Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d

Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP PRÁCTICAS-LA
03001647 ANEJA
CEIP PRÁCTICAS-LA
03001647 ANEJA
Localitat /
Localitat
ALACANT
ALACANT
03010119 IES VIRGEN DEL REMEDIO ALACANT
CEIP LA CAÑADA DEL
03002160 FENOLLAR
ALACANT
03002305 CEIP VERDEGAS
CENTRE PÚBLIC FPA F.
03012888 GINER DE LOS RÍOS
CENTRE PÚBLIC FPA
PROFESOR ALBERTO
03012891 BARRIOS
ALACANT
03402009 CEFIRE - ALACANT
ALACANT
03402009 CEFIRE - ALACANT
CENTRE PÚBLIC FPA F.
03012888 GINER DE LOS RÍOS
CEIP MAESTRO LÓPEZ
03001519 SORIA
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
ALACANT
CEIP SAN FRANCISCO DE
03001660 ASÍS
ALACANT
03015191 CEIP GLORIA FUERTES
ALACANT
03402009 CEFIRE - ALACANT
ALACANT
03000679 IES JAIME II
ALACANT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
DINAMITZACIÓ DELS TICS
MÈTODE JOLLY PHONICS: ANÀLISI I
EXPERIMENTACIÓ EN L'AULA
EL DISSENY APLICAT A LES TASQUES
D'AULA-TALLER
L'ÚS DE LES TABLETS EN L'AULA
TREBALLAR PER PROJECTES EN
L'ÀMBIT RURAL
REFLEXIÓ SOBRE L'ÚS DE LES TIC AL
CENTRE EDUCATIU
TREBALL COL·LABORATIU:
MULTITASQUESWEB (PROJECTE
TABARCA)
ANÀLISI D'EINES I ESTRATÈGIES PER A
L'ACTUALITZACIÓ METODOLÒGICA DEL
MÒDUL DE MÓN DEL TREBALL EN FPA
ANÀLISI I RECERCA PER A LA
IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES
PLURILINGÜES EN FPA
RUTES LITERÀRIES PER LA CIUTAT
D'ALACANT
TERTÚLIES DIALÒGIQUES
PEDAGÒGIQUES
EL BLOG COM A FERRAMENTA PER A
COMPARTIR EXPERIÈNCIES
EDUCATIVES EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
LES TIC EN EDUCACIÓ ESPECIAL
A MUSCLES DELS GEGANTS A
BENIDORM
ILUMIN-ARTE: 2015 ANY
INTERNACIONAL DE LA LLUM I LES
TECNOLOGIES BASADES EN LA LLUM
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
JUAN CARLOS
SANCHEZ LOPEZ
MONICA VALERO
TORRIJOS
MARTA MARTINEZ
GADEA
BEATRIZ MANRESA
LILLO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
BELEN GARCIA GARCIA Trabajo
ARACELI PUGA
MARTINEZ
Seminario
Cefi
re
Assessor
AL
César Sánchez Serna
AL
César Sánchez Serna
AL
AL
César Sánchez Serna
Fernando Sánchez
Íñiguez
Fernando Sánchez
Íñiguez
AL
Frederic Johnson
AL
JOSEP MANUEL
ESCOLANO LOPEZ
Grupo de
Trabajo
AL
Frederic Johnson
FREDERIC JOSEP
JOHNSON ESTEVE
Seminario
AL
Frederic Johnson
Seminario
Grupo de
Trabajo
AL
Seminario
AL
Frederic Johnson
FREDERIC JOSEP
JOHNSON ESTEVE
Mª Dolores Bañón
González
Grupo de
Trabajo
AL
Seminario
AL
Seminario
AL
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Grupo de
Trabajo
AL
Manuel Avi Flores
IGNASI CAMIL
CARBONELL GARCIA
DELIA AMOROS PINOS
Mª ANGELES MORAL
BONMATI
LORENA ESCORZA
GOMEZ
SUSANA MARTINEZ
SAEZ
JOSEP MARIA CANAL
BARBANY
EMILIA CUSTODIA
MATAMOROS LINARES
AL
1/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
03015117 IES L'ARABÍ
ALACANT
ALFÀS DEL
PI
03402770 SPE A7
ALICANTE
03002573 IES BELLAGUARDA
ALTEA
03002573 IES BELLAGUARDA
ALTEA
03010831 IES ALTAIA
ALTEA
03010831 IES ALTAIA
ALTEA
PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR DE
LES AVANTGUARDES ESPANYOLES DEL
S.XX EN LES ÀREES ARTÍSTIQUESCIENTÍFIQUES DEL CURRÍCULUM
INCORPORACIÓ DE LES TIC A LA
DINÀMICA DE LES AULES
CONTINUACIÓ PROGRAMA
EXPERIMENTAL PLURILINGÜE
COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ
MITJANÇANT PICTOGRAMES EN UN CEE
II
MILLORAR LA CONVIVENCIA EN EL
CENTRE I AJUDA ENTRE IGUALS
APLICACIÓ DEL QUADERN DE NOTES
DIGITAL "IDOCEO" A LA TASCA DOCENT
MÉTODE I ACTUACIONS A LES AULES
AMB PROBLEMÀTICA TEA
MEDIACIÓ I RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES
ÚS EDUCATIU DE BLOGS I WIKIS EN
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
PAISATGES D'ALTEA: ITINERARIS
HISTORICOARTÍSTICS I CIENTÍFICS
L'AGENDA ESCOLAR COM A EINA
D'APRENENTATGE
03010880 CEIP EL BLANQUINAL
ALTEA
UN PASSEIG MUSICAL PEL MÓN
03002615 CEIP LA OLLA
ANÀLISI DE PLATAFORMES
INFORMÀTIQUES PER A FOMENTAR
ALTEA L'ENSENYAMENT I APRENENTATGE EN
L'OLLA
L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
METODOLOGIA PER A L'ENSENYAMENT
DE LES COMPETÈNCIES CURRICULARS
BENIDOLEIG BÀSIQUES
03000679 IES JAIME II
CEP VIRGEN DEL
03001672 REMEDIO
ALACANT
03015661 CEIP COSTA BLANCA
ALACANT
CEE PÚB. SANTO ÁNGEL
03010570 DE LA GUARDA
ALACANT
03001908 IES FIGUERAS PACHECO
03002950 CEIP MESTRAL
ALACANT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
JUANA MARIA
BENAVENT CALVO
ANTONIO DE BEJAR
VIZCAINO
PILAR FORNER
AMOROS
Tipus
Cefi
re
Assessor
Grupo de
Trabajo
AL
Manuel Avi Flores
Seminario
AL
Seminario
AL
Manuel Avi Flores
María José Valero
Sánchez
Grupo de
Trabajo
AL
Pau Asins Primo
Seminario
AL
Vicente Rico Cuba
MONICA POLO CASANS Seminario
MARIA ROSARIO
Grupo de
BUADES SANCHEZ
Trabajo
AL
AL
Ferran Oltra Llin
Fernando Sánchez
Íñiguez
GADEA REIS ARAUZO
M.JOSE LLORCA
FORNES
VICTOR MANUEL
GOMEZ GOMEZ
VICENTA FERRER
GONZALEZ
MARIA AMPARO DIAZ
HELLIN BARBERA
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
RAQUEL ALARCON
VILLENA
ANA ESTHER
NOGUEROLES
FERRANDO
Grupo de
Trabajo
AL
Frederic Johnson
Seminario
AL
Pau Asins Primo
ANA MARIA IVARS
RIBES
PURIFICACION GARCIA
SANCHEZ
2/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
IES PERE MARIA ORTS I
03010132 BOSCH
BENIDORM
03010302 CEIP BAUTISTA LLEDÓ
BENIDORM
03010843 IES L'ALMADRAVA
BENIDORM
03010843 IES L'ALMADRAVA
BENIDORM
03011914 CEIP PUIG CAMPANA
BENIDORM
03011914 CEIP PUIG CAMPANA
BENIDORM
03011914 CEIP PUIG CAMPANA
BENIDORM
03014381 CEIP ELS TOLLS
BENIDORM
03014381 CEIP ELS TOLLS
BENIDORM
CENTRE PÚBLIC FPA
03012918 BENIDORM
BENIDORM
03015129 IES MEDITERRÀNIA
BENIDORM
03003267 CEIP PADRE MELCHOR
CEIP SAN LORENZO
03003358 MÁRTIR
BENISSA
BUSOT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
CREACIÓ DE MATERIALS
EXPERIMENTALS PER A ATENCIÓ
EDUCATIVA I TUTORIA
DAVID SABATER
BURGUET
ESTHER GUARDIOLA
PIQUERAS
ENRIQUE VICENTE
INSA PONCE DE LEON
CONCRECIÓ CURRICULAR DE CENTRE
EL JOC DEL “TRIVIAL” COM A RECURS
PER AL APRENENTATGE COOPERATIU.
SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA
(SIG): UTILITZACIÓ BÀSICA I
APLICACIONS A L'AULA
MARIA JUAN MOLINA
ANIMACIÓ LECTORA EN VALENCIÀ,
CARLES GANDIA
CASTELLÀ I ANGLÉS
MARTINEZ
MARIA DEL MAR
FESTIVITATS AL LLARG DEL CURS
RETAMOSA
ESCOLAR
HERNANDEZ
SUSANA GARCIA
EL CINEMA A L'ESCOLA
SABATER
EXPERIMENTACIÓ I ANÀLISI DE
MATERIALS EDUCATIUS DIGITALS PER
A L'AULA
AMELIA SANCHEZ DIAZ
ERIC MAGRANS
IMAGINA'T SI...
SEBASTIÀ
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS CURRICULARS MITJANÇANT
L'AULA VIRTUAL MOODLE D'UN CENTRE
DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.
ITINERARIS MEDIAMBIENTALS I LA SEUA
DIDÀCTICA
ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA
PDI EN EDUCACIÓN INFANTIL
INICICIÓ A L'HORT ESCOLAR I
ACTIVITATS RELACIONADES
Data de publicació 15-10-2014
RICARDO ANTONIO
PESADO LLOBAT
ROCIO NEVADO
PEREGRINA
JUAN JOSE
MOMPARLER MARZAL
ABRAHAM PONT
CASTELLO
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Francisco Arcos García
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
César Sánchez Serna
Ignasi C. Carbonell
García
AL
3/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP SAN LORENZO
03003358 MÁRTIR
CEIP SAN LORENZO
03003358 MÁRTIR
03003425 MIRANTBÒ
03003425 CEIP MIRANTBÒ
03003425 MIRANTBÒ
Localitat /
Localitat
BUSOT
BUSOT
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A LA CLASSE D'ARTÍSTICA
BELEN NAVARRO
(EXPRESIONISME ABSTRACTE)
JIMENEZ
MATERIALS DIDACTICS PER INFANTIL
DE LÒGICA MATEMÀTICA
SILVIA BLANES IVORRA
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
AL
Ignasi C. Carbonell
García
Ignasi C. Carbonell
García
AL
CALLOSA
D'EN SARRIA EDUCACIÓ EN VALORS
LUCIA SANAHUJA
ORDUÑA
Grupo de
Trabajo
AL
Ferran Oltra Llin
CALLOSA
D'EN SARRIÀ EL MÓN A TRAVÉS DELS SENTITS
CALLOSA
D'ENS
SARRIÀ
METODOLOGIES ALTERNATIVES
NATALIA CARRASCO
SAVALL
Grupo de
Trabajo
AL
Ferran Oltra Llin
MARIA DOLORES
FERRIOLS GIMENO
Seminario
AL
Ferran Oltra Llin
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
AL
Frederic Johnson
Grupo de
Trabajo
AL
Ignasi C. Carbonell
García
Seminario
AL
Seminario
AL
Seminario
AL
03010776 CEE PÚB. GARGASINDI
CALP
03013716 IES IFACH
CALP
03013716 IES IFACH
CALP
03016675 CEIP OLTÀ
CALP
CAMPELLO
03010375 CEIP PLA DE BARRAQUES (EL)
03004120 CEIP CERVANTES
DÉNIA
03004235 IES MARIA IBARS
DÉNIA
03004235 IES MARIA IBARS
DÉNIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ANÀLISI DE PROJECTES MITJANÇANT
EL QUADERN DE BONES PRÀCTIQUES
HORA (EINA ORIENTADA A LA REFLEXIÓ ALBA ALVAREZ
I A L'ACCIÓ) EN EDUCACIÓ ESPECIAL
GIMENO
MATERIAL DIDÀCTIC PER A ATENCIÓ
EDUCATIVA II
VICENT PUIG ROTGLA
PIEDAD ISABEL
FOMENT DE LA LECTURA EN ANGLÉS
GARRIDO RUIZ
UNA MIRADA METODOLÒGICA A
ESTEFANIA SANSALONI
TRAVÉS DE L'ART INFANTIL
ANDRES
ANALITZAR I CONÈIXER L'ÚS I
L'APLICACIÓ DE LA PDI EN L'AULA
MARIA JOSE NAVARRO
D'INFANTIL I PRIMÀRIA
PEREZ
DESENVOLUPAMENT DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES A TRAVÉS
YOLANDA RIBES
DE LES INTEL.LEGÈNCIES MULTIPLES
GILABERT
ORGANITZACIÓ DE L´AULA DE
MARIA FRANCISCA
CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ
ESCRIVA PUIG
L'OBRA DE MARIA IBARS: PROPOSTES
ROSA MARIA GIRAU
DIDÀCTIQUES
BORRAS
Data de publicació 15-10-2014
Mª José Rodero
Gómez
Mª José Rodero
Gómez
Mª José Rodero
Gómez
4/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
SANTA MARÍA
03003309 MAGDALENA
EL POBLE
NOU DE
BENITATXEL
L
L'ART EN INFANTIL: ENFOCAMENT CLIL
03005094 IES LA ASUNCIÓN
ELCHE
03015075 IES LA FOIA D'ELX
ELCHE
03014526 IES NIT DE L'ALBA
CEIP MIGUEL DE
03004624 UNAMUNO
ELCHE
ELX
OBSERVANT, CONVIVINT I EDUCANT
LES TIC COM A RECURS DIDÀCTIC EN
SECUNDÀRIA
ANÁLISI DE MATERIAL DIDÀCTIC PER A
HISTORIA CONTEMPORANIA
ANGLÉS A L´AULA D´INFANTIL AMB
JCLIC
03009661 IES LA TORRETA
ELX
CREACIÓ DE MATERIALS I RECERCA DE
MATERIALS PER A TREBALLAR LES
CIÈNCIES SOCIALS Y MATERIALS A
TRAVÉS DE LES NOVES TECNOLOGIES
NOVES METODOLOGIES APLICADES A
L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE
LA GEOMETRIA
XI SEMINARI SOBRE LA CONVIVÈNCIA
ALS IES D'ELX
UNA METODOLOGÍA ACTIVA I
PARTICIPATIVA: ORGANITZACIÓ DE
GRUPS INTERACTIUS
03010788 CEIP EL PLA
ELX
SUBMERGEIX-TE EN LA LECTURA
CEE PÚB. VIRGEN DE LA
03010791 LUZ
ELX
UTILITZACIÓ DE LES NOVES
TECNOLOGÍAS EN L'ELABORACIÓ DE
MATERIALS BASE PER A LA BILIOTECA
DEL CENTRE ESPECÍFIC
03015075 IES LA FOIA D'ELX
ELX
03016626 CEE PÚB. TAMARIT
ELX
03004651 CEIP LUIS VIVES
CEIP VIRGEN DE LA
03004776 ASUNCION
IES ASUNCIÓN DE
03005094 NUESTRA SEÑORA
ELX
ELX
ELX
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ORIENTADORS EDUCATIUS DE LA
PROVÌNCIA D'ALACANT 2014-15
DESENVOLUPAMENT AFECTIU-SEXUAL
EN ALUMNES AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
MARIA AMPARO
MURGUI MATIES
ROSA MARIA MACIA
GIMENEZ
Grupo de
Trabajo
AL
Seminario
AL
RAUL ARAEZ VALERO
MARIA FRANCISCA
DURA PACHECO
ANA ISABEL POVEDA
CLEMENTE
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
EVA MARIA CANDELA
ANTON
Pau Asins Primo
Fernando Sánchez
Íñiguez
Fernando Sánchez
Íñiguez
AL
Lorena López Resusta
Fernando Sánchez
Íñiguez
Grupo de
Trabajo
AL
Fernando Sánchez
Íñiguez
Mª ANGELES VICENTE
RIVAS
Seminario
AL
JULIA MIQUEL LAJARIN
Seminario
AL
Seminario
AL
Seminario
AL
Fernando Sánchez
Íñiguez
Fernando Sánchez
Íñiguez
LURDES ARACIL
GARCIA
MARIA GINER
GONZALEZ
AL
Assessor
Fernando Sánchez
Íñiguez
Fernando Sánchez
Íñiguez
RAUL CAMPOS CAÑAS
M. FERNANDA
CHOCOMELI
FERNANDEZ
Grupo de
Trabajo
AL
Fernando Sánchez
Íñiguez
Seminario
AL
Fernando Sánchez
Íñiguez
ESTHER PEREZ
RUESCAS
Seminario
AL
Fernando Sánchez
Íñiguez
5/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Grupo de
Trabajo
AL
Lorena López Resusta
Seminario
AL
Lorena López Resusta
Seminario
AL
Lorena López Resusta
PEDRO RAMON
GALLEGO GARCIA
Grupo de
Trabajo
AL
Lorena López Resusta
PEDRO RAMON
GALLEGO GARCIA
Seminario
AL
Lorena López Resusta
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
Lorena López Resusta
AL
Lorena López Resusta
AL
Lorena López Resusta
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
Lorena López Resusta
AL
Seminario
AL
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
Lorena López Resusta
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
Mª Dolores Bañón
González
M DOLORES OJEDA
RODRIGUEZ
ELX
03004612 CEIP FERRÁNDEZ CRUZ
CENTRE PRIVAT SAN
03005070 JOSÉ DE CALASANZ
ELX
03005082 IES SIXTO MARCO
ELX
03005082 IES SIXTO MARCO
ELX
03005082 IES SIXTO MARCO
ELX
03009385 IES CARRÚS
ELX
03011665 CEIP RAMON LLULL
ELX
03013881 IES VICTORIA KENT
ELX
ANÁLISI MATERIALS I RECURSOS PER A
L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES
PROPOSTES METODOLÒGIQUES I
MATERIALS PER A TREBALLAR LA
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
ANÀLISI DEL M-LEARNING EN
SECUNDÀRIA
ELABORACIÒ DE QUADERNS TEORIPRÀCTICS PER AL ALUMNAT DE L'ÀREA
DE TECNOLOGIA
TEORIA I PRÀCTICA DE LA
TECNOLOGIA: REFORÇ DEL TREBALL
ALS TALLERS
TREBALLAR AMB COMPETÈNCIES
BÀSIQUES EN UN PROJECTE DE
COMPENSATÒRIA
CONVIVÈNCIA, PAU I IGUALTAT.
PRÀCTICA DEL MATERIAL PROPOSAT
EXPERIMENTACIÓ AMB EL CONTE " ELS
TRES BANDIDS"
ANÀLISI DELS PROJECTES EUROPEUS
EN EL CENTRE
03013881 IES VICTORIA KENT
ELX
PROMOCIÓ E IGUALTAT DE GÉNERE
03004429 CEIP LA GALIA
ELX
03005197 CEIP SAN ANTONIO
ELX
RECURSOS INTERACTIUS D´AULA
LES MATEMÀTIQUES EN L'EDUCACIÓ
INFANTIL MITJANÇANT LES TIC
03005197 CEIP SAN ANTONIO
ELX
03005379 CEIP LA VALLVERDA
ELX
03012062 CEIP ELS GARROFERS
ELX
03015208 CEIP NÚMERO 49
ELX
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Assessor
Coordinador/a
03004612 CEIP FERRÁNDEZ CRUZ
ELX
Cefi
re
Títol / Título
GESTIÓ EDUCATIVA II
INTEGRACIÓ D'UNA METODOLOGIA
PLURILINGÜE EN EL CURRICULUM
TREBALLAR LA PLÀSTICA EN ANGLÉS
EN PRIMER DE PRIMÀRIA
L'ENTORN COM A MITJÀ
D'APRENENTATGE
Data de publicació 15-10-2014
M DOLORES OJEDA
RODRIGUEZ
JOSE JESUS GARCIA
RUIZ
EMMA BEGOÑA SOLA
RODRIGUEZ
MARIA DEL ROSARIO
BELMONTE BELDA
ANA CALABUIG
CALAFORRA
INMACULADA PICAZO
FRIAS
CONCEPCION VILLENA
MACIA
AMPARO HERNANDEZ
CASTILLO
MARIA LLOPIS SANCHO
ANTONIO FRANCISCO
VICENTE LOPEZ
RAMON JESUS GOMEZ
ILLAN
MARIA CARMEN
HURTADO TRABALON
MANUEL GÓMEZ
HERNÁNDEZ
Tipus
AL
AL
AL
AL
6/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
03004569 CEIP EL TOSCAR
ELX
03004569 CEIP EL TOSCAR
ELX
03004569 CEIP EL TOSCAR
ELX
03004569 CEIP EL TOSCAR
ELX
Títol / Título
Coordinador/a
LA INTEL · LIGÈNCIA EMOCIONAL I LA
SEVA DIDÀCTICA
LITERAURA INFANTIL A PARTIR DE
CONTES
MARIA MERCEDES
YUSTE ROSADO
Mª DOLORES GASSO
ARQUES
03004569 CEIP EL TOSCAR
ELX
03004570 CEIP JAIME BALMES
ELX
03004570 CEIP JAIME BALMES
ELX
03012049 CEIP AUSIÀS MARCH
ELX
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
TREBALLAR ELS CONTES DE MANERA
VIVENCIAL AMB ALUMNAT AMB NEE.
CONTES MULTISENSORIALS
03013224 IES SEVERO OCHOA
ELX
03014514 IES JOANOT MARTORELL
ELX
03014514 IES JOANOT MARTORELL
ELX
GATA DE
03015087 IES DE GATA DE GORGOS GORGOS
03014551 IES MUTXAMEL
MUTXAMEL
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
TOTS COOPEREM
L'EXPRESSIÓ RÍTMICA COM A
CONTINGUT ORIENTAT AL
DESENVOLUPAMENT COMPETENCIAL
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Assessor
Vicente Rico Cuba
AL
Vicente Rico Cuba
Grupo de
Trabajo
AL
Vicente Rico Cuba
Grupo de
Trabajo
AL
Vicente Rico Cuba
FRANCISCO JOAQUIN
MUÑOZ ALONSO
Grupo de
Trabajo
AL
Vicente Rico Cuba
JOSE MIGUEL
ESCORIAL ALFONSO
JOSE MIGUEL
ESCORIAL ALFONSO
Grupo de
Trabajo
AL
Vicente Rico Cuba
Seminario
AL
Vicente Rico Cuba
NEUS SILLA
BELENGUER
Grupo de
Trabajo
AL
Vicente Rico Cuba
ROSA JURADO BLANCO Seminario
AL
Vicente Rico Cuba
AL
Vicente Rico Cuba
AL
Vicente Rico Cuba
AL
Pau Asins Primo
Ignasi C. Carbonell
García
EUGENIO BONETE
TORRALBA
ISABEL SANTACRUZ
PRIETO
Grupo de
Trabajo
TUTORIA ENTRE IGUALS
Seminario
CREACIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS
DIDÀCTICS PER A PROGRAMAR
RAUL GOMEZ
Grupo de
ROBOTS
HERNANDEZ
Trabajo
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA A
TRAVÉS DE L'ACCIÓ TUTORIAL
ELENA MONTIEL TELLO Seminario
Data de publicació 15-10-2014
Cefi
re
AL
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A L'ETAPA D'INFANTIL DE 5-6 ANYS TAMARA BRIZ CARRIO
MATERIALS DIDÀCTICS PER A
TREBALLAR LA LÒGICA-MATEMÀTICA
LÚDICAMENT A L'EDUCACIÓ INFANTIL
EVA GAVIDIA TORMO
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A LES ÀREES INSTRUMENTALS DE
MATEMÀTIQUES I LLENGUA
CREACIÓ DE MATERIALS CURRICULARS
PER AL PRIMER CICLE D´EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
COM MOTIVAR AL ALUMNAT EN UN
CENTRE AMB UNA TEMÀTICA ELEGIDA
Tipus
AL
7/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
NUCIA (LA)
JUGAR A PENSAR
LURDES PEIRO JAIJO
Grupo de
Trabajo
03015105 IES LA NUCIA
NUCIA (LA)
03015105 IES LA NUCIA
NUCIA (LA)
COM ADAPTAR PROJECTES INCLUSIUS
A LA DIVERSITAT EN L'ALUMNAT EN ELS
ÀMBITS CIENTÍFIC, MATEMÀTIC I
LINGÜÍSTIC
MATERIAL DIDÀCTIC PER A PISSARRA
DIGITAL EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC
INMACULADA
GUIJARRO COLOMA
PEDRO RAMON
NAVARRO ROBLES
Seminario
Grupo de
Trabajo
MARIA POLO
GUARDIOLA
Grupo de
Trabajo
ANA LLORCA
FERNANDEZ
LAURA MARTINEZ
MERENCIANO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
MARIA PALACIOS
RIPOLL
Grupo de
Trabajo
LORENA PARRA
RODRIGUEZ
FRANCISCO SOLSONA
TORTAJADA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
03006785 CEIP SAN RAFAEL
03015105 IES LA NUCIA
NUCIA (LA)
03015105 IES LA NUCÍA
NUCÍA (LA)
03006839 CEIP SANCHIS GUARNER
ONDARA
03007881 CEIP SANT ROC
POLOP
03007881 CEIP SANT ROC
POLOP
03007881 CEIP SANT ROC
POLOP
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A LES ACIS DE CIÈNCIES SOCIALS
PEL SEGON NIVELL SECUNDÀRIA
MATERIALS I RECURSOS LÚDICS,
CULTURA I TRADICIÓ DELS PAÏSOS DE
PARLA ANGLESA
REVISIÓ I ANÀLISI DEL PLA DE FOMENT
DE LA LECTURA DEL CENTRE
PROJECTE DE L'ÀREA DE
CONEIXEMENT DEL MEDI A PARTIR
D'ALTRES ÀREES
ELABORACIÓ DE RECURSOS PER A 5È I
6È DE PRIMÀRIA MITJANÇANT NOUS
ENFOCAMENTS METODOLÒGICS.
PROJECTE: LA NOSTRA HISTÒRIA PAS A
PAS.
SAN JUAN
DE
ALICANTE
SANT JOAN
D'ALACANT
SANT
VICENT DEL
RASPEIG
GUIA PER A LA LOCALITZACIÓ,
SELECCIÓ I ÚS DE RECURSOS, EINES I
MÈTODES DIDÀCTICS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES
DESTRESES BÀSIQUES EN LA LLENGUA
ANGLESA
TECNOLOGIA I LLENGUATGES COM A
PONT ENTRE L'ESCOLA I EL MÓN REAL
APLICACIÓ DE LES NOVES
TECNOLOGIES A LA PRÀCTICA DOCENT
I
03010636 CP LO ROMERO
IES LUIS GARCÍA
03010478 BERLANGA
03015178 IES GAIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
JUAN VALDIVIA RAYO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
MARIA JOSE
GOSALBEZ GOSALBEZ
Grupo de
Trabajo
ELENA MELCHIORRI
Cefi
re
Assessor
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Ferran Oltra Llin
AL
AL
Ferran Oltra Llin
Mª José Rodero
Gómez
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Ferran Oltra Llin
AL
Lorena López Resusta
AL
Lorena López Resusta
AL
Francisca Abellán
Ángel
8/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03016559 IES MARÍA BLASCO
CEIP JOSÉ RAMÓN
03017552 GARCÍA ANTÓN
CEIP SAN VICENTE
03008563 FERRER
CEIP SAN VICENTE
03008563 FERRER
CEIP SAN VICENTE
03008563 FERRER
03015464 IES DE TEULADA
03009051 IES LA MALLADETA
03009051 IES LA MALLADETA
CEIP MARÍA FRANCISCA
03009361 RUIZ MIQUEL
Localitat /
Localitat
SANT
VICENT DEL
RASPEIG
SANT
VICENT DEL
RASPEIG
TEULADA
TEULADA
TEULADA
TEULADA
VILA JOIOSA
(LA)
VILA JOIOSA
(LA)
VILA JOIOSA
(LA)
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS EVA MARIA GONZALEZ
D'EF DE 1ER ESO EN ANGLÉS
RIVERA
CONTINGUTS ENRIQUIDORS PER A LA
PÀGINA WEB I BLOGS DELS CENTRES
RECURSOS METODOLÒGICS PER A LA
RELAXACIÓ AMB XIQUETS A TRAVÉS
DEL JOC.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PER
COMPETÈNCIES CLAU
PROGRAMACIÓ DE CCSS I CCNN PER
COMPETÈNCIAS CLAU
ÚS DEL CÒMIC EN L’ENSENYAMENT DE
MATEMÀTIQUES PER A LA ESO
ESTUDI METODOLÒGIC DEL PLC
EDUACIÓ PER LA PAU I LA
CONVIVÈNCIA
Francisca Abellán
Ángel
LUIS MIGUEL
FERNANDEZ MARTINEZ Seminario
AL
Francisca Abellán
Ángel
AL
Pau Asins Primo
AL
Pau Asins Primo
AL
Pau Asins Primo
AL
Pau Asins Primo
María José Valero
Sánchez
María José Valero
Sánchez
María José Valero
Sánchez
MARTA MONTERO
SASTRON
INMACULADA
MARTINEZ ESTEVE
BEATRIZ SEGARRA
BAYO
JAVIER IGNACIO
GONZALEZ JORGE
VICENTA ENRIQUEZ
LLINARES
JUAN CARLOS
FERRANDEZ LAVIN
RITA GUARDIOLA
LLINARES
03011331 CEE PÚB. SECANET
03006220 CEIP VICENTE TENA
XÀBIA
SOM CIENTÍFICS!
03009853 CEIP PORT DE XÀBIA
XÀBIA
AMB UN POLSIM DE SUCRE...
