáticos por participar en el proceso comporta el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de
carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso,
de acuerdo con la normativa vigente.
A la hora de cumplimentar la solicitud deberá tenerse en cuenta las
instrucciones que se publicarán en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›.
9.3. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte que participaron en el concurso de traslados convocado en el curso 2013-2014, que no deseen aportar ningún nuevo mérito
y hacen valer la baremación que obtuvieron, en lo que coincida con el
baremo del presente procedimiento, no deberán presentar ningún documento. Tampoco deberán presentar documentación los que participen
desde la situación de funcionarios en prácticas.
9.4. Deberán presentar la instancia de aportación de méritos y la
documentación acreditativa de los mismos, dentro del plazo de presentación de solicitudes:
9.4.1. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de
traslados convocado durante el curso 2013-2014 que además de hacer
valer, en lo que coincida con el baremo del presente procedimiento,
la baremación que obtuvieron deseen aportar nuevos méritos. Esto lo
manifestarán expresamente en el impreso de la instancia que se publicará en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
en el que únicamente relacionarán los méritos ahora alegados y aportados, siempre que hubieran sido perfeccionados con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias del mencionado concurso.
9.4.1. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat
durant el curs 2013-2014 i que, a més de fer valdre en allò que coincidisca amb el barem del present procediment la baremació que hi van
obtindre, vullguen aportar mèrits nous. Això ho manifestaran expressament en l’imprés de la instància que es publicarà en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en el qual únicament indicaran
els mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats
després de la data d’acabament del termini de presentació d’instàncies
del dit concurs.
Num. 7392 / 30.10.2014
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
9.4.2. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat
durant el curs 2013-2014 i que no trien l’opció anterior, podran optar
per la nova valoració de tot o part dels seus mèrits, i ho hauran de manifestar expressament en l’imprés de la instància d’aportació de mèrits.
A estos participants se’ls avaluaran novament els mèrits dels apartats o
subapartats que trien quan òmpliguen la instància, sempre que presenten
novament la documentació acreditativa corresponent.
25774
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
9.4.3. Els sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat
hauran d’aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de
mèrits a què es fa referència en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014,
de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals
aplicables als concursos de trasllats d’àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2014-2015, i l’annex I de la present resolució,
excepte el full de servicis, que serà aportat per l’Administració. Aquells
mèrits al·legats i no justificats documentalment no seran tinguts en
compte.
9.5. A fi de simplificar els tràmits administratius que estan obligats
a realitzar els participants en els concursos de trasllats, la documentació
presentada per estos en la present convocatòria, així com la baremació
que els corresponga, seran registrades informàticament a fi d’evitar-ne
la presentació en futures convocatòries.
9.6. En aplicació del que disposa la lletra c de l’article 35 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, des de l’1 al 15 d’octubre de 2015 les persones interessades que manifesten no haver interposat un recurs, o les seues representacions legals, podran sol·licitar
a la direcció territorial per la qual van participar-hi la devolució de la
documentació original aportada. Transcorregut este termini, es considerarà que renuncien a la devolució.
9.7. L’annex d’aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem es presentaran preferentment en el registre de la
direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels
que estiguen adscrits provisionalment o en comissió de servici i dels
que procedisquen o tinguen destinació definitiva en una altra direcció
territorial, cas en què es presentaran en la direcció territorial d’origen.
Així mateix, els participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. En el cas que s’opte
per presentar l’annex davant d’una oficina de correus, es farà en un
sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de
correus abans de ser certificada. Si no es fa així, no podrà considerar-se
com a presentada en eixa data.
9.8. L’Administració podrà requerir les persones interessades en
qualsevol moment perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es
plantegen dubtes o reclamacions.
Aquells mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells
documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran
tinguts en compte.
9.9. Totes les fotocòpies que es remeten hauran d’acompanyar-se
de les diligències de compulsa o confrontació, d’acord amb el que establixen la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents en els centres docents, i la Circular 3/99, de 25 de
maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
9.4.2. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de traslados convocado durante el curso 2013-2014 que no realicen la opción
anterior, podrán optar por la nueva valoración de todo o parte de sus
méritos debiendo manifestarlo expresamente en el impreso de la instancia de aportación de méritos. A estos participantes se les evaluará de
nuevo los méritos de los apartados o subapartados que elijan al cumplimentar la instancia, siempre que presenten de nuevo la documentación
acreditativa de los mismos
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
9.4.3. Los solicitantes que no participaron en el concurso precitado deberán aportar toda la documentación justificativa para la valoración de méritos a que se hace referencia en el anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
estatal, que deben convocarse durante el curso 2014-2015 y anexo I a la
presente resolución, salvo la hoja de servicios que será aportada por la
administración. Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente, no serán tenidos en cuenta.
9.5. Al objeto de simplificar los trámites administrativos que se ven
obligados a realizar los participantes en los concursos de traslados, la
documentación presentada por los mismos en la presente convocatoria,
así como la baremación que les corresponda, será registrada informáticamente con el fin de evitar su presentación en futuras convocatorias.
9.6. En aplicación de lo dispuesto en la letra c del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde
el 1 al 15 de octubre de 2015, los interesados que manifiesten no haber
interpuesto recurso, o sus representaciones legales, podrán solicitar a la
dirección territorial por la que participaron, la devolución de la documentación original aportada. Transcurrido dicho plazo se entenderá que
renuncian a la devolución.
9.7. El anexo de aportación de méritos junto con los documentos
reseñados en el baremo, se presentarán preferentemente en el registro de
la dirección territorial donde estén destinados, excepto las solicitudes de
los que adscritos provisionalmente o en comisión de servicio y procedan
o tengan destino definitivo en otra dirección territorial, en cuyo caso, se
presentarán en la dirección territorial de origen. Asimismo, los participantes podrán presentar la documentación en cualquiera de las demás
dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar el anexo ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada. De no ser así, no podrá considerarse
como presentada en esa fecha.
9.8. La administración podrá requerir a los interesados en cualquier
momento, para que justifique aquellos méritos sobre los que se planteen
dudas o reclamaciones.
Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente o
aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados anteriormente
no serán tenidos en cuenta.
9.9. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas de
las diligencias de compulsa o cotejo, de acuerdo con lo establecido en la
Circular 5/99, de 14 de junio, de la Secretaría General de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos en los centros docentes y en la Circular 3/99, de 25 de mayo, de la
Secretaría General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia,
sobre compulsa o cotejo de documentos.
Deu. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
10.1. El termini de presentació de sol·licituds i documents serà des
del dia 6 de novembre de 2014 fins al 24 de novembre de 2014, ambdós inclosos. Durant el dit termini podrà desistir-se de la sol·licitud
presentada.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda
en compte cap sol·licitud ni cap modificació de la sol·licitud, ni cap
Diez. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
10.1. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
desde el día 6 de noviembre de 2014 al 24 de noviembre de 2014,
ambos inclusive. Durante dicho plazo podrá desistirse de la solicitud
presentada.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, no será tenida en
cuenta ninguna solicitud ni modificación alguna de la misma, ni docu-
Num. 7392 / 30.10.2014
documentació referida als mèrits aportats, ni, així mateix, renúncies a
la participació, excepte el que establix la base setze.
Durant el mes de gener de 2015 s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
10.2. Tots els requisits de participació, així com els mèrits assenyalats en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre,
i annex I de la present resolució, que al·leguen els participants han de
tindre’s complits o reconeguts en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds, amb les excepcions del requisit de permanència de dos anys, almenys, des de la presa de possessió de la destinació definitiva, que per a la participació voluntària haurà de tindre’s a la
finalització del present curs escolar.
10.3. Només es prendran en consideració aquells mèrits que, degudament justificats en la forma indicada en el barem de mèrits, s’al·leguen durant el termini de presentació de sol·licituds.
10.4. L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que
consten en el registre de personal docent.
10.5. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per la persona interessada no podrà ser invocada per esta a l’efecte de futures
reclamacions, ni podrà considerar lesionats per eixe motiu els seus interessos i drets.
Onze. Avaluació de mèrits
11.1. Per a l’avaluació dels mèrits al·legats i degudament justificats
pels participants pel que fa als apartats 3 i 5 i subapartats 6.1, 6.2 i 6.3
del barem de mèrits, es designaran una o diverses comissions de valoració segons el nombre de participants en cada una de les direccions
territorials.
Estes comissions de valoració, que seran nomenades pel director
territorial corresponent, estaran integrades per un president, que formarà
part del cos d’inspectors o del cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa, i per quatre vocals funcionaris de carrera en actiu
del cos de mestres, i hi actuarà com a secretari el vocal de menor edat.
25775
mentación referida a los méritos aportados, ni asimismo renuncias a la
participación salvo lo establecido en la base dieciséis.
Durante el mes de enero de 2015, se abrirá un plazo de siete días
naturales para que los participantes soliciten vía telemática sus peticiones.
10.2. Todos los requisitos de participación así como los méritos
señalados en el anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y anexo I a la presente resolución que aleguen los participantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, con las excepciones del requisito
de permanencia de, al menos, dos años desde la toma de posesión del
destino definitivo que para la participación voluntaria deberá tenerse a
la finalización del presente curso escolar.
10.3. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que
debidamente justificados en la forma indicada en el baremo de méritos
se aleguen durante el plazo de presentación de solicitudes.
10.4. La administración educativa incorporará de oficio los méritos
que consten en el registro de personal docente.
10.5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el
interesado no podrá ser invocado por este a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos.
La composició d’estes comissions es publicarà en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els seus membres estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recusació que establixen els articles
28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
11.2. L’assignació de la puntuació que correspon als participants
pels restants apartats del barem de mèrits serà duta a terme per les unitats de personal de la direcció territorial corresponent, les quals actuaran
per delegació de les comissions de valoració, d’acord amb el que disposa l’article 9.3 del Reial Decret 1364/2010.
Once. Evaluación de méritos
11.1. Para la evaluación de los méritos alegados y debidamente justificados por los participantes, en lo que se refiere a los apartados 3 y 5
y subapartados 6.1, 6.2 y 6.3 del baremo de méritos, se designarán una
o varias comisiones de valoración según el número de participantes en
cada una de las direcciones territoriales.
Estas comisiones de valoración, que serán nombradas por el director
territorial correspondiente, estarán integradas por un presidente, que formará parte del cuerpo de inspectores o del cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa y por cuatro vocales funcionarios
de carrera en activo del cuerpo de maestros, actuando como secretario
el vocal de menor edad.
La composición de estas comisiones se publicará en la página web
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y sus miembros estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.2. La asignación de la puntuación que corresponde a los participantes por los restantes apartados del baremo de méritos se llevará a
efecto, por las unidades de personal de la dirección territorial correspondiente, que actuarán por delegación de las comisiones de valoración,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1364/2010.
Dotze. Relació provisional i definitiva d’admesos i exclosos
12.1. Una vegada baremades les instàncies presentades, les direccions territorials publicaran les relacions següents:
a) Relació provisional dels participants que tenen dret preferent,
amb l’expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats
del barem.
b) Relació provisional dels participants en el concurs, amb l’expressió de la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i
subapartats del barem de mèrits.
c) Relació provisional de participants exclosos.
Les dites relacions podran ser consultades en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
12.2. Es donarà un termini de set dies hàbils per a presentar reclamacions contra estes relacions provisionals. Acabat l’esmentat termini,
les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis les relacions
definitives amb les rectificacions corresponents, les quals podran ser
consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, tenint en compte que la publicació serà anterior a l’inici del
termini de sol·licitud telemàtica de places. Contra esta exposició no
és procedent cap reclamació, sense perjuí de la qual cosa, una vegada
que el director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport faça pública la resolució provisional de
destinacions, podrà interposar-se una reclamació contra la puntuació i/o
la destinació obtingudes.
12.3. Les direccions territorials elaboraran una relació dels mestres
que, estant obligats a participar en el procediment, no hagen presentat
Doce. Relación provisional y definitiva de admitidos y excluidos
12.1. Una vez baremadas las instancias presentadas, las direcciones
territoriales publicarán las siguientes relaciones:
a) Relación provisional de los participantes que ejercen derecho
preferente, con expresión de la puntuación que les corresponde según
los apartados del baremo.
b) Relación provisional de los participantes en el concurso, con
expresión de la puntuación que le corresponde por cada uno de los apartados y subapartados del baremo de méritos.
c) Relación provisional de participantes excluidos.
Dichas relaciones podrán ser consultadas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
12.2. Contra estas relaciones provisionales se dará un plazo de siete
días hábiles para presentar reclamaciones. Terminado el citado plazo,
las direcciones territoriales expondrán en el tablón de anuncios las relaciones definitivas con las rectificaciones a que hubiera lugar, las cuales
podrán ser consultadas en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte teniendo en cuenta que su publicación será anterior
al inicio del plazo de solicitud telemática de plazas. Contra esta exposición no cabe reclamación alguna, sin perjuicio de lo cual, una vez que
el director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte haga pública la resolución provisional
de destinos, podrá interponerse reclamación contra la puntuación y/o
destino obtenido.
12.3. Las direcciones territoriales elaborarán una relación de los
maestros que estando obligados a participar en el procedimiento no
Num. 7392 / 30.10.2014
25776
la sol·licitud, en què s’especifiquen la situació, la causa i qualsevol altra
punt pertinent.
hubieran presentado solicitud, especificando situación, causa y cualquier otro extremo pertinente.
Tretze. Sol·licitud telemàtica de places
13.1. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar
no podrà excedir les 300. A l’efecte de l’obtenció d’un lloc, els participants consignaran per orde de preferència els codis de centres o localitats i tipus de places que figuren en els annexos que es publicaran en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Les peticions
poden fer-se a un centre concret o localitat, i ambdós modalitats són
compatibles. En este últim cas s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb vacant o resulta, en el mateix orde en què figuren en l’annex III.
Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat,
és necessari repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs sol·
licitats. No obstant això, a fi de simplificar i facilitar als participants la
realització de les seues peticions, les persones interessades que vullguen
sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat podran, en compte de fer la petició consignant els codis de tots i cada un dels centres
per orde de preferència, anotar únicament els codis corresponents a la
localitat i lloc-especialitat, i en este cas es considerarà que sol·liciten
tots els centres de la localitat de què es tracte en el mateix orde de preferència amb què figuren publicats en l’annex III. Si respecte a tots els
centres d’una localitat vol sol·licitar-se’n algun o alguns prioritàriament,
estos centres podran consignar-se com a peticions individualitzades per
orde de preferència i a continuació consignar el codi corresponent a la
localitat i lloc-especialitat, i aleshores es considerarien incorporats a
les seues peticions la resta de centres en el mateix orde en què figuren
publicats en l’annex III.
Trece. Solicitud telemática de plazas
13.1. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar
no podrá exceder de 300. A efectos de obtención de un puesto, los participantes consignarán los códigos de centros o localidades y tipos de plazas que soliciten por orden de preferencia y que figuran en los anexos
que se publicarán en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte. Las peticiones pueden hacerse a centro concreto o
localidad, siendo compatibles ambas modalidades. En este último caso
se adjudicará el primer centro de la localidad con vacante o resulta, en
el mismo orden en que aparecen en el anexo III. Si se pide más de un
puesto-especialidad de un mismo centro o localidad es necesario repetir
el centro o localidad tantas veces como puestos solicitados. No obstante
lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a los participantes la realización de sus peticiones, los interesados que deseen solicitar todos los
centros correspondientes a una localidad podrán, en lugar de realizar la
petición consignando los códigos de todos y cada uno de los centros por
orden de preferencia, anotar únicamente los códigos correspondientes
a la localidad y puesto-especialidad, entendiéndose, en este caso, que
solicitan todos los centros de la localidad de que se trate en el mismo
orden de preferencia con el que aparecen publicados en el anexo III. Si
respecto a todos los centros de una localidad deseara solicitarse alguno
o algunos de ellos prioritariamente, estos centros podrán consignarse
como peticiones individualizadas por orden de preferencia y a continuación consignar el código correspondiente a la localidad y puestoespecialidad, entendiéndose incorporados a sus peticiones los restantes
centros en el mismo orden en que aparecen publicados en el anexo III.
13.2. En el caso de acceder al programa y no realizar peticiones
telemáticas, tratándose de participantes voluntarios, decaerá su derecho
de continuar en el procedimiento figurando como no adjudicados por
falta de peticiones. En el supuesto de no acceder al programa informático, decaerá en su derecho de continuar el procedimiento figurando
como excluido.
13.3. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de
una solicitud de plazas, solo se tendrá en cuenta la última presentada.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de plazas, por ningún
concepto, se podrá alterar la petición, ni aún cuando se trate del orden
de prelación de los puestos solicitados.
13.4. Con la finalidad de que los participantes en estas convocatorias puedan realizar sus peticiones, se publicará en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte los anexos correspondientes a localidades, centros y especialidades.
13.2. En el cas d’accedir al programa i no fer peticions telemàtiques,
tractant-se de participants voluntaris, perdran el seu dret de continuar en
el procediment i hi figuraran com a no adjudicats per falta de peticions.
En el cas de no accedir al programa informàtic, perdran el seu dret de
continuar en el procediment, i hi figuraran com a exclosos.
13.3. En cas que es presenten en termini i forma més d’una sol·
licitud de places, només es tindrà en compte l’última presentada. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds de places, de cap manera
es podrà alterar la petició, encara que es tracte de l’orde de prelació dels
llocs sol·licitats.
13.4. Amb la finalitat que les persones participants en estes convocatòries puguen fer les seues peticions, es publicaran en la pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport els annexos corresponents a localitats, centres i especialitats.
Catorze. Prioritats
14.1. En la resolució d’este concurs, hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants i, si és el cas, de resultes, de la manera següent:
1r. Adjudicació derivada del dret preferent a centre.
2n. Adjudicació relativa al dret preferent a localitat/zona
3r. Adjudicació resultant del concurs.
14.2. L’orde anterior implica una prelació en l’adjudicació de
vacants i resultes en favor de les persones participants en cada una.
Així, no podrà adjudicar-se un lloc a un mestre que participe en una de
les prelacions si hi ha un sol·licitant en l’anterior amb millor dret. No
obstant això, pel que fa a l’adjudicació d’un lloc concret dels qui facen
efectiu el seu dret preferent a una localitat o zona determinada, es tindrà
en compte el que disposa el punt 3 de la base sèptima.
14.3. Serà compatible la concurrència simultània si es té dret a més
d’una prelació. Les peticions s’atendran amb la prelació indicada en el
punt anterior i, una vegada que s’haja obtingut destinació, no es tindran
en compte les peticions restants.
14.4. L’orde de prioritat en el concurs dels llocs de treball el determinarà la puntuació obtinguda segons el barem que figura com a annex
III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, i annex I de la present
resolució.
14.5. Sense perjuí d’allò que s’ha disposat respecte als drets preferents assenyalats en la base sèptima d’esta convocatòria, en el cas
que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, es resoldran
atenent successivament la puntuació més alta en cada un dels apartats
Catorce. Prioridades
14.1. En la resolución de este concurso, existirá una prelación en
la adjudicación de vacantes y, en su caso, de resultas, de la siguiente
forma:
1.º Adjudicación derivada del derecho preferente a centro.
2.º Adjudicación relativa al derecho preferente a localidad/zona
3.º Adjudicación resultante del concurso.
14.2. El orden anterior implica una prelación en la adjudicación de
vacantes y resultas en favor de los participantes en cada una de ellas.
Así, no podrá adjudicarse puesto a un maestro que participe en una de
las prelaciones si existe solicitante en la anterior con mejor derecho.
No obstante, en lo que respecta a la adjudicación de puesto concreto
de los que hagan efectivo su derecho preferente a una localidad o zona
determinada, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 3 de la base
séptima.
14.3. Será compatible la concurrencia simultánea si se tiene derecho
a más de una prelación. Las peticiones se atenderán con la prelación
indicada en el punto anterior y, una vez que se haya obtenido destino,
no se tendrán en cuenta las restantes peticiones.
14.4. El orden de prioridad en el concurso de los puestos de trabajo
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo que figura
como anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y
anexo I a la presente resolución.
14.5. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes recogidos en la base séptima de esta convocatoria, en el caso
de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se
resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada
Num. 7392 / 30.10.2014
del barem d’acord amb l’orde en què hi figuren. Si persistix l’empat,
caldrà ajustar-se a la puntuació obtinguda en els distints subapartats per
l’orde, igualment, en què figuren en el barem.
En ambdós casos, la puntuació que es prenga en consideració en
cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establida per a cada
un en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats, la que corresponga
com a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan en l’aplicació
d’estos criteris algun o alguns dels subapartats arribe a la màxima puntuació atorgada a l’apartat a què pertany, no es prendran en consideració
les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran
successivament com a criteris de desempat l’any en què es va convocar
el procediment selectiu a través del qual van ingressar en el respectiu
cos i la puntuació per la qual van ser seleccionats.
14.6. És requisit imprescindible per a sol·licitar i obtindre un lloc
determinat posseir l’especialitat per a exercir-lo i el seu requisit lingüístic, sense perjuí del que preveu el punt 5 de la disposició transitòria
única de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit
lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres
docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu
dependents de la Generalitat.
Quinze. Adjudicació provisional i definitiva de destinacions
15.1. Vistes les reclamacions presentades contra la relació provisional de participants, i una vegada aprovada la relació provisional de
vacants, així com les puntuacions definitives corresponents al barem de
mèrits, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions. En la dita resolució s’indicaran els llocs on es troben exposades
el públic les dites adjudicacions, que a més es publicaran en pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
25777
uno de los apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en
el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida
en los distintos subapartados por el orden, igualmente, en que aparecen
en el baremo.
En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en
cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida
para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que se hallen
incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algunos de los
subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán sucesivamente como
criterios de desempate el año en el que se convocó el procedimiento
selectivo a través del cual se ingresó en el respectivo cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado.
14.6. Es requisito imprescindible para solicitar y ser adjudicado
un puesto determinado, poseer la especialidad para el desempeño del
mismo y el requisito lingüístico del puesto, sin perjuicio de lo previsto
en el punto 5 de la disposición transitoria única de la Orden 90/2013,
de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros docentes
públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo
dependientes de la Generalitat.
15.2. Els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la instància
de participació, en el termini de set dies hàbils a partir de ser publicada,
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
15.3. Considerades les reclamacions a què es referix l’apartat anterior, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives del present concurs de trasllats, declarant-se desestimades les al·legacions que no s’hi incloguen. La dita resolució es publicarà
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
15.4. Les places obtingudes en la dita resolució definitiva seran irrenunciables. Només podrà obtindre’s una única destinació, encara que es
concórrega a diferents tipus de places.
Quince. Adjudicación provisional y definitiva de destinos
15.1. Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación provisional de participantes y una vez aprobada la relación provisional
de vacantes, así como las puntuaciones definitivas correspondientes
al baremo de méritos, se procederá a la publicación de la adjudicación
provisional de destinos. En dicha resolución se indicarán los lugares
que se encuentren expuestas al público las referidas adjudicaciones, que
además se publicarán en página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
15.2. Los participantes podrán presentar reclamaciones contra la
resolución provisional, a través del órgano en el que presentaron su
instancia de participación en el plazo de siete días hábiles a partir de su
publicación, ante la Dirección General de Centros y Personal Docente.
15.3. Consideradas las reclamaciones a que se refiere el apartado
anterior, se procederá a dictar la resolución por la que se aprueban las
adjudicaciones definitivas del presente concurso de traslados, declararándose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma. Dicha
resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
15.4. Las plazas obtenidas en dicha resolución definitiva serán irrenunciables. Solamente podrá obtenerse un único destino, aun cuando se
concurran a diferentes tipos de plazas.
Setze. Desistiments i renúncies
16.1. D’acord amb la base deu, apartat 1, només podrà desistir-se
de la participació en el procediment durant el termini de presentació de
sol·licituds.
16.2. No s’admetran renúncies a l’adjudicació provisional i/o definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació
definitiva del barem, si el participant voluntari no accedix al programa
informàtic per a realitzar peticions en el termini establit a este efecte,
perdrà el seu dret de continuar en el procediment, i hi figurarà com a
exclòs.
Dieciséis. Desistimientos y renuncias
16.1. De acuerdo con la base diez, apartado 1, solo podrá desistirse
de la participación en el procedimiento dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
16.2. No se admitirán renuncias a la adjudicación provisional y/o
definitiva de destinos. No obstante, una vez publicada la puntuación
definitiva del baremo si el participante voluntario no accediera al programa informático para realizar peticiones en el plazo establecido al
efecto, decaerá en su derecho de continuar en el procedimiento, figurando como excluido.
Dèsset. Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió
17.1. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són
irrenunciables. No obstant això, quan s’hi participe simultàniament per
distints cossos docents i s’obtinga destinació en més d’un, s’haurà d’optar per un en el termini dels deu dies naturals següents a la publicació
de la resolució definitiva per mitjà d’un escrit dirigit a l’Administració
educativa a què pertanga la plaça a la qual el concursant no s’incorporarà. Si no realitza la dita opció en el termini indicat, haurà de prendre
possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual hi ha
participat en situació de servici actiu.
17.2. La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen d’acord amb el que disposa la present resolució tindrà lloc l’1 de
Diecisiete. Irrenunciabilidad de destinos y toma de posesión
17.1. Los destinos adjudicados en la resolución definitiva son irrenunciables. No obstante cuando se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá
optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la
publicación de la resolución definitiva mediante escrito dirigido a la
Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la que el concursante no va a incorporarse. De no realizar dicha opción en el plazo
indicado, se deberá tomar posesión de la plaza obtenida correspondiente
al cuerpo desde el que se ha participado en situación de servicio activo.
17.2. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan
de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución tendrá lugar el 1
Num. 7392 / 30.10.2014
25778
setembre de 2015, i se cessarà en la de procedència el 31 d’agost de
2015.
No obstant això, els professors que hagen obtingut destinació en
este concurs hauran d’estar en els seus centres d’origen, quan així ho
establisca la direcció territorial o administració educativa de què depenguen, fins que concloguen les activitats imprescindibles previstes per a
la finalització del curs.
de septiembre de 2015, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto
de 2015.
No obstante, los profesores que hayan obtenido destino en este concurso deberán permanecer en sus centros de origen, cuando así se establezca por la dirección territorial o administración educativa de la que
dependan, hasta que concluyan las actividades imprescindibles previstas
para la finalización del curso.
Díhuit. Reingrés del personal excedent al servici actiu
El personal funcionari excedent que reingresse al servici actiu com
a conseqüència del concurs presentarà davant de la direcció territorial
de què depenga el centre obtingut, abans de la presa de possessió de la
plaça, una còpia compulsada de la resolució per la qual se’l va declarar
en excedència, així com una declaració jurada o promesa de no trobarse separat per mitjà d’un expedient disciplinari de cap cos o escala de
l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la local, ni
d’estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
Dieciocho. Reingreso del personal excedente al servicio activo
El personal funcionario excedente que reingrese al servicio activo,
como consecuencia del concurso, presentará ante la dirección territorial
de la que dependa el centro obtenido, antes de la toma de posesión de
la plaza, copia compulsada de la resolución por la que se le declaró
en excedencia así como declaración jurada o promesa de no hallarse
separado mediante expediente disciplinario de ningún cuerpo o escala
de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de la
local, ni de estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Dènou. Altres normes
19.1. Amb caràcter general, cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi d’especialitat.
19.2. Els funcionaris que participen en este procediment i que sol·
liciten i obtinguen l’excedència en el transcurs de la seua resolució, o
que cessen en el servici actiu per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents o cessants en la plaça que els corresponga en la resolució
definitiva.
19.3. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol
concursant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o no
coincidisca amb les característiques declarades en la sol·licitud i la
documentació corresponent.
19.4. Totes les referències al professorat i a situacions per a les quals
en esta resolució s’utilitza la forma del masculí genèric han d’entendre’s
aplicables indistintament a dones i hòmens.
19.5. Els mestres que obtinguen plaça en estes convocatòries i
durant la seua tramitació hagen permutat les seues destinacions, estaran
obligats a prendre possessió del lloc per al qual han sigut nomenats i
s’anul·larà la permuta que se’ls haja concedit.
19.6. Els funcionaris procedents d’altres administracions educatives
que per mitjà dels concursos de trasllats d’àmbit estatal obtinguen destinació definitiva en una altra administració, percebran les seues retribucions d’acord amb les normes retributives corresponents a esta última.
Diecinueve. Otras normas
19.1. Con carácter general cada petición se compone del código de
centro o de localidad y del código de especialidad.
19.2. Los funcionarios que participen en este procedimiento, que
soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso de su resolución,
o cesen en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán
excedentes o cesantes en la plaza que les corresponda en la resolución
definitiva.
19.3. Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier concursante que no se haya ajustado a las normas de la convocatoria o no coincida con las características declaradas en la solicitud y la documentación
correspondiente.
19.4. Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las
que en esta resolución se utiliza la forma del masculino genérico deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
19.5. Los maestros que obtengan plaza en estas convocatorias y
durante su tramitación hayan permutado sus destinos, estarán obligados
a tomar posesión del puesto para el que han sido nombrados, anulándose
la permuta que se les hubiera concedido.
19.6. Los funcionarios procedentes de otras administraciones educativas que mediante los concursos de traslados de ámbito estatal obtengan destino definitivo en otra Administración, percibirán sus retribuciones de acuerdo con las normas retributivas correspondientes a esta
última.
Vint. Procediment especial de mobilitat per raó de violència de
gènere
Al marge del present concurs de trasllats, en qualsevol moment i en
compliment del que establix l’article 4.1 del Reial Decret 1364/2010,
de 29 d’octubre, les funcionàries víctimes de violència de gènere que
per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l’assistència social integral
estiguen obligades a abandonar la plaça o el lloc on prestaven servicis,
tindran dret al trasllat a una altra plaça o lloc propis del seu cos d’anàlogues característiques, sense necessitat que siga una vacant de cobertura
necessària. La Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estarà obligada a comunicar-los
les vacants ubicades en la mateixa localitat o en les localitats que les
interessades sol·liciten expressament.
Veinte. Procedimiento especial de movilidad por razón de violencia
de género
Al margen del presente concurso de traslados, en cualquier momento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, los funcionarios víctimas de violencia
de género que para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vean obligadas a abandonar la plaza o puesto donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al traslado
a otra plaza o puesto propio de su cuerpo, de análogas características,
sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La Dirección
General de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte estará obligada a comunicarles las vacantes ubicadas
en la misma localidad o en las localidades que las interesadas expresamente soliciten.
Podrán solicitar este traslado por escrito a la Dirección General de
Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, indicando la localidad o localidades donde desean ser destinadas, adjuntando copia de la documentación que acredite la condición de
víctima de violencia de género, de acuerdo con la legislación vigente.
En esta actuación se protegerá la intimidad de la víctima en especial sus
datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona
que esté bajo su guarda o custodia.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la
ante el director general de Centros y Personal Docente de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
Podran sol·licitar este trasllat per escrit a la Direcció General de
Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, indicant la localitat o localitats on vullguen ser destinades, i
adjuntant-hi una còpia de la documentació que acredite la condició de
víctima de violència de gènere, d’acord amb la legislació vigent. En
esta actuació es protegirà la intimitat de la víctima, en especial les seues
dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que
estiga sota la seua guarda o custòdia.
La present resolució és definitiva en via administrativa, i en contra
podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de ser
publicada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o podrà presentar-
Num. 7392 / 30.10.2014
25779
se directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat del
contenciós competent en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la data de la publicació, d’acord amb el que establixen els articles
9 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
nistrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el juzgado de lo contencioso competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
ANNEX I
Cos de mestres
ANEXO I
Cuerpo de maestros
Desenrotllament de l’apartat 6.7 de l’annex III de l’Orde
ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
6.7. Coneixement del Valencià:
– Diploma de Mestre de Valencià: 5,0000 punts
Documents justificatius:
Certificat o títol corresponent. No obstant això, s’incorporarà d’ofici
quan la possessió del certificat o títol conste en els registres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
.
Desarrollo del apartado 6.7 del anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
6.7. Conocimiento del Valenciano:
– Diploma de Maestro de Valenciano: 5,0000 puntos
Documentos justificativos:
Certificado o titulo correspondiente. No obstante, se incorporará de
oficio cuando la posesión del certificado o título conste en los registros
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca
concurs de trasllats de funcionaris docents dels cossos de
catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics
i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics
i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics,
professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny,
per a la provisió de places en l’àmbit de gestió de la
Generalitat Valenciana. [2014/9738]
25780
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de Centros y Personal Docente, por la que se
convoca concurso de traslados de funcionarios docentes
de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza
Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y profesores de escuelas oficiales
de idiomas, catedráticos y profesores de Música y Artes
Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros de taller
de Artes Plásticas y Diseño, para la provisión de plazas
en el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana.
[2014/9738]
La Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en
la disposició addicional sexta, apartat 1, determina que, entre altres, és
base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de
places per mitjà de concurs de trasllats d’àmbit estatal.
El punt 3 d’esta mateixa disposició establix l’obligació per a les
administracions educatives de convocar periòdicament concursos de
trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de les places vacants que determinen en els centres docents d’ensenyança dependents d’aquelles, així
com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu
àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si és el
cas, l’adjudicació de les que resulten del mateix concurs. En estos concursos podran participar tots els funcionaris públics docents, siga quina
siga l’administració educativa de què depenguen o per la qual hagen
ingressat, sempre que reunisquen els requisits generals i els específics
que, d’acord amb les respectives relacions de llocs de treball, establisquen les convocatòries.
El Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, regula el concurs de
trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents
previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres
procediments de provisió de places a cobrir per estos, en l’article 7 del
qual establix el caràcter biennal d’este concurs.
En compliment del que preceptua l’article 8 del mencionat Reial
Decret 1364/2010, la present resolució s’ajusta a les normes procedimentals regulades en l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per
la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als concursos
de trasllats d’àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 20142015, per a personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei
Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9
de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. De conformitat
amb estes normes procedimentals i amb l’article 9, apartat 4, del Reial
Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport oferix els llocs vacants produïts fins al 31 de desembre d’este
any, així com els que resulten del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat en el seu funcionament estiga prevista en
la planificació educativa i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre que es puguen establir, en el present concurs
de trasllats, d’àmbit estatal, entre els funcionaris docents pertanyents als
cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, professors
tècnics de Formació Professional, catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques,
catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny, i mestres de taller
d’Arts Plàstiques i Disseny, dependents de l’àmbit territorial de gestió
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En la tramitació d’esta resolució s’ha complit el que preveuen l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
En virtut del que s’ha exposat, d’acord amb el que preveu el Reial
Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, esta direcció general resol convocar
un concurs de trasllats d’àmbit estatal, d’acord amb les bases següents:
La Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en
su disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre otras,
es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos docentes la
provisión de plazas mediante concurso de traslados de ámbito estatal.
En el punto 3 de esta misma disposición, se establece la obligación
para las administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de
enseñanza dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible
concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras administraciones educativas y, en su caso, si procede la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera
que sea la administración educativa de la que dependan, o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de
trabajo, establezcan dichas convocatorias.
El Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir
por los mismos, en cuyo artículo 7 establece el carácter bienal de este
concurso.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8 del citado Real
Decreto 1364/2010, la presente resolución se ajusta a las normas procedimentales reguladas en la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre,
por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los
concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante
el curso 2014-2015, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. De conformidad con dichas normas procedimentales y el
artículo 9, apartado 4, del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte oferta los puestos vacantes
producidos hasta el 31 de diciembre del presente año, así como los que
resulten del propio concurso, siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad en su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se puedan establecer, en el presente concurso de
traslados, de ámbito estatal, entre los funcionarios docentes pertenecientes a los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria,
profesores técnicos de Formación Profesional, catedráticos y profesores
de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores de Música y
Artes Escénicas, catedráticos y profesores de Artes Plásticas y Diseño, y
maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño, dependientes del ámbito
territorial de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en
el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público y artículos 153 y siguientes de la Ley 10/2010, de
9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, esta dirección general ha dispuesto convocar concurso de traslados de ámbito estatal, de acuerdo con las
siguientes bases:
Num. 7392 / 30.10.2014
25781
Primera. Objecte i normativa aplicable
1.1. Es convoca un concurs de trasllats, d’acord amb les especificacions que es detallen en la present resolució, per a la provisió de llocs
de treball en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, entre funcionaris de carrera i en pràctiques pertanyents
als cossos següents:
Catedràtics d’Ensenyança Secundària
Professors d’Ensenyança Secundària
Professors tècnics de Formació Professional
Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes
Professors d’escoles oficials d’idiomes
Catedràtics de Música i Arts Escèniques
Professors de Música i Arts Escèniques
Catedràtics d’Arts Plàstiques i Disseny
Professors d’Arts Plàstiques i Disseny
Mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny
511
590
591
512
592
593
594
513
595
596
Primera. Objeto y normativa aplicable
1.1. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las especificaciones que se citan en la presente resolución, para la provisión de
puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, entre funcionarios de carrera y en
prácticas pertenecientes a los siguientes cuerpos:
Catedráticos de Enseñanza Secundaria
Profesores de Enseñanza Secundaria.
Profesores técnicos de Formación Profesional
Catedráticos de escuelas oficiales de idiomas
Profesores de escuelas oficiales de idiomas
Catedráticos de Música y Artes Escénicas
Profesores de Música y Artes Escénicas
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño
Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño
511
590
591
512
592
593
594
513
595
596
1.2. Este concurs es regirà per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa, per la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, així com per la
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de
la Funció Pública Valenciana, i pels reials decrets 276/2007 i 1364/2010
i l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
1.2. Este concurso se regirá por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana, y los reales decretos 276/2007 y 1364/2010
y la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
Segona. Places oferides i determinació d’estes
2.1. S’oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre les
quals s’inclouran, almenys, les que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2014, així com les que resulten del mateix concurs de cada cos
docent sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa i en funció dels criteris d’estabilitat del professorat en un mateix centre que s’establisquen.
2.2. De conformitat amb l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als
concursos de trasllats d’àmbit estatal a convocar durant el present curs
escolar, la determinació de les vacants provisionals es realitzarà abans
del dia 13 de febrer de 2015, i la de definitives abans del dia 14 d’abril
de 2015, i les dos es publicaran en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
Segunda. Plazas ofertadas y determinación de las mismas
2.1. Se ofertarán las plazas o puestos vacantes que se determinen,
entre las que se incluirán, al menos, las que se produzcan hasta el 31
de diciembre de 2014, así como aquellas que resulten del propio concurso de cada cuerpo docente siempre que, en cualquiera de los casos,
la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa y en función de los criterios de estabilidad del profesorado en
un mismo centro que se establezcan.
Estas plazas o puestos ofertados podrán incrementarse con las que
resulten, en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de la resolución de los concursos convocados por los
departamentos de educación de las administraciones educativas de las
comunidades autónomas, siempre que su funcionamiento esté previsto
en la planificación educativa.
2.2. De conformidad con la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito estatal a convocar durante el
presente curso escolar la determinación de las vacantes provisionales se
realizará antes del día 13 de febrero de 2015, y la de definitivas antes
del día 14 de abril de 2015, publicándose ambas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Tercera. Cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària
El professorat que pertany als cossos de catedràtics i professors
d’Ensenyança Secundària podrà sol·licitar les places següents:
a) Places corresponents a les especialitats de què siguen titulars, per
als centres i per als tipus de places, annex II i annex VII-a-1, respectivament, que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport.
b) Places de Cultura Clàssica. Tenen esta denominació aquelles places als titulars de les quals se’ls conferix, a l’empara del que disposa
la disposició addicional deu del Reial Decret 1635/1995, de 6 d’octubre, l’atribució docent corresponent a les especialitats de Llatí i Grec.
Només podrà sol·licitar estes places el professorat que tinga l’atribució
docent esmentada. Estes places apareixeran convenientment diferenciades en la plantilla del centre i podran ser sol·licitades, indistintament,
pels catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària titulars d’alguna
de les dos especialitats esmentades. El professorat que accedisca a estes
estarà obligat a impartir tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de
Grec com a la de Llatí.
c) Places de centres de formació de persones adultes. Tenen esta
denominació aquelles places que es publicaran en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex VII-a-2, i que
poden ser sol·licitades indistintament pels catedràtics i professors d’En-
Tercera. Cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria
El profesorado perteneciente a los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria podrá solicitar las siguientes plazas:
a) Plazas correspondientes a las especialidades de las que sean titulares, para los centros y para los tipos de plazas, anexo II y anexo VII-a1, respectivamente, que se publicarán en la página web de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte.
b) Plazas de Cultura Clásica. Tienen esta denominación aquellas
plazas a cuyos titulares se les confiere, al amparo de lo dispuesto en la
disposición adicional décima del Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, la atribución docente correspondiente a las especialidades de Latín
y Griego. Sólo podrá solicitar estas plazas el profesorado que tenga la
referida atribución docente. Estas plazas aparecerán convenientemente
diferenciadas en la plantilla del centro, y podrán ser solicitadas, indistintamente, por los catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria
titulares de alguna de las dos especialidades citadas. El profesorado que
acceda a ellas estará obligado a impartir tanto las materias atribuidas a
la especialidad de Griego como a la de Latín.
c) Plazas de centros de formación de personas adultas. Tienen esta
denominación aquellas plazas que se publicarán en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte como anexo VII-a-2, y que
pueden ser solicitadas indistintamente por los catedráticos y profesores
Estes places o llocs oferits es podran incrementar amb els que resulten, en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
de la resolució dels concursos convocats pels departaments d’educació
de les administracions educatives de les comunitats autònomes, sempre
que el seu funcionament estiga previst en la planificació educativa.
Num. 7392 / 30.10.2014
senyança Secundària titulars d’alguna de les especialitats d’origen que
s’indiquen a continuació:
FPA: Científic / Tecnològic. Especialitats d’origen:
– Matemàtiques.
– Física i Química.
– Biologia i Geologia.
– Tecnologia.
– Anàlisi i Química Industrial.
FPA: Ciències Socials. Especialitats d’origen:
– Filosofia.
– Geografia i Història.
– Orientació Educativa.
– Formació i Orientació Laboral.
– Intervenció Sociocomunitària.
– Economia.
FPA: Comunicació (Anglés). Especialitat d’origen:
– Anglés.
FPA: Comunicació (Valencià). Especialitat d’origen:
– Llengua i Literatura Valenciana.
FPA: Comunicació (Valencià / Anglés). Especialitats d’origen:
– Llengua Castellana i Literatura.
Requisits:
Diploma de Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent. I llicenciatura de
Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d’esta llicenciatura; Certificat d’Aptitud en Anglés de l’Escola Oficial d’Idiomes o títol
estranger equivalent convalidat pel Ministeri d’Educació; diplomatura
en Anglés per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’anglés convocats
pel Ministeri d’Educació o pels òrgans o institucions corresponents de
les comunitats autònomes.
– Processos i Mitjans de Comunicació.
Requisits:
Diploma de Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent. I llicenciatura de
Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d’esta llicenciatura; Certificat d’Aptitud en Anglés de l’Escola Oficial d’Idiomes o títol
estranger equivalent convalidat pel Ministeri d’Educació; diplomatura
en Anglés per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització d’anglés convocats
pel Ministeri d’Educació pels òrgans o institucions corresponents de les
comunitats autònomes.
– Llengua i Literatura Valenciana.
Requisits:
Llicenciatura de Filologia Anglesa o haver superat 3 cursos complets d’esta llicenciatura; Certificat d’Aptitud en Anglés de l’Escola
Oficial d’Idiomes o títol estranger equivalent convalidat pel Ministeri
d’Educació; diplomatura en Anglés per les escoles universitàries d’idiomes (traductors i intèrprets); o haver superat els cursos d’especialització
d’anglés convocats pel Ministeri d’Educació o pels òrgans o institucions
corresponents de les comunitats autònomes.
– Anglés.
Requisits:
Diploma de Mestre de Valencià o ser llicenciat en Filologia Hispànica, Secció Lingüística Valenciana o equivalent.
Respecte a la documentació acreditativa dels requisits per a poder
ocupar els llocs de FPA Comunicació (Valencià-Anglés) hauran de presentar-los necessàriament junt amb la instància de participació, excepte
el Diploma de Mestre de València ja que consta en el Registre de Personal Docent.
Serà necessari haver presentat la documentació amb la instància per
a poder sol·licitar este tipus de llocs en la petició telemàtica.
FPA: Comunicació (Francés). Especialitats d’origen:
– Francés.
d) Llocs de treball d’àmbit. Tenen esta denominació aquelles places
que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex VII-a-1 i que poden ser sol·licitades indistintament pels catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària titulars
d’alguna de les especialitats d’origen que s’indiquen a continuació:
25782
de Enseñanza Secundaria titulares de alguna de las especialidades de
origen que se indican a continuación:
FPA: Científico / Tecnológico. Especialidades de origen:
– Matemáticas.
– Física y Química.
– Biología y Geología.
– Tecnología.
– Análisis y Química Industrial.
FPA: Ciencias Sociales. Especialidades de origen:
– Filosofía.
– Geografía e Historia.
– Orientación educativa.
– Formación y Orientación Laboral.
– Intervención Sociocomunitaria.
– Economía.
FPA: Comunicación (Inglés). Especialidad de origen:
– Inglés.
FPA: Comunicación (Valenciano). Especialidad de origen:
– Lengua y Literatura Valenciana.
FPA: Comunicación (Valenciano / Inglés). Especialidades de origen:
– Lengua Castellana y Literatura.
Requisitos:
Diploma de Mestre de Valencià o ser licenciado en Filología Hispánica, Sección Lingüística Valenciana o equivalente. Y licenciatura de Filología Inglesa o haber superado 3 cursos completos de esta
licenciatura; Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial de
Idiomas o título extranjero equivalente convalidado por el Ministerio
de Educación; diplomatura en Inglés por las Escuelas Universitarias
de Idiomas (traductores e intérpretes); o haber superado los cursos de
especialización de inglés convocados por el Ministerio de Educación
o por los órganos o instituciones correspondientes de las comunidades
autónomas.
– Procesos y medios de Comunicación.
Requisitos:
Diploma de Mestre de Valencià o ser licenciado en Filología Hispánica, Sección Lingüística Valenciana o equivalente. Y licenciatura de
Filología Inglesa o haber superado 3 cursos completos de esta licenciatura; Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas
o título extranjero equivalente convalidado por el Ministerio de Educación; diplomatura en Inglés por las escuelas universitarias de idiomas
(traductores e intérpretes); o haber superado los cursos de especialización de inglés convocados por el Ministerio de Educación por los órganos o instituciones correspondientes de las comunidades autónomas.
– Lengua y Literatura Valenciana.
Requisitos:
Licenciatura de Filología Inglesa o haber superado 3 cursos completos de esta licenciatura; Certificado de Aptitud en Inglés de la Escuela
Oficial de Idiomas o título extranjero equivalente convalidado por el
Ministerio de Educación; diplomatura en Inglés por las escuelas universitarias de idiomas (traductores e intérpretes); o haber superado los
cursos de especialización de inglés convocados por el Ministerio de
Educación o por los órganos o instituciones correspondientes de las
comunidades autónomas.
– Inglés.
Requisitos:
Diploma de Mestre de Valencià o ser licenciado en Filología Hispánica, Sección Lingüística Valenciana o equivalente.
Respecto a la documentación acreditativa de los requisitos para
poder ocupar los puestos de FPA Comunicación (Valenciano-Inglés)
tendrán que presentarlos necesariamente junto a la instancia de participación, exceptuando el Diploma de Mestre de Valenciá ya que consta
en el Registro de Personal Docente.
Será necesario haber presentado la documentación con la instancia
para poder solicitar este tipo de puestos en la petición telemática
FPA: Comunicación (Francés). Especialidades de origen:
– Francés.
d) Puestos de trabajo de ámbito. Tienen esta denominación aquellas
plazas que se publicarán en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte como anexo VII-a-1 y que pueden ser solicitadas indistintamente por los catedráticos y profesores de Enseñanza
Secundaria titulares de alguna de las especialidades de origen que se
indican a continuación:
Num. 7392 / 30.10.2014
25783
– Àmbit Científic. Especialitats d’origen:
· Matemàtiques.
· Física i Química.
· Biologia i Geologia.
· Tecnologia.
· Informàtica.
– Àmbit Sociolingüístic. Especialitats d’origen:
· Filosofia.
· Geografia i Història.
· Grec.
· Llatí.
· Llengua Castellana i Literatura.
· Llengua i Literatura Valenciana.
· Francés.
· Anglés.
· Alemany.
· Italià.
Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d’estos cossos és
necessari acreditar, per mitjà de còpia compulsada, estar en possessió
del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del
Diploma de Mestre de Valencià, excepte per als concursants de l’especialitat de Llengua i Literatura Valenciana; això sense perjuí del que
disposa la disposició transitòria única 1 de l’Orde 90/2013, de 6 de
novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o
unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat.
– Ámbito Científico. Especialidades de origen:
· Matemáticas.
· Física y Química.
· Biología y Geología.
· Tecnología.
· Informática.
– Ámbito Socio-lingüístico. Especialidades de origen:
· Filosofía.
· Geografía e Historia.
· Griego.
· Latín.
· Lengua Castellana y Literatura.
· Lengua y Literatura Valenciana.
· Francés,
· Inglés.
· Alemán.
· Italiano
Para solicitar puestos de trabajo de las especialidades de estos cuerpos es necesario acreditar, mediante copia compulsada, estar en posesión del Certificado de Capacitación para la enseñanza en Valenciano o
del Diploma de Maestro de Valenciano, excepto para los concursantes
de la especialidad de Lengua y Literatura Valenciana; ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única 1 de la Orden
90/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte por la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico
de valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros
docentes públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo dependientes de la Generalitat.
Quarta. Cos de professors tècnics de Formació Professional
El professorat pertanyent al cos de professors tècnics de Formació
Professional podrà sol·licitar les places corresponents a les especialitats
de què siga titular, per als centres i tipus de plaça que es publicaran en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex
II i annex VII-b respectivament.
Per a sol·licitar llocs de treball de les especialitats d’este cos és
necessari acreditar, per mitjà de còpia compulsada, estar en possessió
del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o del
Diploma de Mestre de Valencià, això sense perjuí del que disposa la
disposició transitòria única 1 de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre.
Cuarta. Cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional
El profesorado perteneciente al cuerpo de profesores técnicos de
Formación Profesional podrá solicitar las plazas correspondientes a las
especialidades de las que sea titular, para los centros y tipos de plaza
que se publicarán en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte como anexo II y anexo VII-b respectivamente.
Para solicitar puestos de trabajo de las especialidades de este cuerpo
es necesario acreditar, mediante copia compulsada, estar en posesión
del Certificado de Capacitación para la enseñanza en Valenciano o del
Diploma de Maestro de Valenciano, ello sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única 1 de la Orden 90/2013, de 6 de
noviembre.
Quinta. Cossos de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes
El professorat corresponent als cossos de catedràtics i professors
d’escoles oficials d’idiomes, d’acord amb les especialitats de què siga
titular, podrà sol·licitar les places dels centres i especialitats que es
publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport com a annex III i annex VII-c.
Quinta. Cuerpos de catedráticos y profesores de escuelas oficiales
de idiomas
El profesorado correspondiente a los cuerpos de catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de acuerdo con las especialidades de las que sea titular podrá solicitar las plazas de los centros y
especialidades que se publicarán en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte como anexo III y anexo VII-c.
Sexta. Cos de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques
Els professors pertanyents als cossos de professors de Música i Arts
Escèniques, d’acord amb les especialitats de què siguen titulars, podran
sol·licitar les places dels centres i especialitats que es publicaran en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex
IV i annex VII-d i e respectivament.
Sexta. Cuerpo catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas
Los profesores pertenecientes a los cuerpos de profesores de Música
y Artes Escénicas, de acuerdo con las especialidades de las que sean
titulares, podrán solicitar las plazas de los centros y especialidades que
se publicarán en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte como anexo IV y anexo VII-d y e respectivamente.
Sèptima. Cossos de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny
7.1. El professorat pertanyent als cossos de catedràtics i professors
d’Arts Plàstiques i Disseny, d’acord amb les especialitats de què siga
titular, podrà sol·licitar les places dels centres i per a les especialitats
que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com a annex V i annex VII-f.
7.2. El professorat pertanyent al cos de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, d’acord amb les especialitats de què siga titular, podrà
sol·licitar les places dels centres i per a les especialitats que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport com
a annex V i annex VII-g.
Séptima. Cuerpos de catedráticos y profesores de Artes Plásticas y
Diseño y de maestros de taller de Artes plásticas y Diseño
7.1. El profesorado perteneciente a los cuerpos de catedráticos y
profesores de Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con las especialidades de las que sea titular, podrá solicitar las plazas de los centros y para
las especialidades que se publicarán en la página web de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte como anexo V y anexo VII-f.
7.2. El profesorado perteneciente al cuerpo de maestros de taller de
Artes Plásticas y Diseño, de acuerdo con las especialidades de las que
sea titular, podrá solicitar las plazas de los centros y para las especialidades que se publicarán en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte como anexo V y anexo VII-g.
Num. 7392 / 30.10.2014
25784
Octava. Participació voluntària
8.1. Podrà participar-hi voluntàriament sol·licitant les places oferides en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera, dependent
de l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que
es trobe en alguna de les situacions següents:
a) En situació de servici actiu o en servicis especials declarada des
de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport,
amb destinació definitiva en centres dependents d’esta, sempre que,
de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i l’article 2.1 del Reial
Decret 1364/2010, al finalitzar este curs escolar hagen transcorregut,
almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació
que exercisquen amb caràcter definitiu.
b) En situació d’excedència voluntària, en els seus diferents tipus,
declarada des de centres dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Si es tracta dels supòsits d’excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar que preveuen els articles 127 i 128, de la
Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, respectivament, només podran participar-hi
si al finalitzar este curs escolar han transcorregut dos anys des que van
passar a esta situació.
c) En situació de suspensió de funcions declarada des de centres
dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sempre que
al finalitzar el present curs escolar haja conclòs el temps de duració de
la sanció disciplinària de suspensió i, almenys, dos anys des de la presa
de possessió de l’última destinació definitiva.
8.2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, s’entendrà com a data
de finalització del curs escolar la de 31 d’agost de 2015.
8.3. Els participants voluntaris podran igualment incloure en la seua
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les
restants administracions educatives, en els termes establits en les seues
respectives convocatòries.
8.4. Els qui vullguen exercitar un dret preferent per a l’obtenció
de destinació s’hauran d’ajustar al que determina la base deu d’esta
resolució.
8.5. Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives
podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria sempre que
complisquen els requisits i condicions que s’hi establixen. Estos funcionaris hauran d’haver obtingut la seua destinació definitiva en l’àmbit de
gestió de l’administració educativa a la qual se circumscrivia la convocatòria per la qual van ser seleccionats, llevat que en esta no s’establira
l’exigència d’este requisit.
Estos participants hauran de dirigir la seua instància de participació
a l’òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l’administració educativa de què depenga el seu centre de destinació.
Octava. Participación voluntaria
8.1. Podrá participar voluntariamente solicitando las plazas ofertadas en esta convocatoria, el personal funcionario de carrera, dependiente
del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) En situación de servicio activo o en servicios especiales declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte, con destino definitivo en centros dependientes de la misma,
siempre y cuando de conformidad con la disposición adicional sexta,
apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación
y el artículo 2.1 del Real Decreto 1364/2010, al finalizar el presente
curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de
posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo.
b) En situación de excedencia voluntaria, en sus distintos tipos,
declarada desde centros dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria por interés
particular o por agrupación familiar contemplados en los artículos 127 y
128, de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, respectivamente, solo podrán
participar, si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos
años desde que pasaron a esta situación.
c) En situación de suspensión de funciones declarada desde centros
dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, siempre que al finalizar el presente curso escolar haya concluido el tiempo
de duración de la sanción disciplinaria de suspensión y, al menos, dos
años desde la toma de posesión del último destino definitivo.
8.2. A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá
como fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2015.
8.3. Los participantes voluntarios podrán igualmente incluir en su
solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por las
restantes administraciones educativas, en los términos establecidos en
sus respectivas convocatorias.
8.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base diez de
esta resolución.
8.5. Los funcionarios dependientes de otras administraciones educativas podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria,
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en
la misma. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la Administración educativa a la
que se circunscribía la convocatoria por la que fueron seleccionados,
salvo que en la misma no se estableciera la exigencia de este requisito.
Estos participantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la Administración educativa de la que dependa su centro de destino.
Novena. Participació obligatòria
9.1. Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb el que disposa l’article 12 del Reial Decret 1364/2010, el
personal funcionari dependent de l’àmbit de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport que es trobe en alguna de les situacions
següents:
a) El personal funcionari que, procedent de la situació d’excedència
o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, haja
reingressat al servici actiu i obtingut, en virtut del reingrés, una destinació amb caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana, amb anterioritat a la data de publicació d’esta convocatòria.
Novena. Participación obligatoria
9.1. Está obligado a participar en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1364/2010,
el personal funcionario dependiente del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que se encuentre en alguna de
las siguientes situaciones:
a) El personal funcionario, que procedente de la situación de excedencia o suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo,
haya reingresado al servicio activo y obtenido, en virtud de dicho reingreso, un destino con carácter provisional en un centro dependiente de
la Generalitat Valenciana, con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.
Al personal funcionario incluido en el párrafo anterior, en el supuesto de que no participe en la presente convocatoria, o si participando
no solicitara suficiente número de puestos, se le adjudicará de oficio
destino definitivo en plazas que pueda ocupar, según las especialidades
de que sea titular, en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de no adjudicársele destino definitivo, permanecerá en
situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat Valenciana.
La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en
el que aparecen publicados los centros en el anexo correspondiente que
se publica en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte.
Al personal funcionari que s’inclou en el paràgraf anterior, en cas
que no participe en la present convocatòria, o si hi participa però no
sol·licita un nombre suficient de llocs, se li adjudicarà d’ofici una destinació definitiva en places que puga ocupar, segons les especialitats
de les quals siga titular, en un centre que depenga de la Generalitat
Valenciana. En el cas que no se li adjudique una destinació definitiva,
romandrà en situació de destinació provisional en un centre dependent
de la Generalitat Valenciana.
L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb l’orde en què apareixen publicats els centres en l’annex corresponent que es publica en la
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Num. 7392 / 30.10.2014
b) El personal funcionari que es trobe en la situació d’excedència
forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua del lloc de destinació i que
una vegada complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional
i haja sigut declarat en estes situacions des d’un centre dependent en
l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
En el cas que no sol·licite el suficient nombre de places, se li adjudicarà d’ofici una destinació definitiva en llocs que puga ocupar segons
les especialitats de què siga titular, en un centre dependent de la Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb l’orde
en què apareixen publicats els centres en l’annex corresponent que es
publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En el cas que estos no participen en el present procediment, quedaran en la situació d’excedència voluntària per interés particular prevista
en l’article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
c) El personal funcionari que havent estat adscrit a places en l’exterior s’haja de reincorporar a l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana en el curs 2015-2016, o que havent-se reincorporat en cursos anteriors no haja obtingut una destinació definitiva.
Els qui vullguen exercir el dret preferent a la localitat a què es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d’octubre, hauran de sol·licitar, de conformitat amb el que establix esta
convocatòria, totes les places a les quals puguen optar en virtut de les
especialitats de les quals siguen titulars corresponents als centres de la
localitat en què van tindre la seua última destinació definitiva.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe se li adjudicarà d’ofici una destinació definitiva en llocs als quals puga optar per
les especialitats de les quals siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici
es realitzarà segons l’orde en què apareixen publicats els centres en
l’annex corresponent que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en
compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit
o modificat expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu.
Este professorat podrà exercir el dret preferent en les condicions que
regula la base deu de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o, si ho fa,
no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d’això
es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà
d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals
siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es realitzarà segons l’orde
en què apareixen publicats els centres en l’annex corresponent que es
publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
Als efectes d’esta convocatòria, només tindran caràcter de places
suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta
supressió no haja donat lloc a la creació d’un altre centre, a la supressió
d’ensenyances, la impartició de les quals s’haja extingit en el centre
sense que hagen sigut substituïdes per altres d’equivalents o anàlogues
i a la supressió de llocs de treball que, per resolució expressa, supose la
pèrdua de la destinació definitiva que exercia.
e) El personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que
exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres
llocs de l’Administració mantenint la seua situació de servici actiu en el
seu cos docent, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent
provisional en centres dependents en l’actualitat de la Generalitat Valenciana.
Este professorat podrà exercir el dret preferent en les condicions que
regula la base deu de la present resolució.
Al professorat que haja de participar-hi i no hi participe o, si ho fa,
no exercix el dret preferent a què es referix el paràgraf anterior i d’això
es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, esta se li adjudicarà
d’ofici en llocs als quals puga optar per les especialitats de les quals
25785
b) El personal funcionario que se encuentre en la situación de excedencia forzosa o suspensión de funciones con pérdida del puesto de
destino y que cumplida la sanción no haya obtenido un reingreso provisional, y haya sido declarado en estas situaciones desde un centro
dependiente en la actualidad de la Generalitat Valenciana.
En el supuesto de que no solicitase el suficiente número de plazas, se le adjudicará de oficio destino definitivo en puestos que pueda
ocupar según las especialidades de las que sean titulares, en un centro
dependiente de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de oficio
se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los
centros en el anexo correspondiente que se publica en la página web de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En el supuesto de que estos no participasen en el presente procedimiento, quedarán en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular contemplada en el artículo 127 de la Ley 10/2010, de 9 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana.
c) El personal funcionario que habiendo estado adscrito a plazas en
el exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana en el curso 2015-2016, o que habiéndose reincorporado en
cursos anteriores no hubiera obtenido destino definitivo.
Aquellos que deseen ejercitar el derecho preferente a la localidad a
que se refieren los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de
31 de octubre, deberán solicitar, de conformidad con lo establecido en la
presente convocatoria, todas las plazas a las que puedan optar en virtud
de las especialidades de las que sean titulares correspondientes a los
centros de la localidad en la que tuvieron su último destino definitivo.
El profesorado que debiendo participar no participe se le adjudicará
de oficio destino definitivo en puestos a los que pueda optar por las
especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se
realizará según el orden en que aparecen publicados los centros en el
anexo correspondiente que se publica en la página web de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
d) El personal funcionario que hubiera perdido el destino definitivo
en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérsele
suprimido o modificado expresamente el puesto que desempeñaba con
carácter definitivo.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base diez de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialidades de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará según
el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo correspondiente que se publica en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
A los efectos de esta convocatoria, solo tendrán carácter de plazas
suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que
esta no haya dado lugar a la creación de otro centro, a la supresión de
enseñanzas cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión
de puestos de trabajo que por resolución expresa suponga la pérdida del
destino definitivo que desempeñase.
e) El personal funcionario que, con pérdida de la plaza docente que
desempeñaba con carácter definitivo, hubiera pasado a prestar servicios
en otros puestos de la Administración manteniendo su situación de servicio activo en su cuerpo docente, siempre que haya cesado y obtenido
un destino docente provisional en centros dependientes en la actualidad
de la Generalitat Valenciana.
