GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA - Portal de la Escuela

GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA 7. MODULUA: GARAPEN PROFESIONALA ETA GIZARTE HEZKUNTZAKO JARDUERA Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 2 AURKEZPENA ......................................................................................................................... 3 I. MODULUAREN GAITASUNAK ETA IKASKETA-­‐EMAITZAK ................................... 4 II. 7. MODULUAREN EGITURA ........................................................................................... 6 III. IRAKASLEEN ARTEKO KOORDINAZIOA .................................................................. 8 IV. TUTORETZA ..................................................................................................................... 9 V. METODOLOGIA ................................................................................................................. 9 VI. EBALUAZIOA .................................................................................................................. 11 VII. IRAKASGAIETAKO PROGRAMAK ........................................................................... 12 La expresividad corporal y motriz: Propuestas, técnicas y estrategias de intervención en la Educación Social...................................................................................... 12 Psicología Positiva y Proyectos Socioeducativos.............................................................. 16 Movimientos Sociales Contemporáneos .............................................................................. 20 Gizarte elkartasun dinamikak eta gaur egungo gizartea............................................... 23 Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratu eta komunitatean txertatzea............... 26 Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako Orientazioa ........................................... 31 VIII. 7 MODULUKO IRAKASLEAK ................................................................................... 38 Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 3 AURKEZPENA Titulazioaren laugarren urteko lehenengo eta bigarren seihilekoetan garatzen da 7.
modulua. Ikasturte osokoa da eta 60 ECTS kreditu eskuratzen dira. Lehendabiziko
seihilekoan, 12 ECTS kreditu Kanpo-praktikei dagozkie1 eta 18 ECTS kreditu hautazko
irakasgaiei. Bigarren seihilekoan, 18 ECTS kreditu Kanpo-praktikei dagozkie eta 12
ECTS kreditu Gradu Amaierako Lanari2.
Honako hauek dira ikasleek hasi aurretik bete beharreko baldintzak:
-
GALean matrikulatzeko ikasleak titulazioaren lehendabiziko sei moduluak
gaindituta izan behar ditu, hau da, 180 ECTS kreditu, jarraian azaltzen den
kreditu-sailkapenaren arabera:
-
o
60 ECTS kreditu komun/oinarrizko.
o
12 ECTS kreditu: Practicum I.
o
12 ECTS kreditu hautazko.
o
98 ECTS kreditu derrigorrezko.
Practicum II eta IIIan matrikulatzeko, ezinbestekoa da Practicum I irakasgaia
gainditzea.
7. modulua honako irakasgaiek osatzen dute:
-
Practicum II (12 ECTS kreditu, Lehenengo Seihilekoa).
-
Hiru hautazko irakasgai (18 ECTS kreditu, Lehenengo Seihilekoa), minor
ezberdinekin lotutakoak. Besteak beste:
o
Minorra: Dinamizazio soziala eta lan komunitarioa (Gaztelania).
§
Gorputz
eta
Mugimendu
adierazkortasuna:
Esku-hartzeko
proposamenak, teknikak eta estrategiak Gizarte Hezkuntzan
(Angela Vaquero).
§
Psikologia Positiboa eta Gizarte eta Hezkuntzako Proiektuak
(Ana Flecha).
§
o
Gaur Egungo Gizarte Mugimenduak (Felix Luengo).
Minorra: Gizarte Inklusioa (Euskara)
1 http://www.irakasleen-­‐ue-­‐bilbao.ehu.es/p230-­‐
content/eu/contenidos/informacion/magisbilbo_practicum_social/eu_p_social/inf
ormacion_general.html 2 http://www.irakasleen-­‐ue-­‐bilbao.ehu.es/p230-­‐
content/eu/contenidos/informacion/magisbilbo_gal/eu_gal/gal.html Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. §
4 Gizarteko Elkartasun Dinamikak eta Gaur Egungo Gizartea
(Eduardo Rubio)
§
Desgaitasuna duten pertsonak Gizarteratu eta Komunitatean
Txertatzea (Leire Darretxe).
§
Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako orientazioa (Feli
Arbizu).
-
Practicum II (18 ECTS kreditu, Bigarren Seihilekoa).
-
Gradu Amaierako Lana (12 ECTS kreditu, Bigarren Seihilekoa).
I. MODULUAREN GAITASUNAK ETA IKASKETA-­‐EMAITZAK Moduluan izan beharreko gaitasun orokorrak honako hauek dira: 7C1. Gizarte Hezkuntzako testuinguruetan profesionalki esku-hartzea, Gizarte
Hezkuntzaren oinarri teoriko-praktikoak eta deontologia profesionalaren errespetua
eta gako etikoak kontuan hartuta (KO1, KO2, KO3, KO4, KO5*).
7C2. Gizarte hezkuntzaren izate eta egiteari buruzko ezagutza eraikitzea, lankidetzan,
praktika ikertu eta aztertuz, eta etengabeko hobekuntzara bideraturiko interesa
sortzen lagunduz (KO6, KO7, KO9*, KO10*).
7C3. Modu arrazoituan komunikatzea, bai idatziz bai ahoz, gizarte hezitzaileen
egitekoarekin zerikusia duen guztia (esku-hartzea, prestakuntza, ikerkuntza eta
berrikuntza) (KO6, KO8*, KO9*, KO10*9).
7C4. Diziplina anitzeko eta erakundeen arteko taldeetan lan egitea (KO3, KO4, KO8*.
KO10*ekin lotuta).
7C5.
Hezkuntzako
errealitatea
analizatzea,
modu
gogoetatsu,
metodiko
eta
sistematikoan (KO6, KO7, KO10*).
7C6. Gizarte Hezkuntzari berariaz dagozkion oinarrizko testuak modu orokorrean
ulertzea, hala hizkuntza ofizialetan, nola atzerriko hizkuntzaren batean (KO1, KO8,
KO10*).
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 5 Moduluari lotutako gaitasun orokorrak honako hauek dira:
1. Gizarte eta Hezkuntza arloetako esku-hartzearen eta ekintza-esparruetako oinarri
teorikoak (psikologiko, soziologiko eta pedagogikoak) ezagutu eta ulertzea, baita
prozesu horiek eusten dituzten legedia eta gizarte-, hezkuntza- eta kultura-politikak
ere (KO1).
2. Antzemandako beharrizanei erantzungo dieten hezkuntza eta gizarte arloetako
plan, proiektu eta programak diseinatu, garatu eta ebaluatzea, arrisku edota
bazterkeria egoeran dauden taldeei arreta berezia eskainita eta profesionalen
laguntza eta trebakuntza beharrizanei erantzunda (KO2).
3.
Hezkuntza
harremanak
eta
gizarte
sareak
ezartzea
ahalbidetuko
duten
testuinguruak sortzea, pertsona, talde eta komunitatearen garapena sustatuta (KO3).
4. Taldeak, zerbitzuak eta erakundeak dinamizatu, antolatu eta kudeatzea,
antzemandako arazo eta zailtasunak ebazteko estrategia eta teknika egokiak sortu
eta erabilita (KO4).
5. Gizarte eta hezkuntzako esku-hartzea garatzea, lanbidearen irizpide etiko zein
deontologikoei so eginez (KO5). *
6. Gizartearen errealitatea eta gizarte/hezkuntzako esku-hartze inguru ezberdinak
aztertu eta ebaluatzea, gai profesionalei buruzko hausnarketak barne hartuko dituzten
balorazioak egiteko (KO6).
7. Gizarte eta hezkuntzako ekintzari lotutako ikerkuntza eta berrikuntza prozesuak
diseinatu eta garatzea, gizarte/hezkuntza arloko arazoak ebazteko (KO7).
8. Gizarte-hezkuntza gaiei buruzko ideia, argudio, arazo eta konponbideak publiko
ezberdinei ahoz adieraztea (KO8). *
9. Testuinguru ezberdinetan dokumentu profesionalak sortzea, publiko ezberdinei
egokituta (KO9). *
10. Etengabeko prestakuntzarekiko jarrera positiboa izatea, gizarte eta hezkuntzako
esku-hartzearen eta garapen profesionalaren hobekuntza bultzatzeko (KO10). *
(* Zeharkako gaitasunak dira).
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 6 Ikasketa-emaitzei dagokienez:
Gizarte Hezkuntzako esku-hartze testuinguruetan jarduera profesionalaren oinarri
kontzeptual eta metodologikoak erabiltzea.
Gure lanaren xede-kolektiboen hezkuntza eta prestakuntza beharrizanak modu kritiko
eta gogoetatsuan aztertzea.
Gure lanaren xede-kolektiboarekin ekintza-proposamen espezifikoak eratzea, euren
beharrizanetara egokituak.
Lan-esparruan lotura duen ekintza-proiektua modu kritiko eta gogoetatsuan garatu eta
ebaluatzea.
Informazioaren bilketa sistematikoa diseinatzea, beharrezko irizpide eta prozedurak
erabilita, aztergai den gizarte eta hezkuntza errealitatea aztertu eta interpretatzeko.
Practicum II eta Practicum IIIan aukeratu edo esleitutako eremu profesionalean/etan
izandako esku-hartze prozesuaren azalpen-memoriak egitea.
Gizarte hezkuntza arloan ekintza, ikerkuntza eta hobekuntza metodologia ezberdinak
ulertu eta erabiltzea.
Gradu Amaierako Lanaren planteamendu, prozesu eta emaitza modu sistematikoan
jasotzen duen testua idatziz aurkeztea. Horretarako, hezkuntza esparruaren
berariazko irizpide eta arauak errespetatuta.
GALa ahoz defendatzea, azalpen eta debate akademiko argudiatu baten berezko
ezaugarrietara egokituta.
IKTak baliabide osagarri gisa erabiltzea, hala GALa burutzeko zereginetan, nola
ahozko zein idatzizko aurkezpenean.
II. 7. MODULUAREN EGITURA Titulazioaren azken modulu honen helburua da jasotako prestakuntza finkatzea eta
ikasleari
praktika
profesionalaren
analisian
sakontzen
laguntzea.
