Com obtenir plaça escolar: el procés de matriculació Cómo - Xtec

Com obtenir plaça
escolar: el procés
de matriculació
uè són la preinscripció
Q
i la matrícula?
Cómo obtener plaza
escolar: el proceso
de matriculación
Qué son la preinscripción
¿
y la matrícula?
El primer pas per obtenir plaça en una escola sufragada amb fons públics (pública o privada concertada) és la preinscripci . Quan se sap el nombre de sol·licituds que ha rebut cada escola i les
places existents, s’assignen aquestes places aplicant els criteris de prioritat que s’han fet públics.
Posteriorment, cal confirmar l’acceptació de la
plaça obtinguda fent la corresponent matr cula.
El primer paso para obtener plaza en una escuela
sufragada con fondos públicos (pública o privada
concertada) es la preinscripci n. Cuando se sabe
el número de solicitudes que ha recibido cada escuela y las plazas existentes, se asignan dichas plazas aplicando los criterios de prioridad que se han
hecho públicos. Posteriormente debe confirmarse
la aceptación de la plaza obtenida efectuando la correspondiente matr cula.
La preinscripció per als ensenyaments bàsics està
previst que sigui a la primera quinzena de febrer
i la matrícula al començament del mes de juny.
La Resolució que estableix el calendari oficial i
els requeriments d’acreditació documental que
s’han de presentar es publica abans de l’inici de
la preinscripció.
La preinscripción para las enseñanzas básicas está
previsto que sea la primera quincena de febrero y la
matrícula a principios del mes de junio. La Resolución
que establece el calendario oficial y los requerimientos de acreditación documental que deben presentarse se publica antes del inicio de la preinscripción.
ui ha de sol·licitar
Q
preinscripció?
Quién tiene que solicitar
¿
preinscripción?
Els alumnes que entrin
Los alumnos que entren
– per primera vegada en un centre,
– por primera vez en un centro,
– a fer P3 (tot i que ja estiguin escolaritzats al mateix centre),
– a hacer P3 (aunque ya estén escolarizados en el
mismo centro),
– a fer batxillerat de la modalitat d’arts,
– a estudiar bachillerato de la modalidad de artes,
– a fer qualsevol modalitat de batxillerat si estan
cursant o han cursat un cicle formatiu,
– a estudiar cualquier modalidad de bachillerato si
están cursando o han cursado un ciclo formativo,
– a fer formació professional i ensenyaments de
règim especial (tot i que aquests s’imparteixin al
mateix centre on estan escolaritzats).
– a estudiar formación profesional y enseñanzas
de régimen especial (aunque estas se impartan
en el mismo centro donde están escolarizados).
S’ha de presentar una œnica sol•licitud de preinscripci al centre educatiu demanat en primer lloc.
La presentació de més d’una sol·licitud comporta
que s’invalidin els drets de prioritat. Únicament es
podran presentar sol·licituds simultànies quan es
refereixin a ensenyaments de tipus diferent.
Hay que presentar una œnica solicitud de preinscripci n en el centro educativo solicitado en primer
lugar. La presentación de más de una solicitud supone que se invaliden los derechos de prioridad. Únicamente podrán presentarse solicitudes simultáneas
cuando se refieran a enseñanzas de tipo diferente.
A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar tots els
centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència.
En el impreso de solicitud deben indicarse todos
los centros y enseñanzas a los que se querría acceder, colocados por orden de preferencia.
11
uè cal saber per
Q
fer la preinscripció
i la matrícula?
12
Qué hay que saber para
¿
efectuar la preinscripción
y la matrícula?
Abans d iniciar el procØs de preinscripci i
matr cula, cal consultar al tauler d anuncis
dels centres o en qualsevol dels altres mitjans i punts d informaci pœblica:
Antes de iniciar el proceso de preinscripci n
y matr cula debe consultarse en el tabl n de
anuncios de los centros o en cualquiera de
los medios y puntos de informaci n pœblica:
– La normativa vigent, el calendari i els procediments que s’han de seguir.
– La normativa vigente, el calendario y los procedimientos que hay que seguir.
– Els criteris de prioritat –generals, complementaris i específics– per a l’admissió
d’alumnes.
– Los criterios de prioridad –generales, com­
plementarios y específicos– para la admisión
de alumnos.
– L’oferta de places dels ensenyaments sufragats amb diners públics.
– La oferta de plazas de las enseñanzas sufragadas con dinero público.
– L’àrea territorial de proximitat (un dels requisits que contribueix a donar dret de
prioritat en cas que hi hagi més demanda
que oferta).
