llibret mostra 2014.FH11 - Val dAran

Im
sens presi
e ad
reça
Gaudís pendent quate setmanes des melhors
recèptes dera codina tradicionau aranesa e de
innovacion qu’aufrissen es restaurants
participants.
Gaudeix pendent quatre setmanes de les
millors receptes de la cuina tradicional aranesa
i de innovació que ofereixen els restaurants
participants.
Disfruta durante cuatro semanas de las
mejores recetas de cocina tradicional aranesa
y de innovación que ofrecen los restaurantes
participantes.
Profitez tout au long de quatre semaines des
meilleures recettes de cuisine traditionnel
araneise et innovateur offert par les
restaurants participants.
Era codina aranesa dera Val d’Aran, deth deluns
meddia enquiath dimenge ser. Menús damb
IVA includit. Begudes non includides en prètz.
La cuina aranesa de la Val d’Aran, del dilluns
al migdia fins al diumenge a la nit. Menús amb
IVA inclòs. Begudes no incloses en el preu.
La cocina aranesa de la Val d’Aran, desde el
lunes al mediodía hasta el domingo por la
noche. Menús con el IVA incluido. Bebidas no
incluidas en el precio
La cuisine occitane du Val d’Aran, du lundi midi
jusqu’au dimanche soir. TVA incluse dans les
menus. Boissons non incluses dans le prix.
Setmana deth 22 ath 28 de seteme
ERA COQUÈLA. VIELHA
Tel. 973 642 915
PARADOR DE VIELHA. VIELHA
Tel. 973 640 100
Setmana deth 29 de seteme ath 5 d'octubre
ERA LUCANA. VIELHA
Tel. 973 641 798
UNHÒLA. BAGERGUE
Tel. 973 644 672
Setmana deth 6 ath 12 d'octubre
CASA ANTONIO. VIELHA
Tel. 973 640 887
ERA MÒLA. VIELHA
Tel. 973 642 419
Setmana deth 13 ath 19 d'octubre
ES PLETIEUS. ESCUNHAU
Tel. 973 640 790
PARADOR DE ARTIES. ARTIES
Tel. 973 640 801
Setmana deth 22 ath 28 de seteme
RESTAURANT ERA COQUÈLA
Avda.Garona, 29. Vielha
Tel. 973 642 915
Canelon de "Txangurro" e avocat
Ceps damb pès de pòrc, foie e tripes de bacalhà
Palaiga en tempura damb reduccion de passion
Lit "canetón" farcit damb peres ath vin
Gelat de vanilha e mango damb pan d'espècies e Cassis
Caneló de "Txangurro" i avocat
Ceps amb peus de porc, foie i tripes de bacallà
Llenguado en tempura amb reducció de passió
Ànec "canetón" farcit amb peres al vi
Gelat de vainilla i mango amb pa d'espècies i Cassis
Canelón de "Txangurro" y aguacate
Ceps con pies de cerdo, foie y callos de bacalao
Lenguado en tempura con reducción de pasión
Pato canetón relleno con peras al vino
Helado de vainilla y mango con pan de especias y Cassis
Cannelloni de "Txangurro" et avocat
Ceps avec pieds de porc, foie et tripes de morue
Sole en tempura avec rèduction de passion
Canard "canetón" farci avec poires au vin
Glace de vanille et mangue avec pain d'èpices et Cassis
Prètz/preu/precio/prix 33 €
PARADOR DE VIELHA
Crta. Tunèl s/n. Vielha
Tel. 973 640 100
Tastet d’olha aranesa
Canelons croishenti de ceps e lit
Civet de sanglièr damb chicolate blanc
Pastères damb crema aranesa e fruts deth bòsc
Degustació d’olla aranesa
Canelons cruixents de ceps i ànec
Civet de porc senglar amb xocolata blanca
Creps amb crema aranesa i fruits del bosc
Degustación de olla aranesa
Canelones crujientes con « ceps » y pato
Guiso de jabalí con chocolate blanco
Creps con crema aranesa y frutos del bosque
Dégustation « d’olha aranesa »
Cannelloni craquants au ceps et canard
Civet de sanglier avec chocolat blanc
Crêpes avec crème « aranesa » et fruits du bois
Prètz/preu/precio/prix 29 €
