Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número 1046/2013.

Num. 7463 / 11.02.2015
Jutjat de Primera Instància número 2 de Torrevieja
4040
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrevieja
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
1046/2013. [2015/1043]
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 1046/2013. [2015/1043]
En el juí verbal 1046/2013 s’ha dictat la resolució que, literalment,
és com seguix:
En el juicio verbal 1046/2013 se ha dictado la resolución cuyo texto
literal es el siguiente:
«Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada per la Comunitat de
Propietaris Avenida, representada pel procurador Vicente Giménez Viudes, contra Arthur Adamczyk, declare que esta és procedent i, com a
conseqüència, condemne els demandats esmentats que, una vegada siga
ferma esta resolució, abonen solidàriament a la part actora, o a qui legítimament la represente, la quantitat de mil noranta-tres euros amb onze
cèntims (1.093,11 €), que efectivament se li deuen, més els interessos
legals que siguen procedents, tot això sense condemna en costes a la
part demandada.
En aplicació de la Llei 37/2011, contra esta resolució no pot interposar-se cap recurs, d’acord amb l’article 455 de la Llei d’Enjudiciament Civil, que preveu que seran apel·lables les sentències dictades en
qualsevol classe de juí, les actuacions definitives i aquelles altres que
indique expressament la llei, a excepció de les sentències dictades en els
juís verbals per raó de la quantia, quan esta no supere els 3.000 euros.
Que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior va ser donada, llegida i publicada
pel magistrat jutge que la va dictar, mentres celebrava audiència pública
el mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària, done fe.
Torrevieja, 7 de maig de 2014.»
«Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios Avenida, representada por el procurador Vicente Giménez Viudes, contra Arthur Adamczyk, debo declarar y declaro
haber lugar a la misma, y, en su consecuencia, debo condenar y condeno
a los referidos demandados a que, firme que sea la presente resolución, abonen solidariamente a la parte actora, o a quien legítimamente
la represente, la cantidad de mil noventa y tres euros con once céntimos
(1.093,11 €), que efectivamente le son adeudos, más los intereses legales procedentes, todo ello sin condena en costas a la parte demandada.
En aplicación de la Ley 37/2011, contra esta resolución no cabe
recurso, a tenor de lo prevenido en el artículo 455 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que “serán apelables las sentencias dictadas
en toda clase de juicio, los autos definitivos y aquellos otros que la ley
expresamente señale, con excepción de las sentencias dictadas en los
juicios verbales por razón de la cuantía cuando esta no supere los 3.000
euros”, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el magistrado juez que la dictó estando el mismo celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria, doy fe.
Torrevieja, 7 de mayo de 2014.»
I atés que el demandat, Arthur Adamczyk, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a fi que li valga de notificació de forma
deguda.
Y encontrándose dicho demandado, Arthur Adamczyk, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en
forma al mismo.
Torrevieja, 10 de novembre de 2014.– La secretària judicial: Fabiola
Alonso Velázquez.
Torrevieja, 10 de noviembre de 2014.– La secretaria judicial: Fabiola Alonso Velázquez.