Resultat de la prova específica de la convocatòria de la borsa

PROCÉS SELECTIU PER FORMAR PART DE LA BORSA EXTRAORDINÀRIA DE
TREBALL D’AUXILIAR CUIDADOR/A (DISCAPACITATS) (BO201503) DEL CONSELL
INSULAR DE MENORCA
El resultat de la prova específica del procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de
treball d’AUXILIAR CUIDADOR/A (DISCAPACITATS) (BO201503) del Consell Insular de
Menorca resta d’acord amb el següent quadre resum:
PROVA ESPECÍFICA:
* Per poder calcular el % de la prova específica primer s’ha de convertir la nota obtinguda sobre
356 que és el total de punts del barem de mèrits (BOIB núm. 150 de 16 d’octubre de 2012),
perquè la suma dels dos resultats (prova específica i mèrits) estigui dins el mateix percentatge.
RESULTAT
ASPIRANTS
PUNTS
*CONVERSIÓ
356
55%
178,00
97,90
ALBERO
JORDA
SANDRA
48784336W
NP
ALVAREZ
MONTERO
ENCARNACION
04159679Z
5
AMELLER
BARBER
CATALINA
41494232R
NS
AMOR
MARTIN
LUIS JAVIER
12754996R
NP
BUBARE
SOTO
LIDIA
33941574Z
6
213,60
117,48
CALDENTEY
TORRES
DEBORA
41512470T
8
284,80
156,64
CEPERO
TERRADES
RAQUEL
20060355P
NP
CODINA
SOLER
MANUEL
20021831D
NS
DIAZ
ARLANDIS
BEGOÑA MARIA
52636051E
NS
DIETA
HERRERA
ANGEL
28908815T
NS
DIEZ
ALCALDE
MARIANO
42074570A
NP
DOMINGO
PAGAY
DAVID
30680963K
5
178,00
97,90
ESTEBAN
GIL
MARTA
16593588P
5
178,00
97,90
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
SARA
43205602X
NS
GAVALDA
IRUJO
MARIA TERESA
38119028R
6
213,60
117,48
GRAS
VERDU
MARIA DE LAS VIRTUDES
22108737X
NP
HITAR
LOPEZ
AMANDA
41744037A
NS
ISAACS
TENORIO
MARIA CLAUDIA
41610111Y
5,5
195,80
107,69
LOPEZ
FERRER
ELISABET
41743894K
5
178,00
97,90
MASCARO
CABELLO
RAQUEL
41605005Y
NS
MASCARO
CAMPS
FRANCISCA
41607401X
NP
MOLL
MERCADAL
MARIA AUXILIADORA
41733442B
NS
MOLL
PONSETI
CLARA
41745236Y
NP
PEREZ
SOLERA
RAQUEL
41605317L
8,5
302,60
166,43
PERIS
FERRER
JULIA ISABEL
29159031E
NP
PONS
AMADOR
NURIA
41510849N
7
249,20
137,06
PONS
RIUDAVETS
NADIA
41510264W
8
284,80
156,64
RAMON
PLANELLS
JOSEFA ANTONIA
41447331C
NP
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es
ROBERT
SINTES
SILVIA
41513540N
7
RODRIGUEZ
CUBERO
NAYARA
41743163A
NS
RUBIO
OROZCO
MIRIAM TERESA
41638201J
5
SAGUILLO
EMPERADOR
MARIA ISABEL
71933965Q
NP
SANCHEZ
PERIS
ANA MARIA
26751183K
NP
SANTOS
REGO
VINICIUS DEVISSON
41614077Q
NS
UÑEZ
MARTA
LAURA MARIA
48407386E
NP
VERDEGUER TRAVER
ROSA INES
18982099S
NP
VIDAL
MONICA MIRELLA
41610593M
NP
PEÑARANDA
249,20
137,06
178,00
97,90
NS (no supera)
NP (no presentat)
Es comunica que dins un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de
publicació d’aquesta llista de persones que han superat la prova específica, aquestes han
d’acreditar els mèrits al·legats en el currículum i que s’indiquen a l’annex de les bases generals
esmentades a l’encapçalament de les bases específiques, presentant els documents originals i
còpies o fotocòpies compulsades en el Registre General del Consell Insular de Menorca (oficines
d’atenció al ciutadà, situades a la plaça de la Biosfera núm. 5 de Maó, i a la plaça de la Catedral
núm. 5 de Ciutadella).
Recordar que només es valoraran els mèrits anteriors a la data de finalització de presentació de
sol·licituds per formar part de l’esmentat procés selectiu que va ser dia 20/11/2015 (inclòs).
En el moment que el tribunal hagi valorat els mèrits de les persones que han superat la prova
específica i hagi actualitzat els mèrits de les persones que resten de l’anterior borsa extraordinària,
es publicarà l’ordre provisional de la borsa.
S’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent d’aquesta publicació, per presentar les
al·legacions que les persones interessades considerin oportunes.
La Secretària del Tribunal,
Ana Preto Camps
Maó, 22 de gener de 2016
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es