Memòria 2013 - Agència Catalana de Turisme

Memòria 2013
Agència Catalana de Turisme
Índex
4
Òrgans de Govern ................................................................................ 5
1. Línies de treball 2013 ..................................................................... 6
1.1. Disseny de valor..................................................................................................... 7
Edició
Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105 3a planta
08008 Barcelona
1.2.Comunicació de valor........................................................................................... 11
1.3 Venda de valor........................................................................................................ 13
1.4. Serveis de suport al sector.................................................................................. 15
Fotos de portada
© ACT, Turisme de Cambrils (Joan Capdevila), Chopo
2
Presentació ............................................................................................ 1.5.Organització i gestió del màrqueting................................................................. 18
Agència Catalana de Turisme
2. Dades bàsiques de l’Entitat i pressupost 2013 ....................... 21
3.Annex ................................................................................................. 30
4. Resumen memoria 2013 ............................................................... 50
5. 2013 Annual Report ........................................................................ 68
3
Presentació
Òrgans de Govern
L’any 2013 ha estat un any clau per a l’Agència Catalana de Turisme, ja que
per primera vegada l’orientació i línies de treball del Pla d’Accions i Objectius
s’han emmarcat en els eixos definits pel Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya 2013 - 2015. Aquest document deriva directament de les línies definides
pel Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2012 - 2016.
La visió del turisme que ens marca el Pla de Màrqueting és: «Aconseguir una
marca Catalunya més poderosa i un turisme més rendible». Aquest document és el reflex de com es vol presentar i vendre Catalunya al món. El pla
estableix una nova manera de treballar i de fer promoció turística, amb nous
productes, amb una col·laboració publicoprivada més estreta i amb fórmules
innovadores i al mateix temps rendibles.
Consell de direcció 2013
Sr. Joan Molas i Marcelles
President Confederació Empresarial d’Hostaleria i
Hble. Sr. Felip Puig i Godes
Restauració de Catalunya i representant del Consell
Conseller d’Empresa i Ocupació i president
General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria
de l’Agència Catalana de Turisme
i Navegació de Catalunya
Sr. Pere Torres i Grau
Sr. Ramon Ramos i Argimon
Secretari d’Empresa i Competitivitat i vicepresident
Director del Patronat de Turisme Costa Brava-Girona
de l’Agència Catalana de Turisme
Sr. Ramon Riera Bruch
Sra. Marian Muro i Ollé
Diputat delegat en matèria de Turisme
Directora general de Turisme i vicepresidenta
Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona
executiva de l’Agència Catalana de Turisme
Sra. Carme Rubió Soto
Sr. Xavier Espasa i Añoveros
Subdirectora general de Programació Turística
Director de l’Agència Catalana de Turisme
de la Direcció General de Turisme
I és amb aquesta visió que hem orientat les
I per fer tot això, la nova estructura de l’Agèn-
accions que recull aquesta memòria corres-
cia ha començat a treballar des d’una ves-
Sr. Jordi Blanch i Capellades
Sr. Patrick Torrent i Queralt
ponent a l’any 2013:
sant de màrqueting de destinacions més efi-
Director del Patronat Intercomarcal de Turisme
Subdirector de l’Agència Catalana de Turisme
cient, que identifica els temes clau a tractar
Terres de Lleida
• Fidelitzar els turistes i captar-ne de nous.
i els aborda aplicant una rigorosa «agenda
• Prioritzar les actuacions de màrqueting
del canvi».
online versus les offline.
• Potenciar la tasca que es duu a terme des
de la xarxa d’oficines a l’exterior.
Catalunya, com a destinació turística, té un
Sr. Lluís Torrent i Suñé
Sr. Octavi Bono i Gispert
President Federació Catalana d’Apartaments
Gerent del Patronat de Turisme de la Diputació
Turístics i representant del Consell General de
de Tarragona
Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació
valor que cal treballar, dissenyant la seva
de Catalunya
oferta orientada al client, comunicant aquest
Sra. Berta Cabré i Prim
valor a una demanda ben segmentada, ve-
Presidenta Federació Catalana de Càmpings
Sra. Marta Alañà i Negre
nent aquesta vàlua en múltiples canals i de-
i Ciutats de Vacances i representant del Consell
Secretària Òrgans de Govern
La prioritat per a l’any 2013 ha estat la pre-
senvolupant noves connexions comercials.
General de Cambres Oficials de Comerç,
Agència Catalana de Turisme
paració interna i l’estructuració del producte,
I, finalment, fent una bona gestió del màr-
Indústria i Navegació de Catalunya
mitjançant aquestes actuacions principals:
queting, que ha d’estar basat en el coneixe-
• Millorar la col·laboració i la coordinació entre els sectors públic i privat.
• Implementant la nova estructura organitzativa durant el darrer trimestre.
ment, orientat i pensat per donar suport al
Sr. Pere Duran i Vall·llosera
sector, i ha de buscar una millor cooperació
Director general del consorci Turisme de Barcelona
entre entitats turístiques.
Sr. Josep Martí i Seró
• Desenvolupant continguts per al «Catalunya experiencial».
Organitzem les accions, doncs, en termes
Vicepresident Cambra de Comerç de Tarragona
de disseny, comunicació, venda, serveis de
i representant del Consell General de Cambres
suport al sector i estructuració del màrque-
Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de
• Planificant les campanyes per al 2014.
ting, grans línies de treball que ens permeten
Catalunya
• Definint el model de negoci del nou canal
agrupar les diferents estratègies i tàctiques
• Definint les bases de la primera marca de
producte (enoturisme).
de comercialització online.
que integren el nostre full de ruta.
• Intensificant l’adquisició d’intel·ligència de
mercat.
• Definint l’estratègia de xarxes socials i
redactant el Social Media Plan.
• Realitzant una forta acció comercial per
desenvolupar negoci en els mercats emis-
Sr. Jordi Martí i Utset*
Vicepresident ACAV i representant del Consell
* El sr. Francesc Carnerero va ser membre
Catalunya és una destinació turística líder.
General de Cambres Oficials de Comerç,
del Consell de Direcció fins al 10 de juliol de 2013;
I perquè continuï ocupant aquesta posició,
Indústria i Navegació de Catalunya
el va substituir el sr. Jordi Martí i Utset.
l’Agència Catalana de Turisme (ACT) ha de
seguir sent un referent internacional en l’àmbit de la promoció i el màrqueting turístic.
sors.
Xavier Espasa i Añoveros
Director
4
Agència Catalana de Turisme
5
1
Línies de
treball 2013
1.1. Disseny de valor
Aquesta línia de treball inclou totes les activitats orientades a incrementar
el valor per al viatger, tant en la destinació com en tot el cicle de vida del
viatge. La voluntat de l’Agència Catalana de Turisme és treballar amb mètodes innovadors per desenvolupar un programa de retenció dels clients.
Estratègia 1. Innovar
en l’àmbit del disseny
de valor
L’objectiu és diferenciar l’oferta tu-
sitants durant tot l’any. Així, s’han
Ha calgut fer un intens treball en
establert sis grans categories de
diversos àmbits per prioritzar les
productes basades en sis experi-
línies de producte que formen part
ències turístiques:
de cada una d’aquestes categori-
1. Vacances per gaudir de l’estil de
es i que evolucionaran fins a con-
rística i ajudar el consumidor en
vida mediterrani a la costa.
el cicle de vida del viatge. Es trac-
2.Escapades per desconnectar.
ta de crear un sistema en el qual
3.Itineraris per descobrir un petit
destaquin les millors experiències
país amb una gran cultura.
a Catalunya i es desenvolupin mar-
4.Estades per gaudir de la natu-
ques de producte i de segments,
ra-aventura, muntanya i entorn
segells, productes avalats i ràn-
rural.
quings, per diferenciar de manera
notable l’oferta turística catalana.
5.Oportunitats per fer reunions diferents.
6.Viatges per gaudir d’un interès
El Pla de Màrqueting ha plante-
especial.
vertir-se en marques, segells i rànquings.
Vacances per gaudir de
l’estil de vida mediterrani
a la costa
En relació amb la costa catalana, les DTF han incorporat una
destinació més: Castell - Platja
d’Aro, amb la qual cosa el programa
jat un canvi en l’estructuració de
compta actualment amb 14 desti-
l’oferta que ha fet necessari defi-
nacions i 430 empreses adherides.
nir un nou portafoli de categories
Escultura
a la terrassa de la Fundació Joan Miró, de Josep Lluís Sert
6
© ACT, (Imagen M.A.S.)
Agència Catalana de Turisme
de producte de l’Agència Cata-
Per reforçar la comunicació de les
lana de Turisme per a adoptar un
DTF s’han creat unes il·lustracions
enfoc més orientat a la demanda
els protagonistes de les quals són
i als seus patrons de consum de
dos nens, l’Anna i el Pol, per fer
l’experiència turística i captar vi-
més atractiva la marca orientada
7
El nou programa de promoció turística Enotu-
vencions, Incentius i Esdeveniments, s’ha aconseguit per pri-
risme Catalunya neix per promoure i donar suport a la
comercialització de l’oferta turística catalana vinculada a l’enoturisme. La seva creació respon a la voluntat
de millorar la competitivitat en aquest segment turístic,
considerat estratègic tant a nivell de desenvolupament
territorial com econòmic pel seu alt valor afegit.
al públic infantil. Aquests elements
tica vinculades al turisme cultural.
vació, coneixement, senyalització,
aporten un plus de vistositat i
En la categoria d’Escapades, s’ha
promoció i comercialització.
acompanyen el suport de la co-
treballat en el posicionament dels
municació: marxandatge, identifi-
City Breaks a Catalunya ja que
cació de les empreses que formen
actualment les connexions aèries
part del segell, insercions publici-
i mitjançant el tren d’alta velocitat
tàries, etc.
propicien aquest tipus de viatges.
Estades per gaudir de la
natura-aventura, muntanya
i entorn rural
Viatges per gaudir d’un
interès especial
capacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials.
mera vegada ordenar el conjunt
de l’oferta existent orientada al
El
turisme
accessible
s’ha
L’ACT, com a membre fundador de
turisme de reunions, convenci-
consolidat com una línia de
NECSTOUR, participa activament
ons, incentius i esdeveniments, i
treball
l’ACT,
en el grup de treball de turisme
identificar espais de reunions i ac-
que té com a base el portal
accessible, un dels objectius del
tivitats diverses adreçades al sec-
w w w.turis meperatothom.com.
qual és donar a conèixer i divulgar
tor corporatiu per tot el territori
Una de les principals novetats
les bones pràctiques en matèria
de Catalunya. El seu resultat s’ha
d’enguany pel que fa a la línia de
de turisme accessible que fan les
materialitzat en l’edició online d’un
producte Catalunya Accessible
diferents regions que pertanyen
catàleg disponible en tres idiomes:
ha estat la incorporació de dues
a aquesta xarxa europea. Dintre
català, castellà i anglès, que s’ani-
noves destinacions: Lloret de Mar i
d’aquesta tasca divulgativa del
rà actualitzant amb novetats de
El Montsec - Starlight. La feina feta
model de turisme accessible de
forma continuada. El catàleg recull
per l’ACT en aquest àmbit ha es-
l’ACT, també cal destacar la parti-
més de 150 activitats i més de 170
tat mereixedora de diferents re-
cipació en la conferència «Turisme
venues arreu del territori.
coneixements internacionals. És
Accessible a Europa», organitzada
el cas del guardó Intermedia-Glo-
per la Comissió Europea, i el pa-
Conscients de la importància del
be Silver, atorgat pel World Media
trocini de la 7a Conferència Inter-
sector, des de l’ACT s’hi continua
Festival d’Hamburg, que ha distin-
nacional sobre Turisme Respon-
treballant i en aquest sentit, i en
git el vídeo de la cançó que acom-
sable en Destinacions que va tenir
el marc del projecte global Cata-
panya la promoció turística de Ca-
lloc a Barcelona el mes d’octubre.
lunya Advisors, s’ha definit el pro-
talunya, «T’espero», subtitulat i en
Aquesta conferència va servir per
grama Ambassadors, que s’adre-
llengua de signes. En el marc del
establir la base d’un compromís: la
estratègica
de
Una de les accions en aquest sen-
En el cas de la marca Vacances en
ça a personalitats reconegudes
World Travel Market de Londres,
Declaració de Barcelona, que ha
L’evolució de la marca s’ha con-
tit va ser la presentació a Blanquer-
Família cal destacar que aquest
del món universitari, científic, mè-
els impulsors de la iniciativa «Dia
de servir de guia a l’ACT i a la res-
cretat en l’ampliació de les certi-
na de les ciutats AVE de Catalunya.
2013 s’ha certificat la primera
dic i econòmic del país, membres
del turisme responsable» han ator-
ta d’institucions signants, per anar
Destinació de Turisme Familiar
actius d’associacions, institucions
gat a l’Agència Catalana de Turis-
implementant programes de tu-
ficacions cap a l’interior del territori,
l’ampliació de la franja
Pel que fa a les Marques i dins de
d’interior, Les Valls d’Àneu, que in-
i col·legis nacionals i internacionals
me, per segon any consecutiu, el
risme responsable arreu del terri-
d’edat a la qual va destinat el se-
la categoria de producte d’Itinera-
clou quatre municipis: Espot, Ester-
amb capacitat d’atraure congres-
distintiu WRTD (World Responsible
tori. En el marc d’aquesta trobada,
gell i el reforç de la presència del
ris i Escapades s’ha fet una anà-
ri d’Àneu, Guingueta d’Àneu i Alt
sos i esdeveniments professionals
Tourism Day) que avala la tasca de
l’ACT va donar suport als primers
segell amb la incorporació de
lisi del producte d’Enoturisme, que
d’Àneu, 36 establiments adherits i
a Catalunya. L’objectiu del progra-
Catalunya en la implementació i la
premis de Turisme Responsable a
nous tipus d’empreses d’activi-
comprèn també la definició d’un
la participació del Parc Nacional
ma és arribar als ambassadors, tot
promoció del turisme accessible.
Catalunya.
tats per fer en família.
nou model d’organització, gestió
d’Aigüestortes i Estany de Sant
identificant amb ells oportunitats
i finançament. Aquest estudi ha
Maurici, a més a més de l’estació
de captació de nous congressos
En l’àmbit de l’Estat espanyol, l’ACT
Respecte al programa DTE, du-
Com a novetat, aquest 2013 s’han
identificat les prioritats estratègi-
de muntanya Espot Esquí. També
per a Catalunya, oferint-los el su-
ha rebut un dels Premis Solidaris
rant l’any 2013 s’han acabat d’adap-
certificat com a Empresa de Turis-
ques del producte enoturisme i les
s’està fent una tasca important per
port dels convention bureaux. Du-
ONCE pel programa de promoció
tar les destinacions al nou model.
me Familiar (ETF) les estacions
línies d’actuació per al 2014, des del
certificar altres destinacions com
rant el 2013, s’ha conceptualitzat i
«Turisme per a tothom», que ha
nàutiques i els parcs aquàtics de
punt de vista tant de la promoció
Muntanyes de Prades, Berga, Vall
definit el programa. Està previst
convertit Catalunya en una desti-
Actualment, les destinacions certi-
Catalunya. En aquest sentit, parti-
com de la comercialització i d’acord
de Boí i Val d’Aran, així com per
que el programa Ambassadors co-
nació de referència per a aquest
ficades amb el segell DTE són 13, i
cipen i es vinculen de manera més
amb el nou Pla de Màrqueting.
adaptar la certificació DTF Interior
menci a funcionar durant l’any 2014
tipus de turisme. El territori català
els allotjaments adherits al progra-
a les estacions de muntanya, amb
en col·laboració amb totes les enti-
disposa de més de 1.100 recursos
ma, 134. El Manual de Vendes DTE
En aquest àmbit de treball s’ha
destacats atractius per al turisme
tats i convention bureaux locals.
turístics per a persones amb dis-
identifica totes les instal·lacions es-
creat la Taula d’Enoturisme Ca-
familiar, que hi pot gaudir de les ac-
talunya, integrada per agents rela-
tivitats de neu i de natura fora de la
cionats amb la promoció i comer-
temporada d’hivern.
estreta al pla d’accions del programa DTF.
Escapades per
desconnectar i itineraris
per descobrir un petit país
amb una gran cultura
cialització de l’enoturisme a Catalunya. L’objectiu principal de la
Taula és treballar amb la màxima
Oportunitats per fer
reunions diferents
Les Valls d’Àneu, i s’ha incorporat una nova destinació
a la costa, Castell - Platja d’Aro, amb la qual cosa el
Dins de la línia de Grans Icones
cooperació i coresponsabilitat pu-
Culturals s’han continuat utilitzant
blicoprivada en la millora de la
Respecte al Turisme de Reuni-
els noms de grans artistes cata-
competitivitat enoturística del ter-
ons, un cop acomplerts els objec-
lans, com ara Dalí i Miró, per dur a
ritori en tots els àmbits: qualitat,
tius que s’havien plantejat, i en el
terme accions de promoció turís-
especialització, estratègia, inno-
marc del programa Catalunya Con-
8
El 2013 s’ha certificat la primera DTF d’interior,
Agència Catalana de Turisme
segell compta amb 14 destinacions i 430 empreses
adherides.
9
1.2. Comunicació de valor
Aquesta línia de treball té un enfocament principalment online. Es tracta de
dissenyar i dur a terme accions que serveixin per comunicar el valor de
la destinació catalana.
portives certificades en el marc de
s’ha treballat especialment amb
en el CRM l’any 2015, que poden
les DTE, així com els allotjaments
els mercats belga i alemany, amb
incloure tant turistes actuals com
que compleixen els requisits tu-
actuacions que s’han concretat
potencials.
risticoesportius.
en fires, presentacions, viatges
Estratègia 3. Desplaçar
el pes de la comunicació
als mitjans online
amb una estratègia
segmentada 360º
ències i en el desenvolupament
Pel
del
màrqueting
Club
Experience. El Club
que
fa
a
aplicacions
mòbil
per
al
de
web
Experience ha estat la platafor-
www.catalunya.com, una de les
ma que ha facilitat a les empre-
línies en què s’ha començat a
ses el contacte directe amb el
treballar ha estat la creació d’un
públic final. A banda de la pro-
mapa de solució que acompa-
L’objectiu de l’Agència Catalana de
moció online, la plataforma s’ha
nyarà el Pla fins al 2016. S’han ini-
de premsa i la seva repercussió
Per assolir aquest ambiciós ob-
Turisme és realitzar una comu-
promocionat en les accions fetes
ciat converses per trobar un ope-
Respecte al Turisme de Luxe, s’ha
en els mitjans de referència. En-
jectiu s’han utilitzat diverses vies,
nicació altament eficaç i eficient,
en centres comercials a Barcelona.
rador partner estratègic. A més,
començat a desenvolupar el catà-
tre d’altres accions destacades,
com ara l’adquisició de bases
molt segmentada i que potenciï i
leg d’experiències Prèmium a Cata-
s’ha executat un pla de promoció
de dades d’empreses, l’organit-
posicioni la marca Catalunya.
lunya, que serà l’embrió d’aquesta
específic per als Centres BTT Ca-
zació de concursos online, ac-
marca de producte.
talunya i s’ha realitzat l’anàlisi de la
cions dirigides al públic final en
línia de producte «Cicloturisme de
origen i destinació, etc. Pel que
En el Turisme Religiós, s’ha conti-
carretera» per a la seva definició i
nuat treballant en el desenvolupa-
estructuració a Catalunya, i per a
ment d’aquesta línia de producte
tot aprofitant les Jornades Univer-
De fet, el Club Experience s’ha si-
amb Abertis per a la creació de
tuat en el centre de la campanya
la seva guia de Catalunya en apli-
Per aconseguir-ho, es prioritzarà
de promoció turística «Catalunya.
cació mòbil. Els objectius del pla
la comunicació en els canals on-
M’agrada Compartir». Una campa-
de màrqueting s’alinearan amb
fa als concursos a les diferents
line utilitzats pel públic objectiu, per
nya que, l’estiu de 2013 i gràcies als
els possibles desenvolupaments
xarxes socials, durant el 2013 se
generar notorietat i desig de visita,
primers diners recaptats per l’im-
d’aplicacions mòbils per cobrir les
la promoció i comercialització en
n’han organitzat tres a Facebook,
amb continguts multimèdia alta-
post turístic, disposa d’un pressu-
necessitats del viatger.
el mercat alemany.
un a Twitter i un a Instagram, amb
ment atractius i adaptats a les pre-
post de 2,5 milions d’euros. Tenint
una participació total superior a
ferències del consumidor. Aquesta
en compte el moment econòmic
Per donar cobertura a aquesta ori-
les 5.000 persones.
comunicació es realitzarà tant en
actual i el paper cabdal que està
entació online ha calgut un treball
sitàries de Turisme Religiós celebrades a Montserrat, amb presen-
s’han sindicat continguts d’Infotur
Per últim, destacar l’execució, un
tacions que han complementat la
any més, del programa Pirineus a
origen com a la destinació, mitjan-
jugant el sector turístic català, s’ha
intensiu per millorar i ampliar con-
tasca feta en els diversos mercats.
través d’un pla d’accions i objec-
S’ha començat a plantejar la im-
çant dispositius mòbils i un web
considerat del tot necessari dur
tinguts per als diferents canals,
tius propi.
plementació d’un Baròmetre de
experiencia molt ben posicionat.
a terme una forta campanya per
que s’ha basat en Infotur com a
donar suport a la comercialització
gran repositori de continguts mul-
de l’oferta turística de Catalunya.
timèdia i multicanal. El banc d’imat-
Pel que fa al Turisme Sènior, se
n’ha fet una anàlisi en els mercats
prioritaris per conèixer com es
treballa el producte, com es co-
Satisfacció per mesurar el grau
Estratègia 2.
Incrementar la retenció
de clients
mercialitza i com s’anuncia, iden-
de satisfacció dels turistes a Ca-
També es treballarà per tenir més
talunya i identificar els punts de
i millor presència a les principals
millora de l’experiència turística
xarxes socials i gestionar les rela-
A més d’aquesta campanya d’es-
que són susceptibles de millora, i
cions públiques amb prescriptors
tiu, al llarg de l’any s’han dut a terme
ges s’ha nodrit amb noves fotos,
tificant els agents de venda del
Aquesta estratègia és una de les
així poder endegar les actuacions
de gran influència, que contribu-
altres campanyes promocionals
segment sènior. Alhora, s’ha sig-
principals novetats del Pla de Màr-
necessàries que permetin millorar
eixin al llançament de campanyes
i de publicitat, en col·laboració
nat un conveni entre tres gremis
queting. L’ACT treballarà per aug-
aquesta satisfacció.
virals de gran impacte.
amb alguns dels partners com ara
de la costa catalana i l’ACT per tal
mentar la satisfacció del turista
de continuar desenvolupant les
a Catalunya i aconseguir un crei-
El canvi en les categories de pro-
compartit; s’ha continuat la cam-
bases del projecte Turisme Sènior.
xement en la repetició de visites.
ducte ha passat també per l’adap-
panya «Ambaixadors sobre rodes»;
Per aquest motiu, s’ha creat una
Amb aquest objectiu, es duran a
tació i revisió de les estructu-
una campanya específica de Neu
Taula de Treball d’experts, que
terme accions de comunicació i de
res amb què es treballa al web
i d’interior amb Val d’Aran - Terres
inclou representants dels agents
col·laboració amb el sector per tal
www.catalunya.com i l’adaptació a
de Lleida com a protagonistes, per
públics i del sector privat. Aquesta
d’incidir en els moments clau que
les noves categories que planteja
donar suport al territori afectat pels
Taula ha definit les línies de treball
aporten satisfacció al turista en el
el Pla de Màrqueting.
aiguats del mes de juny. En el marc
del Turisme Sènior per explotar
seu viatge. Requereix també d’un
la marca als països de l’Est, que
treball analític de la base de dades
S’ha donat continuïtat a les cam-
ha estat present al canal Eurosport
s’han identificat com a priorita-
CRM a partir de les diferents cam-
panyes
i
i a portals d’oci i viatges i comuni-
ris. En quant a la línia de producte
panyes. L’objectiu al qual es vol
màrqueting viral, amb especial
tats de viatgers com ara Opodo i
«100 % ciclisme i senderisme»,
arribar als 3 milions de contactes
incidència en la difusió d’experi-
Tripadvisor.
10
entre elles, les d’enoturisme, con-
Vueling i Iberia a mercats d’interès
d’aquestes campanyes, Catalunya
Agència Catalana de Turisme
de
publicitat
online
11
cretament de cellers i d’altres fo-
1.3. Venda de valor
tografies temàtiques relacionades
amb el producte.
A través de la venda de valor, l’Agència Catalana de Turisme treballa per
Si ens fixem en les xarxes socials,
incrementar la presència de l’oferta turística catalana en els canals de re-
Catalunya Experience s’ha consolidat com un dels principals
serva més rellevants per al públic objectiu.
canals de promoció turística en
aquest àmbit. Actualment, té més
de 140.000 seguidors a Facebook, 42.000 a Twitter i 9.000 a Ins-
Estratègia 4. Penetrar i
potenciar els canals de
venda online (B2C / B2B)
tagram.
S’ha desenvolupat un Social Media
i en emergents, concretament a
d’anàlisi i aproximació als mer-
Rússia.
cats de l’Amèrica del Sud i l’Índia,
per tal de fer-ne la valoració i po-
Plan, que defineix una estratègia i
d’aquest viatge, les 450 fotos re-
• Monogràfic a la revista Condé
Tanmateix, i tenint en compte que
der plantejar l’estratègia de futur.
ruta a seguir en xarxes socials per
alitzades han generat prop d’un
Nast Traveler sobre el «Catalu-
Amb aquesta estratègia es tracta
la nova orientació del Pla d’Accions
S’han fet estudis de mercat, s’han
al període 2014-2015 en els dife-
milió de «likes» i més de 18.000 co-
nya Experience».
d’aconseguir una forta presència
i Objectius anual s’adreça clara-
establert contactes amb els prin-
rents mercats emissors.
mentaris.
• Patrocini del concurs de curts
als canals de comercialització on-
ment envers la demanda i, per
cipals stakeholders, associacions
line i donar sortida a l’oferta d’ele-
tant, ens obliga a copsar les ne-
d’operadors turístics, agències
Al mercat francès, s’ha consolidat
En relació amb el Turisme de Reu-
• Patrocini de la Volta Ciclista a
vat valor afegit.
cessitats i ser capaços d’adaptar
de viatges emissores, compa-
el blog «Envie de la Catalogne»
nions, s’ha fet una campanya
les nostres actuacions a les opor-
nyies aèries, etc., i també s’han
amb un total de 15.000 visitants al
d’e-màrqueting adreçada al sec-
• Creació d’un nou vídeo genèric
Es tracta d’arribar als agents de
tunitats del mercat, s’han iden-
organitzat trobades comercials
mes, 27.184 seguidors a Facebo-
tor associatiu estatal en què s’ha
de Catalunya en llengua hebrea
comercialització online dels mer-
tificat alguns mercats llunyans
B2B entre empreses catalanes i
ok, 1.153 a Twitter i 374 a Instagram.
promocionat la xarxa de les nou
per al mercat israelià.
cats emissors prioritaris, amb un
que inicialment es consideraven
empreses dels mercats de refe-
Pel que fa al compte de Facebo-
destinacions de congressos de
• Col·laboració amb l’ADAC en
èmfasi especial en les categories
de prioritat selectiva però que
rència.
ok, a partir d’un baròmetre de po-
Catalunya, i s’ha definit el Social
l’edició d’una guia de senderis-
estratègiques de producte, i cer-
tenen un alt potencial de creixe-
pularitat que ha fet l’empresa We
Media Plan específic de reunions a
me a Catalunya.
car col·laboracions a través de
ment, com els del Brasil i l’Índia.
Like Travel, s’ha determinat que
Catalunya.
Fotogramas en corto.
el compte es troba en 9a posició
amb un compromís dels fans de
Altres accions
l’1,64 %.
Catalunya.
relacions i acords «win win» que
als dels Clubs de Producte: Ac-
permetin explotar oportunitats de
En aquest sentit, durant l’any 2013
rat necessària la presència d’un
tiu-Natura, Cultura, Gastronò-
negoci. Cal incrementar les bases
s’han dut a terme diverses accions
representant de l’Agència Ca-
mic, Golf i Salut i Benestar.
de dades de stakeholders i desen-
talana de Turisme de forma per-
volupar plans comercials en funció
manent per al mercat de l’Amè-
de la seva importància.
rica del Sud, amb base a la ciutat
Tot i la priorització d’accions en
• Edició d’una publicació específi-
Per tal d’augmentar els continguts
l’entorn online, l’ACT també ha con-
ca de neu, del catàleg Exceptio-
que es poden trobar a la xarxa
tinuat fent servir suports tradicio-
nal Catalonia i del Mapa de Golf
sobre Catalunya, durant el mes
nals com ara:
de setembre es va dur a terme
Un cop valorats els resultats de les
• Edició dels catàlegs comerci-
en català i francès.
accions realitzades, s’ha conside-
de Sao Paulo, a partir del 2014. I el
Una de les iniciatives previstes és
mercat de l’Índia s’ha incorporat a
• Reedició i actualització de la
la creació d’una estructura de ven-
l’àmbit de competència de l’Ofici-
un blogtrip multimercat, que va
• Creació i difusió del programa
Meeting Planner Guide de Turis-
da online que permeti fer reserves
na de Representació de l’Agència
tenir un impacte de 8 milions d’im-
de televisió «Un dia perfecte en
me de Reunions i membres de
vinculades a la resta de compo-
Catalana de Turisme de Singapur.
pressions a Twitter. També s’ha
família per Catalunya». 45 capí-
CCB.
nents del sistema online de Ca-
organitzat un instagramtrip, al qual
tols emesos durant la tempora-
• Edició de la primera publicació
talunya i que es complementarà
En l’apartat de mercats de prio-
van ser convidats 10 instagramers
da d’estiu amb propostes i acti-
de convencions, incentius i es-
amb una xarxa de punts de venda
ritat elevada, encara que no es-
de referència a tot el món. Fruit
vitats per fer en família.
deveniments a Catalunya.
física d’activitats en espais turístics
tratègica, també s’ha incorporat
clau.
Israel que inicialment no es contemplava, però que ha crescut
Si ens fixem en les xarxes socials, Catalunya
Priorització de mercats
emissors
de manera sostinguda durant els
darrers anys, de l’ordre d’un 25 %
entre 2010 i 2013. Es calcula que
Experience s’ha consolidat com un dels principals canals
de promoció turística en aquest àmbit. Actualment, té
més de 140.000 seguidors a Facebook, 42.000 a Twitter
i 9.000 a Instagram.
12
Agència Catalana de Turisme
En coherència amb el que indica el
prop d’un quart de milió de turis-
Pla de Màrqueting, des de l’òptica
tes procedents d’Israel ens hau-
de la demanda, s’han concentrat
ran visitat enguany, per tant el
els màxims esforços en els mer-
mercat israelià s’ha incorporat a
cats madurs de prioritat estra-
l’àmbit de competència de l’Ofici-
tègica: Alemanya, França, resta
na de l’Agència Catalana de Turis-
d’Espanya, Regne Unit i Benelux,
me ubicada a Milà.
13
Pel que fa a acords de comercia-
Catalana de Turisme ha treba-
• S’han concretat accions de co-
lització, durant el 2013 s’han esta-
llat en la recerca i identificació
màrqueting amb agències de
blert els següents:
de les principals agències on-
viatge i turoperadors online per
line de cadascun dels mercats
promocionar les Destinacions de
amb l’objectiu d’arribar a acords
Turisme Familiar:
de col·laboració.
