resolución de 29 de junio de 2009 del director de gestión de

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza
Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Viceconsejería de Administración y Servicios
Dirección de Gestión de Personal
Ebazpena, 2016ko maiatzaren 19koa,
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Saileko
Langileak
Kudeatzeko
zuzendariarena,
Ospitaleko eta Etxeko
Hezkuntza
Arreta
TerapeutikoHezigarrirako
Zentroetan
diharduten
pertsona
batzuen
zerbitzu-eginkizuna
luzatzen duena.
Resolución de 19 de mayo de 2016 del
Director de Gestión de Personal del
Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura por la que se
prorroga la comisión de servicios de
determinadas personas que prestan
servicios en los Centros de Atención
Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y
Terapéutico-educativa.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Saileko
Langileriaren
Kudeaketa
zuzendaritzaren
ebazpenaren
bitartez,
aurreko ikasturteetan lanpostuak betetzeko
deialdiak egin ziren, Ospitaleko eta Etxeko
Hezkuntza Arreta Terapeutiko-Hezigarrirako
Zentroetan aritzeko.
Mediante Resolución de la Dirección de
Gestión de Personal del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura, se
convocaron, en cursos anteriores, plazas para
prestar servicios en los Centros de Atención
Educativa
Hospitalaria,
Domiciliaria
y
Terapéutico-educativa.
Deialdi horien artikuluetan ezartzen denez,
zerbitzu-eginkizunak hurrengo ikasturteetara
ere luzatu daitezke.
En el articulado de dichas convocatorias, se
establecía que las comisiones de servicio
concedidas podrían ser prorrogadas en
sucesivos cursos escolares.
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura
Saileko Hezkuntza Ikuskaritzak emandako
txostena
eta
interesatuek,
zerbitzueginkizunetan
jarraitzearen
gainean
adierazitako asmoa aztertuta, honako hau
Visto el informe emitido por la Inspección
Educativa del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura y considerando
la opción manifestada por las personas
interesadas en cuanto a continuar ejerciendo
sus funciones, en régimen de comisión de
servicios.
Horiek horrela, eman zaizkidan eskumenez
baliaturik
Así, en virtud de las facultades que tengo
conferidas
EBATZI DUT
RESUELVO
Lehena.- Zerbitzu-eginkizuna 2016-2017
ikasturtean luzatzea I Eranskinean adierazten
diren pertsonei, beti ere deialdi hori eragin
zuten beharrak mantentzen badira.
Primero.- Prorrogar la comisión de servicios
durante el curso 2016-2017 a las personas
que se relacionan en el Anexo I, siempre que
se mantengan las necesidades que dieron
lugar a esta convocatoria.
Behin Ebazpen hau argitaratuta ezin izango
da luzapen horri uko egin.
No se podrá renunciar a la prórroga
concedida mediante esta resolución una vez
publicada la misma.
Bigarrena.Onartzea
II
Eranskinean
adierazten
diren
pertsonek
luzapenari
aurkeztutako ukoak.
Segundo. .- Aceptar la renuncia a la prórroga
presentada
por las personas que se
relacionan en el Anexo II.
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 83 94 - Fax 945 01 83 35 / 36 - E-mail: huisgesp@ej-gv.es
ERREKURTSOAK
Herri
Administrazioen
Araubide
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura
Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren
26koak –urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak
aldatuak- bere 114. artikuluan eta
hurrengoetan dioenari jarraiki, ebazpen
honen aurka gora jotzeko errekurtsoa
aurkez
dakioke
Administrazio
eta
Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko
epean,
ebazpena
argitaratu
eta
biharamunetik kontatzen hasita.
Vitoria-Gasteiz, 2016ko maiatzaren 19an
RECURSOS
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, contra la presente resolución podrá
interponerse recurso de alzada ante la
Viceconsejera
de
Administración
y
Servicios en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de su publicación.
En Vitoria-Gasteiz a 19 de mayo de 2016
Konrado Mugertza Urkidi
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA / DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAL
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 83 94 - Fax 945 01 83 35 / 36 - E-mail: huisgesp@ej-gv.es
I ERANSKINA/ ANEXO I
LUZAPENAK/ PRORROGAS
Ospitaleko eta Etxeko Hezkuntza Arreta Terapeutiko-Hezigarrirako Zentroak
Centros de Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-educativa
ARABA
LEHENENGO ABIZENA
PRIMER APELLIDO
BIGARREN ABIZENA
SEGUNDO APELLIDO
IZENA
NOMBRE
NUÑEZ
BERMEJO
MARIA CARMEN
ORTIZ DE ZARATE
MURO
ARACELI
GIPUZKOA
LEHENENGO
ABIZENA
PRIMER APELLIDO
BIGARREN ABIZENA
SEGUNDO APELLIDO
IZENA
NOMBRE
AZPEITIA
ZARZA
AMAIA
AZPIROZ
HIDALGO
VIRGINIA
LARRAÑAGA
ITURBE
MIREN JAIONE
MIRANDA
LARRUCEA
MIREN AGURTZANE
SANCHEZ
LARRARTE
AMAYA
SESE
SARASTI
M.ISABEL DE FATIMA
UGALDE
ZUBIZARRETA
MARIA ARANZATU
BIZKAIA
LEHENENGO
ABIZENA
PRIMER APELLIDO
BENITO
BIGARREN
ABIZENA
SEGUNDO
APELLIDO
ARRANZ
IZENA
NOMBRE
MARIA AURORA
CANCELA
GONZALEZ
MARIA BEGOÑA
LUCAS
PEREZ
ROSA MARIA
MARTIN
GOMILA
SONIA
METOLA
IBAÑEZ
LUIS MIGUEL
PESCADOR
GRAJAL
CARMEN TERESA
PETRALANDA
ACHUTEGUI
AITOR
RODILLA
LARA
OSCAR
VILLARIEZO
ORTEGA
MARIA ITZIAR
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 83 94 - Fax 945 01 83 35 / 36 - E-mail: huisgesp@ej-gv.es
II ERANSKINA/ ANEXO II
Ospitaleko eta Etxeko Hezkuntza Arreta Terapeutiko-Hezigarrirako Zentroak
Centros de Atención Educativa Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-educativa
Renuncias / Ukoak

MOTOSO PONCELA, JOSE
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 83 94 - Fax 945 01 83 35 / 36 - E-mail: huisgesp@ej-gv.es