XÀBIA
REFLEXIÓ I DEBAT SOBRE EL MOODLE
COM A INSTRUMENT PER TREBALLAR
LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN LES
ÀREES CIENTÍFIQUES
FRANCISCO SAVALL
ALEMANY
03013339 IES NÚMERO 1
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Assessor
AL
NURIA FUENTES
VERCHER
ANA MARIA ESPIN
BENEITO
MARIANA LLINARES
BAEZA
CARMEN VERACRUZ
RIBES MELIA
JESSICA HERRERO
ESCALERA
03011331 CEE PÚB. SECANET
Cefi
re
Grupo de
Trabajo
DIRECCIÓ PER A LA QUALITAT
REALITZACIÓ I ADAPTACIÓ DE
VILA JOIOSA MATERIALS PER A L'ESTIMULACIÓ
(LA)
SENSORIAL
VILA JOIOSA DINAMITZACIÓ DE PATIS AMB ALUMNES
(LA)
AMB NEE.
VILA JOIOSA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DIRECTIVA DE
(LA)
CENTRES EDUCATIUS
03011331 CEE PÚB. SECANET
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
AL
Seminario
AL
Seminario
AL
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
AL
María José Valero
Sánchez
María José Valero
Sánchez
María José Valero
Sánchez
AL
Pau Asins Primo
AL
Pau Asins Primo
Seminario
AL
Pau Asins Primo
AL
AL
9/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
03013339 IES NÚMERO 1
XÀBIA
03015956 CEIP L'ARENAL
XÀBIA
03006301 CEIP ELOY COLOMA
XIXONA
03012591 CEIP CRISTOFOL COLOM
XIXONA
LA NIT DE CONTES
REFLEXIONS SOBRE L'ENSENYAMENT
DE CONTINGUTS CULTURALS A L'AULA
D'ELE.
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS D'HISTÒRIA PER A C2N2
APLICACIO PEDAGOGICO-EDUCATIVA
DEL CINEMA EN L'AREA DE LLENGUA I
LITERATURA
ALFABETITZACIÓ I ESPANYOL COM
LLENGUA ESTRANGERA. DEL PAPER A
LES TIC (1)
GESTIÓ D'INDICADORS I CONCRECIÓ
DEL PLA ESTRATÈGIC
TERTÚLIA PEDAGÒGICA: ELS
FONAMENTS DE LES COMUNITATS
D'APRENENTATGE
ANALITZAR I APLICAR MATERIALS
DIDÀCTICS PER A GRUPS INTERACTIUS
12007309 CENTRE PÚBLIC FPA
ALBOCÀSSE
R
12007309 CENTRE PÚBLIC FPA
ALBOCÀSSE
R
12000251 IES ÁLVARO FALOMIR
ALMASSORA
12000251 IES ÁLVARO FALOMIR
ALMASSORA
12000251 IES ÁLVARO FALOMIR
ALMASSORA
12007516 CEIP SANTA QUITERIA
ALMASSORA EL PEC: REFLEXIÓ I CONCRECIÓ
PRINCIPIS D'ENTRENAMENTS
PSICOFISICS VINCULATS A LA
ALMENARA PRÀCTICA DEL IOGA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Mª DESAMPARADOS
RINCÓN DE ARELLANO
CASTELLVI
Seminario
AL
Pau Asins Primo
ANGELA FITA GARCIA
Grupo de
Trabajo
AL
Pau Asins Primo
ANA CHUST GONZALEZ
ANDREA BISQUERT
PUCHOL
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
ANDRES BAGAN
APARICI
VERONICA ROYO
PITARCH
Seminario
Grupo de
Trabajo
Mª ELENA VALVERDE
SEVILLA
Grupo de
Trabajo
CA Juan Luis Centelles
JOSE JORGE NAVARRO Grupo de
ALVENTOSA
Trabajo
IRENE SANCHIS
CAMPRECIOS
Seminario
CA Juan Luis Centelles
José Luis Liarte
CA Vázquez
MARIA DEL CARMEN
FERRETE SARRIA
LIDIA AMIGUET
CLARAMONTE
MARIA PILAR ALEGRE
OLLER
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
José Luis Liarte
CA Vázquez
José Luis Liarte
CA Vázquez
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
"L'ENRIQUIMENT DE LA PRÀCTICA
DOCENT EN L'AULA DE LLENGÜES A
TRAVÉS DE MOODLE"
TREBALLEM L’ORIENT: PLURILINGÜISME
I INTERCULTURALITAT A L’ÀREA DE
PLÀSTICA
LES TICS I L'APRENENTATGE DE LA
LLENGUA ANGLESA A L'EDUCACIÓ
INFANTIL
12007309 CENTRE PÚBLIC FPA
12005568 IES ALMENARA
Cefi
re
Coordinador/a
ALBOCÀSSE
R
ALBOCÀSSE
R
12007309 CENTRE PÚBLIC FPA
Tipus
Títol / Título
Data de publicació 15-10-2014
VERONICA GOMEZ GIL
Seminario
Grupo de
Trabajo
AL
AL
Assessor
Ignasi C. Carbonell
García
Ignasi C. Carbonell
García
CA Juan Luis Centelles
CA Juan Luis Centelles
10/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
CENTRE PÚBLIC FPA
12005891 MARQUÉS DE BENICARLÓ BENICARLÓ
CENTRE FPA MUNICIPAL
12006470 DE BENICÀSSIM
IES VIOLANT DE
12005283 CASALDUCH
IES VIOLANT DE
12005283 CASALDUCH
IES VIOLANT DE
12005283 CASALDUCH
IES VIOLANT DE
12005283 CASALDUCH
IES VIOLANT DE
12005283 CASALDUCH
CEIP CERVANTES12000391 DUALDE
CENTRE PÚBLIC FPA
12004850 HISTORIADOR VICIANA
CEIP FRANCESC ROCA I
12000625 ALCAIDE
CEE PÚB. PLA
12004734 HORTOLANS
CEE PÚB. PLA
12004734 HORTOLANS
CEIP NUESTRA SEÑORA
12000728 DEL BUEN SUCESO
Títol / Título
Coordinador/a
TEMES D'ACTUALITAT CICLE I
INES ASTOR MARTIN
LITERATURES I GEOGRAFIES:
SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES QUE
APROPEN ELS ALUMNES ALS ESPAIS
BENICÀSSIM VIVENCIALS DES DE LA LITERATURA.
ELABORACIÓ DE MATERIAL DE TUTORIA
BENICÀSSIM PER A SEGON CICLE D'ESO
ADEQUACIÓ D'UN PROGRAMA
PLURILINGÜE PER A L'IES VIOLANT DE
BENICÀSSIM CASALDUCH
CREACIÓ DE RECURSOS PER A L'ACCIÓ
BENICÀSSIM TUTORIAL DE PRIMER CICLE D'ESO
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
BENICÀSSIM EN ANGLÉS
Tipus
Cefi
re
Assessor
Grupo de
Trabajo
CA Juan Luis Centelles
ANA LARA CARRION
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CA Juan Luis Centelles
Mª José Martínez
CA Gimeno
ANTONIO MAXIMO
VERA LANDETE
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
SERGI SERRA
ADSUARA
MARIA ANTONIA PLA
TORRES
CARMINA GOTERRIS
CARRATALA
JOSE IGNACIO
BESALDUCH MERCE
BENICÀSSIM INICIACIÓ AL COLPBOL A CASTELLÓ
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE EN
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMER CICLE DE MARIA PILAR
BETXÍ
PRIMÀRIA
ARBANIES CANOS
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Grupo de
Trabajo
CA Ana Ceba Herrero
BORRIANA
ACTUALITZACIÓ DE LA COMPETÈNCIA
COMUNICATIVA EN ANGLÉS PER A LA
IMPLEMENTACIÓ D'UN PROJECTE
ERASMUS +.
BORRIANA
AUGMENTANT LA COMUNICACIÓ
PABLO TOMAS
CARRASQUER
ESTORNELL
MARIA MERCEDES
TERUEL PLA
BORRIANA
BORRIANA
NATACIÓ ADAPTADA. PROGRAMACIÓ I
INCLUSIÓ EN EL PROJECTE
CURRICULAR D'UN CENTRE
D'EDUCACIÓ ESPECIAL.
INSTRUMENTS D'AVAL.LUACIÓ
PSICOPEDAGÒGICA
PEDRO PASTOR
MONTERO
Seminario
MARIA DOLORES
GUTIERREZ VALVERDE Seminario
Remedios Herrero
CA Mompó
Remedios Herrero
CA Mompó
CABANES
LA REVISTA ESCOLAR
CLARA GARCIA BELLES Seminario
CA Jesús Blasco Sancho
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Seminario
Grupo de
Trabajo
CA Juan Luis Centelles
CA Marta Zubieta Dauden
11/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
SECCIÓ D'ESO DE L'IES
12005519 ALFONS XIII A CABANES
12006627 CRA PALANCIA-ESPADÁN
12006627 CRA PALANCIA-ESPADÁN
Localitat /
Localitat
CABANES
CASTELLNO
VO
CASTELLNO
VO
12001356 JAUME I
12000868
12001371
12003523
12003523
12003547
12005261
12005738
12003641
12005881
CASTELLÓ
CASTELLÓ
CEIP MAESTRO ANTONIO DE LA
ARMELLES DOMÉNECH
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
CEIP FADRELL
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
IES VICENT SOS BAYNAT PLANA
CASTELLÓ
DE LA
IES VICENT SOS BAYNAT PLANA
CASTELLÓ
DE LA
CEIP CARLES SALVADOR PLANA
CASTELLÓ
DE LA
IES MATILDE SALVADOR
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
IES LA PLANA
PLANA
CASTELLÓ
CENTRE PÚBLIC FPA
DE LA
JOSEP PASQUAL I TIRADO PLANA
CASTELLÓ
CENTRE PÚBLIC FPA
DE LA
VICTORIA KENT
PLANA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Coordinador/a
EL CINEMA COM A RECURS DIDÀCTIC A
L'AULA.
PASQUAL MANZANET
DOBON
MARIA INMACULADA
GIL SORIANO
PILAR CASTELLANO
ALEIXANDRE
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CA Jesús Blasco Sancho
Sergio Mestre
CA Froissard
Sergio Mestre
CA Froissard
MARIA DOLORES
FERRER CASANOVA
Grupo de
Trabajo
José Luis Liarte
CA Vázquez
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
XICOTETES BELLES ARTS
DIMINUTES BELLES ARTS
TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES A
L'AULA D'INFANTIL A TRAVES DEL JOC I
LES NOVES TECNOLOGIES
MARIA LUCIA BOIX
MATEMÀTIQUES PER A PRIMÀRIA
ESTUPIÑA
ANÀLISI DEL NOU CURRÍCULUM I
ELABORACIÓ DE LES PROGRAMACIONS VERONICA BLASCO
DIDÀCTIQUES
CUBEDO
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
RECICLATGE I MEDI AMBIENT
MIGUEL ANGEL
LOZANO QUILIS
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
RENOVACIÓ DEL MUSEU DE GEOLOGIA
VICENT SOS BAYNAT
PURIFICACION
CASTILLO GUILLAMON
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
MIGUEL LORITE ORTIZ
Grupo de
Trabajo
José Luis Liarte
CA Vázquez
MARTA ISABEL
MORENO PIZARRO
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
INICIACIÓ EN LA FORMACIÓ SOBRE
PROJECTES DE TREBALL
JOSEP RIUS PEREZ
Seminario
José Luis Liarte
CA Vázquez
EL MOODLE COM A EINA
D'APRENENTATGE
MANUEL MARTINEZ
GRAU
Seminario
CA Juan Luis Centelles
VIDEOFÒRUM EN CENTRES
PENITENCIARIS
ELENA CASANOVAS
MAS
Grupo de
Trabajo
CA Juan Luis Centelles
RECURSOS D'ANGLÉS PER A LES
CLASSES D'EDUCACIÓ FÍSICA
ANÀLISI D'EXPOSICIÓ A RISCOS
PSICOSOCIALS AL NOSTRE CENTRE I
PROPOSTES DE MILLORA
Data de publicació 15-10-2014
12/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
12001401
12003997
12000832
12000844
12001231
12004254
Localitat /
Localitat
CASTELLÓ
DE LA
CEIP SEBASTIÁN ELCANO PLANA
CASTELLÓ
IES MIQUEL PERIS I
DE LA
SEGARRA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
CEIP BISBE CLIMENT
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
CEIP SERRANO SUÑER
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
IES PENYAGOLOSA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
CEIP CENSAL
PLANA
12005866 CEIP ESTEPAR
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CEIP MANEL GARCÍA
12006731 GRAU
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
12001228 IES FRANCESC RIBALTA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
12005866 CEIP ESTEPAR
CEIP MANEL GARCÍA
12006731 GRAU
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Cefi
re
Coordinador/a
Tipus
MIGUEL GARCIA
MOLINER
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
SILVIA ISABEL SOLER
CEPRIA
Grupo de
Trabajo
Mª José Martínez
CA Gimeno
LAURA CORCOLES
MOLINA
Seminario
CA Mª lidón Zabalza León
MARIA NEBOT FERRAS
Seminario
CA Mª lidón Zabalza León
MANUEL COLLADO
VERGARA
Grupo de
Trabajo
CA Mª lidón Zabalza León
MARIA MESEGUER
METODOLOGÍES PER L'ÈXIT ESCOLAR II DUEÑAS
Seminario
CA Mª lidón Zabalza León
ELABORACIÓ DE MATERIALES
CURRICULARS PER AL TRATACTAMENT
INTEGRAT DE LES LLENGUES A
EDUCACIÓ INFANTIL
PILAR IGUAL RENAU
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
ANTONIO NAVARRO
MOHAMED
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
ANA ALVAREZ
MONFERRER
Seminario
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
MATEMÀTIQUES PER RACONS A
EDUCACIÓ INFANTIL
JAVIER SOS RUBIO
Seminario
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
ELABORACIÓ I EXPERIMENTACIÓ DE
JOCS D'ANIMACIÓ DINS DEL
CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
MARIA LARA CARQUES
VALERA
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
INTERCANVI METODOLÒGIC
MATERIALS CURRICULARS PER A
L'ANGLÉS PRÀCTIC AL TERCER CURS
D'ESO
MILLORA DEL PLÀ DE CONVIVÈNCIA
DEL CENTRE
SENSIBILITZACIÓ I IMPLICACIÓ DE LES
FAMÍLIES EN EL PROCÉS D
´ENSENYAMENT APRENENTATGE
ELABORACIÓ DE TREBALLS DISCENTS
ELABORACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER AL TRACTAMENT
INTEGRAT DE LES LLENGUES EN
SEGON CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ANÀLISI CURRICULAR DE L'ÀREA
D'ANGLÉS DES D'EDUCACIÓ INFANTIL A
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Data de publicació 15-10-2014
Assessor
13/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA
MARIA LUISA FALCO
MARTINEZ
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
SARA GIMENO MARTI
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
12004321 CEIP ISABEL FERRER
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
DETECCIÓ I TRACTAMENT
MULTIDISCIPLINAR DE LES NEES EN
LES AULES ORDINÀRIES DES
D'EDUCACIÓ INFANTIL FINS A
EDUCACIÓ PRIMÀRIA. ÚS DE LES TIC
COM A RECURS D'ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT
VALORS CÍVICS I SOCIALS.UN PUNT DE
REFLEXIÓ SOBRE LA NOVA ÀREA
CURRICULAR
CARMEN E POMER
BADAL
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
12005866 CEIP ESTEPAR
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
ELABORACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER AL TRACTAMENT
INTEGRAT DE LES LLENGUES A PRIMER
CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PILAR PERIS NAVARRO
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
MARIA ANGELES RUIZ
ROMEO
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
MANUELA RITA
MONFORT BARBERA
Seminario
CA Marta Zubieta Dauden
Grupo de
Trabajo
CA Marta Zubieta Dauden
Seminario
CA Marta Zubieta Dauden
ANIMACIÓ LECTORA. PAUTES A SEGUIR NOEMI TRIGUERO
DESDE INFANTIL A PRIMÀRIA.
RIBES
Grupo de
Trabajo
CA Marta Zubieta Dauden
INTERVENCIÓ A L'AULA AMB ALUMNES
AMB DEFIENCIA AUDITIVA
Grupo de
Trabajo
CA Marta Zubieta Dauden
12001228 IES FRANCESC RIBALTA
12004321 CEIP ISABEL FERRER
12005866 CEIP ESTEPAR
12000777 CEIP SAN AGUSTÍN
CEIP ISIDORO ANDRÉS
12000790 VILLARROYA
12001277 CEIP BERNAT ARTOLA
12004242 CEIP GAETA HUGUET
12004242 CEIP GAETA HUGUET
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ELABORACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER AL TRACTAMENT
INTEGRAT DE LES LLENGUES EN
TERCER CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
NOVES ESTRATÈGIES PER A
L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE DE
LA LECTOESCRIPTURA.
PHONICS: INCIACIÓ A LA LECTURA I
L'ESCRIPTURA EN ANGLÉS
AULA D'EXEL·LÈNCIA I ALTES
CAPACITATS
Data de publicació 15-10-2014
M DEL MAR CASTON
PALACIO
VIRGINIA DE LAS
NIEVES LLORET
PORCAR
CLARA ISABEL
ARRABAL TORRES
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
14/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
12006780 CEE PÚB. CASTELL VELL
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
12004217 IES EL CAMINÀS
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
12005799 IES BOVALAR
12005799 IES BOVALAR
12006585 CEIP TOMBATOSSALS
12006585 CEIP TOMBATOSSALS
12004217 IES EL CAMINÀS
12004217 IES EL CAMINÀS
12004217 IES EL CAMINÀS
12000765 CEIP BENADRESSA
12000765 CEIP BENADRESSA
ESCUELA OFICIAL DE
12004311 IDIOMAS
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓ
DE LA
PLANA
CASTELLÓN
CASTELLÓN
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
MARIA
ELABORACIÓ D'UN PROJECTE ARTÍSTIC DESAMPARADOS
SOLIDARI DE CENTRE
MARTINEZ CASANOVA
Tipus
Cefi
re
Assessor
Grupo de
Trabajo
CA Marta Zubieta Dauden
Grupo de
Trabajo
CA Marta Zubieta Dauden
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
PER A PRIMER D'ESO
LÍNIES METODOLÒGIQUES I
ORGANITZATIVES PER AL
PROFESSORAT DEL CENTRE II
MARTA PASTOR
CARRERAS
VIRGINIA BERNAT REIG Seminario
CA Marta Zubieta Dauden
CONFECCIÓ I GESTIÓ DE LA PÀGINA
WEB DEL CENTRE II
ADAPTACIO I ELABORACIÓ DE BITS
D'INTEL·LIGENCIA EN EL CENTRE
D'EDUCACIÓ ESPECIAL
IVAN FENOLLOSA
REDONDO
Seminario
CA Marta Zubieta Dauden
M. LIDON JOVANI
FERRERES
Grupo de
Trabajo
Remedios Herrero
CA Mompó
CREACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PARA
LA IMPLEMANTACIÓ D'UN SERVIDOR DE
MÀQUINES VIRTUALS PER SERVIDOR
JESUS GONZALEZ
D'ALTA DISPONIBILITAT
LORENZO
Grupo de
Trabajo
Román Carceller
CA Cheza
CREACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE LI
PERMETI A L' ALUMNE L'ACTUALITZACIÓ
D'UN SERVIDOR UBUNTU EN
ANGELA BAÑULS
PRODUCCIÓ
SERRANO
Grupo de
Trabajo
Román Carceller
CA Cheza
SARA MARQUES
GOMEZ
Seminario
Román Carceller
CA Cheza
MANUEL DOMINGUEZ
PALLARES
Seminario
Román Carceller
CA Cheza
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Sarah Bagant barkerCA cook
Sarah Bagant barkerCA cook
Sarah Bagant barkerCA cook
DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA
NORMATIVA DEL VALENCIÀ: EL
REGISTRE ESTÀNDARD EN L'ÀMBIT
DOCENT
ELABORACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES.TASCA :REVISTA
ESCOLAR"
ELABORACIÓ D' UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA
TIPOLOGIA TEXTUAL DEL NIVEL C1
(MCER)
Data de publicació 15-10-2014
EMILIA RIUS MOYA
M. PILAR SEGARRA
VIÑALS
LAURA ESCRIG MARZA
15/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
ESCUELA OFICIAL DE
12004311 IDIOMAS
12004311 EOI CASTELLÓN
Localitat /
Localitat
CASTELLÓN
CASTELLÓN
DE LA
PLANA
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Coordinador/a
Assessor
MATERIAL CURRICULAR I TIPOLOGIA
TEXTUAL DEL NIVEL C2 (MCER)
Mª DEL CARMEN
PITEIRA CIBEIRA
Grupo de
Trabajo
Sarah Bagant barkerCA cook
SARA SEBASTIAN
ALVAREZ
Seminario
Sarah Bagant barkerCA cook
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CA Jesús Blasco Sancho
Mª José Martínez
CA Gimeno
Sergio Mestre
CA Froissard
12003365 CEIP DE COSTUR
CEIP FRANCISCO
12001691 MONDRAGÓN
COSTUR
ESLIDA
INICI DEL PROJECTE E-TWINNING
UTILITZACIÓ DE FERRAMENTES
DIGITALS EN L'AULA D'ANGLÉS
REVISIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS
PER A L'ACCIÓ TUTORIAL
12006639 CRA PALANCIA-MIJARES
SECCIÓN DEL IES ALTO
PALANCIA EN JÉRICA 12005556 VIVER
SECCIÓN DEL IES ALTO
PALANCIA EN JÉRICA 12005556 VIVER
SECCIÓN DEL IES ALTO
PALANCIA EN JÉRICA 12005556 VIVER
JÉRICA
ESQUEMA CORPORAL PAS A PAS
CLARA HERRERA MOR
MARIA JOSE SERRANO
SERRANO
PILAR GALVEZ
CAÑIZARES
JÉRICA VIVER
EL TREBALL COOPERATIU
Mª ANGELES MINGUEZ
GOMEZ
Grupo de
Trabajo
Sergio Mestre
CA Froissard
JÉRICA VIVER
AMPLIACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER 1R CICLE DE ESO
MARIA DEL PILAR
GARNES MOLINA
Grupo de
Trabajo
Sergio Mestre
CA Froissard
JÉRICA VIVER
ACTUALITZACIÓ EN NOVES
TECNOLOGIES
INTEGRACIÓ DE LES APPS EN EL
DESEVOLUPAMENT DE LA TASCA
DOCENT
PROYECTO EMPRESARIAL Y
CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO
EL MICROSCOPI ÒPTIC I LES NOVES
TECNOLOGIES EN LES CIÈNCIES DE LA
NATURA
LUIS JAVIER
HERNANDEZ IRIGOYEN Seminario
Sergio Mestre
CA Froissard
ACTUALITZACIÓ DEL PEC
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ
DE QUALITAT
CEIP FCO. GRANGEL
12000133 MASCARÓS
12002661 IES HONORI GARCIA
12005544 IES ALFONSO XIII
12003389 CEIP LA COVA
12002555 AUSIÀS MARCH
12002579 CEIP L'ASSUMPCIÓ
12002609 COLONIA SEGARRA
L'ALCORA
LA VALL D
´UIXÓ
LA VALL
D'ALBA
LA VALL
D'UIXO
LA VALL
D'UIXÓ
LA VALL
D'UIXÓ
LA VALL
D'UIXÓ
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
TERTÚLIES PEDAGÒGIQUES
EL BLOG COM A EINA PER A
TREBALLAR L'EDUCACIÓ EMOCIONAL
Data de publicació 15-10-2014
EVA CONTRERAS
RAMOS
CARLOS ROGELIO
FRANCO MARTIN
SERGIO MESEGUER
COSTA
ANA BELEN PEIRATS
GARRIDO
ENRIQUE GRACIA
ARTIEDA
MARIA TERESA
PARDIÑEZ ALCAIDE
BLANCA ROSA
CALIXTO LORENZO
Seminario
Grupo de
Trabajo
CA Jesús Blasco Sancho
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Seminario
Seminario
Seminario
CA Marta Zubieta Dauden
16/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
LA VALL
12002671 IES BOTANIC CAVANILLES D'UIXÓ
12004278 CEIP BLASCO IBAÑEZ
LA VALL
D'UIXÓ
12005751 IES BENIGASLÓ
LA VALL
D'UIXÓ
12005751 IES BENIGASLÓ
12002661 IES HONORI GARCIA
12005751 IES BENIGASLÓ
CEIP VICENTE FAUBELL
12001824 ZAPATA
CEIP VICENTE FAUBELL
12001824 ZAPATA
CEIP COMTESSA DE
12001794 LUCENA
CEIP CIENTÍFIC AVEL·LÍ
12001861 CORMA
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
LA VALL
D'UIXÓ
LA VALL
D'UIXÓ
LA VALL
D'UIXÒ
LLOSA (LA)
LLOSA (LA)
Coordinador/a
Tipus
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT II
MARIA ESTHER
TAMARIT LOPEZ
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
JOSEP LLUIS SEGARRA
FONT
Seminario
Mª José Martínez
CA Gimeno
ANDRES LLAMAS
CHORDA
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
RUBEN MECHO
SANGUESA
MARIA DEL CARMEN
ARNAU CATALA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
QUALITAT I MILLORA CONTÍNUA:
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
COM A MODEL ORGANITZATIU DEL
NOSTRE CENTRE
LES PLANTES D'ESPADÀ. DISSENY
D'UNA CLAU INTERACTIVA
D'IDENTIFICACIÓ DE PLANTES
ESTUDI DE MATERIALS PER A L'AULA I
PISSARRA DIGITAL INTERACTIVA A
L'AULA D'ANGLÉS
MEDIACIÓ A TRAVÉS D'IGUALS GUIATS.
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A LA ASSIGNATURA DE
MONTSERRAT TERUEL
GEOGRAFIA
MANUEL
NOEMI CALOMARDE
EL PETIT PRÍNCEP
PIFARRE
PREHISTÒRI I HISTÒRIA EN L'EDUCACIÓ AGUSTIN CASALTA
INFANTIL I PRIMÀRIA
FOLCH
ELABORACIÓ DE RECURSOS I
ESTRATÈGIES PER AL TRACTAMENT DE
LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA DES
LUCENA DEL DEL PRIMER CURS D'INFANTIL A L'ÚLTIM
CID
DE PRIMÀRIA
L'AVALUACIÓ AL SEGON CICLE
D'EDUCACIÓ INFANTIL: MATERIALS I
MONCOFA
RECURSOS
NULES
NULES
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Cefi
re
Títol / Título
ELABORACIÓ DE MATERIAL DE SUPORT
PER ALS ALUMNES DE PRIMER D'ESO A
L'ÀREA DE MATEMÀTIQUES II
HERBARI DIGITAL DE LA FLORA
ARVENSE DEL MUNICIPI DE NULES
Data de publicació 15-10-2014
Grupo de
Trabajo
Assessor
CA Manel Canseco Suárez
CA Marta Zubieta Dauden
Seminario
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
JUAN ANTONIO
BERENGUER VALLES
Grupo de
Trabajo
CA Jesús Blasco Sancho
JOSE MARIA DIAZ
CRESPO RAMIREZ
Grupo de
Trabajo
Román Carceller
CA Cheza
SUSANA CUBEDO
SEBASTIA
JAVIER JUAN
VALLADOLID LOPEZ
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
17/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
NULES
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
DONAR A CONÉIXER LES
CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS DE
MEDIACIÓ A LA COMUNITAT EDUCATIVA
I LA SEUA APLICACIÓ AL CENTRE
ELABORACIÓ DE MATERIAL PER A LA
FORMACIÓ DE MEDIADORS ESCOLARS
CONEIXER LA CIUTAT: HISTÒRIA I
GEOGRAFIA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN L'AULA
DE PT I INTEGRACIÓ DELS ALUMNES A
L'AULA ORDINARIA
PLA DE CONVIVÈNCIA: EDUCANT LES
EMOCIONS.
NULES
DINAMITZACIÓ DEL PLAN LECTOR
12005593 IES SERRA D'ESPADÀ
ONDA
EL TRIVIAL DE LES CIÈNCIES SOCIALS
12006767 MIRALCAMP
ONDA
12006767 MIRALCAMP
ONDA
EL CÀLCUL MENTAL AL PRIMER CICLE.
L'APRENENTATGE COOPERATIU EN LA
LECTOESCRIPTURA
ORPESA
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
PER A TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES LAIA BALLESTER
EN EDUCACIÓ INFANTIL
MANUEL
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
IES GILABERT DE
12005601 CENTELLES
CEIP NOU PEDRO
12007218 ALCÁZAR
CEIP NOU PEDRO
12007218 ALCÁZAR
12002099 CEIP DEAN MARTÍ
NULES
NULES
NULES
NULES
12002099 CEIP DEAN MARTÍ
ORPESA
12002099 CEIP DEAN MARTÍ
ORPESA
12006214 IES TORRE DEL REI
ORPESA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ADEQUACIÓ DE LA RESPOSTA
EDUCATIVA A L'AULA PER ALS
ALUMNES AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS: MATERIALS
DIDÀCTICS ADAPTATS
L'EDUCACIÓ EMOCIONAL COM A
PROJECTE DE CENTRE
EDUQUEM LA NOSTRA VEU I EL
NOSTRE COS. MILLOREM LA
CONVIVÈNCIA AMB EL CANT I EL BALL
Data de publicació 15-10-2014
MARIA ASENSIO
ROSSER
ALFREDO BELTRAN
GANAU
VICENTE RAFAEL MIR
MONTALT
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
PURIFICACION BIEDMA
CAPELLA
Seminario
CARMEN BALLESTER
BENITO
Seminario
SILVIA RUBERT
CARCELEN
Seminario
ALEJANDRO PÉREZ
Grupo de
PÉREZ
Trabajo
MARIA JOSE MARTINEZ Grupo de
DARAS
Trabajo
SONIA CARNEROS
Grupo de
DOSDA
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Mª José Martínez
CA Gimeno
Sarah Bagant barkerCA cook
Sarah Bagant barkerCA cook
CA Ana Ceba Herrero
Sarah Bagant barkerCA cook
Sarah Bagant barkerCA cook
Grupo de
Trabajo
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
MARI ANGEL PITARQUE
CAMBRA
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
ROSA ORTELLS
AGRAMUNT
LUZ DAVINIA ALGARRA
DELICADO
18/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
12006214 IES TORRE DEL REI
ORPESA
IES NUESTRA SEÑORA DE
12002270 LA CUEVA SANTA
SEGORBE
12003663 IES ALTO PALANCIA
CRA SOT DE FERRER12005490 AZUÉBAR-CHÓVAR
12006241 CRA ESPADA-MILLARS
12002464 CEIP TORREBLANCA
SEGORBE
SOT DE
FERRER
Títol / Título
Coordinador/a
DIBUIXEM AMB LA HISTORIA DE L'ART
METEMÀTIQUES EN LA TEUA CIUTAT
SISTEMES REGULATS PID MITJANÇANT
AUTÒMAT PROGRAMABLE I TARJETA
ANALÓGICA
L'AVENTURA DE LLEGIR
FORMACIÓ I DEBAT DE LA COMUNITAT
TALES
D'APRENENTAGE
TORREBLAN EL NOU CURRÍCULUM, ELABORACIÓ
CA
D'ADAPTACIONS CURRICULARS.
