Rere cada «X» hi ha una història - Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

3 de maig de 2015
Pàgina 3
Campanya de
l’assignació tributària
PROVÍNCIA ECLESIÀSTICA DE BARCELONA
Rere cada «X» hi ha una història
Com cada primavera ha arribat l’hora de
passar comptes amb Hisenda i també de decidir on volem que vagi el 0,7% del que paguem. La campanya de sensibilització d’enguany porta com a lema «Rere cada “x” hi ha
una història»; i, certament, cada contribuent
paga impostos segons els seus guanys econòmics i cadascú ha de reflexionar a què vol
destinar aquesta petita part de la seva aportació.
Hi ha molts motius per decidir-se a favor
de l’Església catòlica. Primer que tot, la gran
feina que fa a favor de la societat fomentant
els valors més elevats i útils que brollen de
l’Evangeli, i la labor social i educativa que realitza, la més gran de tota la societat civil. D’altra banda, l’economia eclesial és precària
perquè les entrades corrents baixen i pugen
molt les despeses que es destinen a l’ajut
dels més pobres, a causa de la llarga crisi
econòmica. En general, els diners que provenen de la «x» representen una quarta part
dels pressupostos diocesans, i aquests
diners no són ni un finançament directe de
l’Estat, ni una subvenció; són una mostra
de cooperació i de col·laboració dels qui volen ajudar a la tasca eclesial. Els comptes
diocesans i de la majoria de les parròquies
es fan públics cada any. No hi ha res amagat.
Enguany, com és habitual, recomanem a
tothom que marqui les dues caselles (a favor de l’Església catòlica i per altres accions
socials que decideix l’Estat). Amb aquesta
doble acció ni es paga més ni es rebaixa
l’aportació a l’Església catòlica, sinó que es
dobla l’aportació finalista: en lloc d’un 0,7%
es destina un 1,4%.
Mn. Antoni Matabosch Soler
Delegat d’Economia de
l’Arquebisbat de Barcelona
Mn. Francesc X. Escolà Gené, DP
Delegat d’Economia del
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Sr. Francesc Ortiz García
Delegat d’Economia del
Bisbat de Terrassa
Pàgina 4
3 de maig de 2015
Campanya de l’assignació tributària
Resposta a tres preguntes
sobre el finançament de l’Església
Heus ací les respostes de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE)
a tres preguntes sobre el finançament de l’Església
1. D’on procedeixen els ingressos de l’Església?
34,87% a 34,88%), el nombre de declaracions ha disminuït molt lleument (de 7,3 milions el 2012 a 7,2 milions al 2013), així com l’import recaptat per l’Església
catòlica, que se situa entorn dels 247 milions d’euros (249 milions el 2012).
Tanmateix, si no s’inclouen les Hisendes forals, el
percentatge de declaracions a favor de l’Església
s’eleva en dues dècimes, passant del 35,01% al
35,20%. Aquest petit increment en ambdós casos és positiu si es té en compte que, com a conseqüència de la crisi, s’ha produït una reducció important de la renda declarada a Espanya, amb una
disminució tant en el nombre de declaracions presentades com en la quantitat total de diners recaptats.
Catalunya, però, no forma part de les comunitats
autònomes que superen aquest percentatge total de
l’Estat (un 34,88%), on sí que hi són Múrcia (47,41%),
Extremadura (46,83%), Castella-La Manxa (49,02%)
o Castella i Lleó (45,16%), entre d’altres.
Resposta: El que l’Església rep a través de l’IRPF suposa entorn del 25% dels seus ingressos. L’altre 75%
procedeix directament de les col·lectes que es fan a les
parròquies, els donatius, les subscripcions, etc.
Per tant, l’Església no es finança a través de l’Estat.
Són els cristians els qui, sense cap tipus d’obligació,
aporten allò que bonament poden, amb el seu temps
o els seus diners.
2. On van els diners que l’Església recapta a través
de la X a l’IRPF?
Resposta: Els diners recaptats van al Fons Comú Interdiocesà, que el reparteix de forma solidària entre
totes les diòcesis espanyoles. Cada diòcesi el destina a les seves necessitats, entre les quals hi ha les
ajudes caritatives i socials.
3. Com puc saber quants diners surten de posar la
X en la declaració de l’IRPF?
Resposta: Cada any l’Església publica una memòria
d’activitats auditada per una de les empreses més
prestigioses en aquest camp, PwC. En aquesta memòria s’explica amb detall la destinació dels fons i la
labor que fa l’Església. Aquesta memòria està a disposició de tothom qui vulgui consultar-la. La pot trobar al web www.portantos.es, o a la de la Conferència
Episcopal Espanyola.
