Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment d`adopció

Num. 7468 / 18.02.2015
Jutjat de Primera Instància número 9 de València
Notificació de la interlocutòria dictada en el procediment
d’adopció número 746/2013. [2015/1287]
Adopció 746/2013
Demandant: Generalitat Valenciana.
Procurador/a: –
4671
Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valencia
Notificación del auto dictado en el procedimiento de
adopción número 746/2013. [2015/1287]
Adopción 000746/2013
Demandante: Generalitat Valenciana.
Procurador/a: –
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretari del Jutjat de Primera
Instància 9 de València, mitjançant este edicte faig saber que en les
actuacions d’adopció seguides amb el número 746/2013, a instàncies de
la Generalitat Valenciana, en les quals, en data 29 de gener de 2014, ha
recaigut sentència en què en la part dispositiva diu així:
«S’acorda l’adopció per les persones seleccionades per l’entitat
pública.
Una vegada ferma la resolució, expediu un ofici al registre civil
corresponent per a la inscripció de l’adopció.
Notifiqueu esta resolució al Ministeri Fiscal, a l’entitat pública, a
la mare biològica i als adoptants, tot ometent la identitat d’estos últims.
Contra esta resolució es pot interposar un recurs d’apel·lació en el
termini de 20 dies des de la notificació.
Així ho mana i firma la magistrada jutgessa del Jutjat de Primera
Instància 9 de València, Ana-Vega Pons-Fuster Olivera».
I perquè valga de notificació de forma deguda a María Martínez
Sanz, expedisc i firme este edicte.
Antonio Rodríguez-Moldes Peiró, secretario del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de Valencia, por el presente hago saber que en los
autos de adopción, seguidos con el número 000746/2013, a instancia
de Generalitat Valenciana, en los que, en fecha 29 de enero de 2014, ha
recaído auto en la que en su parte dispositiva dice así:
«Se acuerda la adopción de por las personas seleccionadas por la
entidad pública.
Una vez firme esta resolución, ofíciese al registro civil
correspondiente para la inscripción de la adopción.
Notifíquese esta resolución al ministerio fiscal, a la entidad pública,
a la madre biológica, omitiendo la identidad de los adoptantes y a estos.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de 20 días desde su notificación.
Así lo manda y firma la magistrada jueza de Primera Instancia
número 9 de Valencia, Ana-Vega Pons-Fuster Olivera».
Y para que sirva de notificación en forma a María Martínez Sanz,
expido y firmo el presente edicto.
València, 10 de febrer de 2015.– El secretari judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.
Valencia, 10 de febrero de 2015.– El secretario judicial: Antonio
Rodríguez-Moldes Peiró.