B.O.P. DE 16/03/2016 - Deputación de Lugo

MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016
Nº 062
CONSORCIO PROVINCIAL DE LUGO PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRA
INCENDIOS E SALVAMENTO
Anuncio
Aprobado definitivamente o Orzamento do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra
Incendios e Salvamento para o exercicio 2016 xunto coa plantilla de persoal e relación-catálogo de postos de
traballo en cumprimento do disposto no artigo 169.3 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo e demáis disposicións concordantes, fanse
públicos os seguintes extremos: resumo por capítulos do orzamento para 2016 (I), o cadro de persoal (II) e o
réxime de aplicación e recursos (III):.
I.- ORZAMENTO 2016
INGRESOS
CAPÍTULO
I IMPOSTOS DIRECTOS
II IMPOSTOS INDIRECTOS
GASTOS
IMPORTE EUROS
0,00
0,00
III TAXAS, PREZOS PÚBLICOS
E OUTROS INGRESOS
IV TRANSFERENCIAS
CORRENTES
V INGRESOS PATRIMONIAIS
VI ENAXENACIÓN DE
INVESTIMENTOS REAIS
VII TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCEIROS
IX PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL ESTADO DE
INGRESOS
774.100,00
4.120.851,60
100,00
CAPÍTULO
IMPORTE EUROS
I GASTOS DE PERSOAL
80.451,34
II GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS
4.814.500,26
III GASTOS FINANCEIROS
100,00
IV TRANSFERENCIAS CORRENTES
-
0,00
-
0,00
VI INVESTIMENTOS REAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VIII ACTIVOS FINANCEIROS
IX PASIVOS FINANCEIROS
0,00
0,00
0,00
4.895.051,60
TOTAL ESTADO DE GASTOS
4.895.051,60
II.- CADRO DE PERSOAL E RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO
No citado acordo plenario, aprobáronse todos os documentos e anexos que comprenden o dito Orzamento,
entre os que se inclúe o Anexo do Persoal, este último comprende tamén o cadro de persoal e relación de postos
de traballo, polo que de conformidade co art. 127 do Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril e disposicións concordantes, reprodúcese a continuación de acordo co que se indica:
1. Funcionarios de carreira
DENOMINACIÓN
Secretaría- Intervención (*)
DOTACIÓN
ESCALA
1
Habilitación
estatal
SUBESCALA
CATEGORÍA
GRUPO
SecretaríaIntervención
A
Terceira
A1
Técnico de xestión económica
1
Acumula DPL
A1
Técnico de xestión administrativa
1
Acumula DPL
A2
(*) Desempeñado en acumulación por secretario Xeral Adxunto da Deputación Provincial de Lugo
NÍVEL
26
2
Núm. 062 – Miércoles, 16 de Marzo de 2016
B.O.P de Lugo
2. Persoal laboral fixo
DOTACIÓN
GRUPO
SITUACIÓN
XORNADA
SEMANAL
FORMA DE
PROVISIÓN
Xerente
1
1
VD
40 horas
Nomeamento
TOTAL
1
DENOMINACIÓN PRAZA
III.- ENTRADA EN VIGOR DO ORZAMENTO E RÉXIME DE RECURSOS:
O Orzamento de 2016 desta Entidade, entrará en vigor, para a súa aplicación, unha vez producida a presente
publicación consonte prevé a estes efectos o art. 169.5 do citado Texto Refundido da lei reguladora das
Facendas Locais.
Contra a aprobación definitiva do dito Orzamento poderá interpoñerse directamente o recurso contenciosoadministrativo perante o Tribunal e na forma e prazos que establece a estes efectos a Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, sen que dita interposición implique, por si mesma, a
suspensión do orzamento definitivamente aprobado ou a súa inexecución, así mesmo, poderán interpoñerse
cantos outros recursos ou accións procedan en Dereito.
Lugo, 7 de marzo de 2016.- O SECRETARIO-INTERVENTOR DO CONSORCIO, José Antonio Mourelle Cillero.
R. 0669
CONCELLOS
MEIRA
Anuncio
APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MEIRA.
O Pleno do Concello de Meira, reunido na sesión extraordinaria o día 03/03/2016 adoptou por unanimidade
dos seus membros o seguinte acordo:
Aprobación da modificación do uso dotacional previsto na ordenación urbanística vixente da parcela sita
neste termo municipal, solar sito entre á rúa Grupo Escolar e a rúa Frai Vidal, no que actualmente se atopa una
construción que no seu día ía destinada para Escola de Música Municipal e que actualmente ten a cualificación
de Edificación Aberta Deportiva Recreativa.