ALMUDENA NAVARRO
MARTIN
VICENTE FCO. GIL
LAZARO
ABEL LLACER GARCIA
SUSANA PASTOR
MONTANER
ELISABET CASADO
FERNANDEZ
12005544 IES ALFONSO XIII
CEIP LLEONARD
12002695 MINGARRO
CRISTINA ORUS DIAZ
EVA FERRER
VALL D'ALBA PRIMERS AUXILIS DINS DE L'AULA
BENLLOCH
MARIA DE LOS
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS ANGELES GALLEGO
VALL D'ALBA PER A TUTORIA I ORIENTACIÓ
PITARCH
LEGISLACIÓ VIGENT ADAPTADA A LA
BERTA SANCHIS
VALL D'UIXÒ REALITAT ESCOLAR ACTUAL
ANTONINO
12002889 IES FRANCESC TÀRREGA
VILA-REAL
12002889 IES FRANCESC TÀRREGA
VILA-REAL
12002889 IES FRANCESC TÀRREGA
VILA-REAL
12005544 IES ALFONSO XIII
12003511 CEE PÚB. LA PANDEROLA VILA-REAL
12003444 IES MIRALCAMP
VILA-REAL
12003444 IES MIRALCAMP
VILA-REAL
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Tipus
Cefi
re
Assessor
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CA Manel Canseco Suárez
Sergio Mestre
CA Froissard
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Sergio Mestre
CA Froissard
Sergio Mestre
CA Froissard
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CA Mª lidón Zabalza León
Grupo de
Trabajo
CA Jesús Blasco Sancho
MANEL CANSECO
CA SUAREZ
Seminario
CA Manel Canseco Suárez
Mª José Martínez
CA Gimeno
ELABORACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
CLIL PER A MATEMÀTIQUES DE 2N ESO
DISSENY D'UNITAT DIDÀCTIQUES CLILAICLE EN LLENGUA ANGLESA PER A
L'AREA DE TECNOLOGIA
ORGANITZAR LES TASQUES PER A QUE
L'IES FRANCESC TÀRREGA PARTICIPE
EN L'ERASMUS +
ANA MANRIQUE
BARRUE
Grupo de
Trabajo
CA Ana Ceba Herrero
PABLO ROCHERA
PEREZ
Grupo de
Trabajo
CA Ana Ceba Herrero
ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
ELABORACIÓ D'UN PROJECTE JCLIC
CORRESPONENT A LA COMPETICIÓ
MATEMÀTICA CANGUR 2014
MATERIALS CURRICULARS DE 4ESO DE
CIÈNCIES SOCIALS
MARTA VIDAL MIRAS
Seminario
Grupo de
Trabajo
CA Ana Ceba Herrero
Remedios Herrero
CA Mompó
MACARENA SEBASTIA
CATALAN
JOSEP ANTONI
LLUESMA ESPANYA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Data de publicació 15-10-2014
VICENTA SORRIBES
VICENT
19/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
12003444 IES MIRALCAMP
VILA-REAL
12003444 IES MIRALCAMP
VILA-REAL
12003444 IES MIRALCAMP
VILA-REAL
12003444 IES MIRALCAMP
CEIP CARLOS SARTHOU
12003456 CARRERES
VILA-REAL
CEIP CARLOS SARTHOU
12003456 CARRERES
CEIP CARLOS SARTHOU
12003456 CARRERES
CEIP CARLOS SARTHOU
12003456 CARRERES
CEIP CARLOS SARTHOU
12003456 CARRERES
IES PROFESSOR BROCH I
12005660 LLOP
IES PROFESSOR BROCH I
12005660 LLOP
IES PROFESSOR BROCH I
12005660 LLOP
IES PROFESSOR BROCH I
12005660 LLOP
CEIP JOSÉ SORIANO
12007206 RAMOS
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
VILA-REAL
Títol / Título
Coordinador/a
DOSSIER D'ACTIVITATS PRÀCTIQUES
PER A 4ºESO DE CIÈNCIES SOCIALS,
HISTÒRIA
MILLORA DEL CLIMA D'APRENENTATGE
EN ESO I FPB
JUAN BARBERA
CANTAVELLA
JOSE ANTONIO
ESTEBAN ESTEBAN
Seminario
Grupo de
EVA SANCHIS MAÑEZ
Trabajo
ESMERALDA
FERNÁNDEZ BELTRÁN Seminario
M.SOLEDAD GOMEZ
EL PORTFOLIO: EINA D'APRENENTATGE ABAD
Seminario
COM TREBALLAR ELS CONTES EN
VALORS EN EDUCACIÓ INFANTIL I
MARIA CRISTINA IGUAL Grupo de
PRIMÀRIA
POVEDA
Trabajo
TREBALL COOPERATIU DOCENT
MARIA AMPARO
INTERCENTRES EN EDUCACIÓ FÍSICA
TELLOLS RAFELS
Seminario
LA LLETRA PER LA VISTA ENTRA:
MÈTODE GESTUAL, VISUAL I
MANIPULATIU DE RE-EDUCACIÓ DE LA
LECTO-ESCRIPTURA PER ALUMNES
AMB N.E.E.
MATERIALS I NOVES TECNOLOGIES
PER AL 3R CICLE DE PRIMÀRIA EN LES
CIÈNCIES NATURALS I SOCIALS
INICIACIÓ AL DIBUIX CIENTIFIC EN EL
AULA
VILA-REAL
VILA-REAL
TREBALLEM AMB ELS FRUITIS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Grupo de
Trabajo
DOSSIER D'ACTIVITATS PER A LA
CONSTRUCCIÓ DE LA COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA A TRAVÉS DE LA
PUBLICITAT.
ELABORACIÓ DE MATERIALS DE
MEDIACIÓ
PROVA CANGURET 2015
TREBALLANT AMB COMPETÈNCIES
BÀSIQUES DES DE L'AULA D'ANGLÉS
EL DISSENY CURRICULAR I LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
VILA-REAL
Tipus
Data de publicació 15-10-2014
Mª ESTIBALIZ
SEVILLANO SAYAS
Grupo de
Trabajo
CARMEN MENERO
SANMIGUEL
MARIA CARMEN
PESUDO CHIVA
Seminario
Grupo de
Trabajo
GEMMA CAPILLA DIES
ALEJANDRO JORGE
CIURANA MORENO
ANGELA ROCA
HIGUERAS
MARIA JOSE GIMENO
MELCHOR
Seminario
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Román Carceller
CA Cheza
Sarah Bagant barkerCA cook
20/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03000400 IES COTES BAIXES
Localitat /
Localitat
ALCOI
03010284 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOI
03010284 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOI
03010284 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOI
03010284 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ ALCOI
SERVICIO
PSICOPEDAGÓGICO
03402630 ESCOLAR
ALCOY
03002664 CEIP LA PALOMA
ASPE
Títol / Título
Coordinador/a
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN. GESTIÓ
ECONÓMICA EN ELS CENTRES
DOCENTS
ANÀLISIS DE DIVERSES VERSIONS
DELS CONTES: LA CAPUTXETA
VERMELLA
PROJECTE ROMA: PLANIFICACIÓ EN
L'ACCIÓ
TCHAUKOVSKY DE FORMA
INTERDISCIPLINAR: EL TRENCANOUS
CONCILIACIÓ HORÀRIA ENTRE ESCOLA
I FAMÍLIA
Nieves Gomis Selva
EL
Nieves Gomis Selva
EL
Nieves Gomis Selva
EL
Nieves Gomis Selva
EL
Nieves Gomis Selva
ALICIA MIRAVALLES
Grupo de
ALBEROLA
Trabajo
MARIA JOSE LLORET
LLOPIS
Seminario
MARIA TERESA GALBIS Grupo de
CLEMENTE
Trabajo
ELVIRA SEMPERE
COLOMA
Seminario
EL
Nieves Gomis Selva
L'ATENCIÓ A LA DIVESITAT A TRAVÉS
DE LA INTERDISCIPLINARIETAT:
PEDAGOGIA TERAPEUTICA I EDUCACIÓ
FÍSICA
IVAN REYES MORENO
Grupo de
Trabajo
EL
Ricardo Lucas Gómez
IVAN REYES MORENO
MIGUEL ANGEL ABAD
NUÑEZ
Seminario
Grupo de
Trabajo
EL
Ricardo Lucas Gómez
EL
Ricardo Lucas Gómez
RAQUEL MOLINA GIL
Grupo de
Trabajo
EL
Jesús María García
Sáenz
BENEIXAMA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
EL
Seminario
03002792 CEIP DIVINA AURORA
IES PROFESSOR MANUEL
03013704 BROSETA
Seminario
Assessor
YOLANDA PEREZ
LOPEZ
IES PROFESSOR MANUEL
03013704 BROSETA
IES PROFESSOR MANUEL
03013704 BROSETA
03002731 IES LA NÍA
Cefi
re
MALALTIA MENTAL I ESCOLA
LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES,
TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE
CONDUCTA I LA VIVENCIACIÓ DELS
ASPE
VALORS AL CENTRE EDUCATIU
ADAPTACIONS CURRICULARA EN
ASPE
CIÈNCIES SOCIALS DE 2N ESO
REVISIÓ DELS PROCESSOS DE
BANYERES
QUALITAT DEL CENTRE I LA SEUA
DE MARIOLA ADAPTACIÓ AL SISTEMA ÍTACA
MILLORA DEL PROCÉS EDUCATIU:
BANYERES
ADAPTACIÓ I REVISIÓ DELS
DE MARIOLA INDICADORS DE QUALITAT
BANYERES
DE MARIOLA SOM... RIURES, SOM CLOWN
03002664 CEIP LA PALOMA
ALVARO SEMPERE
TUDELA
Tipus
TREBALLEM LES EMOCIONS
Data de publicació 15-10-2014
JULIA VICENTA
SISTERNES ALACOT
PAU SANCHIS
VILAPLANA
MARIA JOSE VERA
BARCELO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
EL
EL
EL
Jesús María García
Sáenz
Jesús María García
Sáenz
Jesús María García
Sáenz
21/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP MARE DE DÉU DE
03003310 GRÀCIA
CEIP MARE DE DÉU DE
03003310 GRÀCIA
03014848 IES DE BIAR
CEIP MARE DE DÉU DEL
03003656 CARME
CEIP MARE DE DÉU DEL
03003656 CARME
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
Tipus
BIAR
REFLEXIÓ I ELABORACIÓ DE PROJECTE PEDRO MARTINEZ
DE JORNADA CONTINUA
CUEVAS
ROSA ANA MARTINEZ
EXPRESSA'T SENSE POR
FERRANDIZ
Seminario
Grupo de
Trabajo
BIAR
ELABORACIÓ DE MATERIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA EN
ADAPTACIONS SIGNIFICATIVES
MARI CARMEN JUAN
RICO
Grupo de
Trabajo
CAÑADA
ELABORACIÓ DE QUADERNS
D'ORTOGRAFIA VALENCIANA PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LES
COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES
Mª ESTELA ALHAMBRA
REIG
ALICIA BLASCO VAÑO
ESTELA FERNANDEZ
MOLLA
FRANCISCA
RODRIGUEZ BELTRAN
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
ALFREDO GALIANA
BALSERA
BIAR
CAÑADA
03003668 CEIP RICO SAPENA
CASTALLA
03003668 CEIP RICO SAPENA
CASTALLA
03003668 CEIP RICO SAPENA
CASTALLA
03003668 CEIP RICO SAPENA
CASTALLA
03005422 CEIP PADRE MANJÓN
ELDA
03010156 IES MONASTIL
ELDA
03010247 CEIP SANTO NEGRO
ELDA
03010326 CEIP ANTONIO MACHADO
ELDA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
EL RACÓ DE LES MATEMÀTIQUES
TREBALL PER PROYECTES A
L'EDUCACIÓ INFANTIL
TREBALLAR PER PROJECTES A
L’EDUCACIÓ INFANTIL (4 I 5 ANYS)
EXPRESSIÓ ORAL EN DIFERENTS
CONTEXTOS EN LLENGUA EXTRANJERA
(ANGLÉS)
EXPRESSIÓ ORAL EN DIFERENTS
CONTEXTOS EN LLENGUA
EXTRANGERA (ANGLÉS) NIVELL
INTERMIG
ÚS DE LA PDI EN L'ÁREA DE PLÀSTICA
IMPARTIDA EN ANGLÉS PER A 1ER DE
PRIMÀRIA I EDUCACIÓ INFANTIL
Assessor
EL
Jesús María García
Sáenz
Jesús María García
Sáenz
EL
Jesús María García
Sáenz
EL
EL
Jesús María García
Sáenz
Jesús María García
Sáenz
EL
Carme Carbó Marro
EL
Carme Carbó Marro
Grupo de
Trabajo
EL
Carme Carbó Marro
ANA PATRICIA
COLOMINA CORTES
Grupo de
Trabajo
EL
Carme Carbó Marro
ELISABET LLORENS
GOMEZ
JESÚS JOSÉ
FERNÁNDEZ
DOMÍNGUEZ
ANA NAVARRO
BUSQUIER
Grupo de
Trabajo
EL
Agustín Caruana Vañó
Grupo de
Trabajo
EL
Agustín Caruana Vañó
Seminario
EL
Agustín Caruana Vañó
Grupo de
Trabajo
EL
Agustín Caruana Vañó
MATERIALS DIDÀCTICS SOBRE "LA
LLAVE DE ELDA"
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES A
L'AULA
ADAPTACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ DELS
CONTINGUTS CURRICULARS DE LA
LOMCE
ANA RAMOS VIDAL
Data de publicació 15-10-2014
Cefi
re
EL
22/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
PROJECTE PER A LA REVISIÓ,
ACTUALITZACIÓ I REMODELACIÓ DELS
DOCUMENTS DEL CENTRE
03011215 EI NUEVO ALMAFRÁ
ELDA
03014812 IES VALLE DE ELDA
ELDA
03014812 IES VALLE DE ELDA
ELDA
03014812 IES VALLE DE ELDA
03402940 SPE A09
ELDA
HONDÓN DE
LOS
RECURSOS PER A L'ÀREA D'ARTÍSTICA
FRAILES
EN ANGLÉS
ACTUALITZACIÓ DEL MATERIAL TEACCH
IBI
(NIVEL MITJÀ)
ACTUALITZACIÓ DE MATERIALS
IBI
TEACCH (NIVELL AVANÇAT)
LA INFORMACIÓ DE L'ENTORN:
MATERIALS PER A L'ESTIMULACIÓ
IBI
SENSORIAL
MOODLE 2.6: ADMINISTRACIÓ DE LA
PLATAFORMA I MIGRACIÓ DES DE
IBI
MODDLE 1
ANÀLISI I APROFUNDIMENT DE
IBI
MATERIALS RECOPILATS PER L´ SPE
03006499 CEIP CERVANTES
MONÒVER
03011227 CEIP ESCRIPTOR CANYIS
MONÒVER
INTRODUCCIÓ DE TABLETS A L'AULA
INTRODUCCIÓ DEL MÈTODE ABN A L
´EDUCACIÓ INFANTIL
03011227 CEIP ESCRIPTOR CANYIS
MONÒVER
ACTUACIONS D'ÈXIT
03006761 IES LA MOLA
NOVELDA
03006761 IES LA MOLA
NOVELDA
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A L'
EL.LABORACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER A L'AREA DE
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
CEIP VIRGEN DE LA
03006049 SALUD
CEE PÚB. SANCHIS
03012098 BANÚS
CEE PÚB. SANCHIS
03012098 BANÚS
CEE PÚB. SANCHIS
03012098 BANÚS
CENTRE PÚBLIC FPA
03012979 JOAN LLUÍS VIVES
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
INTEGRACIO DE LES TIC A L´IES
ACTIVITATS INTERACTIVES PER
PREPARAR LES PAU
RECURSOS PER A LA INTERVENCIÓ
AMB COL-LECTIUS ESPECÍFICS AL MIG
AQUÀTIC.
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
EL
Agustín Caruana Vañó
EL
Agustín Caruana Vañó
EL
Agustín Caruana Vañó
EL
Agustín Caruana Vañó
EL
Ricardo Lucas Gómez
EL
Carme Carbó Marro
EL
Carme Carbó Marro
M. CARMEN RIANDE
LORENZO
MIGUEL ANGEL ANAYA
PEREZ
JOSE EMILIO VERCHER
RUIZ
ISABEL TEODORA
RODRÍGUEZ
CAMARASA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
GLORIA GALIANA
AMOROS
EVA MARIA
CHAMORRO POZO
CRISTINA SANJUAN
VIDAL
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
ADRIAN NAVARRO
VALLES
Grupo de
Trabajo
EL
Carme Carbó Marro
Seminario
EL
Carme Carbó Marro
Seminario
Grupo de
ANA MARHUENDA PICO Trabajo
Grupo de
MONICA LOPEZ RIPOLL Trabajo
LIDIA CASTILLO
CASTILLO
Seminario
TERESA DEL MAR
ORTUÑO SERRA
Seminario
EL
Carme Carbó Marro
EL
Pedro Civera Coloma
EL
Pedro Civera Coloma
EL
Pedro Civera Coloma
EL
Pedro Civera Coloma
EL
Pedro Civera Coloma
MANUEL CERDA
TOLON
ANA BELEN PEREZ
BONIFACIO
VERONICA PADILLA
MONSERRATE
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
23/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
03009798 IES EL VINALOPÓ
NOVELDA
03006840 CEIP SAN JAIME
ONIL
03005719 IES AZORÍN
PETRER
03007704 CEIP REYES CATÓLICOS
PETRER
03010363 CEIP VIRREY POVEDA
CEP RAMBLA DELS
03011240 MOLINS
PETRER
03012611 CEIP REINA SOFÍA
PETRER
PETRER
CENTRE PÚBLIC FPA
03013005 CARLES SALVADOR
PETRER
03014371 IES POETA PACO MOLLÀ
PETRER
03015154 IES LA CANAL
PETRER
03015154 IES LA CANAL
PETRER
03015154 IES LA CANAL
PETRER
03007765 CEIP SAN ANTÓN
PINÓS (EL)
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Tipus
Cefi
re
JOSE ANTONIO
SANCHIS PENADES
Seminario
EL
Pedro Civera Coloma
LARA BENAVENT
GONZALEZ
RAUL OSWALDO
SENRA JIMENEZ
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
EL
Carme Carbó Marro
EL
Aitziber Elega Vargas
CARLOS MIGUEL
BOTELLA COLLADO
Seminario
EL
Aitziber Elega Vargas
Seminario
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
EL
Aitziber Elega Vargas
Seminario
EL
Aitziber Elega Vargas
Seminario
EL
Aitziber Elega Vargas
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
EL
Aitziber Elega Vargas
EL
Aitziber Elega Vargas
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
Seminario
EL
Ricardo Lucas Gómez
Coordinador/a
ESTUDI D´EINES I ESTRATEGIES PER A
MILLORAR LA CONDUCTA DE L
´ALUMNAT.
ELABORACIÓ D'UN PROCÉS
D'APRENENTATGE DE LA RESOLUCIÓ
DE PROBLEMES PER A PRIMÀRIA I E.E.
MATERIAL MOODLE FÍSICA I QUÍMICA 1
BATXILLERAT
ANÀLISI DE LA INCORPORACIÓ DE L'ÚS
DE LES TABLETS A L'AULA COM A
RECURS EDUCATIU.
L'APLICACIÓ DEL TRILINGÜISME I
L'EXTINCIÓ DE LA LLEI D'ÚS I
ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ. ANÀLISI
I REFLEXIÓ.
APRENDRE ANGLÈS MITJANÇANT
CANÇONS
L'APRENENTATGE COOPERATIU I LA
SEUA POSTA EN PRÀCTICA A L'AULA.
ANÀLISI I REFLEXIÓ SOBRE
L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR DEL
NIVELL EDUCATIU DE FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
REFLEXIÓ SOBRE EL PROJECTE
LINGÜÍSTIC DEL CENTRE
MATERIALS D'APRENDIZTGE PER A 3R
DE L'ESO
ELABORACIÓ DE MATERIALS TIC PER A
L'ÀREA DE VALENCIÀ
ELABORACIÓ DE RECURSOS DIGITALS
PER A LA LITERATURA CASTELLANA DE
SEGÓN CICLE
METODOLOGIA DE TREBALL PER
PROJECTES
Data de publicació 15-10-2014
MONTSE VICEDO
TORMO
NEREA RICO SABUCO
Mª ROSA SANANDRES
ARENAS
JESUS ANGEL GARCIA
ABRIL
Mª CARMEN VAZQUEZ
AZORIN
JUAN CARRATALA
NAVARRO
VICENTE JESUS
BENAVENT VIDAL
ESTHER PASTOR
ESPUCH
NATALIA CALABUIG
GRAMAGE
Assessor
24/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
03007765 CEIP SAN ANTÓN
PINÓS (EL)
03007789 IES MARHUENDA PRATS
PINÓS (EL)
Coordinador/a
ESTRATÈGIES D’INMERSIÓ LINGÜÍSTICA
EN L’ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS EN
L’EDUCACIÓ INFANTIL (III PART)
INVESTIGAR NOVES ACCIONS PER A LA
COMISSIÓ AMBIENTAL
PATRICIA MIRAVALLES
SANCHIZ
ESTHER LLOPIS
QUIRALTE
Grupo de
Trabajo
EL
Ricardo Lucas Gómez
Seminario
EL
Ricardo Lucas Gómez
LETICIA AGUILAR VERA
Grupo de
Trabajo
EL
Ricardo Lucas Gómez
IRENE NAVARRO
SANCHEZ
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
GEMA CEBRIAN AROCA
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
JOSE RAMON ARROYO
MOLINA
Grupo de
Trabajo
EL
Aitziber Elega Vargas
03007790 CEIP SANTA CATALINA
PINÓS (EL)
CEIP VIRGEN DEL
03008083 ROSARIO
SALINAS
CEIP VIRGEN DEL
03008083 ROSARIO
SALINAS
ADQUISICIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
LA COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ
LLINGÜÍSTICA A TRAVÉS DE L
´ELABORACIÓ DE RECURSOS
DIDÀCTICS EN ANGLÉS
RECURSOS PER A TREBALLAR ELS
PRERREQUISITS DEL APRENENTATGE
AMB LA PDI
RECURSOS PER A TREBALLAR ELS
DIFICULTATS D´APRENENTAGE AMB LA
PDI
SAX
ADAPTACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS EN VALENCIÀ PER A UN
CENTRE EN ZONA CASTELLANOPARLANT.
03013753 IES PASCUAL CARRIÓN
CEIP JOAQUÍN MARÍA
03009166 LÓPEZ
SAX
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA EN 3R
D'ESO MITJANÇANT FERRAMENTES DE
REFORÇ
03009181 CEIP RUPERTO CHAPÍ
VILLENA
03009233 IES HERMANOS AMORÓS
IES ANTONIO NAVARRO
03009786 SANTAFÉ
VILLENA
03012128 CEIP ALBERTO SOLS
VILLENA
VILLENA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
DIDÀCTICA DE L'ANGLÉS EN 5É I 6É
L´ELABORACIÓ DE RECURSOS
DIDÀCTICS EN ANGLÉS PER A L
´EDUCACIÓ INFANTIL
PROPOSTES DE MILLORA PER A
CONSTRUIR UN CENTRE EDUCATIU DE
QUALITAT I REFERÈNCIA
INICIACIÒ A LA PROGRAMACIÒ AMB
ARDUINO
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
IVAN JUAN RICO
JOSE ANTONIO
MARTINEZ FUSTER
Grupo de
Trabajo
EL
Seminario
EL
Aitziber Elega Vargas
Jesús María García
Sáenz
ANA FERRER MORA
Grupo de
Trabajo
EL
Jesús María García
Sáenz
GRACIA MARIA CATALA
CONCA
Seminario
FRANCISCO GONZALEZ
RUIZ
Seminario
EL
EL
Jesús María García
Sáenz
Jesús María García
Sáenz
25/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
IES ANTONIO NAVARRO
03009786 SANTAFÉ
CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
03012153 DANSA JOSÉ ESPADERO
Localitat /
Localitat
VILLENA
ALACANT
03015543 IES EL PLA
ALACANT
03010120 IES LEONARDO DA VINCI
ALACANT
03001908 IES FIGUERAS PACHECO
ALACANT
03012165 CIPFP BATOI
ALCOI
03012165 CIPFP BATOI
ALCOI
03012165 CIPFP BATOI
ALCOI
03012165 CIPFP BATOI
ALCOI
03014800 IES VILLA DE ASPE
ASPE
12003390 IES JOAN COROMINES
BENICARLÓ
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
INTERACCIÓ D'ÀREES I COMPETÈNCIES
BÀSIQUES
REVISIÓ DELS CONTINGUTS DE LA
PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA EN
ENSENYANCES ELEMENTALS.
PÀGINES WEB DINÀMIQUES AMB
CONNEXIÓ A BASES DE DADES
APLICADES A UN PROGRAMA DE
GESTIÓ EMPRESARIAL
DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ
DE L'FP DUAL PER AL CFGM DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
CREACIÓ DE MATERIALS DIDÁCTICS
DEL C.F.G.S. DE INTEGRACIÓ SOCIAL.
ESTUDI DE METODOLOGIES ACTIVES I
LA SEUA APLICACIÓ ALS MÒDULS DE
FOL I EIE
GESTIÓ DE LA MIJORA CONTÍNUA
SEGON EL MODEL EFQM
Coordinador/a
Tipus
Cefi
re
MARI ANGELES
CORELLA
CASTELLANOS
Seminario
EL
MARIA DEL CARMEN
LLUCH FORNER
Grupo de
Trabajo
FP César Cabedo Moltó
ANTONIO GRAJAL DE
BLAS
Grupo de
Trabajo
Joaquín Casillas
FP Meléndez
JUAN ANTONIO
FORMIGOS BOLEA
HELENA MARIA
CABRERA GARCIA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Mª Josep Águeda
FP Solanes
RUTH ABAD CATALAN
SALVADOR MARIN
LILLO
Seminario
Data de publicació 15-10-2014
Jesús María García
Sáenz
FP Pascual Laza Muñoz
Seminario
FCO. JAVIER CANO
FP MONTERO
Francisco Cano
FP Montero
Seminario
Mª Dolores Román
FP Casanova
Grupo de
Trabajo
FP Pascual Laza Muñoz
MARIA PARDIÑO JUAN
Grupo de
Trabajo
Inmaculada Cano
FP Panach
JOSE OLIVAN LOPEZ
Grupo de
Trabajo
Mª Josep Águeda
FP Solanes
DESENROTLLAMENT DE LES
TÈCNIQUES CITOGENÉTICAS I LA SEUA
IMPLANTACIÓ EN EL CFGS LABORATORI MARIA SOLEDAD
DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC
AGUILAR SEGURA
FRANCISCO
COOKING ENGLISH (ANGLÉS A LA
CRISTOBAL ABAD
CUINA)
VICENS
DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS
CURRICULARS EN ANGLÉS PER A
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN
INFORMÀTICA D'OFICINA
ANÀLISSI DE PROGRAMES DE
COMPTABILITAT I APLICACIONS EN
FULL DE CÀLCUL PER A LINUX
Assessor
26/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
12007334 CIPFP BENICARLÓ
BENICARLÓ
12007334 CIPFP BENICARLÓ
BENICARLÓ
03011768 IES JOSEP IBORRA
BENISSA
46002179 IES LA HOYA DE BUÑOL
CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
46016877 MÚSICA MAESTRO VERT
IES EDUARDO PRIMO
46002775 MARQUÉS
IES EDUARDO PRIMO
46002775 MARQUÉS
BUÑOL
CARCAIXEN
T
CARLET
Títol / Título
Coordinador/a
OPTIMITZACIÓ DELS CONREUS
HERBACIS I LES SEVES APLICACIONS
EN PASTISSERIA
RECURSOS AUDIOVISUALS PER A LA
FAMILIA PROFESSIONAL D´HOSTALERIA
I TURISME-PART II
OPORTUNITATS I REPTES DELS
PROGRAMES D'APRENENTATGE
PERMANENT EN L'ESPAI EUROPEU
OPERACIONS BÀSIQUES PER AL
MANTENIMENT DE JARDINS PER A FP
BÀSIQUES
PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE:
REVISIÓ, ACTUALITZACIÓ I REDACCIÓ
DEL MATEIX
UN NOU CICLE, UN NOU REPTE A L'IES
EDUARDO PRIMO MARQUÉS
LA FP DUAL A L'IES EDUARDO PRIMO
MARQUÉS
Tipus
Cefi
re
Assessor
PILAR GARGALLO
SESENTA
Grupo de
Trabajo
FP Pascual Laza Muñoz
NATALIA BESO SARRIA
Grupo de
Trabajo
FP Pascual Laza Muñoz
ESTHER BOTELLA
AGULLO
Seminario
FP Eva Mª Argente Ibáñez
YOLANDA CARDO
CAÑIZARES
Grupo de
Trabajo
FP Eva Mª Argente Ibáñez
MARIA AMPARO
MADRID MANZANEQUE Seminario
VICENTA JOSE GIRBES
BORRAS
Seminario
FP César Cabedo Moltó
SILVIA MUÑOZ BOIX
Seminario
FP Pascual Laza Muñoz
Silvana Cuesta
FP Martínez
IMPLANTACIÓ FP DUAL CICLE
SUPERIOR AAVVYGE
IMPLANTACIÓ D´UN SISTEMA DE
CATARROJA GESTIÓ DE LA QUALITAT
OSCAR RUBEN
MARTINEZ MORATA
ÁNGEL DE ANDRÉS
PARDO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
FP Pascual Laza Muñoz
Francisco Muñoz
FP Pelaez
DÉNIA
CONTEM I CANTEM AMB LA CORDA
MARIA OLIVER TALENS
03010156 IES MONASTIL
ELDA
03012773 IES TIRANT LO BLANC
ELX
NURIA LOPEZ SEGURA
ELENA MARIA BELEN
ALARCON
03013224 IES SEVERO OCHOA
ELX
EMPRENEM JUNTS MONASTIL
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ
DE LA QUALITAT A LES FCT
INTRODUCCIÓ A LES XARXES DE
COMPUTADORES AMB CLIL (UD0)
CARLET
CASTELLÓ
DE LA
12001241 CIPFP COSTA DE AZAHAR PLANA
46031672 CIPFP CATARROJA
CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
03011458 MÚSICA TENOR CORTIS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
RAUL CANALS MAROTE Trabajo
FP César Cabedo Moltó
Francisco Cano
FP Montero
Francisco Muñoz
FP Pelaez
Joaquín Casillas
FP Meléndez
27/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
EXPERIÈNCIA METODOLÒGICA DE
L'APADRINAMENT O MECENATGE
EMPRESARIAL AL PRIMER CURS DEL
CFGM SMR.