>> Mercat
• Adquisició i traducció de nous
continguts per a Infotur.
• Acord amb Odigeo.
D’altra banda, el suport als canals
• Acord amb Virtuoso per utilitzar
de comercialització es pot resumir
les seves plataformes tecnolò-
S’ha posat en marxa el servei
ristes extracomunitaris.
ció en els mercats que reserven
xarxa mundial líder en la indús-
• Visites comercials de Mice als
amb molta antelació s’han fet
tinença a la xarxa i la vinculació a
venda en tot el territori català i una
cions amb partners estratègics en
facturació superior a 160.000 €.
els principals mercats internacio-
internacionals
amb
presència de CPT (CCB).
• Visites comercials de Catalunya
una oportunitat única per posi-
Congressos i Convencions al
cionar Catalunya com una des-
mercat estatal (CCB).
xarxa d’oficines de l’Agència
talunya, un model B2C format
mercats
la marca Virtuoso constitueixen
• Agències de viatges online. La
lització del Marketplace de Ca-
alemany:
• Per potenciar la comercialitza-
corporacions en mercats amb
Turística (CPT), i creant noves rela-
i
tràlia, Índia, Canadà i Regne Unit.
cies especialitzades i a algunes
presència de Centre de Promoció
anglès
els mercats asiàtics (Japó), Aus-
tat de Catalunya s’ha ampliat conració de 45 nous productes a la
tinació turística de primer nivell.
Expedia.
campanyes de comàrqueting:
>> Multimercat: Tripadvisor, Grup
Sehrs.
>> Mercat nòrdic i francès: Odigeo (Travellink, eDreams, Go
• Adaptació i extensió del Club
Voyages i Opodo).
Experience per dinamitzar la co-
>> Mercat anglès: TUI i Expedia.
mercialització dels productes.
>> Mercat alemany: Grup Unister.
nals (França, Alemanya, Gran Bre-
giques que ens permetran co-
També s’ha posat en marxa el
mercialitzar diversos productes i
servei de devolució d’IVA per als
serveis turístics a partir del primer
turistes extracomunitaris, sense
A escala estatal, donat que el Pro-
semestre del 2014: des d’allotja-
exclusivitat, amb empreses autorit-
grama Catalunya Congressos i
ments a lloguer de cotxes, vols,
zades pel Ministeri d’Hisenda i Ad-
Esdeveniments es va acabar l’any
trens, entrades, excursions i viat-
ministracions Públiques del govern
2012, enguany s’han fet visites co-
ges combinats.
espanyol. Aquest nou servei busca
mercials adreçades al sector as-
tanya i Estats Units).
dos objectius clau: d’una banda,
sociatiu per començar a vendre
En paral·lel, s’ha desenvolupat
millorar l’experiència del turista a
aquest producte. Així, s’han con-
una eina amb la qual es po-
la nostra destinació, facilitant-li les
solidat les relacions i el posicio-
dran gestionar directament les
gestions que haurà de fer abans
nament del Catalunya Conven-
excursions i els viatges com-
de marxar del país, i de l’altra, avan-
tion Bureau a través de partners
binats, aquests últims de la mà
çar-li la recuperació dels diners de
estratègics, associacions i mitjans
de
l’associació
>> Mercat
Units. Virtuoso compta amb la
oficines de turisme de la Generali-
per diferents solucions tecnolò-
do, eDreams i Go Voyages).
queting en el mercat dels Estats
adreçades principalment a agèn-
siderablement, amb la incorpo-
>> Mercat francès: Odigeo (Opo-
• Cursos de formació online en
La comercialització presencial a les
S’ha treballat en la conceptua-
Odigeo
ticipar en els seus Plans de Màr-
tria de viatges de luxe. La perComerç en un carrer
© ACT, (Miguel Ángel Álvarez)
Atrápalo,
grup
(eDreams) i MINUBE.
en aquests punts:
giques, online i offline, i per par-
de devolució d’IVA per als tu-
Sistemes de
comercialització i altres
accions
Bayard,
• Acord amb Tripadvisor.
espanyol:
1.4. Serveis de suport al sector
L’objectiu és implantar un sistema eficaç per ajudar el sector a fer un
millor màrqueting de les seves empreses i productes.
Estratègia 5.
Incrementar el
coneixement del mercat
Es tracta d’implementar un siste-
demanda emissiva com recep-
ma d’intel·ligència de mercat amb
tiva, així com d’entorns offline i on-
múltiples
line.
ACAV-UCAVE.
l’IVA, per tal d’incentivar que els
especialitzats i referents en aquest
Aquesta nova eina es considera
reinverteixi en els comerços i esta-
mercat, com són Capítol Ibèric
un instrument clau per impulsar
bliments turístics locals. En aquest
d’ICCA, IBTA, Forum Business Tra-
Per ajudar a resoldre una de les
«tracking» de marca, satisfacció,
Els principals punts en què s’ha
la creació i comercialització on-
sentit, cal destacar que l’any 2012
vel i Korazza.
mancances sectorials més ne-
destinacions, grau d’acompliment
treballat en aquest àmbit durant el
line de paquets turístics experi-
els turistes extracomunitaris van
cessàries per poder desenvolupar
del pla, etc.), que aporti informació
2013 són els següents:
encials a l’interior de Catalunya,
generar una despesa a Catalunya
un bon màrqueting, enguany s’ha
en temps real, de forma exhaus-
i també per presentar aquesta
de 5.550 milions d’euros.
començat a treballar en el Siste-
tiva i que permeti prendre decisi-
ma d’Informació de l’ACT, una
ons. Aquest sistema estarà inte-
oferta
als
mercats
internaci-
perspectives
d’anàlisi
(producte, mercat, motivacions,
• Adquisició d’un estudi de competitivitat de destinació.
• Adquisició d’una anàlisi de repu-
onals. S’ha fet un test de co-
Durant el tercer any de funcio-
estratègia general d’intel·ligència
grat per un quadre d’indicadors,
mercialització online en el web
nament del CCB, s’ha apostat
de mercat, tant per a ús intern de
que es monitora mensualment
tació 2.0.
www.catalunya.com en el marc
clarament per la internaciona-
coneixement de la demanda com
(gestionat i alimentat per la Direc-
• Adquisició
de la campanya turística tar-
lització d’aquest programa i del
per utilitzar-la des de l’àmbit de co-
ció General de Turisme), i un repo-
mercat des dels Serveis Cen-
dor-hivern 2013 i de les propos-
turisme de reunions de Catalu-
municació corporativa per com-
sitori de documentació, que recull
trals i des de les oficines de l’ACT
tes del Club Experience.
nya organitzant visites comercials
partir-la amb el sector.
intel·ligència de mercat tant de
a l’exterior.
14
Agència Catalana de Turisme
d’intel·ligència
de
15
Pel que fa al Turisme de Reuni-
tecnologia, de formació i d’acci-
i convocatòria. S’ha aprofitat per
al Regne Unit, i presència en
• Suport a ACAV - UCAVE en la
Per tal d’augmentar el suport al
ons, s’han celebrat la 4a Jornada
ons comercials, com ara fires, fam
presentar tant l’oferta de neu
altres workshops especialit-
preparació de paquets de pro-
sector, i considerant que un dels
Tècnica de membres del CCB i
trips, workshops, etc.
com l’oferta complementària de
zats organitzats per tercers
ducte d’interior - muntanya.
objectius de l’ACT és valorar l’efici-
Pirineus al llarg de tot l’any.
com ara: M&I Forums dels
la 2a Assemblea Anual del CCB.
ència i eficàcia de les accions de-
S’ha aprofitat la jornada per apor-
En ser el 2013 un any de preparació
• Accions dirigides al públic final
mercats europeus i Països de
Cal afegir, a més de totes les ac-
senvolupades al llarg de l’exercici,
tar coneixement de mercats que
del canvi, les accions de suport al
als centres comercials Illa Dia-
l’Est i Rússia, workshop Par-
cions
esmentades
enguany s’ha continuat avaluant
ajudin a definir estratègies d’actu-
sector encara estan relacionades
gonal i Diagonal Mar, en què s’ha
tance a França, workshop a
i que es completen en l’annex,
la rendibilitat i l’impacte d’accions
ació. L’any 2013 s’ha apostat per la
amb les tipologies d’accions que
presentat l’oferta d’interior per
Toronto, workshop Meetaxis
que des de les oficines de l’Agèn-
tant offline com online. En total,
internacionalització. Els diferents
s’han desenvolupat habitualment.
als períodes primavera-estiu i
al Benelux, workshop Antor a
cia Catalana de Turisme a l’exte-
s’han valorat prop d’un cente-
CPT han fet anàlisis de mercat que
L’ACT ha organitzat una important
tardor-hivern, per tal de dinamit-
Moscou, facilitant l’accés als
rior s’han dut a terme nombroses
nar de les accions de promoció
han permès comptar amb una in-
bateria d’accions de promoció per
zar el consum d’aquest tipus de
membres del CCB sota el pa-
accions orientades a donar su-
fetes. Cal tenir en compte, però,
tel·ligència de mercat específica
tal d’ajudar el sector turístic català
turisme per part del públic ca-
raigua de Catalunya.
port al sector català per millorar
que aquestes dades són provisi-
d’aquest segment MICE, que ens
en la promoció i comercialització
talà. En el cas de tardor-hivern
>> Organització d’una acció es-
el màrqueting general de la des-
onals ja que en el cas dels viatges
ajuda a definir la continuació de la
del producte. En total s’han fet 352
s’ha combinat l’oferta d’interior
pecial de networking en el
tinació.
de premsa encara hi ha força re-
internacionalització del CCB. D’al-
accions de promoció entre fires,
amb l’oferta de neu.
marc de l’EIBTM amb presèn-
tra banda, el CCB ha estat present
fam trips, press trips, workshops
• Acció de públic final juntament
activament en les principals asso-
i presentacions. Cal destacar es-
amb l’INCAVI en el marc de la
>> Identificació i signatura d’a-
ciacions internacionals especialit-
pecialment l’acció Buy Catalunya:
33a Mostra de Vins i Caves de
cords anuals estratègics amb
zades: ICCA, ECM, SITE i MPI. Ac-
Natura, Interior i Muntanya, que es
Catalunya a la ciutat de Barcelo-
empreses especialitzades en
L’ACT ha definit un programa de
sentacions, jornades professionals
tualment la direcció del CCB forma
va fer del 3 al 6 de juny amb la par-
na. L’ACT hi ha coordinat un gran
Mice en els mercats priorita-
formació per als professionals
i jornades de networking de les
part de la junta directiva del capítol
ticipació de 78 turoperadors de 19
espai de promoció d’enoturis-
ris: Espanya, França, Alema-
del sector, membres dels clubs de
empreses i entitats membres dels
ibèric d’ICCA.
mercats diferents i de més de 150
me amb participació de diver-
nya, Regne Unit i Estats Units.
producte de l’Agència, formant-los
Programes de l’ACT.
empreses catalanes. En el trans-
ses rutes del vi i comercialitza-
Finalment, cal destacar que es
curs del Buy Catalunya, els turo-
dors especialitzats.
treballa en el desenvolupament
peradors van participar també en
del 1r Fòrum MICE de Catalunya
el Workshop Pirineus –que es va
adreçat al sector i professionals
del turisme de reunions de Cata-
cia de 86 compradors.
>> Organització
sultats per publicar.
Formació, assessorament i
comunicació
Durant 2013, s’han avaluat altres
tipologies d’accions com ara: pre-
presenta-
en aquest cas en temes digitals i
cions comercials de Catalu-
de Social Media Plan, Adwords,
Per a l’ACT és prioritària la trans-
• Amb motiu de la campanya Ho-
nya com a destinació de turis-
Redacció de Textos Promocionals
parència i comunicació envers el
tels amb D.O. organitzada pel
me de reunions a París, Lió i
i Presentacions breus i efectives.
sector. En aquest sentit, és fona-
integrar en el format del Buy– i en
Gremi d’Hotels de Barcelona
Tolosa, adreçades al mercat
un dels sis fam trips que es van de-
i l’INCAVI, per primera vegada
francès.
lunya, i que tindrà lloc a comença-
senvolupar. Els programes adre-
s’ha promocionat en diversos
ment del 2014, concretament l’11
çats als turoperadors es van orien-
hotels de la ciutat un programa
de febrer.
tar a la combinació de productes i
de sortides a vinyes.
activitats i a la transversalitat dels
territoris visitats.
• Presentacions en el marc de
grans esdeveniments relacionats amb la cultura.
Estratègia 6. Augmentar
el suport al sector per
fer un millor màrqueting
mental no només l’avaluació dels
El suport al sector també forma
resultats de les accions desen-
>> Campanya de trucades pro-
part del catàleg de productes i
volupades, sinó també comuni-
mocomercials dirigida a or-
serveis de l’Agència Catalana de
car-los posteriorment als profes-
ganitzadors de reunions a
Turisme, que ofereix assessora-
sionals que les han fet possibles.
Alemanya.
ment, acompanyament, orienta-
Per donar acompliment a aquest
• Presentacions als mitjans i als
ció, suport i seguiment al servei de
objectiu, s’ha informat de manera
professionals turístics japone-
la dinamització de l’activitat turísti-
sistemàtica dels resultats de les di-
sos amb motiu de l’any dual Es-
ca a Catalunya. En aquest sentit, el
verses accions a les entitats i em-
panya-Japó.
workshop Interclubs és una eina
preses participants. En total, s’han
A més del Buy Catalunya ja es-
• Participació a la fira-workshop
mentat, altres accions de suport al
City Fair organitzada per l’Euro-
sector desenvolupades durant el
pean Cities Marketing, associa-
fires
de dinamització i actualment s’ha
dut a terme 629 comunicacions
2013 han estat:
ció de la qual l’ACT n’és membre.
World Travel Market Latin Ame-
convertit en un dels principals es-
d’accions desenvolupades al llarg
• En el marc de la consolidació del
rica i Sky & Golf a Sao Paulo
deveniments anuals de l’ACT.
de l’exercici 2013.
• International Golf Travel Market
projecte de turisme accessible,
(IGTM) a la Costa Daurada. Ca-
es va dur a terme una presen-
talunya ha acollit enguany l’es-
tació del programa de turisme
deveniment de golf més impor-
accessible en el Congrés Inter-
tant a escala mundial, i durant
nacional de Turisme per a Tot-
quatre dies ha estat el focus i
• Workshop
Travelweek
i
(Brasil).
hom celebrat a Àvila.
L’objectiu de l’ACT en aquest cas
punt de mira dels turoperadors,
• Workshop de turisme esportiu
és aconseguir augmentar la qua-
mitjans i pros especialitzats en
al mercat dels Països Nòrdics
litat i l’eficiència del màrqueting
golf.
especialitzat en futbol, natació,
del sector turístic de Catalunya.
• Workshops de Neu i Pirineus per
Per fer-ho, es treballa en el desen-
dinamitzar el sector neu i natu-
volupament d’un catàleg de ser-
ra en els mesos d’hivern. S’han
ons:
veis en el sector orientat a millo-
organitzat tres workshops a Va-
>> Workshops
rar les funcions de màrqueting en
lència, Madrid i les Illes Canàries,
Convention Bureau a Fran-
els àmbits d’assessorament, de
tots tres amb molt bona acollida
ça i Alemanya, i Roadshow
16
de
tradicionals
ciclisme i atletisme.
• Pel que fa al turisme de reunidel
Catalunya
Agència Catalana de Turisme
17
• Desenvolupament d’una rela-
Cooperació amb empreses
ció propera amb els mitjans de
• S’ha gestionat la captació de
patrocinadors per a dos es-
comunicació per posicionar la
S’ha treballat en un nou marc de
deveniments,
imatge de l’ACT i de l’adminis-
cooperació amb les empreses,
d’Event Sponsor, amb un retorn
tració turística catalana, amb
revisant l’actual programa de part-
econòmic superior a 35.000 €:
l’elaboració de més de 110 notes
nership, creant un nou programa
>> Buy
de premsa, fotonotícies i convo-
de patrocini adreçat a empreses
Benet, Avant Grup, Cerdanya
catòries de premsa. Així mateix,
del sector turístic i definint un nou
Resort.
s’han gestionat més de 90 en-
marc de col·laboració estable amb
>> Dia Mundial del Turisme: Co-
trevistes a responsables turís-
associacions empresarials, que a-
bega (Coca Cola), Codorniu,
tics de la Direcció General de
glutinin una part important de la
Torres, La Roca Village, Grup
Turisme i de l’Agència Catalana
seva oferta turística i estiguin dis-
Damm, Gran Teatre del Liceu,
de Turisme. S’han atès prop de
tribuïdes en una part important del
Teatre Nacional de Catalunya
200 peticions d’una vuitante-
territori català.
i Escola Superior d’Hostaleria
na de mitjans de comunicació.
amb
Catalunya:
categoria
Món
Sant
de Barcelona.
• S’han tancat dos acords amb
D’altra banda, s’han establert
Amb relació al programa de part-
acords de col·laboració estra-
nership:
associacions, amb categoria de
visual, garantint la homogeneï-
• S’han renovat els acords amb
Col·laboradors, amb un retorn
tat de la comunicació a l’entorn
Vueling, La Roca Village, Circuit
econòmic de 27.000 €:
de Catalunya i Iberia.
>> Costa Brava Hotels de Luxe.
tègics amb diversos mitjans de
comunicació, que han permès
1.5. Organització i gestió del màrqueting
Aquesta línia de treball engloba totes aquelles accions de màrqueting que
donen suport a les accions de disseny, comunicació i distribució de valor,
i n’incrementen l’eficàcia en optimitzar la coordinació i la participació amb
disposar d’un instrument de comunicació per oferir-lo a les
empreses, marques i esdeveniments catalans de manera que
tinguin el seu espai en els mitjans; potenciar la comunicació
corporativa de l’ACT, i contribuir
a la consolidació del posicionament tant de la marca Catalunya
la indústria turística catalana.
com de l’entitat. Fruit d’aquests
acords s’han dut a terme una
cinquantena de participacions
Estratègia 7. Augmentar
significativament
la cooperació amb
el sector i altres
organismes
l’Administració per desenvolupar
ment dels renovats Guardons del
accions de disseny de valor.
Turisme de Catalunya, en el marc
d’un còctel-sopar al Teatre Nacio-
Al llarg de l’exercici 2013, l’Agència
nal de Catalunya.
Catalana de Turisme ha dut a terme diverses accions de comu-
Comunicació
en programes de ràdio i premsa
escrita.
• Implantació d’una nova identitat
d’aquesta identitat.
• Potenciació de la comunicació
• S’ha fet un seguiment de tots
>> Petits Grans Hotels de Cata-
directa amb el sector a través
els acords vigents: FC Barcelo-
lunya i Costa Brava Verd Ho-
dels quatre enviaments del but-
na, PortAventura i Abertis Auto-
tels.
Es tracta d’alinear interessos i ac-
nicació específiques amb motiu
cions del màrqueting turístic de
del llançament del Pla Estratè-
Catalunya, millorar-ne l’eficiència i
gic de Turisme de Catalunya i del
incrementar els recursos per ge-
Pla de Màrqueting Turístic de Ca-
• Establiment d’un missatge co-
lletí electrònic de l’ACT; l’envia-
nerar un major impacte en el pú-
talunya. A més, s’han reformulat
herent al voltant de l’ACT i de la
ment mensual de les accions
• S’han tancat dos nous acords
cia mantenint i reforçant la pro-
blic objectiu. L’Agència Catalana de
algunes
comunicatives
DGT. Aquest missatge ha arribat
que la Direcció General de Tu-
amb categoria de Partners amb
ximitat amb diversos organis-
Turisme treballa doncs per establir
per contribuir al posicionament del
als stakeholders de l’ACT, al sec-
risme i l’ACT duen a terme; una
Grup Damm i Qatar Airways,
mes: OMT, European Network of
acords amb socis estratègics del
sector turístic com a sector clau
tor turístic i a la societat en ge-
quarantena de circulars elec-
amb un retorn econòmic de més
Accessible Tourism (ENAT), Eu-
turisme de Catalunya i amb grans
en l’economia del país. Amb mo-
neral.
tròniques adreçades a més de
de 300.000 €; aquest darrer té
ropean Cities Marketing (ECM),
empreses de referència; optimit-
tiu del Dia Mundial del Turisme, per
• Fer tangibles les accions de
15.000 destinataris, que han ge-
vigència fins al març de 2014.
Network of European Regions
zar el model de coordinació en-
exemple, es va concebre i organit-
l’ACT i de la DGT, tot valorant
nerat 215.000 missatges; prop
tre l’ACT i la Direcció General de
zar una gran jornada professional
les informacions promogudes
de 1.100 comunicacions dels
Pel que fa al programa de patrocini:
titive
Turisme (DGT) i els organismes
que va comptar amb la participa-
pel Gabinet de Comunicació
informes de les diferents acci-
• S’han formalitzat dos acords
Organització Internacional de
territorials en matèria de desenvo-
ció de més de 800 professionals
de l’ACT. El retorn econòmic ha
ons dutes a terme per l’Agència;
amb categoria de Main Spon-
Turisme Social (OITS) i enti-
lupament d’oferta turística, comu-
del sector turístic català. La jorna-
estat de 2,5 milions d’euros i els
manteniment i actualització del
sor, amb un retorn econòmic de
tats estatals i internacionals
nicació i venda. A més, es col·la-
da incloïa una sessió professional
impactes generats han estat
web www.act.cat i elaboració de
41.000 € amb Torres i Sixt Rent
com ara SEGITTUR, Unitat de
bora amb altres departaments de
al Gran Teatre del Liceu i el lliura-
més de 42 milions.
la Memòria d’activitats de l’ACT.
a Car.
Turisme de la Comissió Euro-
18
accions
Els principals objectius han estat:
Agència Catalana de Turisme
pistas.
• S’ha ampliat el cercle d’influèn-
for a Sustainable and CompeTourism
(NECSTOUR),
19
pea, etc., per treballar qües-
litat, i amb la participació d’em-
es van poder entrevistar amb
tions com el turisme respon-
preses del sector turístic.
més de 60 operadors. En pa-
sable, el turisme sostenible o
ral·lel es van mantenir reuni-
les noves tecnologies aplica-
Durant el 2013, l’Agència Cata-
des al turisme. En aquest sen-
lana de Turisme ha participat en
tit, es manté una participació
quatre Missions Empresarials
>> Israel: encapçalada pel presi-
activa en esdeveniments del
amb firmes del sector turístic
dent de la Generalitat, Artur
sector com per exemple un
català:
Mas, i el secretari d’Empresa
acte de presentació a l’Europe-
ons amb Anato i Avianca.
i Competitivitat, Pere Torres,
an Tourism Day i a l’Euromee-
>> Brasil: encapçalada pel presi-
va tenir com a eix central una
ting, tots dos a Brussel·les. Tam-
dent de la Generalitat, Ar-
jornada de treball amb tots els
bé destaca la dinamització dels
tur Mas, i el conseller d’Em-
representants de les entitats
projectes europeus d’innovació
presa i Ocupació, Felip Puig,
de promoció local dels Pa-
que millor permetin la captació
va
amb
tronats de Barcelona, Costa
de recursos dels programes, a
la companyia aèria LATAM,
Brava i Terres de Lleida, així
través de la participació en la
l’Associació Brasilera d’Em-
com amb representants del
plataforma CALYPSO per a la
preses Aèries, ABEAR, i amb
Call de Girona i d’Aeroports
comercialització online de pro-
les dues principals associa-
de Catalunya, que van com-
ductes turístics de caire social.
cions d’operadors i agènci-
partir la trobada amb 20 turo-
es de viatges de Brasil: Bra-
peradors turístics, represen-
ztoa i ABAV. Com a resultat
tants de la companyia aèria
d’aquestes reunions s’ha tan-
El-Al, que va col·laborar en
S’ha basat principalment en les
cat un acord amb Braztoa pel
l’organització de l’acte, i re-
missions empresarials i instituci-
qual l’any 2014 celebraran el
presentants del govern d’Is-
onals, tot i que també hi ha hagut
seu Strategic Meeting a Bar-
rael. Aquesta missió va servir
altres activitats:
celona, amb la participació
per a establir les bases de
dels operadors més impor-
col·laboració amb operadors
tants de l’associació.
i companyies aèries israelia-
Projecció de la marca
• 7è Congrés Internacional de Tu-
generar
reunions
risme Responsable.
• Fòrum TurisTIC en el marc de la
Mobile World Capital.
• Patrocini de la Welcome Party
cat emissor en fase de desenpotencial de creixement. En-
ment un dels mercats emis-
capçalada pel conseller d’Em-
sors turístics emergents més
presa i Ocupació, Felip Puig, i
important del món. Encapça-
amb la participació d’una cin-
lada pel president de la Gene-
Les missions són una manera
quantena
dels
ralitat, el conseller Felip Puig,
de posicionar la marca Cata-
sectors de Turisme, Moda i
i amb la participació d’unes
lunya en els mercats de la mà
Smart Cities, va tenir com a
quaranta empreses dels sec-
d’una delegació de represen-
eix central les trobades B2B
tors de Turisme, Automoció i
tants del Govern i amb col·lec-
a Bogotà en el marc del Se-
Biofarmacèutic, va tenir com
tius de diversos sectors, en què
minari de Turisme organitzat
a eix central les trobades
la suma de totes les accions té
conjuntament amb Anato, as-
B2B a Nova Delhi i Bombai.
una gran repercussió i alhora
sociació colombiana d’agèn-
Les 10 empreses de turis-
dóna suport a les empreses en
cies de viatges i Turisme, for-
me que van participar es van
la identificació d’oportunitats de
mada per 607 agències. Tam-
entrevistar amb més de 150
negoci. S’organitzen en col·la-
bé es va participar en la Fira
turoperadors i agències de
boració amb ACCIÓ, l’Agència
professional de Turisme orga-
viatges emissors de turisme.
per a la Competitivitat de l’Em-
nitzada per Anato a la ciutat
També es van mantenir tro-
presa del Departament d’Em-
de Medellín, on els empresa-
bades amb 30 professionals
presa i Ocupació, així com amb
ris van mantenir trobades co-
de la premsa i productors de
la Secretaria d’Afers Exteriors
mercials amb turoperadors.
Bollywood. En paral·lel es van
quan la missió està encapçala-
Hi van participar 15 empreses
mantenir reunions amb Air In-
da pel president de la Genera-
del sector turístic català, que
dia i Jet Airways.
cionals de Catalunya:
20
programat Catalunya.
>> Índia: aquest país és actual-
de l’EIBTM.
Dades bàsiques
de l’Entitat i
pressupost 2013
nes que posteriorment han
>> Colòmbia: es tracta d’un mervolupament i amb un elevat
• Missions Empresarials i Institu-
2
d’empreses
Agència Catalana de Turisme
2013, any de pressupostos
prorrogats i impost turístic.
21
f) Els procedents dels crèdits, els préstecs i les altres operacions financeres que es puguin concertar i estiguin reflectides en la Llei de
pressupostos de la Generalitat.
g) Qualsevol ingrés compatible amb la naturalesa i les finalitats de
l’Agència.
h) La resta d’ingressos que s’autoritzin.
2.L’Agència Catalana de Turisme pot signar, en els termes i les condicions establerts per la normativa aplicable a l’Administració de la Generalitat, convenis
de col·laboració amb entitats públiques pertanyents a altres administracions en els àmbits d’actuació que, directament o indirectament, li són propis. Així mateix, pot subscriure convenis amb entitats privades que tinguin
un interès específic en la realització de determinades accions de promoció, sempre que aquestes s’adeqüin al programa d’actuació de l’Agència.
1. Règim jurídic de l’Entitat, objectius, recursos
econòmics i patrimoni.
L’Agència Catalana de Turisme (ACT) va ser creada mitjançant la Llei
El 2012 va entrar en vigor l’impost sobre les estades en establiments turístics.
La generació d’ingressos per aquest concepte ha suposat un canvi en el model de
15/2007, del 5 de desembre, DOGC núm. 5030 de data 17/12/2007.
D’acord amb l’article 1 de l’esmentada llei, l’ACT és una entitat de dret pú-
finançament de l’Agència, de manera que actualment la major part dels recursos de
blic de la Generalitat que actua subjecta al dret privat, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat d’obrar i patrimoni propi per al compliment
què disposa l’Agència prové de la recaptació de l’impost.
dels seus objectius.
Un cop constituïda l’Entitat, la seva activitat es va iniciar l’1 de gener de
2010 amb l’entrada en vigor del Decret 192/2009, de 9 de desembre,
d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de Turisme, DOGC núm.
5524, de data 11 de desembre.
Tal i com s’esmenta en el preàmbul de la Llei 15/2007, la creació de l’Agència havia de permetre donar un impuls quantitatiu i qualitatiu al turisme de
Catalunya i facilitar la col·laboració entre el sector públic i el sector privat,
la descentralització de la gestió i, en definitiva, la màxima rendibilitat i la
màxima racionalització dels recursos destinats a la promoció turística.
L’article 3 de la llei recull l’objectiu general i els objectius específics de
l’ACT, concretament i pel que fa a l’objectiu general, diu:
1. L’objectiu de l’Agència Catalana de Turisme és promocionar Catalunya
com a destinació turística de referència internacional d’acord amb la
3.Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Turisme tenen caràcter finalista, atès que són destinats a la consecució dels objectius de
l’entitat.
seva diversitat, la seva qualitat i la seva rendibilitat social i econòmica.
La participació econòmica de les entitats externes a l’Administració de la
Pel que fa als recursos econòmics de què disposa l’Agència són els pre-
Generalitat, empreses, associacions... ve regulada en els articles 9 i 10 dels
vistos en l’article 13 de la llei:
estatuts.
a) Les assignacions que li corresponguin amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
Pel que fa al patrimoni de l’ACT, aquest aspecte queda recollit en els arti-
b) Les aportacions dels membres.
cles 15 de la llei i 19 dels estatuts.
c) Els rendiments procedents de les tarifes percebudes per serveis
prestats directament, que tenen la consideració de preus privats.
d) Les quantitats obtingudes per l’alienació d’actius fixos i pel rendiment dels béns i valors que constitueixen el seu patrimoni.
e) Les subvencions, les donacions i qualsevol altra aportació voluntària d’entitats públiques i privades o de particulars.
22
Agència Catalana de Turisme
El mes de novembre de 2012 va entrar en vigor l’impost sobre les estades
en establiments turístics. La generació d’ingressos per aquest concepte
ha suposat un canvi en el model de finançament de l’Agència, de manera
que actualment la major part dels recursos de què disposa l’Agència prové
de la recaptació de l’impost.
23
1.1 Impost turístic
2. Òrgans de govern
L’impost fou creat per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals,
L’Agència Catalana de Turisme es regeix pels òrgans següents:
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics, DOGC núm. 6094, de data 23/03/2013. Del seu
• El Consell de Direcció (òrgan de decisió,
direcció i control de l’activitat de l’ACT).
text, destaquem els articles següents:
Art. 98. Creació i objectiu. Es crea l’impost sobre les estades en establiments
turístics, com a tribut propi de la Generalitat. Aquest impost té per
• El Consell General de Participació (òrgan de
participació, consulta, debat i proposta).
• La Presidència.
• La Vicepresidència.
• La Vicepresidència executiva.