Declaracions de la renda de 2013: augment sostingut
Tot i que el tant per cent de declarants a tot l’Estat ha
augmentat en un 0,01% respecte de l’any anterior (de
Agraïment. La CEE agraeix la col·laboració de tots
els contribuents que marquen la casella de l’Església catòlica, que permet mantenir les activitats bàsiques de l’Església amb criteris d’eficàcia i austeritat, especialment importants en aquests moments
de crisi que afecta tantes persones.
Petició. La CEE demana que, si es posa la X a la casella de l’Església catòlica, es vulgui posar també a
la casella destinada a finalitats socials.
Fonts de finançament
Fuentes de financiación
1. Aportacions directes dels fidels.
Són la font principal. Actualment
representen, en el conjunt d’Espanya, el 50% dels recursos econòmics de l’Església (el 75% si hi
afegim els apartats 3 i 4). Amb diverses modalitats: col·lectes, donatius, llegats, herències, etc. La
subscripció periòdica (mensual
o semestral) és la manera més desitjable de fer-ho.
1. Aportaciones directas de los fieles. Son la fuente principal. Actualmente representan, en el conjunto
de España, el 50% de los recursos
económicos de la Iglesia (el 75%
si añadimos los apartados 3 y 4).
Modalidades: colectas, donativos,
legados, herencias, etc. La sucripción periódica (mensual o semestral) es la manera más deseable
de hacerlo.
2. Assignació tributària. A partir de
la Declaració de 2007 (que es va
fer durant el 2008), l’Església rep
de l’Estat el 0,7% de la quota íntegra dels contribuents que manifesten la voluntat que aquest percentatge dels seus impostos es
destini a l’Església catòlica. El resultat de l’assignació tributària cobreix un 25% del pressupost de
l’Església.
3. Rendiments del patrimoni eclesiàstic. Aquest capítol representa
un 5% del pressupost de l’Església.
4. Altres fonts de finançament. Els
ingressos per la realització d’algunes activitats econòmiques, subvencions a través de convocatòries
públiques, etcètera, representen
un 20% del pressupost de l’Església.
Font: Conferència Episcopal Espanyola
2. Asignación tributaria. A partir de
la declaración del IRPF de 2007
(que se hizo en 2008), la Iglesia
recibe el 0,7% de la cuota íntegra de los contribuyentes que manifiestan su deseo de que este
porcentaje de sus impuestos se
destine a la Iglesia católica. El resultado de la asignación tributaria cubre un 25% del presupuesto
de la Iglesia.
3. Rendimiento del patrimonio eclesiástico. Este capítulo representa
un 5% del presupuesto de la Iglesia.
4. Otras fuentes de financiación.
Los ingresos por la realización de
algunas actividades económicas,
subvenciones a través de convocatorias públicas, etcétera, representan un 20% del presupuesto
de la Iglesia.
Fuente: Conferencia Episcopal Española
3 de maig de 2015
Pàgina 5
Campaña de la asignación tributaria
PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA
Detrás de cada «X» hay una historia
Como cada primavera, ha llegado
la hora de pasar cuentas y también
de decidir a dónde queremos que
vaya el 0,7% de lo que pagamos.
La campaña de sensibilización de
este año tiene como lema «Detrás
de cada “x” hay una historia»; y,
ciertamente, cada contribuyente
paga impuestos según sus ganancias económicas y cada uno ha de
reflexionar sobre a qué quiere destinar esta pequeña parte de su
aportación.
Hay muchos motivos para decidirse a favor de la Iglesia católica.
Ante todo, el gran trabajo que ésta
hace al servicio de la sociedad fomentando los valores más altos y
útiles que brotan del Evangelio, y la
labor social y educativa que realiza,
la mayor de toda la sociedad civil.
Por otra parte, la economía eclesial es precaria, porque las entradas habituales bajan y suben mucho los gastos que se destinan a
la ayuda a los más pobres, a causa
de la larga crisis económica. En general, los ingresos que provienen
de la «x» representan una cuarta
parte de los presupuestos diocesanos, y no son ni una financiación
directa del Estado ni una subvención; son una muestra de cooperación y de colaboración de aquellos
que quieren ayudar a la tarea eclesial. Las cuentas diocesanas y las
de la mayoría de las parroquias se
hacen públicas cada año. No hay
nada que esconder.
Este año, como es habitual, recomendamos a todos que marquen
las dos casillas (a favor de la Iglesia católica y para otras acciones
sociales que decide el Estado).
Con esta doble acción ni se paga
más ni se rebaja la aportación a la
Iglesia católica, sino que se dobla
la aportación finalista: en lugar de
un 0,7% se destina un 1,4%.
