Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari

Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela
25847
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela
Notificació de la sentència dictada en el procediment ordinari número 75/2010. [2014/9783]
Notificación de la sentencia dictada en el procedimiento
ordinario número 75/2010. [2014/9783]
Procediment: juí ordinari 75/2010.
De: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Contra: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
En el present procediment de juí ordinari seguit a instàncies de la
comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I en contra d’Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, s’ha dictat la sentència, que
té el text que, literalment, és com seguix:
Procedimiento: juicio ordinario 75/2010.
De: Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Contra: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
En el presente procedimiento de juicio ordinario seguido a instancia
de Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I frente a
Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, se ha dictado sentencia,
cuyo texto literal es el siguiente:
«Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela
Procediment: assumpte civil 75/2010.
Demandant: comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandat: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
Sentència número 222/2012
Orihuela, 4 de juliol de 2012
Alfonso Carlos Aliaga Casanova, magistrat jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 d’Orihuela, he vist estes actuacions de juí
ordinari número 75/2010, de reclamació d’una quantitat, promogudes
pel procurador Francisco Maseres Sánchez, en nom i representació de
la comunitat de propietaris Residencial Playa Flamenca I, defesa pel
lletrat, Julio Grao López, contra l’entitat Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en situació processal de rebel·lia, ha dictat, en nom
del rei, sentència, amb els següents antecedents de fet, fonaments de
dret i dispositiva:
Dispositiva
Que estime íntegrament la demanda interposada per la comunitat de
propietaris Residencial Playa Flamenca I d’Orihuela Costa, representada pel procurador dels tribunals, Francisco Javier Maseres Sánchez,
contra Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, i que condemne
esta a pagar a l’actora la suma de 3.069,92 euros i els interessos legals
que siguen procedents des de la presentació de la demanda, el dia 15
de gener de 2010. Tot això amb la condemna en costes a la part demandada.
Mode d’impugnació: mitjançant un recurs d’apel·lació davant de
l’Audiència Provincial d’Alacant (art. 455 LECn). El recurs s’interposarà prèvia consignació d’un depòsit de 50 euros en el compte (núm.
0183-0000-00- núm. proc.: 4 dígits - any: 2 dígits) del Banesto, Sucursal d’Orihuela (3025), per mitjà d’escrit presentat en este jutjat, en el
termini de 20 dies, en el qual s’hauran d’exposar les al·legacions en
què es base la impugnació, a més d’esmentar la resolució contra la qual
s’apel·la i les decisions que s’impugnen.(art. 458 LEC).
Esta és la meua sentència, que pronuncie, mane i firme.»
«Juzgado de Primera Instancia número 2 de Orihuela
Procedimiento: asunto civil 75/2010.
Demandante: Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I.
Procurador: Maseres Sánchez, Francisco J.
Demandado: Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL.
Sentencia número 222/2012
Orihuela, 4 de julio de 2012
Alfonso Carlos Aliaga Casanova, magistrado juez del Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Orihuela, vistos los presentes autos de
juicio ordinario número 75/2010, de reclamación de cantidad, promovidos por el procurador Francisco Maseres Sánchez, en nombre y representación de Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I,
defendida por el letrado Julio Grao López, contra la entidad Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en situación procesal de rebeldía,
ha dictado, en nombre del rey, sentencia, con los siguientes antecedentes
de hecho, fundamentos de derecho y fallo:
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Comunidad de Propietarios Residencial Playa Flamenca I de Orihuela Costa,
representada por el procurador de los tribunales Francisco Javier Maseres Sánchez, contra Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, debo
condenar y condeno a esta a abonar a la actora la suma de 3.069,92
euros e intereses legales que procedan desde la presentación de la
demanda, el día 15 de enero de 2010. Todo ello con condena en costas
a la parte demandada.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Alicante (art. 455 LECn). El recurso se interpondrá previa consignación de un depósito de 50 euros en la cuenta (n.°
0183-0000-00- n.º proc.: 4 dígitos - año: 2 dígitos) del Banesto, Sucursal de Orihuela (3025), por medio de escrito presentado en este juzgado
en el plazo de 20 días, en el que se deberá exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los
pronunciamientos que impugna.(art. 458 LEC).
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Publicació. La sentència ha estat donada, llegida i publicada i el
magistrat jutge que l’ha dictada mentres celebrava audiència pública en
el mateix dia de la data, de la qual cosa jo, la secretària judicial, en done
fe. Orihuela, 4 de juliol de 2012.
I atés que el demandat, Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida,
SL, es troba en parador desconegut, s’expedix el present edicte a fi que
li valga de notificació en forma.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por
el magistrado juez que la dictó, estando el mismo celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la secretaria judicial,
doy fe, en Orihuela, a 4 de julio de 2012.
Y encontrándose dicho demandado, Instalaciones Eléctricas Martínez Almeida, SL, en paradero desconocido, se expide el presente edicto
a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Orihuela, 3 de setembre de 2012.– La secretària judicial: Lidia Larrosa Espinosa.
Orihuela, 3 de septiembre de 2012.– La secretaria judicial: Lidia
Larrosa Espinosa.