Horretarako,
profesional lanetan esku-hartze prozesuetan topa ditzakeen egoera, dilema eta arazo
espezifikoen gaineko ikerketa, hausnarketa eta interpretazioaz baliatuta. Halaber,
etengabeko hobekuntza profesionalaren kulturan txertatzen ere laguntzen du.
Moduluak izaera ezberdineko hiru irakasgai mota dauzka, modu ezberdinetan
moduluaren gaitasun espezifikoak lortzen laguntzen dutenak:
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 7 a) Kanpo-praktikak (30 ECTS), Practicum II eta Practicum III irakasgaiek osatuak.
Practicum I-ean bezalaxe, jarduera eta prozesu multzo bien helburua da ikasleak
agertoki profesional errealetan esku-hartzea, lan-munduan txertatzen eta hezitzaile
taldeetan integratzen laguntzeko. Kanpo-praktika hauek profesionalizazio-prozesuari
laguntzen diote, izan ere, ezagutza zientifiko eta jakintza profesionala batzen baititu.
Horrela, balorazio pedagogikoa egiteko gaitasuna garatuko du ikasleak, gaitasun
profesionalak egiaztatzeko ezinbestekoa.
b) Gradu Amaierako Lana (12 ECTS). Izaera integratua du, izan ere, ikasleak
prestakuntza-prozesu osoan zehar garatutako gaitasun multzoa mugiarazten du;
interes pertsonalak, burututako ikasketak eta bizitako esperientziak uztartuz.
Hautatutako lan modalitatearekin lotutako gaitasun espezifikoak gaineratuko zaizkio
horri guztiari. GALak berrikuntza eta ikerkuntza proiektuen ikuspegia izan beharko du.
Horregatik, ikasleak hiru modalitateren artean aukeratu ahalko du:
§
Berrikuntzan oinarritutako lana, esparru profesional erreal batekoa, eta diziplina
anitzeko izaera duena.
§
Titulazioan inplikatutako sailek urtero eskaintzen duten gai-katalogo batetik
abiatutako sakontze-lana, ikerkuntza eta/edo berrikuntza arloarekin lotuta,
betiere.
§
Ikasleak libreki aukeratutako gaia, ikuspegi teoriko-praktiko batetik behar
bezala justifikatua, eta titulazioaren esparru zientifikoarekin egokitzen dena.
c) Hiru hautazko irakasgai (18 ECTS), izaera osagarria eta, aldi berean, espezializatua
dutenak. Gizarte hezkuntzako jardueraren eta garapen profesionalaren azterketan
lagunduko duten tresna profesionalen erabilerarekin lotura izango dute.
Kanpo-­‐
praktikak Gradu Amaierako Lana Hiru hautazko irakasgai Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 8 III. IRAKASLEEN ARTEKO KOORDINAZIOA Modulu honetan sustatzen den koordinazio-prozesua aurreko moduluetakoa baino
konplexuagoa da, izan ere, lan-talde ezberdinek parte hartzen dute (titulazioko sail
guztietako irakasleek osatuak). Honako hauek izango dira aipatutako lan-taldeak:
§
Practicum II-aren tutoretzaren ardura izango duten diziplinarteko taldeak.
§
Practicum III-aren tutoretzaren ardura izango duten diziplinarteko taldeak.
§
GALaren tutoretzaren ardura izango duten diziplinarteko taldeak.
§
Hautazkotasun irakasleak, zenbaitetan, ibilbide espezializatzaile ezberdinekin
lotuak.
Bi batzorde lotuta egongo dira:
§
Ikastetxeko Gizarte Hezkuntzako Praktiken Batzordea.
§
Ikastetxeko Gizarte Hezkuntzako GALen Batzordea.
Konplexutasun horren eraginez, koordinazio estua izan behar dute moduluko
diziplinarteko mintegiak eta talde zein egitura horiek guztiek.
Titulazioaren
koordinatzaileak, Kanpo-praktiken Batzordeko eta GALen Batzordeko arduradun
orokorrekin batera, jarraibide orokor eta ekintza-plan egokienak diseinatuko ditu,
titulazioko azken modulu honi lotutako pertsona guztien esfortzuak batuko direla
bermatzeko.
Modulu honen espezifikotasuna dela eta, elkarren artean lotutako antolamendu egitura
guztien arteko barne-koordinazioa bermatzeaz gain, erakunde profesionalen arteko
komunikazio erraza eta koordinazioa ere ziurtatu beharko dira, ikasleek bertan egiten
baitituzte Kanpo-praktikak. Horretarako, Praktiken batzordeak bilera bateratuak
antolatuko ditu unibertsitateko egitura ezberdinetako eta erakunde kolaboratzaileetako
ordezkariekin. Hartara, alde guztien erantzukizun akademikoak zehaztu behar dira,
ikasleen lanerako beharrezko orientazio teoriko-praktikoak eskainita eta alde biek
burututako prestakuntza-lanaren gaineko hausnarketa kritikorako espazio komuna
sortuta.
Azkenik, GALen Batzordeak proiektuen zuzendaritzari buruzko orientazio eta
erabakien koherentzia zainduko du. Urtero, osatutako orientazio-gidak eta hartutako
erabakiak berrikusiko dira, GALari buruzko lan sistematiko eta zientifikoa eratzeko eta
irakasle
arduradunekin
zein
sailetako
sortzeko, esfortzu guztiak bateratze aldera.
zuzendariekin
komunikazio-prozesu
bat
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 9 IV. TUTORETZA Tutoretza da irakasleekin banaka nahiz taldeka elkartzeko eta egiaztatzeko gunea eta
denbora. Horren helburua da unibertsitateko ikasleen garapen pertsonala, akademikoa
eta profesionala sustatzea heziketa-prozesuaren baitan. Horretarako, irakasleek
astean ordu batzuk izango dituzte ikasleak haiengana joan eta eurentzat garrantzia
duten kontuak kontsultatzeko. Irakasleek tutoretza-orduak zehaztuko dituzte GAUR
plataforman, ahal dela, beste irakasgaien martxari traba egin gabe.
V. METODOLOGIA Azken modulu honek ezaugarri propioak izango ditu. MDJ (AIM) zeregin artikulatzailea
izan da aurreko moduluetan eta orain autonomia akademiko eta zientifiko handia duten
zenbait lanekin ordeztu da. Lan horiek Practicum II eta III-rekin lotuta daude (praktika
profesionaleko aurkezpen-memoriak eta memoria horiek jardunaldi baten aurkeztea,
bigarren seihilekoaren bukaera-ekitaldi batean), baita GALarekin ere (ikerkuntza edota
berrikuntzako gai bat prestatu eta defendatzea).
Jarduera horiek ikasturte osoa betetzen dute, ikasleek lan profesionalaren maila
guztietan parte hartzea ahalbidetzen dute eta kultura profesional metodiko, gogoetatsu
eta kolaboratzailearen eraikuntzan parte hartzeko aukera eskaintzen diete.
Hautazko irakasgaiek garapen profesionalari eta praktika profesionalaren analisiari
laguntzen diote, horiek baitira modulu honen ardatzak.
Jarraian, irakasgai hauekin lotutako prestakuntza-jarduerak:
1. PRACTICUM II eta III (12 ECTS eta 18 ECTS)
a) Praktika zentroan aurrez aurreko lana (7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6) (%50):
§ Esparru eta erakundeko errealitatearen analisia.
§ Proiektuak diseinatu, txertatu eta ebaluatzea.
§ Informazioa sistematikoki biltzea, antolatzea eta berregitea.
§ Lana profesionalekin eta erakundeko tutorearekin kontrastatzea.
b) Aurrez aurreko lan teoriko-praktikoa, unibertsitatean (7C2, 7C4, 7C5, 7C6) (%20):
§ Prestakuntza
Mintegiak,
esku-hartze
esparruen
gaineko
ezagutza
espezifikoagora bideratuta.
§ Jarraipen eta Hausnarketa Mintegiak, praktika profesionalean agertzen diren
gorabehera kritiko, dilema eta arazoetatik abiatuta.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 10 § Banakako edo taldeko jarraipena.
§ Hausnarketa Jardunaldi bateratua, unibertsitatea eta lan-sektorea.
c) Lan teoriko-praktikoa, ez aurrez aurrekoa (7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6) (%30):
§ Banakako eta taldeko azterketa.
§ Lanak prestatzea.
§ Mintegien eta erakundeetako bileretako lanerako aurkezpenak prestatzea.
§ Hezkuntzako testuinguruei buruzko ekarpen teorikoen eta ikerketen bilaketa
osagarria eta datu base espezifikoetan zein aldizkari espezializatuetan
oinarritutako analisia.
§
Esku-hartze esparruaren alderdi teoriko nagusien irakurketa eta sintesia.
§ Ikasle, irakasle eta erakundeetako tutoreen arteko komunikazio erraza
mantentzeko plataforma birtuala erabiltzea.
§ Practicumaren azken jardunaldirako aurkezpena prestatzea.
2. GRADU AMAIERAKO LANA (12 ECTS)
a) Aurrez aurreko lana (7C2, 7C5, 7C6) (%20):
§ Aukeratutako lanari buruzko orientazio-mintegiak.
§ Banakako edo taldeko Jarraipen Mintegiak.
b) Lan teoriko-praktikoa, ez aurrez aurrekoa (7C2, 7C4, 7C5, 7C6) (%80):
§ Banakako eta taldeko azterketa.
§ Lanak prestatzea.
§ Jarraipen mintegiko lanerako aurkezpenak prestatzea.
§ Datu base eta aldizkari espezializatuetan bilaketa bibliografikoa eta
erreferentzia-dokumentuei buruzko glosarioa osatzea.
§ Ahozko defentsa prestatzea, euskarri didaktikoak erabilita.