Mn. Antoni Matabosch Soler
Delegado de Economía
del Arzobispado de Barcelona
Mn. Francesc X. Escolà Gené, DP
Delegado de Economía
del Obispado de Sant Feliu
de Llobregat
Sr. Francesc Ortiz García
Delegado de Economía
del Obispado de Terrassa
Pàgina 6
3 de maig de 2015
Campaña de la asignación tributaria
Respuesta a tres preguntas
sobre la financiación de la Iglesia
He aquí las respuestas de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
a tres preguntas sobre la financiación de la Iglesia
1. ¿De dónde proceden los ingresos de la Iglesia?
anterior (de 34,87% a 34,88%), el número de declaraciones ha disminuido muy ligeramente (de 7,3 millones en 2012 a 7,2 millones en 2013), así como el importe recaudado para la Iglesia católica, que se sitúa
en torno a los 247 millones de euros (249 millones en
2012). Sin embargo, si no se incluyen las Haciendas
forales, el porcentaje de declaraciones a favor de la
Iglesia se eleva en dos décimas, pasando del 35,01%
al 35,20%. Este pequeño incremento es positivo en
ambos casos si se tiene en cuenta que, como consecuencia de la crisis, se ha producido una reducción importante de la renta declarada en España, con una disminución tanto en el número de declaraciones presentadas como en la cantidad total de dinero recaudado.
Cataluña, sin embargo, no forma parte del número
de comunidades autónomas que superan este porcentaje total nacional (un 34,88%), donde sí que están
Murcia (47,41%), Extremadura (46,83%), Castilla-La
Mancha (49,02%) o Castilla y León (45,16%), entre
otras.
Respuesta: Lo que la Iglesia recibe a través del IRPF
supone en torno al 25% de sus ingresos. El otro 75%
procede directamente de las colectas que se realizan en las parroquias, los donativos, las suscripciones, etc. Por lo tanto, la Iglesia no se financia a través del Estado. Son los cristianos los que, sin ningún
tipo de obligación, aportan lo que buenamente pueden, con su tiempo o su dinero.
2. ¿A dónde va el dinero que la Iglesia recauda a través de la X en el IRPF?
Respuesta: El dinero recaudado va al Fondo Común
Interdiocesano; de ahí se reparte solidariamente entre todas las diócesis españolas. Cada diócesis lo
destina a sus necesidades, entre las que están las
ayudas caritativas y sociales.
3. ¿Cómo puedo saber en qué se emplea el dinero
de mi X?
Respuesta: Anualmente la Iglesia publica una memoria de actividades auditada por una de las empresas más prestigiosas en ese terreno, PwC. En esa
memoria se explica con detalle el destino de los fondos, la labor que hace la Iglesia. Esa memoria está
a disposición de aquél que desee consultarla. La pueden encontrar en la web www.portantos.es o en la de
la Conferencia Episcopal Española.
Declaraciones de la renta de 2013: aumento sostenido
Aunque el tanto por ciento de declarantes en toda España ha aumentado en un 0,01% con respecto al año
Agradecimiento. La CEE agradece la colaboración
de todos los contribuyentes que marcan la casilla
de la Iglesia católica, lo que permite mantener las
actividades básicas de la Iglesia con criterios de eficacia y austeridad, especialmente importantes en estos momentos de crisis que afecta a tantas personas.
Petición. La CEE pide que, si se pone la X en la casilla
de la Iglesia, se ponga también en la casilla destinada
a finalidades sociales.
Altres maneres d’ajudar-nos
Otras maneras de ayudarnos
El que l’Església catòlica rep per mitjà de l’assignació tributària només suposa, aproximadament, entre un 20% i un 25% del seu pressupost total.
Per això, té necessitat d’altres vies de finançament de les seves activitats.
Una d’aquestes són els donatius, fets directament o a través de la pròpia
parròquia, o també de manera directa a la Delegació d’Economia del propi
bisbat.
Una altra és fer una subscripció periòdica d’ajut a favor de la vostra diòcesi.
També podeu ingressar un donatiu puntual al compte corrent de la Delegació d’Economia de la vostra diòcesi:
Lo que la Iglesia católica recibe por medio de la asignación tributaria sólo supone, aproximadamente, entre un 20% y un 25% de su presupuesto total.
Por eso, tiene necesidad de otras vías de financiación de sus actividades.
Una de éstas son los donativos, hechos directamente o a través de la propia parroquia, o también de forma directa a la Delegación de Economía del
propio obispado.
Otra vía es hacer una suscripción periódica de ayuda a favor de vuestra
diócesis.
También se puede ingresar un donativo puntual en la cuenta corriente de
la Delegación de Economía de vuestra diócesis:
Arquebisbat de Barcelona
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat
Bisbat de Terrassa
c/ del Bisbe, 5. 08002 Barcelona
Tel. 932 701 011
C/c: ES35-2100-3000-1922-0158-1303
Web: www.arqbcn.cat
Casa de l’Església: c/ d’Armenteres, 35
08980 St. Feliu de Ll. Tel. 936 327 630
C/c: ES43-2100-0072-6002-0053-2809
Web: www.bisbatsantfeliu.cat
c/ Vinyals, 47. 08221 Terrassa
Tel. 937 337 120
C/c: ES52-2100-3385-3922-0008-4815
Web: www.bisbatdeterrassa.org