Adjudicació i formalització del contracte número 100/2014

Num. 7449 / 23.01.2015
Conselleria de Sanitat
1667
Consellería de Sanidad
Adjudicació i formalització del contracte número
100/2014. Desenrotllament evolutiu, implantació i postimplantació de noves versions del sistema d’informació Història de Salut Electrònica (HSE). [2015/396]
Adjudicación y formalización del contrato número
100/2014. Desarrollo evolutivo, implantación y postimplantación de nuevas versiones del sistema de información
Historia de Salud Electrónica (HSE). [2015/396]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, Direcció General de Recursos Econòmics.
b) Dependència que tramita l’expedient: Subdirecció General d’Infraestructures, Subministraments i Servicis. Servici d’Aprovisionament
i Contractació. Carrer Misser Mascó, 31, 46010 València. Telèfon 961
928 428/29, fax 961 928 807.
c) Número d’expedient: 100/2014.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: desenrotllament evolutiu, implantació i
postimplantació de noves versions del sistema d’informació Història de
Salut Electrònica (HSE).
c) Lots: –
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diario Oficial de la Unión Europea de 28.05.2014; Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana de 10.06.2014; Boletín Oficial del Estado
de 09.06.2014.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Cinc-cents seixanta-un mil euros (561.000,00 €) IVA exclòs, import
total de sis-cents setanta-huit mil huit-cents deu euros (678.810,00 €)
IVA inclòs.
Este projecte podrà ser cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) inclòs en el Programa Operatiu FEDER CV.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad,
Dirección General de Recursos Económicos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de
Infraestructuras, Suministros y Servicios. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación. Calle Micer Mascó, 31, 46010 Valencia. Teléfono
961 928 428/29, fax 961 928 807.
c) Número de expediente: 100/2014.
Si és el cas, apareixerà en la llista pública prevista en l’article 7,
apartat 2 lletra d del Reglament (CE) 1828/2006, de la Comissió, de 8
desembre de 2006 i l’adjudicatari del contracte se sotmetrà a les obligacions d’informació i publicitat contingudes en el dit Reglament i en
el Pla de Comunicació dels Programes Operatius FEDER-FSE de la
Comunitat Valenciana.
5. Adjudicació i formalització de contracte
a) Data d’adjudicació: 7 de novembre de 2014.
b) Data de formalització del contracte: 29 de desembre de 2014.
c) Contractista: UTE Planificación de Entornos Tecnológicos, SL –
Alfatec Sistemas, SL, amb domicili social en av. Catalunya, 9, entresòl
A. València 46020. NIF: U98678253.
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: quatre-cents quaranta-huit mil huit-cents
euros (448.000,00 €) IVA exclòs, IVA de noranta-quatre mil dos-cents
quaranta-huit euros (94.248,00 €), import total de cinc-cents quarantatres mil quaranta-huit euros (543.048,00 €).
València, 12 de gener de 2015.– El secretari autonòmic de Sanitat:
Luis M. Ibáñez Gadea.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: desarrollo evolutivo, implantación y postimplantación de nuevas versiones del sistema de información Historia
de Salud Electrónica (HSE).
c) Lotes: –
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diario Oficial de la Unión Europea de 28.05.2014; Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana de 10.06.2014; Boletín Oficial del
Estado de 09.06.2014.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Quinientos sesenta y un mil euros (561.000,00 €) IVA excluido,
importe total de seiscientos setenta y ocho mil ochocientos diez euros
(678.810,00 €) IVA incluido.
Este proyecto podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) incluido en el Programa Operativo
FEDER CV.
En su caso, aparecerá en la lista pública prevista en el artículo 7,
apartado 2 letra d del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8
diciembre de 2006 y el adjudicatario del contrato se someterá a las obligaciones de información y publicidad contenidas en dicho reglamento y
en el Plan de Comunicación de los Programas Operativos FEDER-FSE
de la Comunitat Valenciana.
5. Adjudicación y formalización de contrato
a) Fecha de adjudicación: 7 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de diciembre de 2014.
c) Contratista: UTE Planificación de Entornos Tecnológicos, SL –
Alfatec Sistemas, SL, con domicilio social en av. Cataluña, 9, entresuelo
A. Valencia 46020. NIF: U98678253.
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos euros (448.000,00 €) IVA excluido, IVA de noventa y cuatro
mil doscientos cuarenta y ocho euros (94.248,00 €), importe total de
quinientos cuarenta y tres mil cuarenta y ocho euros (543.048,00 €).
Valencia, 13 de enero de 2015.– El secretario autonómico de Sanidad: Luis M. Ibáñez Gadea.