Candidatura a compromisario

L'Hospitalet de Llobregat, 25 i 26 de març de 2017
CANDIDATURA A COMPROMISARIO/A - CANDIDATURA A
COMPROMISSARI/A
APELLIDOS
COGNOMS
NOMBRE
NOM
Nº AFILIADO
N. AFILIAT
D.N.I.
CANDIDATO/A A COMPROMISARIO/A POR
CANDIDAT/A A COMPROMISSARI/A PER
MUNICIPIO
MUNICIPI
DOMICILIO
DOMICILI
CODIGO POSTAL
CODI POSTAL
TELÉFONO MOVIL
TELÈFON MÒVIL
TLF. PARTICULAR
TELÈFON PARTICULAR
E-mail
CARGO ELECTO
CÀRREC ELECTE
PONENCIA EN LA QUE QUIERE PARTICIPAR:
ACCIÓN POLÍTICA
PONÈNCIA EN LA QUE VOL PARTICIPAR:
REGLAMENTO, MUNICIPAL
Y SERVICIOS A LA PERSONA
a
de
1. En el caso de no indicar la preferencia en la ponencia en la que quiere participar, el COC le asignarà a una de ellas.
1. En el cas que no indicar la preferència en la ponència en la que vol participar, el COC l'assignarà a una d'elles.
de 2017