Servei Valencià d`Ocupació i Formació Servicio Valenciano de

Num. 7463 / 11.02.2015
Servei Valencià d’Ocupació i Formació
4034
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2015, del secretari autonòmic d’Economia i Ocupació i director general del Servef,
per la qual s’autoritza un ajust de dotacions entre línies
de subvenció genèriques del capítol IV, «Transferències corrents», del subprograma 322.51, «Foment d’ocupació», per import de tres milions d’euros (3.000.000.00
euros). [2015/1040]
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2015, del secretario
autonómico de Economía y Empleo y drector general
del Servef, por la que se autoriza un ajuste de dotaciones entre lineas de subvención genéricas del capítulo IV
«Transferencias Corrientes», del subprograma 322.51
«Fomento de Empleo», por importe de tres millones de
euros (3.000.000,00 euros). [2015/1040]
La Llei 8/2014, de 26 desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015, va aprovar el pressupost del Servef, part del
finançament del qual prové del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social,
a través del Servici Públic d’Ocupació Estatal, i en el qual s’inclouen
en l’annex de transferències corrents del subprograma 322.51, «Foment
d’ocupació», entre altres, les línies de subvenció genèriques T2941,
«Ocupació pública i desenrotllament local», i la T7954, «Pla d’Ocupació Jove-Garantia Juvenil», finançades en part pel Servici Públic
d’Ocupació estatal.
Ateses les circumstàncies actuals i la incidència que en l’ocupació
juvenil té l’evolució de la situació econòmica, tant a escala nacional
com autonòmica, la Direcció General d’Ocupació i Formació ha analitzat les dotacions inicialment pressupostades respecte a les previsions
actuals d’execució dels programes d’ajudes i ha revisat les accions de
foment d’ocupació juvenil, a fi d’atendre amb més eficàcia les necessitats d’accés al mercat laboral d’este col·lectiu per mitjà de les iniciatives
d’ocupació pública.
La Ley 8/2014, de 26 diciembre, de Presupuestos de la Generalitat
para el ejercicio 2015, aprobó el presupuesto del Servef, parte de cuya
financiación proviene del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
a través del Servicio Público de Empleo Estatal, y en el cual se incluyen en el anexo de transferencias corrientes del subprograma 322.51
«Fomento de empleo», entre otras, las líneas de subvención genéricas T2941 «Empleo Público y Desarrollo Local» y la T7954 «Plan de
Empleo Joven-Garantía Juvenil, financiadas en parte por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
Dadas las circunstancias actuales y considerando la incidencia que
en el empleo juvenil esta teniendo la evolución de la situación económica, tanto a nivel nacional como autonómico, por la Dirección General
de Empleo y Formación se han analizado las dotaciones inicialmente presupuestadas respecto a las actuales previsiones de ejecución de
los programas de ayudas y se han revisado las acciones de fomento de
empleo juvenil, al objeto de atender con mayor eficacia las necesidades
de acceso al mercado laboral de este colectivo mediante las iniciativas
de empleo público.
Por ello, proponen transferir crédito de la línea de subvención genérica T2941 «Empleo Público y Desarrollo Local» para incrementar la
dotación de la línea de subvención genérica T7954 «Plan de Empleo
Joven-Garantía Juvenil» por importe de 3.000.000,00 € cuantía financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En consecuencia, visto el informe favorable de la Intervención
Delegada en el Servef de fecha de 4 febrero de 2015, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991,
del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana
(arts. 32 y 33), la Ley 8/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2015 (arts. 18 y 21), el Decreto 194/2013,
de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Régimen Jurídico del Servef y la Orden de Servef
de marzo de 2005 por la que se regula el procedimiento de gestión del
presupuesto de la Generalitat Valenciana, resuelvo:
Autorizar un reajuste en las dotaciones de las lineas de subvención
genéricas del Capítulo IV «Transferencias corrientes» del subprograma
322.51 «Fomento del Empleo», financiadas por el Servicio Público de
Empleo Estatal, que se detalla a continuación:
Per això, proposen transferir crèdit de la línia de subvenció genèrica
T2941, «Ocupació pública i desenrotllament local», per a incrementar la
dotació de la línia de subvenció genèrica T7954, «Pla d’Ocupació JoveGarantia Juvenil», per import de 3.000.000,00 €, quantia finançada pel
Servici Públic d’Ocupació estatal.
En conseqüència, vist l’informe favorable de la Intervenció Delegada en el Servef de 4 de febrer de 2015, i tenint en compte el que disposa
el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat
Valenciana, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública
de la Generalitat Valenciana (articles 32 i 33), la Llei 8/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2015 (articles 18 i 21), el Decret 194/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic del Servef,
i l’Orde de 22 de març de 2005, per la qual es regula el procediment de
gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana, resolc:
Autoritzar un reajustament en les dotacions de les línies de subvenció genèriques del capítol IV, «Transferències corrents», del subprograma 322.51, «Foment de l’ocupació», finançades pel Servici Públic
d’Ocupació estatal, que es detalla a continuació:
Aplicacions pressupostàries de gasto que disminuïxen: Import:
31.02.00.0000.32251.4 – Línia T2941
3.000.000,00 €
Aplicaciones presupuestarias de gasto que disminuyen:Importe:
31.02.00.0000.32251.4 - Línea T2941
3.000.000,00 €
Aplicacions pressupostàries de gasto que augmenten: Import:
31.02.00.0000.32251.4 – Línia T7954
3.000.000,00 €
Aplicaciones presupuestarias de gasto que aumentan: Importe:
31.02.00.0000.32251.4 - Línea T7954
3.000.000,00 €
València, 4 de febrer de 2015.– El secretari autonòmic d’Economia
i Ocupació, director general del Servef: Fernando Díaz Requena.
Valencia, 4 de febrero de 2015.– El secretario autonómico de Autonomía y Empleo, director general del Servef: Fernando Díaz Requena.