"LA FP DUAL A L'IES CARRÚS,
ESTRATEGIES PER IMPLANTAR-LA EN
LA FAMÍLIA D'ARTS GRÀFIQUES"
RECURSOS DIDÀCTICS DE FOL PER A
PRIMER DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL BÀSICA
03013224 IES SEVERO OCHOA
ELX
03009385 IES CARRÚS
ELX
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
46024229 IES GUILEM D´ALCALÀ
LA POBLA
DE FARNALS HOSTALERIA EN XARXA
46024229 IES GUILLEM D´ALCALÀ
46018621 IES LAURONA
46016361 IES LA MORERIA
03009798 IES EL VINALOPÓ
CONSERVATORI
PROFESSIONAL DE
46021861 MÚSICA
03007613 IES ENRIC VALOR
46015538 CIPFP FAITANAR
46015538 CIPFP FAITANAR
LA POBLA
PROYECTE FP DUAL CS DIRECCIÓ
DE FARNALS CUINA
POSADA EN MARXA Y SEGUIMENT DE
LLÍRIA
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
IDENTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE
ESPÈCIES UTILITZADES EN JARDINERIA
MISLATA
MEDITERRÀNEA
DESENROTLLAMENT DEL CURRÍCULUM
I ADAPTACIÓ DEL CICLE
NOVELDA
ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA
LA IMPROVISACIÓ ALS
CONSERVATORIS: METODOLOGIA I
ONTINYENT TRANSVERSALITAT
ANALISI I IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA
DE TÍQUETS PER ALUMNAT DE FP
PEGO
D'INFORMÀTICA
QUART DE
GESTIÓ DE LA QUALITAT:
POBLET
PROCEDIMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS
QUART DE
POBLET
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
PLA DE MILLORA D'ESPAIS:
INSTAL.LACIONS DE LA FAMÍLIA
PROFESSIONAL D'INSTAL.LACIÓ I
MANTENIMENT
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
PABLO SANCHEZ
POVEDA
Grupo de
Trabajo
Joaquín Casillas
FP Meléndez
ANTONI TALENS
CLIMENT
Seminario
Silvana Cuesta
FP Martínez
CAROLINA FERRIS
FERRER
Grupo de
Trabajo
Francisco Cano
FP Montero
MARIA AUXILIADORA
SILVESTRE RAMOS
Grupo de
Trabajo
FP Pascual Laza Muñoz
Grupo de
Trabajo
BELEN RODA GARCIA
JOSE MANUEL
MANZANEQUE PLAZA
Seminario
FP Pascual Laza Muñoz
María Asunción León
FP Blasco
ROSA DE LA SALUD
ABELLAN
Grupo de
Trabajo
FP Eva Mª Argente Ibáñez
FRANCISCO JAVIER
ANDREU SABUCO
Seminario
FP Alfredo Fuertes Marín
JOSE SALVADOR
SOLER GALBIS
Grupo de
Trabajo
FP César Cabedo Moltó
FERNANDO
PELECHANO GARCIA
JUAN IGNACIO COMES
COMOS
Grupo de
Trabajo
Seminario
Joaquín Casillas
FP Meléndez
Francisco Muñoz
FP Pelaez
JOSE MANUEL
HERNANDEZ
MEZQUIDA
Seminario
FP Gustavo Enguer Reig
28/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03010442 CIPFP CANASTELL
03010442 CIPFP CANASTELL
03010168 IES CAP DE L'ALJUB
46021617 IES JOAN FUSTER
46021617 IES JOAN FUSTER
46021617 IES JOAN FUSTER
46016397 IES LA MARXADELLA
46019015 IES SERRA PERENXISA
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
SANT
VICENT DEL
RASPEIG
SANT
VICENT DEL
RASPEIG
L'ÚS DE L'ÀLGEBRA ALS CICLES
FORMATIUS, MITJANÇANT EXERCICIS
APLICATS
EL.LABORACIÓ DE MATERIAL DIDÁCTIC
PER AL MÓDUL DE CONTAMINACIÓ
AMBENTAL, RUIDO I RADIACIONS
PREELABORACIÓ I TECNIQUES
CULINARIES DE L'OVI EN PLATAFORMA
SANTA POLA DIGITAL
MAQUETA HIDRÀULICA DE
SUECA
L'AUTOMÒBIL
ADAPTACIÓ DE L'AULA TALLER A LA
SUECA
NORMATIVA SENYALÍSTICA
TRENCACLOSQUES 3D ARBRE
SECONDARI CAIXA DE VELOCITATS PER
SUECA
A MOODLE
Tipus
Cefi
re
Assessor
CONRADO GALLENT
FALCO
Grupo de
Trabajo
FP Gustavo Enguer Reig
MARIA ISABEL VIDAL
REYES
Grupo de
Trabajo
Mª Dolores Román
FP Casanova
JORDI GONZALVEZ
MACIA
LLUIS QUILES HOYO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
LLUIS QUILES HOYO
Seminario
FP Alfredo Fuertes Marín
JUAN IGNACIO GARCIA
ARANA
Grupo de
Trabajo
FP Alfredo Fuertes Marín
TORRENT
ANÀLISI I MILLORA DEL
RICARDO JAVIER
L'ORGANITZACIÓ ESCOLAR EN EL CICLE NARANJO
SUPERIOR AMB HORARI NOCTURN
BUSTAMANTE
Seminario
María Asunción León
FP Blasco
TORRENTE
MILLORA DE LA OCUPABILITAT I
INICIATIVA EMPRENEDORA DE L'
ALUMNAT A TRAVÉS DE LA
METODOLOGIA D'APRENENTATGESERVEI
MARÍA AMPARO FURIÓ
SABATER
Grupo de
Trabajo
Francisco Cano
FP Montero
ANDRES GARCIA ORTIZ
Grupo de
Trabajo
FP Gustavo Enguer Reig
IES RASCANYA-ANTONIO
46025507 CAÑUELO
VALENCIA
IES RASCANYA-ANTONIO
46025507 CAÑUELO
VALENCIA
46021711 CIPFP AUSIÀS MARCH
VALENCIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
CREACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC EN
ANGLÀS PER A MÒDULS DELS CICLES
FORMATIUS DE GRAU MITJA
INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE
CLIMATIZACIÓ I INSTAL·LACIONS DE
PRODUCCIÓ DE CALOR. CURS 20142015
CREACIÓ DE MATERIALS DE TREBALL
PER AL MÒDUL DE CIÈNCIES
APLICADES I DE LA FP BÁSICA
APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA CLIL
EN CICLES FORMATIUS
Data de publicació 15-10-2014
MARIA DOLORES
BOLUFER COSTA
NATIVITAT BENEDITO
CARRERA
Grupo de
Trabajo
Seminario
FP Pascual Laza Muñoz
FP Alfredo Fuertes Marín
Inmaculada Cano
FP Panach
Joaquín Casillas
FP Meléndez
29/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CIPFP CIUTAT DE
46023419 L'APRENENT
46021711 CIPFP AUSIÀS MARCH
03008915 IES MARCOS ZARAGOZA
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
CAP A UN PLURILINGÜISME,
NATURALMENT
INTRODUCCIÓ A LA ANÀLISI
INFORMÁTICA DE DADES EN ESTUDIS
VALENCIA
DE MILLORA EDUCATIVA
VILA JOIOSA MESURES DE PROMOCIÓ I MILLORA DE
(LA)
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
VALENCIA
JORGE PARRA SAURA
RAFAEL ANGEL AZNAR
APARICI
M. JOSE GARCIA
LLODRA
Seminario
FP Pascual Laza Muñoz
ESTELA HONTANILLA
ESTRUCH
JOSE LUIS CHIRLAQUE
ALBERT
EDUARDO SOLERA
ESPI
JUAN ANTONIO
RISUEÑO CABALLERO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Mª Dolores Román
FP Casanova
Mª Dolores Román
FP Casanova
Mª Dolores Román
FP Casanova
Silvana Cuesta
FP Martínez
Grupo de
Trabajo
OR Pau Belso Crespo
Grupo de
Trabajo
OR Pau Belso Crespo
XIRIVELLA
DESENVOLUPAMENT DE LA FP DUAL
03010107 CEIP CERVANTES
ALBATERA
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A CONÉIXER LES FESTES
TRADICIONALS DE LA NOSTRA
LAIA BARAZA
COMUNITAT
LORENTE
03010107 CEIP CERVANTES
IES ANTONIO SERNA
03013698 SERNA
ALBATERA
ALBATERA
IES ANTONIO SERNA
03013698 SERNA
ALBATERA
CEIP MIGUEL DE
03000591 CERVANTES
ALGORFA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER AL TREBALL DE LA COMUNICACIÓ
INTERACCIÓ EN ELS PROJECTES
MULTIDISCIPLINARIS EN L'ESO
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ DELS
RECURSOS DE L'EXPRESSIÓ
CORPORAL
RECURSOS QUE ENS OFEREIXEN LES
TIC EN LA MILLORA DELS
APRENENTATGES
Data de publicació 15-10-2014
Joaquín Casillas
FP Meléndez
FRANCESC GALIANA
LLORCA
46016440 IES GONZALO ANAYA
46004760 CIPFP LA COSTERA
Assessor
Seminario
46004760 CIPFP LA COSTERA
46004760 CIPFP LA COSTERA
Seminario
Cefi
re
Mª Dolores Román
FP Casanova
Francisco Cano
FP Montero
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR DE
LA FAMILIA PROFESSIONAL DE
SERVEIS A LA COMUNITAT PER A LA
VILA JOIOSA SEVA ADAPTACIÓ A LA FORMACIÓ
(LA)
PROFESSIONAL DUAL
CREATIVITAT I METODOLOGIA CEATIVA
EN ALUMNES DE PROMOCIÓ DE LA
XÀTIVA
SALUT
MANUAL TEÒRIC PRÀCTIC EN SVB I DEA
XÀTIVA
EN L'ALUMNAT DE FP
PRIMERS AUXILIS HABITUALS EN
XÀTIVA
CENTRES DOCENTS
03009051 IES LA MALLADETA
Tipus
Seminario
ASUNCIÓN CHENOLL
FUSTER
Mª JOSEFA TAMARIT
MORADILLO
Seminario OR Pau Belso Crespo
INMACULADA GIL
MARTINEZ
Grupo de
Trabajo
BEGOÑA MONTIEL
FLORES
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
OR Pau Belso Crespo
30/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
03009981 CEIP MANUEL DE TORRES ALMORADÍ
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I
MEDIACIÓ ESCOLAR
LA INTEL · LIGÈNCIA EMOCIONAL A
L'AULA
ANA PEREZ SANCHEZ
MARIA DOLORES
MACIA MARTINEZ
03013054 PASCUAL ANDREU
ALMORADÍ
PRIMERS AUXILIS A L'ESCOLA
LOURDES RUIZ TOMAS
03013054 CEIP PASCUAL ANDREU
ALMORADÍ
03013054 CEIP PASCUAL ANDREU
ALMORADÍ
03014587 IES DE BENEJÚZAR
CEIP ANTONIO
03002871 SEQUEROS
BENEJÚZAR
03002883 CEIP ARGENTINA
BENFERRI
03002883 CEIP ARGENTINA
BENFERRI
L'ART MITJANÇANT LES TIC
DESENVOLUPAMENT DE LA
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
MITJANÇANT EL JOC
MESURES I ESTRATÈGIES PER LA
PREVENCIÓ I RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES
LA MÚSICA COM A EINA PER AFAVORIR
L'APRENENTATGE D'ALTRES LLENGÜES
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS PDI PER A EDUCACIÓ
PRIMÀRIA
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS PDI PER A EDUCACIÓ
INFANTIL
03003140 CEIP SAN JAIME
BENIJÓFAR
VALORACIÓ I CREACIÓ DE BLOGS COM
A EINA TIC EN L'ENTORN ESCOLAR.
03009981 CEIP MANUEL DE TORRES ALMORADÍ
03014484 IES MIGUEL HERNÁNDEZ
CEP SAN JOSÉ DE
03014654 CALASANZ
CEP SAN JOSÉ DE
03014654 CALASANZ
BENEJÚZAR
BIGASTRO
BIGASTRO
BIGASTRO
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A ESO I FPB ADAPTATS A LES
NECESSITATS DE L'ALUMNAT DE L'IES
MIGUEL HERNÁNDEZ DE BIGASTRO
ELABORACIÓ DE MANUALITATS PER A
L'ÀMBIT ESCOLAR: TERCER CICLE
ELABORACIÓ DE MANUALITATS PER A
L'ÀMBIT ESCOLAR: PRIMER I SEGON
CICLE
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
BLANCA GALLEGO
LOPEZ
Santiago Soriano
OR Catalá
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
Susana del Carmen
Seminario OR Miralles Quiles
SUSANA DEL
Grupo de
CARMEN MIRALLES
Trabajo
OR QUILES
SUSANA DEL
Grupo de
CARMEN MIRALLES
Trabajo
OR QUILES
MARIA TERESA
SANCHEZ MESTRE
CIBELES MARIA RUIZ
PEREZ
Seminario OR Lluís Tárraga Botella
Grupo de
Santiago Soriano
Trabajo
OR Catalá
JUAN MANUEL MUELA
DEL VALLE
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
MARIA LUISA
BENAVENTE PEREZ
ALEJANDRA
CARAVACA
HERNANDEZ
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
Susana del Carmen
Seminario OR Miralles Quiles
VICTOR MANUEL
CAMARA GARCIA
CLAUDIA ESPERANZA
PAREDES NAVARRO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Mª José Román
OR Pomares
Mª José Román
OR Pomares
JUAN VICENTE ABASO
ROCHERA
Grupo de
Trabajo
Mª José Román
OR Pomares
MANUEL DAVID
AMOROS PEREZ
Grupo de
Trabajo
31/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03003486 IES VEGA BAJA
03010594 CEIP SAN ROQUE
Localitat /
Localitat
CALLOSA DE
SEGURA
CALLOSA DE
SEGURA
Títol / Título
Coordinador/a
VIII OLIMPÍADES GRECOLLATINES D'IES
DEL BAIX SEGURA I DEL BAIX VINALOPÓ JOSEFA MACIA SERNA
ANÀLISI I EXPLORACIÓ D'ACTIVITATS
JUAN DE DIOS
LÚDICO-ESPORTIVES
CASTILLO GILABERT
CALLOSA DE RECERCA I ANÀLISI DE MATERIALS PER
SEGURA
A L'ANIMACIÓ LECTORA EN EL CENTRE
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ
CALLOSA DE D'ACTIVITATS LÚDICO-EDUCATIVES I
03010594 CEIP SAN ROQUE
SEGURA
CULTURALS
EL FOMENT DE LA LECTURA EN EL
03003966 IES CANÓNIGO MANCHÓN CREVILLENT CENTRE
ESTACIÓ METEOROLÒGICA PER AL
03003966 IES CANÓNIGO MANCHÓN CREVILLENT CENTRE
03010594 CEIP SAN ROQUE
03003966 IES CANÓNIGO MANCHÓN CREVILLENT ARDUINO EN L'ENSENYAMENT
03003899 CEIP PRIMO DE RIVERA
03003899 CEIP PRIMO DE RIVERA
03003978 IES MACIÀ ABELA
03003978 IES MACIÀ ABELA
CREVILLENT CREATIVITAT EN L'AULA 1
CREVILLENT CREATIVITAT EN L'AULA 2
ELABORACIÓ MATERIALS DIDÀCTICS
PER A L'EDUCACIÓ EMOCIONAL DE
CREVILLENT L'ALUMNE
Grupo de
Trabajo
MARIA ANGELES GRAU
GRAU
EMILIO MUÑOZ
GIMENEZ
ANTONIO BENAVENT
CANET
ANTONIO BENAVENT
CANET
NICOLASA PEREZ
SANCHEZ
JUANA MOLINA BELEN
Grupo de
Trabajo
OSCAR GARCIA
MONLEON
LAURA MARIA
CANDELA GONZALEZ
Grupo de
Trabajo
03005835 CEIP JUAN CARLOS I
Data de publicació 15-10-2014
OR Lluís Tárraga Botella
Seminario OR Pau Belso Crespo
Seminario OR Pau Belso Crespo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
ORGANITZACIÓ ESCOLAR I SOCIAL PER
FORMENTER A LA IMPLANTACIÓ DE LA JORNADA
A DEL
CONTINUA AL CENTRE D'INFANTIL I
SEGURA
PRIMÀRIA.
LAURA MARTI TORRES
Assessor
OR Lluís Tárraga Botella
Mª José Román
Seminario OR Pomares
Mª José Román
Seminario OR Pomares
Grupo de
Mª José Román
Trabajo
OR Pomares
MARIA CARMEN
ASENSIO DURA
CONCEPCION
GUILABERT FAJARDO
03003978 IES MACIÀ ABELA
CEIP NUESTRA SEÑORA
03003887 DE LA ESPERANZA
Cefi
re
Seminario OR Lluís Tárraga Botella
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
MARTA LACOMBA
CARRATALA
CREVILLENT APRENDRE MITJANÇANT LA LECTURA.
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A LA
RELAXACIÓ I MEDITACIÓ DEL DOCENT
CREVILLENT II.
UTILITZACIÓ DE MATERIALS TEACCH A
CREVILLENT L'AULA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Tipus
OR Pau Belso Crespo
OR Pau Belso Crespo
OR Pau Belso Crespo
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
32/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03005941 CEIP MOLIVENT
CEIP DAMA DE
03017953 GUARDAMAR
CEIP FERNANDO DE
03007200 LOACES
03007248 CEIP ANDRÉS MANJÓN
Localitat /
Localitat
GUARDAMA
R DEL
SEGURA
GUARDAMA
R DEL
SEGURA
ORIHUELA
ORIHUELA
CEIP VIRGEN DE LA
03007251 PUERTA
ORIHUELA
CENTRO PRIVADO JESÚS
03007315 MARÍA (S.ISIDRO)
ORIHUELA
03007406 IES GABRIEL MIRÓ
ORIHUELA
03007406 IES GABRIEL MIRÓ
ORIHUELA
03011070 IES LAS ESPEÑETAS
EI 1ER CICLO EL
03013662 PALMERAL
ESCUELA OFICIAL DE
03018301 IDIOMAS
ORIHUELA
ORIHUELA
ORIHUELA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Coordinador/a
APRENENTATGE DIALÒGIC I
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT:
NOVES RESPOSTES A L'EDUCACIÓ DEL
SEGLE XXI
MARINA BLANCO
BARRIOS
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
ENCARNACION
JORNET ALOS
RAFAEL JAVIER
MARTIN GONZALEZ
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
Mª Francisca Salinas
Seminario OR Serna
RITA MARIA REDONDO
CUADRADO
Mª Francisca Salinas
Seminario OR Serna
PEDRO CASAS GARCIA
Grupo de
Trabajo
M. CARMEN BARO GIL
Mª Francisca Salinas
Seminario OR Serna
MARINA BARO
MARTINEZ
Grupo de
Trabajo
M ANGELES CASES
BONE
Mª Francisca Salinas
Seminario OR Serna
MARIA ANGELES
SANCHO AMOROS
MARIA NIEVES MAS
MARTINEZ
Grupo de
Trabajo
Mª Francisca Salinas
OR Serna
Mª Francisca Salinas
Seminario OR Serna
CARMEN PASAGE
CASES
Grupo de
Trabajo
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÉXIT I
EDUCACIÓ COMPETENCIAL
LA BIBLIOTECA ESCOLAR DES DEL
CURRÍCULUM DE E. PRIMÀRIA
DINAMITZACIÓ LECTORA PER A
DESENVOLUPAR LA COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTIC
PER A DESENVOLUPAR LA
COMPÈTENCIA LINGÜÍSTICA A TRAVÉS
DE LAS TIC
NOVES METODOLOGIES:
APRENENTATGE COOPERATIU I
TREBALL PER PROJECTES
MILLORA DEL CLIMA EDUCATIU I LA
CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES
DOCENTS
INVESTIGACIÓ EN ENSENYANÇA NO
FORMAL DE LES CIÈNCIES I LA
TECNOLOGIA
DISSENY I ELABORACIÓ D'UNITATS
DIDÀCTIQUES PER A L'ENSENYANÇA I
APRENENTATGE DE LA LLENGUA I LA
LITERATURA A PARTIR DE CONTINGUTS
GEOLOCALIZADOS
EL PERÍODE D'ADAPATACIÓN EN
L'ESCOLA INFANTIL
RECURSOS ONLINE PER A
L'ENSENYANÇA-APRENENTATGE
D'IDIOMES EN EOI: ALEMANY/ANGLÉS
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
Mª Francisca Salinas
OR Serna
Mª Francisca Salinas
OR Serna
Mª José Román
OR Pomares
33/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP RINCÓN DE
03006943 BONANZA
CEIP MAESTRO ISMAEL
03007157 GARCÍA
CEIP MAESTRO ISMAEL
03007157 GARCÍA
CEIP MAESTRO ISMAEL
03007157 GARCÍA
CEE PÚB. ANTONIO
03011707 SEQUEROS
03007479 CEIP VIRGEN DEL PILAR
03007479 CEIP VIRGEN DEL PILAR
CEIP SAGRADOS
03007947 CORAZONES
CEIP SAGRADOS
03007947 CORAZONES
IES JAIME DE SANT03015166 ÁNGEL
CEIP PRÍNCIPE DE
03008009 ESPAÑA
Localitat /
Localitat
Títol / Título
ORIHUELA
UTILITZACIÓ DE LA PDI A L'AULA
PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT LES
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
ORIHUELA
SUPORT EDUCATIU
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER
ORIHUELA
VEHICULAR EN ANGLÈS
UTILITZACIÓ DE LES TIC EN EL PROCÉS
ORIHUELA
D'AVALUACIÓ
NOVA ORGANITZACIÓ PER ELABORAR
UNA CONCRECIÓ CURRICULAR
ORIHUELA
INCLUSIVA
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PILAR DE LA CREATIUS PER A LA LÒGICA
HORADADA MATEMÀTICA EN E. INFANTIL
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PILAR DE LA CREATIUS PER TREBALLAR LA LÓGICA
HORADADA MATEMÀTICA EN E. PRIMÀRIA
TREBALLEM LES EMOCIONS I LA
CONVIVÈNCIA A TRAVÉS DE LA MÚSICA:
REDOVÁN
MÚSICA MESTRE!
REDOVÁN
REDOVÁN
ROJALES
CEIP PRÍNCIPE DE
03008009 ESPAÑA
ROJALES
03014851 IES LA ENCANTÁ
ROJALES
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
RECURSOS MATERIALS I DIGITALS PER
A MILLORAR LA COMPRENSIÓ I
L'EXPRESSIÓ DE L'ALUMNAT AMB
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
SUPORT EDUCATIU (NESE)
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
BILINGÜES AMB ARDUINO
UTILITZACIÓ DE LES TIC EN EL PROCÉS
D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
LA BICICLETA COM A CENTRE
D'INTERÈS PER A ELABORAR UNITATS
DIDÀCTIQUES
ÚS DE APPS I LLIBRES MULTIMÈDIA EN
L´AULA
Data de publicació 15-10-2014
Cefi
re
Coordinador/a
Tipus
JORGE GARCIA
EULOGIO
Grupo de
Trabajo
Santiago Soriano
OR Catalá
CARLA ALVAREZ
CALVO
LAURA MIRA RICO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Santiago Soriano
OR Catalá
Santiago Soriano
OR Catalá
Santiago Soriano
OR Catalá
MARIA LIDON MARCOS
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
CAROLINA GOMIS
ALIAGA
Grupo de
Trabajo
Dolores Martínez
OR Aguilar
LORENA CASTRO
ANAYA
Grupo de
Trabajo
Dolores Martínez
OR Aguilar
LORENA ALVAREZ
GOMEZ
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
BEATRIZ MARTINEZ
MULA
CARLOS SANCHEZ
MARTIN
FERNANDO D. SURIA
LORENZO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
ROSA VICENTE MATEO
Assessor
OR Lluís Tárraga Botella
OR Lluís Tárraga Botella
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
EDUARDO CASTILLO
Grupo de
Santiago Soriano
ESPINOSA
Trabajo
OR Catalá
GUADALUPE VILLEGAS
Susana del Carmen
CARRION
Seminario OR Miralles Quiles
34/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03016560
03016560
03008137
03008137
SECCIÓN DEL IES LA
ENCANTÁ EN SAN
FULGENCIO
SECCIÓN DEL IES LA
ENCANTÁ EN SAN
FULGENCIO
CEIP JOSÉ MARÍA
MANRESA NAVARRO
CEIP JOSÉ MARÍA
MANRESA NAVARRO
Localitat /
Localitat
SAN
FULGENCIO
SAN
FULGENCIO
SAN
FULGENCIO
SAN
FULGENCIO
Coordinador/a
ELABORACIÓN MATERIALES
DIDÁCTICOS EN VALENCIANO PARA
ALUMNOS DE HABLA INGLESA
CAROLINA BALAGUER
CAPSI
Grupo de
Trabajo
JOSE MAGRANER
MELIA
MIRIAM GELARDO
ESTAÑ
ISABEL LOPEZ TELLO
MONTERO
Seminario OR Pau Belso Crespo
Grupo de
Santiago Soriano
Trabajo
OR Catalá
Grupo de
Santiago Soriano
Trabajo
OR Catalá
INCORPORACIÓ DE LES TIC EN L'AULA
MATERIALS DIDÀCTICAS PER
L'ENSENYANÇA PLURILINGÜE
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES EN
EDUCACIÓ INFANTIL
ATENCIÓ A L'ALUMNAT AMB
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
SUPORT EDUCATIU
EL CINEMA COM A MATÈRIA
INTERDISCIPLINAR
MILLORA DE LA COMPETÈNCIA
LINGÜÍSTICA EN
APROXIMACIÓ
A ANGLÉS
LES ACTUACIONS
D'ÈXIT I COMUNITATS
D'APRENENTATGE
03014563 IES LOS ALCORES
SAN MIGUEL
DE SALINAS
03014575 IES MARE NOSTRUM
TORREVIEJA
03015890 CEIP LAS CULTURAS
TORREVIEJA
03015890 CEIP LAS CULTURAS
TORREVIEJA
03008629 IES LAS LAGUNAS
03008629 IES LAS LAGUNAS
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
PER L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
D'ESPANYOL PER A ALUMNAT
TORREVIEJA ESTRANGER
ESTRATÈGIES I RECURSOS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE L'EXPRESSIÓ
TORREVIEJA ORAL EN ESO I BATXILLERAT
Assessor
OR Pau Belso Crespo
NURIA POVEDA JOVER
Dolores Martínez
Seminario OR Aguilar
Grupo de
Dolores Martínez
Trabajo
OR Aguilar
Dolores Martínez
Seminario OR Aguilar
Dolores Martínez
Seminario OR Aguilar
MONICA VERA
ALMANSA
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
FRANCISCO ALEXIS
CORREAS FERRER
Grupo de
Trabajo
OR Lluís Tárraga Botella
CEIP NUESTRA SEÑORA
03015233 DEL ROSARIO
LES TIC EN EL PROCÉS
LECTOESCRIPTOR: TRANSICIÓ DE
L'EDUCACIÓ INFANTIL A L'EDUCACIÓ
TORREVIEJA PRIMÀRIA
JACINTO ANDRES
OLMEDA VALLE
Grupo de
Trabajo
Santiago Soriano
OR Catalá
CEIP NUESTRA SEÑORA
03015233 DEL ROSARIO
LES TAULETES I LES TIC COMO MITJÀ I
EINA FACILITADORA DEL PROCÉS
D'ENSENYAMENT I APRENENTATGE EN
TORREVIEJA INFANTIL I PRIMÀRIA
MARTA ANDREU
RAMIREZ
Santiago Soriano
Seminario OR Catalá
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
RAFAEL ALVAREZ
TORREGROS
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
NOELIA ILLAN CONESA
BEATRIZ ESTEVE
ESTEVE
35/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
03016602 CEIP CIUDAD DEL MAR
03015907 IES MEDITERRÁNEO
03015907 IES MEDITERRÁNEO
03402009 CEFIRE - ALACANT
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
PROGRAMA D'ESTIMULACIÓ DEL
LLENGUATGE ORAL EN EDUCACIÓ
TORREVIEJA INFANTIL
MEDITEROCK: ORGANITZACIÓ D'UN
TORREVIEJA CONCERT
LA MÚSICA POP COM A INTRUMENT PER
TORREVIEJA A L'AULA.
ELABORACIÓ D'UNA UDI CURRICULAR:
ALACANT
ELS ANIMALS A CASA
03402290 CEFIRE - ORIHUELA
ORIHUELA
03402290 CEFIRE - ORIHUELA
ORIHUELA
03402290 CEFIRE - ORIHUELA
ORIHUELA
03402290 CEFIRE - ORIHUELA
ORIHUELA
03402290 CEFIRE - ORIHUELA
ORIHUELA
46000000 D.T. DE EDUCACIÓN
VALENCIA
46401840 CEFIRE - VALENCIA
VALENCIA
ANÀLISI I DISSENY D'UNA
METODOLOGIA PER A L'AVALIACIÓ
INTEGRATIVA DE LA FORMACIÓ DEL
PROFESSORAT
IMPLEMENTACIÓ D'UN SISTEMA DE
GESTIÓ DE LA QUALITAT EN EL CEFIRE
DE FPEAD
DINAMIZACIÓ DE LA LECTURA EN E.