Este profesorado, podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base diez de la presente resolución.
Al profesorado que debiendo participar no participe, o si haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere el párrafo anterior
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le adjudicará este de oficio en puestos a los que pueda optar por las especialida-
Num. 7392 / 30.10.2014
siga titular. L’esmentada adjudicació d’ofici es realitzarà segons l’orde
en què apareixen publicats els centres en l’annex corresponent que es
publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que este professorat no obtinga destinació, quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionari amb destinació provisional que, durant
el curs 2014-2015, estiga prestant servicis en centres dependents de la
Generalitat Valenciana o en comissió de servicis en una altra administració educativa i mai haja obtingut destinació definitiva.
Al professorat inclòs en este apartat que no hi participe, o que hi
participe i no sol·licite un nombre suficient de places, se li adjudicarà
d’ofici una destinació definitiva en un lloc a què puga optar per les
especialitats de què siga titular en centres dependents de la Generalitat
Valenciana.
En el cas de no obtindre destinació definitiva, este professorat quedarà en situació de destinació provisional en un centre dependent de la
Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb
l’orde en què apareixen publicats els centres en l’annex corresponent
que es publica en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport.
g) Aspirants seleccionats en els últims procediments selectius convocats per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que durant el
present curs escolar 2014-2015 estiguen realitzant la fase de pràctiques.
Estos participants, de conformitat amb l’article 13 del Reial Decret
1364/2010, estan obligats a obtindre la primera destinació definitiva en
centres dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, i
per l’especialitat per la qual han sigut seleccionats. A este efecte hauran
de sol·licitar una destinació en els esmentats centres.
Als funcionaris en pràctiques que han de participar-hi i no ho facen,
o que hi participen i no sol·liciten un nombre suficient de places, se’ls
adjudicarà d’ofici una destinació definitiva en places corresponents a
l’especialitat per la qual participen o hagen de participar en centres de
l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. L’adjudicació d’ofici es
realitzarà d’acord amb l’orde en què apareixen publicats els centres en
l’annex corresponent que es publica en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
El professorat en pràctiques participarà sense puntuació i l’adjudicació de destinació es realitzarà segons el seu orde en el procediment
selectiu.
En el cas de no obtindre destinació definitiva quedaran en situació
de destinació provisional per l’especialitat en què els va correspondre
prestar servicis en el curs escolar 2014-2015 com a funcionaris en pràctiques. La destinació que els puga correspondre estarà condicionada,
en tot cas, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 del Reial Decret
1364/2010, a la superació de la fase de pràctiques i al seu nomenament
com a funcionaris de carrera.
9.2. Queda exceptuat de l’obligatorietat de concursar el professorat
que es trobe en alguna de les situacions següents:
a) El personal funcionari del cos de mestres que haja accedit al cos
de professors d’Ensenyança Secundària a través del procediment d’accés a cossos docents de subgrup superior i es trobe prestant servicis en
la mateixa especialitat amb caràcter definitiu, en primer i segon curs de
l’Educació Secundària Obligatòria, en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
b) Els funcionaris de carrera del cos de mestres que, tenint destinació definitiva en els actuals servicis psicopedagògics escolars, han
accedit al cos de professors d’Ensenyança Secundària pel procediment
d’accés a cossos de subgrup superior a la Comunitat Valenciana per l’especialitat d’orientació educativa i opten per romandre en el seu actual
lloc de treball en virtut de la disposició addicional primera del Decret
del Govern Valencià 131/1994.
c) El personal funcionari del cos de professors tècnics de Formació
Professional que, en virtut del que establixen les disposicions transitòria
primera del Reial Decret 1701/1991, de 29 de novembre, transitòria
segona i quinta del Reial Decret 1635/1995, de 6 d’octubre, i transitòria tercera del Reial Decret 777/1998, de 30 d’abril, a l’entrada en
vigor de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, tinga una
destinació definitiva en places o llocs corresponents a especialitats del
25786
des de las que sea titular. Dicha adjudicación de oficio se realizará según
el orden en que aparecen publicados los centros en el anexo correspondiente que se publica en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la Generalitat
Valenciana.
f) El personal funcionario con destino provisional que durante el
curso 2014-2015 esté prestando servicios en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana o en comisión de servicios en otra administración educativa y nunca haya obtenido destino definitivo.
Al profesorado incluido en este apartado que no participe, o en el
supuesto de participar no solicite un número suficiente de plazas, se le
adjudicará de oficio destino definitivo en puesto al que pueda optar por
las especialidades de las que sea titular en centros dependientes de la
Generalitat Valenciana.
En el caso de no obtener destino definitivo, este profesorado quedará en situación de destino provisional en un centro dependiente de la
Generalitat Valenciana. La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden en el que aparecen publicados los centros en el anexo
correspondiente que se publica en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte.
g) Aspirantes seleccionados en los últimos procedimientos selectivos convocados por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
que durante el presente curso escolar 2014-2015 estén realizando la
fase de prácticas.
Estos participantes, de conformidad con el artículo 13 del Real
Decreto 1364/2010, están obligados a obtener su primer destino definitivo en centros dependientes del ámbito de gestión de la Generalitat
Valenciana, y por la especialidad por la que han sido seleccionados. A
tal efecto, deberán solicitar destino en dichos centros.
A aquellos funcionarios en prácticas que, debiendo participar, no lo
hagan o, participando, no soliciten suficiente número de plazas, se les
adjudicará de oficio destino definitivo en plazas correspondientes a la
especialidad por la que participen o debieran participar en centros del
ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. La adjudicación de oficio se realizará dé acuerdo con el orden en el que aparecen publicados
los centros en el anexo correspondiente que se publica en la página web
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
El profesorado en prácticas participará sin puntuación, realizándose
la adjudicación de destino según su orden en el procedimiento selectivo.
En el caso de no obtener destino definitivo quedarán en situación
de destino provisional por la especialidad en la que les correspondió
prestar servicios en el curso escolar 2014-2015 como funcionarios en
prácticas. El destino que pudiera corresponderles estará condicionado,
en cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 del
Real Decreto 1364/2010, a la superación de la fase de prácticas y a su
nombramiento como funcionarios de carrera.
9.2. Queda exceptuado de la obligatoriedad de concursar, el profesorado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) El personal funcionario del cuerpo de maestros que haya accedido al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria a través del procedimiento de acceso a cuerpos docentes de subgrupo superior y se
encuentre prestando servicios en la misma especialidad con carácter
definitivo, en primero y segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria, en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Los funcionarios de carrera del cuerpo de maestros que, teniendo
destino definitivo en los actuales servicios psicopedagógicos escolares,
hayan accedido al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria por el
procedimiento de acceso a cuerpos de subgrupo superior en la Comunitat Valenciana por la especialidad de orientación educativa, y opten por
permanecer en su actual puesto de trabajo, en virtud de la disposición
adicional primera del Decreto del Gobierno Valenciano 131/1994.
c) El personal funcionario del cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional que, en virtud de los establecido en las disposiciones transitoria primera del Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, transitorias segunda y quinta del Real Decreto 1635/1995, de 6 de
octubre y en la transitoria tercera del Real Decreto 777/1998, de 30 de
abril, a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, tuviera un destino definitivo en plazas o puestos correspon-
Num. 7392 / 30.10.2014
cos de professors d’Ensenyança Secundària, en cas que, a través dels
procediments selectius d’accés convocats per les distintes administracions educatives, accedisca a l’esmentat cos podrà romandre en la seua
mateixa destinació, sempre que l’especialitat d’accés es corresponga
amb la de la plaça o lloc que exercix amb caràcter definitiu.
El professorat al qual es referixen els subapartats anteriors podrà
ser confirmat en les destinacions que estiga ocupant una vegada que,
aprovat l’expedient dels procediments selectius, siguen nomenats funcionaris de carrera els aspirants seleccionats, sempre que mitjançant una
resolució i atenent criteris de planificació educativa així ho determine la
Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Estes opcions a què es referixen els subapartats anteriors hauran de
ser manifestades per escrit ajustat al model que es publicarà en la pàgina
web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, dirigit a la Direcció
General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, dins del termini de presentació d’instàncies establit en
esta convocatòria.
9.3. En cap cas s’adjudicaran amb caràcter forçós les places corresponents a l’especialitat de Cultura Clàssica, així com les places dels
centres de formació de persones adultes i d’àmbits, per la qual cosa el
personal funcionari no estarà obligat a sol·licitar-les.
9.4. Els participants a què fa referència l’apartat 1 de la present
base, excepte els supòsits f) i g), podran igualment incloure en la seua
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres
administracions educatives en els termes que estes establisquen, sempre que hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit
de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a excepció
d’aquells als qui la convocatòria per la qual van ingressar no els exigira
el compliment d’este requisit.
9.5. Els qui vullguen exercitar un dret preferent per a l’obtenció
de destinació s’hauran d’ajustar al que determina la base deu d’esta
resolució.
9.6. En tot cas, no serà procedent l’adjudicació d’ofici quan els funcionaris hagen obtingut destinació en concursos o en procediments de
provisió de llocs no compresos en l’àmbit del Reial Decret 1364/2010,
de 29 d’octubre.
Deu. Drets preferents
10.1. El personal funcionari que es trobe en algun dels supòsits
previstos en els articles 16 i 17 del Reial Decret 1364/2010, es podrà
acollir al dret preferent que regulen estos preceptes, fent-ho constar en
la seua sol·licitud de participació i indicant la causa en què recolza la
seua petició.
10.2. Dret preferent a centre
En ocasió de vacant en el cos docent pel qual es participa, tindrà
dret preferent per a obtindre un nou lloc en el mateix centre en què es
tinga o s’haja tingut destinació definitiva, el personal docent que es
trobe en alguns dels supòsits que s’indiquen a continuació i reunisca
les condicions que així mateix s’establixen, i per l’orde de prelació en
què s’indiquen:
1) Per supressió de la plaça o lloc que exercien amb caràcter definitiu en un centre, fins que obtinguen un altra destinació definitiva, sempre que reunisquen els requisits exigits per al seu exercici.
Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta no haja donat lloc
a la creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la impartició
de les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut substituïdes per altres d’equivalents o anàlogues i a la supressió de llocs de
treball que expressament mitjançant una resolució supose la pèrdua de
la destinació definitiva que exercia.
Queden exclosos de la participació en esta modalitat els professors
que, després de la pèrdua del lloc de treball, han obtingut destinació
definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establits.
2) Per modificació de la plaça o lloc que exercien amb caràcter
definitiu en el centre, fins que obtinguen una altra destinació definitiva,
sempre que reunisquen els requisits exigits per al seu exercici.
3) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits.
25787
dientes a especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, en el supuesto de que, a través de los procedimientos selectivos de
acceso convocados por las distintas administraciones educativas, accediera al citado cuerpo podrá permanecer en su mismo destino, siempre
y cuando la especialidad de acceso se corresponda con la de la plaza o
puesto que desempeña con carácter definitivo.
El profesorado a que se refieren los subapartados anteriores podrá
ser confirmado en los destinos que viniera ocupando, una vez que aprobado el expediente de los procedimientos selectivos, sean nombrados
funcionarios de carrera los aspirantes seleccionados en los mismos,
siempre que mediante resolución y atendiendo a criterios de planificación educativa, así se determine por la Dirección General de Centros y
Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Estas opciones a que se alude en los subapartados anteriores deberán ser manifestadas por escrito ajustado al modelo que se publicará
en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
dirigido a la Dirección General de Centros y Personal Docente de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte, dentro del plazo de presentación de instancias establecido en esta convocatoria.
9.3. En ningún caso se adjudicarán con carácter forzoso las plazas
correspondientes a la especialidad de Cultura clásica, así como las plazas de los centros de formación de personas adultas y de ámbitos, por lo
que el personal funcionario no estará obligado a solicitarlas.
9.4. Los participantes a que se alude en el apartado 1 de la presente
base, a excepción de los supuestos f y g, podrán igualmente incluir en
su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por
otras administraciones educativas en los términos que establezcan las
mismas, siempre que hubieran obtenido su primer destino definitivo en
el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
a excepción de aquellos a quienes la convocatoria por la que ingresaron
no les exigiera el cumplimiento de este requisito.
9.5. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base diez de
esta resolución.
9.6. En todo caso, no procederá la adjudicación de oficio, cuando
los funcionarios hubieran obtenido destino en concursos o en procedimientos de provisión de puestos no comprendidos en el ámbito del Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre.
Diez. Derechos preferentes
10.1. El personal funcionario que se encuentre en alguno de los
supuestos contemplados en los artículos 16 y 17 del Real Decreto
1364/2010, podrá acogerse al derecho preferente que en dichos preceptos se regulan, haciéndolo constar en su solicitud de participación e
indicando la causa en que apoya su petición.
10.2. Derecho preferente a centro.
Con ocasión de vacante en el cuerpo docente por el que se participa,
tendrá derecho preferente para obtener un nuevo puesto en el mismo
centro en el que se tenga o se haya tenido destino definitivo, el personal
docente que encontrándose en algunos de los supuestos que se indican
a continuación, reúna las condiciones que asimismo se establecen, y por
el orden de prelación que se relaciona:
1) Por supresión de la plaza o puesto que desempeñaban con carácter definitivo en un centro, hasta que obtengan otro destino definitivo,
siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño.
Sólo tendrán carácter de plazas expresamente suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que esta no haya dado
lugar a la creación de otro centro, a la supresión de enseñanzas cuya
impartición se haya extinguido en el centro sin que hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión de puestos de
trabajo que expresamente mediante resolución suponga la pérdida del
destino definitivo que desempeñase.
Quedan excluidos de la participación en esta modalidad aquellos
profesores que, con posterioridad a la pérdida del puesto de trabajo han
obtenido destino definitivo por cualquiera de los sistemas de provisión
establecidos.
2) Por modificación de la plaza o puesto que desempeñaban con
carácter definitivo en el centro, hasta que obtengan otro destino definitivo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para su desempeño.
3) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos.
Num. 7392 / 30.10.2014
Es considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total
d’horari el personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre
centre diferent d’aquell en què té la seua destinació definitiva o en àrees,
matèries o mòduls no atribuïts a la seua especialitat.
4) Per al professorat dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària i professors tècnics de Formació Professional per
adquisició de noves especialitats, a l’empara del Reial Decret 850/1993,
de 4 de juny, Reial Decret 334/2004, de 27 de febrer i Reial Decret
276/2007, de 23 de febrer, per a obtindre un lloc de la nova especialitat
adquirida, en el centre on tinguen la destinació definitiva. Una vegada
obtingut el nou lloc, només es podrà exercir este dret en ocasió de l’adquisició d’una altra nova especialitat.
Quan concórreguen dos o més professors en què es donen les circumstàncies assenyalades en cada un dels subapartats anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui tinga la puntuació més alta en l’aplicació del
barem de mèrits. En cas que es produïsquen empats en les puntuacions,
s’utilitzarà com a primer criteri de desempat el temps més llarg de servicis efectius com a funcionari de carrera en el centre i, si cal, els altres
criteris previstos en el barem de mèrits en l’orde en què hi apareixen.
Els docents que en els supòsits indicats vullguen exercitar el dret a
centre hauran d’indicar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «Dret preferent a centre», el supòsit pel
qual l’exercixen i el codi del centre que corresponga, tenint en compte
que consignaran totes o alguna de les especialitats de les quals siguen
titulars i es prioritzaran estes. Igualment, en el moment de la petició
telemàtica podran incloure a continuació, en l’apartat corresponent,
altres peticions corresponents a places d’altres centres a què puguen
optar en virtut de les especialitats de què siguen titulars, si volen optar
a estes fora del dret preferent.
Este dret preferent implica una prelació per a obtindre destinació
davant dels qui exercixen el dret preferent a localitat o zona.
10.3. Drets preferents a la localitat o zona
Tindrà este dret preferent, en ocasió de vacant, el personal funcionari de carrera que es trobe en algun dels supòsits que s’indiquen, i per
l’orde de prelació en què figuren:
1) Per supressió o modificació de la plaça o lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu en un centre gaudiran, fins que obtinguen
una altra destinació definitiva, de dret preferent per a obtindre una altra
plaça o lloc en un altre centre de la mateixa localitat on estiguera ubicat
el centre on se li va suprimir la plaça o lloc o, si és el cas, en un altre de
la seua zona. Només tindran caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que esta no haja
donat lloc a la creació d’un altre centre, a la supressió d’ensenyances la
impartició de les quals s’haja extingit en el centre sense que hagen sigut
substituïdes per altres d’equivalents o anàlogues i a la supressió de llocs
de treball que expressament mitjançant una resolució supose la perduda
de la destinació definitiva que exercia.
2) Per desplaçament dels seus centres per insuficiència total d’horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits. Es
considerarà desplaçat de la seua plaça per insuficiència total d’horari el
personal funcionari que durant tres cursos acadèmics continuats, incloent-hi este curs, haja impartit tot el seu horari en un altre centre diferent
d’aquell en què té la seua destinació definitiva o en àrees, matèries o
mòduls no atribuïts a la seua especialitat.
3) Per haver passat a exercir un altre lloc en l’administració pública,
amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu, i
sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
4) Per haver perdut la plaça o lloc de treball que exercien amb
caràcter definitiu, després de la concessió de la situació d’excedència
voluntària per a tindre cura de familiars i fills prevista en l’article 130
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana, per haver transcorregut el període de
tres anys de reserva del lloc a què tenen dret i que vullguen reingressar
al servici actiu o hagen reingressat amb caràcter provisional.
5) Per reincorporació a la docència a Espanya, de conformitat amb
els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de 31 d’octubre, pel
qual es regula l’Administració del Ministeri d’Educació en l’exterior,
25788
Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total de
horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario en
otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
4) Para el profesorado de los cuerpos de catedráticos y profesores de
Enseñanza Secundaria y profesores técnicos de Formación Profesional
por adquisición de nuevas especialidades, al amparo del Real Decreto
850/1993, de 4 de junio, Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero y
Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, para obtener un puesto de
la nueva especialidad adquirida, en el centro donde tuvieran destino
definitivo. Una vez obtenido el nuevo puesto, solo se podrá ejercer este
derecho con ocasión de la adquisición de otra nueva especialidad.
Cuando concurran dos o más profesores en los que se den las circunstancias señaladas en cada uno de los subapartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates en las puntuaciones, se utilizará como primer criterio de desempate
el mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario de carrera en
el centro y, de resultar necesario, los demás criterios previstos en el
baremo de méritos en el orden en el que aparecen en el mismo.
Los docentes que en los supuestos indicados deseen ejercitar el
derecho a centro, deberán indicar en la solicitud telemática de participación, en el apartado que contiene el epígrafe «Derecho preferente a centro», el supuesto por el que lo ejercen y el código del centro
que corresponda, teniendo en cuenta que consignarán todas o alguna
de las especialidades de las que sean titulares priorizando las mismas.
Igualmente, en el momento de la petición telemática podrán incluir a
continuación en el apartado correspondiente, otras peticiones correspondientes a plazas de otros centros a las que puedan optar en virtud de
las especialidades de que sean titulares, si desean participar a ellas fuera
del derecho preferente.
Este derecho preferente implica una prelación para obtener destino
frente a quienes ejerciten el derecho preferente a localidad o zona.
10.3. Derechos preferentes a la localidad o zona.
Tendrá este derecho preferente, con ocasión de vacante, el personal
funcionario de carrera que se encuentre en alguno de los supuestos que
se indican, y por el orden de prelación en que los mismos se relacionan:
1) Por supresión o modificación de la plaza o puesto de trabajo que
desempeñaban con carácter definitivo en un centro gozarán, hasta que
obtengan otro destino definitivo, de derecho preferente para obtener
otra plaza o puesto en otro centro de la misma localidad donde estuviera ubicado el centro donde se le suprimió la plaza o puesto o, en su
caso, en otro de su zona. Sólo tendrán carácter de plazas expresamente
suprimidas las correspondientes a la supresión de centros, siempre que
esta no haya dado lugar a la creación de otro centro, a la supresión de
enseñanzas cuya impartición se haya extinguido en el centro sin que
hayan sido sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión
de puestos de trabajo que expresamente mediante resolución suponga la
perdida del destino definitivo que desempeñase.
2) Por desplazamiento de sus centros por insuficiencia total de horario, en las mismas condiciones que los titulares de los puestos suprimidos. Se considerará desplazado de su plaza por insuficiencia total
de horario al personal funcionario que durante tres cursos académicos
continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario
en otro centro distinto de aquel en el que tiene su destino definitivo o en
áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad.
3) Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración
pública, con pérdida de la plaza docente que desempeñaban con carácter
definitivo, y siempre que hayan cesado en el último puesto.
4) Por haber perdido la plaza o puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo, tras la concesión de la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares e hijos prevista
en el artículo 130 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat,
de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, por haber
transcurrido el período de tres años de reserva del puesto a que tienen
derecho, y deseen reingresar al servicio activo o hayan reingresado con
carácter provisional.
5) Por reincorporación a la docencia en España, de conformidad con
los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre,
por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación en
Num. 7392 / 30.10.2014
per finalització de l’adscripció en llocs o places en l’exterior, o per alguna altra de les causes legalment establides.
6) En virtut d’execució de sentència o resolució de recurs administratiu.
7) Els qui després d’haver sigut declarats jubilats per incapacitat
permanent hagen sigut rehabilitats per al servici actiu.
D’acord amb el que disposa l’article 12.c del Reial Decret
1364/2010, de 29 d’octubre, el professorat que vullga fer ús d’este dret
preferent fins que aconseguisca la corresponent destinació definitiva
haurà de participar en totes les convocatòries que, a este efecte, realitze
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, sol·licitant totes les places
de totes les especialitats de què siga titular. Si no hi participa, es considerarà que ha perdut el seu dret preferent.
Quan hi haja diversos participants dins d’un mateix grup, la prioritat
entre ells es determinarà per la major puntuació derivada de l’aplicació
del barem.
Els participants que es troben compresos en qualsevol dels apartats
anteriors hauran d’exercir este dret obligatòriament a la localitat de la
qual li prové este i, opcionalment, en qualsevol altra o altres localitats
de la zona.
Perquè este dret preferent tinga efectivitat, els sol·licitants estan
obligats a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «A omplir si exercix dret preferent a localitat o zona», el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exercix el dret.
Per a això, s’haurà de consignar, en el lloc corresponent, el codi
de la localitat de la qual prové el dret, i en cas de demanar una altra o
altres localitats també s’haurà de consignar que sol·licita exercir el dret
a zona. Així mateix, indicarà, per orde de preferència, totes les especialitats de què siga titular. Esta preferència serà tinguda en compte a
l’efecte de reserva de localitat i especialitat. En el supòsit de sol·licitar
reserva de plaça per a llocs que tinguen el requisit d’itinerant, es farà
constar en les caselles que a este efecte figuren al costat de les especialitats.
En el cas que en la localitat en què s’exercix este dret no hi haja
prou places vacants per a tots els participants que la sol·liciten, independentment de la puntuació de cada un d’ells, es garantirà una de les
places vacants al participant amb dret preferent, el qual podrà, per tant,
obtindre destinació amb preferència sobre un participant amb major
puntuació. No obstant això, sense perjuí del que s’ha indicat anteriorment, garantida la localitat i tipus de plaça (especialitat/lloc), per a
l’adjudicació de centre concret el participant que exercix este dret concorrerà amb la resta dels participants del seu mateix cos i especialitat
atenent la puntuació atorgada segons el barem de mèrits.
En el moment de les peticions telemàtiques, el dret preferent s’haurà
d’exercir necessàriament a la localitat de la qual prové este i, si és el cas,
a una altra o altres localitats de la zona de què dimana el dret, per totes
les especialitats de què siga titular. No obstant això, podran exercir-lo,
amb caràcter voluntari, per a aquelles vacants que tinguen la condició
d’adjudicació voluntària de la mateixa localitat o localitats.
Així mateix, per a l’obtenció d’un centre concret s’hauran de sol·
licitar, per orde de preferència, tots els centres de la localitat de la
qual prové el dret i, si és el cas, tots els centres de les localitats que es
desitgen de la zona. En el supòsit de sol·licitar localitat, serà destinat a
qualsevol centre d’esta en què hi haja una vacant. En cas de sol·licitar
centres concrets, estos hauran d’anar agrupats per blocs homogenis de
localitats. En cas contrari, l’administració els adscriurà d’ofici a un
centre de la localitat. El mateix tractament es donarà en el supòsit que
voluntàriament s’haja obtingut reserva de plaça en l’especialitat que
tinga la condició d’itinerant.
En el cas que s’ometen alguns dels centres de la localitat o zona
on vullguen exercitar el dret preferent, l’Administració omplirà d’ofici
els centres restants corresponents a la localitat o localitats de la zona
sol·licitada.
El personal funcionari que exercisca este dret podrà, igualment,
incloure a continuació altres peticions corresponents a places/llocs als
quals puga optar si vol concursar a estos fora del dret preferent.
25789
el exterior, por finalización de la adscripción en puestos o plazas en el
exterior, o por alguna otra de las causas legalmente establecidas.
6) En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo.
7) Aquellos que tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente hayan sido rehabilitados para el servicio activo.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.c del Real Decreto
1364/2010, de 29 de octubre, el profesorado que desee hacer uso de
este derecho preferente hasta que alcance el correspondiente destino
definitivo, deberá participar en todas las convocatorias que, a estos efectos, realice la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, solicitando
todas las plazas de todas las especialidades de las que sea titular. De no
participar, se le considerará decaído en su derecho preferente.
Cuando existan varios participantes dentro de un mismo grupo, la
prioridad entre ellos se determinará por la mayor puntuación derivada
de la aplicación del baremo.
Los participantes que se encuentren comprendidos en cualquiera de
los apartados anteriores deberán ejercer este derecho obligatoriamente
a la localidad de la que le dimana el mismo y, opcionalmente, en cualquier otra u otras localidades de la zona.
Para que este derecho preferente tenga efectividad, los solicitantes
están obligados a consignar en la solicitud telemática de participación,
en el apartado que contiene el epígrafe «A cumplimentar si ejerce derecho preferente a localidad o zona» el código de la localidad y el supuesto por el que se ejerce el derecho.
Para ello, se deberá consignar, en el lugar correspondiente, el código
de la localidad de la que dimana el derecho, y en caso de pedir otra u
otras localidades también se deberá consignar que solicita ejercer el
derecho a zona. Asimismo, se cumplimentará, por orden de preferencia, todas las especialidades de las que sea titular. Esta preferencia será
tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad y especialidad. En el
supuesto de solicitar reserva de plaza para puestos que tengan el requisito de itinerante, se hará constar en las casillas que al efecto figuran al
lado de las especialidades.
En el supuesto de que en la localidad en la que se ejerce este derecho no hubiera suficientes plazas vacantes para todos aquellos participantes que la soliciten, independientemente de la puntuación de cada
uno de ellos, se garantizará una de las plazas vacantes al participante
con derecho preferente, pudiendo este, por tanto, obtener destino con
preferencia sobre un participante con mayor puntuación. No obstante, sin perjuicio de lo indicado anteriormente, garantizada la localidad
y tipo de plaza (especialidad/puesto), para la adjudicación de centro
concreto el participante que ejerce este derecho concurrirá con el resto
de los participantes de su mismo cuerpo y especialidad atendiendo a la
puntuación otorgada según el baremo de méritos.
En el momento de las peticiones telemáticas el derecho preferente deberá ejercerse necesariamente a la localidad de la que dimana el
mismo y, en su caso, a otra u otras localidades de la zona de la que
dimana el derecho, por todas las especialidades de las que sea titular.
No obstante, podrán ejercerlo, con carácter voluntario, para aquellas
vacantes que tengan la condición de adjudicación voluntaria de la
misma localidad o localidades.
Asimismo, para la obtención de centro concreto se deberá solicitar,
por orden de preferencia, todos los centros de la localidad, de la que
dimana el derecho y, en su caso, todos los centros de las localidades
que desee de la zona. En el supuesto de solicitar localidad, será destinado a cualquier centro de la misma en que exista vacante. En el caso
de solicitar centros concretos, estos deberán ir agrupados por bloques
homogéneos de localidades. En caso contrario, la administración les
adscribirá de oficio a un centro de la localidad. El mismo tratamiento se
dará en el supuesto en que voluntariamente se haya obtenido reserva de
plaza en la especialidad que tenga la condición de itinerante.
En el caso de que se omitieran algunos de los centros de la localidad
o zona donde deseen ejercitar el derecho preferente, la administración
cumplimentará de oficio los centros restantes correspondientes a la localidad o localidades de la zona solicitada.
El personal funcionario que ejerza este derecho podrá, igualmente,
incluir a continuación otras peticiones correspondientes a plazas/puestos a los que pueda optar, si desea concursar a ellos fuera del derecho
preferente.
Num. 7392 / 30.10.2014
Onze. Dret de concurrència
11.1. S’entén per dret de concurrència la possibilitat que diversos
funcionaris de carrera d’un mateix cos docent amb destinació definitiva
condicionen la seua voluntària participació en el concurs a l’obtenció de
destinació en un o més centres d’una província determinada.
11.2. L’exercici d’este dret s’ajustarà a les regles següents:
a) Les persones participants inclouran en les seues peticions centres
d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de
concurrència.
b) El nombre de persones participants en cada grup serà, com a
màxim, de quatre.
c) L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació
del barem de mèrits.
d) En el cas que algun dels participants no puga obtindre una plaça
es consideraran desestimades per esta via les sol·licituds de tots els funcionaris integrants del grup.
11.3. El personal docent que faça ús del dret de concurrència haurà
d’omplir en la sol·licitud les dades identificatives dels funcionaris que
l’exerciten conjuntament amb el sol·licitant. L’omissió o la consignació
incorrecta d’estes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds
del conjunt de concurrents.
Dotze. Sol·licituds, lloc de presentació i forma de participació
12.1. Encara que es concurse per més d’una especialitat, o se sol·
liciten places de diferents administracions educatives, els participants
presentaran una única instància per cada cos pel qual participen. La
sol·licitud de participació en este procediment de provisió es realitzarà
telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport ‹http://www.cece.gva.es›. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.
12.2. La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s’efectuarà:
-Per mitjà de l’usuari i contrasenya utilitzat a ITACA.
-DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es va
realitzar el cobrament de l’última nòmina.
-DNI electrònic i certificats emesos per l’Agència de Tecnologia i
Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el de ciutadà o el d’empleat
públic.
L’ús dels mitjans telemàtics per a participar en el procés comporta
el consentiment del sol·licitant per al tractament de les seues dades de
caràcter personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés
d’acord amb la normativa vigent.
A l’hora d’omplir la sol·licitud caldrà tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport ‹http://www.cece.gva.es›.
12.3. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que van participar en el concurs de trasllats convocat en
el curs 2013-2014, que no desitgen aportar cap nou mèrit i fan valdre
la baremació que van obtindre, en el que coincidisca amb el barem del
present procediment, no hauran de presentar cap document. Tampoc
hauran de presentar documentació els qui participen des de la situació
de funcionaris en pràctiques.
12.4. Hauran de presentar la instància d’aportació de mèrits i la
documentació que els acredite, dins del termini de presentació de sol·
licituds:
12.4.1. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convocat
durant el curs 2013-2014 que a més de fer valdre, en el que coincidisca
amb el barem del present procediment, la baremació que van obtindre
vullguen aportar nous mèrits. Açò ho manifestaran expressament en
l’imprés de la instància que es publicarà en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en què únicament indicaran els
mèrits ara al·legats i aportats, sempre que hagen sigut perfeccionats
després de la data de terminació del termini de presentació d’instàncies
del mencionat concurs.
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
12.4.2. Els funcionaris dependents de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport que hagen participat en el concurs de trasllats convo-
25790
Once. Derecho de concurrencia
11.1. Se entiende por derecho de concurrencia la posibilidad de que
varios funcionarios de carrera de un mismo cuerpo docente con destino
definitivo condicionen su voluntaria participación en el concurso a la
obtención de destino en uno o varios centros de una provincia determinada.
11.2. El ejercicio de este derecho se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las personas participantes incluirán en sus peticiones centros de
una sola provincia, que deberá ser la misma para cada grupo de concurrencia.
b) El número de personas participantes en cada grupo será, como
máximo, de cuatro.
c) La adjudicación de destino vendrá determinada por la aplicación
del baremo de méritos.
d) En el caso de que alguno de los participantes no pudiera obtener una plaza se considerarán desestimas por esta vía las solicitudes de
todos los funcionarios integrantes del grupo.
11.3. El personal docente que haga uso del derecho de concurrencia
deberá cumplimentar en la solicitud los datos identificativos de los funcionarios que lo ejerciten conjuntamente con el solicitante. La omisión
o la consignación incorrecta de estos datos conllevarán la anulación de
todas las solicitudes del conjunto de concurrentes.
Doce. Solicitudes, lugar de presentación y forma de participación
12.1. Aun cuando se concurse por más de una especialidad, o se
soliciten plazas de diferentes administraciones educativas, los participantes presentaran una única instancia por cada cuerpo por el que participen. La solicitud de participación en este procedimiento de provisión
se realizará telemáticamente a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›. No será
necesaria la presentación de la instancia en ningún registro físico.
12.2. La presentación por medios telemáticos de la solicitud de participación se efectuará:
– Por medio del usuario y contraseña utilizado en ITACA.
– DNI, fecha de nacimiento y últimos dígitos de la cuenta bancaria
donde se realizó el cobro de la última nómina.
– DNI electrónico y los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), ya sea el del ciudadano o
el de empleado público.
El uso de los medios telemáticos por participar en el proceso comporta el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de
carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso,
de acuerdo con la normativa vigente.
A la hora de cumplimentar la solicitud deberá tenerse en cuenta las
instrucciones que se publicarán en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›.
12.3. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte que participaron en el concurso de traslados convocado en el curso 2013-2014, que no deseen aportar ningún nuevo mérito
y hacen valer la baremación que obtuvieron, en lo que coincida con el
baremo del presente procedimiento, no deberán presentar ningún documento. Tampoco deberán presentar documentación los que participen
desde la situación de funcionarios en prácticas.
12.4. Deberán presentar la instancia de aportación de méritos y la
documentación acreditativa de los mismos, dentro del plazo de presentación de solicitudes:
12.4.1. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de
traslados convocado durante el curso 2013-2014 que además de hacer
valer, en lo que coincida con el baremo del presente procedimiento,
la baremación que obtuvieron deseen aportar nuevos méritos. Esto lo
manifestarán expresamente en el impreso de la instancia que se publicará en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
en el que únicamente relacionarán los méritos ahora alegados y aportados, siempre que hubieran sido perfeccionados con posterioridad a la
fecha de terminación del plazo de presentación de instancias del mencionado concurso.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
12.4.2. Los funcionarios dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que hubieran participado en el concurso de tras-
Num. 7392 / 30.10.2014
cat durant el curs 2013-2014 que no realitzen l’opció anterior podran
optar per la nova valoració de tot o part dels seus mèrits manifestant-ho
expressament en l’imprés de la instància d’aportació de mèrits. A estos
participants se’ls avaluaran novament els mèrits dels apartats o subapartats que trien a l’omplir la instància, sempre que presenten novament la
documentació que els acredite, i es mantindrà la puntuació de la resta en
el que coincidisca amb el barem del present procediment.
No obstant això, en el cas que es detecten errors en la baremació
realitzada en procediments anteriors, podran ser corregits en qualsevol
moment del procediment.
12.4.3. Els sol·licitants que no van participar en el concurs esmentat
hauran d’aportar tota la documentació justificativa per a la valoració de
mèrits a què es fa referència en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014,
de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals
aplicables als concursos de trasllats d’àmbit estatal que han de convocar-se durant el curs 2014-2015 i l’annex I de la present resolució,
excepte el full de servicis que serà aportat per l’Administració. Els
mèrits al·legats i no justificats documentalment no seran tinguts en
compte.
12.5. A fi de simplificar els tràmits administratius que es veuen obligats a realitzar els participants en els concursos de trasllats, la documentació presentada per estos en la present convocatòria, així com la
baremació que els corresponga, serà registrada informàticament a fi
d’evitar que s’haja de presentar en futures convocatòries.
12.6. En aplicació del que disposa la lletra c de l’article 35 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, des de l’1 al 15
d’octubre de 2015, els interessats que manifesten no haver interposat
recurs, o les seues representacions legals, podran sol·licitar a la direcció
territorial per la qual van participar la devolució de la documentació
original aportada. Transcorregut este termini s’entendrà que renuncien
a la devolució.
12.7. L’annex d’aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem es presentaran preferentment en el registre de la
direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels qui
estan adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen
o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial, cas en
què es presentaran en la direcció territorial d’origen. Així mateix, els
participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres
dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. En el cas que s’opte per presentar
l’annex davant d’una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè
la sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de
ser certificada. Si no és així, no podrà considerar-se com a presentada
en eixa data.
12.8. L’Administració podrà requerir els interessats en qualsevol
moment perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen
dubtes o reclamacions.
Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o aquells documents que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran tinguts en compte.
12.9. Totes les fotocòpies que es remeten hauran d’anar acompanyades de les diligències de compulsa o confrontació, d’acord amb el que
establix la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents en els centres docents, i la Circular 3/99, de 25 de
maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.
Tretze. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
13.1. El termini de presentació de sol·licituds i documents serà del
dia 6 de novembre de 2014 al 24 de novembre de 2014, ambdós inclosos. Durant este termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en
compte cap sol·licitud ni cap modificació d’esta, ni cap documentació
referida als mèrits aportats, ni així mateix renúncies a la participació
excepte el que establix la base díhuit.
25791
lados convocado durante el curso 2013-2014 que no realicen la opción
anterior, podrán optar por la nueva valoración de todo o parte de sus
méritos debiendo manifestarlo expresamente en el impreso de la instancia de aportación de méritos. A estos participantes se les evaluará de
nuevo los méritos de los apartados o subapartados que elijan al cumplimentar la instancia, siempre que presenten de nuevo la documentación
acreditativa de los mismos y se mantendrá la puntuación del resto en lo
que coincida con el baremo del presente procedimiento.
No obstante lo anterior, en el supuesto de que se detecten errores
en la baremación realizada en procedimientos anteriores, podrán ser
corregidos en cualquier momento del procedimiento.
12.4.3. Los solicitantes que no participaron en el concurso precitado deberán aportar toda la documentación justificativa para la valoración de méritos a que se hace referencia en el anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
estatal, que deben convocarse durante el curso 2014-2015 y el anexo I
de la presente resolución, salvo la hoja de servicios que será aportada
por la administración. Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente, no serán tenidos en cuenta.
12.5. Al objeto de simplificar los trámites administrativos que se
ven obligados a realizar los participantes en los concursos de traslados, la documentación presentada por los mismos en la presente convocatoria, así como la baremación que les corresponda, será registrada
informáticamente con el fin de evitar su presentación en futuras convocatorias.
12.6. En aplicación de lo dispuesto en la letra c del artículo 35 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde
el 1 al 15 de octubre de 2015, los interesados que manifiesten no haber
interpuesto recurso, o sus representaciones legales, podrán solicitar a la
dirección territorial por la que participaron, la devolución de la documentación original aportada. Transcurrido dicho plazo se entenderá que
renuncian a la devolución.
12.7. El anexo de aportación de méritos junto con los documentos
reseñados en el baremo, se presentarán preferentemente en el registro de
la dirección territorial donde estén destinados, excepto las solicitudes de
los que adscritos provisionalmente o en comisión de servicio y procedan
o tengan destino definitivo en otra dirección territorial, en cuyo caso, se
presentarán en la dirección territorial de origen. Asimismo, los participantes podrán presentar la documentación en cualquiera de las demás
dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar el anexo ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada. De no ser así, no podrá considerarse
como presentada en esa fecha.
12.8. La administración podrá requerir a los interesados en cualquier momento, para que justifique aquellos méritos sobre los que se
planteen dudas o reclamaciones.
Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente o
aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados anteriormente
no serán tenidos en cuenta.
12.9. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas
de las diligencias de compulsa o cotejo, de acuerdo con lo establecido
en la Circular 5/99, de 14 de junio, de la Secretaría General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de
documentos en los centros docentes, y en la Circular 3/99, de 25 de
mayo, de la Secretaría General de la Consellería de Cultura, Educación
y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos.
Trece. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
13.1. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
desde el día 6 de noviembre de 2014 al 24 de noviembre de 2014,
ambos inclusive. Durante dicho plazo podrá desistirse de la solicitud
presentada.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, no será tenida en
cuenta ninguna solicitud ni modificación alguna de la misma, ni documentación referida a los méritos aportados, ni asimismo renuncias a la
participación salvo lo establecido en la base decimoctava.
Num. 7392 / 30.10.2014
25792
Durant el mes de gener de 2015 s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
13.2. Tots els requisits de participació així com els mèrits assenyalats en l’annex III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre,
i annex I a la present resolució que al·leguen els participants s’han de
tindre complits o reconeguts en la data de finalització del termini de
presentació de sol·licituds, amb les excepcions del requisit de permanència de, almenys, dos anys des de la presa de possessió de la destinació definitiva, que per a la participació voluntària s’haurà de tindre a la
finalització del present curs escolar.
13.3. Només es prendran en consideració aquells mèrits que de la
forma indicada en el barem de mèrits es justifiquen i al·leguen durant el
termini de presentació de sol·licituds.
13.4. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport incorporarà d’ofici els mèrits que consten en el registre de personal docent.
13.5. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat no podrà ser invocada per este a l’efecte de futures reclamacions, ni
considerar per tal motiu lesionats els seus interessos i drets.
Durante el mes de enero de 2015, se abrirá un plazo de siete días
naturales para que los participantes soliciten vía telemática sus peticiones.
13.2. Todos los requisitos de participación así como los méritos
señalados en el anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y anexo I a la presente resolución que aleguen los participantes
han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, con las excepciones del requisito
de permanencia de, al menos, dos años desde la toma de posesión del
destino definitivo que para la participación voluntaria deberá tenerse a
la finalización del presente curso escolar.
13.3. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que
de la forma indicada en el baremo de méritos se justifiquen y aleguen
durante el plazo de presentación de solicitudes.
13.4. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte incorporará
de oficio los méritos que consten en el registro de personal docente.
13.5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el
interesado no podrá ser invocado por este a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionados sus intereses y derechos.
Catorze. Avaluació de mèrits
14.1. Per a l’avaluació dels mèrits al·legats i degudament justificats
pels participants, pel que fa als apartats 3 i 5 i subapartats 6.1, 6.2 i 6.3
del barem de mèrits, es designaran una o més comissions de valoració
segons el nombre de participants en cada una de les direccions territorials.
Estes comissions de valoració, que seran nomenades pel director
territorial corresponent, estaran integrades per un president, que formarà
part del cos d’inspectors o del cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa i per quatre vocals funcionaris de carrera en actiu
dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària, de
professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors
d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts
Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de
mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, actuant com a secretari el
vocal de menor edat.
La composició d’estes comissions es publicarà en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i els seus membres estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recusació que establixen els articles
28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
14.2. L’assignació de la puntuació que correspon als participants
pels restants apartats del barem de mèrits serà efectuada per les unitats
de personal de la direcció territorial corresponent, les quals actuaran per
delegació de les comissions de valoració, d’acord amb el que disposa
l’article 9.3 del Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es
regula el concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari
dels cossos docents previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, i altres procediments de provisió de places a cobrir per
estos.
14.3. El personal funcionari dels cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària, d’escoles oficials d’idiomes i d’Arts Plàstiques i Disseny, conforme establix l’article 10.3 del Reial Decret 1364/2010, de
29 d’octubre, participarà conjuntament amb el personal funcionari dels
cossos de professors dels nivells corresponents a les mateixes vacants,
sense perjuí dels mèrits específics que se’ls apliquen per la seua pertinença als mencionats cossos de catedràtics.
A l’efecte del còmput del termini mínim de permanència de dos
anys des de la presa de possessió de l’última destinació exercida amb
caràcter definitiu, al personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’Ensenyança Secundària, d’escoles oficials d’idiomes i d’Arts
Plàstiques i Disseny, se li tindrà en compte el temps que anteriorment
haja romàs en la mateixa plaça o lloc com a funcionari de carrera del
respectiu cos de professors.
Catorce. Evaluación de méritos
14.1. Para la evaluación de los méritos alegados y debidamente justificados por los participantes, en lo que se refiere a los apartados 3 y 5
y subapartados 6.1, 6.2 y 6.3 del baremo de méritos, se designarán una
o varias comisiones de valoración según el número de participantes en
cada una de las direcciones territoriales.
Estas comisiones de valoración, que serán nombradas por el director territorial correspondiente, estarán integradas por un presidente, que
formará parte del cuerpo de inspectores o del cuerpo de inspectores al
servicio de la Administración educativa y por cuatro vocales funcionarios
de carrera en activo de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de profesores técnicos de Formación Profesional, de
catedráticos y profesores de escuelas oficiales de idiomas, de catedráticos
y profesores de Música y Artes Escénicas, de catedráticos y profesores
de Artes Plásticas y Diseño y de maestros de taller de Artes Plásticas y
Diseño, actuando como secretario/a el/la vocal de menor edad.
La composición de estas comisiones se publicará en la página web
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y sus miembros estarán sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
14.2. La asignación de la puntuación que corresponde a los participantes por los restantes apartados del baremo de méritos se llevará a
efecto, por las unidades de personal de la dirección territorial correspondiente, que actuarán por delegación de las comisiones de valoración,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto 1364/2010,
de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito
estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos.
14.3. El personal funcionario de los cuerpos de catedráticos de
Enseñanza Secundaria, de escuelas oficiales de idiomas y de Artes
Plásticas y Diseño, conforme se establece en el artículo 10.3 del Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre participará conjuntamente con el
personal funcionario de los cuerpos de profesores de los niveles correspondientes, a las mismas vacantes, sin perjuicio de los méritos específicos que les sean de aplicación por su pertenencia los mencionados
cuerpos de catedráticos.
A los efectos del cómputo del plazo mínimo de permanencia de dos
años desde la toma de posesión del último destino desempeñado con
carácter definitivo, al personal funcionario de carrera de los cuerpos de
catedráticos de Enseñanza Secundaria, de escuelas oficiales de idiomas
y de Artes Plásticas y Diseño, se le tendrá en cuenta el tiempo que
anteriormente hubiera permanecido en la misma plaza o puesto como
funcionario de carrera del respectivo cuerpo de profesores.
Quinze. Relació provisional i definitiva d’admesos amb les seues
puntuacions i exclosos
15.1. Una vegada baremades les instàncies presentades, les direccions territorials publicaran les relacions següents:
a) Relació provisional dels participants que tenen dret preferent,
amb expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats
del barem.
Quince. Relación provisional y definitiva de admitidos con sus puntuaciones y excluidos
15.1. Una vez baremadas las instancias presentadas, las direcciones
territoriales publicarán las siguientes relaciones:
a) Relación provisional de los participantes que ejercen derecho
preferente, con expresión de la puntuación que les corresponde según
los apartados del baremo.
Num. 7392 / 30.10.2014
25793
b) Relació provisional dels participants en el concurs, amb expressió de la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits.
c) Relació provisional de participants exclosos.
Estes relacions podran ser consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
15.2. Contra estes relacions provisionals es donarà un termini de
set dies hàbils per a presentar reclamacions. Acabat l’esmentat termini,
les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis les relacions definitives amb les rectificacions que siguen procedents, les quals
podran ser consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport tenint en compte que la seua publicació serà anterior a
l’inici del termini de sol·licitud telemàtica de places. Contra esta exposició no és possible cap reclamació, sense perjuí de tot això, una vegada
que el director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport faça pública la resolució provisional de
destinacions, podrà interposar-se reclamació contra la puntuació i/o
destinació obtinguda.
15.3. Les direccions territorials elaboraran una relació dels professors que, estant obligats a participar en el procediment, no hagen presentat la sol·licitud, especificant la situació, la causa i qualsevol altre
aspecte pertinent.
b) Relación provisional de los participantes en el concurso, con
expresión de la puntuación que le corresponde por cada uno de los apartados y subapartados del baremo de méritos.
c) Relación provisional de participantes excluidos.
Dichas relaciones podrán ser consultadas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
15.2. Contra estas relaciones provisionales se dará un plazo de siete
días hábiles para presentar reclamaciones. Terminado el citado plazo,
las direcciones territoriales expondrán en el tablón de anuncios las relaciones definitivas con las rectificaciones a que hubiera lugar, las cuales
podrán ser consultadas en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte teniendo en cuenta que su publicación será anterior
al inicio del plazo de solicitud telemática de plazas. Contra esta exposición no cabe reclamación alguna, sin perjuicio de lo cual, una vez que
el director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte haga pública la resolución provisional
de destinos, podrá interponerse reclamación contra la puntuación y/o
destino obtenido.
15.3. Las direcciones territoriales elaborarán una relación de los
profesores que estando obligados a participar en el procedimiento no
hubieran presentado solicitud, especificando situación, causa y cualquier otro extremo pertinente.
Setze. Sol·licitud telemàtica de places
16.1. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar
no podrà excedir 300. A l’efecte d’obtenció d’un lloc, els participants
consignaran els codis de centres o localitats i tipus de places que sol·
liciten per orde de preferència i que figuren en els annexos que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Les peticions es poden fer a un centre concret o localitat, i ambdós
modalitats són compatibles. En este últim cas, s’adjudicarà el primer
centre de la localitat amb vacant o resulta en el mateix orde en què
apareixen en els annexos. Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un
mateix centre o localitat és necessari repetir el centre o localitat tantes
vegades com llocs sol·licitats. No obstant això, a fi de simplificar i facilitar als participants la realització de les seues peticions, els interessats
que vullguen sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat
podran, en compte de realitzar la petició consignant els codis de tots
i cada un dels centres per orde de preferència, anotar únicament els
codis corresponents a la localitat i lloc-especialitat, i s’entendrà, en este
cas, que sol·liciten tots els centres de la localitat de què es tracte en el
mateix orde de preferència en què apareixen publicats en l’annex corresponent de la convocatòria i sempre referits als centres que apareixen
en els annexos. Si respecte a tots els centres d’una localitat se’n vol sol·
licitar algun o alguns prioritàriament, estos centres es podran consignar
com a peticions individualitzades per orde de preferència i a continuació consignar el codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat, i es
consideraran incorporats a les seues peticions la resta de centres en el
mateix orde en què apareixen publicats en l’annex corresponent de la
convocatòria.
16.2. En el cas d’accedir al programa informàtic i no realitzar peticions telemàtiques, tractant-se de participants voluntaris, prendran el seu
dret a continuar en el procediment i figuraran com a no adjudicats per
falta de peticions. En el supòsit de no accedir al programa informàtic
perdrà el seu dret a continuar en el procediment i apareixerà com a
exclòs.
16.3. En cas que es presente en termini i forma més d’una sol·licitud
de places, només es tindrà en compte l’última presentada. Finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds de places, de cap manera es podrà
alterar la petició, ni encara que es tracte de l’orde de prelació dels llocs
sol·licitats.
16.4. Amb la finalitat que els participants en estes convocatòries
puguen realitzar les seues peticions, es publicarà en la pàgina web de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport els annexos corresponents a
localitats, centres i especialitats.
Dieciséis. Solicitud telemática de plazas
16.1. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar
no podrá exceder de 300. A efectos de obtención de un puesto, los participantes consignarán los códigos de centros o localidades y tipos de plazas
que soliciten por orden de preferencia y que figuran en los anexos que
se publicarán en la página web de la Consellería de Educación, Cultura
y Deporte. Las peticiones pueden hacerse a centro concreto o localidad,
siendo compatibles ambas modalidades. En este último caso se adjudicará
el primer centro de la localidad con vacante o resulta en el mismo orden
en que aparecen en los anexos. Si se pide más de un puesto-especialidad
de un mismo centro o localidad es necesario repetir el centro o localidad
tantas veces como puestos solicitados. No obstante lo anterior, a fin de
simplificar y facilitar a los participantes la realización de sus peticiones, los
interesados que deseen solicitar todos los centros correspondientes a una
localidad podrán, en lugar de realizar la petición consignando los códigos
de todos y cada uno de los centros por orden de preferencia, anotar únicamente los códigos correspondientes a la localidad y puesto-especialidad,
entendiéndose, en este caso, que solicitan todos los centros de la localidad
de que se trate en el mismo orden de preferencia con el que aparecen publicados en el anexo correspondiente de la convocatoria y siempre referidos
a los centros que aparecen en los anexos. Si respecto a todos los centros de
una localidad deseara solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos centros podrán consignarse como peticiones individualizadas por
orden de preferencia y a continuación consignar el código correspondiente
a la localidad y puesto-especialidad, entendiéndose incorporados a sus
peticiones los restantes centros en el mismo orden en que aparecen publicados en el anexo correspondiente de la convocatoria.
16.2. En el caso de acceder al programa informático y no realizar
peticiones telemáticas, tratándose de participantes voluntarios, decaerá
su derecho de continuar en el procedimiento figurando como no adjudicados por falta de peticiones. En el supuesto de no acceder al programa
informático decaerá de su derecho de continuar en el procedimiento
figurando como excluido.
16.3. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de
una solicitud de plazas, solo se tendrá en cuenta la última presentada.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de plazas, por ningún
concepto, se podrá alterar la petición, ni aún cuando se trate del orden
de prelación de los puestos solicitados.
16.4. Con la finalidad de que los participantes en estas convocatorias puedan realizar sus peticiones, se publicará en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte los anexos correspondientes a localidades, centros y especialidades.
Dèsset. Prioritats
17.1. En la resolució d’estos procediments hi haurà una prelació en
l’adjudicació de vacants i, si és el cas, de resultes, de la manera següent:
Diecisiete. Prioridades
17.1. En la resolución de estos procedimientos, existirá una prelación en la adjudicación de vacantes y, en su caso, de resultas, de la
siguiente forma:
1.º Adjudicación derivada del derecho preferente a centro.
2.º Adjudicación relativa al derecho preferente a localidad o zona.
1r Adjudicació derivada del dret preferent a centre.
2n Adjudicació relativa al dret preferent a localitat o zona.
Num. 7392 / 30.10.2014
3r Adjudicació resultant del concurs.
17.2. L’orde anterior implica una prelació en l’adjudicació de
vacants i resultes en favor dels participants en cada una d’estes. Així,
no es podrà adjudicar cap lloc a un professor que participe en una de les
prelacions si hi ha un sol·licitant en l’anterior amb més dret. No obstant
això, pel que fa a l’adjudicació d’un lloc concret dels qui facen efectiu
el seu dret preferent a una localitat o zona determinada, es tindrà en
compte el que disposa el punt 3 de la base deu.
17.3. Serà compatible la concurrència simultània si es té dret a més
d’una prelació. Les peticions s’atendran amb la prelació indicada en el
punt anterior i, una vegada que s’haja obtingut destinació, no es tindran
en compte les restants peticions.
17.4. L’orde de prioritat en el concurs dels llocs de treball estarà
determinat per la puntuació obtinguda segons el barem que figura com
a annex III de l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, i annex I de
la present resolució.
17.5. Sense perjuí del que s’ha disposat respecte als drets preferents
recollits en la base deu d’esta convocatòria, en el cas que es produïsquen
empats en el total de les puntuacions, es resoldran atenent successivament la puntuació més alta en cada un dels apartats del barem d’acord
amb l’orde en què hi apareixen. Si persistix l’empat, caldrà ajustar-se a
la puntuació obtinguda en els distints subapartats per l’orde, igualment,
en què apareixen en el barem.
En ambdós casos, la puntuació que es prenga en consideració en
cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establida per a cada
un d’estos en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats, la que corresponga com a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan a l’aplicar estos criteris algun o alguns dels subapartats arribe a la màxima puntuació atorgada a l’apartat a què pertany, no es prendran en consideració
les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran
successivament com a criteris de desempat l’any en què es va convocar
el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el respectiu
cos i la puntuació per la qual va resultar seleccionat.
17.6. És requisit imprescindible per a sol·licitar i ser adjudicat un
lloc determinat, posseir l’especialitat per a l’exercici del lloc i en el cas
dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària i de
professors tècnics de Formació Professional el requisit lingüístic del
lloc, sense perjuí del que preveu la disposició transitòria única de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic
de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents
públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents
de la Generalitat.
Díhuit. Adjudicació provisional i definitiva de destinacions
18.1. Vistes les reclamacions presentades contra la relació provisional de participants i una vegada aprovada la relació provisional de
vacants, així com les puntuacions definitives corresponents al barem de
mèrits, es procedirà a publicar l’adjudicació provisional de destinacions.
En la resolució s’indicaran els llocs on es troben exposades al públic les
adjudicacions, que a més es publicaran en pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
25794
3.º Adjudicación resultante del concurso.
17.2. El orden anterior implica una prelación en la adjudicación de
vacantes y resultas en favor de los participantes en cada una de ellas.
Así, no podrá adjudicarse puesto a un profesor que participe en una de
las prelaciones si existe solicitante en la anterior con mejor derecho. No
obstante, en lo que respecta a la adjudicación de puesto concreto de los
que hagan efectivo su derecho preferente a una localidad o zona determinada, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el punto 3 de la base diez.
17.3. Será compatible la concurrencia simultánea si se tiene derecho
a más de una prelación. Las peticiones se atenderán con la prelación
indicada en el punto anterior y, una vez que se haya obtenido destino,
no se tendrán en cuenta las restantes peticiones.
17.4. El orden de prioridad en el concurso de los puestos de trabajo
vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo que figura
como anexo III de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, y
anexo I a la presente resolución.
17.5. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes
recogidos en la base diez de esta convocatoria, en el caso de que se produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los apartados
del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera
el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados por el orden, igualmente, en que aparecen en el baremo.
En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en
cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida
para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que se hallen
incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algunos de los
subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán sucesivamente como
criterios de desempate el año en el que se convocó el procedimiento
selectivo a través del cual se ingresó en el respectivo cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado.
17.6. Es requisito imprescindible para solicitar y ser adjudicado un
puesto determinado, poseer la especialidad para el desempeño del mismo
y en el caso de los cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza
Secundaria y de profesores técnicos de Formación Profesional el requisito
lingüístico del puesto, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria única de la Orden 90/2013, de 6 de noviembre, de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la catalogación con
el requisito lingüístico de valenciano de determinados puestos de trabajo
docentes en centros docentes públicos y en los servicios o unidades de
apoyo escolar y educativo dependientes de la Generalitat.
18.2. Els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la seua instància de participació en el termini de set dies hàbils a partir de la seua
publicació, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent.
18.3. Considerades les reclamacions a què es referix l’apartat anterior, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives del present concurs de trasllats, i es declararan desestimades les al·legacions que no hi figuren. Esta resolució es publicarà
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
18.4. Les places obtingudes en la resolució definitiva seran irrenunciables. Només es podrà obtindre una única destinació en cada cos,
encara que es concórrega a diferents tipus de places.
Dieciocho. Adjudicación provisional y definitiva de destinos
18.1. Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación provisional de participantes y una vez aprobada la relación provisional
de vacantes, así como las puntuaciones definitivas correspondientes
al baremo de méritos, se procederá a la publicación de la adjudicación
provisional de destinos. En dicha resolución se indicarán los lugares
que se encuentren expuestas al público las referidas adjudicaciones, que
además se publicarán en página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
18.2. Los participantes podrán presentar reclamaciones contra la
resolución provisional, a través del órgano en el que presentaron su
instancia de participación en el plazo de siete días hábiles a partir de su
publicación, ante la Dirección General de Centros y Personal Docente.
18.3. Consideradas las reclamaciones a que se refiere el apartado
anterior, se procederá a dictar la resolución por la que se aprueban las
adjudicaciones definitivas del presente concurso de traslados, declarándose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma. Dicha
resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
18.4. Las plazas obtenidas en dicha resolución definitiva serán irrenunciables. Solamente podrá obtenerse un único destino en cada cuerpo,
aun cuando se concurran a diferentes tipos de plazas.
Dènou. Desistiments i renúncies
19.1. D’acord amb la base tretze, apartat 1, només podrà desistir-se
de la participació en el procediment dins del termini de presentació de
sol·licituds.
Diecinueve. Desistimientos y renuncias
19.1. De acuerdo con la base trece, apartado 1, solo podrá desistirse
de la participación en el procedimiento dentro del plazo de presentación
de solicitudes.
Num. 7392 / 30.10.2014
25795
19.2. No s’admetran renúncies a l’adjudicació provisional i/o definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació
definitiva del barem si el participant voluntari no accedix al programa
informàtic per a realitzar peticions en el termini establit a este efecte,
perdrà el seu dret a continuar en el procediment i figurarà com a exclòs.
19.2. No se admitirán renuncias a la adjudicación provisional y/o
definitiva de destinos. No obstante, una vez publicada la puntuación
definitiva del baremo si el participante voluntario no accediera al programa informático para realizar peticiones en el plazo establecido al
efecto, decaerá en su derecho de continuar en el procedimiento, figurando como excluido.
Vint. Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió
20.1. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són
irrenunciables. No obstant això, quan es participe simultàniament per
diferents cossos docents i s’obtinga destinació en més d’un, s’haurà
d’optar per un en el termini dels deu dies naturals següents a la publicació de la resolució definitiva per mitjà d’un escrit dirigit a l’Administració educativa a què pertanga la plaça a què el concursant no s’incorpora.
Si no es realitza esta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre
possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha
participat en situació de servici actiu.
20.2. La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen d’acord amb el que disposa la present resolució tindrà lloc l’1 de
setembre de 2015, i se cessarà en el de procedència el 31 d’agost de
2015.
No obstant això, els professors que hagen obtingut destinació en
este concurs hauran de romandre en els seus centres d’origen, quan així
ho establisca la direcció territorial d’educació de la Conselleria o administració educativa de què depenguen, fins que concloguen les activitats
imprescindibles previstes per a la finalització del curs.
Veinte. Irrenunciabilidad de destinos y toma de posesión
20.1. Los destinos adjudicados en la resolución definitiva son irrenunciables. No obstante cuando se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá
optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la
publicación de la resolución definitiva mediante escrito dirigido a la
Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la que el concursante no va a incorporarse. De no realizar dicha opción en el plazo
indicado, se deberá tomar posesión de la plaza obtenida correspondiente
al cuerpo desde el que se ha participado en situación de servicio activo.
20.2. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan
de acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución tendrá lugar el 1
de septiembre de 2015, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto
de 2015.
No obstante, los profesores que hayan obtenido destino en este
concurso deberán permanecer en sus centros de origen, cuando así se
establezca por la dirección territorial de educación de la consellería o
administración educativa de la que dependan, hasta que concluyan las
actividades imprescindibles previstas para la finalización del curso.
Vint-i-u. Reingrés del personal excedent al servici actiu
El personal funcionari excedent que reingresse al servici actiu, com
a conseqüència del procediment de trasllats, presentarà davant de la
direcció territorial de la qual depenga el centre obtingut, abans de la
presa de possessió de la plaça, una còpia compulsada de la resolució
per la qual va ser declarat en excedència, així com declaració jurada
o promesa de no trobar-se separat per mitjà d’expedient disciplinari
de cap cos o escala de l’Administració de l’Estat, de les comunitats
autònomes o de la local, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques.