• La Direcció.
objectiu nodrir el Fons per al foment del turisme, regulat pel capítol III
d’aquest títol, amb la finalitat de finançar les actuacions a què fa refe-
La composició i funcions dels diferents òrgans de govern es detallen en
rència l’article 116.
els articles 5 a 11 de la llei, i 6 a 15 dels estatuts de l’ACT.
Art. 101. Afectació. Els ingressos de l’impost sobre les estades en establiments
turístics resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme
per a atendre les finalitats que s’hi determinen.
Art. 115. Creació del Fons per al foment del turisme
1. Es crea el Fons per al foment del turisme com a mecanisme destinat
a finançar polítiques turístiques per al millorament de la competitivitat
de Catalunya com a destinació turística.
2.El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre les estades en establiments turístics. Aquesta dotació resta afectada a les
despeses directament relacionades amb els objectius assenyalats a
l’article 116.
3.Els departaments competents en matèria d’economia i en matèria
de turisme són els encarregats de gestionar el Fons, en els termes
i amb les condicions que s’estableixen reglamentàriament, i han de
garantir la informació prèvia del sector afectat.
Art. 116. Destinació dels recursos del Fons per al foment del turisme
1. Els recursos del Fons per al foment del turisme s’han de destinar a pro-
3. Comptabilitat i control econòmic
jectes o actuacions que persegueixin algun dels objectius següents:
a) La promoció turística de Catalunya.
La comptabilitat de l’Entitat es porta d’acord amb el Pla General de
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat, i la pro-
Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, la
tecció, preservació, recuperació i millorament dels recursos turís-
normativa de la Generalitat (llei de pressupostos, Llei de finances i Llei de
tics.
l’empresa pública) i les directrius rebudes de la Intervenció General del
c) El foment, la creació i el millorament dels productes turístics.
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat.
d) El desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme.
24
2.Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, el 30 % de la recapta-
En la presentació dels comptes anuals, i atesa la seva incidència en el
ció del Fons ha d’ésser destinat a les administracions locals, en fun-
Compte de Pèrdues i Guanys, cal fer esment del tractament que es dóna
ció de la recaptació corresponent als establiments i equipaments a
a les transferències rebudes de la Generalitat. Així, d’acord amb la nor-
què fa referència l’article 103.3 amb les condicions que s’estableixin
mativa aplicable –Llei de pressupostos, Llei de finances i Llei de l’empresa
per reglament. La ciutat de Barcelona participa del percentatge del
pública– i les pautes marcades pel Departament d’Economia i Coneixe-
30 % del fons establert i del 50 % de l’import que resulta d’aplicar
ment, les transferències corrents tenen la naturalesa de subvenció d’ex-
l’increment de tarifa dels establiments de la ciutat de Barcelona amb
plotació en la mesura necessària per equilibrar el Compte de Pèrdues i
relació a l’aplicada a la resta d’establiments del territori de Catalunya.
Guanys, exceptuant les provisions i variacions d’existències. La no con-
3.El percentatge del Fons gestionat per les administracions locals ha
sideració d’aquestes despeses com a subvencionables fa que el resultat
d’ésser destinat al finançament d’actuacions concretes en l’àmbit de
del Compte de Pèrdues i Guanys sigui negatiu per aquest mateix import.
la promoció turística.
D’acord amb l’article 14.3 de la Llei de l’ACT, l’objecte del control finan-
4.L’assignació a què fa referència l’apartat 3, i també la distribució de la
cer de l’Agència és comprovar-ne el funcionament economicofinancer
resta dels recursos del Fons, s’ha d’efectuar en els terminis, els ter-
i s’efectua pel procediment d’auditoria, el qual substitueix la intervenció
mes i les condicions que s’estableixin per reglament.
prèvia de les operacions corresponents. L’auditoria s’ha de fer o bé direc-
El reglament del Fons per al foment del turisme fou aprovat mitjançant el
tament per part de la Intervenció General de la Generalitat o bé sota la
Decret 161/2013, del 30 d’abril.
direcció d’aquesta.
Agència Catalana de Turisme
25
4. Programa d’actuació, contracte programa i pla
d’accions (PAO)
5.1 Pressupost d’ingressos 2013
De manera resumida, el pressupost inicial d’ingressos 2013, la seva evo-
D’acord amb els articles 6.6 b) i c) de la llei, i 7.8 b), e) i f) dels estatuts,
lució al llarg de l’exercici i la seva liquidació es pot veure en el quadre
correspon al Consell de Direcció l’aprovació del programa d’actuació, el
següent:
contracte programa i el pla d’accions (PAO) de l’ACT. El finançament de
Pressupost d’ingressos liquidat 2012/2013
l’Agència Catalana de Turisme a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’articula a través del corresponent contracte progra-
Pressupost
2012
ma, de conformitat amb els articles 16 de la Llei de l’ACT i 20 dels seus
estatuts. La durada d’aquest contracte és de quatre anualitats.
Pressupost 2013
% Variació
(a)
(b.1)
(b.2)
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Liquidat
Aprovat CD
03/05/2013
Final
Liquidat
Drets
Liquidats EiF
Liquidat
2013/20/12
1. TRANSFERÈNCIES
GENERALITAT
11.936.426,21
16.196.432,34
17.770.432,34
17.770.432,34
17.770.432,34
48,9 %
dels pressupostos de la Generalitat. L’objectiu d’aquesta ampliació de
1.1 Capítol IV
10.936.426,21
7.196.432,34
7.220.432,34
7.220.432,34
7.220.432,34
-34,0 %
l’àmbit institucional del sector públic era i és d’una banda l’adaptació als
1.2 Capítol VIII
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,0 %
9.000.000,00
10.550.000,00
10.550.000,00
10.550.000,00
489.658,33
525.000,00
473.000,00
476.312,83
476.312,83
-2,7 %
1.515.454,13
1.200.000,00
1.200.000,00
1.616.730,43
1.616.730,43
6,7 %
13.941.538,67
17.921.432,34
19.443.432,34
19.863.475,60
19.863.475,60
42,5 %
1. TRANSF. PENDENTS
D’APLICAR GENÈRIQUES
3.262.456,96
1.100.000,00
1.150.832,93
1.150.832,93
-64,7 %
TOTAL 2.
3.262.456,96
1.100.000,00
1.150.832,93
1.150.832,93
-64,7 %
17.203.995,63
19.021.432,34
20.594.265,27
21.014.308,53
5. Pressupost de l’Entitat
L’any 2007, amb motiu de l’ampliació de l’àmbit institucional de les entitats del sector públic, el pressupost de l’aleshores consorci Turisme de
Catalunya es va publicar per primer cop de manera diferenciada dins
requeriments de les normes del Sistema Europeu de Comptes SEC 95,
i d’una altra guanyar en transparència i aprofundir en la visió de conjunt
1. TRANSFERÈNCIES
GENERALITAT, APORTACIONS
I INGRESSOS PROPIS
1.3 R
ecursos provinents
de l’impost turístic
de tot el sector públic de la Generalitat.
2. APORTACIONS D’ALTRES
ENTITATS
L’any 2013 s’inicià amb la pròrroga dels pressupostos de l’exercici 2012 i
3. INGRESSOS PROPIS
l’aplicació del Decret 170/2012, de 27 de desembre, de retenció de crèdits pressupostaris, la qual cosa va suposar una reducció del 48,06 % de
les transferències de la Generalitat per als capítols IV i VIII. A diferència
d’anys anteriors, l’entrada en vigor de l’impost sobre les estades en establiments turístics durant el mes de novembre de 2012 i la consegüent
generació de recursos per aquest concepte ha suposat un canvi en el
TOTAL 1.
2. TRANSFERÈNCIES PENDENTS
D’APLICAR
model de finançament de l’Agència. A partir de 2013 la major part dels
recursos de què disposa l’Agència prové de la recaptació de l’impost.
Els ajustaments pressupostaris de la Generalitat han comportat varia-
TOTAL 1.+ 2.
19.863.475,60
22,1 %
cions entre el pressupost inicial i final de l’Agència i un increment del
nivell d’activitat a final d’any. Gràcies als recursos provinents de l’impost
34,36 %
5,48 %
2.500.000,00
postària de gestió amb què treballa l’ACT i respon més adequadament a
les seves necessitats d’informació per a la presa de decisions. L’estruc-
0,00
tura pressupostària de gestió que es presenta a aprovació del Consell
de Direcció es correspon amb el pla d’accions i objectius de l’Entitat
(PAO). Cal tenir present que en el pressupost públic, a diferència del de
50,20 %
gestió, no s’inclouen les «transferències pendents d’aplicar d’exercicis
anteriors» –romanents–, atès que es considera que aquestes ja s’han
26
Aport. altres entitats
Tr. Generalitat capítols IV i VIII
la llei, i 7.8 c) i j) dels estatuts de l’ACT, correspon al Consell de Direcció
Ingressos propis
Impost turístic
Agència Catalana de Turisme
3.262.456,96
t
r
s
c
pis
li t a
ís t i
li c a
it at
pr o
t ur
er a I I I
’ap
en t
sos
sd
es
G en I V i V p o s t
t
r
s
t
.
n
e
l
r
r
a
T t ols
Im
nde
I ng
r t.
í
. pe
A po
cap
ns f
Tra
Partides
liquidat a l’exercici corresponent. D’acord amb els articles 6.6 d) i e) de
l’aprovació i liquidació del pressupost i els comptes anuals.
1.150.832,93
programes i econòmica– és diferent i addicional a l’estructura pressu-
5.000.000,00
1.515.454,13
2,27 %
L’estructura pressupostària de la Generalitat –classificació orgànica, per
7.500.000,00
1.616.730,43
IV, transferències corrents, i capítol VIII, variació d’actius financers.
489.658,33
10.000.000,00
7,69 %
Pressupost
Ocupació. Aquests recursos són transferits a l’ACT a través del capítol
476.312,83
vinents de la DGT, dins del pressupost del Departament d’Empresa i
10.550.000,00
12.500.000,00
0,0
rats amb l’impost turístic es vehiculen mitjançant transferències pro-
Comparació dels pressupostos
d’ingressos liquidats 2013/2012
11.936.426,21
Tant les aportacions directes de la Generalitat com els recursos gene-
ACT. Pressupost d’ingressos liquidat 2013
7.220.432,34
turístic, el pressupost liquidat ha estat superior al de l’exercici precedent.
Any 2013 liquidat
Any 2012 liquidat
Transf. pendents
d’aplicar
27
5.2 Pressupost de despeses 2013
L’evolució del pressupost de despeses i la seva aprovació per part del
Consell de Direcció de l’Entitat coincideix amb el que s’ha exposat en el
El pressupost inicial de despeses 2013, la seva evolució al llarg de l’exer-
punt anterior.
cici i la seva liquidació es presenten de manera resumida en el quadre
següent:
Un cop tancat l’exercici, el pressupost de despeses aplicat ha estat de
20.764.874,18 €, que suposa una execució del 100,8 % respecte del pres-
Pressupost
2012
Pressupost 2013
2. MÀRQUETING, OPERACIONS,
COMUNICACIÓ, TIC,
EMPRESES, MERCATS I CCB
(b.2)
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Aplicat
Aprovat CD
03/05/2013
Final
Aplicat
Obligacions
reconegudes EiF
Aplicat
2013/20/12
Malgrat la difícil conjuntura econòmica del moment i l’escenari inicial de
4.208.650,46
-8,8 %
pressupostos prorrogats, aquestes xifres d’execució del pressupost fan
4.482.000,00
4.482.000,00
4.208.650,46
palès el gran esforç de l’Agència per portar a terme el seu pla d’accions
11.136.178,72
15.057.350,27
15.588.223,72
15.803.987,49
45,6 %
2.1 Màrqueting
3.056.937,73
3.882.790,00
7.241.551,55
7.671.126,89
7.816.552,42
150,9 %
2.2 Promoció
3.122.958,77
2.715.689,75
2.972.349,75
2.976.167,67
2.976.167,67
-4,7 %
169.698,72
155.000,00
155.000,00
190.093,57
190.093,57
12,0 %
1.076.558,70
1.038.622,42
1.104.372,42
936.475,04
940.831,04
-13,0 %
562.816,41
237.950,00
437.950,00
787.113,07
853.095,31
39,9 %
2.567.065,74
2.849.669,55
2.889.669,55
2.912.345,80
2.912.345,80
13,5 %
147.769,41
256.457,00
256.457,00
114.901,68
114.901,68
-22,2 %
862.864,23
3.403.253,62
1.054.915,00
968.000,00
968.000,00
12,2 %
16.180.061,98
19.021.432,34
20.594.265,27
20.764.874,18
20.980.637,95
28,3 %
2.4 Tecnologies de la informació
2.5 Empreses
2.6 Mercats internacionals
2.7 CCB
3. ACCIONS DE SUPORT
A LA INVERSIÓ, MILLORA
TOTAL 1. + 2. + 3
i acomplir els objectius inicialment previstos. Destaca el fet que s’ha incrementat significativament la inversió en accions promocionals (45,6%) i
ACT. Pressupost de despeses aplicat 2013
0,55 %
pressupost d’ingressos liquidat.
(b.1)
10.703.805,48
2.3 Comunicació, premsa i
relacions públiques
supost de despesa final, i d’un 98,81 % respecte als 21.014.308,53 € del
(a)
4.613.392,27
1. ESTRUCTURA
% Variació
que, en canvi, s’han reduit també significativament (-8,8%) els costos de
l’estructura necessària per a dur-los a terme.
ACT. pressupost de despeses per
programes aplicat 2013/2012
4,66 %
14,03 %
36,94 %
E str
uc t u
ra
ci ó
ci ó
ing
q u e t P r o m o mu ni c a
M àr
Co
T IC
E mp
rese
s
int
cat s
M er als
n
o
i
c
er na
968.000,00
862.864,23
1 MEUR
147.769,41
14,33 %
114.901,68
2 MEUR
2.912.345,80
2.567.065,74
3 MEUR
787.113,07
562.816,41
4 MEUR
0,92 %
4.208.650,46
4.613.392,27
5 MEUR
7,81 %
936.475,04
1.076.558,70
6 MEUR
190.093,57
169.698,72
7 MEUR
3,79 %
2.976.167,67
3.122.958,77
8 MEUR
7.671.126,89
3.056.937,73
20,27 %
C C B io ns de
A c c up o r t
s
Programes
Màrqueting
Estructura
TIC
Any 2013 aplicat
Any 2012 aplicat
Empreses
Accions de suport
Comunicació
CCB
Promoció
Mercats internacionals
28
Agència Catalana de Turisme
29
3
Annex
El nombre d’accions de promoció executades és una bona aproximació
a l’activitat de l’entitat. El compromís adquirit per al 2013 era de 190 accions de promoció i finalment se n’han realitzat 352. En definitiva, el nivell
d’acompliment se situa en el 185 %, percentatge que es pot considerar
altament satisfactori.
30
Agència Catalana de Turisme
190
352
185 %
Nombre d’accions
compromeses al PAO’13
Nombre d’accions
realitzades el 2013
Grau d’acompliment
A banda de les accions més des-
altres accions com ara la partici-
radors turístics i mitjans de comu-
tacades en aquesta memòria i de
pació en jornades i esdeveniments
nicació
les relacionades en les pàgines
professionals, accions comercials,
comercials, o cursos de formació
següents, cal dir que la tasca de
de comunicació, de formació i de
online amb agents de viatge sobre
l’Agència Catalana de Turisme i la
prospecció. En aquest sentit, cal
la destinació Catalunya.
de les seves Oficines de Promoció
assenyalar, per exemple, diferents
Turística a l’exterior inclou moltes
tipus de col·laboracions amb ope-
internacionals,
agendes
31
Gener
data
Febrer
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
Fira
Vakantiebeurs
Utrecht
Benelux
Marca Catalunya
Workshop
Travelmatch
Oslo
Països Nòrdics
Marca Catalunya
Del 12 al 20
Fira
CMT
Stuttgart
Europa Central
Marca Catalunya
Del 15 al 19
Press trip
TV Sport 365
Catalunya
França
IE*: esportiu
Workshop
Premsa ADONET
París
França
Marca Catalunya
Del 16 al 18
Fira
Satte
Nova Delhi
Índia
Marca Catalunya
Del 17 al 20
Fira
Matka
Hèlsinki
Països Nòrdics
Marca Catalunya
21
Presentació
Llançament curs
formació online
agents viatge Índia
Nova Delhi
Índia
Marca Catalunya
21
Workshop
Travel Outbound
Nova Delhi
Índia
Marca Catalunya
22
Presentació
Presentació
Transeurope
Anvers
Benelux
Marca Catalunya
Del 22 al 23
Presentació
AAVV Viajes Palacio
Mèxic
Mèxic
Marca Catalunya
Del 25 al 26
Presentació
Nova York
Estats Units
Marca Catalunya
Del 25 al 26
Workshop
Nova York
Estats Units
Marca Catalunya
Dublín
Regne Unit i
Irlanda
Marca Catalunya
Rennes
França
Marca Catalunya
Del 9 al 13
10
16
Del 25 al 27
Fira
Del 25 al 27
Fira
NE Regional
Meeting NY
NE Regional
Meeting NY
Holiday World
Dublín
Tourisme Rennes
Del 28 al 31
Press trip
Catalunya moda i
disseny
Barcelona
Rússia i Països
de l'Est
Escapades
Del 28 al 1/2
Press trip
RES
Barcelona
Països Nòrdics
Escapades IE:
enogastronomia
París
França
Itineraris
Sant
Petersburg
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
29
29
Presentació
Workshop
Conferència Dalí
CLIO - TO Cultura
Antor Sant
Petersburg
Del 30 al 3/2
Fira
FITUR
Madrid
Espanya
Marca Catalunya
Del 30 al 3/2
Workshop
Rencontres SNAV
Tenerife
França
Marca Catalunya
31
Workshop
Antor Mice Moscow
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Reunions
Fira
Salon des Vacances
Brussel·les
Benelux
Marca Catalunya
Del 31 al 4/2
data
tipologia
De l’1 al 2
Press trip
acció
lloc
mercat
producte
Télématin
Barcelona
França
Itineraris
Europa Central
Costa catalana
Del 4 al 8
Presentació
Roadshow FTI
Düsseldorf,
Mainz,
Leipzig,
Hannover,
Hamburg
5
Presentació
Catalunya Bari
Bari
Itàlia
Marca Catalunya
5
Press trip
Blogger - Finely
Chopped
Barcelona
Índia
Marca Catalunya
Del 5 al 6
Fira
IMTM
Tel-Aviv
Israel
Marca Catalunya
Del 6 al 8
Fam trip
Korazza
Catalunya
Espanya
Reunions
Del 7 al 14
Press trip
La 7D Tv
Barcelona
Itàlia
Escapades
Del 8 al 10
Fira
Balttour
Riga
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 8 al 10
Fira
Mahana
Tolosa
França
Marca Catalunya
Del 8 a l’11
Press trip
Fly'on Business
Barcelona
França
Escapades Itineraris
Del 9 al 10
Fira
Amsterdam
Benelux
Natura - aventura
Estocolm
Països Nòrdics
IE: golf
Tolosa
França
IE: esportiu
14
Workshop
Fiets &
Wandelbeurs
Amsterdam
Nordic Golf
Travelers Market
Del 15 al 16
Esdeveniment
Networwing USAP
específic
Del 16 al 17
Fira
Fiets &
Wandelbeurs
Mechelen
Mechelen
Benelux
Natura - aventura
Del 16 al 24
Press trip
Travel & Leisure
Catalunya
Xina
Itineraris
Del 19 al 19
Presentació
Catalunya Barça
Milà
Itàlia
Marca Catalunya
Girona
Catalunya
IE: enogastronomia
Catalunya
Rússia i Països
de l'Est
IE: esportiu - neu
Barcelona
Catalunya
Marca Catalunya
Del 24 al 26
Del 24 al 28
Del 25 al 28
Fòrum Gastronòmic
Girona
Catalunya Blanca i
Press trip
Esportiva
Esdeveniment Mobile World
específic
Congress
Fira
Press trip
Huvudstadsbladet
Catalunya
Països Nòrdics
IE: neu
28
Presentació
Dalí Pompidou
París
França
Itineraris
28
Workshop
Dalí Pompidou
París
França
Itineraris
Del 25 al 4/3
IE*: Interès Especial
32
Agència Catalana de Turisme
33
Març
Març
data
tipologia
lloc
mercat
producte
De l’1 al 3
Presentació
20 anys CPT
Moscou
Santa
Perpètua de
Mogoda
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
De l’1 al 3
Fira
FIO
Monfragüe
Espanya
Natura - aventura
De l’1 al 4
Press trip
España & Más
Catalunya
Benelux
Costa catalana
Del 2 al 7
Press trip
Indonèsia Qatar
Airways
Catalunya
Indonèsia
Itineraris - IE: luxe
Catalunya
Austràlia, Corea,
Emirats Àrabs,
Índia, Indonèsia,
Japó, Malàisia,
Singapur,
Tailàndia,
Vietnam
IE: esportiu
Del 3 al 5
Press trip
Qatar Airways
Presentació Sènior
Roma
Itàlia
Itineraris
4
Presentació
Turoperador
SEMBO
Helsingborg
Països Nòrdics
Costa catalana
Fira
ITB
Berlín
Europa Central
Marca Catalunya
Presentació
Catalunya - Vueling
Estocolm
Països Nòrdics
Marca Catalunya
Press trip
Revista Powder
Baqueira
Val d'Aran
Estats Units
IE: neu
Xina
Itineraris Reunions IE:
creuers
Del 7 al 16
Del 9 al 13
Press trip
Hong Kong
11
Esdeveniment
Dia Espanya
específic
11
Presentació
De l’11 al 15
Catalunya
Oslo
Països Nòrdics
Marca Catalunya
Catalunya Catània
Catània
Itàlia
Marca Catalunya
Press trip
Emilie Harting
Barcelona
Estats Units
Escapades
Del 12 al 13
Workshop
Hong Kong
Barcelona
Xina
Marca Catalunya
Del 12 al 14
Press trip
Catalunya
França
Marca Catalunya
Univers des
Voyages
Blanquerna Actiu
Natura Diputació
Lleida
tipologia
acció
Del 23 al 24
Esdeveniment
Networwing USAP
específic
Del 23 al 26
Fam trip
Del 26 al 30
27
29
Del 30 al 3/4
Presentació
7
data
Del 27 al 29
4
Del 6 al 10
lloc
mercat
producte
París Colombes
França
IE: esportiu
Actiu Natura
Accessible
Catalunya
Espanya
Natura - aventura
IE: accessible
Press trip
MIC
Costa Brava
Països Nòrdics
IE: esportiu
Presentació
Webinar Virtuoso
Barcelona
Estats Units
Marca Catalunya
Fira
UITT
Kíev
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Presentació
Premsa Rennes
Rennes
França
Marca Catalunya
Press trip
Guia Dumont
Barcelona
Europa Central
Escapades
Abril
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
Del 3 al 4
Fira
Meedex
París
França
Reunions
Del 4 al 6
Fam trip
Catalogne Catalunya Days
Travelfactory
Costa
Daurada
França
Costa catalana
Del 5 al 6
Presentació
Gastronomia - WS
Bolshoy Ural
Ekaterimburg
Rússia i Països
de l'Est
IE:
enogastronomia
Del 5 al 6
Workshop
Forum Bolshoy Ural
Ekaterimburg
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 5 al 7
Press trip
Manuel Meyer
Barcelona
Europa Central
Itineraris
10
Workshop
Antor Kaliningrad
Kaliningrad
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
16
Workshop
Aeroport Bari
Bari
Itàlia
Marca Catalunya
Del 16 al 17
Press trip
The Guardian
Catalunya
Regne Unit i
Irlanda
Escapades
Del 16 al 19
Workshop
Travelweek Sao
Paulo
Sao Paulo
Brasil
Marca Catalunya
17
Workshop
Bolonya
Bolonya
Itàlia
Marca Catalunya
Del 17 al 21
Presentació
La Spagna a
Bologna
Bolonya
Itàlia
Marca Catalunya
Del 18 al 24
Press trip
Echapées Belles
Catalunya
França
Itineraris
IE:
enogastronomia
Workshop
Interclubs
Barcelona
Catalunya
Marca Catalunya
Barcelona
Singapur - Xina
Marca Catalunya
Madrid
Espanya
Natura - aventura
Solmar
Maarheeze
Benelux
Costa catalana
Workshop
Rennes
Rennes
França
Marca Catalunya
Fira
CMT Xina
Nanquín
Xina
Marca Catalunya
Workshop
Connect
Göteborg
Països Nòrdics
Marca Catalunya
Del 20 al 23
Fira
MITT
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 21 al 24
Fira
TUR
Göteborg
Països Nòrdics
Marca Catalunya
Del 19 al 20
Del 21 al 24
Presentació
Saló del Llibre de
París
III Congrés
Esdeveniment
Internacional de
específic
Turisme Asiàtic
París
França
Itineraris
Del 19 al 21
Fira
SITC
Barcelona
Catalunya
Marca Catalunya
Lindau
Europa Central
Itineraris
Del 19 al 21
Presentació
Rússia al SITC
Barcelona
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
14
Presentació
14
Presentació
14
Del 15 al 17
20
23
34
acció
Esdeveniment
Exposició Miró
específic
Agència Catalana de Turisme
19
35
Abril
Maig
data
tipologia
Del 20 al 21
21
acció
ANWB
Kampeerdagen
Esdeveniment Sant Jordi al
específic
Borough Market
Fira
lloc
mercat
producte
Ouderkerk
Benelux
Costa catalana
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Marca Catalunya
Press trip
Golf & Country
Catalunya
Europa Central
IE: golf
22
Workshop
Missió a Brasil
Sao Paulo
Brasil
Escapades Itineraris
23
Esdeveniment Sant Jordi a l'Institut
específic
Cervantes
Frankfurt
23
Esdeveniment
Sant Jordi al carrer
específic
Madrid
Esdeveniment Sant Jordi Ciutats
específic
Vueling
Frankfurt,
Dresden,
Düsseldorf,
Hannover,
Stuttgart,
Dortmund
Europa Central
Florència
Itàlia
Del 21 al 27
23
23
Del 23 al 25
Del 24 al 26
Del 25 al 28
27
Del 27 al 28
29
Presentació
Fira
Fira
Press trip
Catalunya TTOO
King Holidays
World Travel Market
Latin America
KITF
Sostenibilitat
Esdeveniment Handisport
específic
Toulouse
Esdeveniment Happy Bike Days específic
BTT
Costa Brava
Esdeveniment
Presentació El
específic
Somni
Europa Central
data
tipologia
Del 2 al 18
Del 4 al 7
Del 6 al 8
Del 6 al 9
Itineraris
Marca Catalunya
Marca Catalunya
Brasil
Almaty
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Pirineus
E - EC - RU/I
Itineraris - Natura aventura
IE: sostenible
Tolosa
França
Marca Catalunya
Houffalize
Benelux
Natura - aventura
Londres
Regne Unit i
Irlanda
producte
Barcelona
Catalunya
Marca Catalunya
Catalunya
Benelux
Natura - aventura
Praga
Europa Central
Marca Catalunya
Dubai
Emirats Àrabs
Escapades
Le Parisien
Costa Brava
França
Itineraris
Del 6 al 13
Press trip
USA Running
Catalunya
Estats Units
IE: esportiu
Del 6 al 22
Press trip
Guide du Routard
Catalunya
Central Costa Brava
França
Marca Catalunya
7
Agermanament
Esdeveniment
Prudential i
específic
Catalunya
Barcelona
Indonèsia
Reunions
8
Esdeveniment
Fête de l'Europe
específic
Montreuil
França
Itineraris
Workshop
Roadshow Mice
Londres i
Leeds
Regne Unit i
Irlanda
Reunions
Fam trip
Barcelona Fórmula 1
Bcn - CC
Rússia i Països
de l'Est
Escapades
IE: esportiu
Frankfurt
Europa Central
Itineraris
Genis, enoturisme i
litoral
Catalunya
Països Nòrdics
Itineraris - Natura
- aventura IE:
enogastronomia
Esdeveniment Premi World Media
específic
Festival
Hamburg
Europa Central
Marca Catalunya
Del 8 al 9
Del 10 al 12
11
Del 13 al 18
14
IE: enogastronomia
Esdeveniment Ruta Catalana per
específic
Frankfurt
Press trip
Del 14 al 16
Press trip
Wellness
Costa Brava
França
IE: mèdic
Del 14 al 20
Press trip
Geo Saison
Barcelona
Europa Central
Escapades
Del 14 al 22
Press trip
Índia
Catalunya
Índia
Marca Catalunya
Del 17 al 23
Press trip
FCB Àsia
Catalunya
Xina
Itineraris - IE:
enogastr. esportiu
Del 17 al 20
Press trip
Occupation Double
Catalunya
Canadà
Marca Catalunya
Del 18 al 20
Presentació
Spagna Roma
Bari
Itàlia
Marca Catalunya
Del 18 al 23
Press trip
Festes Tradicionals:
Tàrraco, moros i
cristians
CD - TLl
Rússia i Països
de l'Est
Itineraris
Del 21 al 23
Fira
IMEX
Frankfurt
Europa Central
Reunions
Presentació
Blanquerna DTF i
EENN
Blanquerna
Espanya
Costa catalana
Fam trip
Turisme Religiós
Catalunya
Itàlia
Itineraris
Madrid
Espanya
Costa catalana
Frankfurt
Europa Central
Itineraris
Del 23 al 26
24
Del 24 al 26
Agència Catalana de Turisme
mercat
Press trip
Marca Catalunya
Sao Paulo
lloc
Del 6 al 9
23
36
Esdeveniment Acció públic final específic
Diagonal Mar
Guia Cicloturisme
Press trip
Benjaminse
Uitgeverij
Esdeveniment Col·laboració Festa
específic
StudyinSpain
Arabian Travel
Fira
Market
Marca Catalunya
Espanya
acció
Presentació
Mares blogueres
Esdeveniment Castellers a
específic
Frankfurt
37
Maig
Juny
data
tipologia
acció
Tàrraco Viva
Del 24 al 26
Press trip
Del 25 al 26
Esdeveniment
Festival Weeze
específic
lloc
mercat
producte
Itineraris
De l’1 al 2
Esdeveniment
Village Marsella
específic
Weeze
Europa Central
Costa catalana Itineraris
De l’1 al 3
Fam trip
De l’1 al 5
CBcn - CD
- TE
França
IE: sostenible
Del 26 al 30
Fam trip
Stages i
esdeveniments
esportius
Catalunya
Països Nòrdics
IE: esportiu
Del 26 al 31
Press trip
Routard.com Pirineu
Lleida
França
Itineraris
Natura - aventura
Del 28 al 31
Press trip
Del 28 al 2/6
Press trip
29
Workshop
Barcelona
Benelux
Natura - aventura
Costa
catalana
Multimercat
Costa catalana
Catalunya
Països Nòrdics
IE: esportiu
lloc
mercat
producte
Marsella
França
Marca Catalunya
Virtuoso Costa
Brava
Costa Brava
Estats Units
IE: luxe
Press trip
Arte
Catalunya
Central
França
Itineraris
De l’1 al 5
Press trip
Happy Few
Bcn - CBcn
- CB
França
IE: enogastronomia
luxe
Del 3 al 6
Fira
ILTM Àsia
Xangai
Xina
Marca Catalunya
Del 3 al 6
Press trip
Wellness & Santé
Catalunya
Europa Central
Del 3 al 6
Workshop
Buy Nature &
Countryside
La Seu
d'Urgell
Multimercat
Del 4 al 5
Fam trip
Buy Culture,
Trekking & Wine
Costa
Barcelona
Costa
Daurada
Multimercat
Itineraris - Natura
- aventura IE:
enogastronomia
Natura - aventura
Itineraris - IE:
enogastronomia
salut i benestar
Itineraris - Natura aventura
IE: enogastronomia
Del 29 a l’1/6
Fam trip
Golf Costa Brava
Costa Brava
Països Nòrdics
IE: golf
Del 30 al 6/6