INFANTIL Y E. PRIMARIA
EL FORMENT DE LA LECTURA EN L'ESO
I EL BATXILLERAT
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT
(VEGA BAIXA I BAIX VINALOPÓ)
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE CONCERTS DIDÀCTICS PER A
ESCOLARS
AUDICIONS MUSICALS PER A
CONCERTS EDUCATIUS
A MUSCLES DE GEGANTS: ACTUACIONS
EDUCATIVES D'ÈXIT PER L'ESCOLA
INCLOSIVA
COORDINADORS DE FORMACIÓ DE LA
ZONA DEL MARÍTIM
46401840 CEFIRE - VALENCIA
VALENCIA
SEMINARIO" APRENDIENDO JUNTOS"
46401840 CEFIRE - VALENCIA
VALENCIA
EDUCACIÓ FÍSICA CRÍTICA
CEFIRE - ESPECÍFIC DE
FORMACIÓ
46402871 PROFESSIONAL
CEFIRE - ESPECÍFIC DE
FORMACIÓ
46402871 PROFESSIONAL
CHESTE
CHESTE
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
YASMINA CELIA PERAL
CAYUELAS
FELIPE MARTINEZ
MEDRANO
RAFAEL BORDES
ALONSO
LORENA LOPEZ
RESUSTA
Santiago Soriano
OR Catalá
Susana del Carmen
Seminario OR Miralles Quiles
Grupo de
Susana del Carmen
Trabajo
OR Miralles Quiles
Grupo de
Trabajo SFP SFP
MARIA ASUNCION
LEON BLASCO
Seminario SFP SFP
FRANCISCO MUÑOZ
PELAEZ
M.FRANCISCA SALINAS
SERNA
LLUIS TARRAGA
BOTELLA
SANTIAGO SORIANO
CATALA
SUSANA DEL CARMEN
MIRALLES QUILES
SUSANA DEL CARMEN
MIRALLES QUILES
ESTHER ROCA
CAMPOS
JUAN JAVIER GARCIA
CORTES
IRENE SOFIA SEGURA
GARCIA
JOSE LUIS GOMEZ
FERNANDEZ
Grupo de
Trabajo
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Grupo de
Trabajo SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
Seminario SFP SFP
36/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46401441 CEFIRE - XÀTIVA
CENTRO PÚBLICO FPA
46019155 JAIME I
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
XÀTIVA
A MUSCLES DE GEGANTS
MARGARITA
CASANOVES TALENS
Seminario SFP SFP
ADEMUZ
LITERATURA, TIC I DRETS HUMANS:
NOVES METODOLOGIES D
´ENSENYAMENT-APRENENTATGE A L
´ESO I FPA
GABRIEL MARIA
LOPEZ-QUIÑONES
LLAMAS
Grupo de
Trabajo
ROSA LAURA FONS
PIERA
JESSICA CERDA
DOMINGO
Seminario TO Julio López Íñiguez
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
46020248 IES DE ADEMUZ
CEIP GONZÁLEZ
46000158 GALLARZA
ADEMUZ
46014364 VILA D'ALAQUÀS
CENTRE PÚBLIC FPA
46019167 ENRIC VALOR
ALAQUÀS
ALAQUÀS
ALAQUÀS
CENTRE PÚBLIC FPA
46019167 ENRIC VALOR
ALAQUÀS
46023225 IES CLARA CAMPOAMOR
ALAQUÀS
46023225 IES CLARA CAMPOAMOR
ALAQUÀS
CEIP CIUTAT DE
46027930 CREMONA
ALAQUÀS
CEIP CIUTAT DE
46027930 CREMONA
CEIP CIUTAT DE
46027930 CREMONA
CEIP CIUTAT DE
46027930 CREMONA
ALAQUÀS
ALAQUÀS
ALAQUÀS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
UTILITZACIÓ DE LES TIC PER A LA
GESTIÓ I ÚS DELS FONS
BIBLIOGRÀFICS DELS DEPARTAMENTS
DIDÀCTICS
EL TREBALL PER RACONS A L'AULA
D'EDUCACIÓ INFANTIL
MATERIALS PER ATENDRE LA
DIVERSITAT A L'AULA D'EDUCACIÓ
INFANTIL
LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE DE
FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
ESTRATÈGIES PER A MILLORAR LA
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN
ANGLÉS
PROJECTE APS: COOPERATIVA PDC
PLURILINGÜISME: MIRANT CAP A
EUROPA
RECURSOS EDUCATIUS PER A
ALUMNES DIAGNOSTICATS DE
DISCALCÚLIA
EL PÀDEL EN L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA.
APLICACIÓ PRÀCTICA A L'ÀREA
D'EDUCACIÓ FÍSICA
GUITARRA A L'AULA
MODEL DIALÒGIC I SOCIALITZACIÓ
PREVENTIVA A LES COMUNITATS
D'APRENENTATGE
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
TO Julio López Íñiguez
CRISTINA GONZALEZ
MORENO
VICENTE SANCHEZ
CALATRAVA
Grupo de
Trabajo
Josefa Domenech
TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
FERNANDO GARRIDO
BAIXAULI
JOSEFA LOPEZ VILA
ALEJANDRO BELLIDO
RAMOS
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
SANDRA HORTELANO
ROYO
Grupo de
Trabajo
Josefa Domenech
TO Zaera
VICTOR MARTÍ ARNAU
VANESSA ALMAZAN
ESTEVE
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Josefa Domenech
TO Zaera
Josefa Domenech
TO Zaera
ADELA ALAMILLO
GIMENEZ
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
37/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
Mª DESAMPARADOS
BOTELLA ALONSO
VICTORIA DEL CARMEN Grupo de
FABIA BAVIERA
Trabajo
Marina Gómez
TO Estornell
DANIEL LEAL PICAZO
Grupo de
Trabajo
Marina Gómez
TO Estornell
MARIA TERESA GIRON
JULIAN
Grupo de
Trabajo
Marina Gómez
TO Estornell
CEIP CIUTAT DE
46027930 CREMONA
ALAQUÀS
MODEL DIALÒGIC I SOCIALITZACIÓ
PREVENTIVA A LES COMUNITATS
D'APRENENTATGE
CEIP SAN CARLOS
46017390 BORROMEO
ALBAL
EDUCACIÓ EN VALORS MITJANÇANT EL
CINEMA
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
CEIP SAN CARLOS
46017390 BORROMEO
ALBAL
CEIP SAN CARLOS
46017390 BORROMEO
ALBAL
CEIP SAN CARLOS
46017390 BORROMEO
ALBAL
46022831 IES ALBAL
ALBAL
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A LA PREVENCIÓ D'ACCIDENTS I LA
FORMACIÓ EN MATERIA DE PRIMERS
AUXILIS. APLICACIÓ A L' ÀMBIT
ESCOLAR
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
TREBALLAR LES MATEMÀTIQUES EN
EDUCACIÓ INFANTIL
ELABORACIÓ DE MATERIAL PER A LA
REPRESENTACIÓ D'UN TEATRE
MUSICAL AMB ALUMNES DE PRIMÀRIA
MILLORA I CANVI A L'IES ALBAL:
GESTIÓ DE LA QUALITAT
46000493 CEIP 9 D'OCTUBRE
ALCÀSSER
INICIACIÓ AL BLOG MESTRE A CASA
ESTER LLACER MARI
CRISTINA PERIS
RODRIGUEZ
LIDIA MAESTRE
CALATAYUD
ALCÀSSER
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PER AL
TRACTAMENT INTEGRAT DE L'ANGLÉS
AL CURRICULUM I LA SEUA DIMENSIÓ
EUROPEA
ELISA MARIA
BELENGUER AMOR
Seminario TO Josefa Vera Lluch
MARIA JESUS AGUADO
LABUIGA
Grupo de
Trabajo
MARIA LUISA COMES
COMES
Seminario TO Josefa Vera Lluch
SANDRA PALMA
PANADERO
Grupo de
Trabajo
46000493 CEIP 9 D'OCTUBRE
46000501 CEIP JAUME I
ALCÀSSER
46000501 CEIP JAUME I
ALCÀSSER
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
DE LLENGUA BASSAT EN
L'APRENENTATGE COOPERATIU.
METODOLOGÍA KAGAN
REFLEXIÓ SOBRE LA DIDÀCTICA A
UTILITZAR EN LES SESSIONS
D'ATENCIÓ EDUCATIVA
ALCÀSSER
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
DE MATEMÀTIQUES BASSAT EN
L'APRENENTATGE COOPERATUI.
METODOLOGÍA KAGAN
46000501 CEIP JAUME I
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Grupo de
Trabajo
Marina Gómez
TO Estornell
Marina Gómez
Seminario TO Estornell
Seminario TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
38/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
M. CARMEN SIERRA
RAMOS
Grupo de
Trabajo
FRANCESCA FRANCO
PEDRO
ANTONIO SUAREZ
MARTÍNEZ
PALOMA MARTINEZ
COLLER
PEDRO JAVIER GARCIA
GARRIDO
MANUELA VILLENA
CONTRERAS
ANGEL LOZANO
VALENCIA
VANESA AFONSO DE
LA VIRGEN
Seminario TO Josefa Vera Lluch
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
Mª PILAR BELEN
VICENTE ALEGRE
Grupo de
Trabajo
FRANCISCO J. LARA
RAMOS
MARIA JOSÉ LOPEZ
ESCRIBANO
MARIA JOSÉ LOPEZ
ESCRIBANO
OLGA DUART
HERNANDEZ
MAITE ALCOVER
CHENOLL
Grupo de
Trabajo
46000501 CEIP JAUME I
ALCÀSSER
46024424 IES ALCÀSSER
CEIP NUESTRA SEÑORA
46000900 DEL CARMEN
CEIP NUESTRA SEÑORA
46000900 DEL CARMEN
CEIP NUESTRA SEÑORA
46000900 DEL CARMEN
ALCÀSSER
ELABORACIÓ DE MATERIAL DE JOC
DIDÀCTIC PER A L'AULA
ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I
RECURSOS PER A TREBALLAR
L'ESCOLA INCLUSIVA A SECUNDÀRIA
ALDAIA
EL CONTE, RECURS MATEMÀTIC
ALDAIA
46000924 CEIP AUSIÀS MARCH
ALDAIA
MUSITRIVIAL
PENSAMENT CREATIU PER A L'ÈXIT
ESCOLAR
ACCIONS PER A L'ORGANITZACIÓ
ESCOLAR DEL CENTRE
46016038 IES SALVADOR GADEA
ALDAIA
46016038 IES SALVADOR GADEA
ALDAIA
46022853 IES BEATRIU CIVERA
ALDAIA
46022853 IES BEATRIU CIVERA
ALDAIA
46031477 CEIP NÚMERO 5
ALDAIA
46031477 CEIP NÚMERO 5
ALDAIA
46000997 CEIP ORBA
ALFAFAR
46015514 CEIP LA FILA
ALFAFAR
46016713 I.E.S. 25 D´ABRIL
ALFAFAR
BENAGUASI
L
46001679 CEIP LUIS VIVES
ALDAIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
REVISIÓ ESTRATÈGICA DEL CENTRE
MÈTODES AUDIOVISUALS PER A
L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ
DE QUALITAT EN EL CENTRE: NIVELL II
CONSOLIDACIÓ DE L'HORT ESCOLAR
COM A RECURS EDUCATIU I INCLUSIU A
L'ESO III
L'EQUILIBRI ENTRE L'ACTIVITAT I EL
DESCANS
PLA D'EMERGÈNCIA, COM ACTUAR AMB
EL TEU GRUP-CLASSE
AULA DE CONVIVÈNCIA: ENS ENTENEM
RECERCA DE RECURSOS PDI I WEB.
APLICACIÓ DINTRE DE L'AULA
INTERCULTURALITAT A TRAVÉS DE LES
DANSES DEL MON
MARTA SESE RIBES
MARIA ENCARNACION
COMUNITATS D'APRENENTATGE
LOPEZ NAVARRO
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
TO Josefa Vera Lluch
Josefa Domenech
TO Zaera
Josefa Domenech
TO Zaera
Josefa Domenech
Seminario TO Zaera
Grupo de
Josefa Domenech
Trabajo
TO Zaera
Grupo de
Trabajo
TO Casi Soriano Gutierrez
Seminario TO Casi Soriano Gutierrez
Grupo de
Trabajo
TO Casi Soriano Gutierrez
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
39/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46001679 CEIP LUIS VIVES
46001679 CEIP LUIS VIVES
46001679 CEIP LUIS VIVES
46020261 IES DE BENAGUASIL
CEIP VICENT RICARD
46017869 BONILLO
IES MARIA CARBONELL I
46026160 SÁNCHEZ
Localitat /
Localitat
BENAGUASI
L
BENAGUASI
L
BENAGUASI
L
Coordinador/a
ASPECTES SOCIALS I CULTURALS
RELACIONATS AMB EL NOSTRE POBLE
METODOLOGIA INTERACTIVA DE LA
MATEMÀTICA A INFANTIL
TREBALLAR L'ANGLÉS A L'AULA PER A
MILLORAR LA COMPETÈNCIA ORAL
Mª ELENA ROMERO
RIOJA
ASUNCION PALAZON
FERRANDO
MARIA ABELLAN
EXPOSITO
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
EMPAR BARRANCO
UREÑA
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
DOCÈNCIA I PRÀCTICA DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES APRENDER
BENAGUASI A APRENDER I AUTONOMIA I INICIATIVA
L
PERSONAL
ELEMENTS TRANSVERSALS DEL
BENETÚSSE CURRÍCULUM: ESPERIT EMPRENEDOR I
R
COMPETÈNCIA SOCIAL I CÍVICA
EL LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA:
BENETÚSSE UN TALLER INTERDISCIPLINARI PER
R
ALS TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
46014871 CEIP TRULLÁS
IES ENRIC SOLER I
46016312 GODES
IES ENRIC SOLER I
46016312 GODES
BENIFAIÓ
HORT ESCOLAR
BENIFAIÓ
ESPORTS ALTERNATIUS. LACROSSE
BENIFAIÓ
46017882 IES LES ALFÀBEGUES
BÉTERA
RUTA MATEMÀTICA PER BENIFAIÓ
L'OLIMPÍADA MATEMÀTICA COM
RECURS PER A TREBALLAR LA
COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
46027061 CEIP LLOMA DEL MAS
BÉTERA
46002179 IES LA HOYA DE BUÑOL
46002507 CEIP MAESTRO AGUILAR
BUÑOL
CAMPORRO
BLES
46002829 CEIP LA PAU
CASINOS
TREBALLEM ITINERARIS A L'AULA
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
D'ESTRUCTURES LINGÜÍSTIQUES
COMUNES
ACTUALITZEM LA NOSTRA BIBLIOTECA
DE CENTRE
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A
L'ESCOLA
46002829 CEIP LA PAU
CASINOS
L'EDUCACIÓ VIAL A L'ESCOLA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
MARIA JOSE MARTINEZ
PENELLA
Seminario TO Casi Soriano Gutierrez
ASUNCION NAVARRO
LLOPIS
ISAAC GARCIA
GONZALEZ
VICENTE CARLOS
PEREZ SEBASTIA
DESAMPARADOS
DUART GARCERAN
TO Casi Soriano Gutierrez
Eva María Martínez
Seminario TO Domínguez
Grupo de
Eva María Martínez
Trabajo
TO Domínguez
Grupo de
Eva María Martínez
Trabajo
TO Domínguez
TOMAS QUERALT
LLOPIS
Mª ERNESTINA RODA
MARTI
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Grupo de
Trabajo
TO Emma Arocas Sanchis
URBA LOZANO ROVIRA
SERGIO INFANTE
CASTILLO
Mª RAQUEL GAMIZ
MONTOYA
PATRICIA TRIVIÑO
LAZARO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Eva Camarero
TO Manzanero
Seminario TO Julio López Íñiguez
Seminario TO Francis Kiernan
Grupo de
Trabajo
TO Francis Kiernan
40/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
IES MESTRE RAMÓN
46023250 ESTEVE
IES MESTRE RAMÓN
46023250 ESTEVE
46022294 CRA OLEANA
CEIP VIRGEN DEL
46003433 REMEDIO
CEE PÚB. VIRGEN DE LA
46003524 ESPERANZA
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
CATADAU
TREBALL DE CONDICIÓ FÍSICA A L'ESO
CATADAU
CAUDETE
DE LAS
FUENTES
PROJECTE ERASMUS +
CHELVA
CHESTE
ANIMACIÓ LECTORA
ESCOLA INCLUSIVA: COMUNITATS
D'APRENENTATGE
CREANT UNA BIBLIOTECA ESPECIAL
UNIDAD DIDACTICA INTEGRADA PARA
TRABAJAR CONTENIDOS DE 4 ESO
ELABORACIÓ D'UNA UNITAT DIDÀCTICA
INTEGRADA: QUANT I PER A QUÈ
UTILITZE EL MÒBIL
UNITAT DIDÀCTICA INTEGRADA: ELS
INVERTEBRATS
CREACIÓ DE MATERIALS CURRICULARS
DE TECNOLOGIA PER A 3ER ESO
TRADICIÓ I CULTURA VALENCIANA: LES
FALLES
46022211 IES MARJANA
CHIVA
46022211 IES MARJANA
CHIVA
46022211 IES MARJANA
CHIVA
46022211 IES MARJANA
CHIVA
46026275 CRA ALTO JUCAR
DOS AGUAS
46026275 CRA ALTO JUCAR
DOS AGUAS SOM ARTISTES
FUENTERRO AMPLIACIÓ DE MATERIAL CURRICULAR
BLES
ÀREA DE VALORS CÍVICS I SOCIALS
ORGANITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DELS
L'ELIANA
TEMPS ESCOLARS
46030621 CRA ENTREVIÑAS
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
L'ELIANA
MEDI AMBIENT A L 'ESCOLA
L'ELIANA
ANIMACIÓ LECTORA
L'ELIANA
BLOG I PÀGINA WEB DE L'ESCOLA
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES A
L'ESCOLA
L'ELIANA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
RAFAEL ANDUJAR
SIFRE
JOSE MANUEL
APARICIO MORENO
Tipus
Cefi
re
Grupo de
Trabajo
Eva María Martínez
TO Domínguez
Eva María Martínez
Seminario TO Domínguez
MARIA VICTORIA
NAVARRO HERNANDEZ Seminario TO
RAQUEL MARTINEZ
ANTON
Seminario TO
Grupo de
CAROLINA VILA PLAZA
Trabajo
TO
ISMAEL PASCUAL
Grupo de
LOZANO TORRELLA
Trabajo
TO
LUIS MORA DOMENECH
ANTONIA VAZQUEZ
LLUCH
MARIA CARMEN
ORIOLA CHULVI
JORGE ESTEVE
HERNANDEZ
VIVIANA ELIZABETH
CIFRODELLI
MARIA DOLORES
PEREZ IBAÑEZ
ISABEL OLLER
GUILLEN
SONIA MARTINEZ
RUBIO
ROSA LEONOR
MARTINEZ MONLLOR
MARIA TERESA
CARRERAS PEREZ
MARIA ISABEL BERNAD
LAZARO
Assessor
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Julio López Íñiguez
Francis Kiernan
Emma Arocas Sanchis
Miguel Martínez Iniesta
TO Miguel Martínez Iniesta
TO Miguel Martínez Iniesta
TO Miguel Martínez Iniesta
TO Julio López Íñiguez
TO Julio López Íñiguez
TO Julio López Íñiguez
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Grupo de
Trabajo
TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
41/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
CEIP VIRGEN DEL
46003846 CARMEN
Localitat /
Localitat
L'ELIANA
L'ELIANA
46018266 CEIP EL GARBI
L'ELIANA
46025519 L'OLIVERA
L'ELIANA
46024965 SES IES HENRI MATISSE
46024503 CEIP MONTE ALEGRE
46024503 CEIP MONTE ALEGRE
ESCUELA OFICIAL DE
46031313 IDIOMAS DE LLÍRIA
46402170 SPE-V7
CEIP SANT VICENT
46004838 FERRER
CEIP SANT VICENT
46004838 FERRER
Títol / Título
Coordinador/a
LA RADIO ESCOLAR
ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA
ESCOLAR
ECPERIÈNCIES QUE FOMENTEN LA
RESPONSABILITAT
APRENENTATGE I AMPLIACIÓ DE
METODOLOGIES I RECURSOS PER A
L'ENSENYAMENT PLURILINGÜE
LA CANYADA
- PATERNA
MILLORAR LA CONVIVÈNCIA
PROGRAMACIÓ DE LA COMPETÈNCIA
LA ELIANA
DIGITAL EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA
INVENTARI DE RECURSOS PER A LA
PIZARRA DIGITAL EN EDUCACIÓ
LA ELIANA
INFANTIL I PRIMÀRIA
DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA
LLIRIA
ESCOLAR DEL CENTRE
ACTUALITZACIÓ AMBTGD/TEA/TEL/TCS:
LLIRIA
CONCEPTUALITZACIÓ I AVALUACIÓ
LLÍRIA
LLÍRIA
CEIP SANT VICENT
46004838 FERRER
LLÍRIA
46004841 IES CAMP DE TÚRIA
LLÍRIA
46018621 IES LAURONA
LLÍRIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
TERTÚLIES DIALÒGUIQUES
PEDAGÒGUIQUES A L'ETAPA
D'INFANTIL I PRIMER CICLE DE
PRIMÀRIA
LA NOSTRA CULTURA DES DE LES
FESTES POPULARS
TERTÚLIES PEDAGÒGIQUES
DIALÒGIQUES EN EL SEGON I TERCER
CICLE DE PRIMÀRIA
L'ALEMÀ AL INSTITUT: FERRAMENTES,
TEXTOS I CURRÍCULUM
CREACIÓ D'UDI PER A LA MILLORA DEL
RENDIMENT ESCOLAR
Data de publicació 15-10-2014
MARIA EUGENIA
GONZALEZ GUILLEM
ANABELLA BERMUDEZ
MEDINA
Mª REYES BAELLO
VIDAL
JOSE FRANCISCO
CORBERA VIDAL
Tipus
Cefi
re
Assessor
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Mª TERESA POMER
VERAL
CECILIA ARRUE
PIQUERAS
JOSE FELIPE
MONTERDE
ESPALLARDO
SILVIA ISABEL
HERNANDEZ CASAS
MARIA PURIFICACION
AGUILAR LARA
Alejandra Renart
Seminario TO Ballester
Grupo de
Trabajo
TO Emma Arocas Sanchis
MARIA AMPARO
CORTES MERENCIANO
VICTOR JAREÑO
CASTILLO
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Grupo de
Mª Pilar Cervera
Trabajo
TO LLavador
ESTER FERNANDEZ
FLORES
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
JUAN PEREZ ANDRES
Mª DOLORES MORATO
MARTINEZ
Grupo de
Trabajo
TO Emma Arocas Sanchis
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
42/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46018621 IES LAURONA
LLÍRIA
46004875 CEIP W.A. MOZART
LORIGUILLA
46025465 CRA LA SERRANÍA
LOSA DEL
OBISPO
46025465 CRA LA SERRANÍA
LOSA DEL
OBISPO
46025465 CRA LA SERRANÍA
CEIP JOSÉ GARCÍA
46005107 PLANELLS
LOSA DEL
OBISPO
MANISES
Títol / Título
Coordinador/a
CORALS SENSE FRONTERES: UNA
APROXIMACIÓ A LA INTERPRETACIÓ
VOCAL PLURILINGÜE
ANIMACIÓ LECTORA II
PROJECTE D'EDUCACIÓ PLÀSTICA
"SALVADOR DALÍ" PER A 4T, 5É I 6É
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
PROJECTE D'EDUCACIÓ PLÀSTICA
"SALVADOR DALÍ" PER A 1ER, 2ON I 3ER
DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
PER A LES AULES MULTINIVELL EN
EDUCACIÓ INFANTIL
APRENDRE A MENJAR SA DES DE
L'ESCOLA
METODOLOGÍA DE CENTRES: TREBALL
PER PROJECTES
RECURSOS D'EXPRESIÓ ORAL EN
EDUCACIÓ INFANTIL
46014200 CEIP JOAN FUSTER
MANISES
46014200 CEIP JOAN FUSTER
MANISES
46014200 CEIP JOAN FUSTER
CENTRE PÚBLIC FPA
46019301 MENICIL
MANISES
MANISES
AUTISME I COMUNICACIÓ
MILLORA DEL SISTEMA DE QUALITAT A
TRAVÉS DEL COACHING
46005171 CEIP CASTILLO DEL REAL
MARINES
APROPAMENT A L'ESCOLA INCLUSIVA
46005171 CEIP CASTILLO DEL REAL
MARINES
DESCOBRINT ERASMUS+
MESTRE A CASA: BLOGS DELS
DOCENTS I WEB DE CENTRE.
APLICACIONS A L'AULA I AL CENTRE.
AUTOFORMACIÓ DIALÒGICA EN EL
PARADIGMA DE L'ESCOLA INCLUSIVA
CEIP GREGORI MAYANS I
46005511 CÍSCAR
CENTRE PRIVAT SANTA
46011791 CRUZ
MISLATA
MISLATA
46014901 CEIP MAESTRO SERRANO MISLATA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
CONEIXEM EL LLIUREX
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
SALVADOR MARTI
ALBERT
Seminario TO
MARIA ANABEL GARCIA Grupo de
NEILA
Trabajo
TO
Assessor
Mª Pilar Cervera
LLavador
Mª Ángeles Chana
Fernández
EVA RUIZ ROMERO
Grupo de
Trabajo
TO Francis Kiernan
LAURA RASAL
SANCHEZ
Grupo de
Trabajo
TO Francis Kiernan
LAURA GARCIA LOPEZ
Mª AMPARO ZAHINOS
GARRIDO
ANA LLOBELL
ALZAMORA
ROSA ISABEL
BENAVENT OLTRA
ROSA CARDIEL MORA
MARIA ISABEL ARIAS
VILLANUEVA
Mª DOLORES BLANCO
MARTI
SUSANA DESAMP.