3. HAUTAZKOAK (18 ECTS). Kasu honetan, kredituen %40 aurrez aurreko
modalitateari dagokio eta %60 aurrez aurrekoa ez denari.
a) Gai ezberdinei buruzko eduki teorikoen aurkezpena, aurrez aurreko klaseetan,
aurreikusitako gaitasunei lotutako ezagutzak finkatzeko eta klase praktikoak
oinarritzeko (7C2, 7C6).
b) Klase praktikoak (7C2, 7C3, 7C5, 7C6):
§
Multimedia materialen eta ikus-entzunezko baliabideen emanaldi eta analisia.
§
Hezkuntza-arazoen gaineko lanak.
§
Klasean sortzen diren galdera eta gaiei erantzutea.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. §
11 Beste hizkuntza batzuetan idatzitako testuetan aurkeztutako edukiak alderatu
eta argitzea.
§
Lanak idatziz osatzea eta ahoz aurkeztea, eta gela barruan eztabaidatzea.
c) Saio teoriko eta praktiko hauetatik abiatuta, aurrez aurrekoak izango ez diren
banakako edota taldeko lanak burutzea proposatuko zaie ikasleei, hala nola (7C2,
7C4, 7C5, 7C6):
§
Hezkuntzako testuinguruei eta horien analisiari buruzko ekarpen teoriko eta
ikerketarako bilaketa osagarria, datu base espezifikoetan zein aldizkari
espezializatuetan.
§
Moduluko diziplinen alderdi nagusiei buruzko irakurketa eta sintesi teorikoa.
§
Beste hizkuntza batzuetan dauden dokumentu zientifikoen irakurketa.
§
Baliabide informatikoen erabilera.
VI. EBALUAZIOA Moduluaren gaitasun espezifikoen ebaluazioa horrela egingo da:
a)
Zereginak
eta,
hala
dagokionean,
idatzizko
probak
ebaluatzea,
irakasle
arduradunen esku.
b) Practicum II eta III zein GALaren azken lanen berariazko Ebaluazioa, irakasle
arduradunen taldearen esku. GALa baloratzeko, idatzizko aurkezpena zein ahozko
defentsa kontuan hartuko dira.
Moduluaren oinarrizko ebaluazio-irizpideak honakoak dira:
§ Practicum eta GALeko zereginetan aurkeztutako hausnarketa maila.
§ Idatzizko dokumentuak txostenaren irizpide akademiko formaletara egokitzea.
§ Talde barruan lankidetza eta lan autonomoaren maila.
§ Azaldutako gaitasun komunikatiboaren maila, honako alderdiei dagokienez:
diskurtsoaren
antolaketa,
estresaren
kontrola,
hartzaileen
araberako
egokitasuna, espazioaren erabilera komunikatiboa, aniztasuna eta erabilitako
baliabideen berrikuntza.
§ Esku hartzen den egoera zehatzaren behaketa eta analisiaren sakontasun
maila.
§ Jarduketa profesionalean iniziatiba eta konpromiso maila.
§ Ikasleek aurkeztutako ekintzen gaineko hausnarketa maila.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 12 § Informazio iturri ezberdinen erabilera; aukeratutako aztergaia ulertzen eta
zientifikoki
ebazten
lagunduko
duten
iturri
dokumental,
digital
zein
pertsonalak.
§ Ideia profesionalak adierazi eta aurkezteko modu ezberdinak erabiltzeko
gaitasuna.
Moduluaren curriculum-planteamendua ebaluatzeko, titulazio honetako 1. moduluan
ezarritako jarraibideak mantentzen dira, baina Praktiken zein GALen batzordeek
modulu honetako lanarekin lotuta egindako ebaluazioaren emaitzekin osotu behar dira.
VII. IRAKASGAIETAKO PROGRAMAK Minorra: Dinamizazio soziala eta lan komunitarioa (Gaztelania) •  Gorputz eta Mugimendu adierazkortasuna: Esku-­‐hartzeko proposamenak, teknikak eta estrategiak Gizarte Hezkuntzan (Angela Vaquero). •  Psikologia Positiboa eta Gizarte eta Hezkuntzako Proiektuak (Ana Flecha). •  Gaur Egungo Gizarte Mugimenduak (Felix Luengo). Minorra: Gizarte Inklusioa (Euskara) •  Gizarteko Elkartasun Dinamikak eta Gaur Egungo Gizartea (Eduardo Rubio) •  Desgaitasuna duten pertsonak Gizarteratu eta Komunitatean Txertatzea (Leire Darretxe). •  Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako orientazioa (Feli Arbizu) La expresividad corporal y motriz: Propuestas, técnicas y estrategias de intervención en la Educación Social CONTEXTO
MÓDULO 07
DESARROLLO
PROFESIONAL
Y
PRACTICA SOCIOEDUCATIVA
Curso 4º - Primer cuatrimestre
Créditos 6
Departamento: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal
Descripción de la asignatura: Plantea un trabajo de experimentación
de
estrategias de intervención vinculadas a la expresividad motriz y corporal desde
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. una actitud reflexiva y crítica. Desde esta perspectiva se elaboran conocimientos
acerca de las diferentes estrategias de intervención y su tratamiento didáctico.
Competencias de la asignatura:
Específica: Dinamizar, organizar y gestionar grupos, recursos, servicios y
entidades, creando y utilizando las estrategias y técnicas más adecuadas para la
resolución de problemas y dificultades detectadas.
Específica: Intervenir profesionalmente en contextos de la educación social, sobre
las bases teórico-prácticas de la educación social desde claves éticas y de respeto
a la deontología profesional con perspectiva de género y responsabilidad
profesional.
Transversal.- Construir conocimiento colaborativamente sobre el ser y el hacer
profesional de la educación social, a través de la investigación y el análisis de la
práctica, contribuyendo a generar un interés hacia la mejora continua.
Transversal.- Trabajar en grupos interdisciplinares e interinstitucionales.
Transversal.- Comunicar de forma argumentada, tanto por escrito como de forma
oral, cualquier tipo de tarea que configura el quehacer profesional de los
educadores y educadoras sociales (intervención, formación, investigación e
innovación).
I. TEMARIO
1. Estrategias corporales y
Contenidos del tema
motrices
al
Recogen la teorización y experimentación de
individual
situaciones orientadas a desarrollar una imagen
orientadas
desarrollo
(Autoconocimiento,
positiva de uno mismo, seguridad, confianza,
Bienestar, Expresión)
expresión, así como la elaboración de conocimiento
acerca de las diferentes estrategias de intervención
y su tratamiento didáctico.
2. Estrategias corporales y
Contenidos del tema
motrices
al
Recogen la teorización y experimentación de
desarrollo de la perspectiva
situaciones orientadas: a reconocer la importancia
social
(Empatía,
del otro, a valorar la necesidad de resolver tareas
y
juntos desde unas relaciones de reciprocidad, a
orientadas
Comunicación
Cooperación)
interaccionar a través de lenguajes no verbales
profundizando en el conocimiento del grupo.
13 Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 14 III. PROPUESTA METODOLÓGICA
Tanto la metodología como las actividades se plantean desde la participación activa de
todas las personas que participan en el proceso, la acción colaborativa y la reflexión
sobre el propio proceso de aprendizaje.
La experimentación de las sesiones prácticas será el punto de partida para abordar un
proceso de teorización que intentará teorizar desde la práctica realizada (las sesiones
largas la práctica comenzará con un trabajo específico que pretende aprender a estar
“en el cuerpo” relacionado con la respiración y concentración).
Tipos de actividad:
-
Experimentación de la práctica corporal
-
Puesta en común y teorización acerca de la práctica experimentada.
-
Lectura crítica de textos.
-
Exposición, análisis, discusión de los contenidos de los textos y contraste con
la puesta en común inicial.
-
Grabación de las puestas en común de la sesión. A posteriori se elaborarán
Notas de Campo a partir de las grabaciones en audio (grupos de dos/ tres
personas).
IV. TUTORIZACIÓN
La tutoría es un espacio de formación y evaluación permanente del proceso educativo.
El contenido de la tutoría tiene como finalidad la orientación individual y grupal en el
proceso de aprendizaje. Facilita la atención y el seguimiento de las necesidades
detectadas en el desarrollo y formación personal, académica y profesional del
alumnado.
V. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
La evaluación tiene un carácter continuo y formativo, integrando el nivel de desarrollo
de las competencias mediante la valoración de sus indicadores.
1. Evaluación continua para el alumnado presencial y que realiza los trabajos
encargados. Es necesario cumplir con el 75% de asistencia y participación para poder
entrar en la evaluación continua.
El alumnado presencial se regirá por los siguientes parámetros:
Elaboración de las Notas de Campo
3,6
Participación
colaborativa
3,4
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. Informe individual
15 3
El alumnado que tiene reconocido su derecho a una prueba final y no pueda participar
en el sistema de evaluación continua, tendrá que acreditar la consecución de
conocimientos y competencias inherentes a la asignatura a través de una prueba final
que se articulará alrededor de la bibliografía.
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
ARTEAGA, M, VIVIANA, G. Y CONDE, J. (1997). Desarrollo de la expresividad
corporal. Barcelona: INDE.
BANTULÁ, J. (1998). Juegos motrices cooperativos. Barcelona: Paidotribo.
BANTULÁ, J, MORA, J. (2002). Juegos Multiculturales. 225 juegos tradicionales para
un mundo global .Barcelona: Paidotribo.
BERTHERAT, T, BERNSTEIN, C.(2000). Correo del cuerpo. Nuevas vías de la
antigimnasia. Barcelona: Paidos.
CALECKI, M, THEVENET, M. (1992). Técnicas de bienestar para niños. Expresión
corporal y yoga. Barcelona: Paidos.
CAPILLONCH, M. (1994). Unidades didácticas para Primaria. III. Barcelona: INDE.
CARRANZA, M. Y MORA, J.M. (2003). Educación Física y valores: educando en un
mundo complejo. Barcelona: Grao.
COLECTIVO LA PEONZA. (2010). Juegos y actividades para la incorporación de
valores en la Educación Física. Madrid: Catarata.
DOBLER, H,
DOBLER, E. (1971). Manual de juegos menores. Buenos Aires:
Stadium.