Con esta modificación plenaria, feita ao abeiro do artigo 47.4 da Lei 9/2002, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia (LOUGA), que sinala:
“O concello en pleno, por mayoría absoluta e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do
planeamento, poderá acordar o cambio do uso dos terreos reservados para equipamentos públicos por outro de
uso dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as
zonas verdes e espazos libres públicos.”
Con este acordo plenario, procédese á modificación da Ordenanza RED (recreativo de espectáculo deportivo)
do vixente Plan de Ordenación Urbana de Meira, incluíndo, para a parcela sinalada no parágrafo primeiro,
como uso compatible o grao 5º regulado na Ordenanza Sanitario-Asistencial do citado planeamento, coa
finalidade de poder levar a cabo a construción dunha Residencia para Persoas Maiores e Centro de Día.
Dito acordo de modificación será comunicado á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da
Xunta de Galicia, de acordo ao disposto no artigo 92.3 da LOUGA.
Contra este acordo que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso contencioso-administrativo
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contado a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio.
De acordo ao artigo 92.2 da LOUGA, publícase de seguido o texto íntegro da normativa urbanística de
aplicación.
Meira, 9 de marzo de 2016.-O alcalde, Antonio de Dios Álvarez
3
Núm. 062 – Miércoles, 16 de Marzo de 2016
B.O.P de Lugo
R. 0686
PEDRAFITA DO CEBREIRO
Anuncio
APROBACIÓN PADRÓN DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO DO
MES DE FEBREIRO DE 2016 .
4
Núm. 062 – Miércoles, 16 de Marzo de 2016
B.O.P de Lugo
Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 3 de marzo de 2016 prestouse aprobación ao Padrón do
Prezo Público pola prestación do servizo de axuda a domicilio correspondente ao mes de febreiro de 2016 , de
acordo co seguinte:
Padrón correspondente ao mes de febreiro :
2125,35 €
Expóñense ao público por prazo de vinte días hábiles, segundo o establecido no artigo 102.3 da Lei Xeral
Tributaria, ao obxecto de que aqueles que se consideren interesados poidan examinalos e interpoñer contra este
as reclamacións que consideren oportunas.
Iniciase asemade o procedemento de recadación, e ao efecto determínase que o período de pagamento en
voluntaria é o comprendido entre o 01 de marzo de 2016 e o 01 de maio de 2016.
Ao día seguinte do vencemento do prazo de ingreso en período voluntario iniciarase o procedemento
executivo e o administrativo de constrinximento, e devengarán as recargas do período executivo así como os
correspondentes xuros de mora en virtude dos artigos 26, 27 e 28 da Lei Xeral Tributaria.
Contra as liquidacións que se deriven do presente padrón poderase interpoñer recurso de reposición previo
ao contencioso- administrativo, no prazo de un mes a contar desde a finalización do período de exposición ao
público de conformidade co establecido no artigo 14.2.c) do real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Contra a desestimación expresa ou presunta do recurso de reposición poderán interpoñer recurso
contencioso administrativo ante os órganos e na forma e prazos determinados na Lei reguladora deste
Xurisdición.
En Pedrafita do Cebreiro a 3 de marzo de 2016.- O Alcalde, José Luis Raposo Magdalena
R. 0666
VIVEIRO
Anuncio
Por medio do presente exponse ó público o proxecto da obra denominado “Proyecto de mejora y reposición
de saneamiento, redes de sumideros y abastecimiento de agua en la calle Rego das Frores - Viveiro”, redactado
polo arquitecto de obras do Concello de Viveiro, D. Santiago Meitín Míguez en xaneiro de 2016, cun orzamento
de execución por contrata que ascende á cantidade de “cento catro mil setecentos cincuenta e tres euros con
sesenta e tres céntimos” (104.753,63 euros), por prazo de vinte días a contar dende o seguinte á publicación do
presente anuncio. Durante este prazo o proxecto poderase consultar na Secretaría Xeral deste Concello de luns a
venres en horario de 9:00 a 14:00 horas.
En Viveiro, a 29 de febreiro de 2016.- A Alcaldesa, María Loureiro García.
R. 0667
Anuncio
Por medio do presente exponse ó público o proxecto da obra denominado “Reposición de firme en el vial
denominado “Rúa do Cimiterio” sito en el núcleo urbano de Celeiro (Viveiro)”, redactado polo arquitecto de obras
do Concello de Viveiro, D. Santiago Meitín Míguez en xaneiro de 2016, cun orzamento de execución por contrata
que ascende á cantidade de “sesenta e catro mil cento trinta euros” (64.130,00 euros), por prazo de vinte días a
contar dende o seguinte á publicación do presente anuncio. Durante este prazo o proxecto poderase consultar
na Secretaría Xeral deste Concello de luns a venres en horario de 9:00 a 14:00 horas.