BRUÑO ESCURA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
TO Francis Kiernan
Mª Ángeles Chana
TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Grupo de
Mª Ángeles Chana
Trabajo
TO Fernández
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
NURIA CLIMENT JORDA Seminario TO Josefa Vera Lluch
MIQUEL ÀNGEL RUIZ
COLLADOS
Seminario TO Josefa Vera Lluch
MIREIA EMPAR
ALEMANY ESCAMILLA
Seminario TO Josefa Vera Lluch
43/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
VANESA TORTOSA
MOLLA
CARLOS BELLED
SANCHEZ
46015605 CEIP EL CID
MISLATA
46015605 CEIP EL CID
MISLATA
46015605 CEIP EL CID
MISLATA
46016361 IES LA MORERIA
MISLATA
ELABORACIÓ DEL PROJECTE PER A LA
JORNADA CONTINUA
TERTULIES PEDAGÓGIQUES
DIALÓGIQUES
OPTIMITZACIÓ HORÀRIA EN RESPOSTA
A LES NOVES REALITATS SOCIOEDUCATIVES
ADAPTACIÓ DE MATERIALS A LES
NOVES DEMANDES EDUCATIVES
EL TREBALL EN EQUIP COM A BASE DE
LA COORDINACIÓ DIDÀCTICA
PREPARACIÓ DE MATERIALS PER
L'AULA D'ÀMBITS EN SECUNDÀRIA
46016361 IES LA MORERIA
MISLATA
MEDIACIÓ EN SECUNDARIA
46018278 CEIP L'ALMASSIL
IES MÚSIC MARTÍN I
46022889 SOLER
MISLATA
P.D:I. COM MATERIAL PER A L'AULA
MISLATA
46005752 CEIP MONTROI
CEIP EVARISTO
46005703 CALATAYUD
CEIP EVARISTO
46005703 CALATAYUD
CEIP EVARISTO
46005703 CALATAYUD
LA CONVIVÈNCIA A L'INSTITUT
LES NOVES TECNOLOGIES COM A
RECURS METODOLÒGIC
MATERIAL DIDÀCTIC D'EDUCACIÓ
INFANTIL PER CENTRES D'INTERÉS
LÍNIES D'ACTUACIÓ PER AFAVORIR LA
IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ
MATERIAL COMPLEMENTARI
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ELABORACIO D'ACTIVITATS
MITJANÇANT MOODLE
46006185 CEIP AUSIÀS MARCH
MONTROI
MONTSERRA
T
MONTSERRA
T
MONTSERRA
T
MONTSERRA
T
MONTSERRA
T
QUALITAT AL CENTRE III616243222
ESTUDI PER AL DESENVOLUPAMENT
PAIPORTA
CURRICULAR
46006197 CEIP L'HORTA
PAIPORTA
46014901 CEIP MAESTRO SERRANO MISLATA
46014901 CEIP MAESTRO SERRANO MISLATA
46023924 IES ALCALANS
46023924 IES ALCALANS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
COORDINACIÓ DIRECTIVA A PAIPORTA
Data de publicació 15-10-2014
M. DEL MAR GIMENO
TRONCHONI
CRISTINA ORTELLS
BENLLOCH
INMACULADA TUDELA
YAGUE
ANA MARIA DONDERIS
ROSELL
Mª ANTONIA DE
ANTONIO HERNANDEZ
SONIA SANCHIS
GUILLEN
ISABEL PARRILLA
NAVARRO
NOEMI BERNAT
MARTINEZ
CRISTINA GALLACH
TUDELA
LORENA INMACULADA
PRADES VERCHER
ANA SANZ FERRER
ANA BELEN GARCIA
SEGOVIA
VALENTIN BAYARRI
OLIVER
MARIA CARMEN LEON
PARREÑO
VICENTE GIMENEZ
BASTIDAS
Tipus
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
TO Josefa Vera Lluch
Seminario TO Josefa Vera Lluch
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
TO Josefa Vera Lluch
Seminario TO Josefa Vera Lluch
Jose Gerardo Mora
Seminario TO Tormo
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
Jose Gerardo Mora
Seminario TO Tormo
Marina Gómez
Seminario TO Estornell
Marina Gómez
Seminario TO Estornell
44/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46006291 CEIP EL PARQUE
CEIP MIGUEL DE
46006458 CERVANTES
CEIP MIGUEL DE
46006458 CERVANTES
CEIP MIGUEL DE
46006458 CERVANTES
CEIP MIGUEL DE
46006458 CERVANTES
PATERNA
46006461 CEIP VICENTE MORTES
PATERNA
IES DOCTOR PESET
46006495 ALEIXANDRE
CEIP JAIME I EL
46014315 CONQUISTADOR
CEIP JAIME I EL
46014315 CONQUISTADOR
CEIP JAIME I EL
46014315 CONQUISTADOR
CEIP JAIME I EL
46014315 CONQUISTADOR
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
PATERNA
46016609 CEIP AUSIÀS MARCH
PATERNA
46016609 CEIP AUSIÀS MARCH
PATERNA
46023161 CEIP LA FONT
PATERNA
46028545 CEIP NÚMERO 9
PATERNA
46028545 CEIP NÚMERO 9
PATERNA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÓ DE MATERIAL PER A
L'ALUMNAT TEA
ELVIRA TORTOSA
MARIN
VICTORIA PEREZ
DUCTOR
LAURA SERRANO
LOPEZ
JOSE FRANCISCO
GARCIA MARTINEZ
LORENZO ALVAREZ
GOMEZ
Mª DE LINAREJOS
ORTIZ MILLAN
ANÀLISI SOBRE LA PRÀCTICA DOCENT
L' ANIMACIÓ LECTORA A L'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
LA MEDIACIÓ: FERRAMENTA PER A
MILLORAR LA CONVIVÈNCIA
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ D'ACCIONS
EDUCATIVES
FACTORS D'IMPLEMENTACIÓ DE LA
JORNADA CONTINUA
Tipus
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Seminario
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Alejandra Renart
TO Ballester
Seminario
Seminario
Seminario
Seminario
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA
DESENVOLUPAMENT D'EXPERIÈNCIES
CIENTÍFIQUES A L'AULA
IMPORTÀNCIA DE LA COMUNICACIÓ
AMB LES FAMÍLIES MITJANÇANT LES
NOVES TECNOLOGIES
DOMINGO MIGUEL
PALACIOS NEVADO
Mª JOSE MONTESINOS
LAZARO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
MARIA TERESA
VALERO MONTANER
Alejandra Renart
Seminario TO Ballester
L'APRENENTATGE COOPERATIU A
L'AULA
BASES METODOLÒGIQUES EN
EDUCACIÓ INFANTIL
MATERIALS DIDÀCTICS PER AL PRIMER
CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EL PODER DE LES PARAULES EN EL
PENSAMENT
MARIA ANGELES
DOMENECH BALAGUER
LORENA FERRANDIS
GIMENO
RAFAEL IZQUIERDO
PASCUAL
MARIA EUGENIA
GOSALBES MARTINEZ
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
TREBALLEM PER MILLORAR LA
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA
MATERIALS D'INTERVENCIÓ I
CONVIVÈNCIA EN CELEBRACIONS
ESCOLARS
LUCIA AGUSTI PILES
MARIA MERCEDES
NAVARRO PEREZ
Alejandra Renart
Seminario TO Ballester
Alejandra Renart
Seminario TO Ballester
Grupo de
Alejandra Renart
Trabajo
TO Ballester
Grupo de
Alejandra Renart
Trabajo
TO Ballester
Alejandra Renart
Seminario TO Ballester
Grupo de
Alejandra Renart
Trabajo
TO Ballester
EVELIA LLORENS
MALLOL
Grupo de
Trabajo
Data de publicació 15-10-2014
Alejandra Renart
TO Ballester
45/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
CEIP MAESTRO JUAN
46006537 BERNIA
PEDRALBA
46006574 CEIP BALADRE
PICANYA
Títol / Título
Coordinador/a
APRENENTATGE PER PROJECTES
INTERDISCIPLINARS
LES TIC EN EL PROCÈS
D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
INMACULADA GOLFE
CERVERA
JOSEFA RUIZ
RODENAS
46006574 CEIP BALADRE
PICANYA
46006574 CEIP BALADRE
PICANYA
46006574 CEIP BALADRE
CEIP PRÍNCIPE DE
46006653 ESPAÑA
PICANYA
FORMACIÓ PLURILINGÜE: DISSENY DE
PAUTES DE TREBALL EN L'ÀREA DE
PLÀSTICA PER FOMENTAR EL
PLURILINGÜISME
DISENY I ORGANITZACIÓ DELS
RECURSOS D'INFANTIL
DESENRROTLLAMENT I DINAMITZACIÓ
DEL PLÀ LECTOR DEL CENTRE
PICASSENT
SILENCI! ESTEM RODANT.
PICASSENT
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
DIGITALS EN ANGLÈS REFERENTS A
LES ÀREES CIENTÍFIQUES I LA SEUA
EXPERIMENTACIÓ D'ACORD A LA
METODOLOGIA CLIL I AMB ELS
PROGRAMES D'ENSENYAMENT
AURORA JORDAN
PLURILINGÜE (AULA TIC-TAC)
GADEA
POBLA DE
VALLBONA
(LA)
DESENVOLUPAMENT D'ACTUACIONS
EDUCATIVES D'ÈXIT: APLICACIÓ
PRÀCTICA A L'AULA I LA SEUA
AVALUACIÓ
REAL
L'AVENTURA DE LLEGIR A CASA
46007190 IES NÚMERO 1
REQUENA
ELABORACIÓ D'EXPPERIMENTS
DESENVOLUPATS PER A MOTIVAR A
L'ALUMNAT I FOMENTAR EL SEU
INTERÉS A L'ÀREA DE LES CIÈNCIES
EXPERIMENTALS
46007190 IES NÚMERO 1
REQUENA
MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA
46022245 IES L'OM
CENTRE PRIVAT SAN
46006768 JOSÉ
CEIP SANT PERE
46007025 APÒSTOL
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Mª ESTELA VERDU
ORTS
M. JOSE LOPEZ PRATS
M. TERESA MARI
TARAZONA
DANIEL IGLESIAS
OLMOS
AMPARO INES MARTI
GRAMUNTELL
TERESA CRESPO
BLASCO
MARIA TERESA
MENDOZA
BALLESTEROS
MARIA AMPARO SAEZ
MIGUEL
Tipus
Cefi
re
Assessor
Seminario TO Francis Kiernan
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Grupo de
Trabajo
TO Josefa Vera Lluch
Grupo de
Trabajo
TO Josefa Vera Lluch
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
Grupo de
Trabajo
Jose Gerardo Mora
TO Tormo
Jose Gerardo Mora
Seminario TO Tormo
46/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46016166 CEIP LAS HIGUERILLAS
REQUENA
46016166 CEIP LAS HIGUERILLAS
REQUENA
46016166 CEIP LAS HIGUERILLAS
REQUENA
46016166 CEIP LAS HIGUERILLAS
REQUENA
46024515 CEIP CAMP DE TÚRIA
RIBA-ROJA
DE TÚRIA
RIBA-ROJA
DE TÚRIA
46024990 IES EL QUINT
RIBA-ROJA
DE TÚRIA
46024515 CEIP CAMP DE TÚRIA
46006525
46007815
46007815
46017641
Títol / Título
Coordinador/a
ANIMACIÓ LECTORA
ELABORACIÓ I AMPLIACIÓ D'UNITATS
DIDÀCTIQUES DIGITALS EN VALENCIÀ
ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE I
PREVENCIÓ DE DISLALIAS
ORTOGRAFIA I EXPRESSIÓ ESCRITA
CONTINGUT CURRICULAR EN LLENGUA
ANGLESA PER A TREBALLAR L'ÀREA
ARTÍSTICA
CREANT SOMNIS
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES
DIDÀCTIQUES ENTRE PROFESSORAT
DE DIVERSOS ÁMBITS CURRICULARS
L'HORT ESCOLAR EN EL MARC DE UE: :
SAN
PAISSOS DE L'ARC
ANTONIO DE MEDITERRANI(ESPANYA- FRANÇACEIP 8 DE ABRIL
BENAGÉBER ITALIA)
CEIP FERNANDO BAIXAULI
MILLORA DE COMPETÈNCIES EN
CHORNET
SEDAVÍ
RESOLUCIÓ DE PROBLEMES
CEIP FERNANDO BAIXAULI
CHORNET
SEDAVÍ
RECURSOS EDUCATIUS PER A LA PDI
INTEGRACIÓ DE CONTINGUTA I
CEIP VICENTE PLA
LLENGUA . UNITAT DIDÀCTICA : L´EDAT
PAREDES
SEDAVÍ
MITJANA
46019003 IES DE SEDAVÍ
SEDAVÍ
46007955 IES ENRIC VALOR
SILLA
46008731 CEIP FEDERICO MAICAS
TORRENT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
FORMACIÓ EN TIC PER A LA PRÀCTICA
DOCENT I L'ACCIÓ TUTORIAL. BASES
PER A L'EXTENSIÓ DE L'ENTORN
MESTRE A CASA
APRENENTATGE COOPERATIU
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA:
COMPRENSIÓ LECTORA
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
MARIA JOSE PARDO
SAEZ
ESTHER SANTA RITA
CHANZA
CARLOS FRANCO
FENOLLAR
MONICA CASTAÑER
TIMONER
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Jose Gerardo Mora
TO Tormo
Jose Gerardo Mora
TO Tormo
Jose Gerardo Mora
Seminario TO Tormo
Grupo de
Jose Gerardo Mora
Trabajo
TO Tormo
LAURA ALFONSO
MARTINEZ
ANA MARIA GOMEZ
GONZALEZ
Grupo de
Trabajo
Mª Pilar Cervera
TO LLavador
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
CARMEN BONET
ESCANDELL
Mª Pilar Cervera
Seminario TO LLavador
MARIA DEL MAR ISCLA
CLIMENT
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
Grupo de
PEDRO PARICIO RUBIO Trabajo
TO Casi Soriano Gutierrez
ANA MARIA MILLAN
Grupo de
HERNANDEZ
Trabajo
TO Casi Soriano Gutierrez
MARGARITA VALLES
VILLANOVA
Grupo de
Trabajo
MARIA AMPARO
APARISI CANET
JOSEFA CLIMENT
RAMIREZ
Seminario TO Casi Soriano Gutierrez
Eva Camarero
Seminario TO Manzanero
ANA LOPEZ MARTINEZ
Seminario TO
TO Casi Soriano Gutierrez
47/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46008741 CEIP SAN JUAN BAUTISTA TORRENT
46008741 CEIP SAN JUAN BAUTISTA TORRENT
CEE PÚB. LA
46008790 ENCARNACIÓN
CEE PÚB. LA
46008790 ENCARNACIÓN
CEE PÚB. LA
46008790 ENCARNACIÓN
TORRENT
TORRENT
TORRENT
46008753 IES TIRANT LO BLANC
TORRENT
46016397 IES LA MARXADELLA
TORRENT
46017663 CENTRE PÚBLIC FPA
TORRENT
46022920 IES VELES E VENTS
TORRENT
46017444 CEIP ANTONIO MACHADO
TORRENT
46401751 CEFIRE - TORRENT
TORRENT
46401751 CEFIRE - TORRENT
TORRENT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÒ DE MATERIAL
CURRICULAR DE MATEMÀTIQUES DE
EVA MARIA LOPEZ
PRIMER CICLE DE EDUCACIÓ PRIMÀRIA. DURAN
ACTUALITZACIÓ LLINGÜÍSTICA EN
ANGLÉS A NIVELL ORAL PER UN MILLOR
DESENVOLUPAMENT PLURILLINGÜE
DEL CENTRE
DESENVOLUPAMENT DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN
CENTRES D'EDUCACIÓ ESPECIAL
ADAPTACIÓ I EXPERIMENTACIÓ DE
TECNIQUES I METODES DE LECTURAESCRRITURA
EL.LABORACIÓ DE MATERIALS
D'ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL
RUTES PER A CONÈIXER LES
POTENCIALITATS DIDÀCTIQUES DE
L'ENTORN. EL TERME DE TORRENT
INICIANT EL PORTFOLIO EUROPEU DE
LES LLENGÜES
IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE GESTIÓ
DE LA QUALITAT
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
DE PLÀSTICA PER A 1R D'ESO
ESTRATÈGIES PER AL
DESENVOLUPAMENT , MILLORA I
IMPLEMENTACIÓ DEL PCC
FILOSOFIA AMB XIQUETS: APRENDRE A
PENSAR D'UNA MANERA CRÍTICA I
CREATIVA
PROFESSIONALS DE LES UNITATS
ESPECÍFIQUES D'EDUCACIÓ ESPECIAL:
COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (CIL)
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
TO Emma Arocas Sanchis
MARTA TOMAS
CARRASCO
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
JOAN ANTONI PASTOR
TORRIJOS
Seminario TO Emma Arocas Sanchis
DESAMPARADOS
LOPEZ FELIPE
ANDREA ALCINA
ASENSIO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
TO Emma Arocas Sanchis
TO Emma Arocas Sanchis
DESAMPARADOS
LLIMERA VIDAL
Seminario TO
MARIA JOSE MARTINEZ
ABELLAN
Seminario TO
JOSEP VAL CUEVAS
Eva Camarero
Manzanero
Eva Camarero
Manzanero
Eva Camarero
Seminario TO Manzanero
EMILIO GALARZA
CARRASCOSA
Grupo de
Trabajo
M. DESAMPARADOS
SANZ BELTRAN
Seminario TO Francis Kiernan
JOSEFA G. VERA
LLUCH
Seminario TO Josefa Vera Lluch
MARINA GOMEZ
ESTORNELL
Marina Gómez
Seminario TO Estornell
Eva Camarero
TO Manzanero
48/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46401751 CEFIRE - TORRENT
CEIP VIRGEN DEL
46008698 ROSARIO
CEIP VIRGEN DEL
46008698 ROSARIO
CEIP VIRGEN DEL
46008698 ROSARIO
Localitat /
Localitat
TORRENT
TORRENT
TORRENT
TORRENT
46022567 IES DE TURÍS
IES MIGUEL
46008972 BALLESTEROS VIANA
IES MIGUEL
46008972 BALLESTEROS VIANA
TURÍS
46008984 IES ALAMEDA
46014066 IES LA SERRANÍA
UTIEL
VILLAR DEL
ARZOBISPO
46003640 CEIP RAMÓN Y CAJAL
XIRIVELLA
46003640 CEIP RAMÓN Y CAJAL
CEIP MIGUEL DE
46003652 CERVANTES
CEIP MIGUEL DE
46003652 CERVANTES
XIRIVELLA
UTIEL
UTIEL
XIRIVELLA
XIRIVELLA
46015563 CEIP REI EN JAUME
XIRIVELLA
46016440 IES GONZALO ANAYA
XIRIVELLA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Coordinador/a
ORIENTADORS D'UNITATS
ESPECÍFIQUES D'EDUCACIÓ ESPECIAL:
COMUNICACIÓ I LLENGUATGE (CIL)
EL TEATRE COM A RECURS DIDÀCTIC
PER ATENDRE A LA DIVERSITAT
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ I
MOTIVACIÓ PER A L'ALUMNAT
LA LOMCE: ANÀLISI,ESTUDI I REFLEXIÓ.
APLICACIÓ AL CURRÍCULUM
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
JOSEFA
DESAMPARADOS
LOPEZ PUCHOL
Marina Gómez
Seminario TO Estornell
LAURA ARBONA BOU
Seminario TO Miguel Martínez Iniesta
TÈCNIQUES BÀSIQUES DE CERÀMICA
ANÀLISI I RECOPILACIÓ DE MATERIALS
D'AULA EN LLENGUA DE SIGNES
OPTIMITZACIÓ DE RECURSOS DE LA
BIBLIOTECA DEL CENTRE
ÚS PEDAGÒGIC DE LA PLATAFORMA
MOODLE A UN CENTRE DE
SECUNDÀRIA
ANÀLISI I EXPERIMENTACIÓ D'UN
ESCRIPTORI VIRTUAL A L'AULA
CONTES PER APRENDRE
METODOLOGÍA SIGNIFICATIVA:
TREBALLAR SENSE LLIBRES DE TEXT
TALLER DE LÒGICA-MATEMÀTICA PER A
INFANTIL
ELABORACIÓ DE MATERIAL PER A
TREBALLAR GI EN TERCER CICLE
RECOPILACIÓ DE RECURSOS
MATERIALS PER A TREBALLAR AMB
XIQUETS DE NECESSITATS
EDUCATIVES
IMPLANTACIÓ DE PROGRAMES
ERASMUS+ EN CENTRES DOCENTS
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
LAURA ESTEVE LLOPIS Seminario TO Miguel Martínez Iniesta
ANA CONEJOS
VICENTE
JOSEP FERRAGUT
SOLER
MARI CARMEN SANZ
ANDREU
M. PILAR GOMEZ
GALVEZ
JULIO ANTONIO VIANA
SANCHEZ
Mª SOLEDAD TALAYA
NAVARRO
Seminario TO Miguel Martínez Iniesta
Jose Gerardo Mora
Seminario TO Tormo
Grupo de
Trabajo
TO Julio López Íñiguez
Grupo de
Trabajo
TO Julio López Íñiguez
GEMA CALERO PARRA
Seminario TO Julio López Íñiguez
Grupo de
Trabajo
TO Francis Kiernan
Grupo de
Mª Ángeles Chana
Trabajo
TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
Grupo de
Mª Ángeles Chana
Trabajo
TO Fernández
Grupo de
Mª Ángeles Chana
Trabajo
TO Fernández
PATRICIA GARCIA
CANUT
Grupo de
Trabajo
MIREIA CANET PLA
ESTEFANIA
LAGARDERA VENTURA
YOLANDA TORTOSA
LUNA
RAUL MOLLA TORMO
Mª Ángeles Chana
TO Fernández
Mª Ángeles Chana
Seminario TO Fernández
49/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
Grupo de
MIGUEL GARCIA ORTIZ
Trabajo
TO
CRISTINA GONZALEZ
CORDELLAT
Seminario TO
MANUEL CARLOS LOZA Grupo de
HERBELLA
Trabajo
TO
46016440 IES GONZALO ANAYA
XIRIVELLA
46016798 CEIP ANTONIO MACHADO
XIRIVELLA
GESTIÓ DE QUALITAT TOTAL APLICADA
A L'IES GONZALO ANAYA
LA METODOLOGÍA TEACCH, RECURS
EDUCATIU INCLUSIU
46017900 IES RAMON MUNTANER
XIRIVELLA
PROVES INICIALS PER A SECUNDÀRIA
46000298 CEIP AUSIÀS MARCH
SELECCIÓ DE MATERIALS I RECURSOS
DIGITALS PER AL SEU ÚS A NIVELL
ALBALAT DE CURRICULAR DE LES MATÈRIES DE
LA RIBERA
PRIMÀRIA UTILITZANT LES TICS.
46000304 CEIP EL CASTELL
ALBALAT
DELS
SORELLS
46026354 CEIP LA PATACONA
46000456 CEIP TOMÁS ALBERT
46000456 CEIP TOMÁS ALBERT
46000456 CEIP TOMÁS ALBERT
46001357 CEIP ALMASSAF
46019787 CEIP EL PONTET
46020273 IES LA VALL DE SEGÓ
46020273 IES LA VALL DE SEGÓ
DESENVOP.LUPAMENT DEL
TRACTAMENT INTEGRAT DE LES
LLENGÜES EN EL CURRÍCULUM
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
ELABORACIÓ DE MATERIAL I
ESTRATÈGIES PER A LA MILLORA DE LA
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN LE
ALBORAYA
EN EDUCACIÓ INFANTIL
"A LA VORA DEL CAMÍ": CREACIÓ I
ELABORACIÓ D'UN PROJECTE DE
ALBUIXECH TREBALL
ELABORACIÓ DE RECURSOS PER AL
FOMENT DE LA LECTURA A 1R I 2N DE
ALBUIXECH PRIMÀRIA
MATERIALS PER A TREBALLAR LES
ALBUIXECH COMPETÈNCIES
ALMUSSAFE NOVES TECNOLOGIES I
S
APRENENTATGE
ALMUSSAFE ELABORACIÓ DE PROGRAMACIONS
S
DIDÀCTIQUES
BENIFAIRÓ
ACTUALITZACIÓ DIDÀCTICA A PARTIR
DE LES
DEL TALLER DE CIÈNCIA LOGOS ET
VALLS
PHYSIS
BENIFAIRÓ
DE LES
EDUCACIÓ VIÀRIA,SALUT I MEDI
VALLS
AMBIENT
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Assessor
Mª Ángeles Chana
Fernández
Mª Ángeles Chana
Fernández
Mª Ángeles Chana
Fernández
MARIA DOBON DIEZ
Grupo de
Trabajo
Paco Santos-Juanes
VA Grau
MARIA CONSUELO
BARRANQUERO
RAMON
Seminario
Irene Sofía Segura
VA García
MARIA
DESAMPARADOS
FERNANDEZ ORTIZ
Grupo de
Trabajo
Juan Manuel Fuentes
VA Santamarta
ESTHER MORATALLA
CARBONELL
Grupo de
Trabajo
Paco Santos-Juanes
VA Grau
MIRACLE CAPILLA
BARRACHINA
MARIA LUISA ARANDA
PERAN
LAURA ACUÑA
SANCHEZ
ESTEFANIA PASTOR
AÑO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Seminario
VA Vicent Galán i Rams
Seminario
VA Vicent Galán i Rams
MARIA CONSUELO
DOMINGUEZ SALES
Seminario
VA Paloma Silla
SARAI DAVID ALVAREZ
Grupo de
Trabajo
VA Paloma Silla
50/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46020273 IES LA VALL DE SEGÓ
46023079 CEIP L'ERMITA
CEIP FERNANDO DE LOS
46016518 RÍOS
IES VICENT ANDRÉS
46017493 ESTELLÉS
ESCUELA INFANTIL
46020200 CAPERUCITA ROJA
46003381 CEIP LUIS VIVES
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
BENIFAIRÓ
DE LES
VALLS
BENIFAIRÓ
DE LES
VALLS
MINDFULLNESS. PREVENCIÓ DE
L'STRESS DOCENT
REVISIÓ I INCORPORACIÓ DE LES
LINIES ESTRÁGIQUES DEL PEC DEL
CENTRE
TERTULIES PEDAGOGIQUES ESCOLA
BURJASSOT INCLUSIVA MODEL DIALÓGIC
MATERIALS A LA XARXA: ÚS DE LA
BURJASSOT TABLET I LA PISSARRA DIGITAL.
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LES
ESCOLES D'EDUCACIÓN INFANTIL DEL
BURJASSOT PRIMER CICLE
TERTÚLIA PEDAGÒGICA DIALÒGICA:
L'APRENENTATGE DIALÒGIC EN LA
CULLERA
SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
46003381 CEIP LUIS VIVES
CULLERA
46003381 CEIP LUIS VIVES
CULLERA
46003408 IES BLASCO IBÁÑEZ
CEIP SANT ANTONI DE LA
46014881 MAR
CULLERA
46020492 IES JOAN LLOPIS MARÍ
CULLERA
CULLERA
IES D'EL PUIG DE SANTA
46023894 MARIA
EL PUIG DE
SANTA
MARIA
46003925 CEIP EL BRAÇAL
ESTIVELLA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
ORIENTACIONS METODOLÒGIQUES I
ORGANITZATIVES EN L'APLICACIÓ DE
GRUPS INTERACTIUS A L'ÀREA
D'EDUCACIÓ FÍSICA
VOLEM SABER MÉS SOBRE....CICLE
D'INFANTIL I 1R DE PRIMÀRIA.
NECESSITAT DE LES TICL I ANÀLISI DE
METODOLOGIES DIVERSES
TERTÚLIES DIALÒGIQUES
PEDAGÒGIQUES
EL PROGRAMA CONTRACTE: UNA
EXPERIÈNCIA REAL
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN EL
CENTRE: ANÀLISI DE CONTINGUTS,
EXPLOTACIÓ DE MATERIALS I PRIMERS
CONTACTES AMB L'ALUMNAT
FORMACIÓ I REFLEXIÓ SOBRE
CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ DE
CONFLICTES
Data de publicació 15-10-2014
JORDI JOAN SANCHIS
MENDEZ
Tipus
Seminario
MARIA TERESA MARTIN
CAMACHO
Seminario
MARIA DOLORES
SAGREDO MARCO
Seminario
ELISA SOTO
Grupo de
CASTAÑEDA
Trabajo
Cefi
re
Assessor
VA Paloma Silla
VA Paloma Silla
VA Jose Ignacio Madalena
VA Jose Ignacio Madalena
MARIA INMACULADA
SORIANO VERDEJO
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
SARA CARBONELL
SEVILLA
Seminario
Luisa Milagro Merino
VA Montes
JOSE ANTONIO
ANDRES FABRA
LURDES ARIÑO
VALLDECABRES
MARIA DESEADA
PALOMARES CISCAR
FRANC. JAVIER BISBAL
FALCO
Mª VICENTA
FERRANDIS MARTINEZ
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
MARIA LUISA AGUILAR
GARCIA
Grupo de
Trabajo
VA Joan Bellver Izquierdo
JOSE MARIA
CATALUÑA OLIVER
Seminario
VA Paloma Silla
Seminario
51/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
IES ESCULTOR EN
46023936 FRANCESC BADIA
CENTRE PRIVAT SAN
46004361 BARTOLOMÉ
Localitat /
Localitat
FOIOS
GODELLA
46004498 CEIP CERVANTES
GODELLA
46015009 CEE PRIV. KOYNOS
GODELLA
46022233 IES DE MASSAMAGRELL
MASSAMAG
RELL
46015599 CEIP EL CRIST
MELIANA
46015599 CEIP EL CRIST
MELIANA
46015599 CEIP EL CRIST
CEIP VICENTE BLASCO
46005661 IBÁÑEZ
MELIANA
CEIP VICENTE BLASCO
46005661 IBÁÑEZ
CEIP VICENTE BLASCO
46005661 IBÁÑEZ
IES ENRIQUE TIERNO
46018631 GALVÁN
MONCADA
MONCADA
MONCADA
MONCADA
CEIP VICENTE BLASCO
46005764 IBÁÑEZ
MUSEROS
46020315 IES DE PUÇOL
PUÇOL
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Cefi
re
Títol / Título
Coordinador/a
Tipus
ELS CONTINGUTS D'EDUCACIÓ FÍSICA I
LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES
RECURSOS PSICOPEDAGÒGICS I
D'ORIENTACIÓ
DIRECTORS/ES DE ZONA BURJASSOTGODELLA-ROCAFORT
DIRECTORS/ES EDUCACIÓ ESPECIAL
CENTRES CONCERTATS
MIREIA PLANES
FONTESTAD
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Carmen Siurana
VA Altabás
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
CON-CIÈNCIA AULA VERDA
NOUS RECURSOS DIGITALS EN
EDUCACIÓ INFANTIL: ÚS DE LA TABLET I
LA PDI A L'AULA
APLICACIONS DIDÀCTIQUES DE LA
REALITZACIÓ D´UNA PEL·LÍCULA
PROTOCOLS DE DETECCIÓ I
INTERVENCIÓ DE LA DISLÈXIA A L'AULA
EL PLAER DE LLEGIR I ESCOLAR
CONTES
REFLEXIÓ, ÚS I PERFECCIONAMENT
DELS ELEMENTS DEL
DESENROTLLAMENT CURRICULAR
CONEGAM MILLOR ELS NOSTRES
ALUMNES AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS
RUTA HISTÒRIC-ARTÍSTICA PER
MONCADA
DISFEMIA I DISFONIA EN L'ÀMBIT
EDUCATIU: CONCEPTUALITZACIÓ,
CLASSIFICACIÓ, VALORACIÓ I
INTERVENCIÓ EN L'AULA D'AUDICIÓ I
LLENGUATGE.