Press trip
SvD
Barcelona
Països Nòrdics
Escapades Itineraris IE:
enogastronomia
Del 4 al 5
Fam trip
Buy Hiking
experience in the
Pyrenees
Pirineus - Val
d'Aran
Multimercat
Del 31 al 3/6
Press trip
Cara Magazine
Pirineus
Regne Unit i
Irlanda
Itineraris
Del 4 al 6
Fam trip
Buy Discover Ebre
river land buy bike
Terres de
l'Ebre
Multimercat
Del 31 al 3/6
Press trip
DIBA Cultura i
natura UNESCO
Berguedà
França
Itineraris
Natura - aventura
Del 4 al 6
Fam trip
Buy Hiking &
Gastronomy
Costa Brava Pirineus
Multimercat
Del 31 al 8/6
Esdeveniment Acció públic final
específic
DTF
Bilbao
Espanya
Costa catalana
Del 4 al 6
Fam trip
Buy Inland
sensation near
Barcelona
Costa
Barcelona
Catalunya
Central
Multimercat
Natura - aventura
Del 4 al 6
Fam trip
Buy Ready, steady,
go
Pirineus Terres de
Lleida
Multimercat
Itineraris
Natura - aventura
Sydney
Austràlia
Marca Catalunya
Costa Brava
Rússia i Països
de l'Est
IE: esportiu
Costa
Daurada
França
Marca Catalunya
Catalunya
Regne Unit i
Irlanda
IE: enogastronomia
Barcelona
Estats Units
Itineraris
5
38
acció
França
A/R Magazine
Campsites, Nature
& Culture
Blogtrip vacances a
la costa
Stages i
esdevenimments
esportius
tipologia
Tarragona
Press trip
Del 25 a l’1/6
data
Agència Catalana de Turisme
Presentació
Del 6 al 9
Press trip
Del 7 al 9
Press trip
Del 8 al 10
Press trip
Del 8 a l’11
Press trip
Assemblea General
Council of Australian
Tour Operators
Submarinisme
Costa Brava
Intersection
PortAventura
Enogastronòmic
Somerset House
Fodors reportatge
Barcelona
Natura - aventura
IE: enogastronomia
Natura - aventura
IE: enogastronomia
11
Presentació
Taller Debat Mice
París
França
Reunions
De l’11 al 13
Presentació
Premsa
Sydney Melbourne
Austràlia
Marca Catalunya
De l’11 al 13
Presentació
Trade
Sydney Melbourne
Austràlia
Marca Catalunya
De l’11 al 16
Press trip
Instagramtrip
Catalunya
Ben-Cat-E-ECIt-Japó-PN-RU/I
Marca Catalunya
Del 12 al 14
Press trip
Enoturisme
Bcn - CB
Països Nòrdics
IE: enoturisme
39
Juny
Juliol
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
data
tipologia
Del 12 al 15
Press trip
Costa Daurada
Catalunya
Europa Central
Itineraris
Del 12 al 21
Press trip
Grands Reportages
Bcn - TE
França
Escapades Itineraris Natura aventura
2
Del 13 al 16
Esdeveniment Village Costa Brava
específic
París
París
França
Escapades
2
Del 13 al 16
Fam trip
Catalunya
França
Reunions
Mice Partance
IE: enogastronomia
- golf
Escapades
IE: esportiu
Itineraris
IE: enogastronomia
Del 13 al 17
Press trip
Cuina i Golf
Costa Brava
E - Fr - RU/I
Del 14 al 16
Fam trip
Moto GP
Bcn - CC
Rússia i Països
de l'Est
Del 14 al 16
Press trip
Adrian Cragnolini
Catalunya
Espanya
Del 15 al 18
Fam trip
Online Travel
Training V2
Costa Brava
Regne Unit i
Irlanda
Del 15 al 18
Press trip
Cultura i natura
Catalunya
Itàlia
Del 16 al 21
Press trip
Turisme Actiu i
Wellness
CB - TLl - P
Rússia i Països
de l'Est
Del 16 al 26
Press trip
FDM Travel
Catalunya
Països Nòrdics
Madrid
Espanya
Itineraris
19
Esdeveniment
Dalí al Reina Sofía
específic
Reunions
De l’11 al 14
Fòrum Internacional
Esdeveniment
Ecoturisme a la
específic
regió del Baikal +20
Ulan Udè
Rússia i Països
de l'Est
Natura - aventura
Del 12 al 20
Press trip
Maxi
Catalunya
França
Marca Catalunya
Sort
Catalunya
Natura - aventura
Barcelona
Catalunya
IE: enoturisme
Del 13 al 27
15
Kilian Jornet
París
França
IE: esportiu
24
Workshop
City Fair
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Escapades
Del 24 al 26
Press trip
TV Envoyé Spécial
Barcelona
França
Escapades Itineraris
Del 24 al 26
Press trip
TVP2 Polònia
Catalunya
Europa Central
Itineraris
Àvila
Espanya
IE: accessible
Barcelona
França
Bcn - CB
França
Thalassa
Catalunya
França
Marca Catalunya
Presentació
Catalunya per a
DSBW
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 16 al 25
Press trip
Feinschmecker
Catalunya
Europa Central
IE: enogastronomia
Del 21 al 26
Fam trip
Pirineus Costa Brava
Israel
Natura - aventura
Munic
Europa Central
Marca Catalunya
16
Del 23 al 25
Turoperador
Woman Boutique
Tours
Esdeveniment Amistós Bayern
específic
München - FCB
Del 25 al 27
Press trip
Funtribe
Catalunya
França
Costa cat. Escapades
Itineraris - Natura aventura
27
Press trip
Ferrocarril Vilanova
Catalunya
Estats Units
Marca Catalunya
Hamburg
Europa Central
Escapades
Costa
Barcelona
Benelux
Costa catalana
Miami
Estats Units
IE: creuers
Barcelona
França
IE: esportiu
Del 27 al 3/8
Esdeveniment
CSD Hamburg
específic
Marca Catalunya
Del 27 al 5/8
Press trip
Marca Catalunya
28
Del 29 al 4/8
40
Col·laboració Ral·li
Esdeveniment
Noguera Pallaresa específic
Pirineus
Programa
Presentació
Enoturisme
Press trip
Del 15 al 26
Itineraris
Presentació
Détours en France
Natura - aventura
Escapades
24
Press trip
Catalunya
Europa Central
Reunions
Del 27 al 30
Catalunya
Catalunya
Espanya
Press trip
Escapades
Ulrike Wiebrecht
Madrid
Del 26 al 3/7
Rússia i Països
de l'Est
Press trip
Marca Catalunya
Presentació
Moscou
Del 9 al 13
Canadà
Del 26 al 28
Reunions
Itineraris
Natura - aventura
Natura - aventura
IE: salut i benestar
Costa catalana
Escapades
Vancouver
Congreso
Internacional
Turismo para Todos
Guide du Routard
Barcelona
Copenhaguen Multimercat
Marca Catalunya
Reunions
Cruise Sixty
Benelux
Europa Central
Regne Unit i
Irlanda
Workshop
Ath
Viena
Londres
Del 19 al 23
22
Itàlia
Meetings Show
IE: accessible
França
Rimini
Escapades Itineraris
Costa cat. Itineraris
IE: enogastronomia
Fira
Regne Unit i
Irlanda
París
Esdeveniment Sommerfest Corps
específic
Touristique
Meeting & Incentive
Workshop
Forums Europe Spring
Catalunya a Hotel
Presentació
Renaissance
Moscow Olympic
França
Del 9 a l’11
Catalunya
20
Esdeveniment
Costa Brava a Milà
específic
Barcelona
producte
IE: golf
Turisme Accessible
Fòrum Business
Travel
Summer Workshop
Workshop
Partance
Inauguració expo
Esdeveniment
Maison des Géants
específic
Ath
3
Le Parisien
mercat
Esdeveniment
Transpyr
específic
Press trip
Presentació
Del 2 al 6
Press trip
lloc
Del 6 al 13
Del 19 al 22
20
De l’1 al 3
acció
Agència Catalana de Turisme
Presentació
Press trip
Campinglife
Norwegian Cruise
Line
France TV - Camp
Natació
41
Agost
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
De l’1 al 5
Press trip
Honneymoon
about.com
Barcelona
Estats Units
Escapades
Del 2 al 3
Fira
Sky & Golf
Sao Paulo
Brasil
IE: golf - neu
Del 2 al 7
Press trip
Carros de Foc
Catalunya
Europa Central
Natura - aventura
Del 2 al 4
Press trip
Voyages et
Stratégie
Barcelona
França
Reunions
Bangkok Kuala Lumpur
Tailàndia Malàisia
Marca Catalunya
Del 2 al 5
Press trip
Le Point
Terres de
l'Ebre
França
Natura - aventura
Kuala Lumpur
Malàisia
Marca Catalunya
Del 4 al 6
Presentació
Fòrum Carpats
Elk
Europa Central
Marca Catalunya
Del 5 al 8
Esdeveniment Ladies European
específic
Tour
Helsingborg
Països Nòrdics
IE: golf
Del 6 al 8
Fira
Düsseldorf
Europa Central
Natura - aventura
Düsseldorf
Europa Central
Natura - aventura
Barcelona
Europa Central
IE: creuers
Tòquio
Japó
Marca Catalunya
Del 6 al 9
Del 6 al 9
Del 6 al 9
Esdeveniment Gira Asiàtica FCB
específic
2013
Media & trade Presentació
Gira Asiàtica FCB
2013
Media & trade Presentació
Gira Asiàtica FCB
2013
Travel and Film
Bangkok
Tailàndia
Marca Catalunya
Catalunya
França
Escapades Itineraris
Las Vegas
Estats Units
Marca Catalunya
Catalunya
Europa Central
Natura - aventura
12
Del 12 al 15
Del 9 al 28
Press trip
De l’11 al 17
Workshop
Del 15 al 18
Press trip
Del 16 al 18
Fira
Birdfair
Rutland
Regne Unit i
Irlanda
Natura - aventura
Del 17 al 28
Press trip
Familien Tourismus
Catalunya
Europa Central
Costa catalana
Del 19 al 21
Esdeveniment Eurobasket
específic
Eslovènia
Ljubljana
Europa Central
Virtuoso Travel
Week
Wandernmagazin
Pirineus
Itineraris - Natura aventura
IE: esportiu
Escapades Itineraris
IE: enogastronomia
7
Del 7 al 14
Presentació
Press trip
Workshop
Tòquio
Japó
Marca Catalunya
Workshop
Pure Luxury
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
IE: luxe
Del 16 al 19
Press trip
3 op Reis
Costa Brava
Benelux
Escapades Itineraris
Del 16 al 20
Press trip
Catalunya
Europa Central
IE: sostenible
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Costa Barcelona
16
Nouvel Observateur
Barcelona
França
Del 19 al 25
Press trip
Femme Actuelle
Costa Brava
França
IE: salut i benestar
Del 20 al 24
Press trip
PortAventura
Costa
Daurada
Itàlia
Marca Catalunya
Del 20 al 3/9
Press trip
Architektur
Barcelona
Barcelona
Europa Central
Itineraris
18
Presentació
Frankfurt
Europa Central
Marca Catalunya
18
Presentació
18
Presentació
Esdeveniment
Museumsuferfest
específic
Del 23 al 27
Press trip
Lothar Schmidt
Catalunya
Europa Central
Itineraris
Press trip
Human Film Castellers
Costa
Barcelona
França
Itineraris
Fira
CITE
Guangdong
Xina
Marca Catalunya
Berlín
Europa Central
Marca Catalunya
Del 30 a l’1/9
31
Esdeveniment
Lange Nacht Berlín
específic
Slow Travel in
Catalonia
Costa Barcelona Bloguers
17
Presentació
17
Workshop
SNCF
Lió
França
Marca Catalunya
Fira
Leisure
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Madrid
Espanya
Itineraris
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Costa Barcelona
Southampton
Regne Unit i
Irlanda
Natura - aventura
Del 17 al 20
Blanquerna Ciutats
Catalanes AVE
Costa Barcelona Premsa
Saló Nàutic
Southampton - Sant
Carles de la Ràpita
Press trip
Louis
Catalunya
Europa Central
Itineraris
19
Presentació
Taller Debat Mice
Lió
França
Reunions
20
Workshop
Cadence Voyages
Lyon
Lió
França
Marca Catalunya
Del 20 al 22
Press trip
Expressen Söndag
Barcelona
Països Nòrdics
Escapades Itineraris
Del 20 al 23
Presentació
CATenBA
Buenos Aires
Argentina
Marca Catalunya
Del 20 al 23
Press trip
Enoturisme Revista
Qui Touring
Catalunya
Itàlia
IE: enoturisme
Del 21 al 23
Esdeveniment
Festibike - BTT
específic
Espanya
Espanya
Natura - aventura
Del 18 al 29
Agència Catalana de Turisme
Presentació a
TourNatur
Kreuzfahrten
Spezial
International
Business Meeting
JATA
Press trip
Del 23 al 25
TourNatur
Fira
Del 19 al 23
Del 29 al 31
42
Setembre
43
Setembre
data
Octubre
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
Del 21 al 24
Fira
Mostra de Vins i
Caves de Catalunya
Barcelona
Catalunya
IE: enoturisme
Del 21 al 26
Press trip
Catalunya, Sol i
Platja
Catalunya
Rússia i Països
de l'Est
Del 21 al 26
Press trip
Wine, Culture &
Festivals
Catalunya
Estats Units
Costa catalana
Itineraris
Itineraris
IE: enogastronomia
Del 21 al 30
Press trip
Blogtrip
Catalunya
Multimercat
Marca Catalunya
Del 21 al 2/10
Press trip
Magazine Traveler
Catalunya
Xina
Escapades Itineraris
IE: enogastronomia
Del 22 al 23
Press trip
Dirk Engelhardt
Catalunya
Europa Central
Natura - aventura
Del 23 al 26
Fam trip
Spies
Barcelona
Països Nòrdics
Escapades
data
tipologia
1
De l’1 al 4
De l’1 al 4
acció
Esdeveniment Cooperar per a
específic
crear
Esdeveniment Congrés Turisme
específic
Responsable
Turisme Barcelona
Workshop
a Estats Units
lloc
mercat
producte
Lleida
Catalunya
Marca Catalunya
Barcelona
Multimercat
Itineraris
Chicago Atlanta
Estats Units
Marca Catalunya
Fam trip
Costa Brava Mice
Costa Brava
Regne Unit i
Irlanda
Reunions
Workshop
Mice París
París
França
Reunions
Press trip
Pirinexus
Pirineus
Benelux
Natura - aventura
Workshop
Mice Viena
Viena
Europa Central
Reunions
Del 7 al 9
Press trip
Costa Brava Aventura
Costa Brava
França
Del 7 al 13
Press trip
Senderisme
Pirineus
Benelux
Workshop
Fête de la
Montagne
París
França
Natura - aventura
Fréjus
França
Natura - aventura
Del 2 al 5
3
Del 5 al 12
7
Natura - aventura
IE: esportiu
Itineraris - Natura aventura
Del 23 al 27
Workshop
Jornades
Comercialització
Directa a l'Índia
Bombai Bengaluru Nova Delhi
Índia
Marca Catalunya
Del 24 al 28
Press trip
Maisons Côté Sud
Costa Brava
França
IE: enogastronomia
Del 25 al 28
Fam trip
Sembo
Barcelona
Països Nòrdics
Escapades
Del 25 al 29
Fam trip
Wiresor
Costa
Daurada
Països Nòrdics
Itineraris
IE: enogastronomia
10
Presentació
Catalunya - Vueling
Milà
Itàlia
Marca Catalunya
Del 26 al 8/10
Fam trip
Special Trip
Catalunya
Brasil
Natura - aventura
10
Workshop
Mice OET Toronto
Toronto
Canadà
Reunions
Marsella
França
Marca Catalunya
Del 12 al 17
Press trip
Costa Brava Golf
Costa Brava
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
Del 9 al 13
Esdeveniment
Roc d'Azur - BTT
específic
Del 27 al 29
Esdeveniment Street Marketing:
específic
Village Marsella
Del 27 al 30
Fam trip
Golf Barcelona
Barcelona
Països Nòrdics
IE: golf
Del 13 al 17
Fam trip
Mice transversal
Barcelona
Països Nòrdics
Reunions
Presentació
Catalunya - Grimaldi
Lines
Roma
Itàlia
Marca Catalunya
Del 14 al 16
Press trip
Golf Barcelona
Barcelona
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
Press trip
Cicloturisme
Pirineus
Benelux
Natura - aventura
Del 14 al 18
Press trip
Costa Brava Golf
Costa Brava
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Girona
Europa Central
- Rússia i PE
Natura - aventura
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Escapades
29
Del 29 al 3/10
44
9
Agència Catalana de Turisme
Col·laboració
WS Turisme de
Barcelona
Costa Brava Trade
Week
Col·laboració
Turisme de
Barcelona
15
Presentació
15
Presentació
15
Workshop
15
Workshop
Mice transversal
Barcelona
Països Nòrdics
Reunions
Del 15 al 17
Fira
IMEX America
Las Vegas
Estats Units
Reunions
Del 16 al 19
Press trip
Costa Brava Golf
Costa Brava
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
Del 16 al 19
Press trip
Jewish News
Girona
Regne Unit i
Irlanda
Itineraris
Del 17 al 19
Fira
Tour Salon
Poznan
Europa Central
Marca Catalunya
Del 17 al 19
Fira
TTG Rimini
Rimini
Itàlia
Marca Catalunya
Del 17 al 20
Fira
Vie Sacre
Foggia
Itàlia
Itineraris
45
Octubre
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
Del 17 al 20
Press trip
La Balaguère
Terres de
l'Ebre
França
Natura - aventura
Del 17 al 20
Press trip
NKBV
Pirineus
Benelux
Natura - aventura
Del 18 al 20
Fira
Mercat de Mercats
Barcelona
Catalunya
IE: enogastronomia
Del 18 al 25
Fam trip
Voyageurs du
Monde
Bcn - CB
França
Itineraris
Del 20 al 26
Press trip
Gastronomia
Catalunya
Estats Units
Itineraris
IE: enogastronomia
Del 21 al 23
Workshop
Missió a Colòmbia
Bogotà Medellín
Colòmbia
22
Workshop
Turbusiness
Minsk
23
Workshop
Unister
ITB Àsia
Marca Catalunya
31
Workshop
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 31 al 3/11
Tarragona
Europa Central
Costa catalana
Singapur
Singapur
Reunions
Travelweek Rio de
Janeiro
Rio de
Janeiro
Brasil
IE: luxe
Del 23 al 26
Fira
Turbusiness
Minsk
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Del 23 al 27
Fam trip
Jyllandsposten
Bcn - CB CC
Països Nòrdics
Itineraris
IE: enogastronomia
Del 24 al 27
Fira
CITM
Kunming
Xina
Marca Catalunya
Del 24 al 28
Press trip
Golf Pirineus
Pirineus
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
Workshop
Neu Pirineus
València
Espanya
Natura - aventura
IE: neu
Costa Brava
França
Reunions
Madrid
Espanya
Marca Catalunya
Frankfurt
Europa Central
IE: esportiu
Del 26 al 27
27
28
28
Esdeveniment
Marató Frankfurt
específic
Presentació
Presentació
Media lunch Barcelona &
Catalonia meet the
Japanese press
Trade lunch Barcelona &
Catalonia meet the
Japanese trade
Tòquio
Tòquio
Japó
Presentació
Roadshow Tourism
Exchange
Europa Central
29
Workshop
Neu Pirineus
Madrid
Espanya
Del 29 al 31
Workshop
Corea i Japó
Tòquio - Seül
Japó - Corea
del Sud
Presentació
Estacions Esquí
Pirineus - Ski Show
- Premsa
Londres
Regne Unit i
Irlanda
30
Fam trip
acció
Ski & Snowboard
Show
Media lunch Barcelona &
Catalonia meet the
South Korean press
Trade lunch Barcelona &
Catalonia meet the
South Korean trade
Meet the Dutch
Travel Press
Destinos Travel
lloc
mercat
producte
Londres
Regne Unit i
Irlanda
IE: neu
Seül
Corea del Sud
Marca Catalunya
Seül
Corea del Sud
Marca Catalunya
Amsterdam
Benelux
Marca Catalunya
Catalunya
Equador
Itineraris
Novembre
data
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
Esdeveniment Sopar gastronòmic
específic
World Travel Market
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Marca Catalunya
Fira
World Travel Market
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Marca Catalunya
5
Presentació
Corps Touristique
Àustria
Graz
Europa Central
Marca Catalunya
5
Workshop
Mice Alemanya
Colònia
Europa Central
Reunions
Press trip
Golf Barcelona
Barcelona
Regne Unit i
Irlanda
IE: golf
9
Presentació
Sonnenklar Spanien
und Portugal Abend
Carfeld
Europa Central
Costa catalana
10
Presentació
Missió a Israel
Tel-Aviv
Israel
Itineraris
Natura - aventura
Del 10 al 14
Workshop
Meeting & Incentive
Forums Russia &
Eastern Europe
Istanbul
Multimercat
Reunions
De l’11 al 14
Fira
IGTM
Costa
Daurada
Multimercat
IE: golf
Marca Catalunya
De l’11 al 23
Esdeveniment Acció públic final específic
Illa Diagonal
Barcelona
Catalunya
Marca Catalunya
Costa catalana
Escapades Itineraris
Natura - aventura
IE: neu
Del 12 al 13
Workshop
Neu Pirineus
Espanya
Natura - aventura
IE: neu
Del 12 al 14
Presentació
DER Touristik
Europa Central
Costa catalana
Del 12 al 17
Press trip
Gastronomia
Catalunya
Rússia i Països
de l'Est
IE:
enogastronomia
Workshop
Antor Medical
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
IE: mèdic
Marca Catalunya
Japó
BasileaBernaLucerna-Zuric
Del 28 al 31
Fira
Presentació
Workshop
Partance Lloret de
Mar
Esdeveniment Las Rozas Value
específic
Retail
Del 30 al 3/11
31
Del 23 al 25
Fam trip
tipologia
Presentació
Fira
Del 25 al 27
data
31
Del 23 al 25
25
46
Octubre
Marca Catalunya
IE: neu
Agència Catalana de Turisme
4
Del 4 al 7
Del 6 al 9
13
Tenerife - Las
Palmas de
Gran Canaria
NurembergBayreuthErfurt
47
Novembre
data
Desembre
tipologia
acció
lloc
mercat
producte
13
Presentació
Taller Debat Mice
Tolosa
França
Reunions
14
Presentació
Catalunya SNCF TGV
Marsella
França
Marca Catalunya
Vemex
Toronto
- Nova
York - San
Francisco
Estats Units
Marca Catalunya
Catalunya
Rússia i Països
de l'Est
Reunions
Barcelona
Multimercat
Reunions
Barcelona
Multimercat
Reunions
Del 15 al 20
Del 17 al 18
19
Del 19 al 21
20
21
Del 21 al 23
Workshop
Fam trip
Pre EIBTM
Esdeveniment Festa Benvinguda
específic
EIBTM
Fira
EIBTM
Jornada formació
DIBA
Barcelona
Workshop
OET Costa catalana
Anvers
Presentació
Innovation campus
Think Tank
Presentació
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Benelux
Costa catalana
Multimercat
Reunions
Catalunya
Del 21 al 24
Fam trip
Post EIBTM
Catalunya
Austràlia - EC PN - Singapur
Reunions
Del 21 al 26
Fam trip
Guanyadors
concurs online
Catalunya
Xina
Marca Catalunya
Del 22 al 24
Fam trip
Primatour
Barcelona
Itàlia
Marca Catalunya
Viena
Europa Central
IE:
enogastronomia
Presentació
Trade & Media Missió a l'Índia
Nova Delhi Bombai
Índia
Marca Catalunya
Del 25 al 27
Workshop
Missió a l'Índia
Nova Delhi Bombai
Índia
Marca Catalunya
Presentació
Blanquerna Neu
Madrid
Espanya
IE: neu
Del 28 a l’1/12
Esdeveniment Mercat Nadal
específic
Neustadt
Neustadt
Europa Central
IE:
enogastronomia
Del 29 al 30
Esdeveniment
Solmar Event
específic
Maarheeze
Benelux
Costa catalana
Costa
Daurada
Benelux
Itineraris
48
Press trip
De Standaard
Agència Catalana de Turisme
mercat
producte
Viena
Europa Central
IE: salut i benestar
Europa Central
Costa catalana
Presentació
DER Touristik
4
Presentació
Comissió Europea:
High Level
Conference
Brussel·les
Multimercat
Marca Catalunya
Fira
ILTM Cannes
Cannes
França
IE: luxe
10
Workshop
OET Meetaxis
Brussel·les
Benelux
Reunions
12
Presentació
Londres
Regne Unit i
Irlanda
Costa catalana
Moscou
Rússia i Països
de l'Est
Marca Catalunya
Brussel·les
Multimercat
Interès especial:
sostenible
Suïssa
Europa Central
Marca Catalunya
Montpeller
França
Marca Catalunya
17
Del 25 al 27
lloc
Del 2 al 5
Del 16 al 18
Post EIBTM
Del 30 a l’1/12
Esdeveniment Wellness Corps
específic
Touristique
Bloggers, Instagram
and Twitter meet-up
Esdeveniment Acte XX aniversari
específic
RST
Presentació
Marca Catalunya
Catalunya
acció
ZwickauChemnitzDresdenCottbus
13
Fam trip
27
De l’1 al 31
13
Del 21 al 23
Esdeveniment
Premi CEHAUS
específic
tipologia
Del 5 al 8
Rússia i Països
de l’Est
25
data
Press trip
Presentació
Comitè de les
Regions
Sonntagszeitung
Carlos Ruiz Zafón
Catalunya SNCF TGV
49
4
Resumen
memoria
2013
Índice
Presentación ......................................................................................... 51
1. Líneas de trabajo 2013 ................................................................... 52
1.1. Diseño de valor ...................................................................................................... 52
1.2.Comunicación de valor......................................................................................... 55
1.3 Venda de valor........................................................................................................ 56
1.4. Servicios de apoyo al sector ............................................................................... 58
1.5.Organización y gestión del marketing ............................................................... 60
2. Datos básicos de la Entidad y presupuesto 2013 .................. Presentación
Este documento es el reflejo de
• Potenciar la labor que se lleva a
El año 2013 ha sido un año funda-
cómo se quiere presentar y vender
cabo desde la red de oficinas en
mental para la Agencia Catalana
Cataluña al mundo. El plan esta-
de Turismo, ya que por primera
blece una nueva manera de traba-
• Mejorar la colaboración y la
vez la orientación y líneas de tra-
jar y de hacer promoción turística,
coordinación entre los sectores
bajo del Plan de Acciones y Objeti-
con nuevos productos, con una
público y privado.
vos se han enmarcado en los ejes
colaboración público-privada más
definidos por el Plan de Marketing
estrecha y con fórmulas innovado-
La prioridad para el año 2013 ha
Turístico de Cataluña 2013-2015.
ras y al mismo tiempo rentables.
sido la preparación interna y la
Este documento deriva directamente de las líneas definidas por
Y es con esta visión que hemos
diante estas actuaciones principa-
el Plan Estratégico del Turismo en
orientado las acciones que recoge
les:
Cataluña 2012-2016.
esta memoria correspondiente al
• Implementando la nueva es-
La visión del turismo que nos marca el Plan de Marketing es: «Conse-
Agència Catalana de Turisme
el exterior.
estructuración del producto, me-
año 2013:
50
63
• Fidelizar a los turistas y captar
otros nuevos.
guir una marca Catalunya más po-
• Priorizar las actuaciones de mar-
derosa y un turismo más rentable».
keting online versus las offline.
tructura organizativa durante el
último trimestre.
• Desarrollando contenidos para
el «Catalunya experiencial».
• Definiendo las bases de la pri51
mera marca de producto (eno-
siendo un referente internacional
do a la demanda y sus patrones de
que forman parte del sello, inser-
organización, gestión y financia-
Oportunidades para hacer
turismo).
en el ámbito de la promoción y el
consumo de la experiencia turísti-
ciones publicitarias, etc.
ción. Este estudio ha identificado
reuniones diferentes
marketing turístico.
ca y captar visitantes durante todo
• Planificando las campañas para
2014.
• Definiendo el modelo de negocio del nuevo canal de comer-
La evolución de la marca se ha
producto enoturismo y las líneas
Respecto al turismo de reunio-
Xavier Espasa i Añoveros
grandes categorías de productos
concretado en la ampliación de
de actuación para 2014, desde el
nes, una vez cumplidos los obje-
Director
basadas en seis experiencias tu-
las certificaciones hacia el inte-
punto de vista tanto de la promo-
tivos que se habían planteado, y
rísticas:
rior del territorio, la ampliación de
ción como de la comercialización
en el marco del programa Cata-
la franja de edad a la que va des-
y de acuerdo con el nuevo Plan de
luña Convenciones, Incentivos y
1. Vacaciones para disfrutar del
tinado el sello y el refuerzo de la
Marketing.
Eventos, se ha conseguido por
estilo de vida mediterráneo en
presencia del sello con la incor-
la costa.
cialización online.
• Intensificando la adquisición de
inteligencia de mercado.
• Definiendo la estrategia de redes sociales y redactando el
Social Media Plan.
• Realizando una fuerte acción
1.
Líneas de trabajo
2013
comercial para desarrollar negocio en los mercados emisores.
Y para hacer todo esto, la nueva
estructura de la Agencia ha comenzado a trabajar desde una
vertiente de marketing de destinos
más eficiente, que identifica los
temas más importantes y los aborda aplicando una rigurosa «agenda del cambio».
Cataluña, como destino turístico,
tiene un valor que hay que trabajar, diseñando su oferta orientada
al cliente, comunicando este valor
a una demanda muy segmentada,
vendiendo esta valía en múltiples
las prioridades estratégicas del
el año. Así, se han establecido seis
poración de nuevos tipos de em-
En este ámbito de trabajo se ha
de la oferta existente orientada
2.Escapadas para desconectar.
presas de actividades para hacer
creado la Mesa de Enoturismo Ca-
al turismo de reuniones, conven-
3.Itinerarios para descubrir un país
en familia.
taluña, integrada por agentes rela-
ciones, incentivos y eventos, e
cionados con la promoción y co-
identificar espacios de reuniones
pequeño con una gran cultura.
1.1. Diseño de valor
Esta línea de trabajo incluye todas las actividades
orientadas a incrementar el valor para el viajero,
tanto en el destino como
en todo el ciclo de vida
del viaje. La voluntad de la
Agencia Catalana de Turismo es trabajar con métodos innovadores para desarrollar un programa de
retención de los clientes.
primera vez ordenar el conjunto
4.Estancias para disfrutar de la
Como novedad, este 2013 se han
mercialización del enoturismo en
y actividades diversas dirigidas al
naturaleza-aventura, montaña y
certificado como Empresa de Tu-
Cataluña. El objetivo principal de
sector corporativo por todo el te-
entorno rural.
rismo Familiar (ETF) las estacio-
la Mesa es trabajar con la máxima
rritorio de Cataluña. Su resultado
nes náuticas y los parques acuáti-
cooperación y corresponsabilidad
se ha materializado en la edición
cos de Cataluña. En este sentido,
público-privada en la mejora de la
online de un catálogo disponible
participan y se vinculan de mane-
competitividad enoturística del te-
en tres idiomas: catalán, caste-
ra más estrecha en el plan de ac-
rritorio en todos los ámbitos: cali-
llano e inglés, que se irá actuali-
ciones del programa DTF.
dad, especialización, estrategia,
zando con novedades de forma
Ha sido necesario hacer un in-
innovación, conocimiento, señali-
continuada. El catálogo recoge
tenso trabajo en diversos ám-
zación, promoción y comercializa-
más de 150 actividades y más de
ción.