ESCARTI, A. PASCUAL, C. GUTIERREZ, M. (Coord) (2005). Responsabilidad
personal y social a través de la Educación Física y el deporte. Barcelona: Grao.
FELDENKRAIS, M. (1997). Autoconocimiento por el movimiento. Buenos Aires:
Paidos.
GIRALDO, J. (2005). Juegos cooperativos. Barcelona: Océano.
HERNANDEZ, V, RODRIGUEZ. P. (1996). Expresión corporal con adolescentes.
Sesiones para tutorías y talleres. Madrid: CCS.
LEARRETA, B. (Coord.) (2005). Los contenidos de la expresión corporal. Barcelona:
INDE.
LEARRETA, B. (Coord.) (2006). Didáctica de la expresión corporal. Talleres
monográficos. Barcelona: INDE.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 16 MANTOVANI, A, MORALES, R. (2009). Juegos para un taller de Teatro. Más de 200
propuestas para expresar y comunicar en la escuela. Bilbao: Artezblai.
MATEU SERRA, M. (2006). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades
corporales de expresión. Barcelona: Paidotribo.
MOYA, L. (2014). La empatía. Entenderla para entender a los demás. Barcelona:
Plataforma editorial.
MURIEL, J. (2006). Juegos y Bailes populares en la educación física. Ambos mundos.
Salamanca: Amarú.
OMEÑACA, A, RUIZ, J. (2005). Juegos cooperativos y Educación Física. Barcelona:
Paidotribo.
PELLICER, I. (2011). Educación Física emocional. De la Teoría a la Práctica.
Barcelona: INDE.
RENOBELL, G. (2009). Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela:
propuestas de danza movimiento y expresión corporal para la etapa de educación
primaria (6 a 12 años). Barcelona: INDE.
VELAZQUEZ, C. (2006). 365 juegos de todo el mundo: Jugar para construir un mundo
mejor. Barcelona: Océano.
WHITE, G, FORREST, A. (1988). Yoga en pareja: un sistema nuevo para la perfecta
salud del cuerpo. Barcelona: Urano.
VII. REVISTAS DE CONSULTA
REVUE. Education Physique et sport.
Direcciones de interés en Internet.
http://www.telefonica.net/web2/efjuancarlos/recursos.htm
http://www.edufilar.com/juegos.htm
http://www.perseo.aesan.msc.es/
http://www.terra.es/personal2/lopeznoss/casa.htm
http://www.maixua.com/
Psicología Positiva y Proyectos Socioeducativos CONTEXTO
MÓDULO 07
DESARROLLO
PROFESIONAL
PRACTICA SOCIOEDUCATIVA
Curso 4º - Primer cuatrimestre
Departamento: 87 - Psicología Evolutiva y de la Educación
Créditos 6
Y
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 17 Descripción de la asignatura: La psicología positiva, enfoque preventivo para la
salud psicológica y el desarrollo humano, se orienta a la promoción de aquellos
factores, variables o dimensiones que se asocian con el bienestar personal y
social, fortaleciendo al ser humano ante las circunstancias vitales.
Competencias de la asignatura:
Específica: Analizar la realidad educativa de una forma reflexiva, metódica y
sistemática, teniendo en cuenta, entre otras, la perspectiva de género.
Específica: Intervenir profesionalmente en contextos de la educación social, sobre las
bases teórico-prácticas de la educación social desde claves éticas y de respeto a la
deontología profesional con perspectiva de género y responsabilidad profesional.
Transversal.- Construir conocimiento
colaborativamente sobre el ser y el hacer
profesional de la educación social, a través de la investigación y el análisis de la
práctica, contribuyendo a generar un interés hacia la mejora continua.
Transversal.- Trabajar en grupos interdisciplinares e interinstitucionales.
Transversal.- Comunicar de forma argumentada, tanto por escrito como de forma oral,
cualquier tipo de tarea que configura el quehacer profesional de los educadores y
educadoras sociales (intervención, formación, investigación e innovación).
I. TEMARIO
1. Fundamentos e Historia
Objeto de estudio de la Psicología Positiva. El enfoque
de la Psicología Positiva.
salugénico y la ruptura con los modelos patogénicos
clásicos. Los tres pilares de la PP.
Estudio y Aplicación de la PP.
Investigación,
Abordaje
del área
educativa desde la PP. Límites y desafíos actuales de
la PP.
2. El estudio del bienestar
Perspectiva histórica del estudio de la felicidad. Afecto
psicológico
positivo, afecto negativo y bienestar. Modelos teóricos
del bienestar.
La personalidad feliz. El papel de la
cultura, de las circunstancias vitales, y de las actitudes
y creencias en el bienestar personal. Cimientos de una
vida satisfactoria. El bienestar a lo largo del ciclo vital:
en la infancia y adolescencia, en la mediana edad, y en
los mayores.
3. Las emociones positivas
Complejidad de las emociones positivas. Teorías de las
emociones. Emociones positivas en el presente, en el
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 18 pasado, y en el futuro.
4. El estudio de las virtudes
El estudio científico de las fortalezas humanas.
y fortalezas humanas
Clasificación
de
fortalezas.
Hallazgos
de
la
investigación. Desarrollo de las fortalezas personales.
Perspectivas futuras.
5.
Salud
y
Psicología
positiva
Factores que mantienen las emociones positivas en
situaciones adversas. Personalidad resistente y salud.
La resiliencia. Pilares de la resiliencia. Vulnerabilidad,
resistencia y crecimiento frente al trauma. Desarrollo de
recursos psicológicos positivos.
6.
Psicología
Positiva
aplicada a la Educación
La felicidad como meta educativa: posibilidades y
límites del aprendizaje de la felicidad. Intervención
sobre la persona. Intervención sobre los principales
contextos de desarrollo: familia, centro educativo,
entorno social.
III. PROPUESTA METODOLÓGICA
Se combina el método deductivo, enseñanza expositiva-cooperativa, con el método
inductivo, aprendizaje por descubrimiento. Ambos requieren del estudiante la
participación activa, la colaboración activa, la adopción de una perspectiva
comprensiva y crítica, y la responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje.
Las sesiones de aula y seminarios servirán para la construcción conjunta de
significados que faciliten la comprensión e integración de los contenidos esenciales.
Tipos de actividad:
- Lectura comprensiva y reflexiva del material teórico, seleccionando las ideas
principales y el planteamiento de interrogantes.
- Observación e interpretación de situaciones educativas en relación con los
contenidos de la materia.
- Realizar ejercicios de reflexión y de aplicación teórico práctica.
- Análisis y solución de tareas vinculados con la práctica e intervención
socioeducativa.
- Elaboración de un cuaderno/portafolio dónde se refleje las actividades llevadas a
cabo.
IV. TUTORIZACIÓN
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 19 La tutoría es un espacio de formación y evaluación permanente del proceso educativo.
El contenido de la tutoría tiene como finalidad la orientación individual y grupal en el
proceso de aprendizaje. Facilita la atención y el seguimiento de las necesidades
detectadas en el desarrollo y formación personal, académica y profesional del
alumnado.
V. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
La evaluación tiene un carácter continuo y formativo, integrando el nivel de desarrollo
de las competencias mediante la valoración de sus indicadores. Los criterios para la
misma implican el conocimiento y la comprensión teórico-aplicada de los contenidos
de la asignatura y su integración en la tarea individual y grupal.
1. Evaluación continua para el alumnado presencial y que realiza los trabajos
encargados. Es necesario cumplir con el 75% de asistencia y participación para poder
entrar en la evaluación continua.
El alumnado presencial se regirá por los siguientes parámetros:
Asistencia y realización de tareas grupales
20%
Auto-evaluación
5%
Presentación y exposición de trabajos
15%
Examen final
60%
*Será imprescindible la superación de todos y cada uno de los elementos evaluados
para considerar aprobada la asignatura.
2. El alumnado que tiene reconocido su derecho a una prueba final y no pueda
participar en el sistema de evaluación continua, tendrá que acreditar la consecución de
conocimientos y competencias inherentes a la asignatura a través de una prueba final:
- Un examen individual teórico-práctico escrito, prueba que supondrá el 100%
de la nota final de la asignatura.
Nota importante: Conforme a la normativa vigente (Normativa de Permanencia
aprobada por el Consejo Social para el curso 2014-2015 el 26 de marzo de 2014) el
alumnado
presencial
de
esta
asignatura
tiene
derecho
a
renunciar
a
la
correspondiente convocatoria si no se presenta al examen final ya que este supone
el 60% de la calificación total de la asignatura.
Renuncia a la convocatoria de evaluación.- Renuncian a la convocatoria de esta
asignatura los estudiantes que no realicen la prueba final de evaluación, constando en
acta como no presentado.
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CASTRO SOLANO, Alejandro (Comp.) (2010) Fundamentos de Psicología Positiva.
Buenos Aires: Paidós.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 20 FERNÁNDEZ-ABASCAL, Enrique G. comp. (2009). Emociones Positivas. Madrid:
Pirámide.
CYRULNIK, Boris (2002) Los patitos feos. La resiliencia: Una infancia infeliz no
determina la vida. Madrid: Gedisa
SELIGMAN, Martin P. (2011). La vida que florece. Barcelona: Ediciones B.
VÁZQUEZ, Carmelo y HERVÁS, Gonzalo (2009). La ciencia del bienestar. Madrid:
Editorial Alianza.
VERA POSECK, Beatriz (2004). Resistir y rehacerse: Una reconceptualización de la
experiencia
traumática
desde
la
psicología
positiva.
Recuperado
de:
http://www.ugr.es/~javera/pdf/2-3-resiliencia%20Vera.pdf
VII. REVISTAS DE CONSULTA
- Journal of positive Psychology.