PROJECTE D'INTERNACIONALITZACIÓ
DE L'IES PUÇOL
Data de publicació 15-10-2014
AMPARO ROS SOLER
AMALIA GOMEZ
RODRIGUEZ
VICENTE IBAÑEZ
VILANOVA
Assessor
VA Mª José Quilis Llopis
MARIA LUISA
OCHANDO CLARAMUNT Seminario
Irene Sofía Segura
VA García
MARIA MISERICORDIA
MONTALT DEVIS
SELENA VAN DE STADT
REY
PILAR BLAZQUEZ
GARCES
CRISTINA VIOLANT
ALBIÑANA MARTINEZ
Seminario
Carmen Siurana
VA Altabás
Carmen Siurana
VA Altabás
Carmen Siurana
VA Altabás
Seminario
VA Luis Torres Otero
Seminario
VA Luis Torres Otero
JORGE LUIS PINTOS
TARONCHER
Grupo de
Trabajo
Seminario
FRANCISCA PALLARDO
PROSPER
Seminario
ARTURO MORA
Grupo de
MARTINEZ
Trabajo
SARA AZNAR
FERNANDEZAZN
MARIA PILAR MILLAN
GRESA
VA Luis Torres Otero
VA Luis Torres Otero
Grupo de
Trabajo
Mariano Ricardo García
VA Gregorio
Seminario
VA Joan Bellver Izquierdo
52/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46020315 IES DE PUÇOL
PUÇOL
46020315 IES DE PUÇOL
PUÇOL
PUERTO
SAGUNTO
PUERTO
SAGUNTO
46017559 CEIP MEDITERRÁNEO
CEIP MAESTRO
46007529 TARAZONA
Títol / Título
Coordinador/a
ESTRATÈGIES D'ÈXIT: MEDIACIÓ,
TUTORITZACIÓ I COOPERACIÓ
SEMINARI: COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA:
L'EXPRESSIÓ ESCRITA
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
L'ÀREA DE VALORS MORALS I CÍVICS
APLICACIÓ DE LES TIC EN LES
MATEMÀTIQUES
MARIA DIEZ LLISTO
MARIA AUREA GARCIA
FRANCES
JULIA MARIA MARIN
MARTINEZ
LOURDES POLO
BAYARRI
CIÈNCIA A L'ESCOLA. AL VOLTANT DEL
TRIANGLE: CURRICULUM, DIDÀCTICA
DE LES CIÈNCIES, FORMACIÓ DEL
46006835 CEIP PARE JOFRÉ
PROFESSORAT
MATERIALS PER A LA RESOLUCIÓ DE
PROBLEMES MATEMÀTICS PER
46003305 CEIP SANTA ANA
QUARTELL
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
MATERIALS PER A L'ANIMACIÓ
46003305 CEIP SANTA ANA
QUARTELL
LECTORA
CEIP VIRGEN DEL
RAFELBUNY CURS NIVELL D'USUARI DE TABLET PER
46006938 MILAGRO
OL
A US DOCENT
RAFELBUNY EXPLORACIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS
46022671 IES DE RAFELBUNYOL
OL
EN MESTRE A CASA
FUNCIONS I ÚS DE LA PISSARRA
46007311 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ RIOLA
DIGITAL
BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA
46007311 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ RIOLA
COMISIÓ DE MEDIACIÓ
CREACIÓ I GESTIÓ DE LA WEB DEL
46007311 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ RIOLA
CENTRE
REFLEXIÓ SOBRE LES GRAELLES
ESCOLA OFICIAL
D'EXPRESSIÓ OAL I ESCRITA DE LES
46020558 D'IDIOMES
SAGUNT
PROVES DE CERTIFICACIÓ
PUIG DE
SANTA
MARIA [EL]
FRANCESC XAVIER
LLUCH BALAGUER
ROSA MARIA ENRIQUE
GONZÁLEZ
LAURA CATALUNYA
MELCHOR
SAGUNT
SAGUNT
DIGITALITZEM LES NOSTRES AULES
M. NIEVES RUIZ POZO
46007736 IES CLOT DEL MORO
CEE PÚB. SANT
46007761 CRISTÒFOL
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Assessor
VA Joan Bellver Izquierdo
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
VA Joan Bellver Izquierdo
Mª Eugenia Giménez
VA Ortiz
Mª Eugenia Giménez
VA Ortiz
Seminario
VA Joan Bellver Izquierdo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
NOELIA MARTI MERINO Seminario
MARIA JESUS FLORS
Grupo de
ROSELLO
Trabajo
EL BLOG ESCOLAR
DESEMVOLUPAMENT DE LES
COMPETÈNCIES EMOCIONALS
SAGUNT
Cefi
re
Seminario
Mª JESUS GRAU MARI
RAFAEL LOZANO
YUSTE
Seminario
ENRIC VICENT JIMENEZ Grupo de
CEBOLLA
Trabajo
ALFONSO VILLEN
CARRASCO
PAOLA BURGUETE
VINAIXA
JOSE MANUEL MAÑEZ
SANCHEZ
46007670 CEIP JOSÉ ROMEU
Tipus
Seminario
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
Trabajo
VA Paloma Silla
VA Paloma Silla
Mariano Ricardo García
VA Gregorio
Mariano Ricardo García
VA Gregorio
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Paco Santos-Juanes
VA Grau
VA Joan Bellver Izquierdo
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
53/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEE PÚB. SANT
46007761 CRISTÒFOL
SECCIO IES CLOT DEL
46023535 MORO
CEIP MAESTRO
46007529 TARAZONA
CEIP MAESTRO
46007529 TARAZONA
Localitat /
Localitat
SAGUNT
SAGUNT
SAGUNT
SAGUNT
46007554 IES JORGE JUAN
SAGUNT
46007581 CEIP BALADRE
SAGUNT
46007581 CEIP BALADRE
CEIP PROFESOR TIERNO
46018311 GALVÁN
SAGUNT
CENTRE PÚBLIC FPA
46019404 FONT DE SANT LLUÍS
CENTRE PÚBLIC
EDUCACIÓ A DISTÀNCIA
46025799 CEED
SAGUNT
VALENCIA
Títol / Título
Coordinador/a
PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA, ELS
NOUS PERFILS D'ALUMNAT QUE
TROBEM A UN CEE.
ORIENTADORS DEL CAMP DE
MORVEDRE 2
ESTHER ROMERO
CAPILLA
JUAN TORNERO
BRINES
ESTUDI DE L'APRENENTATGE DE LES
LLENGÜES EN EL MARC DEL
TRILINGÜISME MITJANÇANT LES
ACTIVITATS PLÁSTIQUES
CREACIÓ DE MATERIALS PER A L'AULA
CIL
VIOLÈNCIA ESCOLAR, ASSETJAMENT I
CIBERASSETJAMENT
RECURSOS DIDÀCTICS PER A
TREBALLAR LA LÒGIC MATEMÀTICA AL
AULA
ELISA MARIA ALBERT
BAS
MARIA PILAR RIBERA
GOMEZ
VICENTE FELIX MATEO
VA Mª José Rodes Sala
Grupo de
Trabajo
Ana Pons Fernández
VA De Córdoba
JOSE PASTOR ARNAU
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Ana Pons Fernández
VA De Córdoba
Carmen Siurana
VA Altabás
Carmen Siurana
VA Altabás
ELABORACIÓ DE RECURSOS DIDÀCTICS
PER PDI QUE FOMENTEN L'ANIMACIÓ
LECTORA EN PRIMER CICLE
D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
MARIA ZURIAGA RIOS
ORGANITZACIÓ ESCOLAR I
PARTICIPACIÓ SOCIAL
MANUELA LOPEZ DIEZ
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Carmen Siurana
VA Altabás
Carmen Siurana
VA Altabás
MARIA JULIA CASTELL
NOGUES
VALENCIA
EDUCACIÓ EMOCIONAL I MÚSICA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
VA Mª José Rodes Sala
Seminario
46012446 CEIP TORREFIEL
VALENCIA
Mª Eugenia Giménez
VA Ortiz
Mª Eugenia Giménez
VA Ortiz
VA Mª José Rodes Sala
VALENCIA
46017237 CEIP ANTONIO MACHADO
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Luisa Milagro Merino
VA Montes
Seminario
46012446 CEIP TORREFIEL
46012458 CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ VALENCIA
Seminario
Assessor
VA Mª José Rodes Sala
DIÀLEG INTERRELIGIÓS I ECUMÈNIC, UN
CAMÍ PER A LA PAU
JOSE LUIS BRIZ REIG
ANÀLISIS DE PROJECTES EN LLENGUA IRENE FERRANDIZ
ANGLESA
CASAL
VALENCIA
Seminario
Cefi
re
Grupo de
Trabajo
EL VALOR EDUCATIU DELS CONTES
ÚS DEL LLIBRE DIGITAL COM A
FERRAMENTA DE TREBALL
RECURSOS EN ANGLÉS PER A
FACILITAR LA INSECIÓ LABORAL
D'ADULTS
MARIA NIEVES PICO
MATEU
MARIA NIEVES PICO
MATEU
ANTONIA PALOMAR
BERMÚDEZ
Tipus
Data de publicació 15-10-2014
54/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
Tipus
Cefi
re
Assessor
VALENCIA
CONÈIXER LES EMOCIONS PRÒPIES, UN INMACULADA
PAS EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES CARDONA GONZALEZ
Seminario
Carmen Siurana
VA Altabás
VALENCIA
CREACIÓ DE MATERIALS DE L'ÀMBIT
CIENTÍFIC-MATEMÀTIC PER A 3R ESO
PAR (PROGRAMA DE SUPORT I
REFORÇ)
MARIA LOURDES SANZ
PAVON
Grupo de
Trabajo
Carmen Siurana
VA Altabás
VALENCIA
CREACIÓ DE MATERIALS DE L'ÀMBIT
CIENTÍFIC-MATEMÀTIC PER A 2º ESO
PAR (PROGRAMA DE SUPORT I DE
REFORÇ)"
MATILDE PIÑERO
GODINEZ
Grupo de
Trabajo
Carmen Siurana
VA Altabás
46013062 IES BENLLIURE
VALENCIA
CREACIÓ DE MATERIALS DE L'ÀMBIT
CIENTÍFIC-MATEMÀTIC PER A 1R ESO
PAR (PROGRAMA DE RECOLZAMENT I
REFORÇ)
ESTER VELEZ DE
MENDIZABAL RAMIREZ
Grupo de
Trabajo
46013062 IES BENLLIURE
CENTRE PRIVAT
46011776 CAFERMA
VALENCIA
INNOVACIO I MILLORA CONTINUA
IRENE SOFIA
VA SEGURA GARCIA
Irene Sofía Segura
VA García
VALENCIA
46015711 IES CAMPANAR
VALENCIA
46023547 IES BENICALAP
VALENCIA
SECCION IES
46032721 CONSELLERIA
VALENCIA
46012631 CEIP SAN PEDRO
VALENCIA
ESTUDIA
UTILITZACIÓ DE LES PLATAFORMES
DIGITALS A LA PRÀCTICA DOCENT DEL
CENTRE
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT EN
L'ETAPA DE SECUNDÀRIA
PROGRAMACIÓ PER COMPÉTENCIES
BÁSIQUES PER A PLANIFICAR L
´INTERVENCIÓ PER ÀMBITS EN L ´ESO
UTILITZACIÓ DE LES NOVES
TECNOLOGIES PER AL TREBALL
DOCENT
VALENCIA
EL.LABORACIÓ DE MATERIALS
BILINGÜES PER A TREBALLAR
L'EXPRESSIÓ ORAL EN INGLÉS I
FRANCÉS
46018138 IES ORRIOLS
IES RASCANYA-ANTONIO
46025507 CAÑUELO
IES RASCANYA-ANTONIO
46025507 CAÑUELO
46012963 IES JUAN DE GARAY
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
ANGEL HABA ESTRADA Seminario
ALEJANDRO PENADES Grupo de
SANCHO
Trabajo
JOSE MIGUEL SANZ
GARCIA
PEDRO JUAN
CORONADO ALBALATE
VA Jose Ignacio Madalena
Seminario
VA Jose Ignacio Madalena
Seminario
VA Jose Ignacio Madalena
CAROLINA MAÑAS
SORIA
Seminario
VA Jose Ignacio Madalena
MARIA ROMERO
GARCIA
Seminario
José Luis Gómez
VA Fernández
VERONICA REAL
MORTE
Grupo de
Trabajo
José Luis Gómez
VA Fernández
55/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46012999 IES JOANOT MARTORELL
VALENCIA
46013463 CEIP SARA FERNÁNDEZ
VALENCIA
46013463 CEIP SARA FERNÁNDEZ
CEIP ANTONIO GARCÍA
46016051 LÓPEZ
VALENCIA
46019817 CEIP L' AMISTAT
VALENCIA
VALENCIA
46022646 IES SERPIS
VALENCIA
46024102 EI LES RONDALLES
VALENCIA
CEIP PROFESOR RAMIRO
46407471 JOVER
VALENCIA
46010899 CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ
VALENCIA
46010899 CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ
VALENCIA
46010899 CEE PÚB. RUIZ JIMÉNEZ
VALENCIA
46011533 CEIP MALVARROSA
VALENCIA
46011570 CEIP EL GRAU
VALENCIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ELS PASSATEMPS COM A EINA
DIDÀCTICA EN L'ÀMBIT CIENTÍFIC DE 2N
DE PQPI
POTENCIANT EL PLURILINGÜISME
MITJANÇANT L'ART II
DESCOBRINT LA LITERATURA ANGLESA
I ESCOSESA A L'ETAPA INFANTIL
LA CONVIVÈNCIA A L'ESCOLA
INCLUSIVA
APROXIMACIÓ A LA LLENGUA ANGLESA
MITJANÇANT ELS CONTES.
JOSE RAMON
FERNANDEZ CUENCA
ESTHER MARCO
ROLDAN
ESTHER MARCO
ROLDAN
CRISTINA MUÑOZ
MUÑOZ
MARIA SILLA
ALEIXANDRE
ANÀLISI DE LA UTILITZACIÓ DEL
VALENCIÀ EN EL CONTEXT DEL
CENTRE. PROPOSTES PER MILLORAR
LA UTILITZACIÓ DEL VALENCIÀ EN LES
DIVERSES ÀREES CURRICULARS
ESTRATÈGIES PER A MILLORAR LA
CONVIVÈNCIA AL CENTRO
APLIQUEM NOVES EINES
METODOLÒGIQUES CAP A L'ÈXIT
ESCOLAR
CREACIÓ DE MATERIAL MANIPULATIU I
DIGITAL AMB PICTOGRAMES PER A
MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ
ESPECIAL
MÈTODE MONTESSORI PER A CENTRES
D'EDUCACIÓ ESPECIAL
ADAPTACIÓ DE CONTES AMB
PICTOGRAMES D'ARASAAC PER A
ALUMNAT D'INFANTIL I PRIMÀRIA
TRACTAMENT INTEGRAT DE LA
LLENGUA I CONTINGUTS II
INVESTIGACIÓ I REFLEXIÓ AL VOLTANT
DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
Data de publicació 15-10-2014
JOSE TOMAS ROMERO
ALAGARDA
ISABEL MARIA
VAQUERO CLEMENTE
DESAMPARADOS
SÁNCHEZ TÁRRAGA
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Seminario
Grupo de
Trabajo
Assessor
José Luis Gómez
VA Fernández
José Luis Gómez
VA Fernández
José Luis Gómez
VA Fernández
José Luis Gómez
VA Fernández
José Luis Gómez
VA Fernández
Seminario
José Luis Gómez
VA Fernández
José Luis Gómez
VA Fernández
Seminario
José Luis Gómez
VA Fernández
Seminario
VICENT LLOPIS
COTAINA
MARIA ELENA
MARTINEZ MARTINEZ
Seminario
RUTH RUBIO QUESADA
Grupo de
Trabajo
ANNA RIUS LEIVA
CLARA ISABEL
SEMPERE REIG
Cefi
re
Grupo de
Trabajo
Seminario
Seminario
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
56/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
CENTRE PRIVAT
46011624 SANTIAGO APÓSTOL
VALENCIA
46012537 CEIP AUSIÀS MARCH
VALENCIA
46012586 CEIP BALLESTER FANDOS VALENCIA
CEIP SAN JOSÉ DE
46012628 CALASANZ
VALENCIA
CEIP VICENTE BLASCO
46013487 IBÁÑEZ
CEIP VICENTE BLASCO
46013487 IBÁÑEZ
46015290 IES EL GRAO
CEIP JUAN MANUEL
46016555 MONTOYA
46009071 CEIP BENIMÀMET
CEIP RODRÍGUEZ
46012771 FORNOS
Títol / Título
Coordinador/a
EL PROCÉS DE REALITZACIÓ I
GRAVACIÓ D'UN DISC DE FORMA
INCLUSIVA
COMPETÈNCIES CLAU ALS PRIMERS
ANYS D'ESCOLARITAT: COMUNICACIÓ,
LITERACITAT I CIUDATANIA
ACTUACIONS D'ÈXIT: UN PAS
ENDAVANT. TERTULIA DIALÒGICA
PEDAGÒGICA.
Tipus
Cefi
re
Assessor
ISAAC JOSE COLLADO
NAVARRO
Grupo de
Trabajo
Juan Javier García
VA Cortes
ELENA CERDA NEBOT
Seminario
Juan Javier García
VA Cortes
M DESAMPARADOS
FOLGADO MELCHOR
ANGELES ESCUTIA
VALENTIN
Seminario
Grupo de
Trabajo
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
Grupo de
ELENA GOMEZ GRACIA
Trabajo
ISABEL MALONDA
MENA
Seminario
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Javier García
VA Cortes
Grupo de
Trabajo
Juan Javier García
VA Cortes
VALENCIA
LET'S SPEAK ENGLISH
ANÀLIS I ESTUDI DE MATERIALS
INTERACTIUS D'APLICACIÓ A L'AULA
D'AUDICIÓ I LLENGUATGE
EDUQUEM I SOCIALITZEM AMB
L'EDUCACIÓ FÍSICA
VALENCIA
ELABORACIÓ DE SEQÜÈNCIES
DIDÀCTIQUES PER A MILLORAR
L'EXPRESSIÓ ESCRITA EN CONTEXTOS
REALS
RAFAEL DAZA BRAVO
L'ELABORACIÓ DE RECURSOS I
MATERIALS PER A L'AULA EN EL
TREBALL PER RACONS ENUN CENTRE
CAES
EL.LABORACIÓ D'UN PROJECTE DE
JOCS DE PATI
HABILITATS METAFONOLÒGIQUES I
APRENENTATGE LECTOESCRIPTOR
MONTSERRAT ORTEGA Grupo de
TORRES
Trabajo
MARIA DOLORES
Grupo de
CORTES JANDULA
Trabajo
AMPARO GADEA
Grupo de
LLOPIS
Trabajo
Juan Javier García
VA Cortes
Juan Manuel Fuentes
VA Santamarta
Juan Manuel Fuentes
VA Santamarta
LAURA MARTINEZ
RUBIO
Seminario
VA Luis Torres Otero
RICARDO SANTOLARIA
PEREZ
Seminario
VA Luis Torres Otero
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
46012811 CEIP SALVADOR TUSET
VALENCIA
46012811 CEIP SALVADOR TUSET
VALENCIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
LA IMPLICACIÓ DELS PARES EN ELS
PROCESOS D'ENSENYAMENTAPRENENTATGE DELS SEUS FILLS.
FORMES PER A ACONSEGUIR-HO.
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A MITJÀ
PER DESENVOLUPAR ALS ALUMNES EL
GUST PER LA LECTURA.
Data de publicació 15-10-2014
57/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
VALENCIA
LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE ESCOLAR.
IMPORTÀNCIA DE TREBALLAR
L'EDUCACIÓ EN VALORS.
ELABORACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE
CENTRE
LA FORMACIÓ PLURILINGÜE:
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA ORAL I
CULTURA DE LA LLENGUA ANGLESA
VALENCIA
L'ANGLÉS A LA NOSTRA ESCOLA
46011570 CEIP EL GRAU
VALENCIA
46012872 IES LUIS VIVES
VALENCIA
46017687 IES RAMON LLULL
VALENCIA
DIRECTORS/ES DE LA ZONA MARITIM
RECUPERACIÓ I VALORITZACIÓ DEL
PATRIMONI MUSEÍSTIC I BIBLIOGRÀFIC
DE L'IES LLUÍS VIVES
II SEMINARI DE DIRECTORES I
DIRECTORS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ZONA MARÍTIM
VALENCIA
DISSENY I ELABORACIÓ D'ACTIVITATS I
DINÀMIQUES DE DRAMATITZACIÓ I
TEATRE PER ENSENYAR LLENGUA I
LITERATURA A L'ESO.
46012811 CEIP SALVADOR TUSET
CEIP MAGISTERIO
46013438 ESPAÑOL
CEIP LLUÍS DE
46015691 SANTÀNGEL
CEIP TEODORO
46012367 LLORENTE
46013098 IES SOROLLA
VALENCIA
VALENCIA
46017195 IES EL CLOT
VALENCIA
46017195 IES EL CLOT
CEIP MANUEL GONZÁLEZ
46009009 MARTÍ
CEIP MANUEL GONZÁLEZ
46009009 MARTÍ
VALENCIA
EL MEDI AMBIENT COM A RECURS
DIDÀCTIC. CREACIÓ DE MATERIALS
DIGITALS ENTRE ELS DEPARTAMENTS
DE BIOLOGIA-GEOLOGIA I FÍSICAQUÍMICA.
ÚS DEL IDOCEO COM A FERRAMENTA
PER A LA GESTIÓ DE CLASSES Y
ALUMNES
VALENCIA
TOTS IGUALS TOTS DIFERENTS
VALENCIA
46017225 CEIP CARLES SALVADOR
VALENCIA
HORT ESCOLAR
LES TAULETES EN L'AULA:
METODOLOGIA I PÀCTICA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
MARIA CARMEN LOPEZ
PEREA
JOSEP LLUIS ADROVER
SERVAN
CRISTINA
MONTEAGUDO
COPETE
ELENA SANCHEZ
SANCHEZ
JOSEP MARIA
FORTAÑA FONS
Tipus
Cefi
re
Assessor
Seminario
VA Luis Torres Otero
Seminario
VA Luis Torres Otero
Seminario
Grupo de
Trabajo
VA Luis Torres Otero
Mª Eugenia Giménez
VA Ortiz
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
JOSE MARIA
AZCARRAGA TESTOR
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
Mª ANGELES ROMEU
ALFONSO
Seminario
VA Mª José Quilis Llopis
EMILI XAVIER
CHAQUES JIMENEZ
Grupo de
Trabajo
VA Mª José Rodes Sala
SILVIA GARCIA VALERO Seminario
ANTONIO ROJAS
MORENO
M. LUISA TARONCHER
BALLESTERO
AMPARO GUANTER
SEGURA
ROGELIO PEREZ
SANCHIS
Mariano Ricardo García
VA Gregorio
Seminario
Grupo de
Trabajo
Mariano Ricardo García
VA Gregorio
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Paco Santos-Juanes
VA Grau
Seminario
VA Paloma Silla
Seminario
58/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46017687 IES RAMON LLULL
Localitat /
Localitat
VALENCIA
UPH HOSPITAL
UNIVERSITARIO
"LA FE" DE
46033176 VALENCIA
VALENCIA
46401840 CEFIRE - VALENCIA
VALENCIA
46022579 IES EL RAVATXOL
VALENCIA
46022579 IES EL RAVATXOL
CEIP CASTELLAR46022993 OLIVERAL
VALENCIA
46023870 IES MALILLA
VALENCIA
46023870 IES MALILLA
Títol / Título
Coordinador/a
TREABALL COOPERATIU EN LLENGUES
ESTRANJERES A SECUNDÀRIA
ISABEL LOPEZ PINILLA
TREBALLAR LES EMOCIONS EN L'ÀMBIT
DE LES UNITATS PEDAGÓGIQUES
HOSPITALÀRIES
LA CLASSE D'EDUCACIÓ FÍSICA EN
ANGLÉS 2014-15
UNIFICACIÓ DE LA METODOLOGIA I
TERMINOLOGIA LINGÜÍSTICA III
METODOLOGIA APLICADA PER A
ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS
FERRAMENTES PER A TREBALLAR
L'APRENENTATGE D'UN NOU IDIOMA
DULCE MARIA
HERNANDEZ SEGUI
DIDAC BOTELLA I
MESTRES
MARIA CARMEN
GIMENEZ ZAMORA
VALENCIA
TUROTIES AFECTIVES
LES CCBB EN EL CURRÍCULUM I LA
SEUA AVALUACIÓ
ELENA VIDAL VIDAL
ANDREA MONZO
GARRIDO
INMACULADA ORTEGA
AZNAR
FEDERICO JOSE
SALVADOR PELAEZ
46028119 CEE PÚB. ROSA LLÁCER
VALENCIA
ANÀLISI DEL MATERIAL DE TREBALL
AUTÒNOM PER A ALUMNES AMB
TRASTORN DE L´ESPECTRE AUTISTA
EN EL AULA.
LUCIA DE LAS NIEVES
GARCIA SERRA
46028119 CEE PÚB. ROSA LLÁCER
VALENCIA
CENTRE PRIVAT
46012011 SAGRADA FAMILIA
VALENCIA
46013426 CEIP RAQUEL PAYA
VALENCIA
46013426 CEIP RAQUEL PAYA
VALENCIA
ELABORACIÓ DE MATERIALS TEACCH
TERTULIA SOBRE L'APRENENTATGE
DIALÒGIC A LA SOCIETAT DE LA
INFORMACIÓ
EXPRESSIÓ CORPORAL I EMOCIONAL A
L´ESCOLA
ELABORACIÓ DE BLOGS DEL
PROFESSORAT
VALENCIA
RECURSOS DIGITALS PER A
TREBALLAR LA COMPETÈNCIA SOCIAL I
EMOCIONAL EN ELS CENTRES D'
EDUCACIÓ ESPECIAL
ANA M. GARCIA ROS
CEE PÚB. PROFESOR
46016245 SEBASTIÁN BURGOS
VALENCIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Assessor
Grupo de
Trabajo
VA Paloma Silla
Seminario
VA Paloma Silla
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
VA SFP
Seminario
VA Vicent Galán i Rams
Seminario
VA Vicent Galán i Rams
Grupo de
Trabajo
Grupo de
ROCIO RISQUEZ BAEZA Trabajo
EDMUNDO DIAZ SANZ
MARIA PERALES
MARTINEZ
MIGUEL ANGEL
ARROYO CIQUE
Cefi
re
VA Vicent Galán i Rams
VA Vicent Galán i Rams
VA Vicent Galán i Rams
VA Vicent Galán i Rams
VA Vicent Galán i Rams
Seminario
Grupo de
Trabajo
Vicente Palomar
VA Salvador
Vicente Palomar
VA Salvador
Vicente Palomar
VA Salvador
Grupo de
Trabajo
Vicente Palomar
VA Salvador
Seminario
59/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEE PÚB. PROFESOR
46016245 SEBASTIÁN BURGOS
CEE PÚB. PROFESOR
46016245 SEBASTIÁN BURGOS
46401840 CEFIRE - VALENCIA
46402790
46016580
46014108
46014108
12000091
12004394
12000431
12005507
12003390
Localitat /
Localitat
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
Títol / Título
Coordinador/a
UNITAT DIDÀCTICA "EL CIRC" EN UN
C.E.E.
VIATGES AMB MI PER L'UNIVERS AMB
LA PDI?
GESTIÓ I PRÀCTICA DE L'ATENCIÓ
PSICOPEDAGÒGICA
VANESA MENOR
NOGUERA
SUSANA MOMPO
ENGUIDANOS
VICENTE PALOMAR
SALVADOR
ACTUALITZACIÓ DE LES DIFICULTATS
D'APRENENTATGE: ANÀLISI
BIBLIOGRÀFICA I NORMATIU COMPARAT
PER A LA DETERMINACIÓ APLICADA DE
NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
SUPORT EDUCATIU I LES MESURES
D'INTERVENCIÓ MÉS ADEQUADES DES JOSE MANUEL BAENA
SPES-V12 DE VALÈNCIA
VALENCIA
DELS SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS
CUARTERO
CEIP FRANCISCO GINER DE
MARIA PILAR HIDALGO
LOS RÍOS
EL RACÒ DELS JOCS
VALENCIA
MARTINEZ
L'AULA ORDINÀRIA I ELS ALUMNES AMB
NEE. UNIFIQUEM CRITERIS
MARIA ELENA BLANCO
CEIP JOSÉ BLAT GIMENO VINALESA
D'INTERVENCIÓ
CESPEDES
ESTRATÈGIES D'ANIMACIÓ LECTORA I
DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA
MONTSERRAT
CEIP JOSÉ BLAT GIMENO VINALESA
ESCOLAR
MARTÍNEZ SEVILLA
ALBOCÀSSE ESTRATÈGIES PER A LA RESOLUCIÓ DE FRANCISCO ABAD
CEIP JOAN DE BRUSCA
R
CONFLICTES
CORONADO
ALCALÀ DE INNOVACIÓ LINGÜÍSTICA (CLIL) III A
BEATRIZ FERRAN
IES SERRA D'IRTA
XIVERT
L'IES SERRA D'IRTA
SALES
CONNECTEM I JUGUEM. LES NOVES
TECNOLOGIES APLICADES A LA
CEIP ALCALDE FABREGAT BENASAL
PSICOMOTRICITAT
ANA Mª RODA PORCAR
ELABORACIÓ DE MATERIAL DIDÀCTIC
AL VOLTANT DEL PATRIMONI
CRISTINA PASCUAL
SES BENASSAL
BENASSAL
PALEONTOLÒGIC VALENCIÀ
GRANELL
MATERIAL AUDIOVISUAL ADAPTAT PER
A L'ASSIGNATURA OPTATIVA D'ANGLÉS SILVIA MERCEDES
IES JOAN COROMINES
BENICARLÓ PRÀCTIC
QUINTERO IBAÑEZ
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Seminario
Vicente Palomar
VA Salvador
Vicente Palomar
VA Salvador
Vicente Palomar
VA Salvador
Seminario
Grupo de
Trabajo
Vicente Palomar
VA Salvador
Vicente Palomar
VA Salvador
Seminario
Ana Pons Fernández
VA De Córdoba
Grupo de
Trabajo
Seminario
Ana Pons Fernández
VA De Córdoba
Mª Carmen Franch
VI Salas
Seminario
VI
Jaume Pellicer Verge
Seminario
VI
Mª Carmen Franch
Salas
Grupo de
Trabajo
VI
Mª Carmen Franch
Salas
Grupo de
Trabajo
VI
Jaume Pellicer Verge
60/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
12003390 IES JOAN COROMINES
BENICARLÓ
12000731 CEIP FELICINDA COLLELL
CÀLIG
12007024 CRA L'AIGUANEU
CATÍ
12007024 CRA L'AIGUANEU
12007036 CRA CELUMBRES
CATÍ
CINCTORRE
S
CINCTORRE
S
CINCTORRE
S
12006421 CRA ELS PORTS
FORCALL
12006421 CRA ELS PORTS
FORCALL
12001903 IES ELS PORTS
MARE DE DÉU DE
12001897 VALLIVANA
MORELLA
12002105 CEIP JAIME SANZ
PENÍSCOLA
12002105 CEIP JAIME SANZ
PENÍSCOLA
12002105 CEIP JAIME SANZ
PENÍSCOLA
12005520 IES ALFRED AYZA
PENÍSCOLA
12002105 CEIP JAIME SANZ
PENÍSCOLA
12007036 CRA CELUMBRES
12007036 CRA CELUMBRES
MORELLA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ROQUES I MINENALS DEL NOSTRE
ENTORN: GRANS MISSATGERS A LES
NOSTRES MANS
UTILITZACIÓ DE LES NOVES
TECNOLOGIES EN LA GESTIÓ
ORGANITZATIVA DEL CENTRE
ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS
PER A INFANTIL
LA SAVIESA POPULAR DELS NOSTRES
POBLES: FESTES I MENJAR
CREACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS DE
REFOÇ I AMPLIACIÓ
ALEXANDRE VALLS
CLIMENT
XAVIER FABREGAT
ADELL
Tipus
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
MIQUEL PERIS SERENA Trabajo
GONZALO BARBERA
Grupo de
FABRA
Trabajo
CONCEPCION
Grupo de
MONSERRAT CASTEL
Trabajo
CONCEPCION
L'US DE LES TIC A L'AULA
MONSERRAT CASTEL Seminario
LA LLENGUA CASTELLANA A PARTIR DE ANA MARIA FARIAS
LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
MARTORELL
Seminario
LORENA BALAGUER
MESTRE A CASA PER A DOCENTS
BLASCO
Seminario
EDUCAR A TRAVÉS DE LES
INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES EN
NEUS MIRAVET
L'ESCOLA RURAL
GONZALEZ
Seminario
PROJECTE LIBER: UNA OPORTUNITAT
MARTA GARCIA
PER A LA LECTURA
MONFORT
Seminario
PDI: FUNCIONS BÀSIQUES I CREACIÓ
DE CONTINGUT
LUCIA SEGURA GARCIA Seminario
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES A
Mª OLGA DE LA HABA
Grupo de
L'EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
MOLINA
Trabajo
MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES A
Grupo de
L'EDUCACIÓ INFANTIL 3-4 ANYS
NATALIA MILLA PIQUER Trabajo
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MILLORA DELS
MATERIALS CURRICULARS D'EDUCACIÓ ANTONIO BENEDITO
Grupo de
PLÀSTICA DE L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA
SANCHEZ
Trabajo
PORTFOLIO EUROPEU DE LES
JUAN LAVERNIA
Grupo de
LLENGÜES A L'IES ALFRED AYZA
ARTOLA
Trabajo
TREBALL DE LES EMOCIONS EN L
ELIONOR FRANCESCA
'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
MIRAVET ALLEPUZ
Seminario
Data de publicació 15-10-2014
Cefi
re
Assessor
VI
José Pla Ferrer
VI
Mª Carmen Franch
Salas
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Jaume Pellicer Verge
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Mª Carmen Franch
Salas
VI
Jaume Pellicer Verge
VI
José Pla Ferrer
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Ana Mª Serralta Bou
VI
Jaume Pellicer Verge
VI
Jaume Pellicer Verge
Mª Carmen Franch
Salas
VI
61/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
12003080 IES LEOPOLDO QUEROL
FORMACIÓ D'ALUMNAT MEDIADOR EN
L'IES ALFRED AYZA ROCA
CONCEPTES CLAUS EN UNA
SANT JORDI PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: ANIMACIÓ
SANT
LECTORA I ORGANITZACIÓ DE LA
MATEU
BIBLIOTECA
SANT
ESTUDI DE LES ACCIONS CLAU KA1 I
MATEU
KA2 DEL PROGRAMA ERASMUS +
APRENENTATGE PER COMPETÈNCIES I
SANT
NOVES METODOLOGIES
MATEU
D'ENSENYAMENT
EDUCACIÓ EN VALORS A TRAVÉS DEL
VILAFRANCA TEATRE
POTENCIAR LA MEMÒRIA VISUAL PER A
VINARÒS
MILLORAR L'ORTOGRAFIA
VINARÒS
STORYTELLING
UTILITZACIÓ DE LES TIC EN EDUCACIÓ
VINARÒS
FÍSICA
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA DEL
CENTRE: NIVELL AVANÇAT EN
VINARÒS
MEDIACIÓ ESCOLAR
12003468 IES JOSÉ VILLAPLANA
VINARÒS
12003468 IES JOSÉ VILLAPLANA
VINARÒS
12400640 CEFIRE - VINARÒS
VINARÒS
12003468 IES JOSÉ VILLAPLANA
VINARÒS
12005520 IES ALFRED AYZA
12002208 CEIP LLUÍS TENA
CEIP MARE DE DÉU DELS
12002211 ÀNGELS
12004400 IES DE SANT MATEU
12004400 IES DE SANT MATEU
12005775 IES DE VILAFRANCA
12004199 CEIP MANUEL FOGUET
12003468 IES JOSÉ VILLAPLANA
12003080 IES LEOPOLDO QUEROL
PENÍSCOLA
12004001 CEE PÚB. BAIX MAESTRAT VINARÒS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
LA MEDIACIÓ AL NOSTRE CENTRE
ADAPTACIONS DIDÀCTIQUES DE
GEOGRAFIA PER L'ALUMNAT DE
PRIMER D'ESO
"A MUSCLES DE GEGANTS".
