Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Paterna

Num. 7388 / 24.10.2014
Jutjat de Primera Instància i Instrucció
número 2 de Paterna
25470
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 2 de Paterna
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 370/2010. [2014/9538]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 370/2010. [2014/9538]
En el procediment juí ordinari 370/2010, seguit a instàncies d’Emilio José Muñoz Moreno dcontra José Antonio Nozal Martínez i Amparo
Asensi Estrada, s’ha dictat la sentència que, literalment, és com seguix:
«Sentència número 62/2012
Paterna, 4 de maig de 2010
Dispositiva
Estime íntegrament la demanda interposada per l’entitat Banco
Cetelem, SA, representada pel procurador José Gil Aparicio i defesa
pel lletrat Emilio José Muñoz Moreno, contra José Antonio Nozal Martínez i Amparo Asensi Estrada, en rebel·lia, i condemne els demandats
perquè solidàriament abonen a l’actora la quantitat de quaranta-sis mil
set-cents vint-i-sis euros amb noranta-quatre cèntims (46.726,94 €), més
els interessos legals des de la notificació de la sentència i fins a fer-ne
el pagament complet.
Impose als demandats les costes processals generades en este procediment.
Notifiqueu la present resolució a les parts, contra la qual podran
interposar un recurs d’apel·lació, a presentar en el termini de 20 dies en
este jutjat, per a l’Audiència Provincial de València.
Esta és la sentència que pronuncie, mane i firme.
Publicació. La sentència anterior ha sigut donada, llegida i publicada pel magistrat jutge que la va dictar, mentres celebrava audiència
pública en el mateix dia de la data, de la qual jo, el secretari/ària judicial, en done fe.
Paterna, 4 de maig de 2012.»
En el procedimiento juicio ordinario 370/2010, seguido a instancia
de Emilio José Muñoz Moreno frente a José Antonio Nozal Martínez
y Amparo Asensi Estrada, se ha dictado sentencia cuyo tenor literal es
el siguiente:
«Sentencia número 62/2012
Paterna, 4 de mayo de 2010
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad
Banco Cetelem, SA, representada por el procurador José Gil Aparicio y defendida por el letrado Emilio José Muñoz Moreno, contra José
Antonio Nozal Martínez y Amparo Asensi Estrada, en rebeldía, debo
condenar y condeno a los demandados a que solidariamente abonen a la
actora la cantidad de cuarenta y seis mil setecientos veintiséis euros con
noventa y cuatro céntimos (46.726,94 €), más intereses legales desde la
notificación de sentencia y hasta su completo pago.
Se imponen a los demandados las costas procesales generadas en
este procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, contra la cual podrán
interponer recurso de apelación, a presentar en el plazo de 20 días en
este juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Valencia.
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el magistrado juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de la que yo, el secretario/a judicial,
doy fe.
Paterna, 4 de mayo de 2012.»
I atés que el demandat, José Antonio Nozal Martínez i Amparo
Asensi Estrada, es troba en parador desconegut, expedisc este edicte a
fi que li valga de notificació de forma deguda.
Y encontrándose dicho demandado, José Antonio Nozal Martínez y
Amparo Asensi Estrada, en paradero desconocido, se expide el presente
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Paterna, 7 de maig de 2012.– La secretària judicial: Carolina Peiró
Freijeiro.
Paterna, 7 de mayo de 2012.– La secretaria judicial: Carolina Peiró
Freijeiro.