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5800207373&tip=sid
- Journal of Happiness Studies
http://www.springerlink.com/content/1389-4978 - Resilience Guide for parents & teachers
http://www.apa.org/helpcenter/resilience.aspx Direcciones de Internet de interés:
- ResilienceNet: information for helping children and families overcome adversities
http://resilnet.uiuc.edu/ - Sociedad Española de Psicología Positiva.
http://www.sepsicologiapositiva.es/bibliografia.htm Movimientos Sociales Contemporáneos CONTEXTO
MÓDULO 7
Desarrollo
Profesional
y
Práctica
Socioeducativa
Curso
Créditos
4º Primer cuatrimestre
6
Departamento: HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Competencias asignatura: Movimientos sociales contemporáneos es un estudio
sobre la acción social por la conquista de derechos y libertades fundamentales a lo
largo de los siglos XIX, XX y XXI. Con una amplia visión panorámica analizamos las
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 21 reivindicaciones, los derechos y los intereses que han promovido cambios
sustanciales en la sociedad. Se trata de iniciativas sociales relacionadas con la
defensa de intereses adquiridos o la conquista de los derechos de la persona.
I. TEMARIO
1.-Movimientos Sociales e Historia Social. Descripción: Definición, características y
rasgos diferenciadores. Recorrido histórico sobre la variedad de movimientos
2.- De la Sociedad Estamental a la sociedad de clases. La revolución industrial y el
capitalismo. La revolución liberal burguesa: la formación de la clase obrera y el
triunfo de la burguesía. Nación y nacionalismos. El nacimiento de los nuevos
estados-nación.
3.- Acción colectiva y cambio social en la sociedad de clases. Las primeras
organizaciones obreras. Las Internacionales. El inicio del Estado asistencial.
4.- Los Nuevos Movimientos Sociales ante el Estado del Bienestar: Descripción:
Caracterización de los nuevos movimientos sociales. Contenidos, discursos,
valores, formas de acción y organización. Feminismo. Pacifismo. Movimientos
Ecologistas. Movimientos de fines del siglo XX: neofascismo, integrismo islámico.
5.- Situación actual. Descripción: El impacto de los movimientos sociales en nuestra
sociedad .Movimientos Antiglobalización. Nuevas formas de construcción social
ante el paradigma del capitalismo neoliberal: articulación de la protesta social en un
mundo globalizado. Propuestas Societarias Alternativas: Foro Social Mundial,
ATTAC, etc. El problema de los recortes en las ayudas sociales.
III. PROPUESTA METODOLÓGICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA.
1-Analizar el proceso de implantación de la sociedad capitalista y sus consecuencias
para el mundo laboral, la vida cotidiana y las mentalidades. En definitiva analizar la
sociedad de clases y detectar y analizar los conflictos surgidos en torno a este
proceso.
2- Conocer los problemas y los procesos de cambio político, económico, ideológico y
cultural que originan los movimientos sociales para valorar la realidad social en un
momento histórico determinado y reflexionar sobre los movimientos sociales.
3 Analizar las propuestas sociales, culturales y políticas que persiguen los
movimientos sociales contemporáneos y sus repercusiones en el mundo moderno. 4
Capacitarse en la crítica y valoración ética de la realidad social
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 22 5- Analizar los diferentes tipos de movimientos sociales que se configuran frente a los
mencionados conflictos o problemas, en cuanto a sus bases, ideologías, programas
políticos y mentalidades.
6-Demostrar mediante el análisis de los movimientos sociales que la Sociedad no se
mueve “por sí”, sino que dentro de unas estructuras son individuos y colectividades
que deciden y actúan, transformando y cambiando la realidad existente
IV. TUTORIZACIÓN
Entendemos que la tutoría es un espacio de encuentro para aquellas demandas tanto
individuales como de grupo, que el alumnado hace
a lo largo del proceso de
enseñanza de cara a su desarrollo tanto personal, como académico y profesional.
Como tal, tiene por un lado, un contenido claro relacionado con el trabajo formativo y
su desarrollo, y por otro, depende de las necesidades que el alumnado y el
profesorado tengan en el proceso formativo para la mejora de los aprendizajes del
alumnado y del desarrollo profesional del profesorado. Por tanto, la tutoría es también
un espacio formativo y para la evaluación continua del proceso educativo.
V. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
Examen escrito a desarrollar (6 puntos)
Trabajos individuales y trabajos en grupo (escrito y exposición) (3 puntos)
Lecturas, comentarios de texto y trabajo en el aula (1 punto)
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
CASQUETTE, J. (1998). Política, cultura y movimientos sociales. Bilbao: Bakeaz.
CASTILLO, S. y ORTIZ DE ORRUÑO, J.M. (1999). Estado, protesta y movimientos
sociales. Bilbao: Universidad del País Vasco.
DALTON, R.J. y KNECHLER, M. (1992). Los nuevos movimientos sociales. Valencia:
Alfonso el Magnánimo.
DE LA PORTA, D, y DIANI, M (2011). Los movimientos sociales. Madrid: UCM.
GUILLEM MESADO, J.M. (1994). Los movimientos sociales en las sociedades
industriales. Madrid: Eudema.
LARAÑA, E. (1999). La construcción de los movimientos sociales. Madrid: Alianza.
NUÑEZ FLORENCIO, R. (1993). Sociedad y política en el siglo XX. Viejos y nuevos
movimientos sociales. Madrid: Síntesis.
RIECHMANNM J. y FERNANDEZ BUEY, F. (1994). Redes que dan libertad.
Introducción a los nuevos movimientos sociales. Barcelona: Paidos.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 23 VII. REVISTAS DE CONSULTA
Historia Social
Estudios de Historia Social
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales
Historia y Política
Historia Contemporánea
Gizarte elkartasun dinamikak eta gaur egungo gizartea I. TESTUINGURUA
7. MODULUA
GARAPEN
PROFESIONALA
ETA
GIZARTE ETA HEZKUNTZA JARDUNA
4. Maila
1. Lehenengo lauhilekoa
Kredituak
6
Saila: Didaktika eta Eskola Antolakuntza
Irakasgaiaren gaitasunak:
- Analizar la realidad educativa de una forma reflexiva, metódica y sistemática,
teniendo en cuenta, entre otras, la perspectiva de género.
- Comprender de forma global, textos básicos propios del ámbito de la Educación
Social, en las lenguas oficiales y en una lengua extranjera.
- Comunicar de forma argumentada, tanto por escrito como de forma oral, cualquier
tipo de tarea que configura el quehacer profesional de los educadores y educadoras
sociales (intervención, formación, investigación e innovación).
- Construir colaborativamente conocimiento sobre el ser y el hacer profesional de la
educación social, a través de la investigación y el análisis de la práctica,
contribuyendo a generar un interés hacia la mejora continua.
- Intervenir profesionalmente en contextos de la educación social, sobre las bases
teórico-prácticas de la educación social, desde claves éticas y de respeto a la
deontología profesional, con perspectiva de género y responsabilidad profesional.
- Trabajar en grupos interdisciplinares e interinstitucionales.
II. GAI ZERRENDA
1. GAIA:
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 24 Sarrera: Posmodernismo eta Modernismoaren nozio eta kontzeptua. Erakundetze eta
Deserakundetzea.
Gizarte
langilearen
lanbidea
erlazionatu
eta
kokatu
Gizarte
garaikidearea
interpretatzeko marko teoriko handietan. Kontutan hartu modu berezi batean
Erakundetze eta Deserakundetze prozesuak.
2. GAIA:
Erromantizismo, Modernismo eta Posmodernismoa.
Norbanakoaren integrazio-prozesuak Gizarte Modernoan eta Gizarte Garaikidean.
Bereiztu modu egokian Gizabanakoaren kontzeptua Modernitatean eta egitura, kultura
eta aldaketa subjektiboak, Gizarte garaikidean (kontutan hartuta beraien eragina
Gizabanako moderno eta konplexuaren gainean).
3. GAIA:
Gizarteko esparru handiak eta Gizarte Garaikidean bizi duen krisia. Norbanakoa
eta pertsona bakarra. Nazio Estatua eta Gizarte Globala. Erlatibismoaren gizartea.
Errealitate likidoa.
Gizarte garaikidean eta bere ideia zabaltzeko potentzia/gaitasun haudi aurrean
(gizabanakoa jokabide automatiko eta ez erreflexiboak hartzera bultzatuz), estrategiak
eta mekanismoak ezartzeko gauza izatea.
4. GAIA:
Erakundeak eta Erakundetzea. Gizarte Hezkuntza Erakunde bezala.
Erakunde eta Gizarte gaineko eskuhartzearen aldaketa, azken mendeetan zehar.
Ondorioak gure eguneroko praktikan gauzatzeko prest egotea.
5. GAIA:
Aldaketa kultural post-modernoa eta ekonomia kulturalaren garapena. Krisiaren
esparruak: Menpekotasunaren eta kontsumoaren gizartea, kontsumo espezializatua,
moda, musika, publizitatea, teknologi aberriak, aisialdia, gizarte-harreman intimoak,
talde izaera-komunitatea.
Eskuhartze programak eraikitzeko kapazidadea eukitzea, kontsumo, teknologia
berriak, aisialdiaren esparruetan, azaldu ditugun kontzeptuak eta marko teorikoak
kontutan hartzen.
6. GAIA:
Kultura aniztasuna eta kulturartekotasuna
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 25 Gaur egungo norbanakoaren arazoa, Modernitate likidoaren susperraldian.
Norbanako garaikidearen diagnostikoa eta industria kulturalak. Esku-hartze: teknologia
berriak eta publizitatea, Krisialdiaren esparruak (Familia/Ezkontza, Lana/Lanbidea,
Gizarte harreman intimoak, Talde izaera-komunitatea. Kontsumismoa eta aisialdia)
Eskuhartzea, prebentzioa, elikadura trastornoak eta gainontzeko menpekotasumak,
eta kontsumo konpulsiboa eskuhartzean integratzea.
III. PROPOSAMEN METODOLOGIKOA
Presentziala.
Eduki teorikoak (35 ordu) eta praktikak (25 ordu)
IV. TUTORETZAK
Irakaslearen tutoretza-ordutegia eta lekua, web-orrialdean zintzilikaturik dago.
V. IRAKASGAIAREN EBALUAZIOA
Irakasgaia gainditzeko gainditu behar da kurtsoaren amaieran egingo den azterketa
idatzia (%100).
