Gipuzkoako Urak: 2014ko 4.hiruhilekoaren kobrantza

2015eko urtarrilaren 21a, asteazkena
12
IRAGARKIAK
9
Miércoles, a 21 de enero de 2015
ANUNCIOS
CONSORCIO DE AGUAS DE GIPUZKOA
Berastegi
Berastegi
Iragarkia
Anuncio
Berastegi herriko zergadun guztiek jakin dezaten 2015eko
urtarrilaren 24tik otsailaren 8ra, biak barne, ordaindu ahal
izango dira ura, arazketa, eta saneamendu planari dagozkien
kopuruak. Aipatutako borondatezko epe horretan 2014ko laugarren hiruhilabeteari dagokiona ordainduko da.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes del
término municipal de Berastegi que a partir del día 24 de enero
al 8 de febrero de 2015, ambos inclusive, podrán satisfacer en
período voluntario los recibos correspondientes al cuarto trimestre de 2014 de agua, saneamiento y plan de saneamiento.
Jarritako borondatez ordaintzeko epea bukatu ondoren
ordaintzeke dauden kopuruak, Gipuzkoako Foru Aldundira bidaltzen dira eta erakunde hau bere kobrantzaren kudeaketaz arduratuko da.
Los importes pendientes transcurrido el plazo voluntario de
pago señalado anteriormente, se remiten a la Diputación Foral
de Gipuzkoa y es esta entidad la que gestionará su cobro.
Ordainketa aurrezki kutxen bidez egin behar dela gogorarazten dugu.
Se recuerda que el pago deberá efectuarse a través de entidades y cajas de ahorro.
Donostia, 2015eko urtarrilaren 14a.—Iñigo Elosegi, zuzendari-gerentea.
(315)
San Sebastián, a 14 de enero de 2015.—El director-gerente,
Iñigo Elosegi.
(315)
EK\CV GAO-I-2015-00315
GIPUZKOAKO UR KONTSORTZIOA
www.gipuzkoa.eus
1
LG.:S.S.1-1958