Conselleria d`Hisenda i Administració Pública Consellería de

Num. 7464 / 12.02.2015
Conselleria d’Hisenda i Administració Pública
4306
Consellería de Hacienda y Administración Pública
Notificació de resolució. Expedient sancionador número
14/66A. [2015/1122]
Notificación de resolución. Expediente sancionador número 14/66A. [2015/1122]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció
donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fa pública notificació de
les resolucions dels expedients sancionadors que s’indiquen, instruïts
per la Direcció Territorial d’Hisenda i Administració Pública d’Alacant,
a les persones o entitats denunciades que a continuació s’indiquen, ja
que s’ha intentat la notificació en l’últim domicili conegut i no s’hi ha
pogut practicar.
Perquè l’interessat o interessats puguen tindre coneixement íntegre
de l’acte i en quede constància, podran comparéixer en el termini de
10 dies des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu d’esta Direcció Territorial d’Hisenda i
Administració Pública, Secció Administrativa de Joc, situada al carrer
de Churruca, 25, d’Alacant, de 09.00 a 14.00 hores.
1. Resolució expedient 14/66A. De conformitat amb el que disposa
la Llei de la Generalitat 4/1988, de 3 de juny (DOGV 842 de 9.6.1988),
en relació amb el Decret 115/2006, de 28 de juliol, del Consel, (DOCV
5343, 11.09.2006), per la Resolució de data 11 de desembre de 2014, de
la directora territorial d’Hisenda i Administració Pública, s’ha acordat
imposar a la mercantil Cafetería Polideportivo San Juan, C.B., CIF:
E54660675, una multa de 1.500 euros, per infracció tipificada en l’article 43.d del decret mencionat.
Contra la resolució esmentada, que no esgota la via administrativa,
es podrà interposar un recurs d’alçada davant de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda i Pressupostos, de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la
notificació, de conformitat amb el que establix l’article 114 i 115 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre.
L’últim domicili conegut és a Sant Joan d’Alacant, carrer de Sant
Antoni, 143B, poliesportiu Sant Joan, districte 2, sector 2, polígon E
(Cafetería Polideportivo San Juan).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la
notificación de las resoluciones de los expedientes sancionadores que
se indican, instruidos por la Dirección Territorial de Hacienda y Administración Pública de Alicante, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha podido practicar.
Para que el interesado o interesados pueda tener conocimiento íntegro del acto y quede constancia de tal conocimiento, podrán comparecer
en el plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio en
elDiari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la sede de esta Dirección
Territorial de Hacienda y Administración Pública, Sección Administrativa de Juego, sita en la calle de Churruca, 25, de Alicante, de 09.00 a
14.00 horas.
1. Resolución del expediente 14/66A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Generalitat 4/1988, de 3 de junio (DOGV 842,
09.06.1988), en relación con el Decreto 115/2006, de 28 de julio, del
Consell (DOCV 5343, 11.09.2006), por la Resolución de fecha 11 de
diciembre de 2014, de la directora territorial de Hacienda y Administración Pública, se ha acordado imponer a la mercantil Cafetería Polideportivo San Juan, C.B., CIF E54660675, una multa de 1.500 euros, por
infracción tipificada en el artículo 43.d del mencionado decreto.
Contra la citada resolución, que no agota la vía administrativa, se
podrá interponer un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de
Hacienda y Presupuestos, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Siendo su último domicilio conocido en Sant Joan d’Alacant (Alicante), calle de San Antonio, 143B, polideportivo San Juan, distrito 2,
sector 2, polígono E (Cafetería Polideportivo San Juan).
Alacant, 28 de gener de 2015.– La directora territorial, p. supl. (R
director general de Tributs i Joc de 24.02.2014): Josefa Riera Mollá.
Alicante, 28 de enero de 2015.– La directora territorial, p. supl. (R
director general de Tributos y Juego de 24.02.2014): Josefa Riera Mollá.