VI. OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
Erabiliko dugun materiala edota bere aipamena aurkituko dugu Moodle-ean.
Praktikak egiteko materiala edota bere aipamena aurkituko dugu Moodle-ean.
Ondoren aipatzen den oinarrizko bibliografia erabat beharrezkoa izango da.
OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
BAUMAN, Z. (2003). Modernidad líquida. México: FCE.
BECK, U; GIDDENS, A. Y LASCH, S. (1997). Modernización reflexiva: política,
tradición y estética en el orden social moderno. Madrid: Alianza Editorial.
CASTELLS, M. (1997). La era de la información. Madrid: Alianza.
DUBET, F. (2002). Le Declin de L’Institution. París: Le Seuil.
GERGEN, K. J. (1992). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo
contemporáneo. Barcelona: Paidós.
SAKONTZEKO BIBLIOGRAFIA
BECK, U. (1998). La sociedad del riesgo global: hacia una nueva modernidad.
Barcelona: Paidós.
GIDDENS, A. (2000). Un mundo desbocado. Madrid: Taurus.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 26 GIDDENS, A.; BAUMAN, Z.; LUHMANN, N. Y BECK, U. (1996). Las consecuencias
perversas de la modernidad. Barcelona: Anthropos.
SENNET, R. (2000). La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del
trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama.
TOURAINE, A. (2005). Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy.
Barcelona: Paidós.
ALDIZKARIAK
The Sociological Review
Annual Review of Sociology
Qualitative Sociology Review
Annual Review of Anthropology
La Revue Française de Sociology
INTERNETeko WEBGUNE INTERESGARRIAK
http://www.sociologypapers.com/topics.html
http://usuarios.lycos.es/politicasnet/autores/
http://www.oei.es/
http://www.sociologyprofessor.com/
http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/browse.pl?id=120413
Desgaitasuna duten pertsonak gizarteratu eta komunitatean txertatzea I.TESTUINGURUA
GARAPEN
7. MODULUA
PROFESIONALA
ETA
GIZARTE ETA HEZKUNTZA JARDUNA
4. Maila
Kredituak
1. Lehenengo lauhilekoa
6
Saila: Didaktika eta Eskola Antolakuntza
Irakasgaiaren gaitasunak:
-­‐
Gizarte Hezkuntzan izate eta egite profesionalari buruzko ezagutza
elkarlanean
sortu,
ikerkuntzaren
eta
praktikaren
aztertzearen
bidez,
etengabeko hobekuntzarako interesa sortuz.
-­‐
Gizarte Hezitzaileen desgaitasunaren inguruan zeregin profesionala eratzen
den edozein lan (esku-hartzea, formakuntza, ikerkuntza eta berrikuntza), bai
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 27 idatziz bai ahoz, modu arrazoitu batean komunikatu.
-­‐
Desgaitasunaren inguruan modu erreflexibo, metodiko eta sistematiko
batean hezkuntza-errealitatea aztertu.
-­‐
Gizarte Hezitzaileen esparruan desgaitasunaren inguruan dauden oinarrizko
testuak ulertu bai hizkuntza ofizialetan bai atzerriko hizkuntza batean.
II. GAI ZERRENDA
Desgaitasunaren
1. GAIA
Desgaitasunaren
ibilbide
trataeran
historikoa:
trataeran
ibilbide
historikoa:
integrazioa, inklusioa:
-­‐
integrazioa, inklusioa
Kulturaren
eta
desgaitasunaren
historia:
Irakurketa soziala.
-­‐
Desgaitasuna gizarte fenomeno konplexua
bezala.
2. GAIA
Desgaitasunaren topikoak
-­‐
Hezkuntza Bereziaren mugarriak.
-­‐
Gizarte inklusibora: Europako eredu soziala
-­‐
Desgaitasunaren izendapen-sorta.
-­‐
Etiketak jartzearen ondorioak.
-­‐
Babesteko
helburuarekin
erabilitako
diskriminizazio-prozesuak.
3. GAIA
Desgaitasuna
-­‐
Sarbide eta duintasun-eskubideak.
-­‐
Bizi-kalitateko horiziontea
-­‐
Komunitatean txertatzeko egile desberdinen
duten
pertsonekin
elkarrizketa, desgaitasuna duten pertsonen
esku-hartze
garapen maximoa lortu ahal izateko.
-­‐
soziokomunitarioan
testuinguruaren
analisia.
Desgaitasunaren
inguruan
Testuinguruaren
garrantzia
eskuhartze
soziokomunitarioan.
-­‐
Gizarte-Hezitzaileak.
Inertzia
kulturaletatik
nahitako
aldaketa
kulturalera... desgaitasuna duten pertsonekin
jarrera sozialak.
-­‐
4. GAIA
Desgaitasuna
pertsonekin
duten
esku-hartzea.
Desgaitasuna duten pertsonekin esku-hartze
soziokomunitarioaren
esparruak.
testuinguruak
eta
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. Ongizate- estatuan erronka
sozioedukatibo
-­‐
berriak:
Hurrengo
esparruetan
elaborazioa:
28 ekintza-programen
arreta
goiztiarra,
lana,
Eskuhartzeko prozesuak eta
bizikidetasun-unitateak, aisialdia eta denbora
ereduak
librea, sexualitatea eta harreman afektiboak,
pertsona nagusiak...
eta bilaketa berrien
proposamenak
5. GAIA
Desgaitasuna
pertsonentzako
-­‐
duten
Aukera-berdintasun
desgaitasuna
arreta-
zerbitzuetan
zerbitzuak
oinarria
duten
eta
bermatzeko
pertsonentzako
zerbitzu
sozioedukatibo
sareetan sakonduko dugu.
-­‐
Onuradunen
hobetzeko
bizi-kalitatearen
laguntzak,
desgaitasunaren
ahal
baldintzak
den
heinean,
arrazoiengatik
muga
pertsonalak gutxituz.
III. PROPOSAMEN METODOLOGIKOA
Irakasgaiak astean zehar oinarrituriko egitura erregularra izango du, saio teorikoak eta
saio praktikoak barne hartuz. Saio hauetan edukien ulermenean arituko gara eta
horretarako oso garrantzitsua izango da ikasleen partaidetza, ikasketa prozesu hori
esparru komunean eraiki nahi badugu behintzat.
Jarduera
Saio
presentzialak
Metodologia
Saio teorikoan eduki berrien aurkezpena egingo da, batzuetan
hausnarketa ariketen bidez, beste batzuetan, jardueren bidez, saioan
eratutako edukietan sakontzeko eta zalantzak argitzeko asmoz.
Saio praktikoan egingo diren jarduerek saio teorikoetan azaldutako
edukiekin lotura izango dute. Hainbat motatako jarduerak egingo dira,
hala nola, irakurketa dialogikoa, esaldien gaineko eztabaida, kasu
praktikoen azterketa, bideoen azterketa, eta abar. Batez ere, talde
txikitan jardungo dute ikasleek, nahiz eta banaka eta talde handian
egiteko jarduerak ere egongo diren.
Tutoretzak
Tutoretzarako ordutegiaren barnean, taldeei kanpoan proposatutako
lanaren jarraipena egiteko ordu finkoak jarriko ahal izango dira.
Bestetik, irakasleak derrigorrezkoa dela ikusten badu, banakako
tutoretzetara deitu ahal izango du.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 29 Ikasgelatik
Ikasleen beharrak banakakoak eta taldekakoak izan daitezke:
kanpo
Banakako lana, honetaz zentratuko da:
Oinarrizko artikuluak irakurtzea eta aztertzea
Klasean ikusitakoa sakontzea eta emandako bibliografia
aztertzea
Bidalitako banakako lanak betetzea
Talde lanean:
Saio presentzialetan bukatu ez dena bukatzea
Beste
alde
batetik,
irakasleak
garapen-lan
batzuk
proposatutako ditu ikasturtean zehar eta horiek ikasleek
kanpoan egingo dituzte.
IV. TUTORETZAK
Irakaslearen tutoretza-ordutegia eta lekua, web-orrialdean zintzilikaturik dago.
leire.darreche@ehu.es
Bulegoa: 3S67B
V. IRAKASGAIAREN EBALUAZIOA
Ebaluaketa fasea, irakasgaiak irauten duen ikastaldi osoan ekintza ezberdinen bidez
beteko da. Irakasleak ebaluaketa prosezuaren ardura izango du, hala ere, ikasleek
autoebaluaketa ekintzak egin beharko dituzte bere ikas-prozesuari eta taldeari buruz.
a) Klaseetara etorriko diren ikasleak
- Taldeko portafolioa (%60): gelan proposatutako praktikak taldeko
portafolio batetan bilduko dira. Taldeak gehienez 6 pertsonek osatuko
dute. * Taldeko autoebaluazioa idatzi beharko da
- Lan pertsonala (%40): ikasle bakoitzak bitakora-kuaderno bat idatziko
du. Irakasgaiko gai bakoitzaren gaineko hausnarketa, sintesi eta lanketa
(2 orri gai bakoitzeko). *Banakako Autoebaluazioa idatzi beharko da
*Azken kalifikazioa zehazteko ezinbestekoa da atal guztiak gainditzea.
*Ebaluazio
jarraiari
uko
egitea:
Ikasleak
idazki
baten
bidez,
irakaskuntzaren azkenengo bi asteak baino lehen, irakasleari jakinarazi
beharko dio.
b) Klaseetara etorriko ez diren ikasleak
Garatzeko banakako azterketa: notaren %100a.
VI. OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 30 Derrigorrezko materialak:
Gida didaktikoak
Oinarrizko Bibliografia:
ALEGRE DE LA ROSA, O.M (2000). Diversidad Humana y Educación. Málaga: Aljibe.
ARNAIZ SANCHEZ, P. Y GUERRERO ROMERA, C (Eds.) (1999). Discapacidad
Psíquica: Formación y empleo. Málaga: Aljibe.