170 lugares de reunión por todo el
5.Oportunidades para hacer reuniones diferentes.
6.Viajes para disfrutar de un interés especial.
bitos para priorizar las líneas de
Escapadas para desconectar
producto que forman parte de
e itinerarios para descubrir un
cada una de estas categorías y
país pequeño con una gran
que evolucionarán hasta con-
cultura
vertirse en marcas, sellos y rankings.
Dentro de la línea de Grandes Ico-
territorio.
Estancias para disfrutar de la
Conscientes de la importancia
naturaleza-aventura, montaña
del sector, desde la ACT se conti-
y entorno rural
núa trabajando y en este sentido,
nos Culturales se han seguido uti-
canales y desarrollando nuevas
y en el marco del proyecto global
lizando los nombres de grandes
En el caso de la marca Vacacio-
Cataluña Advisors, se ha definido
Vacaciones para disfrutar del
artistas catalanes, como Dalí y
nes en Familia cabe destacar que
el programa Ambassadors, que
último, haciendo una buena ges-
Estrategia 1. Innovar en el
estilo de vida mediterráneo en
Miró, para llevar a cabo acciones
este 2013 se ha certificado el pri-
se dirige a personalidades reco-
tión del marketing, que debe es-
ámbito del diseño de valor
la costa
de promoción turística vinculadas
mer Destino de Turismo Familiar
nocidas del mundo universitario,
al turismo cultural.
de interior, Les Valls d’Àneu, que
científico, médico y económico del
conexiones comerciales. Y, por
tar basado en el conocimiento,
orientado y pensado para apoyar
El objetivo es diferenciar la oferta
En relación con la costa catalana,
incluye cuatro municipios: Espot,
país, miembros activos de aso-
al sector, y debe buscar una mejor
turística y ayudar al consumidor
los Destinos de Turismo Familiar
En la categoría de Escapadas, se
Esterri d’Àneu, Guingueta d’Àneu
ciaciones, instituciones y colegios
cooperación entre entidades turís-
en el ciclo de vida del viaje. Se tra-
(DTF) han incorporado un destino
ha trabajado en el posicionamien-
y Alt d’Àneu, 36 establecimientos
nacionales e internacionales con
ticas.
ta de crear un sistema en el que
más: Castell - Platja d’Aro, con lo
to de los City Breaks en Cataluña
adheridos y la participación del
capacidad de atraer congresos
destaquen las mejores experien-
que el programa cuenta actual-
ya que actualmente las conexio-
Parque Nacional d’Aigüestortes i
y eventos profesionales en Cata-
Organizamos las acciones, pues,
cias en Cataluña y se desarrollen
mente con 14 destinos y 430 em-
nes aéreas y mediante el tren de
Estany de Sant Maurici, además
luña. El objetivo del programa es
en términos de diseño, comunica-
marcas de producto y de seg-
presas adheridas.
alta velocidad propician este tipo
de la estación de montaña Espot
llegar a los ambassadors, e iden-
ción, venta, servicios de apoyo al
mentos, sellos, productos avala-
de viajes. Una de las acciones en
Esquí. También se está trabajando
tificar con ellos oportunidades de
sector y estructuración del marke-
dos y rankings, para diferenciar
Para reforzar la comunicación de
este sentido fue la presentación
para certificar otros destinos como
captación de nuevos congresos
ting, grandes líneas de trabajo que
de manera notable la oferta turís-
los DTF se han creado unas ilus-
en Blanquerna de las ciudades
Muntanyes de Prades, Berga, Vall
para Cataluña, ofreciéndoles el
permiten agrupar las diferentes
tica catalana.
traciones que tienen como prota-
AVE de Cataluña.
de Boí y Val d’Aran, así como para
apoyo de los convention bureaux.
adaptar la certificación DTF Inte-
Durante 2013, se ha conceptuali-
estrategias y tácticas que integran
nuestra hoja de ruta.
gonistas a dos niños, Anna y Pol,
El Plan de Marketing ha planteado
para hacer más atractiva la mar-
En cuanto a las Marcas y dentro
rior en las estaciones de montaña,
zado y definido el programa. Está
un cambio en la estructuración de
ca orientada al público infantil.
de la categoría de producto de Iti-
con destacados atractivos para el
previsto que el programa Ambas-
Cataluña es un destino turístico
la oferta que ha hecho necesario
Estos elementos aportan un plus
nerarios y Escapadas se ha hecho
turismo familiar, que puede disfru-
sadors empiece a funcionar du-
líder. Y para que continúe ocu-
definir un nuevo portafolio de cate-
de vistosidad y dan soporte a
un análisis del producto de enotu-
tar de las actividades de nieve y de
rante el año 2014 en colaboración
pando esta posición, la Agencia
gorías de producto de la ACT para
la comunicación: merchandising,
rismo, que comprende también la
naturaleza fuera de la temporada
con todas las entidades y conven-
Catalana de Turismo debe seguir
adoptar un enfoque más orienta-
identificación de las empresas
definición de un nuevo modelo de
de invierno.
tion bureaux locales.
52
Agència Catalana de Turisme
53
Viajes para disfrutar de un
ria de turismo accesible que hacen
Con respecto al turismo sénior, se
este objetivo, se llevarán a cabo
Estrategia 3. Desplazar el
De hecho, el Club Experience
interés especial
las diferentes regiones que perte-
ha hecho un análisis en los merca-
acciones de comunicación y de
peso de la comunicación a
se ha situado en el centro de la
necen a esta red europea. Como
dos prioritarios para conocer cómo
colaboración con el sector para in-
los medios online con una
campaña de promoción turística
El turismo accesible se ha con-
parte de esta tarea divulgativa del
se trabaja el producto, cómo se
cidir en los momentos más desta-
estrategia segmentada 360º
«Cataluña. Me gusta compartir».
solidado
de
modelo de turismo accesible de
comercializa y cómo se anuncia,
cados que aportan satisfacción al
trabajo estratégica de la ACT,
como
una
línea
la ACT, también cabe destacar la
identificando los agentes de venta
turista en su viaje. Es preciso tam-
El objetivo de la Agencia Catalana
de 2013 y gracias al primer dinero
que tiene como base el portal
participación en la conferencia Tu-
del segmento sénior. Asimismo, se
bién realizar un trabajo analítico de
de Turismo es realizar una comuni-
recaudado por el impuesto turísti-
w w w.turis meperatothom.com.
rismo Accesible en Europa, orga-
ha firmado un convenio entre tres
la base de datos CRM a partir
cación altamente eficaz y eficiente,
co, dispone de un presupuesto de
Una de las principales novedades
nizada por la Comisión Europea, y
gremios de la costa catalana y la
de las diferentes campañas.
muy segmentada y que potencie y
2,5 millones de euros. Teniendo
de este año con respecto a la línea
el patrocinio de la 7ª Conferencia
ACT para continuar desarrollando
posicione la marca Catalunya.
en cuenta el momento económi-
de producto Cataluña Accesible
Internacional sobre Turismo Res-
las bases del proyecto Turismo Sé-
El objetivo al que se quiere llegar
ha sido la incorporación de dos
ponsable en Destinos que tuvo
nior. Por este motivo, se ha creado
es a los 3 millones de contactos
Para conseguirlo, se priorizará la
está desempeñando el sector tu-
nuevos destinos: Lloret de Mar y El
lugar en Barcelona el mes de oc-
una Mesa de Trabajo de expertos,
en la base de datos CRM en el año
comunicación en los canales on-
rístico catalán, se ha considerado
Montsec - Starlight. El trabajo rea-
tubre. Este encuentro sirvió para
que incluye representantes de los
2015, que pueden incluir tanto tu-
line utilizados por el público ob-
necesario llevar a cabo una fuerte
lizado por la ACT en este ámbito
establecer la base de un compro-
agentes públicos y del sector pri-
ristas actuales como potenciales.
jetivo, para generar notoriedad y
campaña para apoyar la comer-
ha sido merecedor de diferentes
miso: la Declaración de Barcelona,
vado. Esta mesa ha definido las lí-
deseo de visita, con contenidos
cialización de la oferta turística de
reconocimientos internacionales.
que ha de servir de guía a la ACT y
neas de trabajo del Turismo Sénior
Para alcanzar este ambicioso ob-
multimedia altamente atractivos y
Cataluña.
Es el caso del galardón Interme-
al resto de instituciones firmantes,
para explotar la marca en los paí-
jetivo se han utilizado diversas
adaptados a las preferencias del
dia-Globe Silver, otorgado por el
para ir implementando programas
ses del Este, que se han identifica-
vías, como la adquisición de bases
consumidor. Esta comunicación
Además de esta campaña de ve-
World Media Festival de Hambur-
de turismo responsable en todo el
do como prioritarios.
de datos de empresas, la organi-
se realizará tanto en origen como
rano, a lo largo del año se han
go, que ha distinguido el vídeo de
territorio. En el marco de este en-
zación de concursos online, ac-
en el destino, mediante dispositi-
llevado a cabo otras campañas
la canción que acompaña a la pro-
cuentro, la ACT dio su apoyo a los
En cuanto a la línea de producto
ciones dirigidas al público final en
vos móviles y una experiencia web
promocionales y de publicidad, en
moción turística de Cataluña, «Te
primeros premios de Turismo Res-
«100% ciclismo y senderismo», se
origen y destino, etc. En cuanto a
muy bien posicionada.
colaboración con algunos de los
espero», subtitulado y en lengua de
ponsable en Cataluña.
ha trabajado especialmente con
los concursos en las diferentes re-
signos. En el marco del World Tra-
Una campaña que, en el verano
co actual y el papel primordial que
partners como Vueling e Iberia,
los mercados belga y alemán,
des sociales, durante 2013 se han
Asimismo, se trabajará para te-
en mercados de interés comparti-
vel Market de Londres, los impul-
Respecto al programa DTD (Des-
con actuaciones que se han con-
organizado tres en Facebook, uno
ner más y mejor presencia en las
do; se ha continuado la campaña
sores de la iniciativa «Día del turis-
tino de Turismo Deportivo), duran-
cretado en ferias, presentaciones,
en Twitter y otro en Instagram, con
principales redes sociales y ges-
«Embajadores sobre ruedas»; una
mo responsable» han otorgado a la
te el año 2013 los destinos se han
viajes de prensa y su repercusión
una participación total superior a
tionar las relaciones públicas con
campaña específica de nieve y de
Agencia Catalana de Turismo, por
terminado de adaptar al nuevo
en los medios de referencia. Entre
las 5.000 personas.
prescriptores de gran influencia,
interior con Val d’Aran - Terres de
segundo año consecutivo, el dis-
modelo. Actualmente, los destinos
otras acciones destacadas, se ha
que contribuyan al lanzamiento de
Lleida como protagonistas, para
tintivo WRTD (World Responsible
certificados con el sello DTD son
ejecutado un plan de promoción
Se ha empezado a plantear la im-
campañas virales de gran impacto.
dar apoyo al territorio afectado por
Tourism Day), que avala la tarea de
13, y los alojamientos adheridos al
específico para los Centros BTT
plementación de un Barómetro de
Cataluña en la implementación y la
programa, 134. El Manual de Ven-
Cataluña y se ha realizado el análi-
Satisfacción para evaluar el grado
El cambio en las categorías de
En el marco de estas campañas,
promoción del turismo accesible.
tas DTD identifica todas las insta-
sis de la línea de producto «Ciclotu-
de satisfacción de los turistas en
producto ha pasado también por
Cataluña ha estado presente en
las fuertes lluvias del mes de junio.
laciones deportivas certificadas en
rismo de carretera» para su defini-
Cataluña e identificar los puntos de
la adaptación y revisión de las es-
el canal Eurosport y en portales
En el ámbito del Estado espa-
el marco de los DTD, así como los
ción y estructuración en Cataluña,
mejora de la experiencia turística
tructuras con las que se trabaja en
de ocio y viajes y comunidades de
ñol, la ACT ha recibido uno de los
alojamientos que cumplen los re-
y para la promoción y comercia-
que son susceptibles de mejora, y
la web www.catalunya.com y la
viajeros como Opodo y Tripadvi-
Premios Solidarios ONCE por el
quisitos turístico-deportivos.
lización en el mercado alemán.
así poder ordenar las actuaciones
adaptación a las nuevas catego-
sor.
necesarias que permitan mejorar
rías que plantea el Plan de Marke-
para todos», que ha convertido a
En cuanto al turismo de lujo, se ha
Por último, destacar la ejecución,
esta satisfacción.
ting.
Cataluña en un destino de refe-
empezado a desarrollar el catálo-
un año más, del programa Pirineos
rencia para este tipo de turismo. El
go de experiencias Premium en
a través de un plan de acciones y
territorio catalán dispone de más
Cataluña, que será el embrión de
objetivos propio.
de 1.100 recursos turísticos para
esta marca de producto.
programa de promoción «Turismo
En el turismo religioso, se ha se-
Estrategia 2. Incrementar la
peciales.
guido trabajando en el desarrollo
retención de clientes
de esta línea de producto aproveLa ACT, como miembro fundador
chando las Jornadas Universitarias
Esta estrategia es una de las prin-
de NECSTouR, participa activa-
de Turismo Religioso celebradas
cipales novedades del Plan de
mente en el grupo de trabajo de
en Montserrat, con presentacio-
Marketing. La ACT trabajará para
turismo accesible, uno de cuyos
nes que han complementado la la-
aumentar la satisfacción del turista
objetivos es dar a conocer y divul-
bor realizada en los diversos mer-
en Cataluña y lograr un incremen-
gar las buenas prácticas en mate-
cados.
to en la repetición de visitas. Con
54
Agència Catalana de Turisme
cuanto
marketing
1.2. Comunicación de valor
personas con discapacidad, movilidad reducida o necesidades es-
En
Esta línea de trabajo tiene un enfoque principalmente online. Se trata de
diseñar y llevar a cabo
acciones que sirvan para
comunicar el valor del
destino catalán.
a
aplicaciones
móvil
para
la
de
web
Se ha dado continuidad a las cam-
www.catalunya.com, una de las lí-
pañas de publicidad online y mar-
neas en las que se ha empezado a
keting viral, con especial incidencia
trabajar ha sido la creación de un
en la difusión de experiencias y en
mapa de solución que acompaña-
el desarrollo del Club Experien-
rá el Plan hasta 2016. Se han inicia-
ce. El Club Experience ha sido la
do conversaciones para encontrar
plataforma que ha facilitado a las
un operador partner estratégico.
empresas el contacto directo con
Además, se han sindicado conte-
el público final. Aparte de la pro-
nidos de Infotur con Abertis para
moción online, la plataforma se
la creación de su guía de Cataluña
ha promocionado en las acciones
en aplicación móvil. Los objetivos
realizadas en centros comerciales
del plan de marketing se alinea-
en Barcelona.
rán con los posibles desarrollos de
55
aplicaciones móviles para cubrir
gramers de referencia en todo
mo de Reuniones y miembros
Priorización de mercados
se ha incorporado al ámbito de
de la campaña turística otoño-in-
las necesidades del viajero.
el mundo. Fruto de este viaje, las
de CCB.
emisores
competencia de la Oficina de Re-
vierno 2013 y de las propuestas del
presentación de la Agencia Cata-
Club Experience.
450 fotos realizadas han generado
• Edición de la primera publica-
Para dar cobertura a esta orien-
cerca de un millón de «likes» y más
ción de convenciones, incenti-
En coherencia con lo indicado en
tación online ha sido necesario un
de 18.000 comentarios.
vos y acontecimientos en Cata-
el Plan de Marketing, desde la óp-
luña.
tica de la demanda, se han con-
En el apartado de mercados de
las oficinas de turismo de la Gene-
trabajo intensivo para mejorar y
lana de Turismo de Singapur.
La comercialización presencial en
ampliar contenidos para los dife-
En relación con el turismo de reu-
centrado los mayores esfuerzos
prioridad elevada, aunque no es-
ralitat de Catalunya se ha ampliado
rentes canales, que se ha basado
niones, se ha hecho una campaña
en los mercados maduros de prio-
tratégica, también se ha incorpo-
considerablemente, con la incor-
en Infotur como gran repositorio
de e-marketing dirigida al sector
ridad estratégica: Alemania, Fran-
rado Israel, que inicialmente no se
poración de 45 nuevos productos
de contenidos multimedia y mul-
asociativo estatal en el que se ha
cia, resto de España, Reino Unido
contemplaba, pero que ha creci-
a la venta en todo el territorio ca-
ticanal. El banco de imágenes se
promocionado la red de los nueve
y Benelux, y en emergentes, con-
do de manera sostenida durante
talán y una facturación superior a
ha nutrido con nuevas fotos, entre
destinos de congresos de Catalu-
cretamente en Rusia.
los últimos años, del orden de un
160.000 euros.
ellas, las de enoturismo, concreta-
ña, y se ha definido el Social Media
mente de bodegas y de otras fo-
Plan específico de reuniones en
tografías temáticas relacionadas
Cataluña.
con el producto.
En cuanto a las redes sociales, Ca-
Otras acciones
talunya Experience se ha consoli-
1.3. Venta de valor
A través de la venta de
valor, la Agencia Catalana
de Turismo trabaja para
incrementar la presencia
de la oferta turística catalana en los canales de
reserva más relevantes
para el público objetivo.
25% entre 2010 y 2013. Se calcula
Sin embargo, y teniendo en cuenta
que cerca de un cuarto de millón
También se ha puesto en marcha
que la nueva orientación del Plan
de turistas procedentes de Israel
el servicio de devolución de IVA
de Acciones y Objetivos anual se
habrán visitado Cataluña este año,
para los turistas extracomunita-
dirige claramente hacia la deman-
por lo tanto el mercado israelí se
rios, sin exclusividad, con empre-
da y, por tanto, nos obliga a cap-
ha incorporado al ámbito de com-
sas autorizadas por el Ministerio de
tar las necesidades y ser capaces
petencia de la Oficina de la Agen-
Hacienda y Administraciones Pú-
de adaptar nuestras actuaciones
cia Catalana de Turismo ubicada
blicas del Gobierno español. Este
en Milán.
nuevo servicio busca dos objetivos
dado como uno de los principales
Aunque se han priorizado las ac-
canales de promoción turística en
ciones en el entorno online, la ACT
a las oportunidades del mercado,
este ámbito. Actualmente, tiene
también ha continuado utilizando
se han identificado algunos mer-
más de 140.000 seguidores en Fa-
soportes tradicionales como:
Estrategia 4. Penetrar y
cados lejanos que inicialmente se
cebook, 42.000 en Twitter y 9.000
• Creación y difusión del progra-
potenciar los canales de venta
consideraban de prioridad selecti-
Sistemas de comercialización
taluña, facilitándole las gestiones
en Instagram. Se ha desarrollado
ma de televisión «Un dia per-
online (B2C / B2B)
va pero que tienen un alto poten-
y otras acciones
que deberá hacer antes de regre-
un Social Media Plan, que define
fecte en família per Catalunya».
una estrategia y una ruta para se-
45 capítulos emitidos durante la
Con esta estrategia se trata de
guir en las redes sociales para el
temporada de verano con pro-
conseguir una fuerte presencia
periodo 2014-2015 en los diferen-
puestas y actividades para ha-
en los canales de comercializa-
tes mercados emisores.
cer en familia.
ción online y dar salida a la oferta
• Monográfico en la revista Condé Nast Traveler sobre «Catalunya Experience».
En el mercado francés, se ha consolidado el blog «Envie de la Catalogne» con un total de 15.000
visitantes al mes, 27.184 seguidores en Facebook, 1.153 en Twitter
y 374 en Instagram. En cuanto a la
• Patrocinio del concurso de cortos Fotogramas en corto.
• Patrocinio de la Volta Ciclista a
Catalunya.
fundamentales: por un lado, mejorar la experiencia del turista en Ca-
cial de crecimiento, como los de
Brasil y la India.
sar a su país, y por otra, adelantarle
Se ha trabajado en la conceptua-
la recuperación del dinero del IVA,
lización del Marketplace de Cata-
para incentivar que los reinvierta
En este sentido, durante el año
luña, un modelo B2C formado por
en los comercios y establecimien-
2013 se han llevado a cabo diver-
diferentes soluciones tecnológi-
tos turísticos locales. En este sen-
de elevado valor añadido. Se trata
sas acciones de análisis y aproxi-
cas que permitirán comercializar
tido, cabe destacar que en el año
de llegar a los agentes de comer-
mación a los mercados de Améri-
diversos productos y servicios tu-
2012 los turistas extracomunitarios
cialización online de los merca-
ca del Sur y la India, con el fin de
rísticos a partir del primer semes-
generaron un gasto en Cataluña
dos emisores prioritarios, con un
hacer la valoración y poder plan-
tre de 2014: desde alojamientos
de 5.550 millones de euros.
énfasis especial en las categorías
tear la estrategia de futuro. Se han
a alquiler de coches, vuelos, tre-
estratégicas de producto, y bus-
hecho estudios de mercado, se
nes, entradas, excursiones y viajes
Durante el tercer año de funciona-
combinados.
miento del CCB, se ha apostado
car colaboraciones a través de
han establecido contactos con
cuenta de Facebook, a partir de un
• Creación de un nuevo vídeo ge-
relaciones y acuerdos «win win»
los principales stakeholders, aso-
barómetro de popularidad que ha
nérico de Cataluña en lengua
que permitan explotar oportuni-
ciaciones de operadores turísti-
En paralelo, se ha desarrollado
zación de este programa y del tu-
hecho la empresa We Like Travel,
hebrea para el mercado israelí.
dades de negocio. Es necesario
cos, agencias de viajes emisoras,
una herramienta con la que se po-
rismo de reuniones de Cataluña
claramente por la internacionali-
se ha determinado que la cuenta
• Colaboración con la ADAC en la
incrementar las bases de datos de
compañías aéreas, etc., y también
drán gestionar directamente las
organizando visitas comerciales
se encuentra en 9ª posición con
edición de una guía de sende-
stakeholders y desarrollar planes
se han organizado encuentros
excursiones y los viajes combina-
dirigidas principalmente a agen-
rismo en Cataluña.
comerciales en función de su im-
comerciales B2B entre empresas
dos, estos últimos de la mano de
cias especializadas y a algunas
portancia.
catalanas y empresas de los mer-
la asociación ACAV-UCAVE. Esta
corporaciones en mercados con
cados de referencia.
nueva herramienta se considera
presencia de Centro de Promoción
un instrumento clave para impul-
Turística (CPT), y creando nuevas
un compromiso de los fans del
1,64% .
• Edición de los catálogos comerciales de los Clubs de Produc-
Para aumentar los contenidos que
to: Activo-Naturaleza, Cultura,
Una de las iniciativas previstas es
se pueden encontrar en la red
Gastronómico, Golf y Salud y
la creación de una estructura de
Una vez valorados los resultados
sar la creación y comercialización
relaciones con partners estraté-
sobre Cataluña, durante el mes
Bienestar.
venta online que permita hacer re-
de las acciones realizadas, se ha
online de paquetes turísticos ex-
gicos en los principales mercados
de septiembre se llevó a cabo un
• Edición de una publicación es-
servas vinculadas al resto de com-
considerado necesaria la presen-
perienciales en el interior de Ca-
internacionales (Francia, Alemania,
blogtrip multimercado, que tuvo
pecífica de nieve, del catálogo
ponentes del sistema online de
cia de un representante de la ACT
taluña, y también para presentar
Gran Bretaña y Estados Unidos).
un impacto de 8 millones de im-
Exceptional Catalonia y del Mapa
Cataluña y que se complementará
de forma permanente para el mer-
esta oferta en los mercados inter-
A nivel estatal, dado que el progra-
presiones en Twitter. También se
de Golf en catalán y francés.
con una red de puntos de venta
cado de América del Sur, con base
nacionales. Se ha hecho un test de
ma Cataluña Congresos y Eventos
ha organizado un instagramtrip,
• Reedición y actualización de la
física de actividades en espacios
en la ciudad de Sao Paulo, a partir
comercialización online en la web
se terminó en 2012, este año se
al que fueron invitados 10 insta-
Meeting Planner Guide de Turis-
turísticos clave.
de 2014. Y el mercado de la India
www.catalunya.com en el marco
han realizado visitas comerciales
56
Agència Catalana de Turisme
57
dirigidas al sector asociativo para
comercialización de los produc-
desde el ámbito de comunicación
del CCB. Por otra parte, el CCB ha
turoperadores de 19 mercados di-
Cataluña en la ciudad de Barce-
empezar a vender este producto.
tos.
corporativa para compartirla con
estado presente activamente en
ferentes y de más de 150 empre-
lona. La ACT ha coordinado un
el sector.
las principales asociaciones inter-
sas catalanas. En el transcurso del
gran espacio de promoción de
nacionales especializadas: ICCA,
Buy Catalunya, los turoperadores
enoturismo con participación
Así, se han consolidado las relacio-
• Se han concretado acciones
nes y el posicionamiento del Cata-
de comarketing con agencias
lunya Convention Bureau a través
de viaje y turoperadores online
Se trata de implementar un sis-
ECM, SITE y MPI. Actualmente la
participaron también en el Works-
de varias rutas del vino y comer-
de partners estratégicos, asocia-
para promocionar los Destinos
tema de inteligencia de merca-
dirección del CCB forma parte de
hop Pirineos –que se integró en el
cializadores especializados.
ciones y medios especializados y
de Turismo Familiar:
do
la junta directiva del Capítulo Ibéri-
formato del Buy– y en uno de los
referentes en este mercado, como
>> Mercado español: grupo Ba-
de análisis (producto, mercado,
co de ICCA.
seis fam trips que se organizaron.
son Capítulo Ibérico de ICCA, IBTA,
yard, Odigeo (eDreams), Atrá-
motivaciones, tracking de marca,
Forum Business Travel y Korazza.
palo y Minube.
satisfacción, destinos, grado de
Finalmente, cabe destacar que se
Los programas dirigidos a los turo-
na y el INCAVI, por primera vez
>> Mercado
En cuanto a acuerdos de comercialización, durante 2013 se han
y
traducción
de
múltiples
perspectivas
• Con motivo de la campaña Hoteles con D.O. organizada por el
Gremio de Hoteles de Barcelo-
Odigeo
cumplimiento del plan, etc.), que
trabaja en el desarrollo del 1er Foro
peradores se orientaron a la com-
se ha promocionado en varios
(Opodo, eDreams y Go Voya-
aporte información en tiempo real,
MICE de Cataluña dirigido al sector
binación de productos y activida-
hoteles de la ciudad un progra-
ges).
de forma exhaustiva y que permita
y profesionales del turismo de reu-
des y a la transversalidad de los
tomar decisiones.
niones de Cataluña, previsto para
territorios visitados.
>> Mercado inglés y alemán: Ex-
establecido los siguientes:
• Adquisición
francés:
con
pedia.
principios de 2014.
ma de salidas a viñedos.
• Presentaciones en el marco de
grandes acontecimientos rela-
• Para potenciar la comercializa-
Este sistema estará integrado por
• Acuerdo con Odigeo.
ción en los mercados que re-
un cuadro de indicadores, que se
• Acuerdo con Tripadvisor.
servan con mucha antelación
monitoriza mensualmente (gestio-
Estrategia 6. Aumentar el
rrolladas durante 2013 han sido:
shop City Fair organizada por
• Acuerdo con Virtuoso para uti-
• International Golf Travel Market
la European Cities Marketing,
(IGTM) en la Costa Daurada. Ca-
de cuya asociación la ACT es
nuevos contenidos para Infotur.
Además del Buy Catalunya, otras
acciones de apoyo al sector desa-
se han hecho campañas de co-
nado y alimentado por la DGT), y
apoyo al sector para hacer un
lizar sus plataformas tecnoló-
marketing:
un repositorio de documentación,
mejor marketing
gicas, online y offline, y para
>> Multimercado: Grup Sehrs,
que recoge inteligencia de mer-
participar en sus Planes de
Tripadvisor,
Marketing en el mercado de Es-
>> Mercado nórdico y francés:
tados Unidos. Virtuoso cuenta
Odigeo (Travellink, eDreams,
con la red mundial líder en la in-
taluña ha acogido este año el
cionados con la cultura.
• Participación en la feria-work-
miembro.
cado tanto de demanda emisiva
El objetivo de la ACT en este caso
evento de golf más importante
• En el marco de la consolidación
como receptiva, así como de en-
es conseguir aumentar la calidad y
a escala mundial, y durante cua-
del proyecto de turismo accesi-
tornos offline y online.
la eficiencia del marketing del sec-
tro días ha sido el foco y punto
ble, se llevó a cabo una presen-
tor turístico de Cataluña. Para ello,
de mira de los turoperadores,
tación del programa de turismo
dustria de viajes de lujo. La per-
>> Mercado inglés: TUI y Expedia.
Los principales puntos en los que
se trabaja en el desarrollo de un
medios y pros especializados
accesible en el Congreso Inter-
tenencia a la red y la vinculación
>> Mercado alemán: Grup Unis-
se ha trabajado en este ámbito du-
catálogo de servicios en el sector
en golf.
nacional de Turismo para Todos
rante 2013 son los siguientes:
orientado a mejorar las funciones
• Workshops de Nieve y Pirineos
• Adquisición de un estudio de
de marketing en los ámbitos de
para dinamizar el sector nieve y
• Workshop de turismo deporti-
asesoramiento,
tecnología,
naturaleza en los meses de in-
vo en el mercado de los países
de formación y de acciones co-
vierno. Se han organizado tres
nórdicos especializado en fút-
merciales, como ferias, viajes de
workshops en Valencia, Madrid
bol, natación, ciclismo y atle-
familiarización, workshops, etc.
y las islas Canarias, los tres con
a la marca Virtuoso constituyen
Go Voyages y Opodo).
ter.
una oportunidad única para posicionar Cataluña como un destino turístico de primer nivel.
• Agencias de viajes online. La red
competitividad de destino.
1.4. Servicios de
apoyo al sector
• Adquisición de un análisis de reputación 2.0.
de oficinas de la ACT ha trabaja-
• Adquisición de inteligencia de
do en la búsqueda e identifica-
mercado desde los Servicios
ción de las principales agencias
online de cada uno de los mercados con el objetivo de llegar a
acuerdos de colaboración.
El objetivo es implantar un
sistema eficaz para ayudar al sector a hacer un
mejor marketing de sus
empresas y productos.
Por otra parte, el apoyo a los canales de comercialización se puede
de
muy buena acogida y convoca-
celebrado en Ávila.
tismo.
• En cuanto al turismo de reunio-
Centrales y desde las oficinas
Puesto que 2013 ha sido un año de
toria. Se ha aprovechado para
nes:
de la ACT en el exterior.
preparación del cambio, las accio-
presentar tanto la oferta de nie-
>> Workshops
del
Catalunya
nes de apoyo al sector aún esta-
ve como la oferta complemen-
Convention Bureau en Fran-
En cuanto al turismo de reuniones,
ban relacionadas con las tipologías
taria de Pirineos a lo largo de
cia y Alemania, y Roadshow
se han celebrado la 4ª Jornada
de acciones que se desarrollaban
todo el año.
en el Reino Unido, y presen-
Técnica de miembros del CCB y la
habitualmente.
