Adjudicació número CG-02/14. Subministrament de gasos en les

Num. 7393 / 31.10.2014
Fundació Centre d’Estudis Ambientals
de la Mediterrània
Adjudicació número CG-02/14. Subministrament de gasos
en les instal·lacions de la Fundació CEAM. [2014/9833]
1. Entitat adjudicadora
Fundació CEAM. Expedient: CG-02/14.
2. Objecte del contracte
a) Descripció: subministrament de gasos en les instal·lacions de la
Fundació CEAM.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
d) Criteri d’adjudicació: 80 punts al preu i 20 punts a les millores.
25948
Fundación Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo
Adjudicación número CG-02/14. Suministro de gases en
las instalaciones de la Fundación CEAM. [2014/9833]
1. Entidad adjudicadora
Fundación CEAM. Expediente: CG-02/14.
2. Objeto del contrato
a) Descripción: suministro de gases en las instalaciones de la Fundación CEAM.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
d) Criterio de adjudicación: 80 puntos al precio y 20 puntos a las
mejoras.
4. Pressupost base de licitació
Import total (IVA no inclòs): 56.000 €.
Oxigen de puresa 99,95 %: 2,66 €.
Oxigen de puresa 99,999 %: 13,28 €.
Nitrogen líquid en contenidors amb pressió de treball entre 3 i 5
bars: 2,00 €.
Nitrogen de puresa 99,999 %: 5,63 €.
Aire comprimit: 3,15 €.
Aire d’alta puresa per a cromatografia: 3,71 €.
Argó de puresa 99,999 %: 3,85 €.
Hidrogen de puresa 99,999 %: 7,19 €.
Gas PR: 9,80 €.
Heli de puresa 99,999 %: 16,00 €.
Heli globus: 6,31 €.
Gel sec de 3 mm en 10 kg: 5,15 €.
Mescla 2 components gas reactiu: 282,79 €
Mescla 3 components gas reactiu: 354,58 €
Mescla 4 components gas reactiu: 428,12 €
Mescla 5 components gas reactiu: 478,02 €
Mescla 2 components gasos no reactius: 177,73 €.
Mescla 3 components gasos no reactius: 252,14 €.
Mescla 4 components gasos no reactius: 328,31 €.
Mescla 5 components gasos no reactius: 403,61 €.
Contracte anual/botella i any: 52,50 €.
Lloguer diari de botelles/botella i dia: 0,30 €.
Servici distribució/botella: 3,32 €.
ADR/botella: 1,47 €.
Servici distribució nitrogen líquid: 33,20 €.
Certificat anàlisi segons ISO 6141: 71,40 €.
Certificat anàlisi segons ISO 17025: 138,60 €.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total (IVA no incluido): 56.000 €.
Oxígeno de pureza 99,95 %: 2,66 €.
Oxígeno de pureza 99,999 %: 13,28 €.
Nitrógeno líquido en contenedores con presión de trabajo entre 3 y
5 bares: 2,00 €.
Nitrógeno de pureza 99,999 %: 5,63 €.
Aire comprimido: 3,15 €.
Aire de alta pureza para cromatografía: 3,71 €.
Argón de pureza 99,999 %: 3,85 €.
Hidrógeno de pureza 99,999 %: 7,19 €.
Gas PR: 9,80 €.
Helio de pureza 99,999 %: 16,00 €.
Helio globo: 6,31 €.
Hielo seco de 3 mm en 10 kg: 5,15 €.
Mezcla 2 componentes gas reactivo: 282,79 €.
Mezcla 3 componentes gas reactivo: 354,58 €.
Mezcla 4 componentes gas reactivo: 428,12 €.
Mezcla 5 componentes gas reactivo: 478,02 €.
Mezcla 2 componentes gases no reactivos: 177,73 €.
Mezcla 3 componentes gases no reactivos: 252,14 €.
Mezcla 4 componentes gases no reactivos: 328,31 €.
Mezcla 5 componentes gases no reactivos: 403,61 €.
Contrato anual/botella y año: 52,50 €.
Alquiler diario de botellas/botella y día: 0,30 €.
