Notificació de la sentència dictada en el procediment de divorci

Num. 7463 / 11.02.2015
Jutjat de Primera Instància número 7
de Castelló de la Plana
4044
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Castellón de la Plana
Notificació de la sentència dictada en el procediment de
divorci contenciós número 630/02013. [2015/1016]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
de divorcio contencioso número 630/02013. [2015/1016]
Assumpte civil 000630/2013
Pedro Moya Donate, secretari del Jutjat de Primera Instància número 7 de Castelló de la Plana, fa saber que en el juí a què es fa referència
s’ha dictat la resolució que té l’encapçalament i la part dispositiva que,
literalment, són com seguix:
Asunto civil 000630/2013
Pedro Moya Donate, secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 7 de Castellón de la Plana, que en el juicio referenciado se ha
dictado la resolución cuyo encabezamiento y fallo son del texto literal
siguiente:
«Sentència número 000073/2015
Castelló de la Plana, 29 de gener de 2015
José Luis Conde-Pumpido García, magistrat jutge de Primera Instància número 7 de Castelló de la Plana, ha vist estes actuacions de juí
de divorci número 630/2013, promogudes a instàncies de María Consuelo Andreu Pinardell, representada pel procurador senyor Fuster Isach
i defés pel lletrat senyor Monferrer Peris, contra Francisco Maldonado
Sánchez, en rebel·lia.
Dispositiva
Estime parcialment la demanda formulada pel procurador senyor
Fuster Isach, en nom i representació de María Consuelo Andreu Pinardell, contra Francisco Maldonado Sánchez, declare dissolt per divorci el
matrimoni dels expressats litigants, amb tots els efectes legals. Tot això
sense fer un pronunciament exprés de condemna en costes.
Una vegada que siga ferma, inscriviu-la al marge de la inscripció
del matrimoni en el Registre Civil de l’Alcora.
Així, esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
Atés que es desconeix el domicili o residència actuals de la part
demandada, s’ha acordat de conformitat amb el que disposen els articles 156.4 i 164 de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament Civil, la publicació
del present edicte en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, per a
portar a efecte la diligència de notificació de la sentència al demandat
Francisco Maldonado Sánchez.
«Sentencia número 000073/2015
Castellón de la Plana, 29 de enero de 2015
José Luis Conde-Pumpido García, magistrado juez de Primera Instancia número 7 de Castellón de la Plana, ha conocido los presentes
autos de juicio de divorcio número 630/2013, promovidos a instancia de
María Consuelo Andreu Pinardell, representada por el procurador señor
Fuster Isach y defendida por el letrado señor Monferrer Peris, contra
Francisco Maldonado Sánchez, en rebeldía.
Fallo
Que estimando parcialmente la demanda formulada por el procurador señor Fuster Isach, en nombre y representación de María Consuelo
Andreu Pinardell, contra Francisco Maldonado Sánchez, debo declarar
y declaro disuelto por divorcio el matrimonio de los expresados litigantes, con todos los efectos legales. Todo ello sin realizar expreso pronunciamiento condenatorio en costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo
de 20 días.
De conformidad con la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por el artículo 1.19 de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del recurso de
apelación, la parte recurrente deberá constituir un depósito de 50 euros,
que consignará en la cuenta de consignaciones de este juzgado, sin que
pueda admitirse a trámite el recurso si el depósito no estuviere constituido.
Una vez que sea firme, inscríbase al margen de la inscripción del
matrimonio en el Registro Civil de L’Alcora.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de
la parte demandada, se ha acordado de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la
publicación del presente edicto en Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia al
demandado Francisco Maldonado Sánchez.
Castelló de la Plana, 29 de gener de 2015.– El secretari judicial:
Pedro Moya Donate.
Castellón de la Plana, 29 de enero de 2015.– El secretario judicial:
Pedro Moya Donate.
Notifiqueu esta resolució a les parts, i feu-los saber que en contra es
pot interposar recurs d’apel·lació en el termini de 20 dies.
De conformitat amb la disposició addicional 15a de la Llei Orgànica del Poder Judicial, introduïda per l’article 1.19 de la Llei Orgànica
1/2009, de 3 de novembre, per a interposar el recurs d’apel·lació, la
part recurrent haurà de constituir un depòsit de 50 euros, el qual s’haurà
de consignar en el compte de consignacions d’este jutjat, i no es podrà
admetre a tràmit el recurs si no s’ha constituït el depòsit.