Mail Order Sildenafil In Uk (Sildenafil:Viagra) Sildenafil Mail Order

Num. 7388 / 24.10.2014
Ajuntament d’Algemesí
Nomenament de funcionaris de carrera. [2014/9563]
25381
Ayuntamiento de Algemesí
Nombramiento de funcionarios de carrera. [2014/9563]
Es fa públic el nomenament dels següents funcionaris de carrera
d’aquest Ajuntament, una vegada superat el curs de capacitació a què es
refereix l’article 34.1.b de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de Coordinació
de Policies Locals de la Comunitat Valenciana:
– Noel Silla Ibáñez; Jesús Becerra López; Andrés Furió García i
Alejandro Brisa Casado, nomenats funcionaris de carrera per Resolució
de l’Alcaldia 1913/2014, de 30 de setembre, que ocupen places d’agent
de policia local.
Se hace público el nombramiento de los siguientes funcionarios de
carrera de este Ayuntamiento, una vez superado el curso de capacitación
a que se refiere el artículo 34.1.b de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana:
– Noel Silla Ibáñez; Jesús Becerra López; Andrés Furió García y
Alejandro Brisa Casado, nombrados funcionarios de carrera por Resolución de la Alcaldía 1913/2014, de 30 de septiembre, ocupando plazas
de agente de policía local.
Algemesí, 13 d’octubre de 2014.– L’alcalde president: Vicent
Ramon Garcia Mont.
Algemesí, 13 de octubre de 2014.–El alcalde presidente: Vicent
Ramon Garcia Mont.