En Viveiro, a 29 de febreiro de 2016.- A Alcaldesa, María Loureiro García.
R. 0668
ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL Nº 2 DE LUGO
Anuncio
CEDULA DE NOTIFICACION
Mª DEL CARMEN VARELA REBOLO, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE LUGO,
HAGO SABER: Que en la EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 181/15 de este Juzgado de lo Social, seguida
a instancia de AMANDO BALSA RAMUDO contra la empresa
CONSTRUCCIONES ALESANJO SC y JOSÉ
MANUEL ABUIN VÁZQUEZ, se ha dictado Decreto acumulando ejecuciones de fecha 22-02-16, cuya parte
dispositiva literalmente dice:
5
Núm. 062 – Miércoles, 16 de Marzo de 2016
B.O.P de Lugo
“Acuerdo: Acumular la Ejecución 209/15, seguida en este Juzgado, a la presente Ejec. 181/15, también
seguida en este Juzgado, siguiéndose la tramitación de ambas contra CONSTRUCCIONES ALESANJO SC, y JOSÉ
MANUEL ABUÍN VÁZQUEZ, como si de una sola se tratase, por la cantidad total de 19.592,31 euros de principal,
más otros 2.939,60 euros calculados para intereses y costas.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del
recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la
resolución recurrida.”
Asimismo, se dictó Decreto de fecha 22 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva dispone lo siguiente:
“Declarar al ejecutado CONSTRUCCIONES ALESANJO SC, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe
de 19.592,31 euros de principal, más 2.939,60 euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que
se entenderá, a todos los efectos, como provisional, continuando la ejecución respecto al otro ejecutado,
JOSÉ MANUEL ABUÍN VÁZQUEZ.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la
LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación.
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos
intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios
relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo
utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá
interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la
misma con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. El recurrente
que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta nº 2323 en el BANCO SANTANDER, LUGO debiendo indicar
en el campo concepto, "recurso" seguida del código "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio
con la indicación "recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones Secretario Judicial". Si efectuare
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros
recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida
utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.”
Y para que le sirva de NOTIFICACION EN LEGAL FORMA a la empresa CONSTRUCCIONES ALESANJO SC y
JOSÉ MANUEL ABUIN VÁZQUEZ, en ignorado paradero, con último domicilio conocido en Lugar Santiago de
Pingas 4, de Lugo, a la que se advierte que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento, expido y firmo el presente
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, en LUGO, a 22 de febrero de 2016.
LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
R. 0568
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO-COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/20916.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: José Manuel Rodríguez Valcarce.
N.I.F. nº: 10070296 E.
Domicilio: LU\ Villanova Do Pedregal, 9- 27665 - Cervantes (Lugo).
6
Núm. 062 – Miércoles, 16 de Marzo de 2016
B.O.P de Lugo
Nombre del río o corriente: Manantial Vilanova do Pedregal
Caudal solicitado: 0,057 l/seg.
Punto de emplazamiento: Teso de Campín, parcela 804 del polígono 74.
Término Municipal y Provincia: Cervantes (Lugo).
Destino: Uso ganadero
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación y conducción a abrevadero.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Provincia de Lugo, a fin de
que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Cervantes, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría
de Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 22 de febrero de 2016.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0553
Anuncio
Expediente número: A/27/20915.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Rubén Pérez Gutiérrez.
N.I.F. nº: 76580760 Y.
Domicilio: LU\ Lonteiro, 3- A Veiga de Logares 27112 - A Fonsagrada (Lugo)
Nombre del río o corriente: Fonte da Acebeira
Caudal solicitado: 0,049 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cabanas, parcela 86 del polígono 11.
Término Municipal y Provincia: A Fonsagrada (Lugo).
Destino: Uso ganadero.
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación y conducción a depósito desde el que se distribuirán las aguas a 7 abrevaderos.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de A Fonsagrada , o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de
Aguas, Plaza de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 22 de febrero de 2016.- EL TITULADO SUPERIOR DE GESTIÓN Y SERVICIOS COMUNES. Pedro Granda
Rodríguez.
R. 0554
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 16.03.2016 08:00:02 CET
Razón:
Localización: España