Veintiuno. Reingreso del personal excedente al servicio activo
El personal funcionario excedente que reingrese al servicio activo,
como consecuencia del procedimiento de traslados, presentará ante la
dirección territorial de la que dependa el centro obtenido, antes de la
toma de posesión de la plaza, copia compulsada de la resolución por la
que se le declaró en excedencia así como declaración jurada o promesa
de no hallarse separado mediante expediente disciplinario de ningún
cuerpo o escala de la Administración del Estado, de las comunidades
autónomas o de la local, ni de estar inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.
Vint-i-dos. Altres normes
22.1. Amb caràcter general cada petició es compon del codi de centre o de localitat i del codi d’especialitat.
22.2. Els funcionaris que participen en este procediment, que sol·
liciten i obtinguen l’excedència en el transcurs de la seua resolució,
o cessen en el servici actiu per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents o cessants en la plaça que els corresponga en la resolució
definitiva.
22.3. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol
participant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o no
coincidisca amb les característiques declarades en la sol·licitud i la
documentació corresponent.
22.4. Totes les referències al professorat i a situacions per a les quals
en esta resolució s’utilitza la forma del masculí genèric s’han d’entendre
aplicables indistintament a dones i hòmens.
22.5. Els professors que obtinguen plaça en estes convocatòries i durant la seua tramitació hagen permutat les destinacions estaran
obligats a prendre possessió del lloc per al qual han sigut nomenats i
s’anul·larà la permuta que se’ls haja concedit.
22.6. Els professors titulars de les especialitats de Llengua i Literatura Catalana (Balear), Llengua i Literatura Catalana i Llengua i Literatura Valenciana, podran concursar a les places vacants corresponents al
cos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària existents a la
Comunitat Valenciana, en les mateixes condicions establides en la base
tercera de la present convocatòria.
22.7. Els funcionaris procedents d’altres administracions educatives
que per mitjà dels concursos de trasllats d’àmbit estatal obtinguen destinació definitiva en una altra administració percebran les seues retribucions d’acord amb les normes retributives corresponents a esta última.
Veintidós. Otras normas
22.1. Con carácter general cada petición se compone del código de
centro o de localidad y del código de especialidad.
22.2. Los funcionarios que participen en este procedimiento, que
soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso de su resolución,
o cesen en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán
excedentes o cesantes en la plaza que les corresponda en la resolución
definitiva.
22.3. Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier participante que no se haya ajustado a las normas de la convocatoria o no coincida
con las características declaradas en la solicitud y la documentación
correspondiente.
22.4. Todas las referencias al profesorado y a situaciones para las
que en esta resolución se utiliza la forma del masculino genérico deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
22.5. Los profesores que obtengan plaza en estas convocatorias y
durante su tramitación hayan permutado sus destinos, estarán obligados
a tomar posesión del puesto para el que han sido nombrados, anulándose
la permuta que se les hubiera concedido.
22.6. Los profesores titulares de las especialidades de Lengua y
Literatura Catalana (Balear), Lengua y Literatura Catalana y Lengua y
Literatura Valenciana, podrán concursar a las plazas vacantes correspondientes al cuerpo de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria
existentes en la Comunitat Valenciana, en las mismas condiciones establecidas en las base tercera de la presente convocatoria.
22.7. Los funcionarios procedentes de otras administraciones educativas que mediante los concursos de traslados de ámbito estatal obtengan
destino definitivo en otra Administración, percibirán sus retribuciones de
acuerdo con las normas retributivas correspondientes a esta última.
Vint-i-tres. Procediment especial de mobilitat per raó de violència
de gènere
Al marge del present procediment de trasllats, en qualsevol
moment i en compliment del que establix l’article 4.1 del Reial Decret
Veintitrés. Procedimiento especial de movilidad por razón de violencia de género
Al margen del presente procedimiento de traslados, en cualquier
momento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 del
Num. 7392 / 30.10.2014
1364/2010, de 29 d’octubre, les funcionàries víctimes de violència de
gènere que, per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l’assistència social integral, es vegen obligades a abandonar la plaça o lloc on
prestaven els seus servicis tindran dret al trasllat a una altra plaça o
lloc propi del seu cos d’anàlogues característiques, sense necessitat que
siga vacant de necessària cobertura. La Direcció General de Centres i
Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estarà
obligada a comunicar-los les vacants ubicades en la mateixa localitat o
en les localitats que les interessades expressament sol·liciten.
25796
Podran sol·licitar este trasllat per escrit a la Direcció General de
Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, indicant la localitat o localitats on desitgen ser destinades,
adjuntant còpia de la documentació que acredite la condició de víctima
de violència de gènere, d’acord amb la legislació vigent. En esta actuació es protegirà la intimitat de la víctima en especial les seues dades
personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que estiga sota la seua guarda o custòdia.
Contra la present resolució que és definitiva en via administrativa
es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la
seua publicació, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament
un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà del dia de la
seua publicació, d’acord amb el que establixen els articles 9 i 14 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, los funcionarios víctimas de
violencia de género que para hacer efectiva su protección o el derecho
a la asistencia social integral, se vean obligadas a abandonar la plaza o
puesto donde venían prestando sus servicios tendrán derecho al traslado
a otra plaza o puesto propio de su cuerpo, de análogas características,
sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La Dirección
General de Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte estará obligada a comunicarles las vacantes ubicadas
en la misma localidad o en las localidades que las interesadas expresamente soliciten.
Podrán solicitar este traslado por escrito a la Dirección General de
Centros y Personal Docente de la Consellería de Educación, Cultura y
Deporte, indicando la localidad o localidades donde desean ser destinadas, adjuntando copia de la documentación que acredite la condición de
víctima de violencia de género, de acuerdo con la legislación vigente.
En esta actuación se protegerá la intimidad de la víctima en especial sus
datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona
que esté bajo su guarda o custodia.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
ANNEX I
Cossos de catedràtics i professors d’Ensenyança Secundària,
de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i
professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics i professors de
Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller
d’Arts Plàstiques i Disseny
ANEXO I
Cuerpos de catedráticos y profesores de Enseñanza Secundaria, de
profesores técnicos de Formación Profesional, de catedráticos y
profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos y profesores
de Música y Artes Escénicas, de catedráticos, profesores y maestros
de taller de Artes Plásticas y Diseño
Desenrotllament de l’apartat 6.7 de l’annex III de l’Orde
ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
6.7. Coneixements de Valencià.
– Diploma de Mestre de Valencià: 5,0000 punts
Documents justificatius:
Certificat o títol corresponent. No obstant això, s’incorporarà d’ofici
quan la possessió del certificat o títol conste en els registres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Desarrollo del apartado 6.7 del anexo III de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
6.7. Conocimiento del Valenciano:
– Diploma de Maestro de Valenciano: 5,0000 puntos
Documentos justificativos:
Certificado o titulo correspondiente. No obstante, se incorporará de
oficio cuando la posesión del certificado o título conste en los registros
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25797
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de funcionaris docents del cos
d’inspectors al servici de l’Administració educativa i
d’inspectors d’Educació, per a la provisió de places en
l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana. [2014/9754]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes del cuerpo
de inspectores al servicio de la Administración educativa y
de inspectores de Educación, para la provisión de plazas en
el ámbito de gestión de la Generalitat Valenciana. [2014/9754]
La Llei Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica
8/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa,
en la disposició addicional sexta, apartat 1, determina que, entre
altres, és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents
la provisió de places per mitjà de concurs de trasllats d’àmbit estatal.
En el punt 3 d’esta mateixa disposició s’establix l’obligació per
a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit estatal, als efectes de procedir a la provisió de
les places vacants que determinen en els centres docents d’ensenyança
dependents d’aquelles, així com per a garantir la possible concurrència
dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions
educatives i, si és el cas, si és procedent l’adjudicació d’aquelles que
resulten del mateix concurs. En estos concursos podran participar tots
els funcionaris públics docents, siga quina siga l’administració educativa de què depenguen, o per la qual hagen ingressat, sempre que reunisquen els requisits generals i els específics que, d’acord amb les respectives relacions de llocs de treball, establisquen les dites convocatòries.
La Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
en su disposición adicional sexta, apartado 1, determina que, entre
otras, es base del régimen estatutario de los funcionarios públicos
docentes la provisión de plazas mediante concurso de traslados de
ámbito estatal.
En el punto 3 de esta misma disposición, se establece la obligación
para las administraciones educativas de convocar periódicamente concursos de traslados de ámbito estatal, a efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen en los centros docentes de
enseñanza dependientes de aquellas, así como para garantizar la posible
concurrencia de los funcionarios de su ámbito de gestión a plazas de
otras administraciones educativas y, en su caso, si procede la adjudicación de aquellas que resulten del propio concurso. En estos concursos
podrán participar todos los funcionarios públicos docentes, cualquiera
que sea la administración educativa de la que dependan, o por la que
hayan ingresado, siempre que reúnan los requisitos generales y los específicos que, de acuerdo con las respectivas relaciones de puestos de
trabajo, establezcan dichas convocatorias.
El Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, regula el concurso
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los
mismos, en cuyo artículo 7 establece el carácter bienal de este concurso.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 8 del citado Real
Decreto 1364/2010, la presente resolución se ajusta a las normas procedimentales reguladas en la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por
la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso
2014-2015, para personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica de Educación, modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
De conformidad con dichas normas procedimentales y el artículo 9,
apartado 4, del Real Decreto 1364/2010, la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte oferta entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo
de inspectores al servicio de la Administración educativa y al cuerpo de
inspectores de Educación los puestos vacantes producidos hasta el 31
de diciembre del presente año, así como los que resulten de resultas del
propio concurso, pertenecientes a la plantilla de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y ubicados en sus direcciones territoriales,
siempre que, en cualquiera de los casos, la continuidad en su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.
En la tramitación de esta resolución se ha cumplido lo previsto en
el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y artículos 153 y siguientes de la Ley 10/2010, de
9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función
Pública Valenciana.
En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo previsto en el Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, esta dirección general ha dispuesto convocar concurso de traslados de ámbito estatal, de acuerdo con las
siguientes bases:
El Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, regula el concurs de
trasllats d’àmbit estatal entre el personal funcionari dels cossos docents
previstos en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i altres
procediments de provisió de places a cobrir per estos, en l’article 7 del
qual establix el caràcter biennal d’este concurs.
En compliment del que preveu l’article 8 del mencionat Reial
Decret 1364/2010, la present resolució s’ajusta a les normes procedimentals regulades en l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per
la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als concursos
de trasllats d’àmbit estatal, que han de convocar-se durant el curs 20142015, per al personal funcionari dels cossos docents previstos en la Llei
Orgànica d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa.
De conformitat amb les dites normes procedimentals i amb l’article
9, apartat 4, del Reial Decret 1364/2010, la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport oferix entre els funcionaris pertanyents al cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa i al cos d’inspectors d’Educació els llocs vacants produïts fins al 31 de desembre d’enguany, així
com els que resulten del mateix concurs, pertanyents a la plantilla de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i ubicats en les seues direccions territorials, sempre que, en qualsevol dels casos, la continuïtat en el
seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa.
En la tramitació d’esta resolució s’ha complit el que preveuen l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, i els articles 153 i següents de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de
la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
En virtut del que s’ha exposat, d’acord amb el que preveu el Reial
Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, esta direcció general ha disposat
convocar un concurs de trasllats d’àmbit estatal, d’acord amb les bases
següents:
Primera. Objecte i normativa aplicable
1.1. Es convoca un concurs de trasllats, d’acord amb les especificacions que figuren en la present resolució, per a la provisió de llocs
de treball en l’àmbit territorial de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, entre funcionaris dels cossos d’inspectors al servici de
l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació.
1.2. Este concurs estarà regit per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
Primera. Objeto y normativa aplicable
1.1. Se convoca concurso de traslados, de acuerdo con las especificaciones que se citan en la presente resolución, para la provisión de
puestos de trabajo en el ámbito territorial de gestión de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, entre funcionarios de los cuerpos de
inspectores al servicio de la Administración educativa e inspectores de
Educación.
1.2. Este concurso se regirá por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
Num. 7392 / 30.10.2014
25798
desembre, per a la Millora de la Qualitat Educativa; la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; així com Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, i els reials decrets 276/2007 i 1364/2010 i
l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, así como Ley
10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana, y los reales decretos 276/2007 y 1364/2010
y la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
Segona. Places oferides i determinació d’estes
2.1. S’oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre
les quals s’inclouran, almenys, les que es produïsquen fins al 31 de
desembre de 2014, així com aquelles que resulten de la resolució del
present concurs.
Estes places o llocs oferits podran incrementar-se, així mateix, amb
les que resulten, en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de la resolució dels concursos convocats per les restants
administracions educatives.
2.2. De conformitat amb l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per la qual s’establixen les normes procedimentals aplicables als
concursos de trasllats d’àmbit estatal a convocar durant el present curs
escolar, la determinació de les vacants provisionals es realitzarà abans
del dia 13 de febrer de 2015, i la de definitives abans del dia 15 d’abril
de 2015; ambdós es publicaran en la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport.
Segunda. Plazas ofertadas y determinación de las mismas
2.1. Se ofertarán las plazas o puestos vacantes que se determinen,
entre las que se incluirán, al menos, las que se produzcan hasta el 31 de
diciembre de 2014, así como aquellas que resulten de la resolución del
presente concurso.
Estas plazas o puestos ofertados podrán incrementarse asimismo
con las que resulten, en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, de la resolución de los concursos convocados
por las restantes administraciones educativas.
2.2. De conformidad con la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables
a los concursos de traslados de ámbito estatal a convocar durante el
presente curso escolar la determinación de las vacantes provisionales se
realizará antes del día 13 de febrero de 2015, y la de definitivas antes
del día 15 de abril de 2015, publicándose ambas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Tercera. Participació voluntària
3.1. Podrà participar voluntàriament sol·licitant les places oferides
en esta convocatòria, el personal funcionari de carrera, dependent de
l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que es
trobe en alguna de les situacions següents:
a) En situació de servici actiu, amb destinació definitiva en places
d’inspecció educativa dependents de la Generalitat Valenciana, sempre
que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat 6, de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i l’article 2.1 del Reial
Decret 1364/2010, al finalitzar este curs escolar hagen transcorregut,
almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació
que exercisquen amb caràcter definitiu.
b) En situació de servicis especials declarada des de llocs de la inspecció educativa actualment dependents de la Generalitat Valenciana,
sempre que, de conformitat amb la disposició addicional sexta, apartat
6, de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i l’article 2.1
del Reial Decret 1364/2010, al finalitzar este curs escolar hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de l’última
destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.
c) En situació d’excedència voluntària, en els seus distints tipus,
declarada des de places de la inspecció educativa dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Si es tracta dels supòsits d’excedència voluntària per interés particular o per agrupació familiar que
preveuen els articles 127 i 128, respectivament, de la Llei 10/2010, de
9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública
Valenciana, respectivament, només hi podran participar si al finalitzar
este curs escolar han transcorregut dos anys des que van passar a esta
situació.
d) En situació de suspensió de funcions declarada des de places de
la inspecció educativa dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, sempre que al finalitzar el present curs escolar haja conclòs
el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió i, almenys,
dos anys des de la presa de possessió de l’última destinació definitiva.
Tercera. Participación voluntaria
3.1. Podrá participar voluntariamente solicitando las plazas ofertadas en esta convocatoria, el personal funcionario de carrera, dependiente
del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones:
a) En situación de servicio activo, con destino definitivo en plazas de inspección educativa dependientes de la Generalitat Valenciana,
siempre y cuando, de conformidad con la disposición adicional sexta,
apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y el artículo 2.1 del Real Decreto 1364/2010, al finalizar el presente
curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma de
posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo.
b) En situación de servicios especiales declarada desde puestos de
inspección educativa actualmente dependientes de la Generalitat Valenciana, siempre y cuando, de conformidad con la disposición adicional
sexta, apartado 6, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 2.1 del Real Decreto 1364/2010, al finalizar el presente curso escolar hayan transcurrido, al menos, dos años desde la toma
de posesión del último destino que desempeñen con carácter definitivo.
c) En situación de excedencia voluntaria, en sus distintos tipos,
declarada desde plazas de la inspección educativa dependientes de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Si se tratara de los
supuestos de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar contemplados en los artículos 127 y 128, respectivamente,
de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y
Gestión de la Función Pública Valenciana, respectivamente, solo podrán
participar si al finalizar el presente curso escolar han transcurrido dos
años desde que pasaron a esta situación.
d) En situación de suspensión de funciones declarada desde plazas
de la inspección educativa dependientes de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, siempre que al finalizar el presente curso escolar
haya concluido el tiempo de duración de la sanción disciplinaria de
suspensión y, al menos, dos años desde la toma de posesión del último
destino definitivo.
3.2. A los efectos previstos en el apartado anterior se entenderá
como fecha de finalización del curso escolar la de 31 de agosto de 2015.
3.3. Los participantes voluntarios podrán igualmente incluir en su
solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por las
restantes administraciones educativas, en los términos establecidos en
sus respectivas convocatorias.
3.4. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para la obtención de destino deberán estar a lo que se determina en la base quinta de
esta resolución.
3.5. Los funcionarios dependientes de otras administraciones educativas podrán solicitar plazas correspondientes a esta convocatoria,
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se establecen en
la misma. Estos funcionarios deberán haber obtenido su primer destino
definitivo en el ámbito de gestión de la administración educativa desde
la que participa.
3.2. Als efectes previstos en l’apartat anterior, es considerarà com a
data de finalització del curs escolar la de 31 d’agost de 2015.
3.3. Els participants voluntaris podran igualment incloure en la seua
sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per les
restants administracions educatives, en els termes establits en les seues
respectives convocatòries.
3.4. Els qui desitgen exercitar un dret preferent per a l’obtenció
de destinació hauran d’ajustar-se al que es determina en la base quinta
d’esta resolució.
3.5. Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives
podran sol·licitar places corresponents a esta convocatòria, sempre que
complisquen els requisits i les condicions que s’establixen en esta. Estos
funcionaris hauran d’haver obtingut la seua destinació definitiva en
l’àmbit de gestió de l’administració educativa des de la qual participa.
Num. 7392 / 30.10.2014
25799
Estos participants hauran de dirigir la seua instància de participació
a l’òrgan que es determine en la convocatòria que realitze l’administració educativa de què depenga el seu centre de destinació.
Estos participantes deberán dirigir su instancia de participación al
órgano que se determine en la convocatoria que realice la administración educativa de la que dependa su centro de destino.
Quarta. Participació obligatòria
4.1. Està obligat a participar en el present procediment, de conformitat amb el que disposa l’article 12 del Reial Decret 1364/2010, el
personal funcionari dependent de l’àmbit de gestió de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport que es trobe en alguna de les situacions
següents:
a) Personal funcionari amb destinació provisional que durant el curs
2014-2015 estiga prestant servicis en la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport.
Al personal inclòs en este apartat que no concurse o fent-ho no sol·
licite un nombre de places vacants, si no obté destinació se li adjudicarà
d’ofici destinació definitiva. En cas de no obtindre destinació definitiva,
quedarà en situació de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Cuarta. Participación obligatoria
4.1. Está obligado a participar en el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1364/2010,
el personal funcionario dependiente del ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte que se encuentre en alguna de
las siguientes situaciones:
a) Personal funcionario con destino provisional que durante el curso
2014-2015 esté prestando servicios en la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
Al personal incluido en este apartado que no concurse o haciéndolo
no solicite suficiente número de plazas vacantes si no obtuviera destino
se le adjudicará de oficio destino definitivo. En el caso de no obtener
destino definitivo quedará en situación de destino provisional en una
plaza de la inspección educativa dependiente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
b) Personal funcionario procedente de la situación de excedencia
forzosa o suspensión de funciones con pérdida del destino definitivo
y que cumplida la sanción no haya obtenido un reingreso provisional,
siempre y cuando haya sido declarado en estas situaciones desde una
plaza de la inspección educativa dependiente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En el supuesto de que estos no solicitasen el suficiente número de
plazas, se les adjudicará de oficio destino definitivo en una plaza de
la inspección educativa dependiente de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
En el supuesto de que estos no participasen en el presente concurso,
quedarán en la situación de excedencia voluntaria por interés particular
contemplada en el artículo 127 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.
c) Personal funcionario que, habiendo estado adscrito a plazas en el
exterior deba reincorporarse al ámbito de gestión de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte en el curso 2014-2015, o que habiéndose
reincorporado en cursos anteriores no hubiera obtenido aún un destino
definitivo.
El personal que desee ejercitar el derecho preferente a la localidad a
que se refieren los artículos 10.6 y 14.4 del Real Decreto 1138/2002, de
31 de octubre, deberán solicitar, de conformidad con lo establecido en la
base quinta de la presente convocatoria, todas las plazas de la localidad
en la que tuvieron su último destino definitivo.
Al personal que debiendo participar no concurse se le adjudicará de
oficio destino definitivo en una plaza de inspección educativa dependiente de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este personal quedará en situación de
destino provisional en una plaza de inspección educativa dependiente
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
d) El personal funcionario que hubiera perdido el destino definitivo
en cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o por habérsele
suprimido expresamente el puesto que desempeñaba con carácter definitivo.
El personal funcionario declarado suprimido podrá ejercitar el derecho preferente, en las condiciones que se regulan en la base quinta de
la presente resolución.
Al personal funcionario que debiendo participar no concurse, o si
haciéndolo, no ejerciera el derecho preferente a que se refiere la base
quinta y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se le
adjudicará este de oficio en el ámbito de gestión de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este personal quedará en situación de
destino provisional en una plaza de inspección educativa dependiente
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
e) Personal funcionario que, con pérdida de la plaza docente que
desempeñaba con carácter definitivo, hubiera pasado a prestar servicios en otros puestos de la Administración manteniendo su situación de
servicio activo en el cuerpo de inspectores, siempre que haya cesado
y obtenido un destino docente provisional en una plaza de inspección
educativa dependiente en la actualidad de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
b) Personal funcionari procedent de la situació d’excedència forçosa
o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que
complida la sanció no haja obtingut un reingrés provisional, sempre que
haja sigut declarat en estes situacions des d’una plaça de la inspecció
educativa dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que estos no sol·liciten el suficient nombre de places, se’ls
adjudicarà d’ofici destinació definitiva en una plaça de la inspecció
educativa dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas que estos no participen en el present concurs, quedaran en la
situació d’excedència voluntària per interés particular prevista en l’article 127 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació
i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
c) Personal funcionari que, havent estat adscrit a places a l’exterior,
haja de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el curs 2014-2015, o que havent-se reincorporat en
cursos anteriors no haja obtingut encara una destinació definitiva.
El personal que desitge exercitar el dret preferent a la localitat a
què es referixen els articles 10.6 i 14.4 del Reial Decret 1138/2002, de
31 d’octubre, haurà de sol·licitar, de conformitat amb el que establix la
base quinta de la present convocatòria, totes les places de la localitat en
què va tindre la seua última destinació definitiva.
Al personal que havent de participar no concurse, se li adjudicarà d’ofici destinació definitiva en una plaça de la inspecció educativa
dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas de no obtindre destinació, este personal quedarà en situació
de destinació provisional en una plaça d’inspecció educativa dependent
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
d) El personal funcionari que haja perdut la destinació definitiva en
compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-se-li suprimit
expressament el lloc que exercia amb caràcter definitiu.
El personal funcionari declarat suprimit podrà exercitar el dret preferent, en les condicions que es regulen en la base quinta de la present
resolució.
Al personal funcionari que havent de participar no concurse, o si
fent-ho, no exercix el dret preferent a què es referix la base quinta i
d’això es deriva la no-obtenció de destinació definitiva, se li adjudicarà
esta d’ofici en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport.
En cas de no obtindre destinació, este personal quedarà en situació
de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
e) Personal funcionari que, amb pèrdua de la plaça docent que exercia amb caràcter definitiu, haja passat a prestar servicis en altres llocs
de l’Administració, mantenint la seua situació de servici actiu en el cos
d’inspectors, sempre que haja cessat i obtingut una destinació docent
provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent en l’actualitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Num. 7392 / 30.10.2014
25800
Al personal funcionari que havent de participar no concurse, se li
adjudicarà d’ofici destinació definitiva en places de la inspecció educativa dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
En cas de no obtindre destinació, este personal quedarà en situació
de destinació provisional en una plaça de la inspecció educativa dependent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
4.2. Els participants als quals es referix la present base podran igualment incloure en la seua sol·licitud places corresponents a les convocatòries realitzades per altres administracions educatives en els termes
que establisquen estes, sempre que hagen obtingut la seua primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport.
4.3. L’adjudicació d’ofici es realitzarà d’acord amb l’orde en què
apareixen les províncies en l’annex II que es publica en la pàgina web
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Al personal funcionario que debiendo participar no concurse, se le
adjudicará de oficio destino definitivo en plazas de inspección educativa
dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
En caso de no obtener destino este personal quedará en situación de
destino provisional en una plaza de inspección educativa dependiente
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
4.2. Los participantes a que se alude en la presente base podrán
igualmente incluir en su solicitud plazas correspondientes a las convocatorias realizadas por otras administraciones educativas en los términos
que establezcan las mismas, siempre que hubieran obtenido su primer
destino definitivo en el ámbito de gestión de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
4.3. La adjudicación de oficio se realizará de acuerdo con el orden
en el que aparecen las provincias en el anexo II que se publica en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Quinta. Drets preferents
5.1. D’acord amb el que establix el Reial Decret 1364/2010, els
funcionaris de carrera dels cossos d’inspectors al servici de l’Administració educativa i inspectors d’Educació dependents de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport podran exercir, amb caràcter voluntari, el
dret preferent a obtindre destinació en la localitat on tinguen l’última
destinació definitiva, sempre que es troben en algun dels supòsits que
s’indiquen, i per l’orde de prelació en què estos figuren.
Quinta. Derechos preferentes
5.1. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1364/2010,
los funcionarios de carrera de los cuerpos de inspectores al servicio de
la Administración educativa e inspectores de Educación dependientes de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte podrán ejercer,
con carácter voluntario, el derecho preferente a obtener destino en la
localidad donde tuvieran el último destino definitivo, siempre que se
encuentren en alguno de los supuestos que se indican, y por el orden de
prelación en que los mismos se relacionan.
1) Por supresión o modificación de la plaza o puesto de trabajo que
desempeñaban con carácter definitivo.
2) Por haber pasado a desempeñar otro puesto en la Administración
pública, con pérdida de la plaza docente que desempeñaban con carácter
definitivo, y siempre que hayan cesado en el último puesto.
3) Por haber perdido la plaza o puesto de trabajo que desempeñaban
con carácter definitivo, tras la concesión de la situación de excedencia
voluntaria para atender al cuidado de familiares e hijos prevista en el artículo 130 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, por haber transcurrido el
período de tres años de reserva del puesto a que tienen derecho, y deseen
reingresar al servicio activo o hayan reingresado con carácter provisional.
4) Los funcionarios que habiendo estado adscritos a plazas en el
exterior deban reincorporarse al ámbito de gestión de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte, de conformidad con los artículos 10.6 y
14.4 del Real Decreto 1138/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Administración del Ministerio de Educación en el exterior, o por
alguna otra de las causas legalmente establecidas.
5) En virtud de ejecución de sentencia o resolución de recurso administrativo.
6) Aquellos que tras haber sido declarados jubilados por incapacidad permanente hayan sido rehabilitados para el servicio activo.
5.2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.c del Real Decreto
1364/2010, de 29 de octubre, el concursante que desee hacer uso de este
derecho preferente hasta que alcance el correspondiente destino definitivo, deberá participar en todas las convocatorias que, a estos efectos,
realice la Administración educativa, solicitando todas las plazas. De no
participar, se le considerará decaído en su derecho preferente.
5.3. Cuando concurran dos o más participantes en los que se den las
circunstancias señaladas en cada uno de los subapartados anteriores, se
adjudicará la plaza a quien cuente con mayor puntuación en la aplicación
del baremo de méritos. En el supuesto de que se produjesen empates en el
total de las puntuaciones, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a
la mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, conforme
al orden en que aparecen en el mismo. Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados en el orden,
igualmente, en que aparecen en el baremo. En ambos casos, la puntuación
que se tome en consideración en cada apartado no podrá exceder de la
puntuación máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo, ni,
en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al
apartado en que se hallen incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algunos de los subapartados alcance la máxima puntuación otorgada
al apartado al que pertenecen no se tomara en consideración las puntuaciones del resto de los subapartados. De resultar necesario, se utilizarán
sucesivamente como criterios de desempate el año en el que se convocó
el procedimiento selectivo a través del cual se ingresó en el cuerpo y la
puntuación por la que resultó seleccionado.
1) Per supressió o modificació de la plaça o lloc de treball que exercien amb caràcter definitiu.
2) Per haver passat a exercir un altre lloc en l’Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que exercien amb caràcter definitiu,
i sempre que hagen cessat en l’últim lloc.
3) Per haver perdut la plaça o lloc de treball que exercien amb
caràcter definitiu, després de la concessió de la situació d’excedència
voluntària per a tindre cura de familiars i fills, com preveu l’article 130
de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió
de la Funció Pública Valenciana, per haver transcorregut el període de
tres anys de reserva del lloc al qual tenen dret, i desitgen reingressar al
servici actiu o hagen reingressat amb caràcter provisional.
4) Els funcionaris que havent estat adscrits a places a l’exterior
hagen de reincorporar-se a l’àmbit de gestió de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de conformitat amb els articles 10.6 i 14.4 del
Reial Decret 1138/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula l’Administració del Ministeri d’Educació a l’exterior, o per alguna altra de les
causes legalment establides.
5) En virtut d’execució de sentència o resolució de recurs administratiu.
6) Aquells que després d’haver sigut declarats jubilats per incapacitat permanent hagen sigut rehabilitats per al servici actiu.
5.2. D’acord amb el que disposa l’article 12.c del Reial Decret
1364/2010, de 29 d’octubre, el concursant que desitge fer ús d’este dret
preferent fins que abaste la corresponent destinació definitiva haurà de
participar en totes les convocatòries que, a estos efectes, realitze l’Administració educativa, i sol·licitar totes les places. Si no hi participa, es
considerarà que ha perdut el seu dret preferent.
5.3. Quan concórreguen dos o més participants en què es donen
les circumstàncies assenyalades en cada un dels subapartats anteriors,
s’adjudicarà la plaça a qui tinga la puntuació més alta en l’aplicació del
barem de mèrits. En cas que es produïsquen empats en el total de les
puntuacions, estos es resoldran atenent successivament la major puntuació en cada un dels apartats del barem, conformement amb l’orde en
què hi apareixen. Si persistix l’empat, caldrà ajustar-se a la puntuació
obtinguda en els distints subapartats en l’orde, igualment, en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es considere
en cada apartat no podrà excedir la puntuació màxima establida per a
cada un d’estos en el barem, ni, en el supòsit dels subapartats, la que
corresponga com a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan a
l’aplicar estos criteris algun o alguns dels subapartats abaste la màxima
puntuació atorgada a l’apartat a què pertanyen, no es consideraran les
puntuacions de la resta dels subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran
successivament com a criteris de desempat l’any en què es va convocar
el procediment selectiu a través del qual es va ingressar en el cos i la
puntuació per la qual va resultar seleccionat.
Num. 7392 / 30.10.2014
5.4. Els participants que en els supòsits indicats en este apartat
desitgen exercitar el dret preferent, podran fer-ne ús per a la localitat
on van tindre la seua última destinació definitiva en el cos d’inspectors.
Perquè este dret preferent tinga efectivitat, els sol·licitants estan
obligats a consignar en la sol·licitud telemàtica de participació, en
l’apartat que conté l’epígraf «A omplir si exercix dret preferent a localitat», el codi de la localitat i el supòsit pel qual s’exercix el dret.
En cas que en la localitat en què s’exercix este dret no hi haja suficients places vacants per a tots aquells participants que la sol·liciten,
independentment de la puntuació de cada un d’ells, es garantirà una de
les places vacants al participant amb dret preferent; este podrà, per tant,
obtindre destinació amb preferència sobre un participant amb major
puntuació.
En el moment de les peticions telemàtiques, el dret preferent haurà
d’exercir-se necessàriament en la localitat de la qual prové este.
Per a l’obtenció d’un lloc concret, el personal que gaudisca d’este
dret preferent haurà d’incloure-hi, segons les seues preferències, en
primer lloc tots els llocs de la localitat, si consigna únicament el codi de
la localitat, serà destinat a qualsevol lloc d’esta en què hi haja vacants.
El personal funcionari que exercisca este dret podrà, igualment,
incloure a continuació altres peticions corresponents a places/llocs als
quals puga optar, si desitja concursar a estos fora del dret preferent.
Sexta. Dret de concurrència
6.1. S’entén per dret de concurrència la possibilitat que diversos
funcionaris de carrera dels cossos d’inspectors al servici de l’Administració educativa i inspectors d’Educació amb destinació definitiva,
condicionen la seua voluntària participació en el concurs a l’obtenció de
destinació en un o més centres d’una província determinada.
25801
5.4. Los participantes que en los supuestos indicados en este apartado deseen ejercitar el derecho preferente podrán hacer uso del mismo
para la localidad donde tuvieron su último destino definitivo en el cuerpo de inspectores.
Para que este derecho preferente tenga efectividad, los solicitantes
están obligados a consignar en la solicitud telemática de participación,
en el apartado que contiene el epígrafe «A cumplimentar si ejerce derecho preferente a localidad» el código de la localidad y el supuesto por
el que se ejerce el derecho.
En el supuesto de que en la localidad en la que se ejerce este derecho no hubiera suficientes plazas vacantes para todos aquellos participantes que la soliciten, independientemente de la puntuación de cada
uno de ellos, se garantizará una de las plazas vacantes al participante
con derecho preferente, pudiendo este, por tanto, obtener destino con
preferencia sobre un participante con mayor puntuación.
En el momento de las peticiones telemáticas el derecho preferente deberá ejercerse necesariamente a la localidad de la que dimana el
mismo.
Para la obtención de un puesto concreto, el personal que goce de
este derecho preferente deberá relacionar, según sus preferencias, en
primer lugar todos los puestos de la localidad, de consignar únicamente
el código de la localidad, será destinado a cualquier puesto de la misma
en que existan vacantes.
El personal funcionario que ejerza este derecho podrá, igualmente,
incluir a continuación otras peticiones correspondientes a plazas/puestos a los que pueda optar, si desea concursar a ellos fuera del derecho
preferente.
6.2. L’exercici d’este dret s’ajustarà a les regles següents:
a) Les persones participants inclouran en les seues peticions centres
d’una sola província, que haurà de ser la mateixa per a cada grup de
concurrència.
b) El nombre de persones participants en cada grup serà, com a
màxim, de quatre.
c) L’adjudicació de destinació estarà determinada per l’aplicació
del barem de mèrits.
d) En cas que algun dels participants no puga obtindre una plaça, es
consideraran desestimades per esta via les sol·licituds de tots els funcionaris integrants del grup.
6.3. El personal que faça ús del dret de concurrència haurà d’omplir
en la sol·licitud les dades identificadores dels funcionaris o funcionàries
que l’exerciten conjuntament amb el sol·licitant.
L’omissió o la consignació incorrecta d’estes dades comportarà
l’anul·lació de totes les sol·licituds del conjunt de concurrents.
Sexta. Derecho de concurrencia
6.1. Se entiende por derecho de concurrencia la posibilidad de que
varios funcionarios de carrera de los cuerpos de inspectores al servicio
de la Administración educativa e inspectores de Educación con destino
definitivo, condicionen su voluntaria participación en el concurso a la
obtención de destino en uno o varios centros de una provincia determinada.
6.2. El ejercicio de este derecho se ajustará a las siguientes reglas:
a) Las personas participantes incluirán en sus peticiones centros de
una sola provincia, que deberá ser la misma para cada grupo de concurrencia.
b) El número de personas participantes en cada grupo será, como
máximo, de cuatro.
c) La adjudicación de destino vendrá determinada por la aplicación
del baremo de méritos.
d) En el caso de que alguno de los participantes no pudiera obtener
una plaza se considerarán desestimadas por esta vía las solicitudes de
todos los funcionarios integrantes del grupo.
6.3. El personal que haga uso del derecho de concurrencia deberá
cumplimentar en la solicitud los datos identificativos de los funcionarios
o funcionarias que lo ejerciten conjuntamente con el solicitante. La omisión o la consignación incorrecta de estos datos conllevará la anulación
de todas las solicitudes del conjunto de concurrentes.
Sèptima. Sol·licituds, lloc de presentació i forma de participació
7.1. La sol·licitud de participació en este procediment de provisió
es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport ‹http://www.cece.gva.es›. No serà necessària la presentació de la instància en cap registre físic.
7.2. La presentació per mitjans telemàtics de la sol·licitud de participació s’efectuarà:
– Per mitjà de l’usuari i contrasenya utilitzat a ITACA.
– DNI, data de naixement i últims dígits del compte bancari on es
va realitzar el cobrament de l’última nòmina.
– DNI electrònic i els certificats emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV), ja siga el del ciutadà o el d’empleat públic.
L’ús dels mitjans telemàtics per participar en el procés comporta el
consentiment del sol·licitant al tractament de les seues dades de caràcter
personal que siguen necessàries per a la tramitació del procés d’acord
amb la normativa vigent.
A l’hora d’omplir la sol·licitud s’hauran de tindre en compte les instruccions que es publicaran en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ‹http://www.cece.gva.es›.
Séptima. Solicitudes, lugar de presentación y forma de participación
7.1. La solicitud de participación en este procedimiento de provisión
se realizará telemáticamente a través de la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›. No será
necesaria la presentación de la instancia en ningún registro físico.
7.2. La presentación por medios telemáticos de la solicitud de participación se efectuará:
– Por medio del usuario y contraseña utilizado en ITACA.
– DNI, fecha de nacimiento y últimos dígitos de la cuenta bancaria
donde se realizó el cobro de la última nómina.
– DNI electrónico y los certificados emitidos por la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV), ya sea el del ciudadano o
el de empleado público.
El uso de los medios telemáticos por participar en el proceso comporta el consentimiento del solicitante al tratamiento de sus datos de
carácter personal que sean necesarios para la tramitación del proceso,
de acuerdo con la normativa vigente.
A la hora de cumplimentar la solicitud deberá tenerse en cuenta las
instrucciones que se publicarán en la página web de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte ‹http://www.cece.gva.es›.
Num. 7392 / 30.10.2014
25802
Els interessats hauran d’omplir i presentar la instància d’aportació
de mèrits, en la qual hauran d’aportar tota la documentació justificativa
per a la valoració de mèrits a què es fa referència en l’annex IV de
l’Orde ECD/1800/2014, de 26 de setembre, per la qual s’establixen les
normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d’àmbit
estatal que han de convocar-se durant el curs 2014-2015 i l’annex I
de la present resolució, excepte el full de servicis que serà aportat per
l’Administració. Els mèrits al·legats i no justificats documentalment no
seran tinguts en compte.
7.3. L’annex d’aportació de mèrits junt amb els documents ressenyats en el barem es presentaran preferentment en el registre de la
direcció territorial on estiguen destinats, excepte les sol·licituds dels
que adscrits provisionalment o en comissió de servici i procedisquen
o tinguen destinació definitiva en una altra direcció territorial, cas en
què es presentaran en la direcció territorial d’origen. Així mateix, els
participants podran presentar la documentació en qualsevol de les altres
dependències a què es referix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. En cas que s’opte per presentar l’annex davant d’una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la
sol·licitud siga datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser
certificada. Si no es fa així no podrà considerar-se com a presentada en
eixa data.
7.4. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament per l’interessat no podrà ser invocada per este als efectes de futures reclamacions, ni
considerar per este motiu lesionats els seus interessos i drets.
Els mèrits al·legats i no justificats documentalment o els documents
que no tinguen les dades ressenyades anteriorment no seran tinguts en
compte.
7.5. Totes les fotocòpies que es remeten hauran d’anar acompanyades de les diligències de compulsa o confrontació, d’acord amb el que
establix la Circular 5/99, de 14 de juny, de la Secretaria General de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents en els centres docents, i en la Circular 3/99, de 25
de maig, de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència, sobre compulsa o confrontació de documents.
7.6. En aplicació del que disposa la lletra c de l’article 35 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, des de l’1 fins
al 15 d’octubre de 2013, els interessats que manifesten no haver interposat cap recurs, o les seues representacions legals, podran sol·licitar
a la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, la devolució de la documentació original
aportada. Transcorregut el dit termini, s’entendrà que renuncien a la
devolució.
7.7. L’Administració podrà requerir els interessats en qualsevol
moment perquè justifiquen aquells mèrits sobre els quals es plantegen
dubtes o reclamacions.
7.8. A fi de simplificar els tràmits administratius que es veuen obligats a realitzar els participants en els procediments de provisió, la documentació presentada per estos en la present convocatòria, així com la
baremació que els corresponga, podrà ser registrada a fi d’evitar que es
presenten en futures convocatòries.
Los interesados deberán cumplimentar y presentar instancia de
aportación de méritos, en la que deberán aportar toda la documentación
justificativa para la valoración de méritos a que se hace referencia en el
anexo IV de la Orden ECD/1800/2014, de 26 de septiembre, por la que
se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos
de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso
2014-2015, y anexo I a la presente resolución, salvo la hoja de servicios
que será aportada por la administración. Aquellos méritos alegados y no
justificados documentalmente, no serán tenidos en cuenta.
7.3. El anexo de aportación de méritos junto con los documentos
reseñados en el baremo, se presentarán preferentemente en el registro de
la dirección territorial donde estén destinados, excepto las solicitudes de
los que adscritos provisionalmente o en comisión de servicio y procedan
o tengan destino definitivo en otra dirección territorial, en cuyo caso, se
presentarán en la dirección territorial de origen. Asimismo, los participantes podrán presentar la documentación en cualquiera de las demás
dependencias a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar el anexo ante una oficina de Correos, se hará en sobre
abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el funcionario de
Correos antes de ser certificada. De no ser así, no podrá considerarse
como presentada en esa fecha.
7.4. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por el interesado no podrá ser invocado por este a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal motivo lesionado sus intereses y derechos.
Aquellos méritos alegados y no justificados documentalmente o
aquellos documentos que carezcan de los datos reseñados anteriormente
no serán tenidos en cuenta.
7.5. Todas las fotocopias que se remitan deberán ir acompañadas de
las diligencias de compulsa o cotejo, de acuerdo con lo establecido en la
Circular 5/99, de 14 de junio, de la Secretaría General de la Consellería
de Cultura, Educación y Ciencia, sobre compulsa o cotejo de documentos en los centros docentes, y en la Circular 3/99, de 25 de mayo, de la
Secretaría General de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia,
sobre compulsa o cotejo de documentos.
7.6. En aplicación de lo dispuesto en la letra c del artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desde
el 1 al 15 de octubre de 2013, los interesados que manifiesten no haber
interpuesto recurso, o sus representaciones legales, podrán solicitar a
la Dirección General de Centros y Personal Docente de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte la devolución de la documentación
original aportada. Transcurrido dicho plazo se entenderá que renuncia
a la devolución.
7.7. La Administración podrá requerir a los interesados en cualquier
momento, para que justifique aquellos méritos sobre los que se planteen
dudas o reclamaciones.
7.8. Al objeto de simplificar los trámites administrativos que se
ven obligados a realizar los participantes en los procedimientos de
provisión, la documentación presentada por los mismos en la presente
convocatoria, así como la baremación que les corresponda, podrá ser
registrada con el fin de evitar su presentación en futuras convocatorias.
Octava. Termini de presentació de sol·licituds i documentació
8.1. El termini de presentació de sol·licituds i documents serà des
del dia 6 de novembre de 2014 fins al 24 de novembre de 2014, ambdós
inclosos. Durant este termini es podrà desistir de la sol·licitud presentada.
Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en
compte cap sol·licitud ni cap modificació d’esta, ni cap documentació
referida als mèrits aportats, ni renúncies a la participació, excepte el que
establix la base onze.
Durant el mes de gener de 2015 s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten via telemàtica les seues peticions.
Octava. Plazo de presentación de solicitudes y documentación
8.1. El plazo de presentación de solicitudes y documentos será
desde el día 6 de noviembre de 2014 al 24 de noviembre de 2014,
ambos inclusive. Durante dicho plazo podrá desistirse de la solicitud
presentada.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, no será tenida en
cuenta ninguna solicitud ni modificación alguna de la misma, ni documentación referida a los méritos aportados, ni asimismo renuncias a la
participación salvo lo establecido en la base once.
Durante el mes de enero de 2015 se abrirá un plazo de siete días
naturales para que los participantes soliciten vía telemática sus peticiones.
8.2. Todos los requisitos de participación así como los méritos señalados en el baremo que aleguen los participantes han de tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, con las excepciones del requisito de permanencia de,
al menos, dos años desde la toma de posesión del destino definitivo
8.2. Tots els requisits de participació, així com els mèrits assenyalats
en el barem que al·leguen els participants s’han de tindre complits o
reconeguts en la data de finalització del termini de presentació de sol·
licituds, amb les excepcions del requisit de permanència, almenys, de
dos anys des de la presa de possessió de la destinació definitiva que per
Num. 7392 / 30.10.2014
25803
a la participació voluntària s’haurà de tindre a la finalització del present
curs escolar.
8.3. Només es consideraran aquells mèrits que de la forma indicada
en el barem de mèrits es justifiquen i al·leguen durant el termini de
presentació de sol·licituds.
8.4. L’Administració educativa incorporarà d’ofici els mèrits que
consten en el registre de personal docent.
8.5. Qualsevol dada omesa o consignada erròniament no podrà ser
invocada als efectes de futures reclamacions, ni considerar per este
motiu lesionats els seus interessos i drets.
que para la participación voluntaria deberá tenerse a la finalización del
presente curso escolar.
8.3. Solamente se tomarán en consideración aquellos méritos que
de la forma indicada en el baremo de méritos se justifiquen y aleguen
durante el plazo de presentación de solicitudes.
8.4. La administración educativa incorporará de oficio los méritos
que consten en el registro de personal docente.
8.5. Cualquier dato omitido o consignado erróneamente no podrá
ser invocado a efectos de futuras reclamaciones, ni considerar por tal
motivo lesionados sus intereses y derechos.
Novena. Sol·licitud telemàtica de places
9.1. El nombre de peticions que cada participant podrà sol·licitar no
podrà excedir les 60.
9.2. Les places a sol·licitar a la Comunitat Valenciana es corresponen amb els codis que figuren en l’annex que es publicarà en la pàgina
web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
9.3. En cas d’accedir al programa informàtic i no realitzar peticions
telemàtiques, tractant-se de participants voluntaris, perdran el seu dret
de continuar en el procediment i figuraran com a no adjudicats per falta
de peticions. En el supòsit de no accedir al programa informàtic, perdrà
el seu dret de continuar en el procediment i apareixerà com a exclòs.
9.4. En cas que es presenten en termini i forma més d’una sol·licitud
de places, només es tindrà en compte l’última presentada. Finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds de places, de cap manera es podrà
alterar la petició, ni encara que es tracte de l’orde de prelació dels llocs
sol·licitats.
Novena. Solicitud telemática de plazas
9.1. El número de peticiones que cada participante podrá solicitar
no podrá exceder de 60.
9.2. Las plazas a solicitar en la Comunitat Valenciana se corresponden con los códigos que figuran en el anexo que se publicará en la
página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
9.3. En el caso de acceder al programa informático y no realizar
peticiones telemáticas, tratándose de participantes voluntarios, decaerá
su derecho de continuar en el procedimiento figurando como no adjudicados por falta de peticiones. En el supuesto de no acceder al programa
informático decaerá de su derecho de continuar en el procedimiento
figurando como excluido.
9.4. En el supuesto de que se presentara en plazo y forma más de
una solicitud de plazas, solo se tendrá en cuenta la última presentada.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de plazas, por ningún
concepto, se podrá alterar la petición, ni aún cuando se trate del orden
de prelación de los puestos solicitados.
Deu. Avaluació de mèrits
10.1. Per a l’avaluació dels mèrits al·legats i degudament justificats
pels participants, es designarà una comissió de valoració.
10.2. Esta comissió de valoració serà nomenada pel director general
de Centres i Personal Docent i estarà integrada per un president que
serà l’inspector general d’Educació, o inspector en qui delegue, i per
quatre vocals, que hauran de pertànyer al cos d’inspectors al servici de
l’Administració educativa o del cos d’inspectors d’Educació, i actuarà
com a secretari el vocal de menor edat.
La composició d’esta comissió es publicarà en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i els seus membres estaran
subjectes a les causes d’abstenció i recusació que establixen els articles
28 i 29 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Diez. Evaluación de méritos
10.1. Para la evaluación de los méritos alegados y debidamente justificados por los participantes, se designará una comisión de valoración.
10.2. Esta comisión de valoración será nombrada por el director general de Centros y Personal Docente y estará integrada por un presidente
que será el inspector general de Educación, o inspector en quien delegue,
y por cuatro vocales, que deberán pertenecer al cuerpo de inspectores al
servicio de la Administración educativa o del cuerpo de inspectores de
Educación, actuando como secretario el vocal de menor edad.
La composición de esta comisión se publicará en la página web de
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte y sus miembros estarán
sujetos a las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Onze. Relació provisional i definitiva d’admesos i exclosos
11.1. Una vegada baremades les instàncies presentades, es publicaran les relacions següents:
a) Relació provisional dels participants que tenen dret preferent,
amb expressió de la puntuació que els correspon segons els apartats
del barem.
b) Relació provisional dels participants en el concurs, amb expressió de la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem de mèrits.
c) Relació provisional de participants exclosos.
Les dites relacions podran ser consultades en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
11.2. Contra estes relacions provisionals es donarà un termini de
set dies hàbils per a presentar reclamacions. Acabat l’esmentat termini,
les direccions territorials exposaran en el tauler d’anuncis les relacions definitives amb les rectificacions procedents, les quals podran ser
consultades en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport. Contra esta exposició no és possible cap reclamació, sense perjuí de tot això, una vegada que es faça pública la resolució provisional
de destinacions, podrà interposar-se reclamació contra la puntuació i/o
destinació obtinguda.
Once. Relación provisional y definitiva de admitidos y excluidos
11.1. Una vez baremadas las instancias presentadas, se publicarán
las siguientes relaciones:
a) Relación provisional de los participantes que ejercen derecho
preferente, con expresión de la puntuación que les corresponde según
los apartados del baremo.
b) Relación provisional de los participantes en el concurso, con
expresión de la puntuación que le corresponde por cada uno de los apartados y subapartados del baremo de méritos.
c) Relación provisional de participantes excluidos.
Dichas relaciones podrán ser consultadas en la página web de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
11.2. Contra estas relaciones provisionales se dará un plazo de siete
días hábiles para presentar reclamaciones. Terminado el citado plazo,
las direcciones territoriales expondrán en el tablón de anuncios las relaciones definitivas con las rectificaciones a que hubiera lugar, las cuales
podrán ser consultadas en la página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte. Contra esta exposición no cabe reclamación alguna,
sin perjuicio de lo cual, una vez que se haga pública la resolución provisional de destinos, podrá interponerse reclamación contra la puntuación
y/o destino obtenido.
Dotze. Adjudicació provisional i definitiva de destinacions
12.1. Vistes les reclamacions presentades contra la relació provisional de participants i una vegada aprovada la relació provisional de
vacants, així com les puntuacions definitives corresponents al barem de
mèrits, es procedirà a la publicació de l’adjudicació provisional de destinacions. En la resolució s’indicaran els llocs en què es troben exposades
Doce. Adjudicación provisional y definitiva de destinos
12.1. Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación provisional de participantes y una vez aprobada la relación provisional
de vacantes, así como las puntuaciones definitivas correspondientes
al baremo de méritos, se procederá a la publicación de la adjudicación
provisional de destinos. En dicha resolución se indicarán los lugares en
Num. 7392 / 30.10.2014
al públic les mencionades adjudicacions, que, a més, es publicaran en
pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
12.2. Sense perjuí del que s’ha disposat respecte als drets preferents
recollits en la base quinta d’esta convocatòria, en cas que es produïsquen empats en el total de les puntuacions, estos es resoldran atenent
successivament la puntuació més alta en cada un dels apartats del barem
d’acord amb l’orde en què hi apareixen. Si persistix l’empat, caldrà
ajustar-se a la puntuació obtinguda en els distints subapartats per l’orde
en què apareixen en el barem.
En ambdós casos, la puntuació que es considere en cada apartat
no podrà excedir la puntuació màxima establida per a cada un d’estos
en el barem, ni en el supòsit dels subapartats, la que corresponga com
a màxim a l’apartat en què es troben inclosos. Quan a l’aplicar estos
criteris algun o alguns dels subapartats arribe a la màxima puntuació
atorgada a l’apartat a què pertany, no es consideraràn les puntuacions
de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzaran successivament
com a criteri de desempat l’any en què es va convocar el procediment
selectiu a través del qual es va ingressar en el respectiu cos i la puntuació per la qual va resultar seleccionat.
12.3. Els participants podran presentar reclamacions contra la resolució provisional, a través de l’òrgan en què van presentar la seua instància de participació en el termini de set dies hàbils a partir de la seua
publicació, davant de la Subdirecció General de Personal Docent de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
12.4. Considerades les reclamacions a què es referix l’apartat anterior, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les adjudicacions definitives del present concurs de trasllats, es declararan desestimades les al·legacions no recollides en esta. La dita resolució es publicarà
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
12.5. En la resolució d’esta convocatòria existirà una prelació en
l’adjudicació de vacants i, si és el cas, de resultes, de la manera següent:
1r. Adjudicació relativa al dret preferent a localitat,
2n. Adjudicació resultant del procés de concurs.
En conseqüència, no podrà adjudicar-se plaça a qui participe en un
dels grups esmentats si hi ha sol·licitant en l’anterior amb millor dret.
12.6. No s’admetran renúncies a l’adjudicació provisional i/o definitiva de destinacions. No obstant això, una vegada publicada la puntuació
definitiva del barem, si el participant voluntari no accedix al programa
informàtic per a realitzar peticions en el termini establit a este efecte, perdrà el seu dret de continuar en el procediment i figurarà com a
exclòs.
12.7. És requisit imprescindible per a sol·licitar i ser adjudicat un
lloc determinat, el requisit lingüístic del lloc, sense perjuí del que preveu la disposició transitòria única de l’Orde 90/2013, de 6 de novembre,
de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la
catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs
de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats
de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat.
25804
que se encuentren expuestas al público las referidas adjudicaciones, que
además se publicarán en página web de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte.
12.2. Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos preferentes recogidos en la base quinta de esta convocatoria, en el caso de que se
produjesen empates en el total de las puntuaciones, estos se resolverán
atendiendo sucesivamente a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo conforme al orden en que aparecen en el mismo.
Si persistiera el empate, se atenderá a la puntuación obtenida en los
distintos subapartados por el orden en que aparecen en el baremo.
En ambos casos, la puntuación que se tome en consideración en
cada apartado no podrá exceder de la puntuación máxima establecida
para cada uno de ellos en el baremo, ni, en el supuesto de los subapartados, la que corresponda como máximo al apartado en que se hallen
incluidos. Cuando al aplicar estos criterios alguno o algunos de los
subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado al que
pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de
subapartados. De resultar necesario, se utilizarán sucesivamente como
criterio de desempate el año en el que se convocó el procedimiento
selectivo a través del cual se ingresó en el respectivo cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado.
12.3. Los participantes podrán presentar reclamaciones contra la
resolución provisional, a través del órgano en el que presentaron su
instancia de participación en el plazo de siete días hábiles a partir de
su publicación, ante la Subdirección General de Personal Docente de la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
12.4. Consideradas las reclamaciones a que se refiere el apartado
anterior, se procederá a dictar la resolución por la que se aprueban las
adjudicaciones definitivas del presente concurso de traslados, declararándose desestimadas las alegaciones no recogidas en la misma. Dicha
resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
y en la página web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
12.5. En la resolución de esta convocatoria, existirá una prelación
en la adjudicación de vacantes y, en su caso, de resultas, de la siguiente
forma:
1.º Adjudicación relativa al derecho preferente a localidad,
2.º Adjudicación resultante del proceso de concurso.
En consecuencia, no podrá adjudicarse plaza a quien participe en
uno de los grupos citados si existe solicitante en el anterior con mejor
derecho.
12.6. No se admitirán renuncias a la adjudicación provisional y/o
definitiva de destinos. No obstante, una vez publicada la puntuación
definitiva del baremo si el participante voluntario no accediera al programa informático para realizar peticiones en el plazo establecido al
efecto, decaerá en su derecho de continuar en el procedimiento, figurando como excluido.
12.7. Es requisito imprescindible para solicitar y ser adjudicado un
puesto determinado el requisito lingüístico del puesto, sin perjuicio de
lo previsto en la disposición transitoria única de la Orden 90/2013, de 6
de noviembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por
la que se regula la catalogación con el requisito lingüístico de valenciano de determinados puestos de trabajo docentes en centros docentes
públicos y en los servicios o unidades de apoyo escolar y educativo
dependientes de la Generalitat.
Tretze. Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió
13.1. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són
irrenunciables. No obstant això, quan distints cossos docents participen
simultàniament i obtinguen destinació més d’un, s’haurà d’optar per
un d’estos en el termini de deu dies naturals següents a la publicació
de la resolució definitiva per mitjà d’un escrit dirigit a l’Administració
educativa a què pertanga la plaça a la qual el concursant no haja d’incorporar-se. Si no es realitza la dita opció en el termini indicat, s’haurà
de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del
qual s’ha participat en situació de servici actiu.
13.2. La presa de possessió en les noves destinacions que s’obtinguen
d’acord amb el que disposa la present resolució tindrà lloc l’1 de setembre
de 2015, i se cessarà en la de procedència el 31 d’agost de 2015.
Trece. Irrenunciabilidad de destinos y toma de posesión
13.1. Los destinos adjudicados en la resolución definitiva son irrenunciables. No obstante cuando se participe simultáneamente por distintos cuerpos docentes y se obtenga destino en más de uno, se deberá
optar por uno de ellos en el plazo de diez días naturales siguientes a la
publicación de la resolución definitiva mediante escrito dirigido a la
Administración educativa a la que pertenezca la plaza a la que el concursante no va a incorporarse. De no realizar dicha opción en el plazo
indicado, se deberá tomar posesión de la plaza obtenida correspondiente
al cuerpo desde el que se ha participado en situación de servicio activo.
13.2. La toma de posesión en los nuevos destinos que se obtengan de
acuerdo con lo dispuesto en la presente resolución tendrá lugar el 1 de septiembre de 2015, y se cesará en el de procedencia el 31 de agosto de 2015.
Catorze. Reingrés del personal excedent al servici actiu
El personal funcionari excedent que reingresse al servici actiu, com
a conseqüència d’este procediment, presentarà davant de la direcció ter-
Catorce. Reingreso del personal excedente al servicio activo
El personal funcionario excedente que reingrese al servicio activo,
como consecuencia de este procedimiento, presentará ante la dirección
Num. 7392 / 30.10.2014
25805
ritorial en la qual haja obtingut destinació, abans de la presa de possessió d’este, còpia compulsada de la resolució per la qual se’l va declarar
en excedència, així com declaració jurada o promesa de no trobar-se
separat per mitjà d’expedient disciplinari de cap cos o escala de l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la local, ni d’estar
inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
territorial en la que haya obtenido destino, antes de la toma de posesión
del mismo, copia compulsada de la resolución por la que se le declaró
en excedencia así como declaración jurada o promesa de no hallarse
separado mediante expediente disciplinario de ningún cuerpo o escala
de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas o de la
local, ni de estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
Quinze. Altres normes
15.1. Els funcionaris que participen en este concurs de trasllats, sol·
liciten i obtinguen l’excedència en el transcurs de la seua resolució,
o cessen en el servici actiu per qualsevol altra causa, es consideraran
excedents o cessants en la plaça que els corresponga en la resolució
definitiva.
15.2. Podrà ser anul·lada la destinació obtinguda per qualsevol
participant que no s’haja ajustat a les normes de la convocatòria o no
coincidisca amb les característiques declarades en la sol·licitud i la
documentació corresponent.
15.3. Totes les referències als inspectors i a situacions per a les quals
en esta resolució s’utilitza la forma del masculí genèric han d’entendre’s
aplicables indistintament a dones i hòmens.
15.4. Els inspectors que obtinguen plaça en esta convocatòria i
durant la seua tramitació hagen permutat les seues destinacions estaran
obligats a prendre possessió del lloc per al qual han sigut nomenats,
anul·lant la permuta que se’ls haja concedit.
15.5. Els funcionaris procedents d’altres administracions educatives
que per mitjà dels concursos de trasllats d’àmbit estatal obtinguen destinació definitiva en una altra administració percebran les seues retribucions d’acord amb les normes retributives corresponents a esta última.
Quince. Otras normas
15.1. Los funcionarios que participen en este concurso de traslados,
soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso de su resolución,
o cesen en el servicio activo por cualquier otra causa, se considerarán
excedentes o cesantes en la plaza que les corresponda en la resolución
definitiva.
15.2. Podrá ser anulado el destino obtenido por cualquier participante que no se haya ajustado a las normas de la convocatoria o no coincida
con las características declaradas en la solicitud y la documentación
correspondiente.
15.3. Todas las referencias a los inspectores y a situaciones para las
que en esta resolución se utiliza la forma del masculino genérico deben
entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres.
15.4. Los inspectores que obtengan plaza en esta convocatoria y
durante su tramitación hayan permutado sus destinos, estarán obligados
a tomar posesión del puesto para el que han sido nombrados, anulándose
la permuta que se les hubiera concedido.
15.5. Los funcionarios procedentes de otras administraciones educativas que mediante los concursos de traslados de ámbito estatal obtengan
destino definitivo en otra administración, percibirán sus retribuciones
de acuerdo con las normas retributivas correspondientes a esta última.
Setze. Procediment especial de mobilitat per raó de violència de
gènere
Al marge del present concurs de trasllats, en qualsevol moment i en
compliment del que establix l’article 4.1 del Reial Decret 1364/2010,
de 29 d’octubre, les funcionàries víctimes de violència de gènere que
per a fer efectiva la seua protecció o el dret a l’assistència social integral
es vegen obligades a abandonar la plaça o lloc on prestaven els seus
servicis, tindran dret al trasllat a una altra plaça o lloc propi del seu
cos, d’anàlogues característiques, sense necessitat que siga vacant de
necessària cobertura. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport estarà
obligada a comunicar-los les vacants ubicades en la mateixa localitat o
en les localitats que les interessades expressament sol·liciten.
Podran sol·licitar este trasllat per escrit a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, indicant la localitat o localitats on desitgen ser
destinades, adjuntant còpia de la documentació que acredite la condició
de víctima de violència de gènere, d’acord amb la legislació vigent. En
esta actuació es protegirà la intimitat de la víctima en especial les seues
dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol persona que
estiga sota la seua guarda o custòdia.