PALLISERA, M. (1996). Transición a la edad adulta y vida activa de las personas con
discapacidades. Barcelona: EUB.
SETIEN SANTAMARIA, M.L. (Coord.) (2000). Ocio, calidad de vida y discapacidad.
Instituto de Estudios de Ocio. Bilbao: Universidad de Deusto.
VERDUGO ALONSO, M.A. (Dir.) (2006). Cómo mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad. Instrumentos y estrategias de evaluación. Salamanca:
Amarú.
Sakontzeko Bibliografia:
AROSTEGI BARANDIKA, I. (2002). Calidad de vida y retraso mental. Bilbao:
Mensajero.
DARRETXE, L. ETA BESTE BATZUK (2010). Hezkuntza inklusiorako gida. Bilbo:
FEVAS.
Recuperado
de:
http://www.fevas.org/eu/fevas/dokumentuak/fevas-en-
dokumentuak-/hezkuntza
MARTINEZ RUEDA, N. (2002). Juventud y discapacidad. Bilbao: Mensajero.
OTERO, P. Y ARROYO, A. (1997). Transición a la vida adulta. Madrid: Escuela
Española.
VERDUGO ALONSO, M.A. (Dir.). (1995). Personas con discapacidad. Madrid: Siglo
XXI.
VVAA (2007). Justice, rights and inclusion for people with intellectual disability.
Inclusion
Europe,
Recuperado
de:
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1279&context=gladnet
collect
VII. KONTSULTARAKO ALDIZKARIAK ETA WEB-ORRIAK
Aldizkariak edota Buletinak:
American
Journal
on
Intellectual
and
Developmental
Disabilities.
http://aaiddjournals.org/loi/ajmr.1
Boletín CEAPAT.
http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documental/boletin_ceapat/index.htm
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. Boletín
CEDD
(Real
Patronato
de
Documentación
31 sobre
Discapacidad).
http://www.cedd.net/eu/boletin-cedd.php
INTEGRA (Boletín de Noticias del Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad). http://campus.usal.es/~inico/newsletter/newsletter.html
MINUSVAL. http://sid.usal.es/minusval.aspx?ID=172
REDIS. Revista Española de Discapacidad. http://www.cedd.net/redis/index.php/redis
SIGLO CERO. http://www.feaps.org/comunicacion/siglo.htm
VOCES. http://www.feaps.org/comunicacion/voces.htm
Interneteko helbideak:
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities).
http://www.aamr.org/
CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas).
http://www.ceapat.es/ceapat_01/centro_documental/index.htm
CERMI (Comité Español de representantes de personas con discapacidad).
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
DISCAPNET. http://www.discapnet.es/castellano/Paginas/default.aspx
EUSKO JAURLARITZA. http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/eu/
FEAPS. http://www.feaps.org/
FEVAS
(Adimen
Ezintasuna
dutenen
aldeko
Elkarteen
Euskal
Federazioa).
http://www.fevas.org/eu/hasiera
FVID.
(Foro
de
Vida
Independiente
y
Divertad).
http://www.forovidaindependiente.org/node/45
IASSIDD (International Association for the Scientific Study of Intellectual and
Developmental Disabilities). https://www.iassid.org/
INCLUSION EUROPE. http://inclusion-europe.org/
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad). http://inico.usal.es/
SID (Servicio de Información sobre Discapacidad). http://sid.usal.es/default.aspx
SIIS. http://www.siis.net/es/
THE
ARC
(For
people
with
intellectual
and
developmental
http://www.thearc.org/
WEB DE EDUCACION DE LA ONCE. http://educacion.once.es/
Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako Orientazioa I.TESTUINGURUA
disabilities).
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 32 MODULOA
GARAPEN PROFESIONALA ETA GIZARTE ETA
7.
HEZKUNTZA JARDUNA
Kurtsoa: 4
Kredituak
Lehenengo lauhilekoa
6 (3,6 teorikoak eta 2,4 praktikoak)
Saila: Hezkuntzarako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoak (HIDM/MIDE
Irakasgaiaren gaitasunak:
Zehatzak:
- Bakoitzaren proiektu profesionala bideratzen jakitea.
- Laneratzeko Orientazioko teoriak, baliabideak eta esperientziak ezagutu Giza
Hezkuntzako ingurune eta egoera ezberdinetara aztertzeko eta aplikatzeko.
- Orientatzailearen helburuak eta funtzioak aztertu eta Orientazio gaiaren aurrean jarrera
gogoetatsu edo pentsakor bat hartu, aztertuz eta baloratuz zein abantaila eta muga
dauden, lana lortzeko eta gizakion aukera berdinketa bultzatzeko .
- Lana eta enpleguaren kontzeptuak bereizi; lan merkatuan izan dituen aldaketak
baloratu; lanaren giza funtzioak aztertu eta langabeziaren arrazoiak eta eraginak
aztertu.
- Lan merkatuak izan diren aldaketak jarrera kritiko batekin aztertu eta enpleguaren
aurrean egoera larrian dauden hainbat kolektiboek dituzten orientazio eta formazio
beharrak identifikatu.
- Giza hezitzaileen prestaketa eta profesionaltasunerako ekarpenak egin, behar dituen
eduki teoriko eta praktikoak emanez, Laneratzeko Orientazio diseinuak, aplikazioak eta
ebaluazioak egiteko.
- Laneratzeko
orientazio
metodologiak
antzeman
eta
Garapen
Profesionala
kontzeptuaren aukerak aztertu eta esperimentatu.
- Lanbide Heziketa sistemaren baliabideak miatu, lanean sartzeko zailtasunak dituzten
gizakideak behar bezala orientatzeko.
- Gure inguruan lana aurkitzeko dauden erakunde eta baliabideak identifikatu.
- Arriskuan dagoen pertsona edo kolektibo baten egoera aztertzeko eta enplegurako
orientazio eta formazio esku-hartze bat proposatzeko.
Zeharkakoak:
- Era
askotako
entzuleei,
ahoz
adieraztea,
ideiak,
argumentuak,
arazoak
eta
ebazpenak; entzule desberdinei hizkuntza egokituz
- Dokumentu profesionalak idaztea testuinguru bakoitzak eskatzen duen egitarauren
arabera(CG9*).
- Talde lanerako gaitasuna izatea garatutako dinamika eta prozesuaz kontzientzia
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 33 hartuz. (CG10*).
- Giza hezkuntzako egoeren azterketak eta esku-hartzeak gako Gizarte Hezitzaileen
kode deontologiaren arabera egitea (CG5*)
II. GAIAK
1. LANA ETA ENPLEGUA:
a. Kontzeptuen esanahia: lana langabezia, lanaren funtzioa
b. Langabeziaren ondorioak
c. Lan betegarria eta lan postuaren orientazioa
2. LANBIDE ORIENTAZIOA/LANERATZEKO ORIENTAZIOA
a. Zer da Laneratzeko Orientazioa?: definizioa, helburuak, ereduak...
b. Orientazioko ereduak: “Career Education” kontzeptua. Nori zuzentzen da ?
c. Esku hartzeko testuinguruak. Metodoak eta modeloak
3. LANBIDE HEZIKETA
a. Lanbide Heziketaren Euskal Plana: LANBIDEZ
b. Europar kualifikazio sistema
4. LANERAKO LANBIDE HEZIKETA (lanbide prestakuntza)
a. Langabetuentzako egitarauak: Auzolan, Prestakuntza egitarauak
5. NOLA ANTOLATU GARAPEN PROFESIONALA
a. Proiektu profesionala: Nola eraiki. Atalak
6. LANA BILATZEKO ERREKURTSOAK ETA TEKNIKAK
III. PROPOSAMEN METODOLOGIKOA
Jarduera nagusiak bi dira:
Arlo teorikoan agertzen den gai-zerrenda, ikuspuntu kritiko batetik, lana eta lanbide
garapena mundua ezagutzeko erreferentea izango da. Klaseko aurkezpenak,
irakurketak, eztabaidak, e.a. ikasleari baliozkoa izango zaio tarte praktikoan landuko
diren lanei aurre egiteko; halaber, ikasle bakoitzaren glosarioa osatzen joateko.
Arlo praktikoan:
hainbat ariketa eta dinamika joango gara egiten, gehienbat bi
zereginen inguruan:
Taldeka:
1. 4-5 ikaslez osaturiko
pertsonen
(etorkinak,
talde bakoitzak, kasu egoera ezberdinean dauden
emakumeak,
luzean
langabezian
egon
direnak,
menpekotasunen bat dutenak, gabeziak dituztenak, e.a. ) kasuak aztertuko ditu
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 34 eta laneratzeko orientazio ebazpenak proposatuko ditu, pertsona hauek
gizarteratuz, bere biziaren ardatza hartzen lagunduz.
2. Talde bakoitzak "Enpresa solidario" bat bisitatu eta aztertuko du
3. Dinamika berezi batzuk egingo ditugu,
lanbideko eta proiektu profesionaleko
pertsonalean sakontzeko. Esparru profesionaleko egoeren dramatizazioak:
ikasleari
bere
emozioak
sentitzea
eta
simulatutako
kasuekin
jarduketa
profesionalak praktikatzea ahalbidetuko diote.
Banaka:
Zeregin horiek lantzeko, honako banakako jarduera ezberdinak egin beharko dira:
Aurretiko planteamenduei buruzko hausnarketak
Testuen irakurketak
Internetako ariketak
Hizketaldiak edo galdetegi batzuk pasatu
Praktika profesionaletik ateratako egoeren analisia
Ahozko edo idatzizko azalpenak
Materialei, bere jarduketari, taldearen jarduketari, etab. buruzko balorazio
kritikoak
Ikasle bakoitzak bere Proiektu Profesionala garatzen joateko eta lan bilaketari
aurre egiteko, ariketa eta ekintza batzuk proposatuko dira.
