Notificación por comparecencia del pago de las ayudas

Num. 7390 / 28.10.2014
25655
Conselleria de Presidència i
Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua
Consellería de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua
Notificació per compareixença del pagament de les ajudes
agroambientals de la cap del Servei de Pagaments Directes i Sol·licitud Única corresponent a l’anualitat 2012.
Expedient número 2012PAK460003134 i altres. [2014/9798]
Notificación por comparecencia del pago de las ayudas
agroambientales de la jefa del Servicio de Pagos Directos
y Solicitud Única correspondiente a la anualidad 2012.
Expediente número 2012PAK460003134 y otros. [2014/9798]
En virtut del que establix l’article 59 i 61 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, s’ha intentat la notificació a
l’interessat o als seus representants, per dos vegades, sense que esta
s’haja pogut realitzar per causes no imputables a esta Administració, es
publica el present anunci pel qual se cita els interessats o els representants que s’indiquen en l’annex I per a ser notificats per compareixença
en el pagament de les ajudes agroambientals de la cap del Servei de
Pagaments Directes i Sol·licitud Única corresponent a l’anualitat 2012.
Els interessats o els seus representants hauran de comparéixer els
dies del 21 d’octubre al 21 de novembre de 2014, en horari de 09.00 a
14.00 hores, a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua situada al carrer de Castan Tobeñas, 77, edifici B3.
Si transcorregut el dit termini no s’haguera comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà del
venciment del termini assenyalat per a comparéixer.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, intentada la notificación al interesado o a sus representantes, por dos veces, sin que la
misma se haya podido realizar por causas no imputables a esta Administración, se procede a la publicación del presente anuncio por el que
se cita a los interesados o representantes que se relacionan en el anexo
I, para ser notificados por comparecencia del pago de las ayudas agroambientales de la jefa del Servicio de Pagos Directos y Solicitud Única
correspondiente a la anualidad 2012.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer los días
del 21 de octubre al 21 de noviembre de 2014, en horario de 09.00
a 14.00 horas, en la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua sita en la calle de Castan Tobeñas, 77, edificio B3.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
València, 21 d’octubre de 2014.– La cap del Servici de Pagaments
Directes i Sol·licitud Única: Noelia Garrigós Pérez.
Valencia, 20 octubre de 2014.– La jefa del Servicio de Pagos Directos y Solicitud Unica: Noelia Garrigós Pérez.
ANNEX I
ANEXO I
Expedient
2012PAK460003134
2012PAK460010276
2012PAR460000591
2012GSIV00502845
2012PAK460001572
2012PAK460002306
2012PAK460002617
2012PAK460000666
2012PAK460002818
2012PAK460010082
Nom i cognoms
Filomena Eres Oron
Antonio Pascual Escandell Tudela
Francisco Castellar Ferrandis
M. de la Estrella Agustí Giménez
Cerámicas Molla, SL
Antonio Ventura Cervera
Isabel Vela Zanón
Vicente Garzo Fuster
Pavycor, SA
María Pons Franco
2012GSIV00902352
2012GSIV00604995
Eduardo Badal Marín
Inmaculada Tárrega Masip
2012GSIV13000080
2012PAV460000033
2012GSIV01300229
2012PAO030010060
2012PAO030010050
2012PAO030000458
2012PAU030000407
2012PAO460010037
2012PAO030010036
2012PAV030000322
2012PAV460001841
2012GSIV01502439
José Adriá Aroca Morell
José Adriá Aroca Morell
Mónica Moratalla García
Construcciones Canto, SA
Jesús Abellán Guillamón
Magdalena Lillo Pérez
Magdalena Lillo Pérez
Bodegas Los Pinos SL
Unipersonal
Juan Borrell Vidal
Cándido Lucas Ruiz
Hermanos Maiques Pérez CB
Lorenzo Guaita Albalate
2012GSIV15001592
2012PAR460003617
2012PAR460003845
2012GSIVST000270
2012GSIV17001077
2012PAK460010362
2012PAO120000059
Juan Carlos Cárcel Ruiz
Arrocerías Antonio Gascó CB
Filomena Monforte Fabra
Antonio Burguet Ballester
José Antonio García López
Rosa Monroig Sanchis
Jorge Sancho Garriga
Població
Rafelbunyol
València
València
Xàtiva
Xàtiva
Pedralba
Pedralba
Rafelguaraf
Mislata
Villanueva de
Castellón
Loriguilla
Castelló de la
Plana
Cheste
Cheste
Cheste
Alcoi
Alcoi
Alacant
Alacant
Fontanars dels
Aforins
Muro de Alcoy
Novelda
Requena
Villagordo del
Cabriel
Utiel
Alfafar
Silla
Catarroja
Quesa
Manuel
Alcanar
Expediente
2012PAK460003134
2012PAK460010276
2012PAR460000591
2012GSIV00502845
2012PAK460001572
2012PAK460002306
2012PAK460002617
2012PAK460000666
2012PAK460002818
2012PAK460010082
Nombre y apellidos
Filomena Eres Oron
Antonio Pascual Escandell Tudela
Francisco Castellar Ferrandis
M. de la Estrella Agustí Giménez
Cerámicas Molla, SL
Antonio Ventura Cervera
Isabel Vela Zanón
Vicente Garzo Fuster
Pavycor, SA
María Pons Franco
2012GSIV00902352
2012GSIV00604995
Eduardo Badal Marín
Inmaculada Tárrega Masip
2012GSIV13000080
2012PAV460000033
2012GSIV01300229
2012PAO030010060
2012PAO030010050
2012PAO030000458
2012PAU030000407
2012PAO460010037
2012PAO030010036
2012PAV030000322
2012PAV460001841
2012GSIV01502439
José Adriá Aroca Morell
José Adriá Aroca Morell
Mónica Moratalla García
Construcciones Canto, SA
Jesús Abellán Guillamón
Magdalena Lillo Pérez
Magdalena Lillo Pérez
Bodegas Los Pinos SL
Unipersonal
Juan Borrell Vidal
Cándido Lucas Ruiz
Hermanos Maiques Pérez CB
Lorenzo Guaita Albalate
2012GSIV15001592
2012PAR460003617
2012PAR460003845
2012GSIVST000270
2012GSIV17001077
2012PAK460010362
2012PAO120000059
Juan Carlos Cárcel Ruiz
Arrocerías Antonio Gascó CB
Filomena Monforte Fabra
Antonio Burguet Ballester
José Antonio García López
Rosa Monroig Sanchis
Jorge Sancho Garriga
Población
Rafelbunyol
Valencia
Valencia
Xàtiva
Xàtiva
Pedralba
Pedralba
Rafelguaraf
Mislata
Villanueva de
Castellón
Loriguilla
Castellón de la
Plana
Cheste
Cheste
Cheste
Alcoy
Alcoy
Alicante
Alicante
Fontanars dels
Aforins
Muro de Alcoy
Novelda
Requena
Villagordo del
Cabriel
Utiel
Alfafar
Silla
Catarroja
Quesa
Manuel
Alcanar