– El área territorial de proximidad (uno de los
requisitos que contribuye a dar derecho de
prioridad en caso de existir más demanda
que oferta).
– L’adscripció entre els centres, que dóna
dret de prioritat en el moment de canviar
d’etapa educativa.
– La adscripción entre los centros, que da derecho de prioridad en el momento de cambiar de etapa educativa.
– Els projectes educatius de cadascun dels
centres.
– Los proyectos educativos de cada uno de
los centros.
– Les activitats extraescolars i els serveis de
caràcter voluntari i no lucratiu que ofereixen, amb les corresponents quotes aprovades segons normativa.
– Las actividades extraescolares y servicios
de carácter voluntario y no lucrativo que
ofrecen, con las correspondientes cuotas
aprobadas según normativa.
– En el cas dels centres privats, a més a
més, s’informa del règim de finançament
amb fons públics dels ensenyaments que
tenen concertats.
– En el caso de los centros privados, además,
se informa del régimen de financiación con
fondos públicos de las enseñanzas que tienen concertadas.
s pot presentar la
E
sol·licitud de preinscripció
en qualsevol centre?
Puede presentarse la
¿
solicitud de preinscripción
en cualquier centro?
Tots els centres educatius pœblics i concertats tenen l obligaci d admetre totes les sollicituds de preinscripci que es presentin durant els dies previstos en el calendari o cial
de preinscripci .
Todos los centros educativos pœblicos y concertados tienen obligaci n de admitir todas las
solicitudes de preinscripci n que se presenten
durante los d as previstos en el calendario o cial
de preinscripci n.
Els centres no poden percebre cap quantitat en
concepte d’aquesta preinscripció, per reserva
de plaça o per altres conceptes i no es pot tenir
plaça reservada de manera prèvia o diferent a la
que estableix la norma.
Los centros no pueden percibir cantidad alguna
en concepto de dicha preinscripción, por reserva
de plaza o por otros conceptos y no puede tenerse plaza reservada de forma previa o diferente a la
que establece la norma.
Cap sol·licitud d’admissió pot ser rebutjada per
raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol circumstància personal o social.
Ninguna solicitud de admisión puede ser rechazada por razones de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier circunstancia personal o social.
L’Administració vetlla –a través dels seus òrgans
de garantia– pel dret de tot l’alumnat en edat
escolar a tenir un lloc escolar que li garanteixi
l’ensenyament bàsic en condicions de gratuïtat.
La Administración vela –a través de sus órganos de
garantía– por el derecho de todo el alumnado en
edad escolar a tener una plaza escolar que le garantice la enseñanza básica en condiciones de gratuidad.
13
ui té preferència a l’hora
Q
d’accedir a una plaça?
14
Quién tiene preferencia a la
¿
hora de acceder a una plaza?
Quan en un centre educatiu hi ha mØs sollicituds que vacants, s aplica un barem per
establir un ordre de prioritat d admissi . Hi ha
uns criteris generals i complementaris i uns
criteris espec cs, que s n pœblics.
Cuando en un centro educativo hay mÆs solicitudes
que vacantes, se aplica un baremo para establecer
un orden de prioridad de admisi n. Existen unos criterios generales y complementarios y unos criterios
espec cos, que son pœblicos.
Els criteris generals tenen en compte:
Los criterios generales tienen en cuenta:
– L’existència de germans escolaritzats al centre.
– La existencia de hermanos escolarizados en el centro.
– Que el pare, la mare o els tutors legals hi treballin.
– Que el padre, la madre o los tutores legales trabajen
en el mismo.
– Que el domicili de l’alumne estigui dins de
l’àrea territorial de proximitat del centre o, si
escau, la proximitat al lloc de treball del pare,
mare, tutor o tutora, o de l’alumne quan sigui
major d’edat.
– Que el domicilio del alumno esté dentro del área
territorial de proximidad del centro o, en su caso, la
proximidad al puesto de trabajo del padre, madre,
tutor o tutora, o del alumno cuando sea mayor de
edad.
– La renda anual de la unitat familiar.
– La renta anual de la unidad familiar.
– La discapacitat de l’alumne, pare, mare, tutor,
tutora o germans.
– La discapacidad del alumno, padre, madre, tutor,
tutora o hermanos.
– Per accedir al batxillerat es té en compte l’expedient acadèmic de l’alumne.
– Para acceder al bachillerato se tiene en cuenta el
expediente académico del alumno.
En cas d’empat un cop aplicats aquests criteris, es
consideren a més un criteris complementaris:
En caso de empate una vez aplicados estos criterios,
se consideran además un criterios complementarios:
– La condició legal de família nombrosa.
– La condición legal de familia numerosa.