2ª Asamblea Anual del CCB. Se ha
• Acciones dirigidas al público final
cia en otros workshops es-
en los centros comerciales L’Illa
pecializados organizados por
resumir en estos puntos:
Estrategia 5. Incrementar el
aprovechado la jornada para apor-
La ACT ha organizado una im-
Diagonal y Diagonal Mar, en las
terceros como: M&I Forums
• Cursos de formación online en
conocimiento del mercado
tar conocimiento de mercados
portante batería de acciones de
que se ha presentado la ofer-
de los mercados europeos y
que ayuden a definir estrategias
promoción para ayudar al sector
ta de interior para los períodos
países del Este y Rusia, work-
de actuación.
turístico catalán en la promoción
primavera-verano y otoño-in-
shops Partance en Francia,
y comercialización del producto.
vierno, con el fin de dinamizar el
Meetaxis en Benelux, Antor
los mercados asiáticos (Japón),
Australia, India, Canadá y Reino
Para ayudar a resolver una de las
Unido.
carencias sectoriales más nece-
• Visitas comerciales de MICE a
sarias para poder desarrollar un
El año 2013 se ha apostado por
En total se han realizado 352 ac-
consumo de este tipo de turis-
en Moscú, facilitando el ac-
los mercados internacionales
buen marketing, este año se ha
la internacionalización. Los dife-
tuaciones entre ferias, viajes de
mo para parte del público cata-
ceso a los miembros del CCB
con presencia de CPT (CCB).
comenzado a trabajar en el Sis-
rentes CPT han hecho análisis de
familiarización y de prensa, work-
lán. En el caso de otoño-invierno
bajo el paraguas de Cataluña,
• Visitas comerciales de Cataluña
tema de Información de la ACT,
mercado que han permitido con-
shops y presentaciones. Cabe
se ha combinado la oferta de in-
y workshop en Toronto.
Congresos y Convenciones en
una estrategia general de inteli-
tar con una inteligencia de merca-
destacar especialmente la acción
el mercado estatal (CCB).
gencia de mercado, tanto para
do específica de este segmento
Buy Cataluña: Naturaleza, Interior
• Acción de público final junto con
especial de networking en el
• Adaptación y extensión del Club
uso interno de conocimiento de
MICE, que ayuda a definir la conti-
y Montaña, que se hizo del 3 al 6
el INCAVI en el marco de la 33ª
marco de la EIBTM con pre-
Experience para dinamizar la
la demanda como para utilizarla
nuación de la internacionalización
de junio con la participación de 78
Muestra de Vinos y Cavas de
sencia de 86 compradores.
58
Agència Catalana de Turisme
terior con la oferta de nieve.
>> Organización de una acción
59
>> Identificación
de
y servicios de la ACT, que ofrece
acuerdos anuales estratégi-
y
firma
asesoramiento, acompañamiento,
cos con empresas especializadas en MICE en los mercados
prioritarios:
1.5. Organización y
gestión del marketing
contribuir al posicionamiento del
han permitido disponer de un
Con relación al programa de part-
sector turístico como sector clave
instrumento de comunicación
nership:
orientación, apoyo y seguimiento
en la economía del país. Con moti-
para ofrecerlo a las empresas,
• Se han renovado los acuerdos
al servicio de la dinamización de
vo del Día Mundial del Turismo, por
marcas y eventos catalanes de
con Vueling, La Roca Village,
ejemplo, se concibió y organizó
manera que tengan su espacio
Circuit de Catalunya e Iberia.
una gran jornada profesional que
en los medios; potenciar la co-
• Se ha hecho un seguimiento de
contó con la participación de más
municación corporativa de la
todos los acuerdos vigentes:
de 800 profesionales del sector
ACT, y contribuir a la consolida-
FC Barcelona, PortAventura y
turístico catalán. La jornada incluía
ción del posicionamiento tanto
una sesión profesional en el Gran
de la marca Catalunya como de
Teatre del Liceu y la entrega de los
la entidad. Fruto de estos acuer-
acuerdos
renovados Galardones del Turis-
dos se han llevado a cabo unas
Partners con Grupo Damm y
mo de Cataluña, en el marco de un
cincuenta
en
Qatar Airways, con un retorno
cóctel-cena en el Teatro Nacional
programas de radio y prensa
económico de más de 300.000
escrita.
euros; este último tiene vigencia
España,
la actividad turística en Cataluña.
Francia, Alemania, Reino Uni-
En este sentido, el workshop In-
do y Estados Unidos.
terclubs es una herramienta de
>> Organización de presenta-
dinamización y actualmente se ha
ciones comerciales de Cata-
convertido en uno de los principa-
luña como destino de turismo
les eventos anuales de la Agencia.
de reuniones en París, Lyon y
Toulouse, dirigidas al merca-
Para incrementar el apoyo al sec-
do francés.
tor, y considerando que uno de
>> Campaña de llamadas pro-
los objetivos de la ACT es valorar
mocomerciales dirigida a or-
la eficiencia y eficacia de las ac-
ganizadores de reuniones en
ciones desarrolladas a lo largo del
Alemania.
ejercicio, este año se ha continua-
Esta línea de trabajo
engloba todas aquellas
acciones de marketing
que apoyan las acciones
de diseño, comunicación
y distribución de valor, e
incrementan la eficacia
en optimizar la coordinación y la participación
con la industria turística
catalana.
de Cataluña.
participaciones
• Implantación
do evaluando la rentabilidad y el
los profesionales turísticos japo-
impacto de acciones tanto offline
Estrategia 7. Aumentar
neses con motivo del año dual
como online. En total, se han valo-
significativamente la
Los principales objetivos han sido:
España-Japón.
• Establecimiento de un mensaje
• Potenciación
Comunicación
rado cerca de un centenar de las
cooperación con el sector
acciones de promoción realizadas.
y otros organismos
World Travel Market Latin America
Hay que tener en cuenta, sin em-
y Sky & Golf en Sao Paulo (Brasil).
bargo, que estos datos son provi-
Se trata de alinear intereses y ac-
• Apoyo a ACAV-UCAVE en la pre-
sionales ya que en el caso de los
paración de paquetes de pro-
viajes de prensa todavía hay bas-
ducto de interior-montaña.
tantes resultados para publicar.
incrementar los recursos para generar un mayor impacto en el pú-
una
nueva
con
categoría
de
hasta marzo de 2014.
identidad visual, garantizando
• Presentaciones a los medios y a
• Workshop Travelweek y ferias
de
Abertis Autopistas.
• Se han cerrado dos nuevos
la homogeneidad de la comu-
En cuanto al programa de patroci-
nicación en el entorno de esta
nio:
identidad.
• Se han formalizado dos acuercomuni-
dos con categoría de Main
coherente en torno a la ACT y la
cación directa con el sector a
de
la
Sponsor, con un retorno eco-
DGT. Este mensaje ha llegado
través de los cuatro envíos del
nómico de 41.000 euros con To-
a los stakeholders de la ACT, al
boletín electrónico de la ACT; el
rres y Sixt Rent a Car.
ciones del marketing turístico de
sector turístico y a la sociedad
envío mensual de las acciones
• Se ha gestionado la captación
Cataluña, mejorar la eficiencia e
en general.
que la DGT y la ACT realizan;
de patrocinadores para dos
• Hacer tangibles las acciones de
unas 40 circulares electrónicas
eventos, con categoría de Event
la ACT y de la DGT, valorando las
dirigidas a más de 15.000 des-
Sponsor, con un retorno econó-
Hay que añadir, además de todas
Durante 2013, se han evaluado
blico objetivo. La Agencia Catala-
informaciones promovidas por
tinatarios, que han generado
mico superior a 35.000 euros:
las acciones tradicionales mencio-
otras tipologías de acciones ta-
na de Turismo trabaja, pues, para
el Gabinete de Comunicación
215.000 mensajes; cerca de
>> Buy Catalunya: Món Sant Be-
nadas y que se completan en el
les como: presentaciones, jorna-
establecer acuerdos con socios
de la ACT. El retorno económico
1.100 comunicaciones de los
net, Avant Grup, Cerdanya
anexo, que desde las oficinas de la
das profesionales y jornadas de
estratégicos del turismo de Cata-
ha sido de 2,5 millones de euros
informes de las diferentes ac-
Resort.
ACT en el exterior se han llevado a
networking de las empresas y en-
luña y con grandes empresas de
y los impactos generados han
ciones llevadas a cabo por la
>> Día Mundial del Turismo: Co-
cabo numerosas acciones orien-
tidades miembros de los Progra-
referencia; optimizar el modelo de
sido más de 42 millones.
Agencia; mantenimiento y ac-
bega (Coca-Cola), Codorniu,
tadas a apoyar al sector catalán
mas de la ACT.
coordinación entre la ACT y la Di-
• Desarrollo de una relación cer-
tualización de la web www.act.
Torres, La Roca Village, Grup
rección General de Turismo (DGT)
cana con los medios de co-
cat y elaboración de la Memoria
Damm, Gran Teatre del Liceu,
Para la ACT es prioritaria la trans-
y los organismos territoriales en
municación para posicionar la
de actividades de la ACT.
Teatre Nacional de Catalunya
parencia y comunicación hacia el
materia de desarrollo de oferta
imagen de la ACT y de la ad-
para mejorar el marketing general
del destino.
y Escola Superior d’Hostaleria
sector. En este sentido, es fun-
turística, comunicación y venta.
ministración turística catalana,
Formación, asesoramiento
damental no solo la evaluación
Además, se colabora con otros
con la elaboración de más de
y comunicación
de los resultados de las acciones
departamentos de la Administra-
110 notas de prensa, fotonoti-
desarrolladas, sino también co-
ción para desarrollar acciones de
cias y convocatorias de prensa.
Se ha trabajado en un nuevo mar-
ría de Colaboradores, con un
La ACT ha definido un programa
municarlos posteriormente a los
diseño de valor.
Asimismo, se han gestionado
co de cooperación con las empre-
retorno económico de 27.000
de formación para los profesio-
profesionales que las han hecho
más de 90 entrevistas a res-
sas, revisando el actual programa
euros:
nales del sector, miembros de los
posibles.
A lo largo del ejercicio 2013, la ACT
ponsables turísticos de la Direc-
de partnership, creando un nuevo
>> Costa Brava Hotels de Luxe.
ha llevado a cabo diversas accio-
ción General de Turismo y de la
programa de patrocinio dirigido
>> Petits Grans Hotels de Cata-
clubes de producto de la Agencia,
de Barcelona.
Cooperación con empresas
• Se han cerrado dos acuerdos
con asociaciones, con catego-
para formarse en temas digitales
Para dar cumplimiento a este ob-
nes de comunicación específicas
Agencia Catalana de Turismo.
a empresas del sector turístico y
lunya y Costa Brava Verd Ho-
y de Social Media Plan, Adwords,
jetivo, se ha informado de manera
con motivo del lanzamiento del
Se han atendido cerca de 200
definiendo un nuevo marco de co-
tels.
redacción de textos promocio-
sistemática de los resultados de las
Plan Estratégico de Turismo de
peticiones de unos 80 medios
laboración estable con asociacio-
• Se ha ampliado el círculo de in-
nales y presentaciones breves y
diversas acciones a las entidades
Cataluña y del Plan de Marketing
de comunicación.
nes empresariales, que aglutinen
fluencia manteniendo y refor-
efectivas.
y empresas participantes. En total,
Turístico de Cataluña.
se han llevado a cabo 629 comu-
• Por otra parte, se han establecido
acuerdos
de
una parte significativa de su ofer-
zando la proximidad con varios
colabora-
ta turística y estén distribuidas en
organismos:
OMT,
European
El apoyo al sector también forma
nicaciones de acciones desarro-
Además, se han reformulado algu-
ción estratégicos con diversos
una parte importante del territorio
Network of Accesible Tourism
parte del catálogo de productos
lladas a lo largo del ejercicio 2013.
nas acciones comunicativas para
medios de comunicación, que
catalán.
(ENAT), European Cities Mar-
60
Agència Catalana de Turisme
61
keting (ECM), Network of Euro-
negocio. Se organizan en colabo-
la feria profesional de turismo
150 turoperadores y agen-
los recursos destinados a la pro-
y condiciones establecidos por la
pean Regions for a Sustaina-
ración con ACCIÓ, la Agencia para
organizada por Anato en la
cias de viajes emisoras de
moción turística.
normativa aplicable a la Adminis-
ble and Competitive Tourism
la Competitividad de la Empresa
ciudad de Medellín, donde
turismo. También se man-
(NECSTouR), Organización In-
del Departamento de Empresa y
los empresarios mantuvieron
tuvieron encuentros con 30
El artículo 3 de la ley recoge el ob-
de colaboración con entidades
ternacional de Turismo Social
Empleo, así como con la Secreta-
encuentros comerciales con
profesionales de la prensa y
jetivo general y los objetivos espe-
públicas pertenecientes a otras
(OITS) y entidades nacionales
ría de Asuntos Exteriores cuando
turoperadores.
Participaron
productores de Bollywood.
cíficos de la ACT, concretamente y
administraciones en los ámbitos
e internacionales como SEGI-
la misión está encabezada por el
15 empresas del sector turís-
En paralelo se mantuvieron
con respecto al objetivo general,
de actuación que, directa o indi-
TTUR, Unidad de Turismo de la
presidente de la Generalitat, y con
tico catalán, que se pudieron
reuniones con Air India y Jet
dice:
rectamente, le son propios.
Comisión Europea, etc., para
la participación de empresas del
entrevistar con más de 60
Airways.
trabajar cuestiones como el tu-
sector turístico.
operadores. En paralelo se
1. El objetivo de la Agencia Cata-
Asimismo, puede suscribir conve-
mantuvieron reuniones con
lana de Turismo es promocionar
nios con entidades privadas que
Cataluña como destino turístico de
tengan un interés específico en la
referencia internacional de acuer-
realización de determinadas ac-
do con su diversidad, su calidad y
ciones de promoción, siempre que
su rentabilidad social y económica.
estas se adecuen al programa de
rismo responsable, el turismo
sostenible o las nuevas tecno-
Durante 2013, la ACT ha participa-
logías aplicadas al turismo. En
do en cuatro misiones empresa-
>> Israel: encabezada por el
este sentido, se mantiene una
riales con firmas del sector turísti-
presidente de la Generalitat,
participación activa en eventos
co catalán:
Artur Mas, y el secretario de
del sector como un acto de pre-
Anato y Avianca.
Empresa y Competitividad,
2.
Datos básicos
de la Entidad y
presupuesto 2013
tración de la Generalitat, convenios
actuación de la Agencia.
sentación en el European Tou-
>> Brasil: encabezada por el
Pere Torres, tuvo como eje
rism Day y en el Euromeeting,
presidente de la Generalitat,
central una jornada de trabajo
ambos en Bruselas. Destaca la
Artur Mas, y el conseller de
con todos los representantes
dinamización de los proyectos
Empresa i y ocupación, Felip
de las entidades de promo-
europeos de innovación que
Puig, generó reuniones con
ción local de los Patronatos
económicos y patrimonio.
mejor permitan la captación de
la compañía aérea LATAM, la
de Barcelona, Costa Brava
recursos de los programas, a
Asociación Brasileña de Em-
y Terres de Lleida, así como
La Agencia Catalana de Turismo
pondan con cargo a los presu-
través de la participación en la
presas
y
con representantes del Call
(ACT) fue creada mediante la Ley
puestos de la Generalitat.
plataforma Calypso para co-
con las dos principales aso-
de Girona y de Aeropuer-
15/2007, de 5 de diciembre, DOGC
mercializar online de productos
ciaciones de operadores y
tos de Cataluña. Todos ellos
núm. 5030 de fecha 17/12/2007.
turísticos de carácter social.
agencias de viajes de Brasil:
compartieron el encuentro
c) Los rendimientos procedentes
sas, asociaciones... viene regulada
Braztoa y ABAV. Como resul-
con 20 operadores turísticos,
De acuerdo con el artículo 1 de
de las tarifas percibidas por ser-
en los artículos 9 y 10 de los esta-
tado de estas reuniones se
representantes de la compa-
la mencionada ley, la ACT es una
vicios prestados directamente,
tutos.
ha cerrado un acuerdo con
ñía aérea El-Al, que colaboró
entidad de derecho público de la
que tienen la consideración de
Proyección de la marca
Aéreas,
ABEAR,
En cuanto a los recursos económicos de los que dispone la Agencia
3. Los recursos económicos de la
1. Régimen jurídico de la
son los previstos en el artículo 13
Agencia Catalana de Turismo tie-
Entidad, objetivos, recursos
de la ley:
nen carácter finalista, dado que
son destinados a la consecución
a) Las asignaciones que le corres-
b) Las aportaciones de los miembros.
La participación económica de las
entidades externas a la Administración de la Generalitat, empre-
Braztoa por el que en 2014
en la organización del acto, y
Generalitat que actúa sujeta al de-
Se ha basado principalmente en
celebrarán su Strategic Mee-
representantes del Gobierno
recho privado, con personalidad
d) Las cantidades obtenidas por
este aspecto queda recogido en
las misiones empresariales e ins-
ting en Barcelona, con la par-
de Israel. Esta misión sirvió
jurídica propia, plena capacidad de
la enajenación de activos fijos y
los artículos 15 de la Ley y 19 de los
titucionales, aunque también ha
ticipación de los operadores
para establecer las bases
obrar y patrimonio propio para el
por el rendimiento de los bienes
estatutos.
habido otras actividades:
más importantes de la aso-
de colaboración con opera-
cumplimiento de sus objetivos.
y valores que constituyen su
• 7º Congreso Internacional de
ciación.
dores y compañías aéreas
Turismo Responsable.
>> Colombia: se trata de un
precios privados.
de los objetivos de la entidad.
patrimonio.
En cuanto al patrimonio de la ACT,
En noviembre de 2012 entró en
israelíes que posteriormente
Una vez constituida la Entidad, su
e) Las subvenciones, donaciones
vigor el impuesto sobre las estan-
mercado emisor en fase de
han programado Cataluña.
actividad se inició el 1 de enero de
y cualquier otra aportación vo-
cias en establecimientos turísti-
desarrollo y con un elevado
>> India: este país es actual-
2010 con la entrada en vigor del
luntaria de entidades públicas y
cos. La generación de ingresos
potencial de crecimiento. En-
mente uno de los mercados
Decreto 192/2009, de 9 de diciem-
privadas o de particulares.
por este concepto ha supuesto
cabezada por el conseller de
emisores
emer-
bre, de aprobación de los Estatu-
f) Los procedentes de los créditos,
un cambio en el modelo de finan-
Empresa i y ocupación, Felip
gentes más importante del
tos de la Agencia Catalana de Tu-
préstamos y otras operaciones
ciación de la Agencia, por lo que
Puig, y con la participación
mundo. Encabezada por el
rismo, DOGC núm. 5524, de fecha
financieras que puedan con-
actualmente la mayor parte de los
de unas 50 empresas de los
presidente de la Generalitat,
11 de diciembre.
certar y estén reflejadas en la
recursos de que dispone la Agen-
Las misiones son una manera de
sectores de turismo, moda y
el conseller Felip Puig, y con
Tal y como se menciona en el
Ley de Presupuestos de la Ge-
cia proviene de la recaudación del
posicionar la marca Catalunya en
smart cities, tuvo como eje
la participación de unas cua-
preámbulo de la Ley 15/2007, la
neralitat.
impuesto.
los mercados de la mano de una
central los encuentros B2B
renta empresas de los secto-
creación de la Agencia debía per-
g) Cualquier ingreso compatible
delegación
representantes
en Bogotá en el marco del
res de turismo, automoción y
mitir dar un impulso cuantitativo y
con la naturaleza y las finalida-
del Gobierno y con colectivos de
Seminario de Turismo orga-
biofarmacéuticos, la misión
cualitativo al turismo de Cataluña
diversos sectores, en los que la
nizado conjuntamente con
tuvo como eje central los en-
y facilitar la colaboración entre el
suma de todas las acciones tiene
Anato, asociación colombia-
cuentros B2B en Nueva Delhi
sector público y el sector privado,
una gran repercusión y al mismo
na de agencias de viajes y tu-
y Bombay. Las 10 empresas
la descentralización de la gestión
tiempo apoya las empresas en la
rismo, formada por 607 agen-
de turismo que participaron
y, en definitiva, la máxima rentabili-
2. La Agencia Catalana de Turis-
trativas y de creación del impuesto
identificación de oportunidades de
cias. También se participó en
se entrevistaron con más de
dad y la máxima racionalización de
mo puede firmar, en los términos
sobre las estancias en estable-
• Forum TurisTIC en el marco de la
Mobile World Capital.
• Patrocinio de la Welcome Party
de la EIBTM.
• Misiones empresariales e institucionales de Cataluña:
62
de
turísticos
Agència Catalana de Turisme
1.1 Impuesto turístico
des de la Agencia.
h) El resto de ingresos que se
autoricen.
El impuesto fue creado por la Ley
5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y adminis-
63
cimientos turísticos, DOGC núm.
Art. 116. Destino de los recursos
recursos del Fondo, se efec-
cibidas de la Generalitat. Así, de
de este contrato es de cuatro
6094, de fecha 23/03/2013. De su
del Fondo para el fomento del tu-
tuará en los plazos, términos y
acuerdo con la normativa aplica-
anualidades.
texto, destacamos los siguientes
rismo
condiciones que se establez-
ble –Ley de presupuestos, Ley de
Tanto las aportaciones directas de
can por reglamento.
finanzas y Ley de la empresa pú-
la Generalitat como los recursos
artículos:
1. Los recursos del Fondo para
blica– y las pautas marcadas por
5. Presupuesto de la
Entidad
perior al del ejercicio precedente.
generados con el impuesto turís-
Art. 98. Creación y objetivo. Se
el fomento del turismo deben
El reglamento del Fondo para el
el Departamento de Economía y
crea el impuesto sobre las es-
destinarse a proyectos o actua-
fomento del turismo fue aprobado
Conocimiento, las transferencias
tancias en establecimientos tu-
ciones que persigan alguno de
mediante el Decreto 161/2013, del
corrientes tienen la naturaleza de
En 2007, con motivo de la amplia-
dentro del presupuesto del Depar-
rísticos, como tributo propio de
los siguientes objetivos:
30 de abril.
subvención de explotación en la
ción del ámbito institucional de las
tamento de Empresa y Empleo.
medida necesaria para equilibrar
entidades del sector público, el
Estos recursos son transferidos
la Cuenta de Pérdidas y Ganan-
presupuesto del entonces con-
a la ACT a través del capítulo IV,
cias, exceptuando las provisiones
sorcio Turismo de Cataluña se pu-
Transferencias corrientes, y capí-
y variaciones de existencias. La
blicó por primera vez de manera
tulo VIII, Variación de activos finan-
no consideración de estos gastos
diferenciada dentro de los presu-
cieros.
la
Generalitat.
Este
impuesto
tiene por objetivo nutrir el Fondo
para el fomento del turismo, re-
a) La promoción turística de
Cataluña.
2. Órganos de
gobierno
tico se vehiculan mediante transferencias procedentes de la DGT,
gulado por el capítulo III de este
b) El impulso del turismo sosteni-
título, con el fin de financiar las
ble, responsable y de calidad,
actuaciones a que hace referen-
y la protección, preservación,
La Agencia Catalana de Turismo
como subvencionables hace que
puestos de la Generalitat. El obje-
cia el artículo 116.
recuperación y mejora de los
se rige por los siguientes órganos:
el resultado de la Cuenta de Pérdi-
tivo de esta ampliación del ámbito
La estructura presupuestaria de la
recursos turísticos.
• El Consejo de Dirección (órgano
das y Ganancias sea negativo por
institucional del sector público era
Generalitat –clasificación orgáni-
este mismo importe.
y es por una parte la adaptación a
ca, por programas y económica–
Art. 101. Afectación. Los ingresos
del impuesto sobre las estan-
c) El fomento, creación y mejora
de los productos turísticos.
de decisión, dirección y control
los requerimientos de las normas
es diferente y adicional a la estruc-
cias en establecimientos turísti-
d) El desarrollo de infraestructu-
• El Consejo General de Partici-
De acuerdo con el artículo 14.3
del Sistema Europeo de Cuentas
tura presupuestaria de gestión
cos quedan afectados a la dota-
ras relacionadas con el turis-
pación (órgano de participación,
de la Ley de la ACT, el objetivo del
SEC 95, y de otra ganar en trans-
con los que trabaja la ACT y res-
ción del Fondo para el fomento
mo.
consulta, debate y propuesta).
control financiero de la Agencia
parencia y profundizar en la visión
ponde más adecuadamente a sus
• La Presidencia.
es comprobar su funcionamiento
de conjunto de todo el sector pú-
necesidades de información para
• La Vicepresidencia.
económico financiero y se efectúa
blico de la Generalitat.
la toma de decisiones. La estruc-
en el apartado 1, el 30% de la
• La Vicepresidencia ejecutiva.
por el procedimiento de auditoría,
recaudación del Fondo debe
• La Dirección.
el cual sustituye la intervención
El año 2013 se inició con la prórro-
que se presenta a aprobación del
del turismo para atender las finalidades que se determinen en el
mismo.
2. Sin perjuicio de lo establecido
de la actividad de la ACT).
tura presupuestaria de gestión
Art. 115. Creación del Fondo para
ser destinado a las administra-
previa de las operaciones corres-
ga de los presupuestos del ejerci-
Consejo de Dirección se corres-
el fomento del turismo
ciones locales, en función de la
La composición y funciones de los
pondientes.
debe
cio 2012 y la aplicación del Decreto
ponde con el plan de acciones
recaudación
La
auditoría
correspondiente
diferentes órganos de gobierno se
hacerse o bien directamente por
170/2012, de 27 de diciembre, de
y objetivos de la Entidad (PAO).
1. Se crea el Fondo para el fomen-
a los establecimientos y equi-
detallan en los artículos 5 a 11 de
parte de la Intervención General
retención de créditos presupues-
Hay que tener presente que en
to del turismo como mecanis-
pamientos a los que hace refe-
la ley, y 6 a 15 de los estatutos
de la Generalitat o bien bajo la di-
tarios, lo que supuso una reduc-
el presupuesto público, a diferen-
mo destinado a financiar políti-
rencia el artículo 103.3 con las
de la ACT.
rección de esta.
ción del 48,06% de las transfe-
cia del de gestión, no se incluyen
cas turísticas para la mejora de
condiciones que se establez-
rencias de la Generalitat para los
las «transferencias pendientes de
la competitividad de Cataluña
can por reglamento. La ciudad
capítulos IV y VIII. A diferencia de
aplicar de ejercicios anteriores»
como destino turístico.
de Barcelona participa del por-
años anteriores, la entrada en vi-
–remanentes–, dado que se con-
gor del impuesto sobre las estan-
sidera que estas ya han liquidado
cias en establecimientos turísticos
en el ejercicio correspondiente.
durante el mes de noviembre de
De acuerdo con los artículos 6.6
centaje del 30% del fondo es-
3. Contabilidad y
control económico
4. Programa de
actuación, contrato
programa y plan de
acciones (PAO)
2. El Fondo se dota con los ingre-
tablecido y del 50% del importe
sos obtenidos del impuesto
resultante de aplicar el incre-
La contabilidad de la Entidad se
sobre las estancias en estable-
mento de tarifa de los estableci-
lleva de acuerdo con el Plan Ge-
2012 y la consiguiente generación
d) y e) de la ley, y 7.8 c) y j) de los
cimientos turísticos. Esta dota-
mientos de la ciudad de Barce-
neral de Contabilidad aprobado
De acuerdo con los artículos 6.6
de recursos por este concepto ha
estatutos de la ACT, corresponde
ción queda afectada a los gas-
lona en relación con la aplicada
por Real Decreto 1514/2007, de 16
b) y c) de la ley, y 7.8 b), e) y f) de
supuesto un cambio en el mode-
al Consejo de Dirección la aproba-
tos directamente relacionados
al resto de establecimientos del
de noviembre, la normativa de la
los
al
lo de financiación de la Agencia.
ción y liquidación del presupuesto
con los objetivos señalados en
territorio de Cataluña.
Generalitat (Ley de presupuestos,
Consejo de Dirección la aproba-
A partir de 2013 la mayor parte de
y las cuentas anuales.
Ley de finanzas y Ley de la empre-
ción del programa de actuación,
los recursos de que dispone la
el artículo 116.
Estatutos,
corresponde
3. El porcentaje del Fondo gestio-
sa pública) y las directrices recibi-
el contrato programa y el plan de
Agencia proviene de la recauda-
3. Los departamentos competen-
nado por las administraciones
das de la Intervención General del
acciones (PAO) de la ACT. La fi-
ción del impuesto.
tes en materia de economía y
locales debe ser destinado a
Departamento de Economía y Co-
nanciación de la Agencia Catala-
Los ajustes presupuestarios de la
en materia de turismo son los
la financiación de actuaciones
nocimiento de la Generalitat.
na de Turismo a cargo de los pre-
Generalitat han comportado varia-
encargados de gestionar el
concretas en el ámbito de la
Fondo, en los términos y con las
promoción turística.
condiciones que se establecen
64
supuestos de la Generalitat de
ciones entre el presupuesto inicial
En la presentación de las cuentas
Cataluña se articula a través del
y final de la Agencia y un incremen-
anuales, y dada su incidencia en la
correspondiente
pro-
to del nivel de actividad a finales de
reglamentariamente, y deben
4. La asignación a que hace refe-
Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
grama, de conformidad con los
año. Gracias a los recursos prove-
garantizar la información previa
rencia el apartado 3, así como
cabe mencionar el tratamiento
artículos 16 de la Ley de la ACT y
nientes del impuesto turístico, el
del sector afectado.
la distribución del resto de los
que se da a las transferencias re-
20 de sus estatutos. La duración
presupuesto liquidado ha sido su-
Agència Catalana de Turisme
contrato
65
5.1 Presupuesto de ingresos 2013
La evolución del presupuesto de
final, y de un 98,81% respecto a los
de acciones y cumplir los objetivos
De manera resumida, el presupuesto inicial de ingresos 2013, su evolución a lo largo del ejercicio y su liquidación
gastos y su aprobación por parte
21.014.308,53 € del presupuesto
inicialmente previstos.
se puede ver en el siguiente cuadro:
del Consejo de Dirección de la En-
de ingresos liquidado.
tidad coincide con lo expuesto en
Presupuesto
2012
Presupuesto 2013
% Variación
(a)
(b.1)
(b.2)
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Liquidado
Aprobado CD
03/05/2013
Final
Liquidado
Derechos
liquidados EiF
Liquidado
2013/20/12
1. TRANSFERENCIAS GENERALITAT, APORTACIONES E
INGRESOS PROPIOS
1. TRANSFERENCIAS
GENERALITAT
11.936.426,21
16.196.432,34
17.770.432,34
17.770.432,34
17.770.432,34
48,9 %
1.1 Capítulo IV
10.936.426,21
7.196.432,34
7.220.432,34
7.220.432,34
7.220.432,34
-34,0 %
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,0 %
9.000.000,00
10.550.000,00
10.550.000,00
10.550.000,00
489.658,33
525.000,00
473.000,00
476.312,83
476.312,83
-2,7 %
1.515.454,13
1.200.000,00
1.200.000,00
1.616.730,43
1.616.730,43
6,7 %
13.941.538,67
17.921.432,34
19.443.432,34
19.863.475,60
19.863.475,60
42,5 %
1. Transferencias pendientes de
aplicar genéricas
3.262.456,96
1.100.000,00
1.150.832,93
1.150.832,93
-64,7 %
TOTAL 2.