Setmana deth 29 de seteme ath 5 d'octubre
RESTAURANT ERA LUCANA D'ARAN
Avda. Alcalde Calbetó Barra. Vielha
Tel. 973 641 798
Entrants e aperitius
Esturion Nacarii dera Val d'Aran ara sidra aranesa
Secret iberic de "Jabugo" ena sua saussa de mèu e
mostarda vielha
Bomba de chicolate
Cafés damb petiti fours
Snaps
Entrants i aperitius
Esturió Nacarii de la Val d'Aran amb sidra aranesa
Secret ibèric de "Jabugo" amb la seva salsa de mel i
mostassa vella
Bomba de xocolata
Cafés amb petits fours
Snaps
Entrantes y aperitivos
Esturión Nacarii de la Val d'Aran a la sidra aranesa
Secreto ibérico de Jabugo en su salsa de miel y mostaza vieja
Bomba de chocolate
Cafés con petits fours
Snaps
Apéritifs
Esturgeon Nacarii du Val d'Aran au cidre aranaise
Secret ibérique de "Jabugo" avec sauce de miel et
moutarde ancienne
Bombe de chocolat
Cafés avec petits fours
Snaps
Prètz/preu/precio/prix 35 €
RESTAURANT UNHÒLA
Major, 16. Bagergue
Tel. 973 644 672
Aperitiu: Langoïssa seca de cèrvi ellaborada ena Val d'Aran
Esluma de foie de lit damb era sua compòta de ceba e Cassis
"Trinchat" de montanha damb misharnons dera sason
Lèbe sauvatge damb lentilhes "Beluga" e es sòns sacraments
acompanhat de "gildas"
Glacet de mandarines de " Sóller" damb sidra aranesa
Aperitiu: Fuet de cérvol el.laborat a la Val d'Aran
Escuma de foie d'ànec amb la seva compota de ceba i Cassis
Trinxat de muntanya amb bolets de temporada
Llebre salvatge amb llenties "Beluga" i els seus sacraments
acompanyat de "gildas"
Sorbet de mandarines de "Sóller" amb sidra aranesa
Aperitivo: Langoniza seca de ciervo elaborada en la Val d'Aran
Espuma de foie de pato con su compota de cebolla y Cassis
"Trinxat" de montaña con setas de temporada
Liebre salvaje con lentejas "Beluga" y sus sacramentos
acompañados de gildas
Sorbete de mandarinas de "Sóller" con sidra aranesa
Apéritif: saucisse sèche de cerf élaborée au Val d'Aran
Mousse de foie gras avec sa compote d'oignon et Cassis
"Trinxat" de montagne avec champignons de saison
Lièvre sauvage avec lentilles "Beluga" et ses sacrements
accompagnés de "gildas"
Sorbet de mandarine de "Soller" avec cidre du Val d'Aran
Prètz/preu/precio/prix 32,50 €
Setmana deth 6 ath 12 d'octubre
RESTAURANT CASA ANTONIO
Casthèt, 1. Vielha
Tel. 973 640 887
Mi-cuit de foie damb croishent de milhòc e
« chutney » de persec
Lomb de bacalhà confitat damb « trinchat »
d’espinards e sobrassada
Pèrna d’anhèth de lèit codinat a baisha temperatura damb
parmentier de trufa nera e « salsifins »
Textures de chicolata e jordons
Mi-cuit de foie amb cruixent de panís i « chutney » de préssec
Llom de bacallà confitat amb trinxat d’espinacs i sobrassada
Cuixa de xai de llet cuit a baixa temperatura amb parmentier
de tòfona negra i « salsifins »
Textures de xocolata i gerds
Mi-cuit de foie con crujiente de maíz y chutney de melocotón
Lomo de bacalao confitado con « trinxat » de espinacas y
sobrasada
Pierna de cordero lechal asado a baja temperatura con
parmentier de trufa negra y «salsifins»
Texturas de chocolate y frambuesas
Mi-cuit de foie avec maïs et « chutney » de pèche
Confit de morue avec « trinchat » d’épinards et « sobrassada
» (sorte de choriço)
Gigot d'agneau cuit lentement avec parmentier de truffe
noire et « salsifins »
Textures de chocolat et framboises
Prètz/preu/precio/prix 32 €
RESTAURANT ERA MÒLA
