Untitled - Iberdrola

CONDI
CI
ONESP
ARTI
CULARES
PLANESTABLE
CONDI
CI
ONESECONÓMI
CAS
PRECI
ODELS
UMI
NI
S
TRODEELECTRI
CI
DAD
Aes
t
ospr
ec
i
osl
ess
er
áañadi
doelI
.
V
.
A.
*
,elI
mpues
t
oEl
éc
t
r
i
c
o(
5,
11269632%)
,l
aener
gí
ar
eac
t
i
v
ayr
es
t
odec
onc
ept
osdef
ac
t
ur
ac
i
ónques
ei
ndi
c
an.
Elpr
ec
i
odelt
ér
mi
nodepot
enc
i
aydelt
ér
mi
nodeener
gi
aac
t
i
v
as
emant
endr
ánf
i
j
osdur
ant
e12mes
es
,s
i
nper
j
ui
c
i
odes
uac
t
ual
i
z
ac
i
óns
egúnl
a
v
ar
i
ac
i
ónc
or
r
es
pondi
ent
eal
i
PC(
1)el1deener
odec
adaañoenqueelc
ont
r
at
oes
t
év
i
gent
e.
(
1)I
PC:Val
orac
umul
ador
eal
,delper
i
ododenov
i
embr
eanov
i
embr
eant
er
i
oral
aapl
i
c
ac
i
óndel
av
ar
i
ac
i
ón,dell
ndi
c
edePr
ec
i
osalCons
umo,gener
al
,publ
i
c
adoporel
I
ns
t
i
t
ut
oNac
i
onaldeEs
t
adi
s
t
i
c
a.
S
er
eper
c
ut
i
r
ánenc
adamoment
ol
asv
ar
i
ac
i
onesal
abaj
aoalal
z
aenl
ast
ar
i
f
asypeaj
esdeac
c
es
o,c
ánonesyenl
osv
al
or
esr
egul
adosquepuedan
s
erapr
obadasporl
aAdmi
ni
s
t
r
ac
i
ón par
as
u apl
i
c
ac
i
ón dur
ant
el
a dur
ac
i
ón delCont
r
at
o,t
omando c
omo bas
e elRD 1164/2001 yl
a Or
den
I
ET/2735/2015.
Par
apoderapl
i
c
arl
asv
ar
i
ac
i
onesdel
osc
onc
ept
osr
egul
adoss
obr
el
ospr
ec
i
osdelc
ont
r
at
o,s
eus
ar
áelper
f
i
li
ni
c
i
alv
i
gent
edeREEc
or
r
es
pondi
ent
e
al
at
ar
i
f
adeac
c
es
odelpeaj
edels
umi
ni
s
t
r
o,apl
i
c
andol
asv
ar
i
ac
i
onesdec
onc
ept
oss
obr
ees
t
eper
f
i
lyapl
i
c
ándol
oenl
ospr
ec
i
osdelc
ont
r
at
o.
Laener
gi
as
ef
ac
t
ur
ar
ác
omoelpr
oduc
t
odelt
ér
mi
nodeener
gi
aporelc
ons
umoef
ec
t
uadoenelper
i
odo.
Lapot
enc
i
as
ef
ac
t
ur
ar
ác
omopr
oduc
t
odelt
ér
mi
nodepot
enc
i
adi
ar
i
oporl
apot
enc
i
aaf
ac
t
ur
arc
or
r
es
pondi
ent
eymul
t
i
pl
i
c
andoelr
es
ul
t
adopor
elnúmer
odedi
asdelper
i
ododef
ac
t
ur
ac
i
ón.Elt
ér
mi
nodepot
enc
i
adi
ar
i
or
es
ul
t
ar
ádedi
v
i
di
relt
ér
mi
nodepot
enc
i
aanualporelnúmer
odedi
as
delaño.
La f
ac
t
ur
ac
i
ón de ener
gi
ar
eac
t
i
v
a,s
ic
or
r
es
ponde,s
er
eal
i
z
ar
á apl
i
c
ando elt
ér
mi
no de f
ac
t
ur
ac
i
ón de ener
gi
ar
eac
t
i
v
a apr
obado porl
a
Admi
ni
s
t
r
ac
i
ón,s
egúnl
oes
t
abl
ec
i
doenl
anor
mat
i
v
a.Aes
t
ec
ompl
ement
ol
es
er
áapl
i
c
abl
eelI
mpues
t
oEl
éc
t
r
i
c
o.