– Que l’alumne tingui una malaltia crònica que
afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic
(incloent-hi els celíacs).
– Que el alumno padezca una enfermedad crónica
que afecte al sistema digestivo, endocrino o metabólico (incluidos los celíacos).
Sempre s’han d’acreditar documentalment les
raons que s’al·leguen, atenent als requisits establerts per la norma.
Siempre deben acreditarse documentalmente las
razones que se alegan, atendiendo a los requisitos
establecidos por la norma.
En cas de situació d’empat, un cop s’han aplicat
els criteris de prioritat, l’ordenació de sol·licituds
es fa per sorteig pœblic.
En caso de situación de empate, una vez se han aplicado los criterios de prioridad, la ordenación de solicitudes se efectúa por sorteo pœblico.
Tots els centres han de reservar unes places
destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.
Todos los centros deben reservar unas plazas destinadas a alumnos con necesidades educativas específicas.
També hi ha uns criteris espec cs que afecten
l’accés a centres adscrits, a ensenyaments de
formació professional, artístics i d’esports, als
estudis simultanis de règim general i als ensenyaments reglats de música i dansa i de programes d’alt rendiment esportiu. En aquests casos
cal consultar els requisits espec cs de cada
situaci .
También existen unos criterios espec cos que
afectan al acceso a centros adscritos, a enseñanzas
de formación profesional, artísticas y de deportes, a
los estudios simultáneos de régimen general y a las
enseñanzas regladas de música y danza y de programas de alto rendimiento deportivo. En estos casos
hay que consultar los requisitos espec cos de
cada situaci n.
Aques
t
escoles curs s’obren
n
a la ci bressol muni ou
utat.
cipals
Duran
te
inaugu este curso
s
r
infant an nueve es e
iles en
cu
la ciud elas
ad.
15
uè és l’àrea territorial
Q
de proximitat i com es
determina?
L rea territorial de proximitat Øs un dels criteris generals que es tenen en compte per establir qui tØ mØs dret a l hora de sol•licitar una
pla a escolar quan en un centre hi ha mØs sollicituds que places. Des del curs 2007-2008, les
rees territorials de proximitat inclouen tant els
centres pœblics com els concertats.
A cadascuna de les illes de cases de la ciutat correspon una àrea de proximitat amb tots els centres
públics i concertats que es troben dins d’aquesta
àrea. L’àrea de proximitat inclou com a mínim els
tres centres públics i els tres centres concertats
més propers a l’illa.
El Consorci d’Educació de Barcelona adreça cada
any una carta personalitzada a cadascuna de les
famílies que tenen un fill o una filla en edat d’iniciar el primer curs de parvulari (3 anys), amb el
volant de convivència emès per l’Ajuntament de
Barcelona que acredita el seu domicili, i la relació
de tots els centres que entren en la seva àrea territorial de proximitat.
A la pàgina web del Consorci d’Educació de
Barcelona (www.edubcn.cat), les famílies també poden consultar les escoles de la seva àrea de proximitat i entrar a les pàgines web dels centres.
16
Qué es el área territorial
¿
de proximidad y cómo se
determina?
El Ærea territorial de proximidad es uno de los
criterios generales que se tienen en cuenta
para establecer quiØn tiene mÆs derecho a la
hora de solicitar una plaza escolar cuando en
un centro hay mÆs solicitudes que plazas. Desde el curso 2007-2008, las Æreas territoriales de
proximidad incluyen tanto los centros pœblicos
como los concertados.
A cada una de las manzanas de la ciudad le corresponde un área de proximidad con todos los centros
públicos y concertados que se encuentran dentro de
esta área. El área de proximidad incluye como mínimo los tres centros públicos y los tres centros concertados más próximos a la manzana.
El Consorcio de Educación de Barcelona dirige
cada año una carta personalizada a cada una de
las familias que tienen un hijo o hija en edad de
iniciar el primer curso de parvulario (3 años), con
el volante de convivencia emitido por el Ayuntamiento de Barcelona que acredita su domicilio, y
la relación de todos los centros que entran en su
área territorial de proximidad.
En la página web del Consorcio de Educación de
Barcelona (www.edubcn.cat), las familias también
pueden consultar las escuelas de su área de proximidad y entrar en las páginas web de los centros.
uan i com se sap quina
Q
és la plaça obtinguda?
Cuándo y cómo se sabe
¿
cuál es la plaza obtenida?
L escola sol•licitada en primer lloc Øs el referent
principal d informaci . El seu consell escolar
aplica el barem per establir l ordre de prioritat i
fa pœbliques les diferents llistes informatives. La
puntuaci que s obtØ en aquest centre Øs mantØ per a l ordenaci de prioritats en el cas que
s hagi d accedir a les altres places sol•licitades
en la preinscripci .