Contra la present resolució, que és definitiva en via administrativa,
podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del director general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de ser
publicada, d’acord amb el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o directament
un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà a la data de
ser publicada, d’acord amb el que establixen els articles 9 i 14 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Dieciséis. Procedimiento especial de movilidad por razón de violencia de género
Al margen del presente concurso de traslados, en cualquier momento y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.1 del Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, las funcionarias víctimas de violencia
de género que para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, se vean obligadas a abandonar la plaza o puesto donde venían prestando sus servicios, tendrán derecho al traslado a
otra plaza o puesto propio de su cuerpo, de análogas características, sin
necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. La Consellería
de Educación, Cultura y Deporte estará obligada a comunicarles las
vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que las
interesadas expresamente soliciten.
Podrán solicitar este traslado por escrito a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, indicando la localidad o localidades donde
desean ser destinadas, adjuntando copia de la documentación que acredite la condición de víctima de violencia de género, de acuerdo con la
legislación vigente. En esta actuación se protegerá la intimidad de la
víctima en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los
de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa, y contra
la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el
director general de Centros y Personal Docente de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo contencioso competente, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, conforme a
lo establecido en los artículos 9 y 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7392 / 30.10.2014
25806
ANNEX I
Cos d’inspectors al servici de l’Administració educativa
i d’inspectors d’Educació
ANEXO I
Cuerpo de inspectores al servicio de la Administración educativa
y de inspectores de Educación
Desenrotllament de l’apartat 4.4 de l’annex IV de l’Orde
ECD/1800/2014, de 26 de setembre.
4.4. Coneixements del Valencià:
– Diploma de Mestre de Valencià: 5,0000 punts
Documents justificatius:
Certificat o títol corresponent. No obstant això, s’incorporarà d’ofici
quan la possessió del certificat o títol, conste en els registres de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Desarrollo del apartado 4.4 del anexo IV de la Orden
ECD/1800/2014, de 26 de septiembre.
4.4. Conocimiento del Valenciano:
– Diploma de Maestro de Valenciano: 5,0000 puntos
Documentos justificativos:
Certificado o titulo correspondiente. No obstante, se incorporará de
oficio cuando la posesión del certificado o título conste en los registros
de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ajuntament de Foios
25807
Ayuntamiento de Foios
Convocatòria de les proves selectives per a la selecció
d’una plaça de tresorer mitjançant el sistema de concurs
oposició lliure. [2014/9816]
Convocatoria de las pruebas selectivas para la selección
de una plaza de tesorero mediante el sistema de concursooposición libre. [2014/9816]
Mitjançant l’Acord de data 16 de juliol de 2014, de la Junta de
Govern Local de Foios, es van aprovar les bases i la convocatòria per a
la provisió en propietat de la següent plaça vacant en la plantilla municipal.
Funcionari de carrera, tècnic de tresoreria. Grup: A2; escala: administració general; subescala: tècnic de gestió; nombre de vacants: una;
codi: TES1; (d’acord amb l’oferta d’ocupació pública de l’any 2013,
aprovada per la Junta de Govern Local, en la sessió de data 9 de juliol
de 2013, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 172, de 22 de juliol de 2013, i en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 7088, de 13 d’agost de 2013).
El text íntegre de les bases de la convocatòria es troba en la pàgina
web de l’Ajuntament de Foios, en el tauler d’edictes i en el Butlletí
Oficial de la Província de València número 199, de 22 d’agost de 2014,
i la seua rectificació en el Butlletí Oficial de la Província de València
número 244, de 14 d’octubre de 2014.
El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
Boletín Oficial del Estado.
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de Foios, de fecha
16 de julio de 2014, se aprobaron las bases y la convocatoria para la
provisión en propiedad de la siguiente plaza vacante en la plantilla
municipal:
Funcionario de carrera, técnico de tesorería. Grupo: A2. Escala:
administración general. Subescala: técnico de gestión. Número de
vacantes: 1. Código: TES1 (de acuerdo con la oferta de empleo público
del año 2013, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión de
fecha 9 de julio de 2013, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia núm. 172 de 22.07.2013 y en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana núm. 7088 de 13.08.2013).
El texto íntegro de las bases de la convocatoria se encuentra en la
página web del Ayuntamiento de Foios, en el tablón de edictos y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 199 de fecha 22 de
agosto de 2014 y su rectificación en el BOP de Valencia de fecha 14 de
octubre de 2014, número 244.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial del Estado.
Contra estes bases es pot interposar, amb caràcter potestatiu, un
recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la publicació d’este anunci, davant de la Junta de Govern Local,
de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, o un recurs contenciós administratiu,
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació
d’este anunci, de conformitat amb l’article 46 de la Llei reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s’interposa un recurs de
reposició potestatiu, no podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n’haja produït
la desestimació per silenci. Tot això sense perjuí que puga exercitar
qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.
Contra las presentes bases se puede interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Junta de Gobierno
Local, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se interpone recurso de reposición potestativo no podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello
sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que
estime procedente.
Foios, 15 d’octubre de 2014.– L’alcalde: Héctor Vicente Bueno
Carceller.
Foios, 15 de octubre de 2014.– El alcalde: Héctor Vicente Bueno
Carceller.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ajuntament de Gandia
25808
Ayuntamiento de Gandia
Correcció d’errades de la convocatòria i bases per a la
selecció de 14 agents del cos de la policia local, escala
bàsica, 10 pel torn lliure i quatre pel torn de mobilitat, i
formació de borsa de treball. [2014/9822]
Corrección de errores de la convocatoria y bases para
la selección de 14 agentes del cuerpo de la policía local,
escala básica, 10 por turno libre y cuatro por turno de
movilidad, y formación de bolsa de trabajo. [2014/9822]
En relació amb el procés selectiu convocat pel Decret número 20144640, de 30 de juliol de 2014, del coordinador general d’Alcaldia en
matèria de recursos humans, per a la selecció de 14 agents del cos de la
Policia Local de l’Ajuntament de Gandia, s’ha advertit error material en
la base tercera, per la qual cosa s’ha procedit a la pertinent correcció, i
queda rectificat de la manera següent:
En relación con el proceso selectivo convocado por Decreto número
2014-4640, de 30 de julio de 2014, del coordinador general de Alcaldía
en materia de recursos humanos, para la selección de 14 agentes del
cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Gandia, se ha advertido
error material en la base tercera, por lo que se ha procedido a la pertinente corrección, quedando rectificado de la siguiente manera:
En la base tercera.
On diu:
«Drets d’examen (...) El pagament es podrà efectuar mitjançant
ingrés en el compte IBAN ES0621002197000200306878 de la Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona, La Caixa, OP de Gandia, a nom
de l’Ajuntament de Gandia, o bé mitjançant gir postal o telegràfic. En
aquest cas es consignarà en la instància el número de gir»;
Ha de dir:
«Drets d’examen (...) El pagament dels drets d’examen es farà
efectiu mitjançant la formalització d’autoliquidació mitjançant model
oficial que facilita l’Ajuntament de Gandia, i que es troba en la pàgina
de l’Ajuntament (‹www.gandia.org›), i el seu ingrés en qualsevol de les
entitats col·laboradores en la recaptació municipal. A la instància per a
participar en el procés selectiu s’adjuntarà còpia del resguard acreditatiu
de l’abonament de les taxes».
En la base tercera.
Donde dice:
«Derechos de examen (…) El pago podrá efectuarse mediante
ingreso en la cuenta IBAN ES0621002197000200306878 de la Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, OP de Gandia, a nombre
del Ayuntamiento de Gandia, o bien mediante giro postal o telegráfico,
en cuyo caso se consignará en la instancia el número de giro»;
Debe decir:
«Derechos de examen (…) El pago de los derechos de examen se
hará efectivo mediante la formalización de autoliquidación a través de
modelo oficial que facilita el Ayuntamiento de Gandia, y que se encuentra en la página del Ayuntamiento (‹www.gandia.org›), y su ingreso en
cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación municipal.
A la instancia para participar en el proceso selectivo se adjuntará copia
del resguardo acreditativo del abono de las tasas».
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
Gandia, 22 d’octubre de 2014.– El secretari general del Ple (R Conselleria de Presidència 13.12.2012, DOCV 26.12.2012): Lorenzo Pérez
Sarrión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Gandia, 22 de octubre de 2014.– El secretario general del Pleno (R
Consellería de Presidencia 13.12.2012, DOCV 26.12.2012: Lorenzo
Pérez Sarrión.
Num. 7392 / 30.10.2014
Universitat de València
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Universitat
de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça
de tècnic/a superior de suport a la investigació d’aquest
organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «A
Cancer Development Monitor (CANDO), CPI-14-346».
[2014/9825]
25809
Universitat de València
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Universitat de València, por la que se hace la oferta pública de
una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral temporal.
Proyecto: «A Cancer Development Monitor (CANDO),
CPI-14-346». [2014/9825]
El Rectorat de la Universitat de València, fent ús de les atribucions
que li confereix l’article 20, en relació amb l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, resol:
El Rectorat de la Universitat de València, haciendo uso de las atribuciones que le atribuye el artículo 20, en relación con el artículo 2.2 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, resuelve:
Fer l’oferta pública d’una plaça de tècnic/a superior de suport a la
investigació d’acord amb les bases següents:
Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a
la investigación de acuerdo con las siguientes bases.
Primera. Requisits generals dels aspirants
1.1. Tenir nacionalitat espanyola o tenir la nacionalitat d’un país
membre o ser de qualsevol dels estats a què, en virtut de tractats internacionals establerts per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga
aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta està definida en el Tractat Constitutiu de la Unió Europea.
1.5. No estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, o no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic. En el cas d’aspirants la nacionalitat dels quals
no siga l’espanyola, hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a
sanció disciplinària o condemna penal que els impedisca, en el seu estat,
l’accés a la funció pública o, si no en tenen, còpia de la sol·licitud d’emissió, sense perjudici de declaració jurada per part de la persona interessada.
Tots aquests requisits s’han de tenir en el moment en què acaba
el termini de presentació de sol·licituds i s’han de mantenir durant el
procés selectiu.
Primera. Requisitos generales de los aspirantes
1.1. Tener nacionalidad española o, tener la nacionalidad de un país
miembro o ser de cualquiera de los estados en los que, en virtud de
tratados internacionales establecidos por la Unión Europea y ratificados
por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, en los términos en que dicha legislación está definida en el Tratado Constitutivo
de la Unión Europea.
Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario cumplir
los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien obtenga la
adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar al menos el
permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la contratación.
1.2. Tener cumplidos 16 años el día en que finaliza el plazo de presentación de solicitudes.
1.3. Poseer la titulación académica que figura en el anexo I o estar
en condiciones de obtenerla en el plazo de presentación de instancias.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá tener la
credencial que acredite su homologación o la credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en virtud del Real Decreto
1837/2008, de 8 de noviembre.
1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
1.5. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, o
no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquier
administración o trabajo público. En el caso de aspirantes de nacionalidad no española, deberán acreditar, igualmente no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impide en su caso, el acceso
a la función pública o, en defecto, copia de la solicitud de emisión, sin
perjuicio de declaración jurada por parte de los interesados.
Todos estos requisitos deberán reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo.
Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals i els que s’assenyalen en l’annex I, han de presentar la sol·licitud,
juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits
al·legats, adreçada a l’atenció de Fernando Sapiña Navarro, director de
l’Institut de Universitari de Ciències dels Materials de la Universitat de
València, carrer Catedrático José Beltrán, 2 46980 Paterna (València), al
Registre de la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez,
13, baixos, 46010 València), a través de qualsevol altre registre auxiliar
dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts
en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Les instàncies presentades a les oficines de Correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis
de Correus: la sol·licitud s’hi ha de presentar en sobre obert, perquè l’empleat/ada la segelle, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la
data. En cas de no fer-ho d’aquesta manera, es considerarà presentada en
la data d’entrada en el Registre General d’aquesta Universitat.
2.2. Com a instància, es farà servir el model que facilita el Servei
de Recursos Humans i Personal d’Administració i Serveis (RRHH-PAS)
de la Universitat de València a les seues dependències de l’avinguda
Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I, deberán presentar la solicitud, junto con el
currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados, dirigida a Fernando Sapiña Navarro, director del Institut de Universitari de
Ciències dels Materials de la Universitat de València, calle Catedrático
José Beltrán, número 2, 46980 Paterna (Valencia), en el Registre de
la Gerència de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, bajo,
46010 Valencia), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las instancias presentadas en las oficinas de Correos deben cumplir
con el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento
de Servicios de Correos: la solicitud se debe presentar en sobre abierto,
para que el/la empleado/a la selle, y debe aparecer con claridad el nombre de la oficina y la fecha. De no hacerlo así, se considerará presentada
en la fecha de entrada en el registro general de esta universidad.
2.2. Como instancia, se utilizará el modelo que facilita el Servei
de Recursos Humans del Personal d’Administració i Serveis (RRHHPAS) de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010
També s’hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la
que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir
els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el
permís de treball i de residència al moment de la contractació.
1.2. Tenir complerts 16 anys el dia en què acaba el termini de presentació de sol·licituds.
1.3. Estar en possessió de la titulació acadèmica que figura en l’annex I o complir les condicions per obtenir-la en la data en què acaba el
termini de presentació d’instàncies. En el cas de titulacions obtingudes
a l’estranger, cal tenir la credencial que n’acredite l’homologació o la
credencial de reconeixement per a l’exercici de professions regulades
en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
1.4. No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica
que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
Num. 7392 / 30.10.2014
25810
Blasco Ibáñez, 13, 46010 València; n’hi ha una còpia en la pàgina web
‹http://www.uv.es/pasinvest›.
2.3. El termini de presentació de les instàncies és de 10 dies naturals
a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Valencia). También habrá una copia en la página web ‹http://www.
uv.es/pasinvest›.
2.3. El plazo de presentación de las instancias será de 10 días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta resolución en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV).
Tercera. Documentació que cal presentar
Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació següent:
3.1. Una fotocòpia del document nacional d’identitat. Les persones
que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en
aquestes proves, han de presentar fotocòpia del NIE o del document que
acredite la seua nacionalitat.
3.2. Fotocòpia del títol acadèmic o resguard d’haver abonat els drets
d’expedició. En cas de titulacions estrangeres, caldrà acreditar l’homologació corresponent.
3.3. Curriculum vitae, amb acreditació dels mèrits mitjançant documents fotocopiats. No cal la compulsa d’aquests documents acreditatius; n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada
sobre l’autenticitat dels documents i sobre les dades que figuren en la
instància. En qualsevol moment, però, la comissió o la Universitat pot
demanar als aspirants que acrediten la veracitat de les circumstàncies i
els documents aportats que hagen estat objecte de valoració.
Tercera. Documentación que se debe presentar
Junto con la solicitud, las personas interesadas deberán presentar la
siguiente documentación:
3.1. Una fotocopia del documento nacional de identidad. Las persones que no tengan la nacionalidad española pero sí el derecho a participar en estas pruebas, han de presentar fotocopia del NIE o del documento que acredite su nacionalidad.
3.2. Fotocopia del título académico o resguardo de haber abonado
los derechos de expedición. En caso de titulaciones extranjeras, será
necesario acreditar la homologación correspondiente.
3.3. Curriculum vitae, que acredite los méritos con documentos
fotocopiados. No es necesaria la compulsa de los documentos que se
presenten fotocopiados; siendo suficiente la declaración jurada del
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como los datos que
figuran en la instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la
comisión o la universidad pueda requerir a los aspirantes para que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados, que
hayan sido objeto de valoración.
3.4. Tres meses después que haya finalizado el proceso de selección
y se publique la propuesta de contratación en la página web ‹http://
www.uv.es/pasinvest›, los interesados podrán solicitar la devolución de
los currículos al Institut de Universitari de Ciències dels Materials de
la Universitat de València. Transcurridos seis meses, los currículos que
queden en este servicio serán destruidos.
3.4. Tres mesos després d’haver acabat el procés de selecció i quan
haja estat publicada la proposta de contractació en la pàgina web ‹http://
www.uv.es/pasinvest› les persones interessades podran sol·licitar la
devolució dels currículums a l’Institut de Universitari de Ciències dels
Materials de la Universitat de València. Transcorreguts sis mesos, els
currículums que resten en aquest Servei seran destruïts d’ofici.
Quarta. Sistema selectiu
4.1. El sistema selectiu consisteix en la valoració del currículum
dels aspirants per la comissió avaluadora que figura en l’annex IV, els
quals seran valorats per aquesta d’acord amb el barem que figura en
l’annex III. Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies, no seran
tinguts en compte en la resolució del concurs.
4.2. La comissió pot, si ho considera, realitzar una entrevista als
aspirants. El nombre d’aquells que passen a la fase d’entrevista, que
serà eliminatòria, es determinarà per criteri de la comissió avaluadora.
4.3. Acabat el procediment selectiu, es farà pública la baremació
dels aspirants, la proposta de contractació i la resolució al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració i de Serveis (RRHH-PAS) i en la pàgina web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. D’aquesta convocatòria es pot establir que els aspirants que s’hi
presenten constituïsquen una borsa de treball.
4.5. La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de
selecció si, valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada l’entrevista, el
perfil dels candidats millor puntuats no s’ajusta totalment al perfil de la
plaça i a les necessitats del projecte.
Cinquena. Comissió avaluadora
5.1. La comissió avaluadora és la que figura en l’annex IV d’aquesta
convocatòria.
5.2. Els membres d’aquesta comissió s’han d’abstenir d’intervenir
quan es troben en alguna circumstància de les que fixen els articles 28
i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El president o presidenta de la comissió pot demanar als seus membres una declaració expressa de no trobar-se en les circumstàncies que
estableixen els articles esmentats.
5.3. La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir en l’aplicació d’aquestes normes, i allò que calga fer en els casos no fixats.
5.4. El procediment d’actuació de la comissió s’ha d’ajustar en
cada moment a allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Cuarta. Sistema selectivo
4.1. El sistema selectivo consistirá en la valoración del currículo de
los aspirantes por la comisión evaluadora que figura en el anexo IV, los
cuales serán valorados por esta, de acuerdo con el baremo que figura
en el anexo III. Los méritos alegados en el currículo que no se hayan
justificado documentalmente en el plazo de presentación de instancias,
no serán tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
4.2. La comisión puede, de considerarlo oportuno, realizar una
entrevista a los aspirantes. El número de aquellos que pasen a la fase
de entrevista, que será eliminatoria, se determinará por criterio de la
comisión evaluadora.
4.3. Finalizado el proceso selectivo, se publicará la baremación de
los aspirantes, la propuesta de contratación y la resolución en el tablón
de anuncios del Servei de Recursos Humans i Personal d’Administració
i Serveis (RRHH-PAS) y en la página web ‹http://www.uv.es/pasinvest›.
4.4. De esta convocatoria se podría establecer que los participantes
de la misma constituyan una bolsa de trabajo.
4.5. La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento de selección en caso de que valorados los méritos y, en su caso,
realizada la entrevista, el perfil de los candidatos mejor puntuados no
se ajusta en su totalidad al perfil de la plaza y a las necesidades del
proyecto.
Quinta. Comisión evaluadora
5.1. La comisión evaluadora es la que figura en el anexo IV de esta
convocatoria.
5.2. Los miembros de esta comisión deberán abstenerse de intervenir cuando se encuentren en alguna circunstancia de las fijadas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en las circunstancias establecidas
en los artículos mencionados.
5.3. La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir en
la aplicación de estas normas, y todo aquello que se deba hacer en los
casos no previstos.
5.4. El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en
cada momento a lo que dispone la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Num. 7392 / 30.10.2014
25811
5.5. Per a les comunicacions i qualsevol problema que puga sorgir,
la comissió avaluadora té la seu a l’Institut de Universitari de Ciències
dels Materials de la Universitat de València.
5.5. Para las comunicaciones y cualquier problema que pueda surgir,
la comisión evaluadora tendrá la sede en el Institut de Universitari de
Ciències dels Materials de la Universitat de València.
Sisena. Informació respecte de les dades recollides
6.1. Les dades subministrades per la persona interessada poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat que constitueix la base de
dades corresponent a aquest tipus de personal d’aquesta Universitat, de
conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i Reial Decret 1720/2007,
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la LOPD.
6.2. El fitxer queda sota la responsabilitat de la Secretaria General
de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la
gestió de la base de dades de contractació d’aquest personal.
6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de
protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre,
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i s’adoptaran les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
6.5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés,
rectificació cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la
LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat
de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València).
Sexta. Información sobre los datos recogidos
6.1. Los datos suministrados por el interesado podrán quedar incorporados en un fichero automatizado que constituyen la base de datos
correspondiente a este tipo de personal de esta universidad, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal (LOPD) y Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la LOPD.
6.2. El fichero quedará bajo la responsabilidad de la Secretaria
General de la UVEG (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
6.3. La información obtenida será procesada exclusivamente para la
gestión de la base de datos de contrataciones de este personal.
6.4. Los datos de carácter personal se tratarán con el grado de protección que establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias para garantizar
la confidencialidad y la integridad de la información.
6.5. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en cumplimiento de lo que
establece la LOPD, ante el Servei de Recursos Humans (PAS) de la
Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 Valencia).
Setena. Recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la
seua notificació o publicació, o recurs contenciós administratiu, davant
els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, dins el termini de dos mesos comptadors de l’endemà de la
seua notificació.
Contra els actes de la comissió avaluadora es pot interposar recurs
d’alçada, d’acord amb el que fixa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si s’escau, pot revisar les resolucions
del tribunal, d’acord amb l’esmentada norma.
Séptima. Recursos
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede
interponer potestativamente un recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a su notificación o publicación, ante el
mismo órgano que dictó la resolución, o un recurso contencioso-administrativo ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a su notificación.
Contra los actos de la comisión evaluadora, se podrá interponer el
recurso de alzada previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Asimismo, la administración, si procede, podrá revisar las resoluciones del tribunal, de acuerdo con la mencionada norma.
València, 20 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerent: Joan Oltra i Vidal.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– El rector, p. d. (DOCV
10.10.2014), el gerente: Joan Oltra i Vidal.
ANNEX I
ANEXO I
Condicions generals del lloc de treball ofert
1. Projecte: «A Cancer Development Monitor (CANDO), CPI-14346».
2. Denominació i classificació del lloc de treball:
Tècnic superior de suport a la investigació.
Grup: A.
Subgrup: A1
Complement de destinació: 20.
Complement específic: E029.
3. Jornada de treball: 20 hores setmanals.
4. Objecte i període:
Investigació en dissenyar i caracteritzar nanoestructures plasmòniques per a l’optimització de SERS i sensors en silici integrat tots dos en
el projecte europeu CanDo.
El contracte estarà determinat per la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària.
5. Titulació: grau en Física, o titulació equivalent.
6. Mèrits preferents:
Experiència en simulacions d’FDTD per al disseny d’estructures
plasmòniques incloent nanoatenes, COMSOL, CAD, Mathematica,
MATLAB, C/C++, Python i física de Semiconductors.
Anglès parlat i escrit a nivell intermedi o superior.
Condiciones generales del puesto de trabajo ofertado
1. Proyecto: «A Cancer Development Monitor (CANDO), CPI-14346».
2. Denominación y clasificación del puesto de trabajo:
Técnico superior de apoyo a la investigación.
Grupo: A.
Subgrupo: A1.
Complemento de destino: 20.
Complemento específico: E029.
3. Jornada de trabajo: 20 horas semanales.
4. Objeto y periodo:
Investigación en diseñar y caracterizar nanoestructuras plasmónicas
para la optimización de SERS y sensores en silicio integrado ambos en
el proyecto europeo CanDo.
El contrato está determinado por la duración del proyecto y la disponibilidad presupuestaria.
5. Titulación: grado en Física, o titulación equivalente.
6. Méritos preferentes:
Experiencia en simulaciones de FDTD para el diseño de estructuras
plasmónicas incluyendo nanoatenas, COMSOL, CAD, Mathematica,
MATLAB, C/C++, Python y física de Semiconductores.
Inglés hablado y escrito a nivel intermedio o superior.
Num. 7392 / 30.10.2014
25812
Publicacions en revistes nacionals i internacionals, presentacions en
congressos i participació en projectes multidisciplinars d’investigació
i/o amb socis industrials en els camps ressenyats.
Publicaciones en revistas nacionales e internacionales, presentaciones en congresos y participación en proyectos multidisciplinares
de investigación y/o con socios industriales en los campos reseñados.
ANNEX II
ANEXO II
La instància ha de contenir, si més no, les dades següents:
1. Dades personals: cognoms i nom, data de naixement, DNI, telèfon de contacte i adreça.
2. Denominació del lloc de treball: tècnic superior de suport a la
investigació.
3. Denominació del projecte: «A Cancer Development Monitor
(CANDO), CPI-14-346».
4. Signatura i data de la sol·licitud.
5. Declaració semblant a la següent: «La persona sotasignada declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum i assumeix,
en cas contrari, les responsabilitats que es puguen derivar de les inexactituds que hi consten».
6. Ha d’expressar si desitja o no recuperar el seu curriculum vitae.
7. Ha d’estar adreçada a l’Institut de Universitari de Ciències dels
Materials de la Universitat de València.
La instancia debe contener al menos los siguientes datos:
1. Datos personales: apellidos y nombre, fecha de nacimiento, DNI,
teléfono de contacto y domicilio.
2. Denominación del puesto de trabajo: técnico superior de apoyo
a la investigación.
3. Denominación del proyecto: «A Cancer Development Monitor
(CANDO), CPI-14-346».
4. Firma y fecha de solicitud.
5. Declaración similar a la siguiente: «La persona firmante declara
que son ciertos los datos que figuren en este currículo y asume, en caso
contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las inexactitudes que consten».
6. Debe expresar si desea o no recuperar el curriculum vitae.
7. Debe dirigirse al Institut de Universitari de Ciències dels Materials de la Universitat de València.
ANNEX III
Barem
ANEXO III
Baremo
1. Anys de serveis prestats en les diferents administracions públiques: fins a 0,5 punts per any acreditat, amb un màxim de 2 punts.
2. Titulacions acadèmiques i cursos de formació:
– Titulació superior a la requerida en la convocatòria: fins a 0,5
punts.
– Cursos de formació i perfeccionament: fins a 1 punt.
– Cursos de valencià: fins a 0,5 punts.
3. Mèrits preferents relacionats en el punt 6 de l’Annex I, experiència prèvia i coneixements concrets: fins a 4 punts.
4. Entrevista: fins a 2 punts.
1. Años de servicios prestados en las diferentes administraciones
públicas: hasta 0,5 puntos por año acreditado, con un máximo de 2 puntos.
2. Titulaciones académicas y cursos de formación:
– Titulación superior a la requerida en la convocatoria: hasta 0,5
puntos.
– Cursos de formación y perfeccionamiento: hasta 1 punto.
– Cursos de valenciano: hasta 0,5 puntos.
3. Méritos preferentes relacionados en el punto 6 del anexo I, experiencia previa y conocimientos concretos: hasta 4 puntos.
4. Entrevista: hasta 2 puntos.
ANNEX IV
ANEXO IV
Comissió avaluadora titular
President: Fernando Sapiña Navarro, professor del Departament de
Química Inorgànica.
Vocal 1: Daniel Hill, investigador de l’Institut de Universitari de
Ciències dels Materials.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, professor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Clara M. Gómez Clari, professora del Departament de Química Física.
Secretària: Nuria Garro Martínez, professora del Departament de
Física Aplicada i Electromagnetisme.
Comisión evaluadora titular
Presidente: Fernando Sapiña Navarro, profesor del Departament de
Química Inorgànica.
Vocal 1: Daniel Hill, investigador del Institut de Universitari de
Ciències dels Materials.
Vocal 2: Daniel Jorge Errandonea Ponce, profesor del Departament
de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: Clara M. Gómez Clari, profesora del Departament de Química Física.
Secretaria: Nuria Garro Martínez, profesora del Departament de
Física Aplicada i Electromagnetisme.
Comissió avaluadora suplent
Presidenta: Ana Cros Stotter, professora del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 1: Andrés Cantarero Sáez, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjose, professor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: M. Carmen Gabaldón García, professora del Departament
d’Enginyeria Química.
Secretari: Rafael Ibáñez Puchades, professor del Departament de
Química Inorgànica.
Comisión evaluadora suplente
Presidenta: Ana Cros Stotter, profesora del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 1: Andrés Cantarero Sáez, profesor del Departament de Física
Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 2: Vicente Muñoz Sanjosé, profesor del Departament de Física Aplicada i Electromagnetisme.
Vocal 3: M. Carmen Gabaldón García, profesora del Departament
d’Enginyeria Química.
Secretario: Rafael Ibáñez Puchades, profesor del Departament de
Química Inorgànica.
Num. 7392 / 30.10.2014
Universitat Jaume I
25813
Universitat Jaume I
RESOLUCIÓ de 14 d’octubre de 2014, del Rectorat de
la Universitat Jaume I, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de
personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: «INNOVA2013-01 ACTUALTEC, SL». [2014/9813]
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2014, del Rectorado
de la Universitat Jaume I, por la que se convoca una oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo
de personal investigador de este organismo, con contrato
laboral temporal por obra o servicio. Proyecto: «INNOVA2013-01 ACTALTEC, SL». [2014/9813]
El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències
que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública per a la
constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’acord amb
les bases següents.
El Rectorado de la Universitat Jaume I, haciendo uso de las competencias que le confieren la legislación vigente, convoca una oferta pública para la constitución de una bolsa de trabajo de personal investigador
de acuerdo con las bases siguientes:
Primera. Objecte i període
Col·laborar en la realització del Projecte: «INNOVA2013-01
ACTUALTEC, SL.» amb funcions de tècnic/a superior de suport a la
investigació.
La duració dels contractes derivats de la utilització d’aquesta borsa
estarà vinculada a la duració dels projectes i la disponibilitat pressupostària d’aquests.
S’estableix un període de prova segons conforme a la legislació
laboral en vigor.
Primera. Objeto y período
Colaborar en la realización del proyecto «INNOVA2013-01
ACTALTEC, SL» con funciones de técnico/a superior de apoyo a la
investigación.
La duración de los contratos derivados de la utilización de esta
bolsa estará vinculada a la duración de los proyectos y a la disponibilidad presupuestaria de los mismos.
El periodo de prueba establecido será el que se indique en la legislación laboral en vigor.
Segona. Requisits dels aspirants
Ser espanyol/a o nacional d’un estat membre de la Unió Europea
o nacional d’aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals
celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s’aplique
la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe
definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També s’hi
poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s’ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que
estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l’adjudicació
del lloc de treball ofert haurà d’acreditar almenys el permís de treball i
de residència en el moment de la contractació.
Segunda. Requisitos de los aspirantes
Ser español/a o nacional de un estado miembro de la Unión Europea
o nacional de aquellos estados a que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos en que
esta se encuentra definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea. Asimismo, se podrán presentar aspirantes con nacionalidad
diferente a la mencionada anteriormente y únicamente será necesario
cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente. Quien
obtenga la adjudicación del puesto de trabajo ofertado deberá acreditar
al menos el permiso de trabajo y de residencia, en el momento de la
contratación.
Tener cumplidos 16 años.
Estar en posesión de la titulación de grado o ingeniería en informática. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero hay que estar
en posesión de la credencial que acredite la homologación de estas o la
credencial de reconocimiento para el ejercicio profesional regulado en
virtud del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
No sufrir enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o
psíquica que sea incompatible con el ejercicio de las correspondientes
funciones.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las administraciones públicas, ni encontrarse
inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas. Las personas
aspirantes la nacionalidad de las que no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar incursas a sanción disciplinaria o condena
penal que impida, a su estado, el acceso a la función pública.
Estos requisitos deberán poseerse el día de la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, y mantenerse hasta el momento de la
firma del contrato de trabajo.
Si en cualquier momento posterior a la aprobación de la lista de
admitidos/excluidos, incluso una vez haya finalizado el proceso selectivo, se advirtiere inexactitud o falsedad en las solicitudes o en la documentación aportada por el personal aspirante, esta se considerará defecto irreparable y se resolverá con su exclusión en el procedimiento.
Tenir complits 16 anys.
Estar en possessió de la titulació de grau o enginyeria en Informàtica. En el cas de titulacions obtingudes a l’estranger caldrà d’estar en
possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la
credencial de reconeixement per a l’exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.
No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que
siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei
de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat
per a l’exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no
estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca,
en el seu Estat, l’accés a la funció pública.
Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la
signatura del contracte de treball.
Si en qualsevol moment posterior a l’aprovació de la llista d’admesos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s’adverteix inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i
es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.
Tercera. Mèrits preferents
Experiència en anàlisi i processament massiu de textos.
Quarta. Sistema selectiu de la plaça
Per part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció,
es valorarà els currículums dels aspirants d’acord amb el barem que
figura en l’annex II. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar
una prova i/o entrevista als aspirants. En el supòsit de realitzar la prova
aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà
de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per a
superar-la.
Tercera. Méritos preferentes
Experiencia en análisis y procesado masivo de textos.
Cuarta. Sistema selectivo
Por parte de la comisión encargada de resolver esta selección, se
valorarán los currículos de las personas aspirantes de acuerdo con el
baremo que figura en el anexo II. La comisión podrá, si lo considera
oportuno, realizar una prueba y/o entrevistar las personas aspirantes. En
el supuesto de realizar la prueba esta será eliminatoria y podrá ser teórica y/o práctica; se puntuará de 0 a 10 puntos, y será necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarla.
Num. 7392 / 30.10.2014
25814
Els mèrits al·legats en el currículum que no s’hagen justificat documentalment en el termini de presentació d’instàncies no seran tinguts en
compte en la resolució del concurs.
La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i
l’entrevista, el perfil dels candidats no s’ajuste, en la seua totalitat, a les
necessitats del projecte.
Los méritos alegados en el currículo que no se hayan justificado
documentalmente en el plazo de presentación de instancias no serán
tenidos en cuenta en la resolución del concurso.
La comisión evaluadora podrá declarar desierto el procedimiento
de selección en caso de que se hayan valorado los méritos y, en su caso,
se haya realizado la prueba y la entrevista, y el perfil de las personas
candidatos no se ajuste, en su totalidad, a las necesidades del proyecto.
Cinquena. Comissió avaluadora
La comissió avaluadora té l’estructura que figura en l’annex III
d’aquesta convocatòria.
Els membres de la comissió han d’abstenir-se d’intervenir quan
coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles
28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Quinta. Comisión evaluadora
La comisión evaluadora tendrá la estructura que figura en el anexo
III de esta convocatoria.
Los miembros de la comisión deberán abstenerse de intervenir
cuando coincida en ellos alguna circunstancia de las previstas en los
artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La presidencia podrá solicitar a los miembros de la comisión una
declaración expresa de no encontrarse en ningún de las circunstancias
previstas en los artículos mencionados.
La comisión resolverá todas las dudas que puedan surgir de la aplicación de estas normas, así como los que puedan producirse de los casos
no previstos.
El procedimiento de actuación de la comisión se ajustará en todo
momento al que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Para cualquier aclaración sobre la convocatoria, las personas interesadas podrán dirigirse al profesor Rafael Berlanga Llavorí ‹berlanga@
uji.es›.
El president pot sol·licitar als membres de la comissió una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en
els articles esmentats.
La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l’aplicació
d’aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no
previstos.
El procediment d’actuació del tribunal s’ha d’ajustar en tot moment
al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Rafael Berlanga Llavori ‹berlanga@uji.es›.
Sisena. Presentació d’instàncies
Les sol·licituds, formalitzades d’acord amb el model que s’adjunta
en l’annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, s’han de presentar en el Registre General de
la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establerts en
l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini de 10
dies naturals a partir de l’endemà a la seua publicació en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
A la sol·licitud s’unirà la documentació següent:
a) Una fotocòpia del document nacional d’identitat.
b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.
En l’apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 15332.
No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten
fotocopiats, n’hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l’autenticitat d’aquells, així com les seues dades que figuren
en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o
la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat
de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de
valoració.
Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret
a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la
seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de
parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d’un
altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, han de presentar
declaració jurada o promesa d’aquest que no està separat de dret del
seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l’aspirant viu a costa seu o està a
càrrec seu.
Sexta. Presentación de instancias
Las solicitudes, formalizadas de acuerdo con el modelo que se
adjunta en el anexo I, junto al currículo y los documentos que acrediten
los méritos alegados, se deberán presentar al Registro General de la
Universitat Jaume I o por cualquiera de los procedimientos establecidos
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de
10 días naturales a partir del día siguiente a su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
A la solicitud se deberá añadir la siguiente documentación:
Una fotocopia del DNI.
Currículo, con los méritos justificados documentalmente.
En el apartado «Código» de la solicitud deberá figurar el número
15332.
Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos deberán cumplir el procedimiento establecido en el artículo 205.3 del Reglamento de
los Servicios de Correos. Las solicitudes se deben presentar en un sobre
abierto porque el empleado/da estampe el sello de fechas en la parte
superior izquierda, en el que deberá figurar con claridad el nombre de
la oficina y la fecha.
No es necesaria la compulsa de los documentos que se presenten
fotocopiados. Es suficiente la declaración jurada de la persona interesada sobre la autenticidad de estos, así como sus datos que figuren en
la solicitud, sin perjuicio que en cualquier momento la comisión o la
Universitat pueda requerir a las personas aspirantes que acrediten la
veracidad de las circunstancias y los documentos aportados a que hayan
sido objeto de valoración.
Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar deberán presentar fotocopia del documento
que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten
el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
del nacional de un otro Estado con que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar una declaración jurada o promesa de este que no
está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho que el
aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.
Setena. Llista d’admesos i resultat de la selecció
Finalitzat el termini per a presentar instàncies, el rector dictarà una
resolució per la qual s’aprovarà la llista d’admesos i exclosos en aquest
procés selectiu, així com la composició de la comissió avaluadora
encarregada de jutjar-ho.
Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, els
acords de la comissió avaluadora i el resultat d’aquest procés de selec-
Séptima. Lista de personas admitidas y resultado de la selección
Finalizado el plazo para presentar instancias, el rector dictará una
resolución por la que se aprobará la lista de personas admitidas y excluidas en este proceso selectivo, así como la composición de la comisión
evaluadora encargado de juzgarlo.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, los
acuerdos de la comisión evaluadora y el resultado de este proceso de
Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels Serveis de Correus: les instàncies s’han de presentar en sobre obert perquè
l’empleat estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les
sol·licituds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l’oficina i la data.
Num. 7392 / 30.10.2014
25815
ció es publicaran al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans,
siti en la segona planta de l’Edifici Rectorat i Serveis Centrals, Campus
del Riu Sec de la Universitat Jaume I, i en la següent adreça d’Internet:
‹http://www.uji.es/CA/serveis/rec-hum/›.
selección se publicarán en el tablón de anuncios del Servicio de Recursos Humanos, que se encuentra a la segunda planta del edificio Rectorado y Servicios Centrales, campus del Riu Sec de la Universitat Jaume
I, y en la siguiente dirección de Internet: ‹http://www.uji.es/CA/serveis/
rec-hum/›.
Huitena. Norma final
Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es puguen derivar d’aquesta i de les actuacions de la comissió
avaluadora, poden ser impugnats per part de les persones interessades
en els casos i forma que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Així mateix, l’administració, si escau, pot revisar les resolucions de
la comissió avaluadora, d’acord amb l’esmentada norma.
Octava. Norma final
Esta convocatoria, sus bases y todos los actos administrativos que
se puedan derivar de esta y de las actuaciones de la comisión evaluadora podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y
forma que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, la administración, en su caso, podrá revisar las resoluciones de la comisión evaluadora, de acuerdo con la mencionada norma.
Castelló de la Plana, 14 d’octubre de 2014.– El rector: Vicent Climent Jordà.
Castellón de la Plana, 14 de octubre de 2014.– El rector: Vicent
Climent Jordà.
ANNEX I
Sol·licitud
ANEXO I
Solicitud
Dades personals
Primer cognom:
Segon cognom:
Nom:
Data de naixement:
DNI:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Adreça i codi postal:
Localitat/comarca i província:
DATOS PERSONALES
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
DNI:
Teléfono:
Dirección electrónica:
Dirección y código postal:
Localidad/comarca o provincia:
Codi: 15332.
Código: 15332.
SOL·LICITE
L’admissió en el procés selectiu per a cobrir una plaça temporal d
..., convocat per la Resolució de data ..., publicada en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana número ...
SOLICITO
La admisión en el proceso selectivo para cubrir una plaza temporal
de ..., convocado por la Resolución de fecha ..., publicada en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana número ...
DECLARE
Que són certes les dades que s’hi consignen i que reunisc les condicions exigides per a l’ingrés en la funció pública i les especialment
assenyalades en aquesta convocatòria.
DECLARO
Que son ciertos los datos que se consignan y que reúno las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente
señaladas en esta convocatoria.
(Firma)
(Firma)
Castelló de la Plana, ... d ... de 201...
Castellón de la Plana, … de … de 201…
RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I
RECTORADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I
Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús diferent
d’aquell per al qual van ser sol·licitades, d’acord amb la Llei Orgànica
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podeu exercir, per
escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició,
davant el Servei de Recursos Humans d’aquesta universitat.
Sus datos personales quedarán incluidos en el fichero automatizado de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso
distinto a aquel para el cual han sido pedidos, de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Puede
ejercer, por escrito, los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y, en su caso, de oposición, ante del Servicio de Recursos Humanos de
esta Universitat.
ANNEX II
Barem
ANEXO II
Baremo
A) Formació relacionada amb el projecte i perfil de la plaça.
A.1) Expedient acadèmic: fins a 15 punts.
A.2) Beques : fins a 15 punts.
B) Experiència en activitats professionals o d’R+D relacionades
amb el grup i perfil de la plaça (temps en el lloc de treball, publicacions, ponències i comunicacions presentades a congressos, participació
en projectes d’investigació i/o contractes amb administració/empresa,
estades en altres centres d’investigació): fins a 40 punts.
A) Formación relacionada con el proyecto y perfil de la plaza:
A.1) Expediente académico (hasta 15 puntos).
A.2) Becas: hasta 15 puntos.
B) Experiencia en actividades profesionales o de I+D relacionadas
con el grupo y perfil de la plaza (tiempo en el puesto de trabajo, publicaciones, ponencias y comunicaciones presentadas a congresos, participación en proyectos de investigación y/o contratos con administración/
empresa, estancias en otros centros de investigación): hasta 40 puntos.
Num. 7392 / 30.10.2014
25816
C) Altres mèrits (idiomes d’interès científic, valencià, docència universitària, etc.): fins a 10 punts.
D) Entrevista, destinada a avaluar els coneixements del candidat o
candidata en relació amb les tasques a desenvolupar en el projecte: fins
a 20 punts.
C) Otros méritos (idiomas de interés científico, valenciano, docencia universitaria, etc.): hasta 10 puntos.
D) Entrevista, destinada a evaluar los conocimientos del candidato
o candidata en relación con las tareas a desarrollar en el proyecto: hasta
20 puntos.
Serà possible aplicar coeficients correctors que mesuren l’adequació
dels mèrits al·legats al perfil de la plaça.
Será posible aplicar coeficientes correctores que midan la adecuación de los méritos alegados al perfil de la plaza.
ANNEX III
Comissió avaluadora
ANEXO III
Comisión evaluadora
Comissió avaluadora titular:
President: un vicerector o vicerectora de la Universitat Jaume I.
Vocals: tres en representació de la Universitat Jaume I.
Secretari: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de
Recursos Humans que actuarà amb veu però sense vot.
Comisión evaluadora titular:
Presidente: un vicerrector o vicerrectora de la Universitat Jaume I.
Vocales: tres en representación de la Universitat Jaume I.
Secretario: un funcionario o funcionaria de carrera del Servicio de
Recursos Humanos, que actuará como secretario o secretaria con voz
pero sin voto
Comissió avaluadora suplent: la mateixa estructura.
Comisión evaluadora suplente: la misma estructura.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25817
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es procedix a la
substitució de membres del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. [2014/9807]
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se procede a la sustitución de miembros del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana. [2014/9807]
El Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Govern Valencià,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars de la
Comunitat Valenciana, crea el Consell Escolar Valencià com a òrgan
consultiu i de participació social en la programació general de l’ensenyança a la Comunitat Valenciana.
La Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació
del text refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell,
modifica diversos articles del decret legislatiu esmentat anteriorment,
així com la denominació de l’òrgan a Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana.
Per Decret 164/2010, de 8 d’octubre, del Consell, es regula l’estructura, organització i funcionament del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana.
En virtut d’això, amb la proposta prèvia de l’entitat corresponent i
fent ús de les atribucions que tinc conferides, i de conformitat amb els
articles tercer i quart del Decret 164/2010, de 8 d’octubre del Consell,
resolc:
El Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Consejos
Escolares de la Comunidad Valenciana, crea el Consejo Escolar Valenciano como órgano consultivo y de participación social en la programación general de la enseñanza en la Comunitat Valenciana.
La Ley 6/2010, de 28 de mayo, de la Generalitat, de modificación
del texto refundido de la Ley de Consejos Escolares de la Comunitat
Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 16 de enero de 1989,
del Consell, modifica varios artículos del decreto legislativo nombrado
anteriormente, así como la denominación del órgano a Consell Escolar
de la Comunitat Valenciana.
Por Decreto 164/2010, de 8 de octubre, del Consell, se regula la
estructura, organización y funcionamiento del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana.
En su virtud, previa propuesta de la entidad correspondiente y en
uso de las atribuciones que tengo conferidas, y de conformidad con los
artículos tercero y cuarto del Decreto 164/2010, de 8 de octubre, del
Consell, resuelvo:
Primer
El cessament del següent membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana:
En representació de les organitzacions empresarials més representatives, de CIERVAL:
Suplent: Domingo Gil Fabregat.
Primero
El cese del siguiente miembro del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana:
En representación de las organizaciones empresariales más representativas, de CIERVAL:
Suplente: Domingo Gil Fabregat.
Segon
1. El nomenament com a membre del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana en substitució del membre cessant a la persona següent:
En representació de les organitzacions empresarials més representatives, de CIERVAL:
Suplent: Juan José López Marinas.
2. El mandat dels membres del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana serà pel temps de mandat pendent de complir a la resta dels
membres.
Segundo
1. El nombramiento como miembro del Consell Escolar de la
Comunitat Valenciana en sustitución del miembro cesante, a la persona
siguiente:
En representación de las organizaciones empresariales más representativas, de CIERVAL:
Suplente: Juan José López Marinas.
2. El mandato de los miembros del Consell Escolar de la Comunitat
Valenciana será por el tiempo de mandato pendiente de cumplir al resto
de los miembros.
Tercer
Esta resolució tindrà efectes des de l’endemà de ser publicada en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Tercero
Esta resolución tendrá efectos desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé cabrà
plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis
i davant dels òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar a
partir de l’endemà de ser publicada.
b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de ser publicada.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra esta resolución, que pone
fin a la vía administrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso-administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes a contar a partir
del día siguiente al de su publicación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá interponerse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo
de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación.
València, 27 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25818
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 20 de octubre de 2014, de la consellera
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es proveïxen, pel
sistema de lliure designació, els llocs de treball anunciats
en la Convocatòria 35/14, de 5 de juny de 2014. [2014/9867]
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la consellera
de Educación, Cultura y Deporte por la que se proveen,
por el sistema de libre designación, los puestos de trabajo anunciados en la Convocatoria 35/14, de 5 de junio de
2014. [2014/9867]
Vista la proposta formulada per l’òrgan tècnic de provisió corresponent a la Convocatòria 35/2014, de 5 de juny de 2014 (DOCV 7295,
13.06.2014), per a la provisió, pel procediment de lliure designació, dels
llocs de treball número 10959, cap de Servici de Formació del Professorat; 10984, cap de servici d’Ordenació Acadèmica; 13928, director/a
gerent del Complex Educatiu de Cheste; 18339, cap del Servici Territorial d’Educació a Castelló; 27781, cap de servici de Coordinació d’Entitats Culturals i Ajudes; 27794, subdirector/a general d’Innovació, Qualitat Educativa; 28150, subdirector/a general de Formació Professional
i Ensenyances de Règim Especial; 28155, cap de servici de Planificació
Educativa; 28156, cap de servici d’Avaluació i Estudis; 28157, cap de
servici d’Innovació i Qualitat; 28158, cap de servici de Gestió, Formació i Qualificació Professional; 28159, cap de servici d’Ensenyances de
Règim Especial; 28207, director territorial d’Educació, Cultura i Esport
d’Alacant.
De conformitat amb el que disposen els articles 99 i 102 de la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la
Funció Pública Valenciana, així com en els articles 27 i següents del
Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el
Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprés en l’àmbit d’aplicació de la Llei de Funció
Pública Valenciana, i amb la competència que m’atribuïx l’apartat tercer
de l’esmentat article 102, resolc:
Vista la propuesta formulada por el órgano técnico de provisión
correspondiente a la Convocatoria 35/14, de 5 de junio de 2014 (DOCV
7295, 13.06.2014), para la provisión, por el procedimiento de libre
designación, de los puestos de trabajo números 10959, jefe/a de Servicio de Formación del Profesorado, 10984, jefe/a de servicio de Ordenación Académica, 13928 director/a gerent del Complejo Educativo de
Cheste, 18339, jefe/a del Servicio Territorial de Educación en Castellón,
27781, jefe/a de Servicio de Coordinación de Entidades Culturales y
Ayudas, 27794, subdirector/a general de Innovación, Calidad Educativa,
28150, subdirector/a general de Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial, 28155, jefe/a de servicio de Planificación Educativa,
28156, jefe/a de servicio de Evaluación y Estudios, 28157, jefe/a de
servicio de Innovación y Calidad, 28158, jefe/a de servicio de Gestión,
Formación y Cualificación Profesional, 28159, jefe/a de servicio de
Enseñanzas de Régimen Especial, 28207, director territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y 102 de la Ley
10/2010 de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana, así como en los artículos 27 y siguientes
del Decreto 33/1999, de 9 de marzo, del Gobierno Valenciano por el que
se aprueba el Reglamento de Selección, Provisión de Puestos de Trabajo
y Carrera Administrativa del Personal comprendido en el ámbito de
aplicación de la Ley de Función Pública Valenciana, y con la competencia que me atribuye el apartado tercero del citado artículo 102, resuelvo:
Primer
Nomenar José Cantó Alonso, funcionari de carrera del cos de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 48383409L0, cap de servici de Formació del Professorat, lloc de treball número 10959, sector
indistint/docent, grup A1, complement de destinació 26 i complement
específic E049.
Primero
Nombrar a José Cantó Alonso, funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 48383409L0, jefe
de servicio de Formación del Profesorado, puesto de trabajo número
10959, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 26
y complemento específico E049.
Segon
Nomenar Antonio Ramos Olivares, funcionari de carrera del cos de
professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 25377316N0, cap de
servici d’Ordenació Acadèmica, lloc de treball número 10984, sector
indistint/docent, grup A1, complement de destinació 26 i complement
específic E047.
Segundo
Nombrar a Antonio Ramos Olivares, funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 25377316N0,
jefe de Servicio de Ordenación Académica, puesto de trabajo número
10984, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 26
y complemento específico E047.
Tercer
Nomenar María Dolores Calvo Benedi, funcionària de carrera del
cos de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 19894321L0,
directora gerent del Complex Educatiu de Cheste, lloc de treball número
13928, sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 28 i
complement específic E050.
Tercero
Nombrar a María Dolores Calvo Benedi, funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 19894321L0,
directora gerente del Complejo Educativo de Cheste, puesto de trabajo
número 13928, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de
destino 28 y complemento específico E050.
Quart
Nomenar Rosario Martínez Lucas, funcionària de carrera del cos
de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 18949678B0, cap
del Servici Territorial d’Educació de Castelló, lloc de treball número
18339, sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 26 i
complement específic E047.
Cuarto
Nombrar a Rosario Martínez Lucas, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 18949678B0, jefa
del Servicio Territorial de Educación de Castellón, puesto de trabajo
número 18339, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de
destino 26 y complemento específico E047.
Quint
Declarar deserta la provisió del lloc de treball número 27781, cap
de servici de Coordinació d’Entitats Culturals i Ajudes, sector indistint,
grup A1, complement de destinació 28 i complement específic E050.
Quinto
Declarar desierta la provisión del puesto de trabajo número 27781,
jefe/a de Servicio de Coordinación de Entidades Culturales y Ayudas,
sector indistinto, grupo A1, complemento de destino 28 y complemento
específico E050.
Sext
Nomenar Juan Pablo Valero García, funcionari de carrera del cos
de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 44871443H0, sub-
Sexto
Nombrar a Juan Pablo Valero García, funcionario de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 44871443H0,
Num. 7392 / 30.10.2014
25819
director general d’Innovació i Qualitat Educativa, lloc de treball número
27794, sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 30 i
complement específic E050.
subdirector general de Innovación y Calidad Educativa, puesto de trabajo número 27794, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento
de destino 30 y complemento específico E050.
Sèptim
Nomenar María José Martí Jorge, funcionària de carrera de la Generalitat, grup A1, amb NRP 19459614E0, subdirectora general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, lloc de treball número 28150, sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 30
i complement específic E050.
Séptimo
Nombrar a María José Martí Jorge, funcionaria de carrera de la
Generalitat, grupo A1, con NRP 19459614E0, subdirectora general de
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, puesto de
trabajo número 28150, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 30 y complemento específico E050.
Octau
Nomenar José Duart Gil, funcionari de carrera del cos de professors
d’Ensenyança Secundària, amb NRP 19456789I0, cap de servici de
Planificació Educativa, lloc de treball número 28155, sector indistint/
docent, grup A1, complement de destinació 28 i complement específic
E050.
Octavo
Nombrar a José Duart Gil, funcionario de carrera del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 19456789I0, jefe de
servicio de Planificación Educativa, puesto de trabajo número 28155,
sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 28 y complemento específico E050.
Nové
Nomenar Pedro Sigler Vizcaíno, funcionari de carrera del cos de
professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 22547933V0, cap de
Servici d’Avaluació i Estudis, lloc de treball número 28156, sector
indistint/docent, grup A1, complement de destinació 28 i complement
específic E050.
Noveno
Nombrar a Pedro Sigler Vizcaíno, funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 22547933V0, jefe de
Servicio de Evaluación y Estudios, puesto de trabajo número 28156,
sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 28 y complemento específico E050.
Deu
Nomenar María Jesús Frigols Martín, funcionària de carrera del cos
de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 19844151E0, cap
de Servici d’Innovació i Qualitat, lloc de treball número 28157, sector
indistint/docent, grup A1, complement de destinació 28 i complement
específic E050.
Décimo
Nombrar a María Jesús Frigols Martín, funcionaria de carrera del
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 19844151E0,
jefe de servicio de Innovación y Calidad, puesto de trabajo número
28157, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 28
y complemento específico E050.
Onze
Nomenar Emilia Torán Ferrer, funcionària de carrera del cos de
professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 22658744S0, cap de
Servici de Gestió, Formació i Qualificació Professional, lloc de treball
número 28158, sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 28 i complement específic E050.
Undécimo
Nombrar a Emilia Torán Ferrer, funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 22658744S0, jefe de
servicio de Gestión, Formación y Cualificación Profesional, puesto de
trabajo número 28158, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 28 y complemento específico E050.
Dotze
Nomenar Raúl Juncos Castillo, funcionari de carrera del cos de professors d’Ensenyança Secundària, amb NRP 29178126E0, cap de Servici de Ensenyances de Règim Especial, lloc de treball número 28159,
sector indistint/docent, grup A1, complement de destinació 28 i complement específic E050.
Duodécimo
Nombrar a Raúl Juncos Castillo, funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, con NRP 29178126E0, jefe de
servicio de Enseñanzas de Régimen Especial, puesto de trabajo número
28159, sector indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 28
y complemento específico E050.
Tretze
Declarar deserta la provisió del lloc de treball número 28207, director territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant, sector indistint/
docent, grup A1, complement de destinació 30 i complement específic
E050.
Decimotercero
Declarar desierta la provisión del puesto de trabajo número 28207,
director Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Alicante, sector
indistinto/docente, grupo A1, complemento de destino 30 y complemento específico E050.
Catorze. Cessaments i preses de possessió
El cessament en l’actual lloc de treball es produirà d’ofici l’endemà
de ser publicada esta resolució.
La presa de possessió en la nou destinació es produirà l’endemà al
dia del cessament.
Decimocuarto. Ceses y tomas de posesión
El cese en el actual puesto de trabajo se producirá de oficio el día
siguiente al que se publique la presente resolución.
La toma de posesión en el nuevo destino se producirá el día siguiente al día del cese.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del
mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar a
partir de l’endemà de ser notificada o bé, un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat del Contenciós Administratiu de València,
o davant del jutjat contenciós administratiu en la circumscripció del
qual tinga el demandant el seu domicili, en el termini de dos mesos a
comptar a partir de l’endemà de ser notificada. Tot això de conformitat
amb el que establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999,
i en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer potestativamente un recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su notificación o bien, un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Valencia, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación. Todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, y en los artículos 8, 14 y 46 de la
Num. 7392 / 30.10.2014
25820
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilitze
qualsevol altra via que es considere oportuna.
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se
considere oportuna.
València, 20 d’octubre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura
i Esport: María José Catalá Verdet.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La consellera de Educación, Cultura y Deporte: María José Catalá Verdet.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
25821
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
RESOLUCIÓ de 23 octubre de 2014, del director general
de Transports i Logística, per la qual s’autoritza a prendre
servici els titulars de les autoritzacions de taxi domiciliades en les àrees funcionals limítrofes amb l’àrea funcional
de Cheste, i els de l’àrea de prestació conjunta de València en l’àrea funcional de Cheste, en ocasió de la celebració del Gran Premi de MotoGP-2014 en el circuit Ricardo
Tormo de Cheste. [2014/9835]
RESOLUCIÓN de 23 octubre de 2014, del director general
de Transportes y Logística, por la que se autoriza a tomar
servicio, a los titulares de las autorizaciones de taxi residenciadas en las áreas funcionales limítrofes con el área
funcional de Cheste y a los del Área de Prestación Conjunta
de Valencia, en el área funcional de Cheste, con ocasión de
la celebración del Gran Premio de MotoGP-2014 en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. [2014/9835]
L’article 44.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat Valenciana, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, permet la possibilitat,
per raons d’interés públic, que la Generalitat fixe condicions específiques en què les autoritzacions domiciliades en una determinada àrea
funcional puguen prendre servici en altres àrees funcionals. Esta possibilitat està desenrotllada reglamentàriament en l’article 127.2 del Reial
Decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres.
Durant els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2014, es disputa el Gran
Premi de MotoGP 2014 en el circuit Ricardo Tormo de Cheste. Esta
celebració suposarà un important increment de les necessitats de mobilitat en el municipi i els voltants.
Als efectes de garantir una oferta de servici de taxi adequada a l’important increment de la demanda d’este servici de transport durant els
dies de celebració, es considera oportú permetre que prenguen servici
els titulars de les autoritzacions de taxi domiciliades en les àrees funcionals limítrofes amb l’àrea funcional de Cheste, i els de l’àrea de
prestació conjunta de València en l’àrea funcional de Cheste.
A proposta de les associacions representatives del sector, fent ús de
les competències i d’acord amb el que disposa l’article 11 del Decret
85/2013, de 28 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, resolc:
El artículo 44.3 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat
Valenciana de Movilidad de la Comunitat Valenciana permite la posibilidad, por razones de interés público, que la Generalitat fije condiciones
específicas en las que las autorizaciones residenciadas en una determinada área funcional puedan tomar servicio en otras áreas funcionales.
Esta posibilidad se encuentra desarrollada reglamentariamente en el
artículo 127.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014, se disputa el Gran
Premito de MotoGP 2014 en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, esta
celebración supondrá un importante incremento de las necesidades de
movilidad en dicho municipio y su entorno.
A los efectos de garantizar una oferta de servicio de taxi adecuada
al importante incremento de la demanda de este servicio de transporte durante los días de celebración se considera oportuno permitir que
tomen servicio las autorizaciones de taxi residenciadas en las áreas funcionales limítrofes con el área funcional de Cheste y a los del área de
prestación conjunta de Valencia, en el área funcional de Cheste.
A propuesta de las asociaciones representativas del sector, en uso
de las competencias y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del
Decreto 85/2013, de 28 de junio, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, resuelvo:
Únic
Autoritzar durant els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2014 que els
titulars de les autoritzacions de taxi amb residència en les àrees funcionals limítrofes amb l’àrea funcional de Cheste, i els de l’àrea de prestació conjunta de València puguen prendre servici en l’àrea funcional
de Cheste.
Único
Autorizar durante los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2014, a que los
titulares de las autorizaciones de taxi residenciadas en las áreas funcionales limítrofes con el área funcional de Cheste y a los del área de
prestación conjunta de Valencia, puedan tomar servicio en el área funcional de Cheste.
Contra esta resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà
interposar un recurs d’alçada davant del secretari autonòmic d’Infraestructures en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la
publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, d’acord
amb el que establixen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/999, de 13
de gener, sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra via que es considere
oportuna.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de
Infraestructuras en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
acuerdo con lo que establecen los artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/999, de 13 de enero, sin perjuicio de que se utilice cualquier
otra vía que se considere oportuna.
València, 23 d’octubre de 2014.– El director general de Transports
i Logística: Carlos J. Eleno Carretero.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El director general de Transportes
y Logística: Carlos J. Eleno Carretero.
Num. 7392 / 30.10.2014
25822
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’adjudiquen les
ajudes per a la digitalització i la restauració de la documentació històrica, i la millora de les instal·lacions dels
arxius municipals de la Comunitat Valenciana. [2014/9824]
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se adjudican las ayudas para la digitalización y la restauración de
la documentación histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana. [2014/9824]
Per mitjà de l’Orde 40/2014, de 29 de maig, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7287, 03.06.2014), es va convo·
car un concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la digitalització
i la restauració de la documentació històrica, i la millora de les instal·
lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana, amb càrrec
al pressupost de 2014 de la Generalitat, dins de l’aplicació pressupostà·
ria 09.03.01.452.10.7 i la línia T2160000, denominada «Ajudes per a la
digitalització i la restauració de la documentació històrica, i la millora
de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valencia·
na», amb un import total de 65.000 euros.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds,
acompanyades de la corresponent documentació, es va reunir la Comis·
sió Tècnica de Valoració, com està previst en l’orde referida, la qual ha
realitzat les propostes corresponents.
En virtut de les competències transferides a la Generalitat en matè·
ria de cultura pel Reial Decret 3066/1983, de 13 d’octubre; d’acord
amb l’article 76 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de
conformitat amb l’esmentada convocatòria, resolc:
Mediante la Orden 40/2014, de 29 de mayo, de la Consellería de
Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7287, 03.06.2014), se convocó
un concurso público para la concesión de ayudas para la digitalización
y la restauración de la documentación histórica y la mejora de las ins·
talaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana, con
cargo al presupuesto de 2014 de la Generalitat, dentro de la aplicación
presupuestaria 09.03.01.452.10.7 y la línea T2160000, denominada
«Ayudas para la digitalización y la restauración de la documentación
histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos municipales de
la Comunitat Valenciana», con un importe total de 65.000 euros.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de
la correspondiente documentación, se reunió la Comisión Técnica de
Valoración, como está previsto en la orden referida, la cual ha realizado
las propuestas correspondientes.