ACTUACIONS EDUCATIVES D'ÈXIT
ESTRATÈGIES I RECURSOS PER AL
TRACTAMENT DE DIFICULTATS I
TRASTORNS D'APRENENTATGE
ELABORACIÓ D'INSTRUMENTS
MUSICALS AMB MATERIAL RECICLAT
Data de publicació 15-10-2014
ROSA MARIA BIOSCA
CABALLE
ALMUDENA CUELLO
GAS
ELSA ROS VERDU
CARLOS BARRACHINA
BERNABEU
Tipus
Cefi
re
Seminario
VI
Mª Carmen Franch
Salas
Seminario
VI
Ana Mª Serralta Bou
Seminario
Grupo de
Trabajo
VI
Jaume Pellicer Verge
VI
Jaume Pellicer Verge
VI
ANNA SOFIA CABALLER
HOSTALET
Seminario
INES RENAU ARAGON
MERCE GARRETA
PAPACEIT
CARMEN PEREZ CRUZ
CESAR CATALAN
CLIMENT
MERCEDES
RODRIGUEZ CROS
RUTH CORNELLES
SORIANO
JUAN MARCOS IBAÑEZ
OMS
Mª CARMEN FRANCH
SALAS
SALVADOR GARCIA
SORLI
MARTA ZAPATA ROCA
Assessor
Seminario
VI
José Pla Ferrer
Mª Carmen Franch
Salas
Seminario
Seminario
Grupo de
Trabajo
VI
VI
Ana Mª Serralta Bou
Jaume Pellicer Verge
VI
José Pla Ferrer
Seminario
Grupo de
Trabajo
VI
José Pla Ferrer
VI
José Pla Ferrer
Grupo de
Trabajo
VI
José Pla Ferrer
Seminario
VI
José Pla Ferrer
Seminario
Grupo de
Trabajo
VI
VI
Mª Carmen Franch
Salas
Mª Carmen Franch
Salas
62/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
CEIP SANT JOSEP DE
46001515 CALASSANÇ
AIELO DE
MALFERIT
CEIP SANT JOSEP DE
46001515 CALASSANÇ
AIELO DE
MALFERIT
CEIP SANT JOSEP DE
46001515 CALASSANÇ
AIELO DE
MALFERIT
CEIP SANT JOSEP DE
46001515 CALASSANÇ
AIELO DE
MALFERIT
46016774 CEIP COVALTA
ALBAIDA
46001072 CEIP DOCTOR BORRÀS
ALFARRASÍ
46001217 IES BERNAT GUINOVART
ALGEMESÍ
46001141 CEIP BLASCO IBÁÑEZ
ALGEMESÍ
46015095 CEIP SALVADOR ANDRÉS
ALGEMESÍ
46024953 IES NÚMERO 4
ALZIRA
46018382 EOI DE ALZIRA
ALZIRA
46028685 CEIP GLORIA FUERTES
ALZIRA
46028685 CEIP GLORIA FUERTES
ALZIRA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÓ D’UDIS PER A LA SEUA
APLICACIÓ A L’AULA EN EDUCACIÓ
INFANTIL.
ELABORACIÓ D’UDIS I L’APLICACIÓ A
L’AULA EN EL PRIMER CICLE DE
PRIMÀRIA.
ELABORACIÓ D’UDIS I L’APLICACIÓ A
L’AULA EN EL SEGON CICLE DE
PRIMÀRIA.
ELABORACIÓ D’UDIS I L’APLICACIÓ A
L’AULA EN EL TERCER CICLE DE
PRIMÀRIA
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL,
RECURSOS PER A L'AULA
INCLUSSIÓ DE L'ALUMNAT AMB TGD A
L'AULA
PROGRAMACIÓ, APLICACIÓ I
AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES
CONVIVÈNCIA I TUTORIA
TERTÚLIES LITERÀRIES
PEDAGÓGIQUES
VULL SER MEDIADOR/A
ELABORACIÓ DE PLANTILLES
D'AVALUACIÓ DE PROVES DE
CERTIFICACIÓ EN FRANCÉS
ELABORACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES DE LLENGUA I
CONTINGUT A 1R DE PRIMÀRIA
ELABORACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES DE LLENGUA I
CONTINGUT A 2N DE PRIMÀRIA
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
BEATRIZ BARBER
SANCHEZ
Grupo de
Trabajo
FREDERIC
SENTANDREU
XA GALLEGO
NIEVES SAURA MIRA
Grupo de
Trabajo
Frederic Sentandreu
XA Gallego
NIEVES TARRASO
BARBER
Grupo de
Trabajo
Frederic Sentandreu
XA Gallego
RAMON GARCIA
BOLINCHES
NEUS CALATAYUD
SEMPER
AURORA BLASCO
BENAVENT
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Frederic Sentandreu
XA Gallego
Seminario
XA Vicent Part Julio
Grupo de
Trabajo
Antonio Hernández
XA Martínez
Seminario
XA Elena Albert Cloquell
Seminario
Seminario
XA Elena Albert Cloquell
Antonio Hernández
XA Martínez
PILAR MONTAGUD
NAVARRO
Grupo de
Trabajo
Frederic Sentandreu
XA Gallego
JOSE LUIS MADRIGAL
JATIVA
Grupo de
Trabajo
XA Leonardo Boix Tapia
EMMA PERIS PEÑA
Grupo de
Trabajo
XA Leonardo Boix Tapia
M. CONSUELO
GONZALEZ MARTI
MIREIA SALUT GANDIA
ESTEVE
GEMA DE JESUS
CLIMENT ESTRELA
DOLORS MARTINEZ
PELLICER
XA Gregori García Ferri
63/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46028685 CEIP GLORIA FUERTES
CEE PÚB. COMARCAL
46000584 CARMEN PICÓ
CEE PÚB. COMARCAL
46000584 CARMEN PICÓ
CEE PÚB. COMARCAL
46000584 CARMEN PICÓ
46022531 IES LES FOIES
ALZIRA
46001886 CEIP BEATA INÉS
BENIGÀNIM
46001886 CEIP BEATA INÉS
BENIGÀNIM
46020285 IES DE BOCAIRENT
BOCAIRENT
46002571 IES FRANCESC GIL
CANALS
46002571 IES FRANCESC GIL
CANALS
46002571 IES FRANCESC GIL
CANALS
46020480 IES SIVERA FONT
CANALS
46019210 EPA CARCAIXENT
CEIP FRANCESC PONS
46002702 BOIGUES
CARCAIXEN
T
CARCAIXEN
T
IES EDUARDO PRIMO
46002775 MARQUÉS
CARLET
ALZIRA
ALZIRA
ALZIRA
BENIGANIM
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
ELABORACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES
INTEGRADES DE LLENGUA I
CONTINGUT A 3R DE PRIMÀRIA
RECURSOS PER ALUMNES AMB
PROBLEMES CONDUCTUALS
AUTISME: METODOLOGÍA TEACCH I
PECS (I)
AUTISME: METODOLOGÍA TEACCH I
PECS (II)
TREBALLAR LES EMOCIONS A L'AULA
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA DE
CONVIVÈNCIA
REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PLA
D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
ELABORACIÓ DE MATERIALS AMB EXELEARNING PER A L'ESO.
RECOPILACIÓ I ELABORACIÓ DE
MATERIALS PEDAGÒGICS PER AL SEU
ÚS IMPRÉS O AMB TABLETES.
MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA
DEL CENTRE A TRAVÈS DELS MITJANS
DE COMUNICACIÓ.
MILLORA DE LA IMATGE CORPORATIVA
DEL CENTRE PER A LA MILLORA DE
L'AMBIENT ESCOLAR.
LA PÀGINA WEB COM A EINA PER A LA
MILLORA DEL CENTRE.
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE MATERIALS
DIDÀCTICS PER A LA FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
CREACIÓ I DESENVOLPAMENT DE UDIS
ESTRÀTEGIES D'APRENENTATGE
COOPERATIU I LA SEUA APLICACIÓ A
L'AULA
Data de publicació 15-10-2014
RUBEN CASAS
CAÑIZARES
CRISTINA DE
CHICLANA GADEA
NATALIA GIMENEZ
ESCRIVA
MARIA CONSUELO
MARZAL CLIMENT
LIDIA LARA ANDREU
MARIA DELS ANGELS
MONTOLIO ALVAR
ENCARNACION
MARCHIRANT PASTOR
VICENTE CASANOVA
PLA
Tipus
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
XA Leonardo Boix Tapia
Margarita Casasnoves
XA Talens
Margarita Casasnoves
XA Talens
Margarita Casasnoves
XA Talens
XA Vicent Part Julio
Seminario
XA Vicent Part Julio
Seminario
Grupo de
Trabajo
XA Vicent Part Julio
XA Gregori García Ferri
DAVID TORREGROSA
ESTELLES
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
RAFAEL CLIMENT
MARTI
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
Grupo de
Trabajo
ANA ARGENT PEREZ
MARIA OLGA ARACIL
SIRVENT
Seminario
XA Javier Valls Alcayna
Margarita Casasnoves
XA Talens
MARIEN JAVALOYES
GIMENEZ
FATIMA MARIA PLA
CAMPOS
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Antonio Hernández
XA Martínez
Margarita Casasnoves
XA Talens
RAFAEL CASTRO
ALCALA
Seminario
XA Elena Albert Cloquell
64/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Coordinador/a
Assessor
ELABORACIÓ DE MATERIALS PER A
L'AULA DE CONVIVÈNCIA
APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN LA
GESTIÓ D'UN CENTRE
CRITERIS DEL PROCÉS D'ENSENYANÇA
- APRENENTATGE DE LES DIFERENTS
ÀREES
ELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ A LES
TICS
MARTIN MARTINEZ
MARTINEZ
ROSA ANNA
MARTORELL ESCRIBA
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
CARMEN CERVELLO
ROMERO
INMACULADA
CALATAYUD DIAZ
Grupo de
Trabajo
XA Elena Albert Cloquell
Seminario
XA Gregori García Ferri
NEREA ARIAS FERRER
Seminario
XA Vicent Part Julio
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
46002787 IES 9 D'OCTUBRE
CARLET
46002787 IES 9 D'OCTUBRE
CARLET
46002787 IES 9 D'OCTUBRE
03003760 IES PADRE ARQUÉS
CARLET
COCENTAIN
A
COCENTAIN
A
46020297 IES DE ENGUERA
ENGUERA
46020297 IES DE ENGUERA
ENGUERA
PARLEM DE CONVIVÈNCIA
ELABORACIÓ DE MATERIALS
CURRICULARS PER A L'ÀMBIT
CIENTIFICOTECNOLÒGIC
CALCULADORA FX-570 ES PLUS, UNA
EINA ESENCIAL PER A BATXILLERAT
46020297 IES DE ENGUERA
ENGUERA
EL FRANCÉS ÉS DIVERTIT.
ANGEL MAHIQUES
BENAVENT
PABLO INIESTA
SEGRELLES
MONICA PEREZ
ROMERO
RECURSOS DIDÀCTICS PER A LES
MATEMÀTIQUES EN LES PROVES
D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE
GRAU MITJÀ
CLARA MARIA MARCO
COPOVI
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
JULIAN RAMIREZ
PALOP
Grupo de
Trabajo
XA Gregori García Ferri
F. ERNEST BOLUDA
PEIRO
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
MONICA GAVILA PEREZ
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
MAYTE MORA AGUILO
Seminario
XA Elena Baviera Moreno
03003772 CEIP SAN JUAN BOSCO
46020297 IES DE ENGUERA
CEIP COMTE DE
46003962 SALVATIERRA DE ALAVA
CENTRE PRIVAT
NUESTRA SEÑORA DEL
46004139 CARMEN
NUESTRA SEÑORA DEL
46004139 CARMEN
CENTRE PRIVAT
NUESTRA SEÑORA DEL
46004139 CARMEN
ENGUERA
FONTANARS
DELS
ALFORINS
UN ALTRA ALTERNATIVA.
GANDIA
IMPULSAR LA SOSTENIBILITAT AL
CENTRE BUSCANT LA EFICIÈNCIA
ELABORACIÓ DE MATERIALS DE
MATEMÀTIQUES DE 2N D'ESO A LA
PLATAFORMA MOODLE
GANDIA
EDUCACIÓ PER LA SALUT: PROTOCOL
DE PRIMERS AUXILIS
GANDIA
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
XA Elena Albert Cloquell
XA Elena Albert Cloquell
XA Javier Valls Alcayna
XA Javier Valls Alcayna
XA Javier Valls Alcayna
65/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
GANDIA
ACTUALITZACIÓ D'ANGLÉS
AMPARO ESQUERDO
FAYOS
GANDIA
TABLETES DIGITALS COM A RECURS A
L'AULA
46014947 CEIP JOAN XXIII
GANDIA
PROCÉS: COMUNICACIÓ INTERNA
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
EL TIRANT DÓNA LA VOLTA AL MÓN
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
PROJECTES EUROPEUS
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
PLATAFORMA QUALITAT IES
MANTENIMENT DE LES AULES
D'INFORMÀTICA
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
46015587 IES TIRANT LO BLANC
GANDIA
CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ:DISFRUTEM
LA WEB DEL CENTRE COM EINA
EFICIENT D'INFORMACIÓ, SERVICIS I
SUPORT DOCENT
GANDIA
INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES AL
VOLTANT DE LA FORMACIÓ EN
CAMBRIDGE AMB EL PROGRAMA
ERASMUS +
CENTRE PRIVAT
NUESTRA SEÑORA DEL
46004139 CARMEN
CENTRE PRIVAT
NUESTRA SEÑORA DEL
46004139 CARMEN
ESCOLA OFICIAL
46018394 D'IDIOMES
ESCOLA OFICIAL
46018394 D'IDIOMES DE GANDIA
46004577 CEIP BALMES
46004577 CEIP BALMES
ANÀLISI, ADAPTACIÓ I
EXPERIMENTACIÓ DE MATERIALS PER
A L'AULA D'AUTOAPRENENTATGE EN
GANDIA
EOI
SEQÜENCIALITZACIÓ DE LA
GUADASSUA LECTOESCRIPTURA A L'EDUCACIÓ
R
INFANTIL I ELABORACIÓ DE RECURSOS
GUADASSUA AEDQÜACIÓ DE LA BIBLIOTECA DEL
R
CENTRE A LES NOVES TECNOLOGIES
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Assessor
Seminario
XA Elena Baviera Moreno
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Seminario
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
ERNEST ESCRIVA
GARCIA
Grupo de
Trabajo
Pura María García
XA Pérez
JOAN JOSEP SISCAR
CERVERA
Seminario
Pura María García
XA Pérez
MONTSERRAT
BERNACER SANJUAN
Grupo de
Trabajo
Pura María García
XA Pérez
CLEMENTINA CLIMENT
SAIS
JACINTO AGUILAR
PUIG
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
FRANCISCO MARTINEZ
TORRES
M. PILAR SALORT
MATIAS
MARIA DEL MAR
GONZALEZ GOMEZ
MARIA CARMEN
RODRIGUEZ VARELA
RAQUEL POQUET
CATALA
MARIA TRINIDAD
ESCRIVA GOMAR
CLAUDIA CATALA
MORANT
Seminario
Seminario
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
66/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
46004577 CEIP BALMES
46022142 IES DE GUADASSUAR
46022142 IES DE GUADASSUAR
46022142 IES DE GUADASSUAR
Localitat /
Localitat
Títol / Título
Coordinador/a
ANÀLISI I ESTUDI DE MATERIALS
CURRICULARS PER A L'APLICACIÓ DE
GUADASSUA LA LOMQE AL TERCER CICLO DE
R
PRIMÀRIA
GUADASSUA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA AL
R
CENTRE
GUADASSUA
R
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA
GUADASSUA CREACIÓ DE LA PÀGINA WEB DEL
R
CENTRE
SOFIA GARCIA
HONRUBIA
ALFONSO SALINAS
LILLO
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
Seminario
XA Leonardo Boix Tapia
Grupo de
Trabajo
XA Leonardo Boix Tapia
JALANCE
46022555 IES VERMELLAR
L' OLLERIA
L'ALCÚDIA
RECERCA I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS PER A GRUPS INTERACTIUS
A INFANTIL I PRIMER CICLE DE
PAULA PILSA
PRIMÀRIA
DOMENECH
46000811 CEIP LES COMES
L'ALCÚDIA
46016491 CEIP HERETATS
L'ALCÚDIA
46016491 CEIP HERETATS
L'ALCÚDIA
46016491 CEIP HERETATS
L'ALCÚDIA
ART AL CEIP HERETATS
TREBALLEM LA PÀGINA WEB DEL CEIP
HERETATS
46016491 CEIP HERETATS
L'ALCÚDIA
CINEMA AL CEIP HERETATS
46016491 CEIP HERETATS
L'ALCÚDIA
LA SALUT AL CEIP HERETATS
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Assessor
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
SECCIÓN DEL IES
FERNANDO III EN
46022154 JALANCE
RECERCA I EXPERIMENTACIÓ DE
MATERIALS PER A GRUPS INTERACTIUS
DE SEGON I TERCER CICLE DE
PRIMÀRIA
ANÀLISI DE MATERIALS PER AL FOMENT
LECTOR AL CEIP HERETATS
Cefi
re
JOSE RAMON CLIMENT
BARBERA
MARIA PILAR LACRUZ
SANTAMARIA
GERMAN ALCALA
ORDOÑEZ
ANA ISABEL CHENOLL
CASP
MATERIALS DIDÀCTICS
COMPLEMENTARIS A LES UNITATS
DIDÀCTIQUES INTEGRADES DEL NIVELL
A2 DE L'ITINERARI DE LES
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
L'ATENCIÓ PLENA: UN RECURS
MULTIDISCIPLINAR
46000811 CEIP LES COMES
Tipus
JUAN RICARDO
MAGRANER
FERRANDO
LOURDES MILLO MAS
DELIA CHUST
ARMENGOL
JOSEP TEBAR SIFRE
MARIA ISABEL MIQUEL
PORTA
ROSA MARIA
MARTINEZ MURILLO
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
67/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
CEIP SANT PERE
46001436 APÒSTOL
SES IES JOSEP DE
46022166 RIBERA
ESCOLA INFANTIL
MUNICIPAL CRIST DE
46034235 L'EMPAR
46022324 CRA LA COSTERETA
CEIP DOCTOR
46005715 ESPLUGUES
03006621 CEIP EL BRACAL
Localitat /
Localitat
Coordinador/a
L'ALQUERIA
DE LA
COMTESSA
APLICACIÓ DE NOVES METODOLOGIES
D'ENSENYAMENT-APRENENTATGE
JAUME PEDRO
PALOMARES PEDROS
Grupo de
Trabajo
Pura María García
XA Pérez
LA POBLA
DEL DUC
ALUMNAT AMB NECESSITATS
ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.
ALUMNAT DIFERENT? ATENCIÓ A LA
DIVERSITAT A TRAVÉS DEL TREBALL
COOPERATIU
RAQUEL SARRION
MARIN
Grupo de
Trabajo
XA Vicent Part Julio
INTRODUCCIÓ DE LA INFORMÀTICA A
L'AULA
EDUCACIÓ INCLUSIVA PER ALUMNES
AMB TEA
PAULA SANCHIS
MIQUEL
HERMINIA A MORALES
FERRER
Grupo de
Trabajo
DINAR AL ZOO
JANA MORA ROS
MARIA DEL CARMEN
CLIMENT MATEU
LA POBLA
DEL DUC
LLANERA DE
RANES
MONTAVERN
ER
MURO DE
ALCOY
NAVARRÉS
EL BLOG COM A RECURS A L'AULA
L'APRENENTATGE COOPERATIU COM A
PROJECTE VERTEBRADOR EN EL
CENTRE EDUCATIU I
NAVARRÉS
HÀBITS SALUDABLES
NAVARRÉS
LA MÚSICA EN EDUCACIÓ INFANTIL
46005909 CEIP SANTA ANNA
OLIVA
46005909 CEIP SANTA ANNA
OLIVA
PROJECTE ESPORTIU DE CENTRE
ORGANITZACIÓ ESCOLAR I
PARTICIPACIÓ SOCIAL EN EL CENTRE
46017201 IES JAUME I
ONTINYENT
EL PÀ ENGREIXA?
GLORIA GOMEZ
PASTOR
GLORIA GOMEZ
PASTOR
DEBORA POLOP
ARGENTE
MARIA PILAR ALTUR
TALENS
ENCARNACION LLOPIS
LLORCA
MARIA PILAR ANDREU
PLAZA
46018102 CEIP MARTÍNEZ VALLS
ONTINYENT
ELABORACIÓ DE NORMES
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I
CONVIVÈNCIA EN ELS CENTRES
EDUCATIUS.
ANA BELEN SANCHIS
CALABUIG
46018102 CEIP MARTÍNEZ VALLS
ONTINYENT
EL BALL DELS CABETS
NURIA PALACI DONAT
IES LA CANAL DE
46022178 NAVARRÉS
IES LA CANAL DE
46022178 NAVARRÉS
CEIP SAN JOSÉ DE
46005791 CALASANZ
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
Tipus
Cefi
re
Títol / Título
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Assessor
XA VICENT PART JULIO
ELENA ALBERT
XA CLOQUELL
Antonio Hernández
XA Martínez
XA Gregori García Ferri
Seminario
Grupo de
Trabajo
XA Eva Mª Llopis Cardona
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
Pura María García
XA Pérez
Pura María García
XA Pérez
Seminario
Grupo de
Trabajo
XA Eva Mª Llopis Cardona
XA Eva Mª Llopis Cardona
XA Eva Mª Llopis Cardona
XA Eva Mª Llopis Cardona
68/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46016385 IES LA VALLDINGA
TAVERNES
DE LA
VALLDIGNA
TAVERNES
DE LA
VALLDIGNA
TAVERNES
DE LA
VALLDIGNA
TAVERNES
DE LA
VALLDIGNA
TAVERNES
DE LA
VALLDIGNA
46008820 CEIP SANTA BÁRBARA
TOUS
46008820 CEIP SANTA BÁRBARA
ESCOLA OFICIAL
46028661 D'IDIOMES DE XATIVA
TOUS
46008340 IES JAUME II EL JUST
46008340 IES JAUME II EL JUST
46015681 CEIP ALFÀNDEC
46016385 IES LA VALLDIGNA
XATIVA
ESCOLA OFICIAL
46028661 D'IDIOMES DE XATIVA
XATIVA
IES DOCTOR LLUÍS
46018692 SIMARRO LACABRA
XÀTIVA
46402340 SPES-V09 DE XÀTIVA
XÀTIVA
46401441 CEFIRE - XÀTIVA
XÀTIVA
46021708 IES MONTDÚVER
XERACO
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Títol / Título
Coordinador/a
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL: ELABORACIÓ
D'ACTIVITATS PER AL 1R CICLE D'ESO I
1R DE FP BÀSICA
PLA D'ACCIÓ TUTORIAL:ELABORACIÓ
D'ACTIVITATS PER A 2N CICLE D'ESO I
2N DE PQPI
Tipus
Cefi
re
Assessor
Mª HERMINIA CLIMENT
DONET
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
ARCADIO ANDRES
SOLANES
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
LES TIPOLOGIES TEXTUALS DEL PLA
D'ESCRIPTURA
Mª CONSUELO GRAU
PELLICER
Seminario
XA Elena Baviera Moreno
ADAPTACIÓ DEL PEC A LA LOMQE
CARLOS NICOLAS
ESTREMS AMESTOY
Grupo de
Trabajo
XA Elena Baviera Moreno
ELABORACIÓ I CONSENS DE SIGNES DE
CORRECCIÓ D'ESCRITS
CREACIÓ DE MATERIALS DIGITALS PER
A ALUMNAT DE 3 A 7 ANYS
CREACIÓ DE MATERIALS DIGITALS PER
A ALUMNAT DE 8 A 12 ANYS
BONES PRÀCTIQUES PER A LA
DOCÈNCIA DE L'ANGLÈS A LES EEOOII
MARIA SONIA
BORONAT MORILLO
ANA MARIA NAVARRO
ALVAREZ
VICENTA TORRES
MINGUEZ
MARIA VIRGINIA
GANDIA ORTS
Seminario
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
BONES PRÀCTIQUES PER A LA
DOCÈNCIA DELS IDIOMES A LES EEOOII
MATERIALS DIDÀCTICS SOBRE
DINÀMICA DE GRUPS PER AL SEU ÚS
EN LA FUNCIÓ TUTORIAL
EVA RODRIGUEZ
ENGELMANN
MARIA NIEVES
DOMINGUEZ
ZARAGOZA
MODELS D'INFORMES I
PROGRAMACIONS PER A L'ALUMNAT
AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE
SUPORT EDUCATIU (NESE).
TAULETES DIGITALS A L'AULA:
PROPOSTES DIDÀCTIQUES
EL TREBALL DE LA LITERATURA AMB
ADAPTACIONS SIGNIFICATIVES
Data de publicació 15-10-2014
XA Elena Baviera Moreno
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
XA Leonardo Boix Tapia
Grupo de
Trabajo
XA Leonardo Boix Tapia
Grupo de
Trabajo
XA Javier Valls Alcayna
MARIA JOSE
MACARENA GOMEZ
CLIMENT
Seminario
Margarita Casasnoves
XA Talens
VICENT PART JULIO
DOLORES MAGRANER
CISCAR
Seminario
Grupo de
Trabajo
XA Vicent Part Julio
Frederic Sentandreu
XA Gallego
69/70
Annex 1 - Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Anexo 1 - Grupos de Trabajo / Seminarios 2014/2015: Listado de admitidos
Codi / Nom del centre / Nombre
Código del centro
Localitat /
Localitat
46021708 IES MONTDÚVER
XERACO
46021708 IES MONTDÚVER
XERACO
Títol / Título
Coordinador/a
SELECCIÓ DE TEXTOS DE DONES
FILÒSOFES
BLOG DEL DEPARTAMENT DE
CASTELLÀ
MARIA CREU LLOPIS
ESPINOSA
JOSE ANTONIO
SALVADOR MARTIN
Tipus
Grupo de
Trabajo
Grupo de
Trabajo
Cefi
re
Assessor
Frederic Sentandreu
XA Gallego
Frederic Sentandreu
XA Gallego
La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte informa que los datos mostrados en el listado son literales de los introducidos en la solicitud de participación
Grups de Treball / Seminaris 2014/2015: Llistat d'admesos
Data de publicació 15-10-2014
70/70