Marrèc, 14. Vielha
Tel. 973 642 419
Aperitius
Pasta fresca farcida de foie gras damb saussa de trufa
Anciam de ligombau e ceps damb vinagreta de "lemongrass" e cava solid
Papillote de luç damb verduretes e aire de lima
Costelles d'anhèth damb couscous de coja ath parfum de soja
Ravioli de mango damb saussa de "chufes" e gelat de pistacho
Trufes de chicolata
Aperitius
Pasta fresca farcida de foie gras amb salsa de tòfona
Amanida de llamàntol i ceps amb vinagreta de "lemongrass" i cava sòlid
Papillote de lluç amb verduretes i aire de llima
Costelles de corder amb couscous de carabassa a l'aroma de soja
Ravioli de mango amb salsa de xufes i gelat de pistatxo
Trufes de xocolata
Aperitivos
Pasta fresca rellena de foie gras con salsa de trufa
Ensalada de bogavante y ceps con vinagreta de lemongrass y cava sólido
Papillote de merluza con verduritas y aire de lima
Chuletas de cordero con couscous de calabaza al aroma de soja
Ravioli de mango con salsa de chufas y helado de pistacho
Trufas de chocolate
Apéritif
Pâte fraîches farcies au foie gras avec sauce à la truffe
Salade de homard aux champignons avec vinaigrette à la citronnelle
et cave solide
Papillote de colin avec des légumes et air de lima
Côtelettes d'agneau avec couscous de courge aromatisées à base de soja
Ravioli de mangue avec sauce de souchet et glace de pistache
Truffes au chocolat
Prètz/preu/precio/prix 35 €
Setmana deth 13 ath 19 d'octubre
RESTAURANT ES PLETIEUS
Ctra. de Baquèira, s/n. Escunhau
Tel. 973 640 790
Medalhon de terrina de foie de lit damb brots d'anciam
Pasta huelhetada farcida damb misharnons sus
saussa de "Calvados"
Amborguesa de magret de lit damb puré de pomes ar horn
Glacets de citrics damb crema d'iranja
Medalló de terrina de foie d'ànec amb brots de amanida
Pasta de full farcida amb bolets sobre salsa de "Calvados"
Hamburguesa de magret d'ànec amb puré de pomes rostides
Sorbets de cítrics amb crema de taronja
Medallón de terrina de foie de pato con brotes de ensalada
Hojaldre relleno con setas sobre salsa de Calvados
Hamburguesa de magret de pato con puré de
manzanas asadas
Sorbetes de cítricos con crema de naranja
Filet de foie gras de canard avec des pousses de salade
Feuilleté farci de champignons sur sauce Calvados
Hamburger de magret de canard avec purée
de pommes rôties
Sorbet d'agrumes à la crème d'orange
Prètz/preu/precio/prix 30 €
PARADOR DE ARTIES
Crta. De Baquèira. Arties
Tel. 973 640 801
Crema de ceps damb povàs de pernilh
Anciam de peirèrs de lit damb vinagreta de fruts vermelhs
Medalhon de filet de cèrvi damb saussa de
hormatge de Bagergue
Pescajons farcidi de compòta de poma e damb gelat de iogort
Crema de ceps amb pols de pernil
Amanida de pedrers d’ànec amb vinagreta de fruits vermells
Filet de cérvol amb salsa de formatge de Bagergue
Creps farcits de compota de poma i amb gelat de iogurt
Crema de ceps con polvo de jamón
Ensalada de mollejas de pato con vinagreta de frutos rojos
Medallón de solomillo de ciervo con salsa de
queso de Bagergue
Creps rellenos de compota de manzana y con helado de yogurt
Crème de ceps avec jambon en poudre
Salade de gésiers de canard avec vinaigrette de fruits rouges
Filet de cerf avec sauce de fromage de Bagergue
Crêpes farcies de compote de pomme et glace de yaourt
Prètz/preu/precio/prix 30 €
ORGANIZEN:
+ INFO:
Tel. (+34) 973 640 110
www.visitvaldaran.com