En virtud de las competencias transferidas a la Generalitat en mate·
ria de cultura por el Real Decreto 3066/1983, de 13 de octubre; de
acuerdo con el artículo 76 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell, y de conformidad con la citada convocatoria, resuelvo:
Primer
Concedir a les entitats que se citen a continuació per l’import
màxim de 65.000 euros les ajudes econòmiques següents, que només
podran finançar els gastos per a la digitalització i la restauració de la
documentació històrica, i la millora de les instal·lacions dels arxius
municipals de la Comunitat Valenciana:
Primero
Conceder a las entidades que se citan a continuación por el importe
máximo de 65.000 euros, las ayudas económicas siguientes que solo
podrán financiar los gastos para la digitalización y la restauración de la
documentación histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos
municipales de la Comunitat Valenciana:
Ajuntament
Ajuntament d’Aielo de Malferit
Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer
Objecte
Treballs de restauració
Prestatgeries metàl·liques
Ajuda
282,33 €
319,95 €
Ajuntament d’Algemesí
Ajuntament d’Anna
Ajuntament d’Arañuel
Ajuntament d’Aspe
Ajuntament de Banyeres de Mariola
Treballs de digitalització
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Deshumidificadors
2.639,88 €
3.230,67 €
294,09 €
686,54 €
365,74 €
Ajuntament de Bellreguard
Ajuntament de Benimodo
Ajuntament de Bétera
Ajuntament de Bocairent
Ajuntament de Borriana
Ajuntament de Carcaixent
Ajuntament de Corbera
Ajuntament d’Elx
Ajuntament d’Elda
Ajuntament d’Eslida
Ajuntament de Figueroles
Ajuntament de Gata de Gorgos
Ajuntament d’Ibi
Ajuntament de la Font de la Figuera
Deshumidificadors
Prestatgeries metàl·liques
Armaris compactes mòbils
Treballs de restauració
Armaris compactes mòbils
Treballs de digitalització
Prestatgeries metàl·liques
Treballs de restauració
Treballs de digitalització
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Treballs de restauració
Prestatgeries metàl·liques
1.138,73 €
297,91 €
3.020,66 €
1.411,65 €
4.713,29 €
329,38 €
291,35 €
1.799,85 €
621,75 €
470,55 €
282,32 €
2.007,58 €
1.060,62 €
288,38 €
Ajuntament de la Nucia
Ajuntament de Meliana
Ajuntament de Mutxamel
Ajuntament d’Onda
Ajuntament d’Ontinyent
Ajuntament d’Orpesa
Ajuntament de Puçol
Treballs de digitalització
Prestatgeries metàl·liques
Treballs de restauració
Prestatgeries metàl·liques
Deshumidificadors
Treballs de digitalització
Armaris compactes mòbils
1.881,18 €
309,63 €
705,82 €
6.779,53 €
1.138,73 €
1.410,60 €
11.325,26 €
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Aielo de Malferit
Ayuntamiento de Alcàntera de
Xúquer
Ayuntamiento de Algemesí
Ayuntamiento de Anna
Ayuntamiento de Arañuel
Ayuntamiento de Aspe
Ayuntamiento de Banyeres de
Mariola
Ayuntamiento de Bellreguard
Ayuntamiento de Benimodo
Ayuntamiento de Bétera
Ayuntamiento de Bocairent
Ayuntamiento de Burriana
Ayuntamiento de Carcaixent
Ayuntamiento de Corbera
Ayuntamiento de Elche
Ayuntamiento de Elda
Ayuntamiento de Eslida
Ayuntamiento de Figueroles
Ayuntamiento de Gata de Gorgos
Ayuntamiento de Ibi
Ayuntamiento de La Font de la
Figuera
Ayuntamiento de La Nucia
Ayuntamiento de Meliana
Ayuntamiento de Mutxamel
Ayuntamiento de Onda
Ayuntamiento de Ontinyent
Ayuntamiento de Oropesa del Mar
Ayuntamiento de Puçol
Objeto
Trabajos de restauración
Estanterías metálicas
Ayuda
282,33 €
319,95 €
Trabajos de digitalización
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Deshumidificadores
2.639,88 €
3.230,67 €
294,09 €
686,54 €
365,74 €
Deshumidificadores
Estanterías metálicas
Armarios compactos móviles
Trabajos de restauración
Armarios compactos móviles
Trabajos de digitalización
Estanterías metálicas
Trabajos de restauración
Trabajos de digitalización
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Trabajos de restauración
Estanterías metálicas
1.138,73 €
297,91 €
3.020,66 €
1.411,65 €
4.713,29 €
329,38 €
291,35 €
1.799,85 €
621,75 €
470,55 €
282,32 €
2.007,58 €
1.060,62 €
288,38 €
Trabajos de digitalización
1.881,18 €
Estanterías metálicas
309,63 €
Trabajos de restauración
705,82 €
Estanterías metálicas
6.779,53 €
Deshumidificadores
1.138,73 €
Trabajos de digitalización
1.410,60 €
Armarios compactos móviles 11.325,26 €
Num. 7392 / 30.10.2014
25823
Ajuntament de Quart de les Valls
Ajuntament de Quatretonda
Ajuntament del Ràfol de Salem
Ajuntament de Riba-roja de Túria
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
797,27 €
380,34 €
1.411,65 €
1.779,83 €
Ajuntament de Rotglà i Corberà
Ajuntament de Silla
Ajuntament de Soneja
Ajuntament de Sumacàrcer
Ajuntament de València
Ajuntament de Villena
Ajuntament de Vinaròs
Ajuntament de Xàtiva
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Prestatgeries metàl·liques
Treballs de digitalització
Prestatgeries metàl·liques
Treballs de digitalització
352,21 €
2.827,10 €
915,54 €
282,47 €
1.882,15 €
2.305,46 €
1.550,49 €
1.411,52 €
Ayuntamiento de Quart de les Valls
Ayuntamiento de Quatretonda
Ayuntamiento de Ràfol de Salem
Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria
Ayuntamiento de Rotglà i Corberà
Ayuntamiento de Silla
Ayuntamiento de Soneja
Ayuntamiento de Sumacàrcer
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Villena
Ayuntamiento de Vinaròs
Ayuntamiento de Xàtiva
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
797,27 €
380,34 €
1.411,65 €
1.779,83 €
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Estanterías metálicas
Trabajos de digitalización
Estanterías metálicas
Trabajos de digitalización
352,21 €
2.827,10 €
915,54 €
282,47 €
1.882,15 €
2.305,46 €
1.550,49 €
1.411,52 €
Segon
Desestimar la resta de sol·licituds pels motius que s’especifiquen
a continuació:
1. Per no ajustar-se a la base sèptima (documentació que cal presen·
tar) de la convocatòria.
– Catadau
– Sant Mateu
2. Per no ajustar-se a la base novena (finançament de les activitats
subvencionades), apartats c i d, de la convocatòria.
– Castellonet de la Conquesta
Segundo
Desestimar el resto de solicitudes por los motivos que se especifican
a continuación:
1. Por no ajustarse a la base séptima (documentación que hay que
presentar) de la convocatoria.
– Catadau
– Sant Mateu
2. Por no ajustarse a la base novena (financiación de las actividades
subvencionadas) apartados c y d de la convocatoria.
– Castellonet de la Conquesta
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que ha
dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publi·
cació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció feta per la Llei
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dic·
tado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de
la publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis·
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o un recurso con·
tencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, de con·
formidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora general de Cultura, p.
d. (OC 07.05.2013, DOCV 7023): Marta Alonso Rodríguez.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora general de Cultura,
p. d. (OC 07.05.2013, DOCV 7023): Marta Alonso Rodríguez.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25824
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol
la convocatòria d’ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen
conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances
musicals elementals o professionals de música durant
l’exercici 2014. [2014/9859]
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas económicas para las
corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que
mantienen conservatorios y centros privados autorizados
de enseñanzas musicales elementales o profesionales de
música durante el ejercicio 2014. [2014/9859]
Per Orde 43/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre que mantenen conservatoris o
centres privats autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de
música durant l’exercici 2014 (DOCV 7289, 05.06.2014).
Examinades les sol·licituds d’ajudes presentades per les corporacions locals i entitats sense ànim de lucre i la documentació que s’indica
com a preceptiva en la base quarta de l’annex I de l’esmentada orde,
després de la tramitació dels expedients per les direccions territorials
d’educació, amb els informes de la Inspecció educativa.
Vista la proposta de concessió de les ajudes elevada per la comissió
avaluadora creada a este efecte, en compliment del que es preceptua en
la base sexta de l’orde de convocatòria.
De conformitat amb la disposició addicional i la base octava de
l’esmentada Orde 43/2013, de 3 de juny, per delegació de la consellera
d’Educació, Cultura i Esport, resolc:
Por Orden 43/2014, de 3 de junio, de la Consellería de Educación,
Cultura y Deporte, se convocan ayudas económicas para las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que mantienen conservatorios
o centros privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música durante el ejercicio 2014 (DOCV 7289, 05.06.2014).
Examinadas las solicitudes de ayudas presentadas por las corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro y la documentación que se
indica como preceptiva en la base cuarta del anexo I de la citada orden,
tras la tramitación de los expedientes por las direcciones territoriales de
educación, con los informes de la Inspección educativa.
Vista la propuesta de concesión de las ayudas elevada por la comisión evaluadora creada a tal efecto, en cumplimiento de lo preceptuado
en la base sexta de la orden de convocatoria.
De conformidad con la disposición adicional y la base octava de la
citada Orden 43/2013, de 3 de junio, por delegación de la consellera de
Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
Primer
Aprovar la concessió de subvencions als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances elementals de música, dependents de
corporacions locals i d’entitats sense ànim de lucre, amb els imports
indicats en l’annex I.
Aprovar la concessió de subvencions als conservatoris i centres privats autoritzats d’ensenyances professionals de música, dependents de
corporacions locals i d’entitats sense ànim de lucre, amb els imports
indicats en l’annex II.
Primero
Aprobar la concesión de subvenciones a los conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas elementales de música, dependientes de corporaciones locales y de entidades sin ánimo de lucro, con
los importes indicados en el anexo I.
Aprobar la concesión de subvenciones a los conservatorios y
centros privados autorizados de enseñanzas profesionales de música,
dependientes de corporaciones locales y de entidades sin ánimo de
lucro, con los importes indicados en el anexo II.
Segon
Denegar les sol·licituds de subvenció de les corporacions locals i
entitats sense ànim de lucre assenyalades en l’annex III, pels motius
que s’indiquen.
Segundo
Denegar las solicitudes de subvención de las corporaciones locales
y entidades sin ánimo de lucro señaladas en el anexo III, por los motivos
que se indican.
Tercer
Els beneficiaris que consten en els annexos I i II hauran de justificar
l’ajuda presentant la documentació establida en la base onze de l’Orde
43/2014, de 3 de juny, davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent, d’acord amb el que disposa el manual d’ajuda i utilitzant
els models normalitzats que estaran disponibles en la pàgina web ‹www.
cece.gva.es/subvencions.htm›.
El termini per a la presentació de la documentació justificativa serà
de 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En cas que no es presente la justificació en el termini indicat, el
beneficiari perdrà el dret a la subvenció en compliment del que disposa
l’apartat 4 de la base onze de l’Orde 43/2014, de 3 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Tercero
Los beneficiarios que constan en los anexos I y II deberán justificar
la ayuda presentando la documentación establecida en la base once de
la Orden 43/2014, de 3 de junio, ante la Dirección General de Centros
y Personal Docente, de acuerdo con lo dispuesto en el manual de ayuda
y utilizando los modelos normalizados que estarán disponibles en la
página web ‹www.cece.gva.es/subvencions.htm›.
El plazo para la presentación de la documentación justificativa será
de 10 días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En caso de que no se presente la justificación en el plazo indicado,
el beneficiario perderá el derecho a la subvención en cumplimiento de
lo dispuesto por el apartado 4 de la base once de la Orden 43/2014, de 3
de junio, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
Quart
El pagament de les subvencions als conservatoris i centres privats
autoritzats d’ensenyances elementals o professionals de música es realitzarà d’acord amb el que establix la base 10 de l’Orde 43/2014, de 3
de juny, a càrrec de la dotació pressupostària de la línia de subvenció
T2463000 en el capítol IV de la secció, servici, centre gestor i programa 09.02.01.422.30 d’Ensenyança Secundària i de Règim Especial del
Pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2014, per un import global
màxim de 3.400.000 euros.
Cuarto
El pago de las subvenciones a los conservatorios y centros privados autorizados de enseñanzas elementales o profesionales de música,
se realizará de acuerdo con lo establecido en la base 10 de la Orden
43/2014, de 3 de junio, con cargo a la dotación presupuestaria de la
línea de subvención T2463000 en el capítulo IV de la sección, servicio,
centro gestor y programa 09.02.01.422.30 de Enseñanza Secundaria y
de Régimen Especial del Presupuesto de la Generalitat para el ejercicio
2014, por un importe global máximo de 3.400.000 euros.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu
davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el
Num. 7392 / 30.10.2014
25825
en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació. Tot això,
de conformitat amb el que establixen els articles 10, 14, i 46 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Així mateix, podran interposar el recurs potestatiu de reposició
davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un
mes comptat des de l’endemà de la publicació, segons el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
plazo de dos meses desde el día siguiente de la publicación. Todo eso,
de conformidad con el que establecen los artículos 10, 14, y 46 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Asimismo, podrán interponer el recurso potestativo de reposición
ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente de la publicación, según lo que
establecen los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
València, 27 d’octubre de 2014.– El director general de Centres i
Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El director general de Centros y
Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.
Num. 7392 / 30.10.2014
25826
ANNEX I / ANEXO I
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança elemental CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza elemental CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
12005362
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA TRES PER QUATRE
12003869
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA COOPERATIVA ENSEÑANZA VIVALDICASTELLÓ DE LA PLANA
Província: VALÈNCIA
Provincia:
CASTELLÓ DE LA PLANA
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
G12511382 ASSOCIACIÓ TRES PER QUATRE
5.338,25
F12324273 SOC. COOPERATIVA VALENCIANA DE ENSEÑANZA VIVALDI
3.023,20
VALENCIA
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46021460
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL
ALGINET
G46173746 SOCIETAT ARTÍSTICA MUSICAL D'ALGINET
8.160,97
46026767
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA ATENEO MUSICAL
CULLERA
G46086401 SOCIETAT ATENEU MUSICAL
6.478,95
46018217
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA MAESTRO VALDOVÍN
GANDIA
G46172664 ASSOC. UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJ
6.196,12
46019647
CENTRE ELEMENTAL DE MÚSICA ALSINA, ASOCIACIÓN
VALENCIA
V96798533 ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO ALSINA
7.230,05
46010267
CENTRE INTEGRAT LA PURÍSIMA-FRANCISCANAS
VALENCIA
R4600464D FRANCISCANAS DE LA INMACULADA
8.323,93
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
03014083
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA
BANYERES DE MARIOLA
P0302100C AJUNTAMENT DE BANYERES DE MARIOLA
28.212,20
03016572
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA VICENTE PERELLÓ
BENIMELI
P0304000C AJUNTAMENT DE BENIMELI
18.112,60
03015683
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA
PEDREGUER
P0310100C AJUNTAMENT DE PEDREGUER
14.066,76
03013741
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE BERENGUER TEULADA
P0312800F AJUNTAMENT DE TEULADA
35.431,02
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CASTELLÓN
Codi/Código Centre / Centro
12007371
CONSERVATORI ELEMENTAL DE MÚSICA ABEL MUS
Municipi /Municipio
CIF / NIF Titular
BORRIANA
P1203200I AJUNTAMENT DE BORRIANA
Total Beneficiaris: 12
Subvenció
Subvención
29.425,95
Total:
170.000,00
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
03017503
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA SANT JOAN D'ALACANT SANT JOAN D'ALACANT
Província: CASTELLÓ
Provincia:
CIF / NIF Titular
G03165875 ASSOCIACIÓ SOCIETAT MUSICAL LA PAZ DE SANT JOAN D'A
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
6.977,67
Subvenció
Subvención
12004710
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA C. EST. MUSICALS D'O
ONDA
G12039145 SOCIEDAD UNIÓN MUSICAL SANTA CECILIA D'ONDA
12004761
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE GOTERRIS
VILA-REAL
G12097028 ASOCIACIÓN CEN.ESTUDIOS Y ACTIV. MUS. MAESTRO GOTER 28.990,63
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Codi/Código Centre / Centro
Municipi /Municipio
CIF / NIF Titular
35.594,62
Subvenció
Subvención
46026597
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA VICENT SANCHIS I SAN
ALAQUÀS
G46274056 SOCIETAT UNIÓ MUSICAL D'ALAQUÀS
43.270,96
46018874
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA L'ALCUDIA
ALCÚDIA (L')
G96413349 ASSOCIACIÓ ESCOLA DE MÚSICA L'ALCÚDIA
34.580,67
46016865
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA J. BAUTISTA CABANILL
ALGEMESÍ
F46688776 SOC. COOP. VAL. C. MUSICAL JOAN BAPTISTA CABANILLES
28.215,57
46018187
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LIRA ALMUSAFENSE
ALMUSSAFES
G46173043 SOCIEDAD MUSICAL LIRA ALMUSSAFENSE
32.228,92
46026925
CENTRE ENS. PROFESSIONALS MÚSICA SOCIEDAD MUSICAL D'ALZI ALZIRA
G46094736 SOCIEDAD MUSICAL D'ALZIRA
33.694,12
46020364
CENTRE ENS. PROFESSIONALS MÚSICA UNIÓ MUSICAL DE BENAGUABENAGUASIL
V46084679 CENTRO INSTRUCTIVO CULTURAL UNIÓN MUSICAL
34.639,06
46019593
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA C. ESTUDIOS MUSICALE BENIFAIÓ
G46065678 SOCIEDAD ARTÍSTICO-MUSICAL
24.812,93
46021009
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA SANTA CECILIA
CULLERA
G46150793 ASOCIACIÓN SOCIEDAD MUSICAL INSTRUCTIVA SANTA CECIL 26.224,82
46022592
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA DISTRICTE MARÍTIM
GANDIA
G96343223 ASSOCIACIÓ ESCOLA MÚSICA DISTRICTE MARÍTIM G.GANDIA 41.513,79
46028375
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LICEU MÚS. C. DE MIS
MISLATA
G97289672 ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL DE MISLATA
32.260,78
46024321
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA LUIS SAN JAIME
MONTROI
V97110092 ASSOCIACIÓ CENTRE PROF.AUT.ENS.MUSICALS G.M. LUIS S
46.403,07
46028909
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA M. ONOFRE DÍEZ MONZÓ MONTSERRAT
G96365994 E.M.SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIÓ MUSICAL DE MONTSERRAT 35.036,76
G97260855 FEDERACIÓ ASSOCIACIONS MUSICALS DE QUART DE POBLET 41.163,42
46026196
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE MOLINS
46026986
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA JUAN SEBASTIÁN BACH SAGUNT
R2800021D UNIÓN IGLESIAS CRISTIANAS ADVENTISTAS
34.633,75
46020510
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA VICENT VERA
SUECA
G46202735 SOCIETAT ATENEU MUSICAL DE SUECA
37.134,14
46021575
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA JOSE SERRANO
SUECA
G96444260 ASOCIACIÓN ESCUELA DE MÚSICA JOSÉ SERRANO
37.749,94
46029321
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA MESTRE ARNAU
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
G46192654 SOCIETAT INSTRUCTIVA UNIÓ MUSICAL
43.302,81
46032718
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA ATEN. MUS. DEL PUERT VALENCIA
G98292097 ASOCIACIÓN ATENEO MUSICAL DEL PUERTO DE VALENCIA
11.715,75
QUART DE POBLET
Num. 7392 / 30.10.2014
25827
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CENTRES AUTORITZATS / CENTROS AUTORIZADOS
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46027097
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA TALLER DE MÚSICA JOV VALENCIA
G96330444 ASSOCIACIÓ MÚSICA JOVE
37.856,12
46016968
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA INSTITUTO MUSICAL GI
VALENCIA
G46001947 SOCIETAT CORAL EL MICALET
29.579,90
46024746
CENTRE ENS. PROFESSIONALS DE MÚSICA ASOCIA. MUSICAL ALSI
VALENCIA
V96798533 ASOCIACIÓN MUSICAL CENTRO PROFESIONAL ALSINA
18.480,00
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: ALACANT
Provincia:
ALICANTE
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
03011343
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JUAN CANTÓ
ALCOI
P0300900H AJUNTAMENT D'ALCOI
88.495,51
03012451
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
ALMORADÍ
P0301500E AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
93.379,49
03012505
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA D'ALTEA
ALTEA
P0301800I AJUNTAMENT D'ALTEA
03011434
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA J. PÉREZ BARCELÓ
BENIDORM
P0303100B AJUNTAMENT DE BENIDORM
116.450,97
72.580,12
03011461
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA RAFAEL R. ALBERT
MUTXAMEL
P0309000H AJUNTAMENT DE MUTXAMEL
03011471
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE GOMIS
NOVELDA
P0309300B AJUNTAMENT DE NOVELDA
03011148
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
ORIHUELA
P0309900I AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA
93.698,01
81.944,62
105.769,93
03012827
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MARIANA BACHES
PILAR DE LA HORADADA
P0314200G AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA
03011495
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA V.LILLO CÁNOVAS
SANT VICENT DEL RASPEIG
P0312200I AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG
03011835
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA FCO. CASANOVAS
TORREVIEJA
P0313300F AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
105.939,80
105.175,35
03011483
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
VILLENA
P0314000A AYUNTAMIENTO DE VILLENA
03011100
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
XÀBIA
P0308200E AJUNTAMENT DE XÀBIA
Província: CASTELLÓ
Provincia:
67.717,38
95.216,29
89.281,20
CASTELLÓN
Municipi /Municipio
Codi/Código Centre / Centro
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
12005386
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU
BENICARLÓ
P1202700I AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
101.554,85
12005003
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA ALTO PALANCIA
SEGORBE
P1210400F AYUNTAMIENTO DE SEGORBE
83.802,65
ANNEX II / ANEXO II
Subvencions Concedides a Conservatoris i Centres autoritzats d'ensenyança professional CONVOCATÒRIA 2014
Subvenciones Concedidas a Conservatorios y Centros autorizados de enseñanza profesional CONVOCATORIA 2014
CONSERVATORIS / CONSERVATORIOS
Província: VALÈNCIA
Provincia:
VALENCIA
Codi/Código Centre / Centro
Municipi /Municipio
Subvenció
Subvención
CIF / NIF Titular
46028491
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL D'ALBAIDA ALBAIDA
P4600600C AJUNTAMENT D'ALBAIDA
31.447,58
46017389
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA SAN RAFAEL
BUÑOL
P4607900J AYUNTAMIENTO DE BUÑOL
97.753,83
46018886
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA P.GARCÍA CHORNET
CARLET
P4608700C AJUNTAMENT DE CARLET
85.851,79
46018618
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MAESTRO PONCE
CHELLA
P4610900E AYUNTAMIENTO DE CHELLA
50.098,85
46025969
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA PINTOR PINAZO
GODELLA
P4613700F AJUNTAMENT DE GODELLA
46020455
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
LLÍRIA
P4614900A AJUNTAMENT DE LLÍRIA
46020716
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL
MELIANA
P4616800A AJUNTAMENT DE MELIANA
46025431
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA CIUTAT DE MONCADA
MONCADA
P4617300A AJUNTAMENT DE MONCADA
46018904
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA
RIBA-ROJA DE TÚRIA
P4621600H AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA
46023663
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JOAQUÍN RODRIGO
SAGUNT
P4622200F AJUNTAMENT DE SAGUNT
46020728
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL
SILLA
P4623200E AJUNTAMENT DE SILLA
46016981
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA JOSÉ ITURBI
VALENCIA
P4625200C AJUNTAMENT DE VALENCIA
120.729,76
46016889
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA LUIS MILÁN
XÀTIVA
P4614700E AJUNTAMENT DE XÀTIVA
110.367,24
Total Beneficiaris: 51
38.851,05
132.525,62
84.014,99
93.528,13
124.541,38
97.700,75
85.522,66
Total:
3.230.000,00
Num. 7392 / 30.10.2014
25828
ANNEX III / ANEXO III
Conservatoris i Centres autoritzats Exclosos. CONVOCATÒRIA 2014
Conservatorios y Centros autorizados Excluidos. CONVOCATORIA 2014
ENSENYANÇA ELEMENTAL / ENSEÑANZA ELEMENTAL
Província / ALACANT
Codi / Codigo 03012751
Provincia: ALICANTE
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
1
CIF / NIF
Titular ASOCIACIÓN MUSICAL EL VERGER
No tindre autorització administrativa per a impartir las ensenyances musicals corresponents o no tindre subscrit conveni de
reconeixement de la validesa acadèmica oficial de les ensenyances musicals amb efectes del curs 2013-14/No tener
autorización administrativa para impartir les enseñanzas musical
Província / VALÈNCIA
Codi / Codigo 46021061
Provincia: VALENCIA
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA LIRA CARCAIXENTINA
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
1
VERGER (EL)
ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA
CIF / NIF G46174405
CARCAIXENT
Titular BANDA MUSICAL LIRA CARCAIXENTINA
No tindre autorització administrativa per a impartir las ensenyances musicals corresponents o no tindre subscrit conveni de
reconeixement de la validesa acadèmica oficial de les ensenyances musicals amb efectes del curs 2013-14/No tener
autorización administrativa para impartir les enseñanzas musical
ENSENYANÇA PROFESSIONAL / ENSEÑANZA PROFESIONAL
Província / ALACANT
Codi / Codigo 03019226
Provincia: ALICANTE
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL DE CATRALCATRAL
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
CIF / NIF G03111986
Titular AJUNTAMENT DE CATRAL
Haver subcontractat amb tercers l'execució total o parcial de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció i no estar
previst en l'orde de convocatòria/Haber subcontratado con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que
constituyeP0300315
el objeto deConservatorio
la subvenciónProfesional
y no estar previsto
CATRAL
Codi / Codigo
Juan Miralles Leal
3
Causa d'Exclusió / Causa de Exclusión
2
CIF / NIF G03111986
Titular SOCIEDAD UNION MUSICAL "LA CONSTANCIA"
Per no ser titular del centre que imparteix les ensenyances musicals/Por no ser titular del centro que imparte las
enseñanzas musicales. (Base 2.1 de l'Orde de convocatòria)
Num. 7392 / 30.10.2014
25829
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 24 d’octubre
de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal
Docent, de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a
subvencionar els servicis complementaris de transport i
menjador de l’alumnat dels centres d’educació especial
de titularitat privada concertats i de titularitat de corporacions locals convinguts, per a l’exercici econòmic 2014.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de
octubre de 2014, de la Dirección General de Centros y
Personal Docente, de la convocatoria de ayudas económicas para subvencionar los servicios complementarios
de transporte y comedor del alumnado de los centros de
educación especial de titularidad privada concertados y
de titularidad de corporaciones locales convenidos, para
el ejercicio económico 2014. [2014/9882]
[2014/9882]
S’ha observat una errada en la publicació de l’annex de la resolució
esmentada (DOCV 7391, de 29.10.2014), per la qual cosa es reprodueix
correctament tot seguit.
Se ha observado un error en la publicación del anexo de la citada
resolución (DOCV 7391, de 29.10.2014), por lo que se reproduce correctamente a continuación.
ANNEX I / ANEXO I :
Centre / Centro
46020339 - CEE Priv. Avapace-Virgen de Agosto
Unitats concertades
Unidades concertadas
I
9
II
III
IV
Transport / Transporte
Beneficiaris
Beneficiarios
Menjador / Comedor
Beneficiaris
Beneficiarios
Total
Import
Importe
41
€ / Al.
3.137,46
128.635,86
42
€ / Al.
1.902,48
79.904,16
208.540,02
3.137,46
147.460,62
52
1.902,48
98.928,96
246.389,58
32
1.902,48
60.879,36
60.879,36
46015241 - CEE Priv. Francisco Esteve
9
47
46020029 - CEE Púb. La Unión
6
0
03013081 - CEE Priv. Infanta Elena
6
30
3.137,46
94.123,80
30
1.902,48
57.074,40
151.198,20
46020741 - CEE Priv. Los Silos
5
29
3.137,46
90.986,34
31
1.902,48
58.976,88
149.963,22
12004096 - CEE Priv. C.E. Fundación Aspropace
5
26
3.137,46
81.573,96
27
1.902,48
51.366,96
132.940,92
03009427 - CEE Priv. Apadis
4
46015009 - CEE Priv. Koynos
4
03013807 - CEE Priv. Alpe
2
46016646 - CEE Priv. El Molí
2
03016146 - CEE Priv. Infanta Leonor
1
3
46008522 - CEE Priv. Squema
1
2
46008777 - CEE Priv. Torrepinos
1
1
1
1
1
1
1
45
2.179,88
98.094,60
44
1.739,47
76.536,68
174.631,28
2
1
41
2.179,88
89.375,08
41
1.739,47
71.318,27
160.693,35
32
1.717,92
54.973,44
34
1.665,40
56.623,60
111.597,04
9
1.665,40
14.988,60
14.988,60
1
0
20
1.717,92
34.358,40
20
1.665,40
33.308,00
67.666,40
5
50
1.717,92
85.896,00
53
1.665,40
88.266,20
174.162,20
7
67
1.717,92
115.100,64
81
1.665,40
134.897,40
249.998,04
1.717,92
24.050,88
14
1.665,40
23.315,60
47.366,48
12
1.665,40
19.984,80
19.984,80
926.369,87
1.970.999,49
12003596 - CEE Priv. El Cau
4
14
46033322 - CEE Priv. Fundació Mira'm
2
0
Tipologia unitats /Tipología unitades:
I
Plurideficients amb problemes de mobilitat, paràlisi cerebral, diferents discapacitats.
Plurideficientes con problemas de movilidad, parálisis cerebral, diferentes discapacidades.
II
Autisme i altres trastorns generalitzats del desenvolupament.
Autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo.
III Discapacitats psíquics profunds i severs.Discapacitados psíquicos profundos y severos.
IV Discapacitats psíquics moderats.Discapacitados psíquicos moderados.
442
1.044.629,62
522
Num. 7392 / 30.10.2014
25830
Conselleria de Governació i Justícia
Consellería de Gobernación y Justicia
CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 25 d’agost de
2014, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la
qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria
de prevenció d’incendis forestals, per a l’exercici 2014.
[2014/9886]
S’ha detectat una errada en la Resolució de 25 d’agost de 2014, de
la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat
ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals, per a l’exercici
2014; per tant, es corregix ara.
On diu:
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Consellería de Gobernación y Justicia,
por la que se resuelve la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actividades de voluntariado
ambiental en materia de prevención de incendios forestales, para el ejercicio 2014. [2014/9886]
Habiéndose detectado un error en la Resolución de 25 de agosto de
2014, de la Consellería de Gobernación y Justicia, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas destinadas a la realización de actividades de
voluntariado ambiental en materia de prevención de incendios forestales, para el ejercicio 2014, se procede a su subsanación.
Donde dice:
ANNEX II
Subvencions desestimades
Entitat
Ajuntament de Xeraco
ANEXO II
Subvenciones desestimadas
Província
Motiu
València
Fora de termini
Ha de dir:
Entidad
Ayuntamiento de Xeraco
Motivo
Valencia
Fuera de plazo
Debe decir:
ANNEX I
Subvencions concedides
ANEXO I
Subvenciones concedidas
PROVÍNCIA: VALÈNCIA
Expedient
33/14-V
Provincia
Entitat
Ajuntament de Xeraco
PROVINCIA: VALENCIA
Import
5.124,56
València, 14 d’octubre de 2014.– El conseller de Governació i Justícia: Luis Santamaría Ruiz.
Expediente
33/14-V
Entidad
Importe
Ayuntamiento de Xeraco
5.124,56
Valencia, 14 de octubre de 2014.– El conseller de Gobernación y
Justicia: Luis Santamaría Ruiz.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 27 d’octubre de 2014, del conseller de
Sanitat, per la qual es concedixen i es dóna publicitat
a les ajudes destinades a finançar programes d’ajuda
mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de malalts, familiars de malalts o
voluntariat convocades per l’Orde 8/2014, de 25 de juliol.
[2014/9899]
25831
Consellería de Sanidad
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, del conseller de
Sanidad, por la que se conceden y se da publicidad a las
ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua
y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades
sin ánimo de lucro de enfermos, familiares de los mismos
o voluntariado convocadas por la Orden 8/2014, de 25 de
julio. [2014/9899]
Per l’Orde 8 de 25 de juliol de 2014, de la Conselleria de Sanitat,
es convoquen ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i
autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre
de malalts, familiars de malalts o voluntariat.
A la vista de la proposta de resolució definitiva formulada per l’òrgan instructor, la Direcció General d’Ordenació, Avaluació, Investigació, Qualitat i Atenció al Pacient, i en virtut de la competència atribuïda
en l’article 8 de l’Orde de 25 de juliol de 2014, resolc:
Por la Orden 8, de 25 de julio de 2014, de la Conselleria de Sanidad,
se convocan ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua
y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro de enfermos, familiares de los mismos o voluntariado.
A la vista de la propuesta de resolución definitiva formulada por
el órgano instructor, la Dirección General de Ordenación, Evaluación,
Investigación, Calidad y Atención al Paciente, y en virtud de la competencia atribuida en el artículo 8 de la Orden de 25 de julio de 2014,
resuelvo:
Primer
Concedir ajudes per a finançar els programes d’ajuda i autoajuda a
les entitats esmentades en l’annex I i per la quantia que s’hi determina.
Les ajudes seran finançades a càrrec del programa pressupostari 411.60,
Anàlisi i Avaluació de l’Atenció al Pacient i Investigació en Ciències de
la Salut, línia T3225000, per un import màxim d’un milió quatre-cents
mil euros (1.400.000 €).
Primero
Conceder ayudas para financiar los programas de ayuda y autoayuda a las entidades relacionadas en el anexo I y por la cuantía que
en el mismo se determina. Las ayudas serán financiadas con cargo al
programa presupuestario 411.60, Análisis y Evaluación de la Atención
al Paciente e Investigación en Ciencias de la Salud, línea T3225000, por
un importe máximo de un millón cuatrocientos mil euros (1.400.000 €).
Segon
Denegar l’ajuda soŀlicitada a les entitats esmentades en l’annex II i
pels motius que s’hi indiquen.
Segundo
Denegar la ayuda solicitada a las entidades relacionadas en el anexo
II y por los motivos indicados en el mismo.
Tercer
Donar publicitat a les subvencions concedides en compliment de
l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Tercero
Dar publicidad a las subvenciones concedidas en cumplimiento del
artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Quart
L’ordenació del pagament de les subvencions i la prestació de
garanties de bestreta d’estos es realitzara en els termes establits en la
base onzena de l’Orde de 25 de juliol de 2014, de la Conselleria de
Sanitat.
Cuarto
La ordenación del pago de las subvenciones y la prestación de
garantías por anticipo de los mismos se realizara en los términos establecidos en la base undécima de la Orden de 25 de julio de 2014, de la
Conselleria de Sanidad.
Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es
podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del conseller de Sanitat en el termini d’un mes comptador des de l’endemà
de la seua publicació, d’acord amb el que disposen els article 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé
directament recurs contenciós administratiu, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptador des de l’endemà de
la seua publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 46 de
la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se
podrá interponer potestativamente un recurso de reposición ante el conseller de Sanidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o bien directamente un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses, a contar, desde el
día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
València, 27 d’octubre de 2014.– El conseller de Sanitat: Manuel
Llombart Fuertes.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El conseller de Sanidad: Manuel
Llombart Fuertes.
Num. 7392 / 30.10.2014
25832
ANNEX I
Relació definitiva de sol·licituds admeses (Orde 8/2014, de 25 de
juliol, de la Conselleria de Sanitat, per la que es convoca i s’aproven les
bases reguladores de l’ajuda destinada a finançar programes d’ajuda
mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim
de lucre de malalts, familiars dels mateixos o voluntaris, per a l’exercici
2014.)
Expedient
Associació
CIF
ANEXO I
Relación definitiva de solicitudes admitidas (Orden 8/2014, de
25 de julio, de la Conselleria de Sanidad, por la que se convoca y se
aprueban las bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones
o entidades sin ánimo de lucro de enfermos, familiares de los mismos o
voluntarios, para el ejercicio 2014).
Concedit
2014
Expediente
Asociación
CIF
Concedido
2014
03/2014
Asociación Daño Cerebral
G96477195
Adquirido
10.679,00
03/2014
Asociación Daño Cerebral
G96477195
Adquirido
10.679,00
05/2014
Asociación de Hemofilia de la
G46639522
CV, ASHECOVA.
14.580,00
05/2014
Asociación de Hemofilia de la
G46639522
CV, ASHECOVA.
14.580,00
09/2014
Familiares Mentales de la CosteG96533997
ra área 13 (Acofem-13)
6.697,00
09/2014
Familiares Mentales de la CosteG96533997
ra área 13 (Acofem-13)
6.697,00
11/2014
Asociación de Enfermos NeuroG97390561
musculares de la C.V.
15.510,00
11/2014
Asociación de Enfermos NeuroG97390561
musculares de la C.V.
15.510,00
Asociación de Familiares y
20/2014 Enfermos Mentales de la Mari- G53172656
na Baixa (AFEM Marina Baixa)
6.154,00
Asociación de Esclerosis MúltiG12527263
ple de Castellón (AEMC)
13.650,00
22/2014
Asociación para la Lucha contra
23/2014 la Leucemia de la Comunidad G96174719
Valenciana
11.170,00
22/2014
27/2014 Asociación Viktor E. Frankl
G97164677
7.000,00
Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de la
G96553540
Provincia de Valencia (COCEMFE-Valencia)
78.477,59
Asociación para el Soporte y
44/2014 Ayuda en el Tratamiento del G53363982
Cáncer, SOLC
4.887,00
29/2014
48/2014 Asociación Parkinson Alicante
G53615795
15.510,00
52/2014
Asociación Familiares y EnferG97033617
mos Mentales de Burjassot
8.145,00
56/2014
Asociación Síndrome de Down
G46695458
de Valencia
Asociación de Familiares y
20/2014 Enfermos Mentales de la Mari- G53172656
na Baixa (AFEM Marina Baixa)
6.154,00
Asociación de Esclerosis MúltiG12527263
ple de Castellón (AEMC)
13.650,00
Asociación para la Lucha contra
23/2014 la Leucemia de la Comunidad G96174719
Valenciana
11.170,00
27/2014 Asociación Viktor E. Frankl
G97164677
7.000,00
Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de la
G96553540
Provincia de Valencia (COCEMFE-Valencia)
78.477,59
Asociación para el Soporte y
44/2014 Ayuda en el Tratamiento del G53363982
Cáncer, SOLC
4.887,00
29/2014
48/2014 Asociación Parkinson Alicante
G53615795
15.510,00
52/2014
Asociación Familiares y EnferG97033617
mos Mentales de Burjassot
8.145,00
8.507,00
56/2014
Asociación Síndrome de Down
G46695458
de Valencia
8.507,00
Asociación Valenciana de
59/2014 Padres de personas con autismo G46126405
(APNAV)
9.354,00
Asociación Valenciana de
59/2014 Padres de Personas con Autismo G46126405
(APNAV)
9.354,00
62/2014
Asociación Comarcal de AfectaG53332508
dos por el Cáncer de Villena
5.973,00
62/2014
Asociación Comarcal de AfectaG53332508
dos por el Cáncer de Villena
5.973,00
63/2014
Asociación de Parkinson ProvinG12495735
cia de Castellón
9.050,00
63/2014
Asociación de Parkinson ProvinG12495735
cia de Castellón
9.050,00
Asociación de Amigos Familia69/2014 res y Afectados de Fibromialgia G12638201
de Castellón (AFCAS)
3.801,00
Asociación de Amigos Familia69/2014 res y Afectados de Fibromialgia G12638201
de Castellón (AFCAS)
3.801,00
Asociación Valenciana de
85/2014 Esclerosis Lateral Amiotrófica, G96074190
ADELA CV
15.510,00
Asociación Valenciana de
85/2014 Esclerosis Lateral Amiotrófica, G96074190
ADELA CV
15.510,00
Asociación Valenciana de
86/2014 Padres de Niños Prematuros, G96940861
AVAPREM
11.790,00
Asociación Valenciana de
86/2014 Padres de Niños Prematuros, G96940861
AVAPREM
11.790,00
Num. 7392 / 30.10.2014
25833
Asociación Valenciana de AfecG96654249
tados de Fibromialgia, AVAFI
16.130,00
87/2014
Asociación Valenciana de AfecG96654249
tados de Fibromialgia, AVAFI
16.130,00
Asociación de Mujeres Afec89/2014 tadas por Cáncer de Mama de G53270146
Elche y Comarcas, AMACMEC
10.498,00
Asociación de Mujeres Afec89/2014 tadas por Cáncer de Mama de G53270146
Elche y Comarcas, AMACMEC
10.498,00
Asociación de Esclerosis MúltiG53113221
ple de Alicante, adEMa
13.960,00
101/2014
Asociación de Esclerosis MúltiG53113221
ple de Alicante, adEMa
13.960,00
87/2014
101/2014
104/2014 Fundación AYÚDATE
G83060194
6.000,00
G83060194
6.000,00
Federación Española de EnferG91018549
medades Raras
36.000,00
105/2014
Federación Española de EnferG91018549
medades Raras
36.000,00
Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de la
106/2014
G03337375
Provincia de Alicante (Cocemfe
Alicante)
61.764,00
Federación de Asociaciones de
Discapacitados Físicos de la
106/2014
G03337375
Provincia de Alicante (Cocemfe
Alicante)
61.764,00
Asociación de Ayuda a Personas
107/2014 con Enfermedad Mental de la G97284723
C.V.
10.860,00
Asociación de Ayuda a Personas
107/2014 con Enfermedad Mental de la G97284723
C.V.
10.860,00
Asociación de Familiares de
115/2014 Enfermos Alzhéimer de Utiel y G97552913
Comarca
2.353,00
Asociación de Familiares de
115/2014 Enfermos Alzhéimer de Utiel y G97552913
Comarca
2.353,00
Asociación Daño Cerebral
G53929865
Adquirido Alicante, ADACEA
9.231,00
130/2014
Asociación Daño Cerebral
G53929865
Adquirido Alicante, ADACEA
9.231,00
105/2014
130/2014
Fundación para el Desarrollo de
144/2014 Acciones Sociales y Culturales G96291943
(DASYC)
12.071,52
146/2014
Asociación contra Fibrosis QuísG46730206
tica C.V.
9.231,00
148/2014
Asociación Valenciana de Ayuda
G46103727
a la Parálisis Cerebral
104/2014 Fundación AYÚDATE
Fundación para el Desarrollo de
144/2014 Acciones Sociales y Culturales G96291943
(DASYC)
12.071,52
146/2014
Asociación contra Fibrosis QuísG46730206
tica C.V.
9.231,00
7.240,00
148/2014
Asociación Valenciana de Ayuda
G46103727
a la Parálisis Cerebral
7.240,00
Asociación de Familiares de
150/2014 Enfermos Mentales Paterna G97081632
L’Eliana S. Antonio Benagéber
3.439,00
Asociación de Familiares de
150/2014 Enfermos Mentales Paterna G97081632
L’Eliana S. Antonio Benagéber
3.439,00
Asociación de Paralíticos CereG03057833
brales de Alicante
8.688,00
160/2014
Asociación de Paralíticos CereG03057833
brales de Alicante
8.688,00
G46422770
3.346,00
166/2014 Asociación Club Coronario
171/2014
Asociación Española de PacienG84263664
tes con Cefalea
6.697,00
178/2014
Asociación de Padres de AutisG03776358
tas de la C.V.
10.136,00
190/2014 ANDE Comunidad Valenciana G46448403
160/2014
166/2014 Asociación Club Coronario
G46422770
3.346,00
171/2014
Asociación Española de PacienG84263664
tes con Cefalea
6.697,00
178/2014
Asociación de Padres de AutisG03776358
tas de la C.V.
10.136,00
8.869,00
190/2014 ANDE Comunidad Valenciana G46448403
8.869,00
Asociación de Fibromialgia,
G54112578
Fátiga Crónica de Torrevieja
7.421,00
211/2014
Asociación de Fibromialgia,
G54112578
Fátiga Crónica de Torrevieja
7.421,00
Asociación de la Comunidad
215/2014 Valenciana de Esclerosis Múl- G96428529
tiple
10.136,00
Asociación de la Comunidad
215/2014 Valenciana de Esclerosis Múl- G96428529
tiple
10.136,00
Asociación para la Lucha con226/2014 tra las Enfermedades del Riñón G46141115
(ALCER – TURIA)
12.720,00
Asociación para la Lucha con226/2014 tra las Enfermedades del Riñón G46141115
(ALCER – TURIA)
12.720,00
Asociación de Lesionados
229/2014 Medulares y Grandes Minusva- G46877189
lidos Físicos de la C.V.
9.231,00
Asociación de Lesionados
229/2014 Medulares y Grandes Minusva- G46877189
lidos Físicos de la C.V.
9.231,00
Asociación Colibri de Esclerosis
G54215892
Múltiple (ACEM)
8.507,00
236/2014
Asociación Colibri de Esclerosis
G54215892
Múltiple (ACEM)
8.507,00
211/2014
236/2014
Num. 7392 / 30.10.2014
25834
Associació de Fissurats i Llavi
243/2014 Leporí de Castelló, València i G12578928
Alacant
4.947,00
Associació de Fissurats i Llavi
243/2014 Leporí de Castelló, València i G12578928
Alacant
4.947,00
Asociación ASPE Contra el AlzG53881991
héimer
4.598,56
244/2014
Asociación ASPE contra el
G53881991
Alzhéimer
4.598,56
Asociación de Sordociegos de
245/2014 España – Delegación Territorial G80587165
de la Comunidad Valenciana
16.750,00
Asociación de Sordociegos de
245/2014 España – Delegación Territorial G80587165
de la Comunidad Valenciana
16.750,00
Asociación de Discapacitados
G53379665
Vega Baja (ADIS)
11.170,00
252/2014
Asociación de Discapacitados
G53379665
Vega Baja (ADIS)
11.170,00
Associació d’amics de la Marina
254/2014 Alta d’ajuda als malalts mentals, G53370359
AMADEM
6.154,00
Associació d’amics de la Marina
254/2014 Alta d’Ajuda als Malalts Men- G53370359
tals, AMADEM
6.154,00
244/2014
252/2014
259/2014 Cruz Roja de Alicante
Q2866001G
18.352,00
Q2866001G
18.352,00
Asociación de Ocio para DiscaG53927448
pacitados Intelectuales
7.059,00
269/2014
Asociación de Ocio para DiscaG53927448
pacitados Intelectuales
7.059,00
Coordinadora de Discapacitados
273/2014 Físicos de la Comunidad Valen- G46551255
ciana
4.706,00
Coordinadora de Discapacitados
273/2014 Físicos de la Comunidad Valen- G46551255
ciana
4.706,00
Afectados de Alzhéimer y otras
G46235289
Demencias (COTLAS)
5.000,00
279/2014
Afectados de Alzhéimer y otras
G46235289
Demencias (COTLAS)
5.000,00
Asociación a favor de las Perso282/2014 nas con Discapacidad Intelectual G03067204
de Elche
5.430,00
Asociación a favor de las Perso282/2014 nas con Discapacidad Intelectual G03067204
de Elche
5.430,00
Asociación Pro-disminuidos psíG03060266
quicos Elda y Comarca
9.050,00
288/2014
Asociación Pro-disminuidos PsíG03060266
quicos Elda y Comarca
9.050,00
Bona Gent, Amigos de las Per322/2014 sonas con Discapacidad Intelec- G46134268
tual
6.335,00
Bona Gent, Amigos de las Per322/2014 sonas con Discapacidad Intelec- G46134268
tual
6.335,00
Asociación para el Soporte y
Ayuda en el Tratamiento del
G96536909
372/2014
Cáncer y otras Enfermedades
Graves
17.706,00
Asociación para el Soporte y
Ayuda en el Tratamiento del
G96536909
372/2014
Cáncer y otras Enfermedades
Graves
17.706,00
373/2014
Asociación de Padres de Niños
G46725180
con Cáncer de la C.V.
44.747,54
373/2014
Asociación de Padres de Niños
G46725180
con Cáncer de la C.V.
44.747,54
374/2014
Asociación Pro-discapacitados
G03049038
Psíquicos de Alicante
18.352,00
374/2014
Asociación Pro-discapacitados
G03049038
Psíquicos de Alicante
18.352,00
269/2014
279/2014
288/2014
Federació Valenciana d’Associ375/2014 acions de Familiars de Persones G96774286
amb Alzhéimer
259/2014 Cruz Roja de Alicante
F e d e r a c i ó Va l e n c i a n a
375/2014 d’Associacions de Familiars de G96774286
Persones amb Alzhéimer
381/2014 Instituto Valenciano del Corazón G46934519
10.679,00
381/2014 Instituto Valenciano del Corazón G46934519
10.679,00
Coordinadora de Asociaciones
G96756382
de VIH y Sida de la C.V.
22.784,00
386/2014
Coordinadora de Asociaciones
G96756382
de VIH y Sida de la C.V.
22.784,00
Asociación de Alcohólicos
389/2014 Rehabilitados de Torrent y G46156279
Comarca
5.000,00
Asociación de Alcohólicos
389/2014 Rehabilitados de Torrent y G46156279
Comarca
5.000,00
390/2014
Fundación Alzhéimer Salomé
G12734794
Moliner. Castellón
5.973,00
390/2014
Fundación Alzhéimer Salomé
G12734794
Moliner. Castellón
5.973,00
399/2014
Asociación Daño Cerebral
G12517587
Sobrevenido Ateneo Castellón
17.706,00
399/2014
Asociación Daño Cerebral
G12517587
Sobrevenido Ateneo Castellón
17.706,00
401/2014
Asociación Provincial de ParáliG12027678
sis Cerebral, ASPROPACE
2.300,00
401/2014
Asociación Provincial de ParáliG12027678
sis Cerebral, ASPROPACE
2.300,00
402/2014
Fundación Síndrome de Down
G12442174
de Castellón
8.145,00
402/2014
Fundación Síndrome de Down
G12442174
de Castellón
8.145,00
386/2014
Num. 7392 / 30.10.2014
403/2014
25835
Fundación Activa Espina Bífida
G97303275
de la Comunidad Valenciana
404/2014 Fundación FESORD C.V.
24.106,00
G96821293 126.113,52
403/2014
Fundación Activa Espina Bífida
G97303275
de la Comunidad Valenciana
404/2014 Fundación FESORD C.V.
24.106,00
G96821293 126.113,52
Junta Asociada Provincial Valen405/2014 cia de la Asociación Española G28197564
contra el Cáncer
9.412,00
Junta Asociada Provincial
405/2014 Valencia de la Asociación Espa- G28197564
ñola contra el Cáncer
9.412,00
Asociación para la Lucha con407/2014 tra las Enfermedades Renales G12047239
ALCER Castalia
15.820,00
Asociación para la Lucha con407/2014 tra las Enfermedades Renales G12047239
ALCER Castalia
15.820,00
Asociación Alicantina para la
408/2014 Lucha Contra las Enfermedades G03124930
Renales (ALCER-Alicante)
13.340,00
Asociación Alicantina para la
408/2014 Lucha contra las Enfermedades G03124930
Renales (ALCER-Alicante)
13.340,00
Asociación Española contra el
409/2014 Cáncer, Junta Provincial de Ali- G28197564
cante (AECC – Alicante)
3.000,00
Asociación Española contra el
409/2014 Cáncer, Junta Provincial de Ali- G28197564
cante (AECC – Alicante)
3.000,00
Asociación de Familiares y Ami412/2014 gos de Enfermos de Alzhéimer G03786423
de Alicante
10.498,00
Asociación de Familiares y Ami412/2014 gos de Enfermos de Alzhéimer G03786423
de Alicante
10.498,00
Asociación Valenciana de DiaG96574231
betes
17.060,00
413/2014
Asociación Valenciana de DiaG96574231
betes
17.060,00
Asociación Española contra el
415/2014 Cáncer, Junta Provincial de Cas- G28197564
tellón (AECC – Castellón)
8.507,00
Asociación Española contra el
415/2014 Cáncer, Junta Provincial de Cas- G28197564
tellón (AECC – Castellón)
8.507,00
Asociación de Celíacos de la
G96749809
Comunidad Valenciana
15.820,00
416/2014
Asociación de Celíacos de la
G96749809
Comunidad Valenciana
15.820,00
413/2014
416/2014
417/2014 Asociación PAYASOSPITAL
G96642319
37.723,36
417/2014 Asociación PAYASOSPITAL
G96642319
37.723,36
419/2014 Fundación Vicente Tormo
G97657662
12.100,00
419/2014 Fundación Vicente Tormo
G97657662
12.100,00
ANNEX II
Relació de soŀlicituds excloses (Orde 8/2014, de 25 de juliol, de la
Conselleria de Sanitat, per la qual es convoquen i s’aproven les bases
reguladores de l’ajuda destinada a finançar programes d’ajuda mútua
i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre
de malalts, familiars d’estos o voluntariat, per a l’exercici 2014).
Exp.
Associació
CIF
Asociación Familiares de
168/2014 Enfermos Mentales AFEM G97672059
Altiplano
183/2014
ANEMONA Grupo de
Autoayuda para Mujeres
G53640850
con Cáncer de Mama de la
Marina Baixa
Asociación de Familiares
231/2014 y Enfermos Mentales de la G97969109
Serranía
355/2014
Fundación Mediterránea de
G12842712
Estudios en Tabaquismo
Causa d’exclusió
Falta el certificat
d’utilitat pública o
la soŀlicitud, segons
base 7.l
Falta el certificat
d’utilitat pública o
la soŀlicitud, segons
base 7.l
Falta: l’annex IV, base
7.e; el certificat d’utilitat pública o la soŀlicitud, base 7.l
No té, com a fins institucionals arreplegats
en els seus estatuts, la
realització d’activitats
d’ajuda mútua i autoajuda a malalts crònics
(base 2, punt 4.d. Les
activitats exercides
per l’entitat no s’enquadren en les línies
exposades en la base 4.
ANEXO II
Relación de solicitudes excluidas (Orden 8/2014, de 25 de julio,
de la Conselleria de Sanidad, por la que se convoca y se aprueban
las bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar programas de
ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades
sin animo de lucro de enfermos, familiares de los mismos o voluntariado, para el ejercicio 2014).
Expediente
Asociacion
CIF
Causa de exclusión
Asociación Familiares de
Falta certificado de Uti168/2014 Enfermos Mentales AFEM G97672059 lidad Pública o solicitud
Altiplano
según base 7.l
ANEMONA Grupo de
Falta certificado de UtiAutoayuda Para Mujeres
183/2014
G53640850 lidad Pública o solicicon Cáncer de Mama de la
tud según base 7.l
Marina Baixa
Falta: Anexo IV, base
Asociación de Familiares
7.e. Certificado de Uti231/2014 y Enfermos Mentales de la G97969109
lidad Pública o solicitud
Serrania
base 7.l
No tener como fines
institucionales, recogidos en sus estatutos, la
realización de actividades de ayuda mutua y
Fundación Mediterránea de
autoayuda a enfermos
355/2014
G12842712
Estudios en Tabaquismo
crónicos (base 2 punto
4, d. Las actividades
desarrolladas por la
entidad, no se encuadran en las líneas expuestas en la base 4.
Num. 7392 / 30.10.2014
380/2014
Asociación Valenciana
G46963807
Operados de Laringe
Associació de Familiars de
418/2014 Malalts d’Alzheimer de la G98445042
Pobla de Vallbona
F ed er ació n d e D ep o r420/2014 tes Adaptados de la CV G96088026
(FESA)
421/2014
Asociación Domus Pacis,
G46100228
Casal de la Pau
Asociación de Afectados de
422/2014 Fibromialgia de la Foia de G53937322
Castalla
Associació de Familiars
423/2014 Residents amb Discapacitat G12612685
(AFARE)
25836
Falta: el certificat
acreditatiu de l’acord
adoptat per l’òrgan
competent, base 7.a; la
memòria del programa
objecte de subvenció,
base 7.b; el certificat
d’utilitat pública o la
soŀlicitud, base 7.l
Falta: la memòria de
l’any 2013, base 7.d;
el certificat d’utilitat
pública o la soŀlicitud,
base 7.l
El programa presentat
es troba comprés entre
els contractes regulats
en la Llei 30/2007, de
Contractes del Sector
Públic.
No tindre com a fins
institucionals, arreplegats en els seus
estatuts, la realització
d’activitats d’ajuda
mútua i autoajuda a
malalts crònics (base
2, punt 4.d). Les activitats exercides per
l’entitat no s’enquadren en les línies exposades en la base 4.
Falta: la memòria de
l’any 2013, base 7.d;
el full de manteniment
de tercers, base 7.g;
el certificat d’utilitat
pública o la soŀlicitud,
base 7.l
Falta: la memòria de
l’any 2013, base 7.d;
l’annex IV, base 7.e;
el certificat d’utilitat
pública o la soŀlicitud,
base 7.l
Falta: Certificado acreditativo del acuerdo
adoptado por el órgano
compentente, base 7.a.
Asociación Valenciana Ope380/2014
G46963807 Memoria del programa
rados de Laringe
objeto de subvención,
base 7.b. Certificado de
Utilidad Pública o solicitud base 7.l
Falta: Memoria del año
Associació de Familiars de
2013, base 7.d. Certifi418/2014 Malalts d’Alzheimer de la G98445042 cado de Utilidad PúbliPobla de Vallbona
ca o solicitud base 7.l)
El programa presentado
se encuentra comprenFederación de Deportes
dido entre los contratos
G96088026
420/2014
Adaptados de la CV (FESA)
regulados en la Ley
30/2007, de Contratos
del Sector Público.
No tener como fines
institucionales, recogidos en sus estatutos, la
realización de actividades de ayuda mutua y
autoayuda a enfermos
Asociación DOMUS PACIS
421/2014
G46100228 crónicos (base 2 punto
CASAL DE LA PAU
4.d Las actividades
desarrolladas por la
entidad, no se encuadran en las líneas expuestas en la Base 4.
Falta: Memoria del año
2013, base 7.d. Hoja de
Asociación de Afectados de
mantenimiento de terce422/2014 Fibromialgia de la Foia de G53937322
ros, base 7.g. CertificaCastalla
do de Utilidad Pública o
solicitud base 7.l
Falta: Memoria del año
2013, base 7.d. Anexo
Associació de Familiars
IV, base 7.e. Certifica423/2014 Residents amb Discapacitat G12612685
do de Utilidad Pública
(AFARE)
o solicitud base 7.l
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
25837
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
RESOLUCIÓ de 28 d’octubre de 2014, de la directora
general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les
Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni de
col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme i
l’Ajuntament de Moixent per a l’establiment d’una Oficina
d’Informació Turística, que es denominarà «Tourist Info
Moixent». [2014/9823]
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2014, de la Directora
General del Secretariado del Consell y Relaciones con Les
Corts, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme
y el Ayuntamiento de Mogente para el establecimiento de
una Oficina de Información Turística, que se denominará
«Tourist Info Moixent». [2014/9823]
L’Agència Valenciana del Turisme i l’Ajuntament de Moixent han
subscrit, prèvia tramitació reglamentària, el dia 20 d’agost de 2014, el
conveni de col·laboració per a l’establiment d’una Oficina d’Informació Turística, que es denominarà «Tourist Info Moixent», ubicada en
l’esmentat municipi, que quedarà integrada en la Xarxa Tourist Info de
la Generalitat.
En compliment del que establix l’article 111.3 de la Llei 8/2010, de
23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, procedix la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l’esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de
Convenis de la Generalitat amb el número 1057/2014 i que figura com
a annex d’esta resolució.
La Agència Valenciana del Turisme y el Ayuntamiento de Mogente han suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 20 de agosto
de 2014, el Convenio de colaboración para el establecimiento de una
Oficina de Información Turística, que se denominará «Tourist Info
Mogente», ubicada en dicho municipio, que quedará integrada en la
Red Tourist Info de la Generalitat.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 111.3 de la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana, procede la publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana de dicho Convenio, que ha quedado inscrito en
el Registro de Convenios de la Generalitat con el número 1057/2014 y
que figura como anexo de esta resolución.
València, 28 d’octubre de 2014.– La directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts: Marta Martí Arador.
Valencia, 28 de octubre de 2014.– La directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les Corts: Marta Martí Arador
A la ciutat de València, 20 d’agost de 2014
Reunits
D’una part, Máximo Buch Torralva, conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat, i President de l’Agència
Valenciana del Turisme, que intervé en nom i representació d’aquesta
última, Entitat de Dret Públic subjecta a la Generalitat, amb personalitat
jurídica pròpia, i que es regula pel que disposa l’article 67 de la Llei
3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat
Valenciana, i pel que disposa el Decret 209/2004, de 8 d’octubre, del
Consell de la Generalitat pel qual s’aprova el Reglament de l’Agència
Valenciana del Turisme i en l’article 4 del Decret 193/2013, de 20 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i funcional de la
Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. El domicili
de la referida Entitat de Dret Públic, a efectes del present document,
és el siti a València, carrer Castán Tobeñas, 77, ciutat administrativa 9
d’Octubre, Torre 2, planta 3.
En la Ciudad de Valencia, a 20 de agosto de 2014
La seua legitimació i representació per a este acte es deriva de la
seua condició de conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, d’acord amb el que establix l’article 2 del Decret 20/2012, de 7
de desembre, del President de la Generalitat pel qual s’anomenen consellers, secretari i portaveu del Consell, i a qui correspon ostentar la
presidència de la citada Agència Valenciana del Turisme, d’acord amb
el que estableix el número 1 de l’article 5 del referit Decret 209/2004,
de 8 d’octubre, estant facultat per a aquest acte en virtut del que disposa
la lletra e del número 2 del citat article 5.
D’altra, Vicente Dubal Bon, alcalde-president de l’Ajuntament de
Moixent, província de Valéncia, que intervé en nom i representació de
l’Ajuntament de Moixent. La seua legitimació i representació per a
aquest acte deriva de la condició d’Alcalde-President de l’esmentada
corporació, i de l’acord adoptat pel Ple del mencionat Ajuntament en
data 11 de juny de 2014.
Tots els compareixents
Reunidos
De una parte, Máximo Buch Torralva, conseller de Economía,
Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat, y Presidente de la Agència Valenciana del Turisme, que interviene en nombre y representación
de esta última, Entidad de Derecho Público sujeta a la Generalitat, con
personalidad jurídica propia, y que se regula por lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de Turismo
de la Comunitat Valenciana, y por lo dispuesto en el Decreto 209/2004,
de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat por el que se aprueba
el Reglamento de la Agència Valenciana del Turisme y en el artículo 4 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economia.
Industria, Turismo y Empleo. El domicilio de la referida Entidad de
Derecho Público, a efectos del presente documento, es el sito en Valencia, calle Castán Tobeñas, 77, ciudad administrativa 9 d’Octubre, Torre
2, planta 3.
