Helburuak: Objetivos: - KANTAURIKO URKIDETZA

Uraren kudeaketa Aiaraldean:
gobernantza, azpiegiturak eta tasak
2015eko martxoaren 24,25 eta 26
Amurrio, Katekesi aretoa
Jornadas sobre la gestión del agua en Aiaraldea:
gobernanza, infraestructuras y tasas
24, 25 y 26 de marzo de 2015
Amurrio, salón de catequesis
Informazioa eta izena emateak / Información e inscripciones:
jardunaldiak.caku@gmail.com
Jardunaldietara joatea dohainik izango da, baina aurretiaz izena ematea derrigorrezkoa da.
La asistencia a las jornadas es gratuita pero es necesario inscribirse previamente.
Helburuak:
Objetivos:
o
o
oduenAiaraldeako
uraren balizko kudeaketa erearteko eztabaida ireki,
odelAbrir
un debate sobre los modelos de gestión
agua en Ayala,
Egun dauden uraren kudeaketa eredu desberdinen ezagutza, batez ere kudeaketaren publikotasuna
bermatzearen onuran eta pribatizazioak dituen arriskuak
azpimarratuz.
dauden aukerak (lurraldekoa edo arrokoa) bereiztuz, zein bien arteko onurak eta
arazoetan sakonduz.
o
Ingurumen, gizarte eta ekonomi ikuspegitik, Aiaraldeako
uraren kudeaketa eraginkor eta eusgarri bat lortzeko, ze
Conocer los distintos modelos de gestión del agua
existentes en la actualidad, incidiendo en la conveniencia de
asegurar una gestión pública de la misma y mostrando los
riesgos que conlleva su privatización.
identificando tanto las opciones
existentes (territorial o de cuenca) como las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
o Clarificar cuáles son los criterios
irizpide hartu behar diren argitu.
sobre los que
se tiene que sustentar una gestión eficiente y sostenible ambiental, social y económicamente del agua en Ayala.
ezagutara eman,
eta aldi berean, bere ezarpenak eskualdeko uraren kudeaketan
izango dituzten eraginak aztertu (helburuak, kostuak, etab…).
Dar a conocer las nuevas infraestructuras preasí como las consecuencias que su creación tendrá
en la gestión del agua en la zona (objetivos, costes, etc.).
o Aurreikusitako azpiegitura berriak
ovistas
Jardunaldietako
egitaraua:
Programa
de las jornadas:
Martxoak 24:
24 Marzo:
19:00: Dokumentala: “Bizitzaren ura”.
19:20: “Urarenganako giza eskubidea”. Pedro Arrojo,
19:00: Documental: “El agua de la vida”.
19:20: “El derecho humano al agua”. Pedro Arrojo,
Uraren gaiari hurbilketa bat.
Uraren Kultura Berria Fundazioaren kide.
Una aproximación al tema del agua.
miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Martxoak 25:
25 Marzo:
9:15-9:30: Jardunaldien aurkezpena.
9:30-10:45: Zergatik defendatu behar dugu uraren kudeaketa
9:15-9:30: Presentación de las jornadas.
9:30-10:45: Por qué defender la gestión pública del agua?
Gobernantza eta kostuen berreskurapena.
publikoa? Uraren pribatizazioaren arrisku eta ondorioak. Jordi
Colomer (zerbitzu publikoen kudeaketan ingurumeneko espezialista)
eta Moisés Subirana (Aigua es vida).
10:45-11:30:
“Urarenganako giza eskubidea kudeaketaren paradigma modura: #iniciativagua2015”. Luis Babiano, AEOPAS.
11:30-12:00: Atsedena.
12:00-13:30: Uraren kudeaketa publikoa Euskal Herrian.
Iñaki Antiguedad, UPV-EHU eta Enrique Noain, Añarbeko
Urak S.A.-ko lehendakaria.
18:30-20:30:
Gobernanza y recuperación de costes.
Riesgos y consecuencias de la privatización. Jordi Colomer
(ambientólgo especialista en gestión de servicios públicos) y
Moisés Subirana (Aigua es vida).
10:45-11:30:
“El derecho humano al agua como paradigma
de gestión: la #iniciativagua2015”. Luis Babiano, AEOPAS.
11:30-12:00: Descanso.
12:00-13:30: Gestión pública del agua en el País Vasco. Iñaki
Antigüedad, UPV-EHU y Enrique Noain, Presidente de Aguas del
Añarbe S.A.
Uraren kudeaketa Aiaraldean: Azpiegitura
berriak. José Ramón Toña, Kantauriko Urkidetza.
18:30-20:30:
Zer da kostuen berreskurapena eta ze eragin du Aiaraldean?
Kostuen berreskurapenaren garratzia eta eraginak uraren kudeaketan. Iñigo Elosegi, Gipuzkoako Urak S.A.-ko zuzendari
kudeatzailea.
¿Qué es la recuperación de costes y que supone en Aiaraldea?
Importancia y consecuencias de la recuperación de costes en la
gestión del agua. Iñigo Elosegi, Director Gerente de Aguas de
Gipuzkoa S.A.
Martxoak 26:
26 Marzo:
9:15-9:30: Jardunaldiaren aurkezpena.
9:30-11:30: Mahai ingurua: uraren kudeaketa Aiaraldean:
9:15-9:30: Presentación de la jornada.
9:30-11:30: Mesa redonda sobre la gestión del agua en Aiaraldea:
Uraren kudeaketaren etorkizun berria
Aiaraldean.
La gestión del agua en Aiaraldea: nuevas
infraestructuras. José Ramón Toña, Kantauriko Urkidetza.
Nuevos horizontes para la gestión del agua
en Aiaraldea.
o Aiaraldeako Uraren kudeaketarako erronkak. Juanjo Yarritu.
Kantauriko Urkidetza.
o Retos para la gestión del agua en Aiaraldea. Juanjo Yarritu,
Kantauriko Urkidetza.
o Uraren kudeaketa Aiaraldean, Arro irizpidea edo administrazioa irizpidea? Arabako Foru Aldundiko ordezkaria eta
URA, Ur Agentziako ordezkaria.
o La gestión del agua en Aiaraldea ¿criterio de cuenca o criterio administritavo? Representante de la Diputación Foral de
Álava y representante de URA, Agencia Vasca del Agua.
o Aiaraldeko Uraren kudeaketa legediaren ikuspuntutik.
Julian Landin, abokatua.
o La gestión del agua en Aiaraldea desde el punto de vista legal.
Julian Landin,abogado.
11:30-12:00: Atsedena.
12:00-13:30: Tailler parteahartzailea: Uraren kudeaketa
11:30-12:00: Descanso.
12:00-13:30: Taller participativo sobre la gestión del agua
13:30-13:45:
13:30-13:45:
Aiaraldean.
Ondorioak eta jardunaldien amaiera ekitaldia.
en Aiaraldea.
Conclusiones y cierre de las jornadas.