Notificació de la Resolució de 8 de gener de 2015 per la qual s`obri

Num. 7464 / 12.02.2015
Universitat Politècnica de València
4309
Universitat Politècnica de València
Notificació de la Resolució de 8 de gener de 2015 per la
qual s’obri expedient disciplinari (M. L. A. R.). [2015/1081]
Notificación de la Resolución de 8 de enero de 2015 por la
que se abre expediente disciplinario (M. L. A. R.). [2015/1081]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5, 60.2 i 61 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i perquè servisca
de notificació a la persona interessada, atès el resultat negatiu de dos
intents al domicili assenyalat als efectes de notificacions, es fa públic
que s’ha dictat la Resolució de 8 de gener de 2015 per la qual s’obri
expedient disciplinari a Mariano Luis Alcañiz Raya, en el marc del que
disposa l’article 27 del Reial Decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual
s’aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat, com a conseqüència de la denúncia efectuada per la
Fundació Institut Valencià de Tecnologia, amb últim domicili conegut
al carrer Llibrers, número 3, de València.
La persona interessada, o el seu representant, poden sol·licitar, acreditant-ne la identitat, una còpia de la resolució corresponent, i comparéixer de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00 hores a l’Oficina de la
Secretaria General d’aquesta Universitat Politècnica de València, camí
de Vera, s/n, edifici de Rectorat, segona planta, 46022 València, en el
termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci.
Si transcorregut el dit termini no s’ha comparegut, la notificació
s’entendrà produïda amb caràcter general legal des de l’endemà del
venciment del termini assenyalat per a comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5, 60.2 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y para que sirva de notificación a la persona interesada, ante el resultado negativo de dos intentos en el domicilio señalado a los efectos de
notificaciones, se hace público que se ha dictado la Resolución de 8 de
enero de 2015 por la que abre expediente disciplinario a Mariano Luis
Alcañiz Raya, en el marco de lo dispuesto en el artículo 27 del Real
Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del
Estado, como consecuencia de la denuncia efectuada por la Fundación
Instituto Valenciano de Tecnología, con último domicilio conocido en
la calle Libreros, número 3, de Valencia.
La persona interesada, o su representante, podrán solicitar, acreditando su identidad, una copia de la Resolución correspondiente, compareciendo de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 en la Oficina de la Secretaría General de esta Universitat Politècnica de València, camino de Vera,
s/n, edificio de Rectorado, segunda planta, 46022 Valencia, en el plazo
de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
València, 5 de febrer de 2015.– El rector: Francisco José Mora Mas.
Valencia, 5 de febrero de 2015.– El rector: Francisco José Mora Mas.