3.262.456,96
1.100.000,00
1.150.832,93
1.150.832,93
-64,7 %
17.203.995,63
19.021.432,34
20.594.265,27
21.014.308,53
1.2 Capítulo VIII
1.3 Recursos procedentes del
impuesto turístico
2. APORTACIONS D’ALTRES
ENTITATS
3. INGRESSOS PROPIS
TOTAL 1.
el punto anterior.
Destaca el hecho de que se ha inA pesar de la difícil coyuntura
crementado significativamente la
económica del momento y el es-
inversión en acciones promocio-
Una vez cerrado el ejercicio, el pre-
cenario inicial de presupuestos
nales (45,6%) y que, en cambio, se
supuesto de gastos aplicado ha
prorrogados, estas cifras de eje-
han reducido también significati-
sido de 20.764.874,18 €, que supo-
cución del presupuesto ponen de
vamente (-8,8%) los costes de la
ne una ejecución del 100,8% res-
manifiesto el gran esfuerzo de la
estructura necesaria para llevarlas
pecto del presupuesto de gasto
Agencia para llevar a cabo su plan
a cabo.
2. TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE APLICAR
TOTAL 1.+ 2.
19.863.475,60
22,1 %
5.2 Presupuesto de gastos 2013
El presupuesto inicial de gastos 2013, su evolución a lo largo del ejercicio y su liquidación se presentan de forma
resumida en el siguiente cuadro:
Presupuesto
2012
(a)
(b.1)
Aplicado
Aprobado CD
03/05/2013
(b.2)
Final
% Variación
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Aplicado
Obligaciones
reconocidas EiF
Aplicado
2013/20/12
4.613.392,27
4.482.000,00
4.482.000,00
4.208.650,46
4.208.650,46
-8,8 %
10.703.805,48
11.136.178,72
15.057.350,27
15.588.223,72
15.803.987,49
45,6 %
2.1 Marketing
3.056.937,73
3.882.790,00
7.241.551,55
7.671.126,89
7.816.552,42
150,9 %
2.2 Promoción
3.122.958,77
2.715.689,75
2.972.349,75
2.976.167,67
2.976.167,67
-4,7 %
169.698,72
155.000,00
155.000,00
190.093,57
190.093,57
12,0 %
1.076.558,70
1.038.622,42
1.104.372,42
936.475,04
940.831,04
-13,0 %
562.816,41
237.950,00
437.950,00
787.113,07
853.095,31
39,9 %
2.567.065,74
2.849.669,55
2.889.669,55
2.912.345,80
2.912.345,80
13,5 %
147.769,41
256.457,00
256.457,00
114.901,68
114.901,68
-22,2 %
862.864,23
3.403.253,62
1.054.915,00
968.000,00
968.000,00
12,2 %
16.180.061,98
19.021.432,34
20.594.265,27
20.764.874,18
20.980.637,95
28,3 %
1. ESTRUCTURA
2. MARKETING, OPERACIONES,
COMUNICACIÓN, TIC, EMPRESAS, MERCADOS Y CCB
2.3 Comunicación, prensa y
relaciones públicas
2.4 Tecnologías de la información
2.5 Empresas
2.6 Mercados internacionales
2.7 CCB
3. ACCIONES DE APOYO A LA
INVERSIÓN, MEJORA
TOTAL 1. + 2. + 3
66
Presupuesto 2013
Agència Catalana de Turisme
67
5
2013 Annual
Report
Contents
.......................................................................................... 69
1. Areas of work in 2013 ..................................................................... 70
Introduction
1.1. Designing value .................................................................................................... 70
1.2. Communicating value .......................................................................................... 73
1.3 Selling value ............................................................................................................ 74
1.4. Support services for the sector .......................................................................... 76
1.5.Marketing organisation and management ...................................................... 78
2. Key figures and 2013 budget ....................................................... 80
Introduction
ing Plan reflects the way the CTB
• To boost the work being done
2013 was of crucial importance for
wishes to present and sell Cata-
by the network of tourism pro-
the Catalan Tourist Board (CTB), as
lonia to the world. The plan estab-
this was the first year that the fo-
lishes a new way of working and
• To improve the collaboration
cus and areas of work in the Action
a new approach to tourism pro-
and co-ordination between the
and Objectives Plan were estab-
motion, with new products, closer
public and private sectors
lished in accordance with the core
co-operation between the public
concepts of the 2013-2015 Catalan
and private sectors and innovative
The priority for 2013 was the in-
Tourism Marketing Plan, a docu-
and cost-effective formulae.
house preparation and structuring
ment that in turn derives directly
motion offices abroad
of the product by means of the fol-
from the approaches laid down in
This vision forms the basis of the
the 2012-2016 Catalan Strategic
actions detailed in this annual re-
Tourism Plan.
port for 2013:
lowing main approaches:
• Implementing the new organisational structure during the fi-
The vision of tourism expressed in
the Marketing Plan is: “To make the
Catalonia brand stronger and tourism more profitable”. The Market68
Agència Catalana de Turisme
• To ensure tourism loyalty and to
attract new tourists
• To prioritise online over offline
marketing initiatives
nal quarter
• Developing content for “Catalonia Experience”
• Determining
the
foundations
69
of the first product brand (wine
position, the Catalan Tourist Board
closely focused on demand and
The brand has grown thanks to
Within this area of work, the Catalo-
putting in order the entire range
tourism)
must remain an international flag-
the patterns of consumption of
certification being granted to in-
nia Wine Tourism Board was set up,
on offer aimed at Meeting Tour-
• Planning the 2014 campaigns
ship in the realm of tourism promo-
the tourist experience and on the
land areas, to the enlargement of
consisting of stakeholders involved
ism, conventions, incentives and
• Establishing the business model
tion and marketing
attraction of visitors all year round.
the age group at which this seal
in promoting and selling wine tour-
events, and in identifying meeting
of the new online marketing and
sales channel
• Improving the garnering of mar-
Consequently, six main categories
of specialisation is aimed and to
ism in Catalonia. The board’s main
venues and various activities de-
Xavier Espasa i Añoveros
based on six tourist experiences
the strengthening of the presence
objective is to work to improve
signed for the corporate sector
Director
have been established:
of the seal following the incorpo-
the competitiveness of wine tour-
around the whole of Catalonia.
ration of new types of companies
ism in every respect – including
The results of this achievement
offering activities for families.
quality,
ket intelligence
• Formulating the social networks
strategy and drawing up the Social Media Plan
• Making a considerable commercial effort to increase business in feeder markets
1.
Areas of work in
2013
1.1. Designing value
To achieve this, the new CTB structure has begun to take a more
efficient approach to marketing
destinations by identifying the key
themes to be tackled and is dealing with them by applying a strict
‘agenda for change’.
As a tourist destination, Catalonia
has a value that needs to be exploited by designing what it has
to offer with a client-driven focus,
by communicating that value to
well-segmented
target
groups,
selling that value through numer-
This area of work includes
all the activities aimed at
increasing value for travellers at their destination
and throughout the entire
duration of their trip. The
Catalan Tourist Board is
committed to using innovative methods to develop
a programme to retain clients.
nean Lifestyle on the Coast
2.Getaway Breaks
strategy,
are presented in the form of an
innovation, knowledge, signpost-
specialisation,
online catalogue available in three
In 2013, Family Holiday Company
ing, promotion and sales – while
languages – Catalan, English and
a
(FHC) certification was awarded
ensuring maximum co-operation
Spanish – which will be updated on
Small Country with a Rich Cul-
for the first time to marinas and
and shared responsibility between
an ongoing basis as new options
ture
water parks in Catalonia. As a re-
the public and the private sectors.
emerge. The catalogue currently
3.Itineraries
for
Discovering
4.Trips for Enjoying Nature, the
sult, they participate in and have
contains more than 150 activities
Mountains, Adventure Sports
forged closer connections with the
and over 170 venues around the
and the Natural Environment
FHD programme action plan.
Meetings
Getaway Breaks and Itineraries
6.Special-interest Tours
Trips for Enjoying Nature,
Mountains and the Natural
Mindful of the importance of this
Environment
sector, the CTB has continued to
for Discovering a Small Country
Considerable effort has been in-
country.
Adventure Sports, the
5.Opportunities for Hosting New
with a Great Culture
vested in various aspects to priori-
develop it and has formulated the
In the case of the Family Holidays
Ambassadors programme within
seal of specialisation, it should be
the overall Catalonia Advisors pro-
tise the product lines that are in-
In keeping with the Great Cultural
noted that the first FHD certifica-
ject. This new programme is aimed
cluded in each of these categories
Icons strategy, the names of great
tion of an inland area was awarded
at leading figures in academia, sci-
and which will evolve to become
Catalan artists, such as Dalí and
to Les Valls d’Àneu, encompassing
ence, medicine and economics in
brands, seals of specialisation and
Miró, have continued to be em-
four municipalities, Espot, Esterri
Catalonia, active members of as-
rankings.
ployed to pursue marketing initi-
d’Àneu, Guingueta d’Àneu and Alt
sociations, institutions and profes-
atives
d’Àneu, with 36 supporting com-
sional bodies at home and abroad
panies, as well as the Aigüestortes
capable of attracting congresses
associated
with
cultural
tourism.
Holidays to Enjoy the
ous channels, and developing new
commercial links.
1. Holidays to Enjoy the Mediterra-
i Estany de Sant Maurici National
and professional events to Cat-
Strategy 1. Innovation in the
Mediterranean Lifestyle on the
In the category of Getaway Breaks,
Park and the Espot Esquí ski re-
alonia. Its purpose is to reach out
realm of value design
Coast
work has been done on the posi-
sort. Efforts are ongoing to ac-
to ambassadors, identifying with
tioning of City Breaks in Catalonia,
credit other destinations such as
them
And lastly, this value has to be cap-
opportunities
for
gaining
italised on by excellent manage-
The aim is to make the range of
With regard to the Catalan coast,
as flights and high-speed train tra-
Muntanyes de Prades, Berga, Vall
new congresses for Catalonia,
ment of marketing campaigns,
tourist activities stand out and to
a new Family Holiday Destination
vel encourage this kind of trip. One
de Boí and Val d’Aran, as well as to
while offering them the support of
which must be based on know-
help consumers throughout the
(FHD),
has
of the actions undertaken in rela-
adapt
certification
the convention bureaux. The pro-
ledge and focused on the sector
duration of their trip. To do this, we
been added to those already in ex-
tion to this was the presentation in
to ski resorts, which have con-
gramme was designed and for-
with a view to supporting it, and
must create a system in which the
istence, bringing the total figures
Blanquerna of the cities in Catalo-
siderable attractions for families,
mulated in 2013 and is expected
which must aim towards improved
best experiences in Catalonia are
to 14 destinations and 430 compa-
nia on high-speed train lines.
who can enjoy activities associat-
to begin operations during 2014 in
co-operation between tourism-re-
highlighted and the product, seg-
nies in the programme.
lated bodies.
ment, brand, approved products
Castell-Platja
d’Aro,
Inland
FHD
ed with snow in winter and others
collaboration with every local or-
With regard to brands, analysis
related to nature during the rest of
ganisation and convention bureau.
the year.
and rankings can be developed,
To boost FHD publicity, illustrations
of the wine tourism product has
The CTB, therefore, organises its
thereby making the range of tour-
have been created featuring two
been conducted within the Itiner-
actions in terms of design, com-
ism on offer in Catalonia markedly
youngsters, Anna and Pol, to make
aries and Getaway Breaks catego-
munication, sales, support ser-
distinctive.
this brand aimed at children more
ry, leading to the devising of a new
Opportunities for Hosting New
Meetings
vices for the sector and market-
Special-interest Tours
attractive. These illustrations add
organisational, management and
ing structuring, the major areas of
The Marketing Plan features a
to the visual appeal of the market-
financing model. This study iden-
work that enable us to group to-
change in the structure of the tour-
ing and appear on various publicity
tified the strategic priorities of
With regard to Meeting Tourism,
the CTB’s work and is the focus
gether the various strategies and
ist opportunities that has made it
supports, among them merchan-
the wine tourism product and the
once the objectives set had been
of a dedicated Web portal, www.
tactics that make up our roadmap.
necessary to devise a new port-
dising, identification of the com-
courses of action to be pursued in
achieved, attention turned to the
turismeperatothom.com. One of
folio of Catalan Tourist Board pro-
panies that are part of the seal of
2014 in relation to promotion and
Catalonia Conventions, Incentives
the main innovations this year with
Catalonia is a leading tourist des-
duct categories, resulting in the
specialisation programme, adver-
sales and in accordance with the
and Events programme, in which
regard to the Accessible Catalo-
tination. To ensure it retains this
adoption of an approach more
tisements in the press, etc.
new Marketing Plan.
we succeeded for the first time in
nia product line was the inclusion
70
Agència Catalana de Turisme
Accessible tourism has established itself as a strategic area of
71
of two new destinations, Lloret de
tion, which is intended to serve as
which include stakeholders in both
To achieve this ambitious goal, vari-
and to stimulate a desire to visit
ners such as Vueling and Iberia in
Mar and El Montsec - Starlight. The
guidance for the CTB and other
the public and the private sectors.
ous approaches were used, such
Catalonia, achieved by means of
markets of interest to all parties
work done by the CTB in this re-
signatory bodies as they gradual-
This panel determined the areas of
as
extremely
multimedia
concerned. The Ambassadors on
spect has earned it recognition at
ly implement responsible tourism
work in the Senior Tourism product
companies, the holding of online
content adapted to suit consum-
Wheels campaign continued, as
an international level on a number
programmes in their areas. During
line in order to exploit the brand in
competitions, initiatives aimed at
ers’ tastes. This communication is
did a specific snowsports and in-
of occasions, among them,- the
the conference, the CTB support-
East European countries that have
the public at home and in the des-
to be carried out in tourists’ places
land campaign, with the Val d’Aran-
Intermedia-Globe
ed the first Catalan Responsible
been identified as priorities.
tination, etc. With regard to the
of origin and at their destination via
Terres de Lleida as the main focus,
competitions mounted on the vari-
mobile devices and a well-posi-
in order to support the areas affect-
tioned Web experience.
ed by the flooding that occurred in
Silver
award,
given for the video of the song that
Tourism awards.
accompanied the T’espero (I’m
acquiring
databases
from
attractive
With regard to the 100% Cycling
ous social networking sites in 2013,
Waiting for You) tourism promo-
With regard to the Sports Tourism
and Hiking product line, special at-
three were mounted on Facebook,
tional campaign, subtitled and in
Destinations (STD), the adapta-
tention was paid to the Belgian and
one on Twitter and one on Insta-
Work will also be done to raise and
Catalonia had a presence on the
sign language. At the World Travel
tion of the destinations to the new
German markets, with presenta-
gram, resulting in total participation
improve Catalonia’s presence on
Eurosport television channel and
Market in London, the organisers
model was completed in 2013.
tions at fairs and elsewhere, as well
of more than 5,000 people.
the main social networks and to
on leisure and travel portals and in
behind World Responsible Tourism
There are now 13 certified destin-
as press trips, which resulted in
manage public relations with in-
communities of travellers such as
Day awarded the CTB the WRTD
ations that hold the STD seal of
coverage in the leading media. No-
The introduction of a Satisfaction
fluential opinion leaders, thereby
Opodo and Tripadvisor.
award for the second consecutive
specialisation and 134 places that
table initiatives included the imple-
Barometer is now being mooted
contributing to the launch of viral
year, thereby endorsing Catalo-
offer accommodation that are part
mentation of a specific promotional
to measure the degree of satisfac-
campaigns that make a big impact.
With regard to mobile marketing
nia’s efforts to implement and pro-
of the programme. The STD Sales
plan for Catalan Mountain Bike Cen-
tion among tourists to Catalonia
Changes in product categories in-
apps for the www.catalunya.com
mote accessible tourism.
Manual identifies all the sports fa-
tres, and the Road Cycling Tourism
and to identify possible aspects of
volved adapting and revising the
website, one of the areas in which
cilities accredited as part of the
product line has been analysed with
the tourist experience that could
structures used on the www.cata-
work commenced was the cre-
Within Spain, the CTB was given
STD, as well as the places pro-
a view to formulating and structur-
be improved on, thereby enabling
lunya.com website and altering
ation of a solution map that will ac-
one of the ONCE Solidarity Prizes
viding accommodation that meet
ing it in Catalonia and to promoting
the necessary steps to be taken to
them to match the new categories
company the plan until 2016. The
for the Turisme per a tothom
sports tourism requirements.
and marketing it in Germany.
raise satisfaction levels.
in the Marketing Plan.
CTB also entered into talks with a
June. As part of these campaigns,
(Tourism for All) promotional pro-
view to finding a strategic partner
gramme, which has turned Cata-
With regard to Luxury Tourism,
Lastly, special mention must be
lonia into a leading destination for
work began on the catalogue of
made of the implementation of the
this type of tourism. Catalonia has
Premium experiences in Catalo-
Pirineus programme again this year,
more than 1,100 tourism attractions
nia, which will form the seed of this
with a dedicated action plan and
and activities suitable for people
product line.
targets.
with disabilities, reduced mobility
or special needs.
In the realm of Religious Tourism,
efforts continued to develop this
Strategy 2. Increasing
The CTB is a founder member of
product line by making the most of
customer retention
NECSTouR and participates ac-
the University Conference on Reli-
tively in this European network’s
gious Tourism, held at Montserrat,
This strategy is one of the main new
working
accessible
featuring presentations that com-
aspects in the Marketing Plan. The
tourism, one of the goals of which
plemented the work done in the
CTB will be working to increase the
is to raise awareness of and to
various markets.
levels of satisfaction among tourists
group
on
1.2. Communicating
value
This area of work is mainly
pursued online and involves
designing
and
carrying out actions that
communicate the value of
Catalonia as a tourist destination.
Online advertising and viral mar-
operator. In addition, Infotur con-
keting campaigns continued, with
tent has been syndicated with Ab-
a special emphasis on publicising
ertis in order to turn their guide to
experiences
develop-
Catalonia into a mobile app. The
ment of the Club Experience, the
goals of the Marketing Plan will be
platform that enables companies
adjusted in accordance with the
to make direct contact with end
possible development of mobile
consumers. In addition to the on-
apps in order to meet travellers’
line promotion, the platform was
needs.
promoted
and
through
the
initiatives
in
shopping centres in Barcelona and
To achieve this online focus, intensive
is now at the heart of the Catalo-
work was required to improve and
nia. Like. Share tourism promotion
expand the material for the various
campaign which, in the summer of
channels, for which Infotur served
to Catalonia and to achieve a rise in
Strategy 3. Shifting the bulk
2013, had a budget of 2.5 million
as a huge repository of multimedia
with accessible tourism that have
With regard to Senior Tourism,
the number of repeat visits. To this
of communication to online
euros, thanks to the first tranche
and multichannel content. New pho-
been implemented by its various
analysis of the priority markets
end, the CTB will be carrying out
media with a 360º market
of money raised by the tourist tax.
tographs were added to the image
member regions. The CTB’s work
was done to discover how the pro-
communication
segmentation strategy
Given the current financial climate
bank, among them shots related to
to promote accessible tourism
duct is received, how it is marketed
collaborating with the sector in or-
and the key role being played by
wine tourism, such as photos of win-
also includes its participation in
and sold and how it is advertised
der to influence the key moments
The aim of the Catalan Tourist
the Catalan tourist industry, it was
eries and other themes connected
the Accessible Tourism in Europe
by identifying the sales agents in-
that contribute to tourists’ satisfac-
Board is to mount a highly effective
regarded as essential to conduct
with the product.
conference,
the
volved in this segment. An agree-
tion during their trip.
and efficient communication cam-
a strong campaign to support the
European Commission, and its
ment was also signed by the three
paign that is clearly segmented
sale of tourism opportunities in
With regard to social networks, we
sponsorship of the Seventh Inter-
guilds operating on the Catalan
This will also call for an analysis of
and which promotes and positions
Catalonia.
can see that Catalonia Experience
national Conference on Respon-
coast and the CTB in order to con-
the customer relationship manage-
the Catalonia brand.
sible Tourism in Destinations, held
tinue establishing the basis of the
ment (CRM) databases for the vari-
in Barcelona in October. This con-
Senior Tourism project.
ous years. The target set is 3 million
contacts in the CRM database for
disseminate best practices to do
organised
by
ference provided an opportunity
campaigns
and
has established itself firmly as one
In addition to this campaign over
of the main tourism promotion
To attain this goal, priority is giv-
the summer, a number of other
channels in this area. It current-
en to marketing via online chan-
promotional and publicity cam-
ly has over 140,000 followers on
to lay the foundations of a com-
To this end, a Working Panel of Ex-
2015, which may include both real
nels used by the target audience
paigns were run throughout the
Facebook, 42,000 on Twitter and
mitment, the Barcelona Declara-
perts was set up, the members of
and potential tourists.
in order to raise brand awareness
year in collaboration with part-
9,000 on Instagram.
72
Agència Catalana de Turisme
73
A social media plan has been de-
per Catalunya television pro-
channels and to provide an outlet
ing the markets in South America
directly manage excursions and
cial visits aimed mainly at special-
veloped, resulting in the devising
gramme.
for high-added-value tourism op-
and India to evaluate them and to
combined trips, the latter in con-
ist agencies and at a number of
of a strategy and a roadmap to be
were broadcast during the sum-
portunities.
enable us to plan a strategy for
junction with the ACAV-UCAVE as-
corporations in markets in which
followed on social networks in the
mer season, detailing sugges-
the future. Market research stud-
sociation of travel agents. This new
there is a Tourism Promotion Cen-
various feeder markets for the period 2014-2015.
The Envie de la Catalogne blog is
now fully established in the French
market and has a total of 15,000
visitors a month, 27,184 followers
on Facebook, 1,153 on Twitter and
374 on Instagram.
With regard to the Facebook ac-
Forty-five
episodes
tions and activities for families.
The aim is to reach online sales
ies were carried out, contact was
tool is regarded as key for encour-
tre (TPC), and by creating new
• Monographic in Condé Nast
agents in priority feeder markets,
made with the principal stakehold-
aging the online creation, market-
alliances with strategic partners
Traveler magazine on the “Cat-
with a special emphasis on strate-
ers, associations of tour operators,
ing and sale of experiential tourist
in the main international markets
alonia Experience”.
gic product categories, and to es-
travel agencies in feeder markets,
packages in inland Catalonia and
(France, Germany, Great Britain
tablish collaborative partnerships
airlines, etc., and B2B commer-
also for presenting this range of
and the United States).
based on win-win relations and
cial meetings were organised be-
tourism opportunities to interna-
agreements that enable the CTB
tween Catalan companies and
tional markets.
Within Spain, in view of the fact
to exploit business opportunities.
companies in leading markets.
Online marketing and sales via the
that the Catalonia Congresses and
• Sponsorship of the Fotogramas
Short Film Awards.
• Sponsorship of the Cycling Tour
of Catalonia.
• Creation of a new general video
The databases of stakeholders
www.catalunya.com website were
Events Programme ended in 2012,
about Catalonia in Hebrew for
must be increased and commer-
Once the results of these initia-
also tested during the 2012-2013
commercial visits were made in
the Israeli market.
cial plans developed in accord-
tives had been assessed, it was
autumn-winter tourism campaign
2013 to associations in order to be-
ance with their importance.
deemed necessary to establish a
and using the Club Experience
gin selling this product. As a result,
proposals.
connections and the positioning of
count, a popularity rating drawn
• Collaboration with the ADAC
up by the We Like Travel company
(Cultural Action Athenaeum) on
One of the planned initiatives is to
permanent Catalan Tourist Board
has determined that the account
publishing a guide on rambling
create an online sales structure
presence in South America, based
and walking in Catalonia
is ranked ninth and that it has a
the Catalunya Convention Bureau
that will enable visitors to make
in the city of São Paulo, from 2014
Face-to-face marketing and sales
have been established through
• Publication of the commercial
bookings linked to the rest of the
onwards. The India market has
in the Catalan government’s tour-
strategic
catalogues of the Activity and
components in Catalonia’s online
been assigned to the Catalan
ist offices have grown considera-
and specialist and leading media
Nature,
Gastronomy,
system and which will be comple-
Tourist Board Office in Singapore.
bly following the addition of 45 new
in this market, such as the Iberian
In order to increase the content
Golf and Health and Wellness
mented by a network of physical
Israel has been added to the group
products for sale throughout Cat-
Chapter of the International Con-
about Catalonia that can be found
Product Clubs
points of sale for activities in key
of markets regarded as high prior-
alonia, with invoicing exceeding
gress and Convention Association
tourist resorts and attractions.
ity though not strategic. This had
€160,000.
(ICCA), the Iberian Business Travel
commitment percentage of 1.64%
among fans.
Culture,
on the Web, a multimarket blog trip
• Issue of a specific publication
was carried out. This trip had a sig-
on snowsports, the Exceptional
nificant impact, with 8 million Twitter
Catalonia brochure and the Golf
impressions. In addition, an Insta-
Map in both Catalan and French
gram trip was organised, which ten
• The re-issue and updating of
leading Instagrammers from around
the Meeting Planner Guide for
the world were invited to join. The
Meeting Tourism events and
450 photographs taken have gen-
for members of the CCB
erated almost a million ‘likes’, plus
more than 18,000 comments.
work of the nine congress destinations in Catalonia, and the specific
Social Media Plan for meetings in
Catalonia was drawn up.
Other actions
Association (IBTA), Forum Busi-
has undergone sustained growth
A non-exclusive service covering
in recent years amounting to a rise
VAT refunds for tourists from out-
markets
of the order of 25% between 2010
side the European Community has
The following marketing and sales
and 2013. It is calculated that al-
also been set up with companies
accords were reached in 2013:
In keeping with the Marketing Plan,
most a quarter of a million tourists
authorised by the Spanish govern-
efforts in relation to demand were
from Israel will have visited us this
ment Ministry of the Economy and
• Issuing of the first publication
targeted at strategically impor-
year, as a result of which the Israeli
Public Administrations. This new
on conventions, incentives and
tant mature markets – Germa-
market was assigned to the Cata-
service is intended to achieve two
• Accord with Odigeo
events in Catalonia.
ny, France, the rest of Spain, the
lan Tourist Board Office in Milan.
key goals: firstly, to improve tour-
• Accord with Tripadvisor
ists’ experience in our destination
• Accord with Virtuoso to use
United Kingdom and the Benelux
an e-marketing campaign was
around Spain, to promote the net-
associations
Prioritisation of feeder
With regard to Meeting Tourism,
conducted, aimed at associations
not initially been expected, but it
partners,
countries – and emerging markets,
1.3. Selling value
By selling value, the Catalan Tourist Board is working to raise the presence
of tourism opportunities
in Catalonia on the most
important booking channels for the target market.
Even though the priority is now on-
namely Russia.
ness Travel and Korazza.
• The acquisition and translation
of new content for Infotur
by facilitating the administrative
their technological, offline and
Commercialisation systems
paperwork required before leaving
online platforms and to partic-
and other actions
the country; and secondly, to ad-
ipate in their marketing plans
vance the refunded VAT to them in
in the US market. Virtuoso has
Nevertheless, given that the new
direction adopted in the annual
The CTA worked on the conceptu-
order to encourage further spend-
the world-leading network in the
Action and Objectives Plan clear-
alisation of the Catalonia Market-
ing in local tourism businesses and
luxury travel sector. Member-
ly addresses demand and hence
place, a B2C-format model for di-
establishments. It should be not-
ship of this network and asso-
means we must grasp the needs
verse technological solutions that
ed that spending in Catalonia by
ciation with the Virtuoso brand
and be capable of adapting our
will enable us from the first half of
tourists from outside the European
provide a unique opportunity
action to market opportunities, a
2014 onwards to market and sell
Community amounted to €5,500
to position Catalonia as a prime
number of distant markets have
a range of tourism products and
million.
been identified that were initially re-
services,
from
tourist destination.
• Online travel agencies. The Cat-
accommodation
line actions, the CTB also contin-
Strategy 4. Penetrating and
garded as being of selective prior-
to car hire, flights and train tickets,
During this, the third year of the
alan Tourist Board’s network of
ued to employ traditional supports
boosting online sales channels
ity but which have a high potential
admission tickets, excursions and
Catalunya
Bureau’s
offices worked to research and
such as:
(B2C / B2B)
for growth, such as Brazil and India.
package tours.
operations, the internationalisation
identify the main online agen-
of this programme and Meeting
cies in each market with a view
Convention
• The making and broadcasting
This strategy is intended to result in
In consequence, efforts were in-
In parallel to this, we have devel-
Tourism in Catalonia were clearly
to reaching collaboration ac-
of the Un dia perfecte en família
a strong presence on online sales
vested in analysing and approach-
oped a tool that can be used to
targeted by organising commer-
cords with them.
74
Agència Catalana de Turisme
75
In addition, support for marketing
Strategy 5. Increasing
opportunity to provide market in-
promotional actions intended to
tions for the spring-summer
ist events organised by third
and sales channels can be briefly
knowledge of the market
formation that will help members
help the Catalan tourism industry
and
periods
parties such as the Meeting &
to define their action strategies.
promote, market and sell its pro-
were presented in order to en-
Incentive Forums in Eastern
ducts. In total, 352 promotional in-
courage the Catalan public to
European countries and Rus-
summarised as:
To help to remedy one of the most
autumn-winter
• Online training courses in the
pressing needs in the sector and
One of the focuses for 2013 was
itiatives were mounted, including
embrace this kind of tourism.
sia, the Partance workshop in
markets of Asia (Japan), Austra-
thus make it possible to implement
internationalisation.
various
fairs, fam trips, press trips, work-
In the case of the autumn-win-
France, a workshop in Toron-
The
lia, India, Canada and the UK
good marketing, work began this
TPCs conducted market analysis
shops and presentations. One that
ter seasons, inland attractions
to, the Meetaxis workshop
• Commercial MICE visits in in-
year on the CTB information sys-
that has provided specific market
is particularly worthy of special
were combined with the range
in the Benelux countries and
ternational markets with a TPC
tem, a general market intelligence
intelligence of this MICE segment,
mention is Buy Catalonia: Nature,
of snowsports.
the Antor workshop in Mos-
(CCB)
strategy for use internally for learn-
helping us to set out the continuing
Inland and Mountain Tourism, or-
• Public initiative aimed at end
cow, all of which facilitated
• Commercial visits in the Spanish
ing about demand that can also
internationalisation of the CCB. In
ganised between 3 to 6 June, in
consumers mounted in con-
access to the members of
Catalonia
be employed in the field of corpo-
addition, the CCB played an active
which 78 tour operators from 19
junction with the Catalan In-
the CCB under the umbrella
Congresses and Conventions
rate communication, as it can be
part in the main specialist interna-
different markets and more than
stitute of Wine and Vineyards
(CCB)
shared with the industry.
tional associations, the ICCA, Euro-
150 Catalan companies partici-
(INCAVI) during the Thirty-third
>> Organisation of a special net-
market
concerning
• Adaptation and expansion of the
of the Catalonia brand.
pean Cities Marketing (ECM), Soci-
pated. During Buy Catalonia, tour
Wine and Cava Festival in Bar-
working initiative during the
Club Experience to encourage
This market intelligence system
ety for Incentive Travel Executives
operators also participated in the
celona. The CTB co-ordinated a
EIBTM, the Global Meetings
product marketing and sales
will have the ability to conduct
(SITE) and Meeting Professionals
Pirineus Workshop – which was
large space given over to pro-
and Events Expo, attended
• Co-marketing initiatives with on-
analysis from numerous perspec-
International (MPI). The CCB man-
integrated into the Buy format –
moting wine tourism, to which
by 86 buyers.
line travel agencies and tour op-
tives (product, market, motiva-
agement team is currently part of
and in one of the six fam trips that
various wine routes and spe-
>> The identification and signing
erators to promote Family Holi-
tions, brand tracking, satisfaction,
the Executive Committee of the
were run. The programmes aimed
cialist establishments contrib-
of annual strategic accords
day Destinations were devised:
destinations, level of compliance
Iberian Chapter of the ICCA.
at tour operators were focused
uted.
with companies specialising
>> Spanish
group,
on a combination of products and
• As part of the Hotels with Desig-
Lastly, mention should be ma-
activities and on the multifaceted
nation of Origin campaign run
Spain,
de of the fact that work proceed-
character of the regions visited.
by the Barcelona Guild of Ho-
the United Kingdom and the
market:
Bayard
with the plan, etc.); it will be able
Atrápalo,
Odigeo
to furnish detailed information in
real time; and it will facilitate decision-making.
ed on the First MICE Forum in Cat-
(eDreams) and Minube
>> French market: Odigeo (Opo-
tels and INCAVI, a programme
in MICE in priority markets:
France,
Germany,
United States.
alonia, aimed at the sector and at
Other actions to support the sec-
of outings to vineyards was
>> The organisation of commer-
The system will consist of a set of
meeting tourism professionals in
tor in addition to Buy Catalonia or-
promoted for the first time in a
cial presentations in Paris,
indicators that will be monitored
Catalonia. This forum will be held
ganised in 2013 were:
number of hotels in the city.
