RESOLUCION Nº /02 DEL DIRECTOR GENERAL DE OSAKIDETZA/S

1 / 2002 JARRAIBIDEA
NORK:
ZUZENDARI NAGUSIA
NORI: GERENTEAK
ZUZENDARI MEDIKOAK
ERIZAINTZAKO ZUZENDARIAK
EKONOMIA ETA FINANTZAKO KUDEAKETAKO
ZUZENDARIAK
GIZA BALIABIDEETAKO ZUZENDARIAK
GAIA:
OSAKIDETZA-SERVICIO
PRIBATUKO
ENTE
VASCO
DE
SALUD
PUBLIKOKO
ZUZENBIDE
ETENGABEKO
PRESTAKUNTZAKO PROGRAMEN BARRUKO IKASTAROAK
EMATEAGATIKO ZENBATEKOAK ORDAINTZEKO IRIZPIDEAK
ZEHAZTEA.
Prestakuntzaren planifikazioa antolaketa eta lan-jarduera hobetzeko tresna bat
da, eta Osakidetzan hornidura-puntu desberdinetatik–bakoitza bere ezaugarriekin, baina
elkarren artean koordinatuta– antolatzen da:
A) Osakidetzako Erakunde Zentraletik, hau da, Etengabeko Prestakuntzako
Programetatik Sareko pertsonalarentzat antolatzen den Etengabeko
Prestakuntza.
B) Gastu-zentroetatik bertatik antolatzen den Etengabeko Prestakuntza.
Jarraibide honen asmoa da Entearen prestakuntza-planetan irakasle gisa parte hartzen
duen pertsonalari ordaintzeko irizpideak orokorrean ezartzea.
Horrenbestez, honako jarraibide hau ematen dut:
JARRAIBIDEA
Lehenengoa: Osakidetzako pertsonalarentzako Etengabeko Prestakuntzako Programetan
irakasle gisa parte hartzen duten pertsonek, hala fisikoek nola juridikoek, Jarraibide
honetan jasotako eskubide ekonomikoak izango dituzte, Jarraibidean bertan zehaztutako
egoera, baldintza eta mugen arabera.
Bigarrena: Jarraibide honi dagokionez, Prestakuntzatzat hartuko dira bai arlo
publikoan egiten diren irakaskuntza-jarduerak –bertako pertsonalarentzako
prestakuntzako edo hobekuntzako ikastaroak– eta bai honako jarduera hauek edo
antzekoak: mintegiak, eztabaidak, mahai-inguruak hitzaldiak eta lankidetzak.
Hortik kanpo daude:
1. Zerbitzuko prestakuntza, hau da, unitate edo lan-arlo batean, arlokoa den
gai espezifiko batean sakontzeko edo jarduera-irizpideak bateratzeko
egin beharreko jarduera (bilera klinikoak, unitateko prozedurak eta
protokoloak, eta zerbitzukoak diren beste jarduera batzuk).
2. Programa edo egitasmo berriak –langile askorentzakoak eta orokorrak–
abian jartzearen ondorioz egin beharreko prestakuntza.
Hirugarrena: Ente publikoak, edo bere menpeko zentroek, antolatutako prestakuntzaikastaroetan parte hartzen duten irakasleei honela ordainduko zaie:
1. Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari eta Osakidetzaren
menpeko erakunde eta instituzio sanitarioei atxikitako pertsonal funtzionario,
estatutario edo laborala bada:
1.1. Lan-orduetan emandako ordu bakoitzeko 60,10 euro, eta lan-orduz
kanpo bada, 90,15 euro.
1.2. Irakasgaia dela-eta, aldi berean irakasle batek baino gehiagok aritu behar
badute (parte-hartzaileen ikaskuntzaren segimendua egiteko), nori berea
ordainduko zaio: lan-orduetan emandako ordu bakoitzeko 54,09 euro,
eta lan-orduz kanpo bada, 81,14 euro.
1.3. Dieta eta joan-etorriei dagokienez, EAEko Administrazioan indarrean
dagoen araudia aplikatuko da (16/1993 Dekretua, otsailaren 2koa,
zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzkoa; eta ondoren egindako
aldaketak).