La escuela solicitada en primer lugar es el principal referente de informaci n. Su consejo escolar aplica el baremo para establecer el orden de
prioridad y hace pœblicas las diferentes listas informativas. La puntuaci n que se obtiene en este
centro se mantiene para la ordenaci n de prioridades en caso de que tenga que accederse a las
otras plazas solicitadas en la preinscripci n.
Si la família ho vol i així ho formula en el full de preinscripció, també pot rebre informació de la seva
situació a través de missatges al mòbil.
Si la familia lo desea y así lo formula en la hoja de
preinscripción, también puede recibir información
de su situación a través de mensajes en el móvil.
Quan el nombre de sol·licituds rebudes en un centre és inferior al de les places disponibles s’obté
la plaça sense cap altre requisit. En cas contrari,
s’han d’aplicar els criteris de prioritat establerts
per la normativa.
Cuando el número de solicitudes recibidas en un
centro es inferior al de las plazas disponibles se
obtiene la plaza sin ningún otro requisito. En caso
contrario, deben aplicarse los criterios de prioridad establecidos por la normativa.
17
18
Quan acaba el termini de presentació de sol·
licituds es fa pública una primera llista amb els
barems que resulten de l’aplicació dels criteris de
prioritat, per tal que es pugui comprovar si s’ha
puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació.
Cuando finaliza el plazo de presentación de solicitudes se hace pública una primera lista con los baremos que resultan de la aplicación de los criterios
de prioridad, para que se pueda comprobar si se
ha puntuado correctamente la solicitud y, en caso
necesario, formular una reclamación.
Quan les comissions d’escolarització han acabat
de gestionar tot el procés (habitualment al mes de
maig), es fa pública la llista definitiva amb la relació
d’alumnes admesos en cada centre.
Cuando las comisiones de escolarización han terminado de gestionar todo el proceso (habitualmente en
el mes de mayo), se hace pública la lista definitiva con
la relación de alumnos admitidos en cada centro.
Quan un alumne no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se li assigna plaça en
un altre dels centres sol·licitats, seguint l’ordre de
preferència indicat en el seu full de preinscripció.
Si tot i així no obté plaça, la comissió d’escolarització li proposa una plaça en un altre centre i la hi
reserva per tal que en confirmi l’acceptació o bé
demani canviar-la per una altra plaça vacant.
Cuando un alumno no ha podido obtener plaza en
el centro solicitado en primer lugar, se le asigna plaza en otro de los centros solicitados, siguiendo el
orden de preferencia indicado en su hoja de preinscripción. Si aún no obtiene plaza, la comisión de
escolarización le propone una plaza en otro centro
y la reserva para que confirme su aceptación o bien
solicite cambiarla por otra plaza vacante.
Per consolidar l’obtenció de la plaça assignada
és imprescindible que es formalitzi la matricula al
centre dins del període establert. En cas que no
es faci es considera que es renuncia a la plaça
obtinguda.
Para consolidar la obtención de la plaza asignada
es imprescindible que se formalice la matrícula en
el centro dentro del periodo establecido. En caso
de no hacerlo se considera que se renuncia a la
plaza obtenida.
ui vetlla per la correcció
Q
del procés de preinscripció
i matrícula?
Quién vela por la corrección
¿
del proceso de preinscripción
y matrícula?
La normativa estableix uns rgans de garantia: els consells escolars de centre, les comissions d escolaritzaci i les o cines d escolaritzaci .
La normativa establece unos rganos de garant a: los consejos escolares de centro, las
comisiones de escolarizaci n y las o cinas de
escolarizaci n.
Els consells escolars són òrgans de participació
de la comunitat educativa de cada centre, els
quals, conjuntament amb la direcció, en el cas
dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels
centres privats, són els responsables de la correcta gestió de les normes que els afecten com
a centres.
Los consejos escolares son órganos de participación de la comunidad educativa de cada centro,
que conjuntamente con la dirección, en el caso de
los centros públicos, y de los titulares, en el caso
de los centros privados, son los responsables de
la correcta gestión de las normas que les afectan
como centros.
Les comissions d’escolarització, presidides per la
Inspecció, i l’Oficina d’Escolarització del Consorci
d’Educació, vetllen per la transparència del procés
i la correcta aplicació de les normes a la ciutat de
Barcelona.
Las comisiones de escolarización, presididas por
la Inspección, y la Oficina de Escolarización del
Consorcio de Educación, velan por la transparencia del proceso y la correcta aplicación de las normas en la ciudad de Barcelona.
19