Su legitimación y representación para este acto se deriva de su
condición de conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, de
acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Decreto 20/2012, de 7 de
diciembre, del President de la Generalitat por el que se nombran consellers, secretario y portavoz del Consell, y a quien corresponde ostentar
la presidencia de la citada Agéncia Valenciana del Turisme, de acuerdo
con lo establecido en el número 1 del artículo 5 del referido Decreto
209/2004, de 8 de octubre, estando facultado para este acto en virtud de
lo dispuesto en la letra e del número 2 del citado artículo 5
De otra, Vicente Dubal Bon, alcalde-presidente del Ayuntamiento de
Moixent, provincia de Valencia, que interviene en nombre y representación del Ayuntamiento de Moixent. Su legitimación y representación
para este acto se deriva de su condición y cargo de alcalde-presidente
de la referida Corporación, y del Acuerdo adoptado por el Pleno del
referido Ayuntamiento en fecha 11 de junio de 2014.
Todos los comparecientes,
Exposen
I. Que constitueix la finalitat de l’Agència Valenciana del Turisme,
entre altres aspectes, l’execució, la coordinació i l’impuls d’accions de
promoció i desenvolupament del sector turístic, a la Comunitat Valenciana, i potenciar l’esmentada oferta, mitjançant el suport a la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic de la Comunitat
Valenciana, i en general la realització de les activitats necessàries per
a una millor promoció de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Exponen
I. Que constituye la finalidad de la Agència Valenciana del Turisme,
entre otros aspectos, la ejecución coordinación e impulso de acciones de
promoción y desarrollo del sector turístico, en la Comunitat Valenciana, potenciando dicha oferta, mediante el apoyo a la comercialización,
información y difusión del producto turístico de la Comunitat Valenciana, y en general la realización de las actividades necesarias para una
mejor promoción de la oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Num. 7392 / 30.10.2014
D’acord amb l’esmentada finalitat, l’Agència Valenciana del Turisme té aprovats entre els seus plans per a l’any 2014, la línia d’actuació
corresponent a la Xarxa d’Oficines d’Informació Turística, destinada al
manteniment i ampliació d’una xarxa d’aquestes característiques, que
siga homogènia quant a la seua cobertura, contingut informatiu, instruments de suport i mecanismes interactius d’aquesta, per tal d’oferir al
visitant de la Comunitat Valenciana un conjunt integral de serveis, amb
la finalitat de millorar el grau de satisfacció dels turistes i la comunicació i difusió dels productes turístics de la Comunitat Valenciana.
II. Que l’Agència Valenciana del Turisme té la disposició de col·
laborar amb l’Ajuntament de Moixent, per a la instal·lació d’una oficina d’Informació Turística de les anteriorment descrites i anomenades
«Tourist Info,» que en el present cas s’anomenarà «Tourist Info Moixent», per considerar-se de gran interés la dita actuació, en consideració
tant a la gran oferta turística de Moixent, com al potencial turístic de
l’esmentada població.
III. Que l’Ajuntament de Moixent, té interés en disposar d’una
Oficina d’Informació Turística que s’anomenarà «Tourist Info Moixent», per la qual cosa ha sol·licitat la col·laboració, en els aspectes
que després s’expressaran, de l’Agència Valenciana del Turisme, i està
disposat a assumir els compromisos i les obligacions que més avant
s’estableixen.
A aquests efectes, ambdues parts coincideixen en l’atorgament
d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Valenciana del Turisme
i l’Ajuntament de Moixent com a instrument idoni d’articulació de les
condicions en les quals es realitzarà la col·laboració de les descrites
actuacions.
Per l’exposat, les parts es reconeixen capacitat legal suficient per a
aquest acte, i en la representació que ostenten, lliure i espontàniament
ACORDEN
Primer. L’Agència Valenciana del Turisme es compromet a prestar
la seua col·laboració a l’Ajuntament de Moixent, en el desenvolupament del Programa de la Xarxa Tourist Info, i coopera a l’establiment
d’una Oficina d’Informació Turística que s’anomenarà «Tourist Info
Moixent», emplaçada a Moixent, que quedarà integrada en la Xarxa
Tourist Info de la Generalitat. Aquest programa té com a finalitat oferir
un ampli servei d’informació de l’oferta turística del municipi de, com
també del conjunt de productes turístics de la Comunitat Valenciana.
A aquests efectes l’Ajuntament facilitarà la instal·lació de l’Oficina
d’Informació Turística en un local que tinga les condicions adequades
per a això, i fins i tot haurà de suportar al seu càrrec, si escau, els costos
d’adaptació del local, d’acord amb el que estableix el punt 1 del document que com a annex núm. 1 s’adjunta al present conveni.
Segon. La col·laboració a prestar per l’Agència Valenciana del
Turisme, derivada d’aquest conveni, es refereix a l’oficina «Tourist Info
Moixent», emplaçada a l’esmentat municipi, al carrer Gabriel Vila, 7.
No obstant això, l’objecte del conveni podrà ser ampliat a altres oficines d’informació turística o punts d’informació temporal municipals,
sempre que hi haja acord exprés i escrit entre ambdues parts, mitjançant
acords annexos de desenvolupament del present conveni.
Tercer. La col·laboració a prestar per l’Agència Valenciana del
Turisme es fonamenta, no respecte d’una infraestructura merament
material, sinó també en dotar l’oficina «Tourist Info Moixent», objecte
del present conveni, de les tecnologies adequades per al desenvolupament efectiu de les bases de dades turístiques, en col·laboració amb
l’Agència Valenciana del Turisme, l’accés efectiu als sistemes d’informació de l’Agència Valenciana del Turisme, l’intercanvi i la comunicació en les seues respectives funcions entre les diferents oficines de
la Xarxa Tourist Info, com també en la formació del personal tècnic i
informador.
En concret l’Agència Valenciana del Turisme, es compromet a prestar col·laboració i ajuda de la forma que a continuació es determina:
A) Aportant, mitjançant la corresponent cessió d’ús, la imatge i la
decoració íntegra de l’Oficina pel que fa a mobiliari, retolació, cartelle-
25838
De acuerdo con la referida finalidad, la Agència Valenciana del
Turisme tiene aprobados entre sus planes para el año 2014, la línea
de actuación correspondiente a la Red de Oficinas de Información
Turística, destinada al mantenimiento y ampliación de una Red de tales
características, que sea homogénea en cuanto a su cobertura, contenido
informativo, instrumentos de soporte y mecanismos interactivos de la
misma, con el objetivo de ofrecer al visitante de la Comunitat Valenciana un conjunto integral de servicios, con la finalidad de mejorar el
grado de satisfacción de los turistas y la comunicación y difusión de los
productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
II. Que la Agència Valenciana del Turisme tiene la disposición de
colaborar con el Ayuntamiento de Moixent, para la instalación de una
oficina de Información Turística, de las anteriormente descritas y denominadas «Tourist Info», que en el presente caso se denominará «Tourist
Info Moixent», por cuanto considera de gran interés dicha actuación,
en consideración tanto a la gran oferta turística de Moixent, como al
potencial turístico de la referida población.
III. Que el Ayuntamiento de Moixent, tiene interés en disponer de
una Oficina de Información Turística, que se denominará «Tourist Info
Moixent», por lo que ha solicitado la colaboración, en los aspectos que
luego se dirá de la Agència Valenciana del Turisme, estando dispuesto a
asumir los compromisos y obligaciones que más adelante se establecen.
A tales efectos, ambas partes, coinciden como instrumento idóneo
de articulación de las condiciones en que se va a realizar la colaboración
de las descritas actuaciones, el otorgamiento de un convenio de colaboración entre la Agència Valenciana del Turisme, y el Ayuntamiento de
Moixent.
Por lo expuesto, las partes, reconociéndose capacidad legal suficiente para este acto, y en la representación que ostentan, libre y espontáneamente,
ACUERDAN
Primero. La Agència Valenciana del Turisme se compromete a
prestar su colaboración al Ayuntamiento de Moixent, en el desarrollo
del Programa de la Tourist Info, cooperando al establecimiento de una
Oficina de Información Turística, que se denominará «Tourist Info
Moixent», ubicada en Moixent, que quedará integrada en la Red Tourist
Info de la Generalitat. Dicho programa tiene por finalidad, ofrecer un
amplio servicio de información de la oferta turística del municipio de,
así como del conjunto de productos turísticos de la Comunitat Valenciana.
A estos efectos el Ayuntamiento facilitará la instalación de la Oficina de Información Turística en un local que reúna las condiciones
adecuadas para ello, debiendo incluso soportar a su cargo, en su caso,
los costes de adaptación del local, conforme se establece en el punto
1 del Documento que como Anexo número 1 se incorpora al presente
Convenio.
Segundo. La colaboración a prestar por la Agència Valenciana del
Turisme, derivada del presente convenio, se refiere a la oficina «Tourist
Info Moixent», sita en el referido municipio, en la calle Gabriel Vila, 7.
Ello sin embargo, el objeto del presente convenio podrá ser ampliado a otras oficinas de información turística o puntos de información
temporal municipales, siempre que medie acuerdo expreso y escrito
entre ambas partes, mediante acuerdos anexos de desarrollo del presente
convenio.
Tercero. La colaboración a prestar por la Agència Valenciana del
Turisme, se fundamenta, no respecto a una infraestructura meramente
material, sino tambiénen en dotar a la oficina «Tourist Info Moixent»,
objeto del presente convenio, de las tecnologías adecuadas para el efectivo desarrollo de las Bases de Datos Turísticas, en colaboración con la
Agència Valenciana del Turisme, el acceso efectivo a los sistemas de
información de la Agència Valenciana del Turisme, el intercambio y
comunicación en sus respectivas funciones entre las distintas Oficinas
de la Red Tourist Info, así como en la formación del personal técnico
e informador.
En concreto la Agència Valenciana del Turisme, se compromete
a prestar su colaboración y ayuda de la forma que a continuación se
determina:
A) Aportando, mediante la correspondiente cesión de uso, la imagen y decoración íntegra de la Oficina en lo que respecta a mobiliario,
Num. 7392 / 30.10.2014
25839
ria, suports de material informatiu, material de promoció, i de la infraestructura informàtica.
Per a dur a terme l’esmentada cessió es formalitzarà l’acte jurídic tal
com preveuen els articles 90 i següents de la Llei 14/2003, de 10 d’abril,
de Patrimoni de la Generalitat, previ informe del departament del qual
depenen els béns, i valoració dels mateixos.
La mencionada imatge en el seu conjunt respon al criteri homologat
de la «Xarxa d’Oficines d’Informació Turística de la Generalitat-Tourist
Info» conforme figura en el document que com a annex núm. 1 s’incorpora al present conveni.
El mobiliari, la decoració, la infraestructura informàtica i altres elements no consumibles, objecte de la cessió d’ús a favor de l’Ajuntament
de Moixent, hauran de ser objecte d’inventari, i l’Ajuntament haurà
d’atorgar una acta d’entrega d’aquests elements.
B) Posant a disposició de l’Oficina «Tourist Info Moixent», les
bases de dades i la informació turística de caràcter públic i no afectades
per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal de què desposa l’Agència Valenciana del Turisme,
tant en suport informàtic com documental.
C) Possibilitant l’acció coordinada de l’Oficina «Tourist Info Moixent», amb la resta de les Oficines dela Xarxa Tourist Info de la Generalitat, mitjançant les visites periòdiques del coordinador designat per
l’Agència Valenciana del Turisme per a aquests fins.
D) Col·laborant en la determinació del perfil professional del personal que preste els seus serveis en l’esmentada oficina, i també en la
formació i el reciclatge professional d’aquest, mitjançant l’impuls de
cursos, convocatòries de borses de formació i altres accions. En aquest
sentit l’Agència Valenciana del Turisme haurà d’estar present en les
proves de selecció de personal de referència.
E) Recolzant i millorant la qualitat dels suports informatius realitzats per l’Ajuntament de Moixent per promocionar l’oferta turística
local, mitjançant la coordinació i l’assessorament tècnic per a la realització de publicacions, material gràfic i audiovisual.
F) Suport i millora de la gestió de la qualitat, com estratègia bàsica
del servici que oferixen les oficines «Tourist Info», i aportar les ferramentes i els procediments per a la millora contínua dels processos i
l’aplicació de criteris d’excel·lència en l’atenció al turista de
.
Per a això, l’Agència Valenciana del Turisme posarà a disposició
de les oficines objecte del present conveni els procediments de qualitat,
les ferramentes estadístiques i els estudis de satisfacció de la Xarxa
Tourist Info.
rotulación, cartelería, soportes de material informativo, material de promoción, e infraestructura informática.
Para llevar a cabo dicha cesión se formalizará el acto jurídico tal
como prevén los artículos 90 y siguientes de la Ley 14/2003, de 10 de
abril, de Patrimonio de la Generalitat, previo informe del departamento
del que dependen los bienes, y valoración de los mismos.
Dicha imagen en su conjunto responde al criterio homologado de
la «Red de Oficinas de Información Turística de la Generalitat-Tourist
Info», conforme figura en el Documento que como Anexo número 1, se
incorpora al presente Convenio.
El mobiliario, decoración, y demás elementos no consumibles, objeto de la cesión de uso a favor del Ayuntamiento de Moixent, deberán
ser objeto de inventario, debiéndose otorgar un acta de entrega por el
Ayuntamiento de tales elementos.
B) Poniendo a disposición de la Oficina «Tourist Info Moixent», las
bases de datos e información turística de carácter público y no afectadas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal de las que dispone la Agència Valenciana del
Turisme, tanto en soporte informático como documental.
C) Posibilitando la acción coordinada de la Oficina «Tourist Info
Moixent», con el resto de las oficinas de la Red de la Generalitat, a través de las visitas periódicas del Coordinador designado por la Agència
Valenciana del Turisme para estos fines.
D) Colaborando en la determinación del perfil profesional del personal que preste sus servicios en la citada oficina, así como en la formación y reciclaje profesional del mismo, mediante el impulso de cursos,
convocatorias de becas de formación y otras acciones. En este sentido,
la Agència Valenciana del Turisme, deberá estar presente en las pruebas
de selección del referido personal.
E) Apoyando y mejorando la calidad de los soportes informativos
realizados por el Ayuntamiento de Moixent para promocionar la oferta
turística local, mediante la coordinación y asesoramiento técnico para la
realización de publicaciones, material gráfico y audiovisual.
F) Apoyo y mejora de la gestión de la calidad, como estrategia
básica del servicio que ofrecen las Oficinas «Tourist Info», aportando
herramientas y procedimientos para la mejora continua de los procesos
y la aplicación de criterios de excelencia en la atención al turista de .
Para ello, la Agència Valenciana del Turisme pondrá a disposición
de las oficinas objeto del presente convenio los procedimientos de calidad, las herramientas estadísticas y los estudios de satisfacción de la
Red Tourist Info.
Quart
Per altra banda, l’Ajuntament de Moixent, al integrar-se a la Xarxa
Tourist Info, es compromet a:
A) Sostindre econòmica i materialment l’esmentada Oficina «Tourist Info Moixent», i haurà d’afrontar la totalitat de despeses corrents i
del personal necessari per a l’adequat funcionament de l’Oficina.
B) Procurar, en tot moment la qualitat en la prestació dels serveis
per part de l’Oficina, amb un horari de funcionament i atenció al públic
de caràcter flexible i perfectament adaptat al que amb caràcter general
està establert pel conjunt de la Xarxa d’Oficines d’Informació Turística
de la Generalitat.
C) Disposar de personal al front de l’Oficina Tourist Info Moixent,
amb un perfil professional adequat i amb l’estabilitat laboral suficient
per donar continuïtat a les diverses tasques que es fan a l’Oficina Tourist
Info Moixent, tot això respectant l’autonomia de l’Ajuntament en la
seua política de contractació de personal.
D) Concedir tots els permisos escaients al personal de l’Oficina
Tourist Info per poder assistir als diferents cursos de formació i reciclatge que programe l’Agència Valenciana del Turisme.
E) Mantenir la imatge de l’Oficina «Tourist Info Moixent», d’acord
amb la resta de la Xarxa Tourist Info de la Generalitat. S’entén comprés
en el concepte d’imatge, els elements decoratius, els uniformes del personal, el material d’informació, els rètols, etc. L’Ajuntament haurà de
comunicar a l’Agència Valenciana del Turisme qualsevol deteriorament
o menyscabament que es produïsca en el mobiliari i altre material subministrat per l’Agència Valenciana del Turisme. Haurà de ser objecte
de consulta, també amb l’Agència Valenciana del Turisme qualsevol
material o suport d’informació o publicitat que haja de ser distribuït en
l’esmentada Oficina de Turisme.
Cuarto
Por otra parte, el Ayuntamiento de Moixent, al integrarse en la Red
Tourist Info, se compromete a:
A) Sostener económica y materialmente la referida Oficina «Tourist
Info Moixent», debiendo afrontar la totalidad de gastos corrientes y del
personal necesario para el adecuado funcionamiento de la oficina.
B) Procurar en todo momento la calidad en la prestación de los
servicios por parte de la Oficina, con un horario de funcionamiento y
atención al público de carácter flexible y perfectamente adaptado al
que con carácter general está establecido para el conjunto de la Red de
Oficinas de Información Turística de la Generalitat.
C) Disponer de personal al frente de la Oficina Tourist Info
Moixent, con el perfil profesional adecuado, y con la estabilidad laboral suficiente para dar continuidad a las labores de diferente índole de
la Oficina Tourist Info Moixent, todo ello respetando la autonomía del
Ayuntamiento en su política de contratación de personal.
D) Conceder los permisos oportunos al personal de la Oficina
Tourist Info para asistir a los diferentes cursos de formación y reciclaje
que programe la Agència Valenciana del Turisme
E) Mantener la imagen de la Oficina «Tourist Info Moixent» acorde
con la imagen del resto de la Red Tourist Info de la Generalitat. Se
entiende comprendido en el concepto de imagen los elementos decorativos, uniformes del personal, material de información, rótulos, etc. El
Ayuntamiento, deberá comunicar a la Agència Valenciana del Turisme
cualquier deterioro o menoscabo que se produzca en el mobiliario y
demás material suministrado por la Agència Valenciana del Turisme.
Deberá ser objeto de consulta, también con la Agència Valenciana del
Turisme cualquier material o soporte de información o publicidad que
haya de ser distribuido en la citada Oficina de Turismo.
Num. 7392 / 30.10.2014
F) Consultar igualment amb l’Agència Valenciana del Turisme, amb
el seu corresponent vist i plau, la instal·lació, utilització i manteniment
de qualsevol altra base de dades distinta o eina informàtica que la substituïsca, independentment de l’àmbit territorial que comprenga, i que
requerisca l’ús dels propis equips informàtics cedits per l’Agència.
G) Tenir a disposició dels turistes que visiten el municipi de Moixent informació de tots el destins de la Comunitat Valenciana i col·
laborar amb l’Agència Valenciana del Turisme en el manteniment del
sistemes d’informació turística.
H) Facilitar les accions necessàries per a la senyalització d’accés de
l’Oficina «Tourist Info Moixent».
I) Participar en els objectius de qualitat de la Xarxa Toursit Info,
així com en els seus sistemes d’arreplegada i intercanvi d’informació
estadística, estudis, avaluació del servici, etc.
Cinqué
Si l’acompliment per part de l’Agència Valenciana del Turisme de
les obligacions contemplades a l’Acord Tercer, apartat A, del present
Conveni, portaren aparellades la realització d’obra civil en l’Oficina i
no poguera ser assumida per l’Ajuntament, aquesta podrà ser escomesa
per l’Agència a càrrec dels seus pressupostos, sempre que dispose de
partida consignada a tal efecte. En qualsevol cas, es tractarà sempre
d’obra menor, entesa aquesta com a obres de manteniment, acondicionament, consolidació i obres puntuals, així mateix segons el significat
d’aquestes que s’estableix a les Normes Urbanístiques del PGOU i les
ordenances municipals concordants, i sempre que no afecten elements
estructurals de l’edifici. L’Ajuntament de Moixent es compromet a facilitar tots aquells permisos o llicències necessaris per a la realització
de les obres, ja siguen aquestos competència seua o d’altre organisme
públic o privat, fent-se càrrec de quantes despeses es generen en concepte d’impostos, taxes, arbitris o exaccions de qualsevol natura.
En aquest supost, al finalitzar les obres, es formalitzarà l’acte jurídic
de la cessió, que preveu la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat, acompanyada d’un inventari valorat dels bens la
qual propietat es transfereix, posteriorment es complimentarà l’escaient
Acta d’Entrega de cessió per part de l’Agència Valenciana del Turisme
a l’Ajuntament de Moixent d’aquells elements ocasionats amb motiu
de les obres de reforma i decoració del local, així com aquells inclosos
dins el mobiliari; quedant subrogat l’Ajuntament de Moixent en el lloc
de l’Agència Valenciana del Turisme en l’exercici de qualsevol accions,
reclamacions o indemnitzacions que pogueren correspondre front al
contractista o contractistes. Així mateix l’Ajuntament de Moixent
es subrogarà en el lloc de l’Agència en qualsevol dret que li puga correspondre front al contractista o contractistes.
Sisé
Aquest conveni tindrà durada indefinida, encara que es podrà modificar o resoldre per acord d’ambdues parts, o a instància de l’Agència
Valenciana del Turisme per incompliment per part de l’Ajuntament de
les estipulacions previstes al mateix.
També es podrà resoldre a instàncies d’una sola de les parts, amb
un preavís de tres mesos per a donar per finalitzat el present Conveni.
25840
F) Consultar, igualmente, con la Agència Valenciana del Turisme,
con su correspondiente visto bueno, la instalación, utilización y mantenimiento de cualquier otra base de datos turísticos distinta o herramienta
informática que las sustituya, independientemente del ámbito territorial
que comprenda, que requiera del uso de los propios equipos informáticos que se cedan por la Agència.
G) Tener a disposición de los turistas que visitan el municipio de
Moixent información de todos los destinos de la Comunitat Valenciana
y a colaborar con la Agència Valenciana del Turisme en el mantenimiento de los sistemas de información turística.
H) Facilitar las acciones necesarias para la señalización de acceso
de la Oficina «Tourist Info Moixent».
I) Participar en los objetivos de calidad de la Red Toursit Info, así
como en sus sistemas de recogida e intercambio de información estadística, estudios, evaluación del servicio, etc.
Quinto
Si el cumplimiento por parte de la Agència Valenciana del Turisme
de las obligaciones contempladas en el Acuerdo Tercero, apartado A,
del presente convenio, llevaran aparejadas la realización de obra civil
en la Oficina, y no pudiera ser asumida por el Ayuntamiento, esta podrá
ser acometida por la Agència, a cargo de sus presupuestos, siempre y
cuando haya partida consignada a tal efecto. En cualquier caso, se tratará siempre de obra menor, entendida esta como obras de mantenimiento,
acondicionamiento, consolidación y obras puntuales, asimismo según
el significado de las mismas establecido en las Normas Urbanísticas
del PGOU y las ordenanzas municipales concordantes, y siempre que
no se afecten elementos estructurales del edificio. El Ayuntamiento de
Moixent se compromete a facilitar cuantos permisos o licencias sean
necesarios para la realización de las obras, sean competencia suya o de
otro organismo público o privado, corriendo por su cuenta cuantos gastos se generen en concepto de impuestos, tasas, arbitrios o exacciones
de cualquier naturaleza.
En este supuesto, tras la finalización de las obras, se formalizará
el acto jurídico de cesión, que prevé la Ley 14/2003, de 10 de abril,
de Patrimonio de la Generalitat, junto con un inventario valorado de
los bienes que se ceden; posteriormente se cumplimentará la oportuna Acta de entrega de cesión por parte de la Agencia Valenciana del
Turisme al Ayuntamiento de Moixent de los elementos ocasionados
con motivo de las obras de reforma y decoración de local, así como los
incluidos en el mobiliario; quedando subrogado el Ayuntamiento de
Moixent en el lugar de la Agència Valenciana del Turisme en el ejercicio de cualesquiera acciones, reclamaciones o indemnizaciones que
pudieran corresponder frente al contratista o contratistas. Asimismo
el Ayuntamiento de Moixent se subrogará en el lugar de la Agència en
cualquier derecho que a esta entidad le pudiera corresponder frente al
contratista o contratistas.
Les parts compareixents, en la representació que cadascuna ostenta,
una vegada llegit el present document, i en prova de conformitat amb
el contingut íntegre, el subscriuen i signen, per duplicat exemplar, en el
lloc i data al principi indicats.
Sexto
El presente convenio, tendrá duración indefinida, si bien podrá
modificarse o resolverse por acuerdo de ambas partes, o a instancia de
la Agencia Valenciana del Turisme por incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de las estipulaciones previstas en el mismo.
También podrá ser resuelto a instancias de una sola de las partes,
con un preaviso de tres meses para dar por finalizado el presente Convenio.
Las partes comparecientes en la representación que cada una ostenta, una vez leído el presente documento, y en prueba de conformidad
con su íntegro contenido, lo suscriben y firman, por duplicado ejemplar,
en el lugar y fecha al principio indicados.
Máximo Buch Torralva,
Conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de la Generalitat, i president de l’Agència Valenciana del Turisme
Máximo Buch Torralva,
Conseller de Economía, Industria, Turismoy Empleo de la Generalitat y presidente de la Agència Valenciana del Turisme
Vicente Dubal Bon,
Alcalde de Moixent
Vicente Dubal Bon,
Alcalde de Moixent
Num. 7392 / 30.10.2014
25841
ANNEX I
ANEXO I
1. Ubicació i espai
La ubicació de l’oficina tindrà en compte la capacitat de trànsit de
visitants, i també els punts d’alta concentració de públic.
L’oficina tindrà com a mínim 50 m² per a ús públic, bany i un
magatzem de 10 m². Els accessos per al públic han d’estar lliures de
barreres arquitectòniques. Així mateix, l’estructura arquitectònica, tan
interna con externa, del local designat per l’Ajuntament, ha d’estar en
perfectes condicions per a la immediata ocupació, i l’Agència Valenciana del Turisme no assumirà cap despesa derivada de la rehabilitació,
remodelació o millora d’aquest, amb l’ excepció de l’establert al Acord
Cinqué del cos del Conveni, en els terminis del mateix.
1. Ubicación y espacio.
La ubicación de la oficina tendrá en cuenta los aforos de tránsito de
visitantes, así como los puntos de alta concentración de público.
La oficina tendrá como mínimo 50 m² para uso público, aseos y un
almacén de 10 m². Los accesos para el público han de estar libres de
barreras arquitectónicas. Asimismo, la estructura arquitectónica, tanto
interna como externa, del local designado por el Ayuntamiento, ha de
estar en perfectas condiciones para su inmediata ocupación, no asumiendo la Agència Valenciana del Turisme ningún gasto derivado de la
rehabilitación, remodelación o mejora del mismo, con la salvedad hecha
de lo establecido en el acuerdo quinto del cuerpo del convenio, en los
términos del mismo.
2. Imatge corporativa externa de l’oficina.
Serà competència de l’Agència Valenciana del Turisme pel que fa
a elements homogenis, i es deixarà un espai per a la retolació pròpia
del municipi.
2. Imagen corporativa externa de la oficina.
Será competencia de la Agència Valenciana del Turisme, en cuanto
a elementos homogéneos, dejando un espacio para la rotulación propia
del municipio.
3. Senyalització interna i espai d’informació.
3.1. Senyalització interna:
Tauler/anunci intern, el disseny del qual és competència de l’Agència Valenciana del Turisme, com a element homogeni de la Xarxa d’Oficines d’Informació Turística.
3.2. Espai d’informació:
En els espais d’atenció i acollida o recepció del visitant, s’instal·laran suports que permeten la difusió de l’oferta turística del municipi i
de la resta de la Comunitat, diferenciant 3 tipus d’informació:
– Material editat per l’Agència Valenciana del Turisme referit al
conjunt de la Comunitat Valenciana.
– Material editat per l’Ajuntament y/o altres entitats locals que tinguen com objectiu difondre l’oferta turística del municipi i de la zona.
3. Señalización interna y espacio de información.
3.1. Señalización interna:
Panel/anuncio interno, cuyo diseño es competencia de la Agència
Valenciana del Turisme, como elemento homogéneo de la Red de Oficinas de Información Turística.
3.2. Espacio de información:
En las zonas de atención y acogida o recepción del visitante, se instalarán soportes que permitan la difusión de la oferta turística del municipio y del resto de la Comunitat, diferenciando 3 tipos de información:
– Material editado por la Agència Valenciana del Turisme referido
al conjunto de la Comunitat Valenciana.
– Material editado por el Ayuntamiento y/o otras entidades locales
que tengan como objetivo difundir la oferta turística del municipio y
de la zona.
– Material editado por las empresas privadas que aporten información sobre ofertas concretas de interés para los visitantes.
– Material editat per les empreses privades que aporten informació
sobre ofertes concretes d’interés per als visitants.
4. Uniformes del personal
Serà un element homogeni en el conjunt de la xarxa.
4. Uniformes personal.
Será un elemento homogéneo en el conjunto de la red.
5. Decoració general
Contindrà imatges generals de la Comunitat Valenciana i específiques del municipi en qüestió.
5. Decoración general.
Contendrá imágenes generales de la Comunitat Valenciana y específicas del municipio en cuestión.
6. Acta d’entrega; estat de l’oficina.
Es realitzarà un inventari del material que conté l’oficina, com
també l’alçament d’un acta d’entrega del dit material.
6. Acta de entrega; estado de la oficina.
Se realizará un inventario del material que contiene la oficina, así
como el levantamiento de un Acta de Entrega de dicho material.
7. Horaris d’assistència al públic
Estiu (de l’1 de juliol a l’1 d’octubre)*:
De dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.
Diumenge, de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.30 hores. Aquest horari
regirà també en Setmana Santa/Pasqua
Hivern*:
De dilluns a divendres, de 10.00 a 14:00 i de les 16.00 a 18.30
hores.
Dissabte i diumenge, de 10.00 a 14.00 hores.
7. Horarios de asistencia al público.
Verano (del 1 de julio al 1 de octubre)*:
De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.
Domingos, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas. Este
horario regirá también en Semana Santa/Pascua.
Invierno*:
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas
(*) Sense perjudici que l’Ajuntament de Moixent programe horaris
especials a causa de les temporades punta de recepció de visitants.
(*) Sin perjuicio de que el Ayuntamiento de Moixent programe
horarios especiales debido a las temporadas punta de recepción de visitantes.
Sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25842
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 20 d’octubre de 2014, de la directora
general d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per
la qual es concedixen els premis de la fase autonòmica de
la Comunitat Valenciana del XV Concurs Hispanoamericà
d’Ortografia de l’any 2014. [2014/9819]
RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la directora
general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística,
por la que se conceden los premios de la fase autonómica
de la Comunitat Valenciana del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014. [2014/9819]
Per Resolució de 9 de setembre de 2014, de la Direcció General
d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, es convoca la fase de
centre docent i la fase autonòmica de la Comunitat Valenciana del XV
Concurs Hispanoamericà d’Ortografia de l’any 2014 (DOCV 7362,
17.09.2014).
De conformitat amb el que disposa el resolc onze, punt u, de la
convocatòria de la fase autonòmica i d’acord amb la proposta del jurat
establit en el resolc segon, punt tercer, resolc:
Por Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Dirección General
de Innovación, Ordenación y Política Lingüística, se convoca la fase
de centro docente y la fase autonómica de la Comunitat Valenciana del
XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014 (DOCV
7362, 17.09.2014).
De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo segundo apartado
once punto uno de la convocatoria de la fase autonómica y de acuerdo
con la propuesta del jurado establecido en el resuelvo segundo apartado
tercero de la misma, resuelvo:
Primer
Concedir el primer premi a l’alumna Aida Cantalejo Benítez de
l’IES Honori Garcia, de Castelló.
Primero
Conceder el primer premio a la alumna Aida Cantalejo Benítez del
IES Honori Garcia, de Castellón.
Segon
Concedir el segon premi a l’alumna María Mauro Domingo de l’IES
La Serranía, de València.
Segundo
Conceder el segundo premio a la alumna María Mauro Domingo del
IES La Serranía, de Valencia.
Tercer
Designar com a representant de la Comunitat Valenciana en la fase
nacional del XV Concurs Hispanoamericà d’Ortografia en castellà de
l’any 2014, que se celebrarà a Madrid, l’alumna Aida Cantalejo Benítez,
i com a representant suplent l’alumna María Mauro Domingo.
Tercero
Designar como representante de la Comunitat Valenciana en la
fase nacional del XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía en
castellano del año 2014 que se celebrará en Madrid, a la alumna Aida
Cantalejo Benítez, y como representante suplente a la alumna María
Mauro Domingo.
Quart
El secretari o secretària de cada un dels centres docents de les alumnes mencionades consignarà la concessió d’estos premis en l’expedient
acadèmic de cada una d’elles.
Cuarto
El secretario o secretaria de cada uno de los centros docentes de
las referidas alumnas consignará la concesión de estos premios en el
expediente académico de cada una de ellas.
La present resolució produirà efecte l’endemà de ser publicada en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa,
les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant de
la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 107, 114 i
115 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
La presente resolución surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, las
personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Educación y Formación, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114
y 115 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
València, 20 d’octubre de 2014.– La directora general d’Innovació,
Ordenació i Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.
Valencia, 20 de octubre de 2014.– La directora general de Innovación, Ordenación y Política Lingüística: Beatriz Gascó Enríquez.
Num. 7392 / 30.10.2014
Audiència Provincial d’Alacant
25843
Audiencia Provincial de Alicante
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 163/2014. [2014/9667]
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 163/2014. [2014/9667]
Recurs d’apel·lació (LECN) número 163/2014-L
Dimana del juí verbal (desnonament per falta de pagament) número
001400/2012
Del Jutjat d’Instància número 3 de Dénia
Apel·lant: Gregal Inversions Financeres, SA.
Procurador: Vicente Jaime Sempere Sirera.
Lletrada: Eva María Pérez Pardo.
Apel·lats: Vicente Poquet Ginestar i Beatriz Blanquer Busse.
Procuradora: Verónica García Bailén.
Lletrada: Encarna Gil Martínez.
Inmaculada Rubio Sáenz, secretària judicial de la Secció Quinta de
l’Audiència Provincial d’Alacant, pel present edicte faig saber que en el
recurs d’apel·lació número 163/2014, tramitat en esta secció, s’ha dictat
sentència l’encapçalament i la dispositiva de la qual diuen així:
Recurso de apelación (LECN) número 163/2014-L
Dimana del juicio verbal (desahucio por falta de pago) número
001400/2012
Del Juzgado de Instancia número 3 de Dénia
Apelante: Gregal Inversions Financeres, SA.
Procurador: Vicente Jaime Sempere Sirera.
Letrada: Eva María Pérez Pardo.
Apelados: Vicente Poquet Ginestar y Beatriz Blanquer Busse.
Procuradora: Verónica García Bailén.
Letrada: Encarna Gil Martínez.
Inmaculada Rubio Sáenz, secretaria judicial de la Sección Quinta de
la Audiencia Provincial de Alicante, por el presente edicto hago saber
que en el recurso de apelación número 163/2014, tramitado en esta sección, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen así:
«President: José Luis Úbeda Mulero.
Magistrada: Visitación Pérez Serra.
Magistrada: M. Teresa Serra Abarca.
Alacant, 30 de setembre de 2014
La Secció Quinta de l’Audiència Provincial d’Alacant composta per
les magistrades abans citades i en nom del rei
ha dictat la següent:
Sentència número 275
En el recurs d’apel·lació interposat per la part demandant Gregal
Inversions Financeres, SA, representada pel procurador Vicente Jaime
Sempere Sirera i dirigida per la lletrada Eva María Pérez Pardo, davant
de la part apel·lada, la codemandada Beatriz Blanquer Busse, representada per la procuradora Verónica García Bailén i dirigida per la lletrada
Encarna Gil Martínez, i també, com a apel·lada, la part codemandada
Vicente Poquet Ginestar, declarat en situació de rebel·lia processal en
la primera instància, contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera
Instància número 3 de Dénia, havent sigut ponent el magistrat José Luis
Úbeda Mulero.
Dispositiva
Estime el recurs d’apel·lació interposat per Gregal Inversions Financeres, SA, contra la sentència dictada amb data 24 d’octubre de 2013
en el procediment de juí verbal número 1400/2012, tramitat davant del
Jutjat de Primera Instància número 3 de Dénia, confirmem esta resolució, amb la imposició expressa a l’apel·lant de les costes processals produïdes en esta alçada. S’acorda la pèrdua del depòsit constituït d’acord
amb la Llei 1/2009, de 3 de novembre, i disposició addicional 15a de la
Llei Orgànica del Poder Judicial.»
«Presidente: José Luis Úbeda Mulero.
Magistrada: Visitación Pérez Serra.
Magistrada: M.ª Teresa Serra Abarca.
Alicante, 30 de septiembre de 2014
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por las magistradas antes citadas y en nombre del rey
ha dictado la siguiente:
Sentencia número 275
En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Gregal Inversions Financeres, SA, representada por el procurador Vicente
Jaime Sempere Sirera y dirigida por la letrada Eva María Pérez Pardo,
frente a la parte apelada, la codemandada Beatriz Blanquer Busse,
representada por la procuradora Verónica García Bailén y dirigida por
la letrada Encarna Gil Martínez, y también, como apelada, la parte codemandada Vicente Poquet Ginestar, declarado en situación de rebeldía
procesal en la primera instancia, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Dénia, habiendo sido ponente
el magistrado José Luis Úbeda Mulero.
Fallo
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Gregal Inversions Financeres, SA, contra la sentencia dictada con fecha
24 de octubre de 2013 en el procedimiento de juicio verbal número
1400/2012, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Dénia, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición a la apelante de las costas procesales causadas en esta
alzada. Se acuerda la pérdida del depósito constituido con arreglo a la
Ley 1/2009, de 3 de noviembre, y disposición adicional 15.ª de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.»
I perquè conste i servisca de notificació en la forma deguda al
litigant, declarat en rebel·lia i en parador desconegut, Vicente Poquet
Ginestar, es publica este edicte, i se li advertix que, en contra de l’esmentada resolució, pot interposar recursos de cassació i extraordinari
per infracció processal davant de la Sala Primera del Tribunal Suprem,
d’acord amb el que disposen, respectivament, els articles 477.2.3 i 469
i disposició final 16a de la Llei d’Enjudiciament Civil, que podrà preparar per escrit davant d’esta secció de l’Audiència en el termini de cinc
dies, comptadors des de la notificació.
Y para que conste y sirva de notificación en forma al litigante declarado en rebeldía y en ignorado paradero, Vicente Poquet Ginestar, se
publica el presente, advirtiéndose a la parte que, contra dicha resolución, cabe interponer recursos de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, con arreglo a
lo dispuesto respectivamente en los artículos 477.2.3 y 469 y disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que podrán prepararse
por escrito ante esta sección de la Audiencia en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación.
Alacant, 6 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Inmaculada
Rubio Sáenz.
Alicante, 6 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Inmaculada
Rubio Sáenz.
Num. 7392 / 30.10.2014
Audiència Provincial de València
25844
Audiencia Provincial de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el rotlle d’apel·lació
número 562/2014. [2014/9673]
Notificación de la sentencia dictada en el rollo de apelación número 562/2014. [2014/9673]
Recurs d’apel·lació (LECN) número 000562/2014-K
Prové del juí ordinari número 001001/2013
Del Jutjat de Primera Instància número 27 de València
Román Rodríguez de Albaladejo, secretari judicial de la Secció
Novena de l’Audiència Provincial de València, mitjançant este edicte
faig saber que en virtut del que s’ha acordat per la resolució del dia de
hui, dictada en el rotlle d’apel·lació número 562/2014, que prové del juí
ordinari 1001/2013, seguit davant del Jutjat de Primera Instància número 27 de València, s’ha acordat notificar a la persona apel·lada que no
ha comparegut en esta alçada, que es dirà al final, la Sentència número
258/2014, de data 23 de setembre de 2014, dictada en el rotlle esmentat,
que té l’encapçalament i dispositiva com seguix:
Recurso de apelación (LECN) número 000562/2014-K
Dimana del juicio ordinario número 001001/2013
Del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Valencia
Román Rodríguez de Albaladejo, secretario judicial de la Sección
Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, por medio del presente
hago saber que en virtud de lo acordado por resolución del día de la
fecha, recaída en el rollo de apelación número 562/2014, dimanante del
juicio ordinario 1001/2013, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Valencia, se ha acordado notificar al apelado incomparecido en la presente alzada, que se dirá al final, la Sentencia número
258/2014, de fecha 23 de septiembre de 2014, dictada en el meritado
rollo, cuyo encabezamiento y fallo son como sigue:
«Encapçalament
La Secció Novena de la Audiència Provincial de València, sent
magistrada ponent María de Hoyos Flórez, ha vist este rotlle d’apel·lació número 562/2014, que prové de les actuacions de juí ordinari
1001/2013, promogudes davant del Jutjat de Primera Instància número 27 de València, entre les parts; d’una, com a demandat apel·lant,
Juan Carlos Pérez Masiá, representat per la procuradora Alicia Garrido Gámez i assistit pel lletrat José Safón Maciá; i d’una altra, com a
demandant apel·lat, Banco Popular Espanyol, SA, representat per la
procuradora María José Sanz Benlloch i assistit pel lletrat Armando
José Ballester Chacón; i d’una altra, com a demandat apel·lat, Clínica
Ciutat de les Arts i les Ciències, CB, en situació processal de rebel·lia.
Dispositiva
Desestimem el recurs d’apel·lació interposat per la representació
de Juan Carlos Pérez Masiá contra la Sentència de data 25 de març de
2014, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 27 de València, i
confirmem esta resolució, amb expressa imposició de les costes causades en esta alçada a la part apel·lant i amb pèrdua per esta del depòsit
constituït per a recórrer. No va ser constituït depòsit per a recórrer».
«Encabezamiento
Vistos por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, siendo magistrada ponente María de Hoyos Flórez, el presente
rollo de apelación número 562/2014, dimanante de los autos de juicio
ordinario 1001/2013, promovidos ante el Juzgado de Primera Instancia
número 27 de Valencia, entre partes; de una, como demandado apelante,
Juan Carlos Pérez Masiá, representado por la procuradora Alicia Garrido Gámez y asistido por el letrado José Safón Maciá; de otra, como
demandante apelado, Banco Popular Español, SA, representado por la
procuradora María José Sanz Benlloch y asistido por el letrado Armando José Ballester Chacón; y de otra, como demandado apelado, Clínica
Ciutat de les Arts i les Ciències, CB, en situación procesal de rebeldía.
Fallo
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Juan Carlos Pérez Masiá contra la sentencia de fecha 25 de
marzo de 2014, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 27
de Valencia, confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de
las costas causadas en esta alzada a la parte apelante y con pérdida por
esta del depósito constituido para recurrir. No fue constituido depósito
para recurrir.»
I perquè el que s’ha disposat es complisca i valga de notificació a
l’apel·lat que no ha comparegut en esta alçada, Clínica Ciutat de les Arts
i les Ciències, CB, amb la fixació prèvia d’este edicte al tauler d’anuncis
d’esta Secció Novena i la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, expedisc este edicte.
Y para que lo acordado tenga lugar y sirva de notificación al apelado incomparecido en esta alzada, Clínica Ciutat de les Arts i les Ciències, CB, previa fijación del presente en el tablón de anuncios de esta
Sección Novena y su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, libro y expido en el presente.
València, 23 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Román
Rodríguez de Albaladejo.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Román
Rodríguez de Albaladejo.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 5 de Sueca
25845
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 5 de Sueca
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment
d’adopció número 505/2013. [2014/9770]
Notificación del auto dictado en el procedimiento de
adopción número 505/2013. [2014/9770]
Adopció 505/2013
De: Jorge Vico Calero.
Procuradora: María Desamparados González-Ortuño.
Contra: José M. G. i el ministeri fiscal.
En el present procediment d’adopció seguit a instàncies de Jorge R.
C. contra J. M. G. i el ministeri fiscal s’ha dictat l’actuació que, literalment, és com seguix:
Adopción 505/2013
De: Jorge Vico Calero.
Procuradora: María Desamparados González-Ortuño.
Contra: José M. G. y el ministerio fiscal.
En el presente procedimiento de adopción seguido a instancia de
Jorge R. C. frente a J. M. G. y el ministerio fiscal se ha dictado el auto,
cuyo tenor literal es el siguiente:
«Dispositiva
Dispose
S’acorda la constitució de l’adopció de J. M. G., sol·licitada per
Jorge R. C., es canvi el cognom del menor, que en l’actualitat és el de
“M. G.”, pel cognom de l’adoptant, sent a partir d’ara el de “R. G.”.
Notifiqueu estaresolució a la part sol·licitant i al Ministeri Fiscal i
advertiu-los que la mateixa no és ferm i que pot interposar-se recurs de
reposició en el termini de tres dies des del següent a la seua notificació.
Ferma que siga esta resolució, expediu un testimoniatge de la present interlocutòria al Registre Civil, perquè procedisca a l’oportuna
anotació de l’adopció de J. M. G. i el consegüent canvi de cognom del
menor J., que en virtut de l’adopció serà el de “R. G.”.
Així, per esta interlocutòria ho disposa, mana i firma Lucía Mayordomo Luján, jutgessa del Jutjat de Primera Instància número 5 de Sueca
i el seu partit. En done fe».
I atés que el demandat, José Maldonado Gutiérrez, es troba en parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que li valga de notificació en forma.
«Parte dispositiva
Dispongo
Se acuerda la constitución de la adopción de J. M. G., solicitada por
Jorge R. C., cambiándose el apellido del menor, que en la actualidad es
el de “M. G.”, por el apellido del adoptante, siendo a partir de ahora el
de “R. G.”.
Notifiques esta resolución a la parte solicitante y al ministerio fiscal
advirtiéndoles de que la misma no es firme y que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días desde el siguiente a su notificación.
Firme que sea esta resolución, líbrese testimonio del presente auto
al Registro Civil, para que proceda a la oportuna anotación de la adopción de J. M. G. y el consiguiente cambio de apellido del menor J., que
en virtud de la adopción será el de “R. G.”.
Así por este auto lo dispone, manda y firma Lucía Mayordomo
Luján, jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Sueca y su
partido doy fe».
Y encontrándose dicho demandado, José Maldonado Gutiérrez, en
paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo
Sueca, 31 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María José
Segovia Albaráñez.
Sueca, 31 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María José
Segovia Albaráñez.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 1 d’Orihuela
25846
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
723/2013. [2014/9777]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 723/2013. [2014/9777]
Juí verbal 723/2013
De: Comunitat de Propietaris Golf La Finca R-5 B2/3 Fase VI.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Ritchie Alexander Hunter.
En este procediment de juí verbal número 723/2013, seguit a instància de la Comunitat de Propietaris Golf La Finca R-5 B2/3 Fase VI
contra Ritchie Alexander Hunter s’ha dictat sentència, la dispositiva de
la qual diu el següent:
Juicio verbal 723/2013
De: Comunidad de Propietarios Golf La Finca R-5 B2/3 Fase VI.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Contra: Ritchie Alexander Hunter.
En el presente procedimiento de juicio verbal número 723/2013,
seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios Golf La Finca R-5
B2/3 Fase VI frente a Ritchie Alexander Hunter se ha dictado sentencia,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda presentada per la Comunitat de Propietaris Golf
La Finca R-5 B2/3 Fase VI contra Ritchie Alexander Hunter, i condemne el demandat al pagament de la quantitat de 955,54 euros, quantitat
que haurà de ser pagada a la comunitat actora i que produirà l’interés
legal dels diners des de la reclamació judicial del deute.
Esta resolució, que serà notificada a les parts, és ferma i no es pot
interposar cap recurs en contra, segons l’article 455 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Expediu un testimoniatge d’esta sentència, el qual es durà a les actuacions que l’han motivada, i l’original quedarà en este llibre.
Esta és la meua sentència, que jutjada en primera instància, la pronuncie, mane i firme, Jesús Sánchez Ruiz, magistrat jutge del Jutjat de
Primera Instància número 1 d’Orihuela».
«Fallo
Que estimando la demanda presentada por la Comunidad de Propietarios Golf La Finca R-5 B2/3 Fase VI frente a Ritchie Alexander
Hunter, debo condenar y condeno al demandado al pago de la cantidad
de 955,54 euros, cantidad que deberá ser abonada a la comunidad actora
y que devengará el interés legal del dinero desde la reclamación judicial
de la deuda.
Se imponen las costas del proceso, si las hubiere, a la parte demandada.
Esta resolución, que será notificada a las partes, es firme y no cabe
interponer recurso alguno contra la misma, artículo 455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Líbrese testimonio de la presente sentencia, el cual se llevará a los
autos de su razón, quedando el original en el presente libro.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, en primera
instancia, la pronuncia, manda y firma, Jesús Sánchez Ruiz, magistrado
juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela».
I atés que el demandat, Ritchie Alexander Hunter, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació en
forma deguda.
Y encontrándose dicho demandado, Ritchie Alexander Hunter, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 18 de juny de 2014.– La secretària judicial: María Lidia
Larrosa Espinosa.
Orihuela, 18 de junio de 2014.– La secretaria judicial: M.ª Lidia
Larrosa Espinosa.
S’imposen les costes del procés, si n’hi ha, a la part demandada.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela
25847
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 75/2010. [2014/9783]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 75/2010. [2014/9783]
Procediment: juí ordinari 75/2010.
De: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Contra: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
En el present procediment de juí ordinari seguit a instàncies de la
comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I en contra d’Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, s’ha dictat la sentència, que
té el text que, literalment, és com seguix:
Procedimiento: juicio ordinario 75/2010.
De: Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Contra: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
En el presente procedimiento de juicio ordinario seguido a instancia
de Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I frente a
Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, se ha dictado sentencia,
cuyo texto literal es el siguiente:
«Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela
Procediment: assumpte civil 75/2010.
Demandant: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandat: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
Sentència número 222/2012
Orihuela, 4 de juliol de 2012
Alfonso Carlos Aliaga Casanova, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela, he vist estes actuacions de juí
ordinari número 75/2010, de reclamació d’una quantitat, promogudes
pel procurador Francisco Maseres Sánchez, en nom i representació de
la comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I, defesa pel
lletrat, Julio Grao López, contra l’entitat Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en situació processal de rebel·lia, ha dictat, en nom
del rei, sentència, amb els següents antecedents de fet, fonaments de
dret i dispositiva:
Dispositiva
Que estime íntegrament la demanda interposada per la comunitat de
propietaris Residencial Playa Flamenca I d’Orihuela Costa, representada pel procurador dels tribunals, Francisco Javier Maseres Sánchez,
contra Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, i que condemne
esta a pagar a l’actora la suma de 3.069,92 euros i els interessos legals
que siguen procedents des de la presentació de la demanda, el dia 15
de gener de 2010. Tot això amb la condemna en costes a la part demandada.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (art. 455 LECn). El recurs s’interposarà prèvia consignació d’un depòsit de 50 euros en el compte (núm.
0183-0000-00- núm. proc.: 4 dígits - any: 2 dígits) del Banesto, Sucursal d’Orihuela (3025), per mitjà d’escrit presentat en este jutjat, en el
termini de 20 dies, en el qual s’hauran d’exposar les al·legacions en
què es base la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual
s’apel·la i les decisions que s’impugnen.(art. 458 LEC).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela
Procedimiento: asunto civil 75/2010.
Demandante: Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandado: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
Sentencia número 222/2012
Orihuela, 4 de julio de 2012
Alfonso Carlos Aliaga Casanova, magistrado juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Orihuela, vistos los presentes autos de
juicio ordinario número 75/2010, de reclamación de cantidad, promovidos por el procurador Francisco Maseres Sánchez, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I,
defendida por el letrado Julio Grao López, contra la entidad Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en situación procesal de rebeldía,
ha dictado, en nombre del rey, sentencia, con los siguientes antecedentes
de hecho, fundamentos de derecho y fallo:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I de Orihuela Costa,
representada por el procurador de los tribunales Francisco Javier Maseres Sánchez, contra Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, debo
condenar y condeno a esta a abonar a la actora la suma de 3.069,92
euros e intereses legales que procedan desde la presentación de la
demanda, el día 15 de enero de 2010. Todo ello con condena en costas
a la parte demandada.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn). El recurso se interpondrá previa consignación de un depósito de 50 euros en la cuenta (n.°
0183-0000-00- n.º proc.: 4 dígitos - año: 2 dígitos) del Banesto, Sucursal de Orihuela (3025), por medio de escrito presentado en este juzgado
en el plazo de 20 días, en el que se deberá exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna.(art. 458 LEC).
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Publicació. La sentència ha estat donada, llegida i publicada i el
magistrat jutge que l’ha dictada mentres celebrava audiència pública en
el mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial, en done
fe. Orihuela, 4 de juliol de 2012.
I atés que el demandat, Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida,
SL, es troba en parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que
li valga de notificació en forma.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el magistrado juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial,
doy fe, en Orihuela, a 4 de julio de 2012.
Y encontrándose dicho demandado, Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en paradero desconocido, se expide el presente edicto
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 3 de setembre de 2012.– La secretària judicial: Lidia Larrosa Espinosa.
Orihuela, 3 de septiembre de 2012.– La secretaria judicial: Lidia
Larrosa Espinosa.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Dénia
25848
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 120/2014. [2014/9722]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 120/2014. [2014/9722]
Procediment ordinari 000120/2014-P
En este procediment ordinari 120/2014, seguit a instàncies de IDR
Finance Ireland II Limited contra Bolívar Felipe Ortiz Juca i Bexia
Sonia Contreras Mendoza, s’ha dictat sentència que, literalment, és
com seguix:
Procedimiento ordinario 000120/2014-P
En el presente procedimiento ordinario 120/2014, seguido a instancia de IDR Finance Ireland II Limited frente a Bolívar Felipe Ortiz Juca
y Bexia Sonia Contreras Mendoza, se ha dictado sentencia cuyo tenor
literal es el siguiente:
«Dispositiva
1. Estime íntegrament la demanda interposada per IDR Finance Ireland Limited, com a successora de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito, SA.
2. Condemne Bolívar Felipe Ortiz Juca i Bexia Sonia Contreras
Mendoza a abonar a la part actora la quantitat de 8.961,29 euros (huit
mil nou-cents seixanta-un euros amb vint-i-nou cèntims), més els interessos corresponents.
3. És procedent l’expressa imposició de les costes causades en esta
instància a la part demandada.
Esta és la meua sentència, de la qual s’expedirà testimoniatge suficient per a la seua unió a les actuacions corresponents, que pronuncie,
mane i firme.
Notifiqueu la present resolució a les parts personades, prevenint-los
que esta no és ferma, i en contra cap recurs d’apel·lació.
De conformitat amb la disposició addicional quinze de la Llei Orgànica del Poder Judicial, perquè siga admés a tràmit el recurs d’apel·lació
contra esta resolució, s’haurà de constituir el preceptiu depòsit, que es
tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
Publicació. Esta sentència ha sigut donada, llegida i publicada per la
magistrada jutgessa que la subscriu, mentres celebrava audiència pública en el dia de la data. En done fe».
«Fallo
1. Estimo íntegramente la demanda interpuesta por IDR Finance
Ireland Limited, como sucesora de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito SA.
2. Condeno a Bolívar Felipe Ortiz Juca y Bexia Sonia Contreras
Mendoza a abonar a la parte actora la cantidad de 8.961,29 euros (ocho
mil novecientos sesenta y un euros con veintinueve céntimos), más los
intereses correspondientes.
3. Procede expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte demandada.
Así, por esta mi sentencia, de la que se librará testimonio suficiente
para su unión a los autos de su razón., lo pronuncio, mando y firmo.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, previniéndoles de que la misma no es firme, por caber contra ella recurso
de apelación.
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de
apelación contra esta resolución deberá constituir el preceptivo depósito, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.
Publicación. Dada, leída y publicada la presente sentencia por la
magistrada jueza que la suscribe en el día de la fecha estando celebrando audiencia pública. Doy fe.»
I atés que els demandats, Bolívar Felipe Ortiz Juca i Bexia Sonia
Contreras Mendoza, es troben en parador desconegut, expedisc este
edicte a fi que els valga de notificació de forma deguda.
Y encontrándose dichos demandados, Bolívar Felipe Ortiz Juca y
Bexia Sonia Contreras Mendoza, en paradero desconocido, se expide el
presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Dénia, 17 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: Alejandro Martínez García.
Dénia, 17 de octubre de 2014.– El secretario judicial: Alejandro
Martínez García.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrent
25849
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 872/2011. [2014/9721]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 872/2011. [2014/9721]
Procediment ordinari 872/2011
En este procediment de juí ordinari, registrat amb el número
872/2011, seguit en este jutjat a instàncies de Santander Consumer,
Establecimiento Financiero de Crédito, SA, representat per la procuradora Lozano i defés pel lletrat Fernández, contra Ion Udma i Victorita
Udma, declarats en rebel·lia, la jutgessa María José Férez Martí ha dictat la sentència, sent jo la secretària, María Vicente Casañ Arandiga, la
dispositiva de la qual és, literalment, com seguix:
Procedimiento ordinario 872/2011
En el presente procedimiento de juicio ordinario registrado bajo el
número 872/2011, seguido en este juzgado a instancia de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito SA, representada por la
procuradora señora Lozano y defendida por el letrado señor Fernández,
contra Ion Udma y Victorita Udma, declarados en rebeldía, se ha dictado
sentencia por la jueza María José Férez Martí, y siendo yo la secretaria,
María Vicente Casañ Arandiga, y cuyo fallo es el literal siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda formulada per la procuradora Lozano, en nom
i representació de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de
Crédito, SA, contra Ion Udma i Victorita Udma, declarats en rebel·lia,
i condemne la part demandada a pagar a l’actora la suma de 23.206,71
euros, més els interessos moratoris pactats, i al pagament de costes».
«Fallo
Que estimando la demanda formulada por la procuradora señora
Lozano, en nombre y representación de Santander Consumer, Establecimiento Financiero de Crédito SA, contra Ion Udma y Victorita Udma,
declarados en rebeldía, debo condenar a la parte demandada a abonar
a la actora la suma de 23.206,71 euros, más los intereses moratorios
pactados y pago de costas.»
I, atés que els demandats, Ion Udma i Victorita Udma, es troben en
parador desconegut, s’expedix este edicte a fi que els valga de notificació en forma.
Y encontrándose dichos demandados, Ion Udma y Victorita Udma,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Torrent, 13 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: María Vicenta Casañ Arandiga.
Torrent, 13 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: María
Vicenta Casañ Arandiga.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
25850
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí de nul·litat
matrimonial número 156/2012. [2014/9768]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio de nulidad matrimonial número 156/2012. [2014/9768]
Assumpte civil 156/2012
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja.
Juí nul·litat: 156/2012
Part demandant: María Teresa González Aracil.
Part demandada: Said Amyour.
Sobre: nul·litats de matrimoni.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució l’encapçala·
ment i la dispositiva de la qual contenen el text literal següent:
Asunto civil 156/2012
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja.
Juicio nulidad: 156/2012
Parte demandante: María Teresa González Aracil.
Parte demandada: Said Amyour.
Sobre: nulidades de matrimonios.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo encabeza·
miento y fallo contienen el siguiente texto literal:
«Sentència número 205/2014
Torrevieja, 29 de juliol de 2014
Isabel María Chico Molina, jutgessa en funcions de reforç del Jutjat
de Primera Instància número 2 de Torrevieja, he vist les presents actu·
acions de nul·litat matrimonial seguides en este jutjat amb el número
156/2012, a instàncies de María Teresa González Aracil, representada
pel procurador Alberto Cánovas Seiquer i assistida pel lletrat Jaime
Antonio Ferrer Gálvez, contra Said Amyour, en situació de rebel·lia
processal. En el present procediment ha intervingut el ministeri fiscal
en la persona d’Andrea Berjón Machío.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada pel procurador Alberto
Cánovas Seiquer, en nom i representació de María Teresa González
Aracil contra Said Amyour, i acorde la declaració de la nul·litat del
matrimoni, celebrat per ambdós parts en data 30 de desembre de 1998.
Estan exceptuats de l’obligació de constituir el depòsit els qui tin·
guen reconegut el dret a litigar gratuïtament, el Ministeri Fiscal, l’Estat,
les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms
dependents dels tres anteriors.
Així ho dispose, mane i firme.»
«Sentencia número 205/2014
Torrevieja, 29 de julio de 2014
Vistos por mí, Isabel María Chico Molina, jueza en funciones de
refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja, los
presentes autos de nulidad matrimonial seguidos en este juzgado bajo el
número 156/2012, a instancia de María Teresa González Aracil, repre·
sentada por el procurador Alberto Cánovas Seiquer y asistido por el
letrado Jaime Antonio Ferrer Gálvez, contra Said Amyour, en situación
de rebeldía procesal. En el presente procedimiento ha intervenido el
ministerio fiscal en la persona de Andrea Berjón Machío.
Fallo
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador
Alberto Cánovas Seiquer, en nombre y representación de María Teresa
González Aracil frente a Said Amyour, y debo acordar y acuerdo la
declaración de la nulidad del matrimonio, celebrado por ambas partes
en fecha 30 de diciembre de 1998.
Comuníquese esta resolución, una vez firme el pronunciamiento de
divorcio al Registro Civil en que conste inscrito el matrimonio.
No se hace especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (articulo 455 LECn).
El recurso se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la reso·
lución que se impugne dentro del plazo de 20 días contados desde el día
siguiente a la notificación de aquella.
En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las ale·
gaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución
apelada y los pronunciamientos que impugna.
Información sobre el depósito para recurrir
De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el
recurso de apelación contra esta resolución deberá constituir un depósito
de 50 euros, que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea
estimado.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quie·
nes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el ministerio
fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.
Así lo acuerdo, mando y firmo.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per diligència d’ordenació de 18 de setembre de 2014, la
secretària judicial Fabiola Alonso Velázquez, de conformitat amb el
que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudicia·
ment Civil, s’ha acordat la publicació del present edicte per a portar
a efecte la diligència de notificació de sentència a la part demandada
Said Amyour.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por diligencia de ordenación de 18 de septiembre
de 2014, la secretaria judicial Fabiola Alonso Velázquez, de conformi·
dad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
para llevar a efecto la diligencia de notificacion de sentencia a la parte
demandada Said Amyour.
Torrevieja, 18 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Fabiola
Alonso Velázquez.
Torrevieja, 18 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial:
Fabiola Alonso Velázquez.
Comuniqueu esta resolució, una vegada siga ferm el pronunciament
de divorci, al registre civil on conste inscrit el matrimoni.
No es fa especial pronunciament quant a les costes.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (article 455 LECn).
El recurs s’interposarà davant del tribunal que haja dictat la resolu·
ció que s’impugne dins del termini de 20 dies comptats des de l’endemà
de la notificació d’aquella.
En la interposició del recurs l’apel·lant haurà d’exposar les al·
legacions en què basa la impugnació, a més d’esmentar la resolució
contra la qual s’apel·la i les decisions que s’impugnen.