2. Osakidetzako Etengabeko Prestakuntzako Programetan irakasle gisa aritu,
eta aurreko atalean sartzen ez den pertsonala bada:
2.1. Aurkeztu eta onartutako aurrekontuaren arabera ordainduko da. Dena
dela, emandako ordu bakoitzeko 110 euro ordainduko dira, gehienez
ere, eta ordaindu beharrekoa ikastaroaren eta irakaslearen ezaugarrien
arabera zehaztuko da.
2.2. Dietak eta joan-etorriak:
− Otordu, joan-etorri eta ostatuko dietei dagokienez, Administrazioak
ordainduko ditu, egindako gastuen ordain-agiria aurkeztu ondoren,
eta, betiere, 1.3. puntuak ezarritako mugak kontuan hartuta.
2.3. Justifikatutako beste gastu batzuk: sostenguko irakaskuntza-materiala.
3.
Ikastaroa enpresa espezializatu batek antolatu eta ematen badu, enpresak
egin eta Administrazioak onartutako aurrekontua aplikatu ondoren ateratzen dena
ordainduko da.
Kontratazioa aurrekontuaren zenbatekoaren arabera egingo da, eta indarrean dagoen
Administrazio Publikoetako Kontratuei buruzko Legearen arabera.
Jarraibide hau ematen den garai honetan:
− Urtean 12.020,24 eurotarainoko ordainketa egiteko, nahikoa da kontratazioorganoak aurrekontua onartzea.
− Kopuru horretatik gora bada, legez ezarritako kontratazio-prozedurak aplikatuko
dira.
Laugarrena: Sarekoa ez den irakasleak Osakidetzari fakturatu behar dizkion karguei
dagokienez, indarreko BEZ tasa aplikatuko da, 23/1994 BEZaren Legearen araberakoa;
eta, horien gainean, Osakidetzak, ordainketa egitean, dagokien erretentzioa aplikatuko
du, 189/1991 PFEZren Legean, profesionalei dagokien atalean, ageri den zerga-tasa
aplikatu ondoren.
Sarekoak diren irakasleen ordainsariei dagokienez, horien PFEZri dagokion erretentzioa
aplikatuko da, eta gainerako gastuak, berriz, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordaintzat
hartuko dira, eta, beraz, otsailaren 2ko 16/1993 Dekretua aplikatuko zaie.
Jarraibide honek eragina izango du 2002ko urtarrilaren 1etik aurrera egiten diren
ordainketa guztietan. Era berean Jarraibide hau ez da aplikatuko, baldin eta, indarrean
dauden legeak aldatu, eta aldaketa horien ondorioz Jarraibidea ez badator bat araudi
berriarekin.
Vitoria-Gasteizen, 2002ko maiatzaren 2an
Osakidetza-Servicio vasco de salud-eko Zuzendari Nagusia
JOSU I. GARAY IBAÑEZ DE ELEJALDE
INSTRUCCION Nº 1 / 2002
DE: DIRECTOR GENERAL
A:
GERENTES
DIRECTORES MEDICOS
DIRECTORES DE ENFERMERIA
DIRECTORES ECONOMICO-FINANCIEROS
DIRECTORES DE RECURSOS HUMANOS
ASUNTO: DETERMINACION DE LOS CRITERIOS PARA ABONO DE LAS
CUANTIAS
POR
LA
IMPARTICION
DE
CURSOS
CONTEMPLADOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION
CONTINUADA DEL ENTE PUBLICO DE DERECHO PRIVADO
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD
Entendiendo la planificación de la formación como una herramienta de mejora
organizativa y profesional, la Formación Continuada en Osakidetza-Servicio vasco de
saud se lleva desde puntos de provisión diferentes con características propias pero
coordinadas entre sí.
A. La Formación Continuada ofertada para el personal de la Red desde los
Programas de Formación Continuada en la Organización Central de
Osakidetza-Servicio vasco de salud.
B. La Formación Continuada que parte de los propios centros de gasto.
La presente Instrucción, tiene por objeto establecer con carácter general los criterios a
aplicar sobre el devengo de las correspondientes cuantías a abonar al personal que
colabore como docente en los Planes de Formación de este ente.
Y de conformidad con lo expuesto vengo a dictar la siguiente
INSTRUCCIÓN
Primera: Las personas, tanto físicas como jurídicas, que colaboren con OsakidetzaServicio vasco de salud como docentes en los Programas de Formación Continuada del
Personal de este Organismo, devengarán los derechos económicos previstos en la
presente Instrucción, en las circunstancias, condiciones y con los límites en ella
establecidos.