S
ielPl
anc
ont
r
at
adonos
eadapt
abi
enat
usnec
es
i
dades
,puedesc
ambi
ar
t
eaunnuev
oPl
anc
uandoqui
er
as
.
Lac
ont
r
at
ac
i
óndelPl
anes
t
ác
ondi
c
i
onadaat
enerac
t
i
v
adal
as
us
c
r
i
pc
i
ónaFac
t
ur
aEl
ec
t
r
óni
c
adur
ant
et
odal
adur
ac
i
óndelc
ont
r
at
o.
Lac
ont
r
at
ac
i
óndelPl
anEs
t
abl
e,s
ol
oes
t
ar
ádi
s
poni
bl
epar
al
oss
umi
ni
s
t
r
osc
onunat
ar
i
f
adeac
c
es
o2.
0DHAo2.
1DHA.Enc
as
odenodi
s
ponerde
di
c
hat
ar
i
f
adeac
c
es
o,enelmoment
odel
ac
ont
r
at
ac
i
óns
es
ol
i
c
i
t
ar
áal
adi
s
t
r
i
bui
dor
aelc
ambi
odet
ar
i
f
aques
upondr
áunc
os
t
ede9,
04€
(
i
mpues
t
osnoi
nc
l
ui
dos
)enc
onc
ept
odeder
ec
hosdeenganc
hedes
uempr
es
adi
s
t
r
i
bui
dor
a.l
ber
dr
ol
aCl
i
ent
esc
ompens
ar
ádi
c
hoc
os
t
ec
onel
i
mpor
t
eequi
v
al
ent
e.Es
t
ages
t
i
ónpuedei
mpl
i
c
arunamodi
f
i
c
ac
i
óndel
apot
enc
i
ac
ont
r
at
ada,quepodr
í
ac
onl
l
ev
arc
os
t
esadi
c
i
onal
esapl
i
c
abl
espor
s
udi
s
t
r
i
bui
dor
a.
PRECI
ODEALQUI
LERDELCONT
ADOR
Elpr
ec
i
omens
ualdelal
qui
l
erdelc
ont
adordeel
ec
t
r
i
c
i
dads
er
áelf
i
j
adoenc
adamoment
oporelMi
ni
s
t
er
i
odeI
ndus
t
r
i
a,Ener
gi
ayT
ur
i
s
mopar
al
a
t
ar
i
f
adeac
c
es
oc
or
r
es
pondi
ent
eyquec
obr
el
aEmpr
es
aDi
s
t
r
i
bui
dor
a,alques
el
ei
nc
or
por
ar
áell
.
V
.
A.
(
*
)ys
er
ái
ndi
c
adoenl
asf
ac
t
ur
asques
e
emi
t
analCl
i
ent
e.ElCl
i
ent
epodr
ác
ons
ul
t
arent
odomoment
ol
ospr
ec
i
osv
i
gent
esenwww.
i
ber
dr
ol
a.
es
/c
l
i
ent
es
CONDI
CI
ONESP
ARTI
CULARES
PLANESTABLE
CONDI
CI
ONESECONÓMI
CAS
PRECI
ODELS
UMI
NI
S
TRODEELECTRI
CI
DAD
DURACI
ÓNDELCONTRA
TO
Ladur
ac
i
óndelpr
es
ent
ec
ont
r
at
oesde12mes
esdes
del
af
ec
hadei
ni
c
i
odels
umi
ni
s
t
r
o.
Laf
ec
hadei
ni
c
i
odels
umi
ni
s
t
r
os
er
ápos
t
er
i
oral
adeac
ept
ac
i
óndees
t
ec
ont
r
at
oyquedar
ác
ondi
c
i
onadaal
aexi
s
t
enc
i
adeunc
ont
r
at
odeac
c
es
o
c
on l
a Empr
es
a Di
s
t
r
i
bui
dor
a,a l
a di
s
poni
bi
l
i
dad de l
a ener
gí
a ya l
a ac
t
uac
i
ón s
obr
el
asi
ns
t
al
ac
i
onesc
uando es
t
of
uer
a nec
es
ar
i
o,y s
e
c
or
r
es
ponder
ác
onl
af
ec
hadelpr
i
merdí
adelper
i
ododel
ec
t
ur
aes
t
abl
ec
i
doques
ei
ndi
queenl
apr
i
mer
af
ac
t
ur
a.