Ikaslea bere ikasketa prozesuaren protagonista bihurtu beharko da, jardueretan parte
hartzen, behatzen, iritzia ematen, iradokitzen eta egoeren azterketa egiten duen
heinean. Horrez gain, irakaslearekin eta bere kideekin hitz egingo du, bizitza
profesionaleko eszenak irudikatuko eta aztertuko ditu, elkarrekintzan arituko da,
taldeko kide dela ulertuko du, taldearen jarduerak dinamizatuko ditu, eta bere ikasketa
prozesuari eta bere taldekideen ikasketa prozesuari buruzko hausnarketa egingo du.
IV. TUTORETZAK
Tutoretza banakako nahiz taldekako eskaerak egiteko lekua da. Ikasleak irakaskuntza
prozesuan zehar eskaera horiek egiteko beharra izango du, garapen pertsonala,
akademikoa eta profesionala lortzeko. Irakaskuntzarekin eta horren ebaluazioarekin
lotura duten ikasketen orientazio gisa uler daiteke. Alabaina, tutoretzaren asmoa
haratago doa, izan ere, konfiantza, elkarrizketa eta eztabaida eremu irekia izatea du
helburu; ikasleek beren zalantzak argitzeko, laguntza edo aholkuak eskatzeko,
erabakiak
hartzeko,
beren
ikuspuntuak
adierazteko
eta
irakaskuntza-ikasketa
prozesuak hobetzeko ideiak proposatzeko erabili ahal izango dute. Azken finean,
hazteko lekua izango da, ez ikasleentzat bakarrik, baita irakasleentzat ere.
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 35 V. IRAKASGAIAREN EBALUAZIOA
Irakasgaiaren prozesu metodologikoari lotutako ebaluazio jarraitua egingo dugu.
Ekintza eta lanen pisua azken notan:
IKASGAIA
BANAKAK TALDEK
OA
OA
%20
Klaseko jarrera + parte hartzea (%10)
Banakako Ariketak (%10)
%40
Kasuen azterketa eta ebazpenak idatzia eta kasu baten
ahozko defentsa (% 26)
Enpresa solidarioen azterketa idatzia eta ahozko defentsa
(%8)
AZTERKETA : ikasgaiaren mapa kontzeptual bat egitea eta %40
banaka ahoz defendatzea
Proiektu profesionala. Ez da derrigorrezkoa; nota igotzeko
izango da (gehienez puntu bat)
AZKEN NOTA
%100
%60
%40
Ohar garrantzizkoa: Bataz bestekoa egiteko, ezinbestekoa da atal bakoitza
gainditzea, hau da gutxienez 5a ateratzea.
Klasera etortzea derrigorrezkoa da. Etortzen ez den egunean ikasleak egiaztagiri bat
ekarri beharko du. Hala eta ere %20 baino hutsune gehiago egiten badu, azterketa
berezi bat egin beharko du.
Froga guztien berezitasunak eta ebaluatzeko irizpideak, e-gelan agertzen diren
Ikasgidan daude.
Klasera etortzen ez denak, azterketa teoriko-praktiko berezi bat izango du, ikasgaiko
gaitasunak eskuratu dituen aztertzeko.
VI. OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA
-­‐ BLAS
ARITIO,F.
(2007).
Competencias
Profesionales
en
la
Formación
Profesional. Madrid: Alianza Editorial.
-­‐ ECHEBERRIA,B. (Coord.). (2008). Orientación Profesional. Barcelona: Editorial
UOC.
-­‐ FRAGO, E. Y COL (2004). El empleo de los inempleables. Metodologías y
recursos para la inserción laboral. Barcelona: Ed. Popular (Nº AMICUS=2291721)
-­‐ GALLEGO, S. (1999). Cómo planificar el desarrollo profesional. Actividades y
estrategias de autoorientación. Barcelona: Laertes (Nº AMICUS=2322017)
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 36 -­‐ Las empresas de inserción. Un instrumento contra la exclusión social en Bizkaia.
Gizarteratze enpresak. Bazterkeria sozialaren aurkako tresna Bizkaian. Bilbao:
BBK. (Nª AMICUS= 2490119)
-­‐ MONTANÉ, J (1993). Orientación Ocupacional. Barcelona: CEAC
-­‐ OCDE (2004). Orientación Profesional y políticas públicas. Cómo acortar
distancias. Paris/Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
-­‐ PEREZ BULLOSA, A Y BLASCO, P. (2001) Orientación e inserción profesional:
fundamentos y tendencias. Valencia. Nau Llibres (Nº AMICUS=002291676)
-­‐ RUIZ VIÑALS, C. (Coord.). (2004). Políticas sociolaborales. Un enfoque
pluridisciplinar. Barcelona: Editorial UOC.
-­‐ SANTANA VEGA, L.E. (2001). Trabajo, educación y cultura. Un enfoque
interdisciplinar. Madrid: Pirámide. (Nº AMICUS=2591110)
-­‐ SARASOLA ITUARTE, L (2008). Formación y Orientación para el empleo. En
ECHEVERRIA, B (Coord.). Orientación profesional. Barcelona: UOC (Nº
AMICUS=2444681)
-­‐ SEBASTIAN RAMOS, A.; SÁNCHEZ, M.F. (2005). El mercado de trabajo y el
acceso al mundo laboral. Una perspectiva desde la orientación profesional.
Barcelona: Estel (Nº AMICUS= 2356689)
-­‐ SOBRADO, L. (1999) Orientación e intervención sociolaboral. Barcelona: Estel (Nº
AMICUS=2356068)
Gehiago sakontzeko bibliografia:
-­‐ AIZPURU,M.;RIVERA,A. (1994). Manual de historia social del trabajo. Madrid: Ed.
Siglo XXI.
-­‐ BLANCH,J.M. (1990). Del viejo al nuevo paro. Un análisis psicológico y social.
Barcelona: PPU.
-­‐ CANO, E.M. (1996). El trabajo precario: concepto y dimensiones. A F. DE LA
ROCA Y A. SÁNCHEZ. Economía crítica. Trabajo y medio ambiente. Valencia:
Universidad de Valencia.
-­‐ HERRERA,M.-GASTÓN,P. (2003). Las políticas sociales en las sociedades
complejas. Madrid: Ariel.
VII. KONTSULTARAKO ALDIZKARIAK
-­‐ Herramientas. Revista de formación para el empleo.
-­‐ Educación
Social.
revista
de
intervención
socioeducativa.
www.peretarres.org/revistaeducacionsocial. 2009: Núm.: 41 La Inserción laboral
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 37 como proceso de intervención educativa. Núm.: 41 La Inserción laboral como
proceso de intervención educativa
-­‐ Imagina
-­‐ Documentación social
-­‐ Taleia. Revista dócupació, formació i treball. Publicació quadrimestral del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
-­‐ Revista Debate Público. Reflexión de trabajo social
http://www.trabajosocial.fsoc.uba.ar/web_revista/home.htm
-­‐ Revista Educación Social 41: enero - abril 2009 . Monográfico sobre La Inserción
Laboral como proceso de intervención educativa
-­‐ Revista de estudios de juventud
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/06/publicaciones/JOVENES%20Y%20T
RABAJO%20SOCIAL_0.pdf
-­‐ REVISTA EUROPEA DE FORMACION PROFESIONAL. Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional, CEDEFOP (http://www.cedefop.europa.eu/)
-­‐ BORDÓN. Revista de Pedagogía RIE. Revista de Investigación Educativa
-­‐ RELIEVE
Revista
Electrónica
de
Investigación
y
Evaluación
Educativa
(http://www.uv.es/RELIEVE/)
-­‐ Trabajo. La revista de la OIT http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--dcomm/documents/publication/wcms_189539.pdf
VIII. INTERNETEKO HELBIDE INTERESGARRIAK:
- Gizarte hezitzaileen Euskadiko Elkargoa: www.ceespv.org
- Eusko
Jaurlaritzako
Enplegu
eta
www.ceesc.es
Gizarte
Gaietako
Saila:
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-trabajo/eu/
- EDUSO: http://www.eduso.net Hemen agertzen dira
Estatu mailako elkargo
guztien helbideak eta beste hainbeste helbide interesgarri
- AIEJI:
http://www.aieji.net
Europako
bulegoa:
http://www.ceesc.es/seapees/index.html
- Euskal Enplegu Zerbitzua/Servicio Vasco de Empleo: http://www.lanbide.net/
- Llarás
y
Vidal,
N.
(1999).
Tecniques
de
recerca
de
feina.
http://www.xtec.es/orienta/index.htm
- M.E.C.
(1992):
Transición
a
la
vida
adulta
y
activa,
Madrid
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/orientación/index.html
- Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional (Link askorekin):
http://www.mec.es/fp/cnrop/index.shtml
- Organización Internacional del Trabajo
Ikaslearen Gida 2014-­‐2015. Gizarte Hezkuntzako 7. modulua. 38 http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/lang--es/index.htm
-
Conferencia de las naciones unidas para el comercio y el desarrollo
http://unctad.org/es/paginas/Home.aspx
-
Proyecto de apoyo para los profesionales de la formación:
http://prometeo.cica.es
- Frantzesez, Profesional proiektuaren definizioa:
www.univ-tours.fr/scuio/cible.html
- Fundación Europea para la Mejora de Condiciones de Vida y de Trabajo:
www.eurofound.ie
- Giza Hezitzailareentzat link interesgarriak:
http://inicia.es/de/educador_social/
- “HOLA” proiektua:
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=category&sectionid
=15&id=165&Itemid=130
- http://www.mepsyd.es
- http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net
- http://www.oei.es
- http://www.cedefop.europa.eu
- http://www.empleo.gob.es/index.htm
- http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
- http://www.mediatico.com/es/revistas/empleo/http://www.fundaciontripartita.org
- http://www.lanbide.net
- http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net
- http://www.oei.es
- http://www.cedefop.europa.eu
VIII. 7 MODULUKO IRAKASLEAK Koordinatzailea: Leire Darretxe (leire.darreche@ehu.es)
01 Taldeko Irakasle Taldea
31 Taldeko Irakasle Taldea
Angela Vaquero
Eduardo Rubio
Ana Flecha
Feli Arbizu
Felix Luengo
Leire Darretxe