Segunda: A los efectos de la presente Instrucción, se entenderá por“Formación” tanto
las “actividades docentes en centros del sector público en forma de cursos de
formación o perfeccionamiento del personal propio” como “seminarios, coloquios,
mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de
actividad”.
Quedarán excluidas:
1. La Formación en Servicio, considerando ésta como el conjunto de
actividades a llevar a cabo en una Unidad o Area de Función, con el fin
de profundizar en un tema específico de la misma o unificar criterios de
actuación (Sesiones Clínicas, procedimientos y Protocolos de la Unidad,
y otras actividades propias del servicio.)
2. La Formación derivada de la introducción de nuevos programas o
proyectos que se caractericen por ser masivos y de implementación
global.
Tercera: En los cursos de formación organizados por el propio Ente Público y centros
dependientes del mismo, los importes a satisfacer al personal docente, serán:
1.
Personal funcionario, estatutario o laboral, adscrito a la Administración
General de la Comunidad Autónoma, sus Organismos e Instituciones
Sanitarias dependientes de Osakidetza-Servicio vasco de salud.
1.1. Se determinan las cuantías de 60.10 Euros por hora docente impartida
dentro del horario laboral y de 90.15 Euros por hora de carácter
extralaboral.
1.2. En aquellos casos en los que la materia del curso requiera
simultáneamente la participación activa de más de un docente para
realizar el seguimiento del aprendizaje de los participantes, se retribuirá
de forma independiente a cada uno de los docentes, determinándose las
cuantías de 54.09 Euros por hora docente impartida dentro del horario
laboral y de 81.14 Euros por hora de carácter extralaboral.
1.3. Aplicación de la normativa vigente de la Administración de la CAPV
en concepto de dietas y desplazamientos del docente. (Decreto 16/1993,
de 2 de febrero sobre indemnización por razón de servicio y
actualizaciones correspondientes).
2.
Personal no comprendido en el apartado anterior, y que colabora como
docente en los Programas de Formación Continuada de Osakidetza-Servicio
vasco de salud.
2.1. Deberá realizarse mediante la presentación y aprobación del
presupuesto correspondiente, siendo de hasta un máximo de 110 euros
por cada hora docente, determinándose la cuantía concreta a abonar en
función de las características del curso y del docente.
2.2. Concepto de dietas y desplazamientos:
− En lo relativo a Dietas para comida y cena, desplazamiento y
alojamiento: a cargo de la Administración contra justificante del
gasto con límite de importe según punto 1.3.
2.3. Otros Gastos justificados: Material Docente de apoyo.
3.
Cuando el curso sea organizado e impartido por una empresa especializada, el
precio a satisfacer será el resultante del presupuesto elaborado por la misma y
aceptado por la Administración.
La forma de contratación vendrá dada en función de la cuantía del presupuesto, y
siempre con base en a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en
vigor.
Al tiempo de dictarse esta Instrucción:
− Hasta 12.020.24 Euros/años, será suficiente para el pago la aprobación del
presupuesto por órgano de contratación.
− Por encima de 12.020.24 Euros/año, se deberán aplicar los procedimientos de
contratación establecidos legalmente.
Cuarta: A las cargas a facturar a Osakidetza por el docente no perteneciente a la Red, se
le aplicará el tipo de IVA vigente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del IVA 23/94
y sobre las mismas, se aplicará por parte de Osakidetza en el momento del pago una
retención correspondiente al tipo impositivo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de
IRPF 189/1991, en la parte que afecta a los profesionales.
A los honorarios de los docentes pertenecientes a la red, les será aplicada la retención
correspondiente al IRPF de la parte de los honorarios, teniendo el resto de los gastos
carácter de indemnización por razón de servicio, y rigiéndose por lo dispuesto en el
Decreto 16/1993 de 2 Febrero.
La presente Instrucción producirá efectos para todos los abonos a realizar desde el 1 de
enero de 2002. Asimismo dejará de aplicarse cuando, como consecuencia de
modificaciones en la legislación en vigor al tiempo de dictarse, su contenido resultare
contradictorio con la nueva normativa.
En Vitoria-Gasteiz a 2 de mayo de 2002
El Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud
JOSU I. GARAY IBAÑEZ DE ELEJALDE