ElCont
r
at
os
epodr
ápr
or
r
ogarporanual
i
dadess
uc
es
i
v
asdeac
uer
doc
onl
asCondi
c
i
onesGener
al
es
.
(
*
)Elt
i
poi
mpos
i
t
i
v
o,ques
ees
pec
i
f
i
c
ar
áydes
gl
os
ar
áenf
ac
t
ur
a,s
er
áelquer
es
ul
t
eapl
i
c
abl
eenc
adamoment
o.ElI
V
Anoesapl
i
c
abl
eenCanar
i
as
,Ceut
ayMel
i
l
l
a,dondepors
ur
égi
menf
i
s
c
al
es
pec
i
als
eapl
i
c
an,r
es
pec
t
i
v
ament
e,elI
GI
C(
I
mpues
t
oGener
alI
ndi
r
ec
t
oCanar
i
o)yelI
PS
I(
I
mpues
t
os
obr
el
apr
oduc
c
i
ón,l
oss
er
v
i
c
i
osyl
ai
mpor
t
ac
i
ón)
.
Aes
t
ospr
ec
i
osl
ess
er
áañadi
doelI
.
V
.
A.
*
,elI
mpues
t
oEl
éc
t
r
i
c
o(
5,
11269632%)
,l
aener
gí
ar
eac
t
i
v
ayr
es
t
odec
onc
ept
osdef
ac
t
ur
ac
i
ónques
ei
ndi
c
an.
Elpr
ec
i
odelt
ér
mi
nodepot
enc
i
aydelt
ér
mi
nodeener
gi
aac
t
i
v
as
emant
endr
ánf
i
j
osdur
ant
e12mes
es
,s
i
nper
j
ui
c
i
odes
uac
t
ual
i
z
ac
i
óns
egúnl
a
v
ar
i
ac
i
ónc
or
r
es
pondi
ent
eal
i
PC(
1)el1deener
odec
adaañoenqueelc
ont
r
at
oes
t
év
i
gent
e.
(
1)I
PC:Val
orac
umul
ador
eal
,delper
i
ododenov
i
embr
eanov
i
embr
eant
er
i
oral
aapl
i
c
ac
i
óndel
av
ar
i
ac
i
ón,dell
ndi
c
edePr
ec
i
osalCons
umo,gener
al
,publ
i
c
adoporel
I
ns
t
i
t
ut
oNac
i
onaldeEs
t
adi
s
t
i
c
a.
S
er
eper
c
ut
i
r
ánenc
adamoment
ol
asv
ar
i
ac
i
onesal
abaj
aoalal
z
aenl
ast
ar
i
f
asypeaj
esdeac
c
es
o,c
ánonesyenl
osv
al
or
esr
egul
adosquepuedan
s
erapr
obadasporl
aAdmi
ni
s
t
r
ac
i
ón par
as
u apl
i
c
ac
i
ón dur
ant
el
a dur
ac
i
ón delCont
r
at
o,t
omando c
omo bas
e elRD 1164/2001 yl
a Or
den
I
ET/2735/2015.
Par
apoderapl
i
c
arl
asv
ar
i
ac
i
onesdel
osc
onc
ept
osr
egul
adoss
obr
el
ospr
ec
i
osdelc
ont
r
at
o,s
eus
ar
áelper
f
i
li
ni
c
i
alv
i
gent
edeREEc
or
r
es
pondi
ent
e
al
at
ar
i
f
adeac
c
es
odelpeaj
edels
umi
ni
s
t
r
o,apl
i
c
andol
asv
ar
i
ac
i
onesdec
onc
ept
oss
obr
ees
t
eper
f
i
lyapl
i
c
ándol
oenl
ospr
ec
i
osdelc
ont
r
at
o.
Laener
gi
as
ef
ac
t
ur
ar
ác
omoelpr
oduc
t
odelt
ér
mi
nodeener
gi
aporelc
ons
umoef
ec
t
uadoenelper
i
odo.