Servicio distribución/botella: 3,32 €.
ADR/botella: 1,47 €.
Servicio distribución nitrógeno líquido: 33,20 €.
Certificado análisis según ISO 6141: 71,40 €.
Certificado análisis según ISO 17025: 138,60 €.
5. Adjudicació
a) Data: 23.10.2014.
b) Contractista: Abelló Linde, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació:
Import total (IVA no inclòs): 56.000 €.
Oxigen de puresa 99,95 %: 2,39 €.
Oxigen de puresa 99,999 %: 4,20 €.
Nitrogen líquid en contenidors amb pressió de treball entre 3 i 5
bars: 0,84 €.
Nitrogen de puresa 99,999 %: 4,73 €.
Aire comprimit: 2,63 €.
Aire d’alta puresa per a cromatografia: 3,34 €.
Argó de puresa 99,999 %: 3,48 €.
Hidrogen de puresa 99,999 %: 5,99 €.
Gas PR: 4,81 €.
Heli de puresa 99,999 %: 12,60 €.
Heli globus: 5,69 €.
Gel sec de 3 mm en 10 kg: 1,26 €.
Mescla 2 components gas reactiu: 61,00 €.
5. Adjudicación
a) Fecha: 23.10.2014.
b) Contratista: Abelló Linde, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación:
Importe total: (IVA no incluido): 56.000 €.
Oxígeno de pureza 99,95 %: 2,39 €.
Oxígeno de pureza 99,999 %: 4,20 €.
Nitrógeno líquido en contenedores con presión de trabajo entre 3 y
5 bares: 0,84 €.
Nitrógeno de pureza 99,999 %: 4,73 €.
Aire comprimido: 2,63 €.
Aire de alta pureza para cromatografía: 3,34 €.
Argón de pureza 99,999 %: 3,48 €.
Hidrógeno de pureza 99,999 %: 5,99 €.
Gas PR: 4,81 €.
Helio de pureza 99,999 %: 12,60 €.
Helio globo: 5,69 €.
Hielo seco de 3 mm en 10 kg: 1,26 €.
Mezcla 2 componentes gas reactivo: 61,00 €.
Num. 7393 / 31.10.2014
Mescla 3 components gas reactiu: 72,00 €.
Mescla 4 components gas reactiu: 80,00 €.
Mescla 5 components gas reactiu: 80,00 €.
Mescla 2 components gasos no reactius: 61,00 €.
Mescla 3 components gasos no reactius: 72,00 €.
Mescla 4 components gasos no reactius: 80,00 €.
Mescla 5 components gasos no reactius: 80,00 €.
Contracte anual/botella i any: 6,00 €.
Lloguer diari de botelles/botella i dia: 0,05 €.
Servici distribució/botella: 3,10 €.
ADR/botella: 1,20 €.
Servici distribució nitrogen líquid: 31,50 €.
Certificat anàlisi segons ISO 6141: 10,00 €.
Certificat anàlisi segons ISO 17025: 61,40 €.
Paterna, 23 d’octubre de 2014.– La directora executiva: Salvadora
Cabrera Avellá.
25949
Mezcla 3 componentes gas reactivo: 72,00 €.
Mezcla 4 componentes gas reactivo: 80,00 €.
Mezcla 5 componentes gas reactivo: 80,00 €.
Mezcla 2 componentes gases no reactivos: 61,00 €.
Mezcla 3 componentes gases no reactivos: 72,00 €.
Mezcla 4 componentes gases no reactivos: 80,00 €.
Mezcla 5 componentes gases no reactivos: 80,00 €.
Contrato anual/botella y año: 6,00 €.
Alquiler diario de botellas/botella y día: 0,05 €.
Servicio de distribución/botella: 3,10 €.
ADR/botella: 1,20 €.
Servicio distribución nitrógeno líquido: 31,50 €.
Certificado análisis según ISO 6141: 10,00 €.
Certificado análisis según ISO 17025: 61,40 €.
Paterna, 23 de octubre de 2014.– La directora ejecutiva: Salvadora
Cabrera Avellá.