Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal número 820

Num. 7392 / 30.10.2014
Jutjat de Primera Instància número 18 de València
Notificació de la sentència dictada en el juí verbal número
820/2013. [2014/9772]
Procediment: juí verbal 820/2013
Demandant: Mapfre Familiar, SA.
Procurador: Rafael Francisco Alario Mont.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
25859
Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia
Notificación de la sentencia dictada en el juicio verbal
número 820/2013. [2014/9772]
Procedimiento: juicio verbal 820/2013
Demandante: Mapfre Familiar, SA.
Procurador: Rafael Francisco Alario Mont.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Edurne Zubia Zubimendi, secretària judicial del Jutjat de Primera
Instància número18 dels de València, fa saber que en el juí a què es
fa referència al marge, s’ha acordat la publicació del present acte de
comunicació:
Edurne Zubia Zubimendi, secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia número18 de los de Valencia hace saber que en el juicio referenciado al margen, se ha acordado la publicación del presente acto de
comunicación:
Procediment: juí verbal 820/2013
Demandant: Mapfre Familiar, SA.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Acte processal que es publica: Sentència de data 5 de febrer de
2014.
Objecte: notificar sentència.
Mode i termini d’impugnació: no pot interposar-s’hi recurs.
El text integre de la resolució que es publica podrà ser consultat
i/o obtindre’n còpia en la secretària d’este jutjat, en hores d’audiència.
Procedimiento: juicio verbal 820/2013
Demandante: Mapfre Familiar, SA.
Demandada: Amparo Aliaga Cuesta.
Acto procesal que se publica: sentencia de fecha 5 de febrero de
2014.
Objeto: notificar sentencia.
Modo y plazo de impugnación: no cabe recurso.
El texto integro de la resolución que se publica podrá ser consultado
y/u obtener copia de la misma en la secretaria de este juzgado en horas
de audiencia.
València, 24 de setembre de 2014.– La secretària judicial: Edurne
Zubia Zubimendi.
Valencia, 24 de septiembre de 2014.– La secretaria judicial: Edurne
Zubia Zubimendi.