Lapot
enc
i
as
ef
ac
t
ur
ar
ác
omopr
oduc
t
odelt
ér
mi
nodepot
enc
i
adi
ar
i
oporl
apot
enc
i
aaf
ac
t
ur
arc
or
r
es
pondi
ent
eymul
t
i
pl
i
c
andoelr
es
ul
t
adopor
elnúmer
odedi
asdelper
i
ododef
ac
t
ur
ac
i
ón.Elt
ér
mi
nodepot
enc
i
adi
ar
i
or
es
ul
t
ar
ádedi
v
i
di
relt
ér
mi
nodepot
enc
i
aanualporelnúmer
odedi
as
delaño.
La f
ac
t
ur
ac
i
ón de ener
gi
ar
eac
t
i
v
a,s
ic
or
r
es
ponde,s
er
eal
i
z
ar
á apl
i
c
ando elt
ér
mi
no de f
ac
t
ur
ac
i
ón de ener
gi
ar
eac
t
i
v
a apr
obado porl
a
Admi
ni
s
t
r
ac
i
ón,s
egúnl
oes
t
abl
ec
i
doenl
anor
mat
i
v
a.Aes
t
ec
ompl
ement
ol
es
er
áapl
i
c
abl
eelI
mpues
t
oEl
éc
t
r
i
c
o.
S
ielPl
anc
ont
r
at
adonos
eadapt
abi
enat
usnec
es
i
dades
,puedesc
ambi
ar
t
eaunnuev
oPl
anc
uandoqui
er
as
.
Lac
ont
r
at
ac
i
óndelPl
anes
t
ác
ondi
c
i
onadaat
enerac
t
i
v
adal
as
us
c
r
i
pc
i
ónaFac
t
ur
aEl
ec
t
r
óni
c
adur
ant
et
odal
adur
ac
i
óndelc
ont
r
at
o.
Lac
ont
r
at
ac
i
óndelPl
anEs
t
abl
e,s
ol
oes
t
ar
ádi
s
poni
bl
epar
al
oss
umi
ni
s
t
r
osc
onunat
ar
i
f
adeac
c
es
o2.
0DHAo2.
1DHA.Enc
as
odenodi
s
ponerde
di
c
hat
ar
i
f
adeac
c
es
o,enelmoment
odel
ac
ont
r
at
ac
i
óns
es
ol
i
c
i
t
ar
áal
adi
s
t
r
i
bui
dor
aelc
ambi
odet
ar
i
f
aques
upondr
áunc
os
t
ede9,
04€
(
i
mpues
t
osnoi
nc
l
ui
dos
)enc
onc
ept
odeder
ec
hosdeenganc
hedes
uempr
es
adi
s
t
r
i
bui
dor
a.l
ber
dr
ol
aCl
i
ent
esc
ompens
ar
ádi
c
hoc
os
t
ec
onel
i
mpor
t
eequi
v
al
ent
e.Es
t
ages
t
i
ónpuedei
mpl
i
c
arunamodi
f
i
c
ac
i
óndel
apot
enc
i
ac
ont
r
at
ada,quepodr
í
ac
onl
l
ev
arc
os
t
esadi
c
i
onal
esapl
i
c
abl
espor
s
udi
s
t
r
i
bui
dor
a.
PRECI
ODEALQUI
LERDELCONT
ADOR
Elpr
ec
i
omens
ualdelal
qui
l
erdelc
ont
adordeel
ec
t
r
i
c
i
dads
er
áelf
i
j
adoenc
adamoment
oporelMi
ni
s
t
er
i
odeI
ndus
t
r
i
a,Ener
gi
ayT
ur
i
s
mopar
al
a
t
ar
i
f
adeac
c
es
oc
or
r
es
pondi
ent
eyquec
obr
el
aEmpr
es
aDi
s
t
r
i
bui
dor
a,alques
el
ei
nc
or
por
ar
áell
.
V
.
A.
(
*
)ys
er
ái
ndi
c
adoenl
asf
ac
t
ur
asques
e
emi
t
analCl
i
ent
e.ElCl
i
ent
epodr
ác
ons
ul
t
arent
odomoment
ol
ospr
ec
i
osv
i
gent
esenwww.
i
ber
dr
ol
a.
es
/c
l
i
ent
es