Lyon and Toulouse aimed at
• Co-marketing campaigns were
on a monthly basis (the data will
early in 2014 on 11 February.
also run to promote market-
be handled and supplied by the
ing and sales in markets where
Directorate-General for Tourism)
(IGTM) on the Costa Daurada.
• Participation in the City Fair
bookings are made a long time
and an archive of documentation
Strategy 6. Increasing support
Catalonia hosted the world’s
workshop organised by Euro-
>> Promotional and commercial
in advance:
containing market intelligence on
for the sector to improve
most important golfing event
pean Cities Marketing, an asso-
phone call campaign aimed
>> Multimarket: Tripadvisor and
supply and demand and on offline
marketing
this year and was itself the cen-
ciation that the CTB is a mem-
at meeting organisers in Ger-
do, eDreams and Go Voyages)
>> British and German markets:
Expedia
the Sehrs group
>> Scandinavian
and
and online environments.
tre of attention, observed by
French
The CTB’s goal in this area is to im-
markets: Odigeo (Travellink,
The work carried out in 2013 in re-
prove the quality and efficiency of
eDreams, Go Voyages and
lation to the information system
the marketing done by the tourism
Opodo)
focused on the following main as-
industry in Catalonia.
>> British market: TUI and Expe-
group
• Acquisition of a study on destination competitiveness
• Acquisition of reputation 2.0
analysis
1.4. Sector support
services
• Acquisition
of
market
intelli-
gence through Central Services
76
golf pros.
major
the French market, focusing
on Catalonia as a meeting
ber of
tourism destination.
many.
• During the consolidation phase
• Presentations to the Japanese
of the accessible tourism pro-
media and tourism profession-
ject, a presentation of the ac-
als as part of the Spain-Japan
to boost the snowsports and
cessible tourism programme
Dual Year.
nature sector in the winter
was given at the International
• Travelweek
To achieve this, work was done to
months. Three workshops were
Congress of Tourism for All held
World Travel Market Latin Amer-
produce a catalogue of services
organised in Valencia, Madrid
in Ávila.
ica and Sky & Golf fairs in São
in the sector intended to improve
and the Canary Islands, all of
• Sports tourism workshop fo-
marketing functions in the fields of
which were applauded and well
cusing on football, swimming,
• Support for the ACAV-UCAVE in
advice, technology, training and
attended. These events provid-
cycling and athletics held in the
preparing inland and mountain
commercial activities such as fairs,
ed an opportunity to present
Scandinavian countries market
tourism product packages.
fam trips, workshops, etc.
the range of snowsports as well
and the CTB offices abroad
The aim is to set up an effective system to help the
sector improve the marketing of its companies
and products.
tour operators, the media and
during
events linked to culture.
• Snow and Pirineus workshops
pects:
dia
>> German market: the Unister
• Presentations
• International Golf Travel Market
ism:
>> Workshops organised by the
As 2013 was a year of preparing for
of attractions in the Pyrenees
change, initiatives to support the
throughout the year.
the Fourth Technical Workshop for
sector were connected with types
members of the CCB and the Sec-
of actions that have been regu-
ond Annual Assembly of the CCB
were held. The workshop was an
and
Paulo (Brazil).
• Events related to meeting tour-
as the complementary range
With regard to Meeting Tourism,
workshop
Convention
itiatives mentioned, more details
Bu-
of which can be found in the ap-
• Initiatives aimed at the end con-
reau in France and Germa-
pendix, the CTB offices abroad
sumer in the Illa Diagonal and
ny and the Roadshow in the
also carried out numerous actions
larly pursued in the past. The CTB
Diagonal Mar shopping cen-
United Kingdom, as well as
aimed at supporting the Catalan
organised an impressive range of
tres, during which inland attrac-
a presence at other special-
industry to improve the overall
Agència Catalana de Turisme
Catalunya
In addition to all the traditional in-
77
marketing of the destination.
to evaluate the results of actions
nication and sales. In addition, the
Catalan tourism administration
partnership programme, creating
• The circle of influence was en-
Training, advice and
pursued but also to communicate
CTB works with other government
by drawing up over 110 press
a new sponsorship programme
larged while maintaining and
communication
them later to the professionals
departments to implement initia-
releases,
news
aimed at companies in the tour-
strengthening the close rela-
who have made them possible.
tives related to designing value.
reports and press conferenc-
ism industry and devising a new
tionship with a number of bod-
es. In addition, more than 90
framework of stable collaboration
ies: World Trade Organization
gramme of training for people
In compliance with this goal, the re-
Over the course of 2013, the Cat-
interviews were arranged with
with business associations, which
(WTO), European Network of
working in the tourism industry
sults of the various initiatives have
alan Tourist Board ran a number of
heads of tourism in the Directo-
cover a large part of the tourism
Accessible Tourism (ENAT), Eu-
who are members of the board’s
been notified in all cases to the
specific communication initiatives
rate-General for Tourism and the
industry and are distributed over
ropean Cities Marketing (ECM),
product clubs. The courses this
companies and bodies that took
as part of the launch of the Cata-
Catalan Tourist Board. Almost
much of Catalonia.
Network of European Regions
year covered digital issues and so-
part. In total, 629 communiqués
lan Strategic Tourism Plan and the
200 requests from some 80
cial media plans, AdWords, draft-
have been issued concerning ac-
Catalan Tourism Marketing Plan.
media outlets were dealt with.
With regard to the partnership pro-
tive Tourism (NECSTouR), Inter-
ing promotional texts and concise
tivities carried out over the course
In addition, some of the commu-
Furthermore, strategic collabo-
gramme:
national Social Tourism Organ-
and effective presentations.
of 2013.
nication actions have been refor-
ration accords were established
• Agreements were renewed with
isation (ISTO) and other bodies
mulated in order to work towards
with various media outlets, mak-
Vueling, La Roca Village, Circuit
in Spain and abroad such as
positioning the tourism industry as
ing it possible to offer a com-
de Catalunya and Iberia.
the State Agency for the Man-
a key sector in the country’s econ-
munication vehicle to Catalan
omy.
companies, brands and events,
Barcelona,
thereby giving them their own
Abertis Autopistas were moni-
the Tourism Unit of the Euro-
tored.
pean
The CTB has arranged a pro-
Support for the sector is also part
of the range of goods and services provided by the Catalan
Tourist Board, which offers advice,
1.5. The organisation
and management of
marketing
photographic
for a Sustainable and Competi-
• Accords still in force with FC
PortAventura
and
agement of Tourism Innovation
and
Technology
(SEGITTUR),
assistance, guidance, support and
To mark World Tourism Day, for
space in the media; to boost
monitoring as a means to encour-
example, the CTB designed and
the CTB’s corporate communi-
• Two new Partner agreements
purpose of this was to work on
organised a major professional
cation; and to contribute to the
were finalised with Grup Damm
issues such as responsible tour-
conference that was attended by
consolidation of the positioning
and
yielding
ism, sustainable tourism and
more than 800 people working in
of both the Catalonia brand and
a financial return in excess of
new technologies applied to
the Catalan tourism industry. The
the CTB itself. As a result of these
€300,000. The accord with Qa-
tourism. Accordingly, the CTB
conference included a profession-
accords, the CTB has contribut-
tar Airways is due to run until
participated actively in industry
al session at the Gran Teatre del
ed on 50 occasions to radio pro-
March 2014
events, such as launches du-
age tourism activity in Catalonia.
The Interclubs workshop is one
of the tools that promote tourism
growth and has now become one
of the main annual CTB events.
In order to boost support for the
sector, and given that one of
the CTB’s goals is to evaluate the
efficiency and effectiveness of actions carried out over the course
This area of work encompasses all those marketing
initiatives that support the
design,
communication
and distribution of value
and which raise efficiency
by optimising the co-ordination and the participation of the Catalan tourism
industry.
Liceu opera house and a cocktail
grammes and the written press.
party and dinner at the Teatre Na-
• The introduction of a new visual
cional de Catalunya during which
the new Turisme de Catalunya
Awards were presented.
year to assess the cost-effective-
Airways,
etc.
The
ring the European Tourism Day
With regard to the sponsorship
and the Euromeeting, both of
identity, thereby ensuring con-
programme:
which were held in Brussels.
sistency in communication as-
• Two Main Sponsor accords with
Special mention must also be
a financial return of €41,000 were
made of the stimulation of the
reached with Torres and Sixt Rent
European innovation projects
a Car.
that make it easier to secure pro-
sociated with this identity.
• Increased direct communica-
of the year, efforts continued this
Qatar
Commission,
tion with the sector through four
issues of the CTB’s e-news-
• Event Sponsors were secured for
gramme resources though par-
increasing co-operation with
letter; a monthly report on the
two events, with a financial return
ticipation in the CALYPSO plat-
the industry and other bodies
The main goals were to:
work of the Directorate-General
amounting to more than €35,000.
form for the online marketing and
for Tourism and the CTB; some
>> Buy Catalunya: Món Sant Ben-
sale of social tourism products.
ed, however, that these figures are
This strategy is intended to ensure
• Formulate a coherent message
40 e-circulars sent to more than
et, Avant Grup and Cerdanya
provisional, as there are a signifi-
that Catalan tourism marketing
related to the CTB and the DGT.
15,000 recipients, which gener-
cant number of results still to be
initiatives are in keeping with the
This message was successfully
ated 215,000 messages; almost
>> World Tourism Day: Cobega
published in the case of press trips.
expected outcomes, to improve
conveyed to CTB stakeholders,
1,100 communiqués concerning
(Coca Cola), Codorníu, Torres,
their efficiency and to increase re-
the tourism industry and society
the reports detailing the various
La Roca Village, Grup Damm,
This was based mainly on trade
as a whole.
ness and impact of both offline and
Strategy 7. Significantly
online initiatives. In total, around a
hundred
promotional
activities
Communication
were evaluated. It should be not-
Resort.
Raising the brand profile
Other types of actions were also
sources with a view to making a
actions carried out by the CTB;
Gran Teatre del Liceu, Teatre
and institutional missions but also
evaluated
among
greater impact on the target au-
• Give the actions of the CTB and
the maintenance and updating
Nacional de Catalunya and Es-
on a number of other activities:
them presentations, professional
dience. The Catalan Tourist Board
the DGT significant substance
of the www.act.cat website; and
cola Superior d’Hostaleria de
• Seventh
workshops and networking ses-
works, therefore, to reach accords
while adding to the value of the
the drafting of the CTB Activities
Barcelona.
sions for companies and bodies
with strategic partners in tourism
information issued by the CTB
Report.
that are members of the CTB pro-
in Catalonia and with leading com-
Communications Office. The fi-
grammes.
panies; to optimise the model of
nancial return amounted to €2.5
co-ordination between the CTB
million and the financial impact
during
2013,
• Two agreements were finalised
with associations, classified as
Collaborators, with a financial re-
Co-operation with companies
turn of €27,000:
>> Costa Brava Hotels de Luxe.
International
Confer-
ence on Responsible Tourism
• TheTurisTIC Forum, held during
Mobile World Capital
• Sponsorship of the EIBTM Welcome Party
• Catalan trade and institutional
Transparency and communication
and the Directorate-General for
generated exceeded €42 million.
with the sector are matters of key
Tourism (DGT) and regional bodies
• Forge a close relationship with
The CTB worked within a new
>> Petits Grans Hotels de Cata-
concern to the CTB. As a result,
involved in developing the range
the media in order to enhan-
framework of co-operation with
lunya and Costa Brava Verd
These missions are a way to
it is regarded as crucial not only
of tourism opportunities, commu-
ce the image of the CTB and
companies, amending the existing
Hotels.
position the Catalonia brand
78
Agència Catalana de Turisme
missions:
79
in markets with the help of a
Anato, the Colombian asso-
in New Delhi and Mumbai.
to tourism in Catalonia and to fa-
2. The Catalan Tourist Board may
Catalonia. The purpose of this
delegation of government re-
ciation of travel and tourism
The ten tourism companies
cilitate collaboration between the
sign
agreements
tax is to add to the Tourism Pro-
presentatives and groups from
agencies,
607
that took part held talks with
public and the private sectors, de-
with public bodies pertaining to
motion Fund, regulated by chap-
various sectors. The sum of all
members.
also
more than 150 tour opera-
centralisation of management and,
other administrations directly or in-
ter III of this law, for the purpose
the actions in these missions
participated in the profes-
tors and travel agencies that
in short, the maximum cost-effec-
directly in its own spheres of action
of financing the actions referred
has a considerable impact and
sional tourism fair organised
organise
abroad.
tiveness and rationalisation of the
in accordance with the terms and
to in article 116.
also helps companies to identify
by Anato in the city of Me-
Meetings were also held with
resources allocated to tourism
conditions established by regula-
business opportunities. They are
dellín, where businessmen
30 press representatives and
promotion.
tions applicable to the Government
Art. 101. Effect. The revenue rais-
organised in collaboration with
and women held meetings
Bollywood producers. Oth-
of Catalonia. Moreover, it may sign
ed by the tax on stays in tourist
ACCIÓ, the Agency of Compet-
with tour operators. Fifteen
er meetings were held at the
Article 3 of Law 15/2007 sets out
agreements with private bodies
establishments will have an ef-
itiveness for Companies, run by
companies from the Catalan
same time with Air India and
the overall objective and the spe-
that may have a specific interest
fect on the resources allocated
the Catalan Ministry of Business
tourism industry took part in
Jet Airways.
cific aims of the CTB. With regard
in the undertaking of specific pro-
to the Tourism Promotion Fund to
and Labour, and the Secretariat
the mission and were able to
to the overall objective, it states:
motion actions provided that these
fulfil such purposes as may be
for Foreign Affairs when the mis-
hold talks with more than 60
are consistent with its action pro-
determined.
sion is led by the President of the
operators.
Government of Catalonia, and
also held at the same time
are joined by companies in the
tourism industry.
which
has
Catalonia
Meetings
were
with Anato and Avianca.
>> Israel: led by the President of
the Government of Catalonia,
holidays
2.
1. The objective of the Catalan
Key figures and
2013 budget
In 2013, the Catalan Tourist Board
Artur Mas, and the Secre-
participated in four trade missions
tary for Business and Com-
1. Legal framework,
with firms in the Catalan tourism in-
petitiveness,
objectives, financial resources
dustry:
Torres,
gramme.
Art. 115. Creation of the Tourism
Tourist Board is to promote Catalo-
Promotion Fund
nia as a leading international tourist
3. The financial resources of the
destination in accordance with its
Catalan Tourist Board are ring-
diversity, its quality and the social
fenced in that they are to be used
and economic returns it is capable
to achieve its objectives.
created as a mechanism in-
of generating.
Financial participation by institu-
tended to finance tourism poli-
tions outside the Government of
cies to improve the competitiveness of Catalonia as a tourism
1. The Tourism Promotion Fund is
the main event of this mis-
and assets of the Catalan
The financial resources available to
Catalonia,
>> Brazil: led by the President of
sion was a working meeting
Tourist Board
the CTB are as provided under Arti-
tions, etc. is regulated in Articles 9
the Government of Catalonia,
with all the representatives
cle 13 of Law 15/2007:
and 10 of the statutes.
Artur Mas, and the Catalan
of the local promotion bo-
The Catalan Tourist Board (CTB)
Minister for Business and La-
dies of the boards of Barcelo-
was set up in accordance with Law
bour, Felip Puig, this mission
na, Costa Brava and Terres de
15/2007, enacted on 5 December
generated meetings with the
Lleida, as well as representa-
2007 and published in issue 5030
nia’s budgets.
LATAM airline, the Brazilian
tives from the Jewish Quarter
of the Official Gazette of the Gov-
b) Members’ contributions.
The tax on stays in tourist estab-
Airline Association (ABEAR)
in Girona and Aeroports de
ernment
(DOGC),
c) The revenue from fees charged
lishments came into force in No-
and with the two main as-
Catalunya, who met 20 tour
dated 17.12.2007. As laid down in
for directly provided services,
vember 2012. The revenue raised
sociations of tour operators
operators,
representatives
article 1 of this law, the CTB is a
which are deemed to be private
by this tax entailed a change in the
and
and travel agencies in Brazil,
from El-Al airline, which con-
public legal entity of the Govern-
prices.
model of the CTB’s financing, such
nomic affairs and tourism are
Braztoa and ABAV. As a result
tributed to the organisation
ment of Catalonia whose actions
d) The sums obtained from the dis-
that most of the resources cur-
charged
of these meetings, an agree-
of the event, and representa-
are subject to private law; it has
posal of fixed assets and the
rently available to the CTB come
the fund in accordance with the
ment was reached with Braz-
tives of the Israeli government.
a legal personality in its own right
yield from the properties and
from the collection of this tax.
terms and conditions laid down
toa whereby Barcelona will
This mission served to lay the
and the full legal capacity to act;
securities that constitute its as-
host its 2014 Strategic Meet-
foundations for collaboration
and it has its own assets to fulfil its
ing, which will be attended by
with
objectives.
the most important tour oper-
and airlines, which have since
ators in the association.
included Catalonia in their
Once the CTB had been constitut-
schedules.
>> Colombia: this is an emerg-
80
Pere
co-operation
Israeli
tour
operators
of
Catalonia
companies,
associa-
destination.
2. The fund shall be allocated the
Article 15 of Law 15/2007 and article
revenue raised from the tax on
a) The corresponding allocations
19 of the statutes deal with assets
stays in tourist establishments.
from the Government of Catalo-
of the CTB.
This allocation of revenue remains affected by spending
out in article 116.
3. The departments with powers
responsibilities
with
in
eco-
administering
by law and must ensure that the
sets.
sector concerned is informed in
e) Subsidies, donations and any
other
directly related to the goals set
voluntary
1.1 Tourist tax
advance.
contributions
received from public or private
This tax was created by Law 5/2012,
Art. 116. Use of the resources in
the Tourism Promotion Fund.
ed, it began its operations on 1 Jan-
bodies or private individuals.
of 20 March 2012, on fiscal, finan-
ing feeder market with a high
>> India: this country is current-
uary 2010 when Decree 192/2009,
f) Monies received via credit fa-
cial and administrative measures
potential for growth. Led by
ly one of the most important
of 9 December 2009, approving
cilities, loans or other financial
and the creation of the tax on stays
the Catalan Minister for Busi-
emerging
feeder
the Statutes of the Catalan Tour-
transactions that it may con-
in
pub-
Promotion Fund are to be used
ness and Labour, Felip Puig,
markets in the world. Led by
ist Board, published in issue 5524
tract and which are set out in
lished in issue 6094 of the DOGC,
for projects or initiatives that
this mission, with 50 partic-
the President of the Govern-
of the DOGC, dated 11 December,
the Government of Catalonia’s
dated 23.3.2013. The following
seek to achieve one or more of
ipating companies from the
ment of Catalonia and Minis-
came into force.
Budget Law.
articles are of particular interest:
tourism, fashion and Smart
ter Felip Puig, the focus of this
Cities sectors, focused on
mission, involving some 40
As mentioned in the preamble of
with the nature and purpose of
Art. 98. Creation and objective.
b) To boost sustainable, responsi-
B2B meetings in Bogota dur-
companies from the tourism,
Law 15/2007, the creation of the
the CTB.
The tax on stays in tourist esta-
ble, quality tourism and to pro-
ing the Tourism Showcase
car and biopharmaceutical
CTB was intended to provide a
blishments is created as a tax
tect, preserve, reclaim and im-
organised in conjunction with
industries, was B2B meetings
quantitative and qualitative boost
payable to the Government of
prove tourist resources.
tourism
tourist
establishments,
g) Any other income compatible
Agència Catalana de Turisme
h) Any other income as may be authorised.
1. The resources in the Tourism
the following goals:
a) To promote tourism in Catalonia.
81
c) To encourage, create and improve tourist products.
d) To develop infrastructure related
to tourism.
• The Vice-Presidential Depart-
process that replaces the former
2012, on the retention of budget-
raised by the tourist tax, the actual
structure used by the CTB, which
control process to which its opera-
ary credits, resulting in a 48.06%
budget was higher than in the pre-
better meets its information needs
• Management
tions were subject. The audit must
reduction in transfers from the
vious financial year.
for
The composition and functions of
be carried out by the General Audit
Government of Catalonia under
ment
decision-making
purposes.
The management budget struc-
the governing bodies are detailed
Office of the Government of Cata-
chapters IV and VIII. Unlike in previ-
The
made
ture submitted for approval by the
2. Without prejudice to section 1,
in articles 5 to 11 of Law 15/2007
lonia itself or under its direction.
ous years, the tax on stays in tour-
by the Government of Catalo-
direct
contributions
Board of Directors corresponds
30% of fund revenue shall be
and articles 6 to 15 of the CTB’s
ist establishments, which came
nia and the revenue generated
to the CTB’s Action and Objec-
allocated to local authorities in
statutes.
into force in November 2012, and
by the tourist tax are channelled
tives Plan. It should be noted that
the consequent raising of revenue
as transfers from the DGT with-
the public budget, unlike the man-
by this tax resulted in a change in
in the budget of the Catalan Min-
agement budget, does not include
the CTB’s financing model. From
istry
‘transfers
2013 onwards, most of the CTB’s
These resources are transferred
from previous financial years’ (car-
resources come from the collec-
to the CTB through chapter IV,
ryforwards), as these are consid-
tion of this tax.
current
chap-
ered to have been settled in the
ter VIII, variation in financial assets.
corresponding financial year. In ac-
3. Accounting and
financial control
4. Action programme,
contract programme
and Action and
Objectives Plan
laid down by law. The city of
The Catalan Tourist Board keeps
According to articles 6.6 b) and
Barcelona shall have a share
its books in accordance with the
c) of Law 15/2007 and articles 7.8
amounting to 30% of the es-
General Accounting Plan approved
b), e) and f) of the statutes, the
Budgetary adjustments by the
tablished fund and 50% of the
by Royal Decree 1514/2007, of 16
Board of Directors is responsible
Government of Catalonia resulted
The structure of the Government
of the Law 15/2007 and articles 7.8
sum that results from the im-
November 2007, Government of
for approving the CTB’s action
in variations between the CTB’s in-
of Catalonia’s budget (classified or-
c) and j) of the CTB’s statutes, the
plementation of the increased
Catalonia regulations (the Budget,
programme, contract programme
itial budget and its final budget and
ganically by programmes and fin-
Board of Directors is responsible
rate applicable to establish-
Finance
Enterprise
and Action and Objectives Plan.
an increase in the level of activity
ancially) is different from and addi-
for approving the budget, settling
ments in the city of Barcelona
laws) and directives received from
The Catalan Tourist Board financ-
at year end. Thanks to the revenue
tional to the management budget
the budget and producing the an-
over and above that applied to
the General Audit Office of the
ing charged to the Government of
establishments elsewhere in
Government of Catalonia’s Minis-
Catalonia’s budget is structured
5.1 2013 income budget
the territory of Catalonia.
try of Economy and Knowledge.
through the corresponding con-
The following table shows the initial income budget for 2013, its evolution over the course of the financial year and
tract programme, as stipulated in
actual income at year end:
accordance with the revenue
corresponding to the establishments and amenities referred
to in article 103.3, as stipulated in the terms and conditions
and
Public
3. The percentage of the fund administered by local authorities
Transfers received from the Gov-
article 16 of Law 15/2007 and arti-
shall be used to finance specif-
ernment of Catalonia have an im-
cle 20 of its statutes. This contract
ic initiatives in the area of tour-
pact on the profit and loss state-
is valid for four years.
ism promotion.
ment and hence mention must be
4. The allocation referred to in sec-
made of the way they are treated
tion 3 and the distribution of
in the presentation of the annual
the other resources in the fund
accounts.
shall be made in accordance
Business
transfers,
and
Labour.
and
pending
application
cordance with articles 6.6 d) and e)
nual financial statements.
Budget 2013
Budget 2012
5. The CTB’s budget
In 2007, due to the broadening of
of
% variance
(a)
(b.1)
(b.2)
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Actual
Approved BoD
03/05/2013
Final
Actual
Recognised
rights (E&F)
Actual
2013/20/12
1. GOVERNMENT OF CATALONIA
TRANSFERS, CONTRIBUTIONS AND OWN INCOME
with the deadlines, terms and
Thus, in accordance with the appli-
the institutional scope of public
conditions established by law.
cable regulations (the Budget, Fi-
sector bodies, the budget of the
1. GOVERNMENT OF
CATALONIA TRANSFERS
11,936,426.21
16,196,432.34
17,770,432.34
17,770,432.34
17,770,432.34
48.9 %
nance and Public Enterprise laws),
then Turisme de Catalunya Con-
1.1 Chapter IV
10,936,426.21
7,196,432.34
7,220,432.34
7,220,432.34
7,220,432.34
-34.0 %
The rules governing the Tourism
and the guidelines set by the Min-
sortium was published for the first
Promotion Fund were approved in
istry of Economy and Knowledge,
time separately from the budgets
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.0 %
Decree 161/2013 of 30 April 2013.
current transfers are treated as
of the Government of Catalonia.
operating subsidies to the extent
The aim of this extension of the
9,000,000.00
10,550,000.00
10,550,000.00
10,550,000.00
necessary to balance the profit
institutional scope of the public
and loss statement, excepting pro-
sector was and is, firstly, to adapt
489,658.33
525,000.00
473,000.00
476,312.83
476,312.83
-2.7 %
1,515,454.13
1,200,000.00
1,200,000.00
1,616,730.43
1,616,730.43
6.7 %
13,941,538.67
17,921,432.34
19,443,432.34
19,863,475,60
19,863,475.60
42.5 %
1. GENERIC TRANSFERS
PENDING APPLICATION
3,262,456.96
1,100,000.00
1,150,832.93
1,150,832.93
-64.7 %
TOTAL 2.
3,262,456.96
1,100,000.00
1,150,832.93
1,150,832.93
-64.7 %
17,203,995.63
19,021,432.34
20,594,265.27
21,014,308.53
2. Governing bodies
visions and inventory variations. As
to the requirements of the stand-
The Catalan Tourist Board is gov-
these expenses are not treated as
ards of the European System of
erned by the following bodies:
subsidisable, a negative result for
Accounts (ESA 95) and, secondly,
this amount is reported in the profit
to increase transparency and pro-
and loss statement.
vide a more complete view of the
• The Board of Directors (the
CTB’s decision-making, management and control body)
whole of the Government of CataIn accordance with article 14.3 of
lonia’s public sector.
• The General Consultation Coun-
the Catalan Tourist Board Law, the
cil (the body that handles partici-
purpose of the financial control of
2013 began with the extension of
pation, consultation, debate and
the CTB is to verify its financial and
the budgets for the 2012 financial
suggestions)
economic management, which is
year and the implementation of
to be done by means of an auditing
Decree 170/2012, of 27 December
• The Presidential Department
82
Agència Catalana de Turisme
1.2 Chapter VIII
1.3 R
evenue from tourist tax
2.CONTRIBUTIONS FROM
OTHER ORGANISATIONS
3. OWN INCOME
TOTAL 1.
2. TRANSFERS PENDING
APPLICATION
TOTAL 1.+ 2.
19,863,475.60
22.1 %
83
5.2 2013 expenditure budget
The following table shows the initial expenditure budget for 2013, its evolution over the course of the financial year
and actual expenditure at year end:
Budget 2012
Budget 2013
(a)
(b.1)
Actual
Approved BoD
03/05/2013
(b.2)
Final
% Variación
(b.3)
(b.4)
( (b.3 - a) / a)
Actual
Recognised
obligations (E&F)
Actual
2013/20/12
4,613,392.27
4,482,000.00
4,482,000.00
4,208,650.46
4,208,650.46
-8.8 %
10,703,805.48
11,136,178.72
15,057,350.27
15,588,223.72
15,803,987.49
45.6 %
2.1 Marketing
3,056,937.73
3,882,790.00
7,241,551.55
7,671,126.89
7,816,552.42
150.9 %
2.2 Promotion
3,122,958.77
2,715,689.75
2,972,349.75
2,976,167.67
2,976,167.67
-4.7 %
169,698.72
155,000.00
155,000.00
190,093.57
190,093.57
12.0 %
1,076,558.70
1,038,622.42
1,104,372.42
936,475.04
940,831.04
-13.0 %
562,816.41
237,950.00
437,950.00
787,113.07
853,095.31
39.9 %
2,567,065.74
2,849,669.55
2,889,669.55
2,912,345.80
2,912,345.80
13.5 %
147,769.41
256,457.00
256,457.00
114,901.68
114,901.68
-22.2 %
862,864.23
3,403,253.62
1,054,915.00
968,000.00
968,000.00
12.2 %
16,180,061.98
19,021,432.34
20,594,265.27
20,764,874.18
20,980,637.95
28.3 %
1. STRUCTURE
2. MARKETING, OPERATIONS,
COMMUNICATION, ICT, COMPANIES, MARKETS AND CCB
2.3 Communication, press and
public relations
2.4 Information technology
2.5 Companies
2.6 International markets
2.7 CCB
3. INITIATIVES TO SUPPORT INVESTMENT AND IMPROVEMENT
TOTAL 1. + 2. + 3
The evolution of the expenditure
of the actual income budget of
It is notable that there was a con-
budget and its approval by the
€21,014,308.53.
siderable increase in investment
CTB’s Board of Directors is as described in the previous point.
in promotional activities (45.6%)
These operating figures highlight
while there was at the same time
the efforts made by the CTB to im-
a significant fall (-8.8%) in the costs
At year end, actual expenditure
plement its action plan and meet
of the structure required to carry
amounted to €20,764,874.18, rep-
its targets, despite the difficult
them out.
resenting 100.8% of the final ex-
economic climate and the initial
penditure
scenario of the extended budgets.
84
budget
and
98.81%
Agència Catalana de Turisme
85
www.catalunya.com
86
Agència Catalana de Turisme