Informació sobre el depòsit per a recórrer
De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei
Orgànica del Poder Judicial, perquè s’admeta a tràmit el recurs d’apel··
lació contra esta resolució es constituirà un dipòsit de 50 euros, que se
li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja
25851
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1822/2012. [2014/9778]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1822/2012. [2014/9778]
Procediment: juí verbal 1822/2012.
Demandant: Comunitat de Propietaris Edifici Dinamarca.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandat: Alastair Paul Hunt.
María Amparo Marco Martínez-Arenas, secretària del Jutjat de Primera Instància número 3 de Torrevieja (Alacant), faig saber que en el
procés de juí verbal seguit en l’esmentat jutjat amb el número 1822/12,
a instàncies de la Comunitat de Propietaris Edifici Dinamarca, contra
Alastair Paul Hunt, s’ha dictat, amb data 11 de desembre de 2013, la
sentència la part dispositiva de la qual conté literalment:
«Dispositiva
Estime parcialment la demanda interposada pel procurador, Francisco J. Maseres Sánchez, en nom i representació de la Comunitat de
Propietaris Edifici Dinamarca, contra Alastair Paul Hunt, i condemne el
demandat al pagament de forma de la quantitat de 4841,20 euros i sense
condemna expressa en costes.
Notifiqueu-ho a les parts i feu-los saber que esta sentència no és
ferma i que en contra es pot interposar recurs d’apel·lació davant d’este
jutjat, en el termini de 20 dies des de la notificació de la present».
I en compliment del que establix l’article 497.2 de la Llei d’Enjudiciament Civil, perquè servisca de notificació a Alastair Paul Hunt, en
ignorat parador, i amb la petició que se’ns remeta una còpia d’este ofici,
estenc este edicte.
Procedimiento: juicio verbal 1822/2012.
Demandante: Comunidad de Propietarios Edificio Dinamarca.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandado: Alastair Paul Hunt.
María Amparo Marco Martínez-Arenas, secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Torrevieja (Alicante), hago saber que
en el proceso de juicio verbal seguido en dicho juzgado con el número
1822/12, a instancia de la Comunidad de Propietarios Edificio Dinamarca, contra Alastair Paul Hunt, se ha dictado con fecha 11 de diciembre
de 2013 la sentencia cuya parte dispositiva contiene literalmente:
«Fallo
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por
el procurador Francisco J. Maseres Sánchez, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Edificio Dinamarca, contra Alastair
Paul Hunt, condenando al demandado al pago de forma de la cantidad
de 4841,20 euros y sin expresa condena en costas.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que esta sentencia no es
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante este
juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la presente».
Y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 497.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, para que sirva de notificación a Alastair Paul
Hunt, en ignorado paradero, e interesando nos sea remitida copia de
dicho oficio, extiendo el presente edicto.
Torrevieja, 23 de juliol de 2014.– La secretària judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Torrevieja, 23 de julio de 2014.– La secretaria judicial: María
Amparo Marco Martínez-Arenas.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx
Notificació de la diligència de requeriment de pagament
dictada en el juí canviari número 500/2014. [2014/9773]
25852
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche
Notificación de la diligencia de requerimiento de
pago dictada en el juicio cambiario número 500/2014.
[2014/9773]
Assumpte civil 500/2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Elx.
Juí canviari 500/2014
Part demandant: Grupo Morata y Comes, SL.
Part demandada: Relax Sanitari, SL, en la persona del seu administrador Manuel Pérez Guixot.
Sobre: canviaris.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que literalment és com seguix:
Asunto civil 500/2014
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Elche.
Juicio cambiario 500/2014
Parte demandante: Grupo Morata y Comes, SL.
Parte demandada: Relax Sanitari, SL, en la persona de su administrador Manuel Pérez Guixot.
Sobre: cambiarios.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Tribunal que acorda el requeriment: Jutjat de Primera Instància
número 4 d’Elx.
Assumpte en què s’acorda: el abans referenciat.
Persona a qui es requerix: Relax Sanitari, SL, en la persona del seu
administrador Manuel Pérez Guixot, carrer Patrici Ruiz Gómez, número
111, Elx.
Objecte del requeriment: pagar al creditor, Grupo Morata y Comes,
SL, 31.798,20 euros de principal, 899,90 euros de gastos i 9.539,46
euros en concepte d’interessos de demora, gastos i costes, sense perjuí,
esta última, d’ulterior liquidació.
Termini per al compliment del requeriment: 10 dies.
Prevencions legals
1. Si no paga en el termini indicat, ni presenta demanda d’oposició
en el mateix termini al juí canviari per les causes o motius previstos en
l’article 67 de la Llei Canviària i del Xec, es despatxarà una execució
contra els seus béns per les quantitats reclamades (article 824, LECn).
2. Pel simple fet de l’oposició no quedarà sense efecte
l’embargament preventiu acordat (article 827 LECn).
I perquè servisca de requeriment, estenc este edicte per a l’entrega
corresponent al requerit als efectes del seu coneixement i compliment
del que s’ha ordenat.
Elx, 29 de setembre de 2014».
«Tribunal que acuerda el requerimiento: Juzgado de Primera Instancia numero 4 de Elx.
Asunto en que se acuerda: el arriba referenciado.
Persona a la que se requiere: Relax Sanitari, SL, en la persona de
su administrador Manuel Pérez Guixot, calle Patricio Ruiz Gómez 111,
Elche.
Objeto del requerimiento: pagar al acreedor, Grupo Morata y
Comes, SL, 31.798,20 euros de principal, 899,90 euros de gastos y
9.539,46 euros en concepto de intereses de demora, gastos y costas, sin
perjuicio, esta última, de ulterior liquidación.
Plazo para el cumplimiento del requerimiento: 10 días.
Prevenciones legales
1. Si no paga en dicho plazo, ni presenta demanda de oposición en
igual plazo al juicio cambiario por las causas o motivos previstos en el
artículo 67 de la Ley Cambiaria y del Cheque, se despachará ejecución
contra sus bienes por las cantidades reclamadas (articulo 824 LECn).
2. Por el simple hecho de la oposición no quedará sin efecto el
embargo preventivo acordado (articulo 827 LECn).
Y para que sirva de requerimiento, extiendo el presente edicto para
su entrega al requerido a efectos de su conocimiento y cumplimiento
de lo ordenado.
Elche, 29 de septiembre de 2014».
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per provisió de la data, el jutge, de conformitat amb el que
disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, ha disposat publicar este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a portar a efecte la diligència de requeriment de
pagament.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, por providencia de la fecha, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la
diligencia de requerimiento de pago.
Elx, 29 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Margarita
Requena Pleguezuelos.
Elche, 29 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Margarita
Requena Pleguezuelos.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 d’Orihuela
25853
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1816/2010. [2014/9779]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1816/2010. [2014/9779]
Juí verbal 1816/2010
Part demandant: Luisa López-Brea Escamilla.
Part demandada: Paul Richard Walerian Brandon.
Sobre: altres verbals
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Juicio verbal 1816/2010
Parte demandante: Luisa López-Brea Escamilla.
Parte demandada: Paul Richard Walerian Brandon.
Sobre: demás verbales
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda interposada pel procurador senyor Maseres
Sánchez en la representació que posseïx, i condemne Paul Richard
Walerian Brandon a abonar a Luis López-Brea Escamilla, la quantitat
de 1.683 euros, més els interessos legals des de la interpel·lació judicial
i al pagament de les costes processals.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i preveniu-les que contra esta
no es pot interposar cap recurs, de conformitat amb allò que disposa
l’article 455 de Llei d’Enjudiciament Civil.
Esta la meua sentència, de la qual s’unirà una certificació a les actuacions, jutjant definitivament en primera instància, que pronuncie, mane
i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut llegida i publicada el
mateix dia de la data per la magistrada jutgessa que l’ha dictada, mentres celebrava audiència pública.»
Es publica este edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar a efecte la diligència de notificació de la sentència al
demandat Paul Ricard Walerian Brandon.
«Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por el procurador señor
Maseres Sánchez en la representación que ostenta, debo condenar y
condeno a Paul Richard Walerian Brandon a abonar a Luis López-Brea
Escamilla, la cantidad de 1.683 euros, más los intereses legales desde la
interpelación judicial y al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles de que contra la misma no cabe recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 455 de Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá una certificación a
los autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo
día de la fecha por la magistrada jueza que la ha dictado estando celebrando audiencia pública, doy fe.»
Se publica el presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana para llevar a efecto la diligencia de notificación de la sentencia al demandado Paul Ricard Walerian Brandon.
Orihuela, 18 d’abril de 2013.– El secretari judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Orihuela, 18 de abril de 2013.– El secretario judicial: Pedro Javier
García Martínez.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 4 de Dénia
25854
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Dénia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
897/2013. [2014/9723]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 897/2013. [2014/9723]
Secretària judicial: Yolanda Teresa Culiáñez Rives.
En este procediment de juí verbal número 897/2013, seguit a instàncies de FCE Bank PLC, sucursal a Espanya, SA, contra Artesanía de
Malasia i Tessa Marion Barker, s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i la dispositiva que, literalment, diuen així:
Secretaria judicial: Yolanda Teresa Culiáñez Rives.
En el presente procedimiento de juicio verbal número 897/2013,
seguido a instancia de FCE Bank PLC, sucursal en España, SA, frente
a Artesanía de Malasia y Tessa Marion Barker, se ha dictado sentencia
cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentència número 169/2014
Jutgessa que la dicta: Ana Verdejo López.
Lloc: Dénia.
Data: 17 de setembre de 2014.
M.ª Verdejo López, magistrada jutgessa titular del Jutjat de Primera
Instància número 4 de Dénia i el seu partit, ha vists estes actuacions
de juí verbal amb el número 897/2013 a instàncies de FCE Bank PLC,
sucursal a Espanya, SA, representada per la procuradora dels tribunals
Isabel Daviu Frasquet, contra l’entitat Artesanía de Malasia i Tessa
Marion Barker.
«Sentencia número 169/2014
Jueza que la dicta: Ana Verdejo López.
Lugar: Dénia.
Fecha: 17 de septiembre de 2014.
Vistos por M.ª Verdejo López, magistrada jueza titular del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Dénia y su partido, los presentes autos
de juicio verbal bajo el número 897/2013 a instancia de FCE Bank PLC,
sucursal en España, SA, representada por la procuradora de los tribunales Isabel Daviu Frasquet, contra la entidad Artesanía de Malasia y
Tessa Marion Barker.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda formulada per FCE Bank PLC,
sucursal a Espanya, SA, representada per la procuradora dels tribunals
Isabel Daviu Frasquet, contra l’entitat Artesanía de Malasia i Tessa
Marion Barker i, en conseqüència i als efectes d’este procediment,
declare resolt el contracte de finançament a comprador de béns mobles
subscrit entre les parts el 25 d’agost de 2006, o ordene als demandats
la immediata entrega de l’automòbil objecte d’este, marca Ford, model
Transit, matrícula 5343-FFJ. Tot això amb imposició de costes a la part
demandada.
Contra esta resolució es pot interposar recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant en el termini de 20 dies.
Així, esta és la meua sentència, en nom del rei, que pronuncie, mane
i firme.
Publicació. Donada, llegida i publicada ha sigut l’anterior sentència
per la magistrada jutgessa, Ana M.ª Verdejo López, qui la va dictar, mentres celebrava audiència pública, en el mateix dia de la data. En done fe.»
Fallo
Estimo íntegramente la demanda formulada por FCE Bank PLC,
sucursal en España, SA, representada por la procuradora de los tribunales Isabel Daviu Frasquet, contra la entidad Artesanía de Malasia y
Tessa Marion Barker y, en consecuencia y a los efectos de este procedimiento, declaro resuelto el contrato de financiación a comprador de
bienes muebles suscrito entre las partes el 25 de agosto de 2006, ordenando a los demandados la inmediata entrega del automóvil objeto del
mismo, marca Ford, modelo Transit, matrícula 5343-FFJ. Todo ello con
imposición de costas a la parte demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial de Alicante en el plazo de 20 días.
Así, por esta mi sentencia, en nombre del rey, lo pronuncio, mando
y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia
por la magistrada jueza, Ana M.ª Verdejo López, quien la dictó, estando
celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha. Doy fe.»
I com a conseqüència de l’ignorat parador d’Artesanía de Malasia i
Tessa Marion Barker, s’estén esta perquè valga de cèdula de notificació.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Artesanía de Malasia y Tessa Marion Barker, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Dénia, 15 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Yolanda Teresa
Culiáñez Rives.
Dénia, 15 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Yolanda Teresa Culiáñez Rives.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 6 d’Alzira
25855
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alzira
Notificació del decret dictat en el procediment d’execució
hipotecària número 138/2013. [2014/9774]
Notificación del decreto dictado en el procedimiento de
ejecución hipotecaria número 138/2013. [2014/9774]
Execució hipotecària 138/2013 -J
Demandant: Catalunya Banc, SA.
Procuradora: Carmina Oliver Ferrandis.
Demandat: ignorats hereus de Jorge Ignacio Bru Rodríguez.
Amparo Martínez Pellicer, secretària del Jutjat de Primera Instància número 6, certifique que en les actuacions de referència la secretària judicial, Amparo Martínez Pellicer, ha dictat el Decret número
498/2014, de data 18 de juliol de 2014, en el qual s’ha adjudicat la finca
registral número 15422, que copiat en allò que és necessari diu:
Ejecución hipotecaria 138/2013 -J
Demandante: Catalunya Banc, SA.
Procuradora: Carmina Oliver Ferrandis.
Demandado: ignorados herederos de Jorge Ignacio Bru Rodríguez.
Amparo Martínez Pellicer secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número 6, certifico que en los autos referenciados se ha dictado por la
secretaria judicial Amparo Martínez Pellicer Decreto número 498/2014
de fecha 18 de julio de 2014 en el cual se ha adjudicado la finca registral
número 15422, que copiado en lo necesario dice lo siguiente:
«Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 d’Alzira
Procediment: execució hipotecària 138/2013-J
De: Catalunya Banc, SA.
Procuradora: Carmina Oliver Ferrandis.
Contra: ignorats hereus de Jorge Ignacio Bru.
Dispositiva
S’adjudica el bé immoble subhastat descrit en els antecedents de
fet i que ací es donen per reproduïts a favor de la mercantil Catalunya
Banc, SA, per la suma de 113.960 euros.
Entregueu un testimoniatge d’este decret, perquè li servisca de
títol suficient per a obtindre la inscripció a favor seu. Se’ls advertix de
l’obligació que tenen de presentar-lo dins del termini reglamentari en
l’oficina liquidadora de l’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats per a satisfer l’impost corresponent.
«Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira
Procedimiento: ejecucion hipotecaria 138/2013-J
De: Catalunya Banc, SA.
Procuradora: Carmina Oliver Ferrandis.
Contra: ignorados herederos de Jorge Ignacio Bru.
Dispongo
Se adjudica el bien inmueble subastado descrito en los antecedentes
de hecho y que aquí se dan por reproducidos a favor de la mercantil
Catalunya Banc, SA.., por la suma de 113.960 euros.
Entréguese testimonio del presente Decreto, para que le sirva de
título bastante para obtener la inscripción a su favor. Se advierte a los
mismos la obligación que tienen de presentarlo dentro del plazo reglamentario en la oficina liquidadora del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para satisfacer el impuesto
correspondiente.
Se entienden subsistentes todas las cargas anteriores o preferentes al
crédito aquí reclamado y que los rematantes las aceptan y quedan subrogados en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse su extinción
al precio del remate.
Se ordena la cancelación de la hipoteca base de este procedimiento
y la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción
de aquella, incluso las que se hubieran producido después de expedida
la certificación prevenida en la regla cuarta del artículo 131 de Ley
Hipotecaria.
Por último, que del precio obtenido no se ha producido sobrante
alguno.
Modo de impugnación: recurso de reposición en el plazo de cinco
días ante este tribunal.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano un depósito
de 25 euros, salvo que el recurrente sea beneficiario de justicia gratuita,
el ministerio fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u
organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.»
S’entenen subsistents totes les càrregues anteriors o preferents al
crèdit ací reclamat i que els més-dients les accepten i queden subrogats
en la responsabilitat d’estes, sense destinar-se la seua extinció al preu
de l’acabament.
S’ordena la cancel·lació de la hipoteca base d’este procediment i la
de totes les inscripcions i anotacions posteriors a la inscripció d’aquella,
inclús les que s’hagen produït després d’expedida la certificació previnguda en la regla quarta de l’article 131 de Llei Hipotecària.
Finalment, que del preu obtingut no s’ha produït cap sobrant.
Mode d’impugnació: recurs de reposició en el termini de cinc dies
davant d’este tribunal.
Per a l’admissió del recurs s’haurà d’acreditar haver constituït en el
compte de depòsits i consignacions d’este òrgan un depòsit de 25 euros,
llevat que el recurrent siga beneficiari de justícia gratuïta, el ministeri
fiscal, l’Estat, comunitat autònoma, entitat local o organisme autònom
dependent d’algun dels anteriors.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, per provisió de data de hui, el jutge, de conformitat amb el
que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil, s’ha ordenat publicar este edicte en el tauler d’anuncis del jutjat i
si és el cas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a portar
a electe la diligència de notificació a la part demandada.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, por providencia de fecha de hoy, el juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en
el tablón de anuncios del juzgado y en su caso en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana para llevar a electo la diligencia de notificación
a la parte demandada.
Alzira, 3 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Amparo Martínez Pellicer.
Alzira, 3 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Amparo Martínez Pellicer.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 10 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 1445/2012. [2014/9775]
Procediment ordinari 1445/2012
Demandant: Ignacio Lambies Rico.
Procuradora: Ana María Ballesteros Navarro.
Demandat: hereus de Luisa Ibars Cantos.
José Ramón González Ordóñez, secretari judicial del Jutjat de Primera Instància número 10 de València, fa saber que en eixe jutjat se
seguix el procediment ordinari 1445/2012, a instàncies d’Ignacio Lambies Rico, en contra dels hereus de Luisa Ibars Cantos, en què s’ha
dictat la sentència l’encapçalament i dispositiva de la qual, literalment,
és la següent:
«Sentència número 175/2014
València, 30 desetembre de 2014
Juan Carlos Artero Mora, magistrat titular del Jutjat de Primera Instància número 10 de València, he vistes estes actuacions de juí ordinari, seguides en este jutjat amb el número 1445/2012, promogudes per
Ignacio Lambies Rico, representat per la procuradora, Ana Ballesteros
Navarro, i defés pel lletrat, Juan Riera Cabrera, contra els hereus de
Luisa Ibars Cantos, declarats en rebel·lia, sobre la reclamació d’una
quantitat.
25856
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 1445/2012. [2014/9775]
Procedimiento ordinario 1445/2012
Demandante: Ignacio Lambies Rico.
Procuradora: Ana María Ballesteros Navarro.
Demandado: herederos de Luisa Ibars Cantos.
José Ramón González Ordóñez, secretario judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 10 de Valencia, hace saber que en ese juzgado
se sigue el procedimiento ordinario 1445/2012, a instancias de Ignacio
Lambies Rico, frente a herederos de Luisa Ibars Cantos en los que se
ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
2. Condemne la part demandada al pagament de les costes processals produïdes.
Notifiqueu la present resolució a les parts, i feu-los saber que no és
ferma i que contra esta es pot interposar recurs d’apel·lació en el termini
de 20 dies des de la seua notificació, presentant davant d’este jutjat un
escrit en el qual s’hauran d’exposar les al·legacions en què es base la
impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual s’apel·la i les
decisions que s’impugnen. El recurs no s’admetrà si en interposar-lo la
part no acredita haver consignat en l’entitat Santander i en el compte
de depòsits i consignacions obert a nom d’este jutjat, amb referència al
present procediment, la quantitat de 50 euros en concepte de depòsit
per a recórrer.»
I d’acord amb el que acorda i perquè servisca de notificació a l’herència jacent de Luis Ibars Cantos, expedisc el present edicte.
«Sentencia número 175/2014
Valencia, 30 desetiembre de 2014
Vistos por Juan Carlos Artero Mora, magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Valencia, los presentes autos de
juicio ordinario, seguidos en este juzgado con el número 1445/2012,
promovidos por Ignacio Lambies Rico, representado por la procuradora
Ana Ballesteros Navarro y defendido por el letrado Juan Riera Cabrera, contra los herederos de Luisa Ibars Cantos, declarados en rebeldía,
sobre reclamación de cantidad.
Fallo
1. Estimando la demanda interpuesta por Ignacio Lambies Rico
contra los herederos de Luisa Ibars Cantos, condeno a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 3.437,19 euros, más el interés
legal de la misma desde el 20 de septiembre de 2012, fecha de presentación de demanda.
2. Condeno a la parte demandada al pago de las costas procesales
causadas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de 20 días desde su notificación, presentando ante
este juzgado un escrito en el que se habrá de exponer las alegaciones
en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y
los pronunciamientos que impugna. El recurso no se admitirá si al interponerlo la parte no acredita haber consignado en la entidad Santander
y en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre de este
juzgado, con referencia al presente procedimiento, la cantidad de 50
euros en concepto de depósito papa recurrir.»
Y conforme a lo acordado y para que sirva de notificación a la
herencia yacente de Luis Ibars Cantos, expido el presente edicto.
València, 2 d’octubre de 2014.– El secretari judicial: José Ramón
González Ordóñez.
Valencia, 2 de octubre de 2014.– El secretario judicial: José Ramón
González Ordóñez.
Dispositiva
1. Estime la demanda interposada per Ignacio Lambies Rico contra
els hereus de Luisa Ibars Cantos, i condemne la part demandada a abonar a l’actora la quantitat de 3.437,19 euros, més l’interés legal d’esta
des del 20 de setembre de 2012, data de presentació de demanda.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
25857
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 799/2013. [2014/9786]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 799/2013. [2014/9786]
Procediment ordinari: 799/2013-7-9
De: la Comunitat de Propietaris del Carrer Sant Rafael, número 20,
de València.
Procurador: Silvia Garcia Garcia.
Contra: Salvador Sanz Llácer, Gloria Teresa Salinas Sanchez i Banc
Sabadell, SA.
Procurador: Carmen Roda Armengot
En este procediment ordinari , seguit a instàncies de la Comunitat
de Propietaris del Carrer Sant Rafael, número 20, de València, contra
Salvador Sanz Llácer, Gloria Teresa Salinas Sanchez i Banc Sabadell,
SA, s’ha dictat la sentència l’encapçalament i dispositiva de la qual són
del següent literal:
«Sentència número 186/2014
València, 30 de setembre de 2014
Rocío Moreno de Viana-Cárdenas, jutgessa substituta del Jutjat de
Primera Instància número 12 de València, he vist estes actuacions de juí
ordinari sobre la reclamació d’una quantitat i la declaració de preferència de crèdit, seguides a instàncies de la Comunitat de Propietaris del
Carrer Sant Rafael, número 20, de València, representada per la procuradora Silvia García García i assistida pel lletrat Luis Vicent Boscá,
contra el Banc Sabadell, SA, representat per la procuradora Carmen
Roda Armengot, i Salvador Sanz Llácer i Gloria Teresa Salinas Sánchez, ambdós declarats en rebel·lia.
Dispositiva
Estime la demanda presentada per la Comunitat de Propietaris del
Carrer Sant Rafael, número 20, de València contra Salvador Sanz Llácer i Gloria Teresa Salinas Sánchez, els condemne a pagar a l’actora la
quantitat de de 671,30 euros, en concepte de rebuts pendents per gastos
de comunitat corresponents al període comprés entre el quart trimestre
de 2010 i el primer trimestre de 2013 (67,13 per trimestre), així com les
quantitats que es vagen meritant després de la demanda, més els interessos legals, amb la imposició de les costes a estos demandats.
Estime la demanda presentada per la Comunitat de Propietaris del
Carrer Sant Rafael, número 20, de València contra el Banc de Sabadell,
SA, declare el crèdit objecte d’este procediment preferent respecte a la
hipoteca constituïda en favor de l’entitat demandada i condemne esta
entitat a estar i passar per esta declaració, sense expressa imposició de
les costes processals.
Mode d’impugnació: per mitjà d’un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (article 455 de la LECn).
El recurs s’ha de preparar mitjançant un escrit que cal presentar en
este jutjat, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà
de la notificació. L’escrit ha d’exposar les al·legacions en què es base la
impugnació, a més d’esmentar la resolució objecte d’apel·lació i els pronunciaments que s’impugnen (article 458 de la LEC), i sha d’acreditar
haver consignat abans 50 euros en el compte de depòsits i consignacions d’este jutjat, amb un ingrés en què s’ha d’indicar, en el concepte,
“Recurs”, seguit del codi “02 civil apel·lació”, i s’han d’indicar estos
conceptes i codi després dels 16 dígits del compte de l’expedient (separats per un espai), si es fa per mitjà d’una transferència bancària. S’han
de fer tants ingressos diferenciats com resolucions siguen objecte de
recurs (disposició addicional 15a de la LO 1/2009, de 3 de novembre).
Així, per esta sentència, ho pronuncie, mane i firme.»
Procedimiento ordinario: 799/2013-7-9
De: Comunidad de Propietarios Calle San Rafael número 20 de
Valencia.
Procurador: Silvia Garcia Garcia.
Contra: Salvador Sanz Llácer, Gloria Teresa Salinas Sanchez y
Banco Sabadell, SA.
Procurador: Carmen Rueda Armengot
En el presente procedimiento ordinario seguido a instancia de la
Comunidad de Propietarios Calle San Rafael número 20 de Valencia
frente a Salvador Sanz Llácer, Gloria Teresa Salinas Sanchez y Banco
Sabadell, SA, se ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del siguiente literal:
«Sentencia número 186/2014
Valencia, 30 de septiembre de 2014
Vistos por Rocío Moreno de Viana-Cárdenas, jueza sustituta del
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia, los presentes
autos de juicio ordinario sobre reclamación de cantidad y declaración
de preferencia de crédito, seguidos a instancias de la Comunidad de
Propietarios Calle San Rafael número 20 de Valencia, representado por
la procuradora Silvia García García, y asistida por el letrado Luis Vicent
Boscá, contra el Banco Sabadell, SA, representadas por la procuradora
Carmen Rueda Armengot, y Salvador Sanz Llácer y Gloria Teresa Salinas Sánchez, ambos declarados en rebeldía.
Fallo
Que estimando la demanda presentada por la Comunidad de Propetarios Calle San Rafael número 20 de Valencia contra Salvador Sanz
Llácer y Gloria Teresa Salinas Sánchez, debo condenar y condeno a estos
demandados a que abonen a la actora la cantidad de de 671,30 euros, en
concepto de recibos pendientes por gastos de comunidad correspondientes al periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2010 y el primer
trimestre de 2013 (67,13 por trimestre), así como las cantidades que se
vayan devengando con posterioridad a la demanda, más los intereses legales, con imposición de las costas a estos demandados.
Que estimando la demanda presentada por la Comunidad de Propietarios Calle San Rafael número 20 de Valencia contra el Banco de
Sabadell, SA, debo declarar y declaro el crédito objeto del presente
procedimiento preferente respecto de la hipoteca constituida en favor de
la entidad demandada, condenando a esta entidad a estar y pasar por tal
declaración, sin expresa imposición de costas procesales.
Modo de impugnacion: mediante recurso de apelacion ante la
Audiencia Provincial de Valencia (articulo 455 LECn).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este
juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugnan (art. 458 LEC), y previa acreditación de haberse
consignado 50 euros, en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este juzgado indicándose siempre en concepto de «Recurso», seguido
del “código 02 civil-apelación», debiendo indicarse dichos conceptos
y código después de los 16 dígitos de la cuenta expediente (separados
por un espacio), de realizarse mediante transferencia bancaria. Se han
de realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir
(disposición adicional 15.ª LO 1/2009, de 3 de noviembre).
Así por esta sentencia, lo pronuncio. mando y firmo.»
I, atés que els demandats, Salvador Sanz Llácer i Gloria Teresa Salinas Sánchez, es troben en parador desconegut, s’expedix este edicte a fi
que els valga de notificació en forma.
Y encontrándose los demandados, Salvador Sanz Llácer y Gloria
Teresa Salinas Sánchez, en paradero desconocido, se expide el presente
edicto a fin de que sirva de notificación en forma a los mismos.
València, 30 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Valencia, 30 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 12 de València
25858
Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1265/2013. [2014/9767]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1265/2013. [2014/9767]
Juí verbal 1265/2013-5
De: Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA.
De: Rosario Arroyo Cabria.
Contra: Pedro Francés Gimeno.
En el present procediment de juí verbal 1265/2013, seguit a instàncies de Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA, en contra de Pedro
Francés Gimeno, s’ha dictat sentència, l’encapçalament i la dispositiva
de la qual diu:
Juicio verbal 1265/2013-5
De: Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA.
De: Rosario Arroyo Cabria.
Contra: Pedro Francés Gimeno.
En el presente procedimiento de juicio verbal 1265/2013, seguido
a instancia de Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA, frente a Pedro
Francés Gimeno, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
dice:
«Sentencia número167/2014
Jutgessa que la dicta: María del Rocío Morena de Viana-Cárdenas.
Lloc: València.
Data: 16 de setembre de 2014.
Part demandant: Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA.
Advocat: Jacinto Ortuño Mengual.
Procuradora: Rosario Arroyo Cabria
Part demandada: Pedro Francés Gimeno.
Objecte del juí: altres verbals.
Dispositiva
Estime la demanda interposada per la Compañía Valenciana de
Radio Taxi, SA, contra Pedro Francés Gimeno, i declare resolta la relació laboral que unia a les parts en virtut de contracte de prestació de
servicis, subscrit el 14 d’octubre de 2005. Condemne el demandat a
estar i passar per esta declaració i que torne els equips cedits per l’actora
amb imposició de l’obligació d’abonar 9,02 euros diaris fins a la seua
efectiva devolució amb el límit del seu valor, taxat en 1.446,76 euros,
i que abone a l’actora 328,35 euros, en concepte de rebuts pendents de
pagament. inclosos els gastos, més els interessos legals, i tot això amb
la imposició expressa de costes
Mode d’mpugnació: mitjançant un recurs d’pel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (article 455 LECn).
El recurs es prepara per mitjà d’un escrit presentat en este jutjat, en
el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació,
i s’hauran d’exposar les al·legacions en què es base la impugnació, a
més de citar la resolució apel·lada i els pronunciaments que impugna
(art. 458 LEC), i prèvia acreditació d’haver-se consignat 50 euros en el
compte de depòsits i consignacions d’este jutjat, amb indicació sempre
en concepte de “Recurs”, seguit del codi “02 civil-apel·lació”, i també
s’hauran d’indicar els conceptes i codi després dels 16 dígits del compte
expedient (separats per un espai), i realitzar-se per mitjà de transferència bancària. S’han de fer tants ingressos diferenciats com resolucions
a recórrer (disposició addicional 15a LO 1/2009, de 3 de novembre).
Esta és la sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número167/2014
Jueza que la dicta: María del Rocío Moreno de Viana-Cárdenas.
Lugar: Valencia.
Fecha: 16 de septiembre de 2014.
Parte demandante: Compañía Valenciana de Radio Taxi, SA.
Abogado: Jacinto Ortuño Mengual.
Procuradora: Rosario Arroyo Cabria
Parte demandada: Pedro Francés Gimeno.
Objeto del juicio: demás verbales.
Fallo
Estimando la demanda interpuesta por la Compañía Valenciana de
Radio Taxi, SA, contra Pedro Francés Gimeno, debo declarar y declaro
resuelta la relación laboral que unía a las partes en virtud de contrato de
prestación de servicios suscrito el 14 de octubre de 2005. Condenando
al demandado a estar y pasar por esta declaración y a que proceda a la
devolución de los equipos cedidos por la actora con imposición de la
obligación de abonar 9,02 euros diarios hasta la efectiva devolución
de los mismos con el límite de su valor, tasado en 1.446,76 euros, y a
que abone a la actora 328,35 euros en concepto de recibos pendientes
de pago. incluyendo gastos, más los intereses legales, y todo ello con
expresa imposición de costas
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (articulo 455 LECn).
El recurso se prepará por medio de un escrito presentado en este
juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458 LEC), y previa acreditación de haberse
consignado 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de este
juzgado, indicándose siempre en concepto de «Recurso», seguido del
código “02 civil-apelación», debiendo indicarse dichos conceptos y
código después de los 16 dígitos de la cuenta expediente (separados
por un espacio), de realizarse mediante transferencia bancaria. Se han
de realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir
(disposición adicional 15.ª L.O. 1/2009, de 3 de noviembre).
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
I com que el demandat, Pedro Francés Gimeno, es troba en parador
desconegut, i de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i
164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha ordenat publicar este
edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Y encontrándose dicho demandado, Pedro Francés Gimeno, en
paradero desconocido, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha
acordado la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana.
València, 16 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Valencia, 16 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Mónica
Rubio Solanes.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 18 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
820/2013. [2014/9772]
Procediment: juí verbal 820/2013
Demandant: Mapfre Familiar, SA.
Procurador: Rafael Francisco Alario Mont.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
25859
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 820/2013. [2014/9772]
Procedimiento: juicio verbal 820/2013
Demandante: Mapfre Familiar, SA.
Procurador: Rafael Francisco Alario Mont.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Edurne Zubia Zubimendi, secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància número18 dels de València, fa saber que en el juí a què es
fa referència al marge, s’ha acordat la publicació del present acte de
comunicació:
Edurne Zubia Zubimendi, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número18 de los de Valencia hace saber que en el juicio referenciado al margen, se ha acordado la publicación del presente acto de
comunicación:
Procediment: juí verbal 820/2013
Demandant: Mapfre Familiar, SA.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Acte processal que es publica: Sentència de data 5 de febrer de
2014.
Objecte: notificar sentència.
Mode i termini d’impugnació: no pot interposar-s’hi recurs.
El text integre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i/o obtindre’n còpia en la secretària d’este jutjat, en hores d’audiència.
Procedimiento: juicio verbal 820/2013
Demandante: Mapfre Familiar, SA.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Acto procesal que se publica: sentencia de fecha 5 de febrero de
2014.
Objeto: notificar sentencia.
Modo y plazo de impugnación: no cabe recurso.
El texto integro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y/u obtener copia de la misma en la secretaria de este juzgado en horas
de audiencia.
València, 24 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Edurne
Zubia Zubimendi.
Valencia, 24 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Edurne
Zubia Zubimendi.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 868/2013. [2014/9685]
Assumpte civil 000868/2013
Jutjat de Primera Instància número 23 de València
Procediment ordinari 000868/2013
Part demandant: María Isabel Lozano Pavón.
Part demandada: Juan Carlos Belenguer Yerves.
25860
Juzgado de Primera Instancia número 23 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 868/2013. [2014/9685]
Asunto civil 000868/2013
Juzgado de Primera Instancia número 23 de Valencia
Procedimiento ordinario 000868/2013
Parte demandante: María Isabel Lozano Pavón.
Parte demandada: Juan Carlos Belenguer Yerves.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament i la dispositiva que, literalment, diuen així:
En el juicio de referencia se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:
«Sentència número 136/2014
València, 7 de juliol 2014
Desamparados Almenar Belenguer, magistrada jutgessa del Jutjat
de Primera Instància número 23 dels de València, he vist les actuacions de juí ordinari, seguides amb el número 868/2013, a instàncies de
María Isabel Lozano Pavón, representada per la procuradora Elisa Ferrer Aznar i assistida de la lletrada María Julia Real Montero, contra Juan
Carlos Belenguer Yerves, declarat en rebel·lia; en l’exercici d’una acció
de reclamació d’una quantitat.
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda presentada per María Isabel Lozano Pavón, representada per la procuradora Elisa Ferrer Aznar, contra
Juan Carlos Belenguer Yerves, declarat en rebel·lia, i condemne el
demandat al pagament a l’actora de la quantitat de trenta-cinc mil euros
(35.000 €), més l’interés legal des de la data de la interpel·lació judicial
(18.06.2013). Impose al demandat les costes del procediment.
«Sentencia número 136/2014
Valencia, 7 de julio 2014
Vistos por Desamparados Almenar Belenguer, magistrada jueza
del Juzgado de Primera Instancia número 23 de los de Valencia, los
autos de juicio ordinario, seguidos bajo el número 868/2013, a instancia
de María Isabel Lozano Pavón, representada por la procuradora Elisa
Ferrer Aznar y asistida de la letrada María Julia Real Montero, contra
Juan Carlos Belenguer Yerves, declarado en rebeldía; ejercitando acción
de reclamación de cantidad.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda deducida por María Isabel
Lozano Pavón, representada por la procuradora Elisa Ferrer Aznar, contra Juan Carlos Belenguer Yerves, declarado en rebeldía, debo condenar
y condeno al demandado al pago a la actora de la cantidad de treinta
y cinco mil euros (35.000 €), más el interés legal desde la fecha de la
interpelación judicial (18.06.2013). Se imponen al demandado las costas
del procedimiento.
Contra esta sentencia, que no es firme, cabe recurso de apelación
para ante la Audiencia Provincial, que deberá interponerse ante este
juzgado en el plazo de 20 días contados desde el siguiente a la notificación de esta sentencia, debiendo exponerse las alegaciones en las
que se base la impugnación, además de citarse la resolución apelada y
los pronunciamientos que se impugnan (art. 458.1 y 2 LEC/2000). Y
con sujeción, además, a lo dispuesto en la disposición adicional 15.ª en
orden a la necesidad de efectuar depósito para recurrir.
Así, por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Contra esta sentència, que no és ferma, s’hi pot interposar un
recurs d’apel·lació per a l’Audiència Provincial, que s’haurà d’interposar davant d’este Jutjat en el termini de 20 dies comptadors a partir de l’endemà de la notificació d’esta sentència, havent d’exposar-se
les al·legacions en què es base la impugnació, a més de citar-s’hi la
resolució apel·lada i els pronunciaments que s’impugnen (art. 458.1 i 2
LEC/2000). I amb subjecció, a més, al que disposa la disposició addicional 15 per tal d’acomplir el deure d’efectuar un depòsit per a recórrer.
Així, esta és la meua sentència, jutjant en primera instància, que
pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals de la part
demandada, Juan Carlos Belenguer Yerves, per resolució dictada i de
conformitat amb el que disposen els articles 497.2, 156.4 i 164 de la
Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, he ordenat la publicació d’este edicte en el tauler d’anuncis del Jutjat i en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, per a dur a efecte la diligència de notificació de la sentència.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia
de la parte demandada, Juan Carlos Belenguer Yerves, por resolución
dictada y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 497.2, 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la
publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la
diligencia de notificación de sentencia.
València, 8 de juliol de 2014.– El secretari judicial: Alberto Martínez de Santos.
Valencia, 8 de julio de 2014.– El secretario judicial: Alberto Martínez de Santos.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Violència sobre la Dona
número 1 d’Orihuela
25861
Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número 1 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
modificació de mesures número 134/2013. [2014/9671]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de modificación de medidas número 134/2013. [2014/9671]
En el present procediment sobre mesures en relació amb els fills
134/2013, seguit a instàncies de Narcisa Piedad Rosillo Cumbicus contra Hover Jesús Bustamante Castillo, s’ha dictat la sentència que, literalment, és com seguix:
En el presente procedimiento medidas en relación con los hijos
134/2013, seguido a instancia de Narcisa Piedad Rosillo Cumbicus
frente a Hover Jesús Bustamante Castillo, se ha dictado sentencia cuyo
tenor literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime la demanda formulada per Narcisa Piedad Rosillo Cumbicus, representada per la procuradora dels tribunals senyora Torregrosa
Grima, contra Hover Jesús Bustamante Castillo, sobre adopció de mesures paternofilials (guarda, custòdia i aliments), i acorde:
«Fallo
Que estimando la demanda formulada por Narcisa Piedad Rosillo Cumbicus, representada por la procuradora de los tribunales señora Torregrosa Grima, frente a Hover Jesús Bustamante Castillo, sobre
adopción de medidas paternofiliales (guarda, custodia y alimentos),
debo acordar las siguientes:
1. Se atribuye a la señora Rosillo Cumbicus la guarda y custodia
del hijo menor de edad, debiendo ejercerse por ambos padres la patria
potestad.
2. Se impone al señor Bustamante Castillo la obligación de abonar a
la señora Rosillo Cumbicus, en concepto de pensión de alimentos para
el hijo menor de edad, la cantidad de 180 euros mensuales, que deberá
ingresar dentro de los cinco primeros días de cada mes en la cuenta bancaria abierta en el BBVA 0182 7780 56 0201525591, suma que deberá
actualizarse anualmente acorde con los incrementos del índice de precios al consumo. Asimismo, cada progenitor sufragará el pago por mitad
de los gastos extraordinarios de la menor.
3. Se establece el siguiente régimen de visitas a favor del padre:
a) Todos los sábados desde las 10.00 horas hasta las 18.00 horas de
la mañana, siendo recogido y reintegrado el menor en el domicilio de la
madre por un familiar o persona de confianza de la madre.
No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en este juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente
de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la
voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna (art. 457.2 LECn).
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que sea admitido a trámite el recurso de apelación contra esta resolución, deberá constituir un depósito de 50 euros,
que le será devuelto solo en el caso de que el recurso sea estimado.
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el
banco Banesto, en la cuenta correspondiente a este expediente (40660000-05-...) indicando, en el campo “Concepto” el código “00 civilreposición” y la fecha de la resolución recurrida con el formato dd/
mm/aaaa.
En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria,
tras completar el código de cuenta corriente (CCC, 20 dígitos), se indicará en el campo “Concepto” el número de cuenta, el código y la fecha
que en la forma expuesta en el párrafo anterior.
En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente
al indicado. En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase.
Están exceptuados de la obligación de constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a litigar gratuitamente, el ministerio
fiscal, Estado, comunidades autónomas, entidades locales y organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el magistrado/a que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el secretario/a judicial, doy fe.
Orihuela, 2 de agosto de 2014».
1. S’atribuïx a la senyora Rosillo Cumbicus la guarda i custòdia del
fill menor d’edat, i ha d’exercir-se per ambdós pares la pàtria potestat.
2. S’imposa al senyor Bustamante Castillo l’obligació d’abonar a la
senyora Rosillo Cumbicus, en concepte de pensió d’aliments per al fill
menor d’edat, la quantitat de 180 euros mensuals, que haurà d’ingressar
dins dels cinc primers dies de cada mes en el compte bancari obert en
el BBVA 0182 7780 56 0201525591, suma que haurà d’actualitzar-se
anualment d’acord amb els increments de l’índex de preus al consum.
Així mateix, cada progenitor sufragarà el pagament per mitat dels gastos
extraordinaris de la menor.
3. S’establix el següent règim de visites a favor del pare:
a) Tots els dissabtes des de les 10.00 hores fins a les 18.00 hores del
matí, i el menor serà arreplegat i reintegrat en el domicili de la mare per
un familiar o persona de confiança de la mare.
No es fa especial pronunciament sobre les costes processals.
Impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial d’Alacant (art. 455 LECn).
El recurs s’ha de preparar mitjançant un escrit que cal presentar
en este jutjat, dins del termini de cinc dies hàbils, comptador des de
l’endemà de la notificació, que es limite a esmentar la resolució objecte
d’apel·lació, i on es manifeste la voluntat de recórrer-hi, amb la indicació dels pronunciaments que s’impugnen (art. 457.2 LECn).
De conformitat amb la disposició addicional 15a de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, perquè siga admés a tràmit el recurs d’apel·lació
contra esta resolució, haurà de constituir un depòsit de 50 euros, que se
li tornarà només en el cas que el recurs siga estimat.
El depòsit s’ha de constituir ingressant la quantitat esmentada en el
banc Banesto, en el compte corresponent a este expedient (4066-000005-...) i s’indicarà, en el “camp concepte” el codi “00 civil-reposició” i
la data de la resolució recorreguda amb el format dd/mm/aaaa.
En el cas de realitzar l’ingrés per mitjà d’una transferència bancària,
després d’omplir el codi de compte corrent( CCC, 20dígits ), s’indicarà
en el camp “Concepte” el número de compte, el codi i la data en la
forma exposada en el paràgraf anterior.
En cap cas s’admetrà una consignació per import diferent de l’indicat. En el cas que calga realitzar altres pagaments en el mateix compte,
caldrà efectuar un ingrés per cada concepte, fins i tot si pertanyen a
altres recursos de la mateixa classe o diferent.
Estan exceptuats de l’obligació de constituir el depòsit els qui tinguen reconegut el dret a litigar gratuïtament, el ministeri fiscal, l’Estat,
les comunitats autònomes, les entitats locals i els organismes autònoms
dependents dels tres anteriors.
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada
pel magistrat que la va dictar, mentres celebrava audiència pública el
mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial, done fe.
Orihuela, 2 d’agost de 2014».
Atés que es desconeix el domicili o la residència actuals i parador
desconegut del demandat, Hover Jesús Bustamante Castillo, la magistrada jutgessa, de conformitat amb el que establix l’article 497 de la Llei
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia y
paradero desconocido del demandado, Hover Jesús Bustamante Castillo, la magistrada jueza, de conformidad con lo establecido en el artículo
Num. 7392 / 30.10.2014
25862
1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha acordat publicar este edicte en el
tauler d’anuncis del jutjat i en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
per a portar a efecte la diligència de notificació al demandat, i s’expedix
este edicte a fi que li valga de notificació de forma deguda.
497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el tablón de anuncios del juzgado y en Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de
notificación al demandado, y se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Orihuela, 5 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Rosario
Collado Bueno.
Orihuela, 5 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Rosario
Collado Bueno.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Violència sobre la Dona
número 3 de València
25863
Juzgado de Violencia sobre la Mujer
número 3 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
mesures de fills extramatrimonials número 87/2014 i interlocutòria d’arxivament de les mesures provisionals coetànies número 90/2014. [2014/9680]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de medidas de hijos extramatrimoniales número 87/2014
y auto de archivo de sus medidas provisionales coetáneas
número 90/2014. [2014/9680]
Família, guarda, custòdia o aliments fill menor no matrimonial no
consensuat 000087/2014 IN
Demandant: Gilma Carolina Osorio Cruz.
Procuradora: Laura Toledano Navarro.
Advocada: María Teresa Alcalá Mellado.
Demandat: Edier Ulises Londoño Agudelo.
Familia, guarda, custodia o alimentos hijo menor no matrimonial no
consensuado 000087/2014 IN
Demandante: Gilma Carolina Osorio Cruz.
Procuradora: Laura Toledano Navarro.
Abogada: María Teresa Alcalá Mellado.
Demandado: Edier Ulises Londoño Agudelo.
«Mitjançant este edicte faig saber que en les actuacions de mesures
sobre fills extramatrimonials, seguides amb el número 000087/2014, a
instàncies de Gilma Carolina Osorio Cruz contra Edier Ulises Londoño
Agudelo, en situació de rebel·lia, en les quals, en data 6 d’octubre de
2014, ha recaigut sentència estimatòria, que les actuacions es troben
a la seua disposició en la secretaria d’este jutjat i que en contra de la
sentència es pot interposar el recurs següent.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial de València (art. 455 LECn).
El recurs s’ha d’interposar per mitjà d’un escrit presentat en este
jutjat en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la
notificació, i les al·legacions han d’exposar en què es basa la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual s’apel·la i les decisions
que s’impugnen (art. 458 LECn).
Igualment, en el procediment de mesures provisionals coetànies
número 90/2014, dimanant de les mesures sobre fills extramatrimonials,
s’ha dictat, amb data 6 d’octubre de 2014, interlocutòria d’arxiu.»
«Por el presente, hago saber que en los autos de medidas hijos extramatrimoniales contencioso, seguidos con el número 000087/2014, a
instancia de Gilma Carolina Osorio Cruz contra Edier Ulises Londoño
Agudelo, en situación de rebeldía, en los que, en fecha 6 de octubre de
2014, ha recaído sentencia estimatoria, encontrándose las actuaciones
a su disposición en la secretaría de este juzgado haciéndole saber que,
contra la misma, cabe el siguiente recurso.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Valencia (art. 455 LECn).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este
juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se basa la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (art. 458 LECn).
Igualmente, en el procedimiento de medidas provisionales coetáneas número 90/2014, dimanante de las medidas hijos extramatrimoniales, se ha dictado, con fecha 6 de octubre de 2014, auto de archivo.»
I perquè valga de notificació de forma deguda a Edier Ulises Londoño Agudelo, en rebel·lia, expedisc i firme este edicte.
Y para que sirva de notificación en forma a Edier Ulises Londoño
Agudelo, en rebeldía, expido y firmo el presente.
València, 23 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Inmaculada
García Martínez.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Inmaculada
García Martínez.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent
25864
Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 117/2010. [2014/9771]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 117/2010. [2014/9771]
Procediment ordinari 117/2010
De: Benjamín José Ferrandis Moreno.
Procurador: Jesús Quereda Palop.
Contra: Javier Benito Vázquez i Ana María Villena Torres.
Procuradora: Silvia Gastaldi Orquin.
Que en este jutjat se seguixen les actuacions de procediment ordinari número 117/2010 en les quals es va dictar la sentència l’encapçalament i la dispositiva de la qual, són del tenor següent:
Procedimiento ordinario 117/2010
De: Benjamín José Ferrandis Moreno.
Procurador: Jesús Quereda Palop.
Contra: Javier Benito Vázquez y Ana María Villena Torres.
Procuradora: Silvia Gastaldi Orquin.
Que en este juzgado se siguen autos de procedimiento ordinario
número 117/2010 en los que se dictó la sentencia cuyo encabezamiento
y fallo, son del tenor siguiente:
«Sentencia número 4/2013
Torrent, 7 d’octubre de 2013
Jorge Martínez Ribera, magistrat jutge titular del Jutjat d’Instrucció número 2 de Torrent, he vist les presents actuacions de juí ordinari
seguides en el present jutjat amb el número 117/2010, a instància de
Benjamín José Ferrandis Moreno, representat pel procurador, Jesús
María Quereda Palop, i defés pel lletrat, Ferrando Villaplana Gómez,
contra Javier Benito Vázquez, en situació legal de rebel·lia, i contra Ana
María Villena Torres, representada per la procuradora, Silvia Gastaldi
Orquin.
Dispositiva
Que estime íntegrament la demanda formulada per la representació
de Benjamín José Ferrandis Moreno contra Javier Benito Vázquez
1. Es declara que la vivenda sítia a Torrent, al carrer de Vicent
Andrés Estellés, número 1, porta 7, es va vendre amb un vici ocult
consistent en la deficiència estanquitat dels tancaments envolupants de
l’entresolat constituït a la terrassa de l’esmentada vivenda.
2. Es condemna el Sr. Javier Benito Vázquez que abone a l’actora la
quantitat de 3.995.62 euros, interessos legals, de conformitat amb allò
que disposa l’article 576 de la Llei d’Enjudiciament Civil.
Tot això amb imposició de les costes processals.
Notifiqueu la present resolució a les parts personades, i feu-los
saber que esta no és ferma i que en contra cap la interposició d’un recurs
d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de València.
Així ho disposa, mana i firma Jorge Martínez Ribera, magistrat
jutge del Jutjat d’Instrucció, número 2 de Torrent, en done fe.»
S’ha acordat per resolució de data de hui notificar la sentència dictada en les presents actuacions al demandat que està en parador desconegut, Javier Benito Vázquez, per mitjà de la seua publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
«Sentencia número 4/2013
Torrent, 7 de octubre de 2013
Jorge Martínez Ribera, magistrado juez titular del Juzgado de
Instrucción número 2 de Torrent, vistos los presentes autos de juicio
ordinario seguidos en el presente juzgado con el número 117/2010, a
instancia de Benjamín José Ferrandis Moreno representado por el procurador Jesús María Quereda Palop y defendido por el letrado Ferrando
Villaplana Gómez, contra Javier Benito Vázquez, en situación legal de
rebeldía, y contra Ana María Villena Torres, representada por la procuradora Silvia Gastaldi Orquin.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda formulada por la representación de Benjamín José Ferrandis Moreno contra Javier Benito
Vázquez
1. Se declara que la vivienda sita en Torrent, en la calle de Vicent
Andrés Estellés, número 1, puerta 7, se vendió con un vicio oculto consistente en la deficiencia estanqueidad de los cerramientos envolventes
del altillo constituido en la terraza de dicha vivienda.
2. Se condena a Javier Benito Vázquez a que abone a la actora la
cantidad de 3.995.62 euros, intereses legales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Todo ello con imposición de las costas procesales.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe la interposición
de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia.
Así lo acuerda, manda y firma Jorge Martínez Ribera, magistrado
juez del Juzgado de Instrucción, número 2 de Torrent, doy fe.»
Habiéndose acordado por resolución de fecha de hoy notificar la
sentencia dictada en los presentes autos al demandado que esta en paradero desconocido Javier Benito Vázquez por medido de su publicación
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Torrent, 6 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Ana María
Pellicer Climent.
Torrent, 6 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Ana María
Pellicer Climent.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat d’Instrucció número 3 d’Orihuela
25865
Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
136/2010. [2014/9776]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 136/2010. [2014/9776]
Juí verbal 136/2010
Demandant: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Demandats: Janusz Baj i Dorota Beata Baj.
Jutjat d’Instrucció número 3 d’Orihuela.
Juí verbal 136/2010
Part demandant: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Part demandada: Janusz Baj i Dorota Beata Baj.
Sobre: verbals de propietat horitzontal.
En el juí a què es fa referència s’ha dictat la resolució que té el text
que, literalment, és com seguix:
Juicio verbal 136/2010
Demandante: Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Francisco J. Maseres Sánchez.
Demandados: Janusz Baj y Dorota Beata Baj.
Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela.
Juicio verbal 136/2010
Parte demandante: Comunidad de Propietarios Residencial Playa
Flamenca I.
Parte demandada: Janusz Baj y Dorota Beata Baj.
Sobre: verbales de propiedad horizontal.
En el juicio referenciado se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
«Orihuela, 28 de setembre de l’any 2014
Carmen Valverde López, magistrada jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 3 d’Orihuela i partit, he vist les presents actuacions del juí
verbal número 136/2010, promogudes a instàncies de la comunitat de
propietaris Residencial Playa Flamenca I, representada pel procurador
dels tribunals, senyor Maseres Sánchez, i assistida del lletrat, senyor
Grao López del Cid, en contra de Janusz Baj i Dorota Beata Baj, declarats en l’acte de la vista en situació de rebel·lia processal, sobre acció
de reclamació de quotes per gastos de comunitat degudes i basant-se
en els següents
[...]
Dispositiva
Que estime la demanda presentada per la representació processal de
la comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I en contra de
Janusz Baj i Dorota Beata Baj, i condemne els demandats al pagament
de la quantitat de 1.308.euros, quantitat que haurà de ser pagada a la
comunitat actora, més l’interés legal de demora des de la reclamació
judicial del deute al gener de l’any 2010.»
«Orihuela, 28 de septiembre del año 2014.
Vistos por Carmen Valverde López, magistrada jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela y de su partido, los presentes
autos del juicio verbal número 136/2010, promovidos a instancia de la
Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I, representada
por el procurador de los tribunales señor Maseres Sánchez y asistida del
letrado señor Grao López del Cid frente a Janusz Baj y Dorota Beata
Baj, declarados en el acto de la vista en situación de rebeldía procesal,
sobre acción de reclamación de cuotas por gastos de comunidad debidas
y en base a los siguientes
[...]
Fallo
Que estimando la demanda presentada por la representación procesal de la Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I
frente a Janusz Baj y Dorota Beata Baj, debo condenar y condeno a los
demandados al pago de la cantidad de 1.308.euros, cantidad que deberá
ser abonada a la comunidad actora, más el interés legal de demora desde
la reclamación judicial de la deuda en enero del año 2010.»
En atenció al desconeixement de l’actual domicili o residència de la
part demandada, de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i
164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, s’ha acordat publicar este
edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a dur a efecte
la diligència de notificació de la sentència, de data 28 de setembre de
2011, als demandats, Janusz Baj i Dorota Beata Baj.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado
la publicación del presente edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia, de fecha 28 de septiembre de 2011, a los demandados Janusz Baj y
Dorota Beata Baj .
Orihuela, 28 de febrer de 2012.– La secretària judicial: Mar Rosell
Comerma.
Orihuela, 28 de febrero de 2012.– La secretaria judicial: Mar Rosell
Comerma.
Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat Mercantil número 1 de València
25866
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
172/2014. [2014/9679]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 172/2014. [2014/9679]
María Isabel Boguñá Pacheco, secretària judicial del Jutjat Mercantil número 1 de València, faig saber que en les actuacions de juí verbal,
seguides davant d’este jutjat amb el número 000172/2014, s’ha dictat la
sentència, de data 30 de juny de 2014, l’encapçalament i la dispositiva
de la qual, literalment, són com seguix:
María Isabel Boguñá Pacheco, secretaria judicial del Juzgado de
lo Mercantil número 1 de Valencia, hago saber que en autos de juicio
verbal, seguidos ante este juzgado bajo el número 000172/2014, se ha
dictado sentencia, de fecha 30 de junio de 2014, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:
«Sentència número 180/2014
València, 30 de juny de 2014
Montserrat Molina Pla, magistrada jutgessa titular en funcions de
reforç del Jutjat Mercantil número 1 de València, he vist estes actuacions de juí verbal, registrades amb el número 172/2014, a instàncies de
Vicente Canti Codoñer, en nom de Cris Adam, SA, assistida del lletrat,
Francisco Aliaga Navarro, contra la mercantil Cache Coctel, SL, i contra Ricardo Zamorano Capilla i Francisca Zamorano Bonet, declarats
en rebel·lia, sobre reclamació de quantitat i responsabilitat d’administradors.
Dispositiva
Estime la demanada interposada per Vicente Canti Codoñer, en
nom i representació de la mercantil Cris Adam, SA, contra la mercantil
Cache Coctel, SL, i contra Ricardo Zamorano Capilla i Francisca Zamorano Bonet, condemne les parts demandades a abonar solidàriament a
la part actora la quantitat de 2.000 euros, amb imposició de les costes
causades en este procediment.
Notifiqueu-ho a les parts i feu-los saber que, contra esta sentència
no es pot interposar cap recurs.
Així, esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Sentencia número 180/2014
Valencia, 30 de junio de 2014
Vistos por mí, Montserrat Molina Pla, magistrada jueza titular en
funciones de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, los presentes autos de juicio verbal, registrados con el número
172/2014, a instancias de Vicente Canti Codoñer, en nombre de Cris
Adam, SA, asistida del letrado Francisco Aliaga Navarro, contra la mercantil Cache Coctel, SL, y contra Ricardo Zamorano Capilla y Francisca
Zamorano Bonet, declarados en rebeldía, sobre reclamación de cantidad
y responsabilidad de administradores.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por Vicente Canti Codoñer,
en nombre y representación de la mercantil Cris Adam, SA, contra la
mercantil Cache Coctel, SL, y contra Ricardo Zamorano Capilla y Francisca Zamorano Bonet, debo condenar y condeno a las partes demandadas a abonar solidariamente a la parte actora la cantidad de 2.000 euros,
con imposición de las costas causadas en este procedimiento.
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que, contra la presente
sentencia, no cabe recurso alguno.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
I perquè servisca de notificació als demandats, Cache Coctel, SL,
Ricardo Zamorano Capilla i Francisca Zamorano Bonet, que es troben
en parador desconegut, estenc este edicte.
Y para que sirva de notificación a los demandados, Cache Coctel,
SL, Ricardo Zamorano Capilla y Francisca Zamorano Bonet, en paradero desconocido, extiendo el presente.
València, 19 de setembre de 2014.– La secretària judicial: María
Isabel Boguñá Pacheco.
Valencia, 19 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: María
Isabel Boguñá Pacheco.
Num. 7392 / 30.10.2014
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana
25867
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Informació pública de la interposició del recurs contenciós administratiu número 514/2014 contra el Decret
61/2014, de 17 d’abril, del Consell, pel qual es regula el
Consell del Taxi de la Comunitat Valenciana. [2014/9800]
Información pública de la interposición del recurso contencioso-administrativo número 514/2014 contra el Decreto
61/2014, de 17 de abril, del Consell, por el que se regula
el Consejo del Taxi de la Comunitat Valenciana. [2014/9800]
Procediment: procediment ordinari 000514/2014
Sobre: altres matèries
De: Unió General de Treballadors del País Valencià i Comissions
Obreres del País Valencià.
Procurador: Julio Just Vilaplana.
Contra: Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
Procurador/a:–
Procedimiento: procedimiento ordinario 000514/2014
Sobre: otras materias
De: Unión General de Trabajadores del Pais Valenciano y Comisiones Obreras del Pais Valenciano.
Procurador: Julio Just Vilaplana.
Contra: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Procurador/a:–
En esta sala la Unió General de Treballadors del País Valencià i
Comissions Obreres del País Valencià han interposat un recurs contenciós administratiu contra la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi
Ambient, contra la disposició general Decret 61/14, de 17 d’abril, del
Consell pel qual es regula el Consell del Taxi a la Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV de 22 d’abril de 2014 (núm. 7258).
En compliment d’allò que s’ha acordat en resolució de data, 27
d’octubre de 2014 i del que establix l’article 47.2 de la LJCA, es concedix el termini de 15 dies perquè compareguen els que tinguen interés
legítim a sostindre la conformitat a dret de la disposició, acte o conducta
impugnats.
En esta sala se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo
por la Union General de Trabajadores del País Valenciano y Comisiones
Obreras del Pais Valenciano frente a la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, contra la disposición general Decreto
61/14, de 17 de abril, del Consell por el que se regula el Consejo del
Taxi en la Comunidad Valenciana, publicado en el DOCV de 22 de abril
de 2014 (num. 7258).
En cumplimiento de lo acordado en resolución de fecha, 27 de octubre de 2014 y de lo establecido en el artículo 47.2 de la LJCA, se concede el plazo de 15 días para la personación de quienes tengan interés
legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o
conducta impugnados.
València, 27 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Carolina
León Freijeiro.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Carolina
León Freijeiro.
Num. 7392 / 30.10.2014
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana
Informació pública de la sentència dictada en el recurs
contenciós administratiu número 1086/2011 contra l’article 14 del Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del
Joc en la Comunitat Valenciana. [2014/9802]
25868
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Información pública de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1086/2011 contra
el artículo 14 del Decreto 55/2011, de 20 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador
de la Publicidad del Juego en la Comunitat Valenciana.
[2014/9802]
Procediment ordinari 001086/2011
De: Ministeri d’Economia i Hisenda, Direcció General d’Ordenació
del Joc.
Procurador/a: –
Contra: Consell i Andemar, CV.
Procurador: Juan Miguel Alapont Beteta.
En esta sala el Ministeri d’Economia i Hisenda, de la Direcció
General d’Ordenació del Joc, ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el Consell i Andemar, CV, contra la disposició general
article 14 del Decret 55/2011, del Consell, de la Generalitat Valenciana.
En este procediment s’ha dictat sentència l’encapçalament i la dispositiva de la qual són com seguix:
Procedimiento ordinario 001086/2011
De: Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de
Ordenación del Juego
Procurador/a:
Contra: Consell y Andemar CV
Procurador: Alapont Beteta, Juan Miguel
En esta sala se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por el Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General de Ordenación del Juego, frente a Consell y Andemar CV, contra la disposición
general artículo 14 del Decreto 55/2011, del Consell, de la Generalitat
Valenciana.
En el presente procedimiento se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:
Esta és la nostra sentència, de la qual quedarà testimoniatge en les
actuacions per a la notificació, que pronunciem, manem i firmem.»
«Valencia, 22 de octubre de 2014.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, compuesta
por José Bellmont Mora, presidente, Rosario Vidal Mas, Fernando Nieto
Martín, Begoña García Meléndez y Antonio López Tomás, magistrados,
ha pronunciado la siguiente:
Sentencia número 817/2014
En el recurso contencioso-administrativo número 1086/2011 interpuesto por la Administración del Estado, representada y defendida por
el abogado del Estado.
Es administración demandada la Generalitat Valenciana, representada y defendida por el abogado de este ente público.
Dispone del carácter de codemandado la Asociación de Empresarios
de Máquinas Recreativas de la Comunidad Valenciana, representada por
el procurador Juan Miguel Alapont Beteta y defendida por el letrado
Miguel A. González Barona.
Constituye el objeto del recurso el Decreto 55/2011, de 20 de mayo,
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la Publicidad del Juego en la Comunitat Valenciana.
En concreto, se cuestiona la legalidad del artículo 14, que actúa bajo
la rúbrica de “Publicidad en páginas web”.
La cuantía se fijó en indeterminada.
El procedimiento ha seguido los trámites del ordinario.
Ha sido magistrado ponente Fernando Nieto Martín, quien expresa
el parecer de la sala.
Fallamos
1. Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Administración del Estado contra el Decreto 55/2011, de 20 de
mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de
la Publicidad del Juego en la Comunitat Valenciana.
En concreto, se cuestiona la legalidad del artículo 14, que actúa bajo
la rúbrica de “Publicidad en páginas web”.
2. Establecer la conformidad a derecho de esta disposición general.
3. Imponer las costas procesales que se han causado en los autos
1086/2011 a la parte actora.
Esta sentencia no es firme, y contra la misma cabe preparar recurso
de casación (en esta Sala, pero para el Tribunal Supremo) en el término legal de 10 días a contar desde el siguiente al de notificación de la
misma a las partes.
Así por esta nuestra sentencia de la que quedará testimonio en autos
para su notificación, la pronunciamos, mandamos y firmamos.»
València, 27 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Carolina
León Freijeiro.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Carolina
León Freijeiro.
«València, 22 d’octubre de 2014
La Secció Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, formada per José
Bellmont Mora, president, Rosario Vidal Mas, Fernando Nieto Martín,
Begoña García Meléndez i Antonio López Tomás, magistrats, ha pronunciat la següent:
Sentència número 817/2014
En el recurs contenciós administratiu número 1086/2011 interposat
per l’Administració de l’Estat, representada i defesa per l’advocat de
l’Estat.
És Administració demandada la Generalitat Valenciana, representada i defesa per l’advocat d’este ens públic.
Disposa del caràcter de codemandat l’Associació d’Empresaris de
Màquines Recreatives de la Comunitat Valenciana, representada pel
procurador Juan Miguel Alapont Beteta i defesa pel lletrat Miguel A.
González Barona.
Constituïx l’objecte del recurs el Decret 55/2011, de 20 de maig, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del
Joc a la Comunitat Valenciana.
En concret, es qüestiona la legalitat de l’article 14, que actua sota la
rúbrica de “Publicitat en pàgines web”.
La quantia es va fixar en indeterminada.
El procediment ha seguit els tràmits de l’ordinari.
Ha sigut magistrat ponent Fernando Nieto Martín, que expressa el
paréixer de la sala.
Dispositiva
1. Desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per l’Administració de l’Estat contra el Decret 55/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Regulador de la Publicitat del Joc
a la Comunitat Valenciana.
En concret, es qüestiona la legalitat de l’article 14, que actua sota la
rúbrica de “Publicitat en pàgines web”.
2. Establir la conformitat a dret d’esta disposició general.
3. Imposar les costes processals que s’han causat en les actuacions
1086/2011 a la part actora.
Esta sentència no és ferma, i en contra es pot preparar recurs de
cassació (en esta sala, però per al Tribunal Suprem) en el terme legal de
10 dies a comptar de l’endemà al de notificació d’esta a les parts.
Num. 7392 / 30.10.2014
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana
25869
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Informació pública de la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’acord plenari de l’Ajuntament de Meliana, adoptat en sessió extraordinària del 29
d’abril de 2014. [2014/9735]
Información pública de la interposición de un recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo plenario del
Ayuntamiento de Meliana, adoptado en sesión extraordinaria del 29 de abril de 2014. [2014/9735]
Procediment ordinari 000570/2014
Sobre: altres matèries
De: Josep Antoni Riera Vicent i Grup Municipal Compromís de
Meliana
Procuradora: Eva Domingo Martínez.
Contra: Ajuntament de Meliana
Procurador/a:
En esta sala Josep Antoni Riera Vicent i el Grup Municipal Compromís de Meliana han interposat un recurs contenciós administratiu
enfront de l’Ajuntament de Meliana contra la disposició general acord
plenari de l’Ajuntament de Meliana, adoptat en sessió extraordinària del
29 d’abril de 2014, que desestimava les al·legacions contra l’aprovació
inicial i aprovar definitivament la modificació del reglament de promoció i ús del valencià.
En compliment d’allò que s’ha acordat en Resolució de data 23
d’octubre de 2014 i del que establix l’article 47.2 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, es concedix el termini de 15 dies
perquè s’hi personen els que tinguen interés legítim a sostindre la conformitat a dret de la disposició, acte o conducta impugnats.
Procedimiento ordinario 000570/2014
Sobre: otras materias
De: Josep Antoni Riera Vicent y Grup Municipal Compromís de
Meliana
Procuradora: Domingo Martínez, Eva
Contra: Ayuntamiento de Meliana
Procurador/a:
En esta sala se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por Josep Antoni Riera Vicent y Grup Municipal Compromís de Meliana frente al Ayuntamiento de Meliana contra la disposición general
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Meliana, adoptado en sesion
extraordinaria del 29.04.2014, que desestimaba alegaciones contra la
aprobación inicial y aprobar definitivamente la modificación del reglamento de promoción y uso del valenciano.
En cumplimiento de lo acordado en Resolución de fecha 23.10.2014
y de lo establecido en el artículo 47.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se concede el plazo de 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a
derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.
València, 24 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Carolina
León Freijeiro.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Carolina
León Freijeiro.
Num. 7392 / 30.10.2014
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana
Informació pública de la sentència dictada en el recurs
contenciós administratiu número 900/2011 contra el
Decret 22/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual
s’aprova el canvi de denominació del Consell de Col·legis
Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana per la de Consell de Col·legis Oficials
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de la Comunitat Valenciana. [2014/9741]
Procediment ordinari 000900/2011
Sobre: altres matèries
De: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valen·
ciana.
Procuradora: Celia Sin Sánchez.
Contra: GV Consell, Consell General de Col·legis Oficials d’Apa·
relladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana i Consell
General de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
Procurador: Francisco José Real Marqués.
En esta sala ha interposat un recurs contenciós administratiu el Col·
legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana contra
la GV Consell, el Consell General de Col·legis Oficials d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana i el Consell General
de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics, contra la
disposició general Decret 22/2011, de 4 de març, del Consell, que apro·
va el canvi de denominació del Consell Regulador del Col·legi Oficial
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana.
En este procediment s’ha dictat la sentència que té l’encapçalament
i la dispositiva següents:
«Sentència número 715/14
València, 19 de setembre de 2014.
La Secció Quinta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tri·
bunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, composta per
José Bellmont Mora, president; Fernando Nieto Martín, Begoña García
Meléndez i Antonio López Tomás, magistrats, ha vist el recurs conten·
ciós administratiu número 900/2011, interposat per la procuradora Celia
Sin Sánchez, en nom i representació del Col·legi Oficial d’Enginyers
Industrials de la Comunitat Valenciana, assistit per la lletrada Nuria Pri·
eto Pérez, contra el Decret 22/2011, de 4 de març, de la Conselleria de
Justícia i Administracions Públiques, pel qual s’aprova el canvi de deno·
minació del Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de la Comunitat Valenciana, per la de Consell de Col·legis Ofi·
cials d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de
la Comunitat Valenciana.
25870
Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana
Información pública de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo número 900/2011 contra el
Decreto 22/2011, de 4 de marzo, del Consell, por el que se
aprueba el cambio de denominación del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
la Comunidad Valenciana por la de Consejo de Colegios
Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la Comunitat Valenciana. [2014/9741]
Procedimiento ordinario 000900/2011
Sobre: otras materias
De: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat
Valenciana
Procuradora: Sin Sanchez, Celia
Contra: G. V. Consell, Consejo General de Colegios Oficiales de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat Valenciana y
Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos
Procurador: Real Marqués, Francisco José
En esta sala se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo
por Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valen·
ciana frente a G. V. Consell, Consejo General de Colegios Oficiales
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunitat Valenciana y
Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, contra la disposición general Decreto 22/2011, de 4 de marzo,
del Consell, que aprueba cambio de denominación del Consejo Regu·
lador del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
Comunitat Valenciana.
En el presente procedimiento se ha dictado sentencia, cuyo encabe·
zamiento y fallo es el siguiente
Atés que ha sigut part demandada en les interlocutòries la Genera·
litat Valenciana, representada i defesa pels seus servicis jurídics, i com
a demandats el Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arqui·
tectes Tècnics de la Comunitat Valenciana, representat pel procurador
Francisco Real Marqués i assistit per un lletrat, i el Consell General de
Col·legis Oficials d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat
Valenciana, representat pel procurador Francisco Real Marqués i assistit
pel lletrat Damián Casanueva Escudero, i és magistrat ponent el magis·
trat Antonio López Tomás.
«Sentencia número 715/14
Valencia, 19 de septiembre de 2014.
Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Adminis·
trativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
compuesta por José Bellmont Mora, presidente, Fernando Nieto Mar·
tín y Begoña García Meléndez y Antonio López Tomás, magistrados,
el recurso contencioso-administrativo número 900/2011, interpuesto
por la procuradora Celia Sin Sánchez, en nombre y representación del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana,
asistido por la letrada Nuria Prieto Pérez, contra el Decreto 22/2011, de
4 de marzo, de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas,
por el que se aprueba el cambio de denominación del Consejo de Cole·
gios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad
Valenciana, por la de Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de la Comunidad
Valenciana.
Habiendo sido parte demandada en autos la Generalitat Valenciana,
representada y defendida por sus servicios jurídicos, y como deman·
dados el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de la Comunidad Valenciana, representado por el procurador
Francisco Real Marqués y asistido por letrado, y el Consejo General
de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la
Comunidad Valenciana, representado por el procurador Francisco Real
Marqués y asistido por el letrado Damián Casanueva Escudero siendo
magistrado ponente el magistrado Antonio López Tomás.
Disposem
1. Estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la repre·
sentació processal del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la
Comunitat Valenciana, contra el Decret 22/2011, de 4 de març, de la
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, pel qual s’aprova el
canvi de denominació del Consell de Col·legis Oficials d’Aparelladors
i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana, per la de Consell de
Col·legis Oficials d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de
l’Edificació de la Comunitat Valenciana.
Fallamos
1. Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la representación procesal del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales
de la Comunidad Valenciana, contra el Decreto 22/2011, de 4 de marzo,
de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, por el que se
aprueba el cambio de denominación del Consejo de Colegios Oficiales
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comunidad Valenciana,
por la de Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de la Comunidad Valenciana.
Num. 7392 / 30.10.2014
25871
2. Anul·lar l’esmentat Decret 22/2011 quant a la inscripció del canvi
de denominació i, en concret, la referida a la introducció de la denomi·
nació enginyers de l’edificació.
3. Tot això, sense cap pronunciament sobre les costes causades.
Contra esta resolució es pot interposar un recurs de cassació, de
conformitat amb allò que disposa l’article 86 de la Llei de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Una vegada siga ferma esta sentència, publiqueu-la en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Anulamos el citado Decreto 22/2011 en cuanto a la inscripción
del cambio de denominación, y en concreto referida a la introducción
de la denominación Ingenieros de la Edificación.
3. Todo ello sin pronunciamiento alguno sobre las costas causadas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de la Juris·
dicción Contencioso-Administrativa.
Firme que sea la presente, procédase a su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Esta és la nostra sentència, definitivament jutjant, que pronunciem,
manem i firmem.»
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pro·
nunciamos, mandamos y firmamos.»
València, 24 d’octubre de 2014.– La secretària judicial: Carolina
León Freijeiro.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– La secretaria judicial: Carolina
León Freijeiro.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ajuntament d’Alquerías del Niño Perdido
25872
Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido
Informació pública de la resolució per mutu acord de l’adjudicació per gestió indirecta del PAI UE 3 del sector de
Bellaguarda. [2014/9808]
Información pública de la resolución por mutuo acuerdo
de la adjudicación por gestión indirecta del PAI UE 3 ddel
Sector de Bellaguarda. [2014/9808]
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 15 d’octubre
de 2014, va acordar resoldre de mutu acord amb l’urbanitzador UTE
Desenrotllament de Borses Urbanes, l’adjudicació per gestió indirecta
del programa d’actuació integrada de la unitat d’execució número 3 del
sector de Bellaguarda de Alquerías del Niño Perdido.
Es fa públic en concordança amb el que disposen els articles 137
de la Llei 16/2005, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i 327 del
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada el día 15 de octubre de 2014, acordó resolver de mutuo acuerdo con el urbanizador UTE
Desarrollo Bolsas Urbanas, la adjudicación por gestión indirecta del
programa de actuación integrada de la unidad de ejecución número 3
del sector de Bellaguarda de Alquerías del Niño Perdido.
Lo que se hace público en concordancia con lo dispuesto en los artículos 137 de la Ley 16/2005, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y
327 del Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística.
Alquerías del Niño Perdido, 24 d’octubre de 2014.– L’alcaldessa:
Consuelo Sanz Molés.
Alquerías del Niño Perdido, 24 de octubre de 2014.– La alcadesa:
Consuelo Sanz Molés.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ajuntament de Vila-real
Informació pública de l’estudi d’integració paisatgística
de la sol·licitud de llicència d’edificació per a construcció
de torre de comunicacions per a la instal·lació de radioenllaç en la central Hidroeléctrica Villarreal. [2014/9804]
25873
Ayuntamiento de Vila-real
Información pública del estudio de integración paisajística de la solicitud de licencia de edificación para construcción de torre de comunicaciones para la instalación
de radioenlace en la central Hidroeléctrica Villarreal.
[2014/9804]
Per raó del que estableix l’article 58.2 del Decret 120/2006, d’11
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat
Valenciana, s’exposa al públic pel termini de 15 dies l’estudi d’integració paisatgística de la sol·licitud de llicència d’edificació d’Iberdrola,
SA.
L’objecte de l’expedient és l’obtenció d’una llicència d’edificació
per a la construcció d’una torre de comunicacions per a la instal·lació
d’un radioenllaç en la central Hidroeléctrica Villarreal, en sòl no urbanitzable comú.
La informació de l’estudi d’integració paisatgística, el qual conté
el pla de participació pública, pot consultar-se en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament, a fi que les persones interessades puguen formular per
escrit al·legacions o aportar suggeriments o opinions.
En virtud de lo establecido en el artículo 58.2 del Decreto 120/2006,
de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana, se expone al público por el plazo de 15 días el
estudio de integración paisajística de la solicitud de licencia de edificación de Iberdrola, SA.
El objeto del expediente es la obtención de licencia de edificación
para construcción de torre de comunicaciones para la instalación de un
radioenlace en la central Hidroeléctrica Villarreal, en suelo no urbanizable común.
La información del estudio de integración paisajística, que contiene el plan de participación pública, podrá consultarse en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, a fin de que las personas interesadas puedan
formular por escrito alegaciones o aportar sugerencias u opiniones.
Vila-real, 20 d’octubre de 2014.– L’alcalde: José Benlloch Fernández.
Vila-real, 20 de octubre de 2014.– El alcalde: José Benlloch Fernández.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25874
Consellería de Bienestar Social
Licitació número CNMY15/03-3/3. Servei de tasques organitzatives, assistència i seguiment educatiu, amb despeses
d’alimentació, vestuari i calçat en el Centre d’Acollida de
Menors la Foia de Bunyol (València). [2014/9821]
Licitación número CNMY15/03-3/3. Servicio de tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, con gastos de
alimentación, vestuario y calzado en el Centro de Acogida de
Menores La Foia de Bunyol (Valencia). [2014/9821]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Benestar Social.
b) Dependència que tramita l’expedient: Sotssecretaria. Servei de
Contractació, Gestió Patrimonial i Assumptes Generals.
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Conselleria de Benestar Social. Servei de Contractació, Gestió Patrimonial i Assumptes Generals.
Domicili: carrer de Castán Tobeñas, 77, torre 3, ciutat administrativa 9 d’octubre.
Localitat i codi postal: València 46018.
Telèfon: 961 247 457.
Telefax: 961 247 431.
Correu electrònic: ‹contratacion_bienestarsocial@gva.es›.
Adreça d’Internet del perfil del contractant: ‹www.contratacion.
gva.es›.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: fins l’últim dia
de presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CNMY15/03-3/3.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Consellería de Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría. Servicio
de Contratación, Gestión Patrimonial y Asuntos Generales.
c) Obtención de documentación e información:
Dependencia: Consellería de Bienestar Social. Servicio de Contratación, Gestión Patrimonial y Asuntos Generales.
Domicilio: calle de Castán Tobeñas, 77, torre 3, ciudad administrativa 9 d’Octubre.
Localidad y código postal: Valencia 46018.
Teléfono: 961 247 457.
Telefax: 961 247 431.
Correo electrónico: ‹contratacion_bienestarsocial@gva.es›.
Dirección de Internet del perfil del contratante: ‹www.contratacion.
gva.es›.
Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta
el último día de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CNMY15/03-3/3.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servei.
b) Descripció: servei de tasques organitzatives, assistència i seguiment educatiu, amb despeses d’alimentació, vestuari i calçat en el Centre d’Acollida de Menors la Foia de Bunyol (València).
c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre d’unitats: no.
d) Lloc d’execució/entrega: Buñol (València).
Domicili:
Localitat i codi:
e) Termini d’execució/entrega: el termini d’execució del contracte
serà com a màxim de dos anys i sis mesos, es preveu com a data d’inici
el dia 1 de gener de 2015 i que finalitze, en tot cas, el 30 de juny de
2017, tots dos inclosos.
f) Admissió de pròrroga: sí.
g) Establiment d’un acord marc (si és el cas).
h) Sistema dinàmic d’adquisició (si és el cas).
i) CPV (referència de nomenclatura): 85320000-8 serveis socials.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: servicio de tareas organizativas, asistencia y seguimiento educativo, con gastos de alimentación, vestuario y calzado en el
Centro de Acogida de Menores La Foia de Bunyol (Valencia).
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: no.
d) Lugar de ejecución/entrega: Buñol (Valencia).
Domicilio:
Localidad y código:
e) Plazo de ejecución/entrega: el plazo de ejecución del contrato
será como máximo de dos años y seis meses, estando previsto que
comience el 1 de enero de 2015 y que finalice, en todo caso, el 30 de
junio de 2017, ambos inclusive.
f) Admisión de prórroga: sí.
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso):
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso):
i) CPV (referencia de nomenclatura): 85320000-8 servicios sociales.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert, atenent a diversos criteris.
c) subhasta electrònica.: no.
d) Criteris d’adjudicació:
– Criteris evaluables mitjançant judici de valor.
1r Projecte global del centre: màxim 35 punts.
– Criteris evaluables mitjançant fórmules.
1r Oferta econòmica: màxim 65 punts.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto, en atención a varios criterios.
c) Subasta electrónica: no.
d) Criterios de adjudicación:
– Criterios evaluables mediante juicio de valor:
1.º Proyecto global del centro: máximo 35 puntos.
– Criterios evaluables mediante fórmulas.
1.º Oferta económica: máximo 65 puntos.
4. Valor estimat del contracte: 3.567.385,94 euros, IVA exclòs.
4. Valor estimado del contrato: 3.567.385,94 euros, IVA excluido.
5. Pressupost base de licitació
a) Import net: 1.621.899,72 euros, IVA exclòs. Import total:
1.784.089,69 euros, IVA inclòs.
6. Garanties exigides
Provisional: no se n’exigeix.
Definitiva: 5 per cent de l’import de licitació (sense IVA).
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació (grup, subgrup i categoria) (en el seu cas): no.
b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional
(en el seu cas):
Solvència econòmica i financera: per a garantir la solvència econòmica-financera l’entitat haurà d’aportar, d’acord amb el que disposa
l’article 75 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
5. Presupuesto base de licitación
a) Importe neto: 1.621.899,72 euros, IVA excluido. Importe total:
1.784.089,69 euros, IVA incluido.
6. Garantías exigidas
Provisional: no se exige.
Definitiva: 5 por ciento del importe de licitación (sin IVA).
7. Requisitos específicos del contratista
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría) (en su caso): no.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (en su caso):
Solvencia económica y financiera: para garantizar la solvencia económica-financiera la entidad deberá aportar, conforme a lo dispuesto
en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Num. 7392 / 30.10.2014
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, algun
dels documents següents:
– Declaració sobre el volum global de negocis en l’àmbit d’activitat
d’atenció residencial de menors, referit a la mitjana dels tres últims
exercicis disponibles, que haurà d’igualar, com a menys, el 30 per cent
de l’import de licitació.
– Declaracions apropiades d’entitats financeres en què s’indique
que l’empresa manté una situació econòmica que permet fer front al
contracte o, si és el cas, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals amb una cobertura mínima de
126.000,00 euros.
Solvència professional o tècnica: haurà d’acreditar-se segons el que
establix l’article 78 del TRLCSP, per mitjà de la relació dels principals serveis o treballs realitzats per l’empresa en els últims tres anys,
en matèria d’atenció residencial de menors, l’import mitjà dels quals
abastirà com a mínim el 20 per cent del pressupost de licitació (mitja i
mitjana de caràcter anual, és a dir a la facturació dels tres últims anys
dividida entre tres). La relació inclourà les dades següents: descripció,
duració, import, entitat a què va prestar el servei indicant el seu caràcter
públic o privat, i contacte amb l’entitat a què va prestar el servei.
Quan el destinatari siga una entitat del sector públic, a la declaració
nomenda s’acompanyarà certificat/s’expedit/s per l’òrgan competent
per mitjà dels quals s’acreditaran els serveis o treballs efectuats. Quan
el destinatari siga un subjecte privat, per mitjà de certificat expedit per
este o, a falta d’este certificat, per mitjà d’una declaració de l’empresari.
No serà necessari presentar este certificat en relació amb contractes
formalitzats per la Conselleria de Benestar Social, i en este cas hi haurà
prou amb la relació dels treballs esmentats.
c) Altres requisits específics: no s’exigeixen.
d) Contractes reservats. no.
8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: en horari d’oficina del Registre General durant els 15 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la present licitació. Si l’últim dia de presentació fóra dissabte, diumenge o festiu el
termini acabarà el següent dia hàbil.
b) Modalitat de presentació: es presentaran en tres sobres separats
(1, 2 i 3) els documents següents:
Sobre 1: documentació administrativa.
Sobre 2: documentació tècnica avaluable mitjançant un juí de valor.
25875
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, alguno de los siguientes documentos:
– Declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de
actividad de atención residencial de menores, referido a la media de los
tres últimos ejercicios disponibles, que deberá igualar, cuanto menos, el
30 por ciento del importe de licitación.
– Declaraciones apropiadas de entidades financieras en las que se
indique que la empresa mantiene una situación económica que permite
hacer frente al contrato o, en su caso, justificante de la existencia de un
seguro de indemnización por riesgos profesionales con una cobertura
mínima de 126.000,00 euros.
Solvencia profesional o técnica: deberá acreditarse según lo establecido en el artículo 78 del TRLCSP, mediante la relación de los principales servicios o trabajos realizados por la empresa en los últimos
tres años, en materia de atención residencial de menores, cuyo importe
medio alcance como mínimo el 20 por ciento del presupuesto de licitación (media y promedio de carácter anual, es decir, a la facturación
de los tres últimos años dividida entre tres). Dicha relación incluirá los
siguientes datos: descripción, duración, importe, entidad a la que prestó
el servicio indicando su carácter público o privado, y contacto con la
entidad a la que prestó el servicio.
Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, a dicha
declaración se acompañará certificado/s expedido/s por el órgano competente mediante los cuales se acreditarán los servicios o trabajos efectuados. Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una
declaración del empresario.
No será necesario presentar dicho certificado en relación con contratos formalizados por la Consellería de Bienestar Social, en cuyo caso
bastará la mera relación de dichos trabajos.
c) Otros requisitos específicos: no se exigen.
d) Contratos reservados: no.
Dependència: Registre General.
Domicili: carrer de Castàn Tobeñas, 77, torre 4, ciutat administrativa 9 d’Octubre.
Localitat i codi postal: València 46018.
Direcció electrònica:
d) Nombre previst d’empreses a les quals es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit).
e) Admissió de variants, si és procedent: no.
f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre la seu
oferta: dos mesos comptadors des de l’acte públic d’obertura de proposicions econòmiques. Aquest termini s’ampliarà 15 dies hàbils més si
existeixen ofertes presumptament desproporcionades.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: en horario de oficina del Registro
General durante los 15 días naturales a contar desde el siguiente al de
la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente licitación. Si el último día de presentación fuera sábado, domingo
o festivo el plazo terminará el siguiente día hábil.
b) Modalidad de presentación. Se presentarán en tres sobres separados (1, 2 y 3) los documentos siguientes:
Sobre 1: documentación administrativa.
Sobre 2: documentación técnica evaluable mediante un juicio de
valor.
Sobre 3: proposición económica y documentación técnica cuantificable mediante mera aplicación de fórmulas matemáticas.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consellería de
Bienestar Social, o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Dependencia: Registro General.
Domicilio: calle de Castán Tobeñas, 77, torre 4, ciudad administrativa 9 d’Octubre.
Localidad y código postal: Valencia 46018.
Dirección electrónica:
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido).
e) Admisión de variantes, si procede: no.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses contados desde el acto público de apertura de las proposiciones económicas. Este plazo se ampliará 15 días hábiles más si
existen ofertas presuntamente desproporcionadas.
9. Obertura d’ofertes
a) Adreça: carrer de Castàn Tobeñas, 77, torre 3, ciutat administrativa 9 d’Octubre. El lloc concret de celebració de l’acte d’obertura d’ofertes es publicarà en el perfil del contractant amb la suficient antelació.
b) Localitat i codi postal: València 46018.
c) Data: l’obertura del sobre 2 es realitzarà l’onzé dia natural
següent a l’últim dia de termini de presentació d’ofertes. Si fóra dis-
9. Apertura de ofertas
a) Dirección: calle de Castán Tobeñas, 77, ciudad administrativa 9
d’Octubre. El lugar concreto de celebración del acto de apertura de ofertas se publicará en el perfil del contratante con la suficiente antelación.
b) Localidad y código postal: Valencia 46018.
c) Fecha: la apertura del sobre 2 se realizará el undécimo día natural
siguiente al último día del plazo de presentación de ofertas. Si fuera
Sobre 3: proposició econòmica i documentació tècnica quantificable
mitjançant una aplicació de fórmules matemàtiques.
c) Lloc de presentació: Registre General de la Conselleria de Benestar Social, o en qualsevol altre lloc de presentació previst en l’article 38
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Num. 7392 / 30.10.2014
sabte, diumenge o festiu l’obertura del sobre 2 es passarà al següent
dia hàbil.
d) Hora: 12:30.
e) El lloc, dia i hora de l’obertura del sobre 3 es publicarà en el
perfil del contractant i es notificarà als licitadors.
10. Despeses de publicitat
L’import d’aquest anunci anirà a càrrec dels adjudicataris.
11. Data d’enviament de l’anunci al Diario Oficial de la Unión
Europea
12. Altres informacions
València, 23 d’octubre de 2014.– El sotssecretari, p. d. (DOCV
5967, 04.03.2009): Carlos-Alberto Precioso Estiguin.
25876
sábado, domingo o festivo la apertura de sobre 2 se pasará al siguiente
día hábil.
d) Hora: 12.30.
e) El lugar, día y hora de la apertura del sobre 3 se publicará en el
perfil del contratante y se notificará a los licitadores.
10. Gastos de publicidad
Los gastos de publicación del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (en su caso)
12. Otras informaciones
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El subsecretario, p. d. (DOCV
5967, 04.03.2009): Carlos-Alberto Precioso Estiguin.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
25877
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Licitació número 14/083. Subministrament d’un vehicle
bivial per al Servici de Manteniment de Via i Infraestructures de FGV a València. [2014/9814]
Licitación número 14/083. Suministro de un vehículo
bivial para el Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras de FGV en Valencia. [2014/9814]
Objecte: subministrament d’un vehicle bivial per al Servici de Manteniment de Via i Infraestructures de FGV a València.
Tramitació, procediment i criteris d’adjudicació
Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma: oferta econòmicament més avantatjosa.
Lots: no.
Pressupost de licitació: Tres-cents seixanta mil euros (360.000,00 €),
IVA exclòs.
Tipus: subministrament i instaŀlació.
CPV: 34621200-8
Duració: 10 mesos.
Informació: el plec de clàusules administratives particulars i la resta
de documentació, podran ser examinats per les empreses interessades
de 09.00 a 14.00 hores, els dies laborables, en la seu social de FGV
–Unitat de Contractació i Patrimoni–, sítia a la partida de Xirivelleta,
s/n (46014), València. Telèfon 96 192 41 37. Així mateix esta mateixa
documentació pot ser consultada en la pàgina web: ‹http://www.fgv.es›.
Lloc i data d’obertura del sobre número 2: l’acte públic de l’obertura dels sobres número 2 se celebrarà en el domicili social de FGV a les
12.00 hores del dia 2 de desembre de 2014.
Lloc i data d’obertura del sobre número 3: l’acte públic de l’obertura dels sobres número 3 se celebrarà en el domicili social de FGV a les
12.15 hores del dia 22 de desembre de 2014.
Els gastos de publicació d’este anunci i quants origine el contracte
seran de compte de l’adjudicatari.
Objeto: suministro de un vehículo bivial para el Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras de FGV en Valencia.
Tramitación, procedimiento y criterios de adjudicación
Tramitación: ordinaria.
Procedimiento: abierto.
Forma: oferta económicamente más ventajosa.
Lotes: no.
Presupuesto de licitación: trescientos sesenta mil euros
(360.000,00 €), IVA excluido.
Tipo: suministro e instalación.
CPV: 34621200-8
Duración: 10 meses.
Información: el pliego de cláusulas administrativas particulares y
demás documentación podrán ser examinados por las empresas interesadas de 09.00 a 14.00 horas, los días laborables, en la sede social
de FGV –Unidad de Contratación y Patrimonio–, sita en la partida de
Xirivelleta s/n (46014), Valencia. Teléfono 961 924 137. Asimismo esta
misma documentación puede ser consultada en la página web: ‹http://
www.fgv.es›.
Proposiciones y documentación: las proposiciones de los licitadores, conforme establece el correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, constarán de tres sobres:
1. Documentación general: «Suministro de un vehículo bivial para
el Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras de FGV en
Valencia».
2. Proposición técnica: «Suministro de un vehículo bivial para el
Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras de FGV en Valencia».
3. Proposición económica: «suministro de vehículo bivial para el
Servicio de Mantenimiento de Vía e Infraestructuras de FGV en Valencia».
Los sobres deberán presentarse cerrados y firmados, haciendo constar en la cubierta el respectivo contenido, el título del expediente a cuya
licitación se concurre, número del expediente e identificación de licitador. Las ofertas se formularán, asimismo, conforme a los modelos
previstos en el citado pliego.
Lugar y plazo de recepción: las proposiciones, acompañadas por
ejemplar triplicado del documento anexo VI al pliego de cláusulas
administrativas particulares, deberán ser entregadas en mano, bien personalmente, bien mediante envío por mensajería, cerradas y firmadas
por el licitador o persona que lo represente, en el domicilio social de
FGV –Registro General– sito en Valencia, en la partida de Xirivelleta,
s/n, de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, a efectos laborales en FGV, hasta las 14.00 horas del día 27 de noviembre de
2014.
Lugar y fecha de apertura del sobre número 2: el acto público de la
apertura de los sobres número 2 se celebrará en el domicilio social de
FGV a las 12.00 horas del día 2 de diciembre de 2014.
Lugar y fecha de apertura del sobre número 3: el acto público de la
apertura de los sobres número 3 se celebrará en el domicilio social de
FGV a las 12.15 horas del día 22 de diciembre de 2014.
Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos origine el contrato serán de cuenta del adjudicatario.
València, 27 d’octubre de 2014.– El director gerent de FGV: Pablo
Cotino Mulet.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El director gerente de FGV: Pablo
Cotino Mulet.
Proposicions i documentació: les proposicions dels licitadors, conforme establix el corresponent plec de clàusules administratives particulars, constaran de tres sobres:
1. Documentació general: «Subministrament d’un vehicle bivial per
al Servici de Manteniment de Via i Infraestructures de FGV a València».
2. Proposició tècnica: «Subministrament d’un vehicle bivial per al
Servici de Manteniment de Via i Infraestructures de FGV a València».
3. Proposició econòmica: «Subministrament d’un vehicle bivial per
al Servici de Manteniment de Via i Infraestructures de FGV a València».
Els sobres hauran de presentar-se tancats i firmats, fent constar en
la coberta el respectiu contingut, el títol de l’expedient a la licitació
del qual es concorre, número de l’expedient i identificació de licitador.
Les ofertes es formularan, així mateix, conforme al model previst en
l’esmentat plec.
Lloc i termini de recepció: les proposicions, acompanyades per
exemplar triplicat del document annex VI al plec de clàusules administratives particulars, hauran de ser entregades en mà, bé personalment, bé
per mitjà d’enviament per missatgeria, tancades i firmades pel licitador
o persona que el represente, en el domicili social de FGV –Registre
General– siti a València, a la partida de Xirivelleta, s/n, de 09.00 a 14.00
hores, de dilluns a divendres, excepte festius, a efectes laborals en FGV,
fins a les 14.00 hores del dia 27 de novembre de 2014.
Num. 7392 / 30.10.2014
Universitat d’Alacant
Adjudicació número A/7/2014. Servei de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions del sistema integral
de seguretat de la Universitat d’Alacant. [2014/9810]
25878
Universidad de Alicante
Adjudicación número A/7/2014. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del sistema integral de seguridad de la Universidad de Alicante.
[2014/9810]
1. Entitat adjudicadora
1.1. Organisme: Universitat d’Alacant.
1.2. Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció de Contractació.
1.3. Número d’expedient: A/7/2014.
1. Entidad adjudicadora
1.1. Organismo: Universidad de Alicante.
1.2. Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación.
1.3. Número de expediente: A/7/2014.
2. Objecte del contracte
2.1. Tipus de contracte: contracte de servicis.
2.2. Descripció de l’objecte: servei de manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions del sistema integral de seguretat de la
Universitat d’Alacant
2.3. Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7281 de 26 de
maig de 2014.
2. Objeto del contrato
2.1. Tipo de contrato: contrato de servicios.
2.2. Descripción del objeto: servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones del sistema integral de seguridad de la
Universidad de Alicante.
2.3. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7281 de
26 de mayo de 2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
3.1. Tramitació: ordinària.
3.2. Procediment: obert.
3.3. Criteris d’adjudicació:
Oferta econòmica: 60 punts. Estudi servei: 40 punts.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
3.1. Tramitación: ordinaria.
3.2. Procedimiento: abierto.
3.3. Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 60 puntos. Estudio servicio: 40 puntos.
4. Pressupost base de licitació
4.1. Base imposable: 120.661,16 euros. IVA: 25.338,84 euros.
Import total: 146.000,00 euros.
4. Presupuesto base de licitación
4.1. Base imponible: 120.661,16 euros. IVA: 25.338,84 euros.
Importe total: 146.000,00 euros.
5. Adjudicació
5.1. Data: 24 d’octubre de 2014.
5.2. Contractista: Securitas Seguridad España, SA.
5.3. Nacionalitat: espanyola.
5.4. Import d’adjudicació:
Base imposable: 110.000,00 euros. IVA: 23.100,00 euros. Import
total: 133.100,00 euros.
5. Adjudicación
5.1. Fecha: 24 de octubre de 2014.
5.2. Contratista: Securitas Seguridad España, SA.
5.3. Nacionalidad: española.
5.4. Importe de adjudicación:
Base imponible: 110.000,00 euros. IVA: 23.100,00 euros. Importe
total: 133.100,00 euros.
Alacant, 27 d’octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerector de Campus i Sostenibilitat: Rafael Muñoz Guillena.
Alicante, 27 de octubre de 2014.– El rector, p. d. f. (09.06.2012), el
vicerrector de Campus y Sostenibilidad: Rafael Muñoz Guillena.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25879
Consellería de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient número YVM i altres. [2014/9812]
Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número YVM 46/544/14 y otros. [2014/9812]
Atés que no s’han pogut practicar les notificacions personals a les
persones interessades, dels distints actes administratius que s’indiquen
continuació, se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància podran comparéixer, en el termini de 10
dies des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social
de València, Secció de Menors, sítia en l’avinguda del Baró de Càrcer,
36, 7m, de València en horari de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación
se relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan tener conocimiento íntegro
del acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial
de Bienestar Social de Valencia, Sección de Menores, sita en avenida
Barón de Cárcer, 36, 7º, de Valencia en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: YVM 46/544/14.
Persona interessada: Joan Turpin Villarreal.
Últim domicili conegut: carrer del Doctor Peris, 7, 8a, Almàssera.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de juliol de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a
l’interessat en el procediment administratiu: acordar el règim de visites
sol·licitat amb la menor Y. T. V.
Expediente número: YVM 46/544/14.
Persona interesada: Joan Turpin Villarreal.
Último domicilio conocido: calle Doctor Peris, 7, 8ª, Almacera.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 15 de julio de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés para
el interesado en el procedimiento administrativo: acordar el régimen de
visitas solicitado con la menor Y. T. V.
Expedient número: JP 46/828/14.
Persona interessada: M. Ángeles Pérez Rodríguez.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en l’expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de setembre de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a la
interessada en el procediment administratiu: tutela i acolliment familiar
permanent amb caràcter provisional del menor C. A. P.
Expediente número: JP 46/828/14.
Personas interesada: M.ª Ángeles Pérez Rodríguez.
Último domicilio conocido: desconocido no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 15 de septiembre de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés
para la interesada en el procedimiento administrativo: tutela y acogimiento familiar permanente con carácter provisional del menor C. A. P.
Expedient número: JP 46/828/14.
Persona interessada: Carlos Aguirre Parra.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en l’expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de setembre de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a
l’interessat en el procediment administratiu: tutela i acolliment familiar
permanent amb caràcter provisional del menor C. A. P.
Expediente número: JP 46/828/14.
Personas interesada: Carlos Aguirre Parra.
Último domicilio conocido: desconocido no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 15 de septiembre de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés
para el interesado en el procedimiento administrativo: tutela y acogimiento familiar permanente con carácter provisional del menor C. A. P.
Expedient número: AGU 46/340/03.
Persona interessada: Mohamed Cherif.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en l’expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 9 de setembre de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a
l’interessat en el procediment administratiu: trasllat al centre d’acolliment de menors Don Bosco, del menor S. C.
Expediente número: AGU 46/340/03.
Persona interesada: Mohamed Cherif.
Último domicilio conocido: desconocido no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 9 de septiembre de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés para el interesado en el procedimiento administrativo: traslado al
centro de acogimiento de menores Don Bosco, del menor S. C.
Expedient número: SGR 46/13/12.
Persona interessada: Abderrahim Hassani.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en l’expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
d’11 de setembre de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a
l’interessat en el procediment administratiu.
Expediente número: SGR 46/13/12.
Persona interesada: Abderrahim Hassani.
Último domicilio conocido: desconocido no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 11 de septiembre de 2014, en la que se adoptan acuerdos de
interés para el interesado en el procedimiento administrativo.
Expedient número: EGM 46/1315/13.
Persona interessada: Yessica Boix Morell.
Últim domicili conegut: carrer Trevijano, 31, Gandia.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 25 d’agost de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a la
interessada en el procediment administratiu: cessament de l’acolliment
familiar anterior i acordar l’acolliment familiar provisional de la menor
Y. B. M.
Expediente número: EGM 46/1315/13.
Personas interesada: Yessica Boix Morell.
Último domicilio conocido: calle Trevijano, 31, Gandia.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 25 de agosto de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés
para la interesada en el procedimiento administrativo: cese del acogimiento familiar anterior y acordar el acogimiento familiar provisional
de la menor Y. B. M.
Expedient número: EGM 46/1315/13.
Persona interessada: Yessica Boix Morell.
Últim domicili conegut: carrer Trevijano, 31, Gandia.
Expediente número: EGM 46/1315/13.
Personas interesada: Yessica Boix Morell.
Último domicilio conocido: calle Trevijano, 31, Gandia.
Num. 7392 / 30.10.2014
25880
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
d’11 de setembre de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a
la interessada en el procediment administratiu: confirmar la resolució
administrativa de data 25 d’agost de 2014.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 11 de septiembre de 2014, en la que se adoptan acuerdos de
interés para la interesada en el procedimiento administrativo: confirmar
la resolución administrativa de fecha 25 de agosto de 2014.
Expedient número: RRC 46/1325/10.
Persona interessada: Ana Isabel Ortiz Ortiz.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en l’expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 28 de juliol de 2014, en la qual s’adopten acords d’interés per a la
interessada en el procediment administratiu.
Expediente número: RRC 46/1325/10.
Persona interesada: Ana Isabel Ortiz Ortiz.
Último domicilio conocido: desconocido no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 28 de julio de 2014, en la que se adoptan acuerdos de interés para
la interesada en el procedimiento administrativo.
Impugnació de les resolucions. Contra cada una de les esmentades
resolucions cada persona interessada podrà, d’acord amb el que disposa l’article 780.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, formular oposició
davant dels tribunals civils, sense necessitat de cap reclamació prèvia
en via administrativa, en el termini de tres mesos des de la notificació,
si es tracta d’una resolució de declaració de desemparament, i de dos
mesos, si es tracta de qualsevol altra resolució administrativa dictada en
matèria de protecció de menors.
Impugnación de las resoluciones: contra cada una de dichas resoluciones, cada interesado podrá conforme a lo dispuesto en el artículo
780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, formular oposición ante los
tribunales civiles sin necesidad de reclamación previa en vía administrativa, en el plazo de tres meses desde su notificación si se trata de una
resolución de declaración de desamparo y de dos meses si se trata de
cualquier otra resolución administrativa dictada en materia de protección de menores.
València, 22 d’octubre de 2014.– La directora territorial de Benestar
Social: Carmen Jofre Garrigues.
Valencia, 22 de octubre de 2014.– La directora territorial de Bienestar Social: Carmen Jofre Garrigues.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25881
Consellería de Bienestar Social
Notificació de tràmit d’audiència. Expedient número JGO
411/2008. [2014/9799]
Notificación de trámite de audiencia. Expediente número
JGO 411/2008. [2014/9799]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal als interessats, del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació, es procedix a la seua publicació en extracte en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text
legal.
Perquè els interessats puguen al·legar i presentar documents i justificacions que estimen pertinents podran comparéixer, en el termini
de 10 dies, des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, en Rambla Méndez
Núñez, 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament als interessats que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se’ls tindrà per decaiguts en el seu dret d’adduir
al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan alegar y presentar documentos y
justificaciones que estimen pertinentes podrán comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a los interesados que en el caso de no
comparecer en ese plazo, se les tendrá por decaído en su derecho a aducir alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: JGO 411/2008
Persones interessades: Juan Pedro Marín Andreu i Magdalena Sabater Cutillas
Últim domicili conegut: carrer Tránsito Calderón de la Barca, 5, 3r
D, 03300 Orihuela (Alacant).
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de data 24 de setembre de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: procediment de declaració de situació legal de desemparament
de la menor P. E. M. S.
Expediente número: JGO 411/2008
Personas interesadas: Juan Pedro Marín Andreu y Magdalena Sabater Cutillas.
Último domicilio conocido: calle Tránsito Calderón de la Barca, 5,
3.º D, 03300 Orihuela (Alicante).
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 24 de septiembre de 2014, en el que se adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de declaración de situación legal de
desamparo de la menor P. E. M. S.
Alacant, 17 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 17 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Benestar Social
25882
Consellería de Bienestar Social
Notificació de tràmit d’audiència. Expedient número NCS
580/2011. [2014/9801]
Notificación de trámite de audiencia. Expediente número
NCS 580/2011. [2014/9801]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal, a l’interessat,
del tràmit d’audiència referent a l’expedient que s’indica a continuació,
se’n procedix a la publicació en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada
per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación personal al interesado, del trámite de audiencia referente al expediente que a continuación
se relaciona, se procede a la publicación en extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con
el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que la interesada pueda alegar y presentar documentos y justificaciones que estime pertinentes podrá comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de
Bienestar Social, Sección de Protección e Inserción de Menores, sita en
Rambla Méndez Núñez, 41, de Alicante, de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a la interesada que en el caso de no comparecer en ese plazo, se le tendrá por decaído en su derecho a aducir
alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Perquè la interessada puga al·legar i presentar els documents i les
justificacions que estime pertinents, podrà comparéixer en el termini
de 10 dies, des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social, Secció de Protecció i Inserció de Menors, situada en la rambla
de Méndez Núñez, número 41, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament a la interessada que, en el cas de no comparéixer en eixe termini, se li tindrà per decaiguda en el seu dret a adduir al·legacions i aportar documents o justificacions.
Expedient número NCS 580/2011
Persona interessada: Lucía Rodríguez López.
Últim domicili conegut: carrer de Sant Mateu, número 5, 4t, 03012
Alacant.
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
d’Alacant, de data 22 de setembre de 2014, en el qual s’adopta l’acord
següent: procediment d’acolliment familiar permanent amb família educadora de la menor M. D. G. R.
Expediente número NCS 580/2011
Persona interesada: Lucía Rodríguez López.
Último domicilio conocido: calle San Mateo, 5, 4.º, 03012 Alicante.
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, de fecha 22 de septiembre de 2014, en el que se adopta el
siguiente acuerdo: procedimiento de acogimiento familiar permanente
con familia educadora de la menor M. D. G. R.
Alacant, 16 d’octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro Prieto
Seva.
Alicante, 16 de octubre de 2014.– El director territorial: Álvaro
Prieto Seva.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Governació i Justícia
25883
Consellería de Gobernación y Justicia
Notificació de comunicació de la Comissió d’Assistència
Jurídica Gratuïta de la província de València. Expedient
número 006505/2014. [2014/9828]
Notificación de comunicación de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia. Expediente número 006505/2014. [2014/9828]
Intentada la notificació expressa de la comunicació de la Comissió
d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província de València, relativa a
l’expedient que s’indica a continuació per a la persona sol·licitant que
s’esmenta, sense que esta haja pogut ser practicada d’acord amb els termes de l’article 59.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a l’empara del que disposen els articles 59.5 de la mencionada llei i 17 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica
Gratuïta, es procedix a la notificació de la mencionada comunicació a
l’interessat, als efectes oportuns, per mitjà de la publicació del present
edicte, que inclou un extracte del contingut, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana així com en el tauler d’edictes de l’ajuntament
del municipi en què radique l’últim domicili conegut de la persona interessada.
La comunicació a notificar i les dades de l’expedient en què este
han recaigut és la següent:
Intentada la notificación expresa de la comunicación de la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia, relativa al
expediente que se relaciona a continuación para la persona solicitante
que se indica, sin que esta haya podido ser practicada conforme a los
términos del artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos
59.5 de la mencionada ley y 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de
Asistencia Jurídica Gratuita, se procede a la notificación de la mencionada comunicación al interesado, a los efectos oportunos, mediante la
publicación del presente edicto, que incluye un extracto del contenido,
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana así como en el tablón
de edictos del ayuntamiento del municipio en que radique el último
domicilio conocido de la persona interesada.
La comunicación a notificar y los datos del expediente en el que
este han recaído es la siguiente:
Exp. col·legi: 006505/2014.
Exp. comissió: 14398/2014.
Data de comunicació: 24 de juliol de 2014.
NIF: 48716905F.
Nom: Carla Nieves Camara Galdón.
Es fa pública la present informació a fi que la persona interessada
en este expedient puga tindre coneixement íntegre de la resolució recaiguda en cada un d’ells i, a tals efectes i a fi que quede constància d’este
aspecte, podran estes comparéixer en el termini de 10 dies, a comptar
de la publicació del present anunci en el DOCV, en la seu de la Secretaria de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta de la província de
València, situada en la ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 4, carrer
de Castán Tobeñas, número 77, València, de 09.00 a 14.00 hores.
Exp. colegio: 006505/2014.
Exp. comisión: 14398/2014.
Fecha de comunicación: 24 de julio de 2014.
NIF: 48716905F.
Nombre: Carla Nieves Cámara Galdón.
A fi que servisca de notificació a la persona interessada, s’emet el
present edicte i s’ordena la seua publicació en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana així com en el tauler d’edictes de l’Ajuntament
del municipi en què radique el corresponent a l’últim domicili conegut
de la persona interessada.
Se hace pública la presente información con el fin de que la persona
interesada en este expediente pueda tener conocimiento íntegro de la
resolución recaída en cada uno de ellos y, a tales efectos y al objeto
de que quede constancia de este extremo, podrán estas comparecer en
el plazo de 10 días, a contar desde la publicación del presente anuncio
en el DOCV, en la sede de la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita de la provincia de Valencia, situada en la ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre 4, calle de Castán Tobeñas, número 77,
Valencia, de 09.00 a 14.00 horas.
Todo lo cual se pone en conocimiento del interesado a los efectos
previstos en el artículo 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y 59.2 y 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Con el fin de que sirva de notificación a la persona interesada se
emite el presente edicto y se ordena su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana así como en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del municipio en que radique el correspondiente al último
domicilio conocido de la persona interesada.
València, 24 d’octubre de 2014.– El director general de Justícia:
Julián Ángel González Sánchez.
Valencia, 24 de octubre de 2014.– El director general de Justicia:
Julián Ángel González Sánchez.
Tot això s’informa de l’interessat als efectes previstos en l’article
17 de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, i
59.2 i 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Num. 7392 / 30.10.2014
Conselleria de Sanitat
25884
Consellería de Sanidad
Resolució de 23 d’octubre de 2014, del director general de
Farmàcia i Productes Sanitaris, per la qual s’ordena l’emplaçament i la remissió al Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció cinc, de l’expedient administratiu objecte del
procediment ordinari 5/000929/2014. [2014/9865]
Resolución de 23 de octubre de 2014, del director general de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se
ordena el emplazamiento y la remisión al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección cinco, del expediente administrativo objeto del procedimiento ordinario 5/
000929/2014. [2014/9865]
Vist l’escrit de 8 d’octubre de 2014 (registre d’entrada 14.10.2014),
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala
Contenciosa Administrativa, secció cinc, per mitjà del qual s’ordena
l’emplaçament i la remissió a eixe tribunal de l’expedient referent al
recurs interposat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Alacant contra
la resolució del secretari autonòmic de Sanitat de 28 de juliol de 2014,
en compliment del que disposen els articles 48 i 49 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, resolc:
Visto el escrito de 8 de octubre de 2014 (registro de entrada
14.10.2014) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cinco, mediante
el que se ordena el emplazamiento y la remisión a ese tribunal del expediente referente al recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante contra la resolución del secretario autonómico de
Sanidad de 28 de julio de 2014, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, resuelvo:
Primer
Ordenar la remissió de l’expedient administratiu objecte del recurs
en el procediment ordinari número 5/000929/2014, Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa,
secció cinc, complet i foliat, per mitjà de format electrònic CD, acompanyat d’un índex dels documents que conté.
Primero
Ordenar el emplazamiento y la remisión del expediente administrativo objeto del recurso en el procedimiento ordinario número
5/000929/2014, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección cinco, completo
y foliado, mediante formato electrónico CD, acompañado de un índice
de los documentos que contiene.
Segon
Publiqueu la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, a fi que servisca com a notificació a tots aquells que puguen
resultar afectats per la interposició del recurs contenciós administratiu, i
citeu-los perquè compareguen en el procediment esmentat, com a codemandats, en el termini de nou dies, en els termes que preveu l’article
49.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
Segundo
Publíquese la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, a fin de que sirva como notificación a cuantos pudieran
resultar afectados por la interposición del recurso contencioso-administrativo, emplazándoles para que se personen en el citado procedimiento,
como codemandados, en el plazo de nueve días, en los términos previstos en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 23 d’octubre de 2014.– El director general de Farmàcia i
Productes Sanitaris: José Luis Trillo Mata.
Valencia, 23 de octubre de 2014.– El director general de Farmacia
y Productos Sanitarios: José Luís Trillo Mata.
Num. 7392 / 30.10.2014
Ajuntament de Marratxí
Notificació de la proposta de resolució de l’expedient sancionador en matèria de medi ambient número 45/2013.
[2014/9820]
Com a conseqüència de l’expedient incoat en este negociat per
suposada infracció mediambiental, i en haver-se intentat la notificació
sense resultat positiu, per la present notificació d’iniciació d’expedient
sancionador es notifica a l’interessat Cisa Cartera de Inmuebles, SLU,
de conformitat amb el que disposa l’article 59.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, l’escrit de data 20 de juny de
2014, que transcrit diu:
«De conformitat amb el que disposa l’article 13 del Decret 14/1994,
de 10 de febrer, se li notifica que:
La instructora Catalina Pocoví Fiol, en l’expedient sancionador
seguit contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, ha formulat en data 20
de juny de 2014 la proposta de resolució següent:
“D’acord amb l’informe de la zeladora municipal de medi ambient
de data 16 de maig de 2013 es va iniciar un expedient administratiu
referent a un solar en males condicions d’higiene i salubritat ubicat en
el carrer Antonio Furió, 2, de la urbanització del Ses Cases Noves, on
encara figura material de construcció i vegetació abundant en el recinte,
així com reixes trencades.
Mitjançant un decret d’alcaldia de data 7 de març de 2014, es va
acordar la iniciació d’un expedient sancionador per suposada infracció
de medi ambient contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, a causa de les
males condicions d’higiene i salubritat del seu solar situat en sòl urbà,
en el carrer Antoni Furió, 2 de la urbanització Ses Cases Noves del
terme municipal de Marratxí.
Atés que en el decret d’alcaldia, de data 7 de març de 2014, es va
acordar la iniciació d’un expedient sancionador per suposada infracció
de medi ambient contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, a causa de les
males condicions d’higiene i salubritat del seu solar ubicat en sòl urbà,
en el carrer Antoni Furió, 2 de la urbanització Ses Cases Noves del
terme municipal de Marratxí.
Atés que en el Decret d’Alcaldia, de data 7 de març de 2014, es va
imposar una sanció de 600 euros, per no haver procedit a la neteja del
solar d’acord amb l’informe de la zeladora municipal de data 5 de març
de 2014.
Vistes les al·legacions presentades per José Conderana Bermúdez,
actuant en representació de Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, en les
quals ens comunica que s’ha procedit a l’esmena de les deficiències
detectades en un principi.
Vist l’informe de la zeladora municipal, de data 18 de juny d’enguany, on es manifesta que les deficiències detectades en l’informe de
data 16.05.2013 han sigut esmenades.
La instructora que subscriu, en conseqüència, formula la proposta
de resolució següent:
1. Rebaixar la sanció de 600 euros que s’havia imposat en el decret
d’iniciació de data 7 de març de 2014, al mínim de 300 euros per haver
esmenat les deficiències detectades en l’informe de la zeladora de data
16 de maig de 2013, d’acord amb l’informe de la zeladora de data 20
de juny de 2014.
2. Que es notifique esta resolució a l’interessat en forma reglamentària.”
D’acord amb el que disposa l’article 14 del Decret 14/1994, de 10
de febrer, l’interessat, en este cas Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, disposa d’un termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del següent a què
reba la present notificació, per a formular al·legacions i per a presentar
els documents o altres elements de juí que considere pertinents, així
mateix en l’esmentat termini podrà consultar l’expedient amb l’assistència, si és el cas, dels assessors que necessite.
L’interessat pot obtindre còpies dels documents que continga l’expedient en els termes reglamentàriament establits.
El que li comunique per al seu coneixement i compliment.
Marratxí, 20 de juny de 2014.»
Marratxí, 9 de setembre de 2014.– L’alcalde: Tomeu Oliver Palou.
25885
Ayuntamiento de Marratxí
Notificación de la propuesta de resolución del expediente sancionador en materia de medio ambiente número
45/2013. [2014/9820]
Como consecuencia del expediente incoado en este negociado por
supuesta infracción medioambiental, y al haber intentado la notificación
sin resultado positivo, por la presente notificación de iniciación de expediente sancionador se notifica al interesado Cisa Cartera de Inmuebles,
SLU, de conformidad con lo que dispone el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el escrito
de fecha 20 de junio de 2014, que trascrito dice:
«De conformidad con lo que dispone el artículo 13 del Decreto
autonómico 14/1994, de 10 de febrero, se le notifica que:
La instructora Catalina Pocoví Fiol, en el expediente sancionador
seguido contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, ha formulado en fecha
20 de junio de 2014 la siguiente propuesta de resolución:
“Conforme con el informe de la celadora municipal de medio
ambiente de fecha 16 de mayo de 2013 se inició expediente administrativo referente a solar en malas condiciones de higiene y salubridad
ubicado en la calle Antonio Furió, 2, de la urbanización de Ses Cases
Noves aún figura material de construcción y vegetación abundante en
el recinto, así como rejas rotas.
Mediante Decreto de Alcaldía de fecha 7 de marzo de 2014, se acordó la iniciación de un expediente sancionador por supuesta infracción
de medio ambiente contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU, debido a las
malas condiciones de higiene y salubridad de su solar situado en suelo
urbano, en la calle Antoni Furió, 2 de la urbanización de Ses Cases
Noves del término municipal de Marratxí.
Puesto que en el Decreto de Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2014,
se acordó la iniciación de un expediente sancionador por supuesta
infracción de medio ambiente contra Cisa Cartera de Inmuebles, SLU,
debido a las malas condiciones de higiene y salubridad de su solar ubicado en suelo urbano, en la calle Antoni Furió, 2 de la urbanización Ses
Cases Noves del término municipal de Marratxí.
Puesto que en el Decreto de Alcaldía, de fecha 7 de marzo de 2014,
se impuso una sanción de 600 euros, por no haber procedido a la limpieza de los citados solares conforme con el informe de la celadora
municipal de fecha 5 de marzo de 2014.
Vistas las alegaciones presentadas por José Conderana Bermúdez,
actuando en representación de Cisa Cartelera de Inmuebles, SLU, en
las cuales nos comunica que se ha procedido a la subsanación de las
deficiencias detectadas en un principio.
Visto el informe de la celadora municipal, de fecha 18 de junio
del corriente, donde se manifiesta que las deficiencias detectadas en el
informe de fecha 16.05.2013 han sido subsanadas.
La instructora que suscribe, en consecuencia, formula la siguiente
propuesta de resolución:
1. Rebajar la sanción de 600 euros que se había impuesto en el
decreto de iniciación de fecha 7 de marzo de 2014, al mínimo de 300
euros por haber procedido a subsanar las deficiencias detectadas en el
informe de la celadora de fecha 16 de mayo de 2013, conforme con el
informe de la celadora de fecha 20 de junio de 2014.
2. Que se notifique esta resolución al interesado en forma reglamentaria.”
Conforme con lo que dispone el artículo 14 del Decreto autonómico
14/1994, de 10 de febrero, el interesado, en este caso Cisa Cartera de
Inmuebles, SLU, dispondrá de un plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al que reciba la presente notificación, para formular
alegaciones y para presentar los documentos u otros elementos de juicio
que considere pertinentes, asimismo en el citado plazo podrá consultar el
expediente con la asistencia, si es el caso, de los asesores que necesite.
El interesado podrá obtener copias de los documentos que contenga
el expediente en los términos reglamentariamente establecidos.
Lo que le comunico para su conocimiento y cumplimiento del
mismo.
Marratxí, 20 de junio de 2014.»
Marratxí, 9 de septiembre de 2014.– El alcalde: Tomeu Oliver Palou.
Num. 7392 / 30.10.2014
25886
Aragonesa de Servicios Públicos, SA
Aragonesa de Servicios Públicos, SA
Informació pública de l’actualització de tarifes de subministrament d’aigua potable i conservació de comptadors
de Cortes de Arenoso. [2014/9796]
Información pública de la actualización de tarifas de
suministro de agua potable y conservación de contadores
de Cortes de Arenoso. [2014/9796]
S’informa perquè en prengueu coneixement que, en relació amb la
soŀlicitud de modificació de les tarifes de subministrament domiciliari
a Cortes de Arenoso, d’acord amb l’establert en l’article 13.3 del Decret
68/2013, de 7 de juny, del Consell de la Generalitat Valenciana transcorregut el termini determinat en el citat article i en virtut de la normativa
anterior es consideren aprovades les tarifes d’aigua potable sotmeses a
consideració. Per tot açó:
Se informa para general conocimiento que, en relación con la solicitud de modificación de las tarifas de suministro domiciliario en Cortes
de Arenoso y de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 del
Decreto 68/2013, de 7 de junio, del Consell de la Generalitat Valenciana, habiendo transcurrido el plazo determinado en dicho artículo y
en virtud de la normativa anterior, se consideran aprobadas las tarifas
sometidas a su consideración. Por todo ello:
Tarifa aprovada
Aigua potable
Quota de servici
Calibre
Tarifa que se aprueba
Fins 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Quota de consum
Euros/mes
8,523
14,205
20,191
28,409
56,817
85,227
113,636
142,044
198,862
312,497
Euros/m³
Límits mensuals
Fins 8
més 8
0,000
0,359
Manteniment del comptador
Calibre
fins 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Euros/mes
0,820
1,367
1,914
2,735
5,471
8,206
8,206
8,206
8,206
8,206
Bloc I
Bloc II
Sobre les presents tarifes s’aplicarà l’impost sobre el valor afegit
d’acord amb l’establert en la Llei 37/1992, de 28 de desembre.
Cosa que es fa pública perquè se’n prenga coneixement.
València, 27 de octubre de 2014.– L’apoderat: Francisco Zorrilla
Soriano.
Agua potable
Cuota de servicio
Calibre
hasta 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Cuota de consumo
Euros/mes
8,523
14,205
20,191
28,409
56,817
85,227
113,636
142,044
198,862
312,497
Euros/m³
Límites mensuales
hasta 8
más 8
0,000
0,359
Conservación del contador
Calibre
hasta 15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
65 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Euros/mes
0,820
1,367
1,914
2,735
5,471
8,206
8,206
8,206
8,206
8,206
Bloque I
Bloque II
Sobre las presentes tarifas se aplicará el impuesto sobre el valor
añadido de acuerdo con lo establecido en la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 27 de octubre de 2014.– El apoderado: Francisco Zorrilla
Soriano.