Acta de compromiso de fecha 04 de julio de 2013

orquɡal
ozeuld zsll?llng ü!i¡olüv
adsrn§
0clr.¡3iij
ü
lr:rlc.!1oÉ
'a}+ji iit-us()p ouü ¡oír or¡nl ari satil iat,
sB!p ollenS sol B op8lropisr{ oJ-rand ap pBiln,r Éi uni 'pqíill.ri.J*.ir.rtrl iio ipjü+s l.iü ueLrrjr.-l
',3epil'i-r
1-'il',i'ilti:ll'.:, (:i rii.r }ii,i.i.l'.ill:i':l¡'l:r
úi.':iíir'l:l+lill{r
ürjliil'.lilj,ü ilJ't í::.,'i:rr, f-.:,{ii-itiiii:¡;-}á!
¡3i
la
Bliu-lJgri
srib üLtiill.ui
iü..1+i.{,:líi
i€'f}
oit.!fl1.!.ilij'3i,:lF.li':l;ir
ueas enb $oiuetuiioaSüJi §c'! E;lir.iilLt.i l"i+:, 1:lu{¡r-1 t7'i;ü-)i./[,ri./,..¡r:rij s,:.i -'i{)I,i.]] 1, et',iiii-;+.J i]s
r{ 'pepriue el erec! e,}dope üs ünLi oLuatui loi}uoJ eLuüisrg loü u?r:}en,EAi};i ci.r,t[rrt,Lrint.i{¿:{
'ugrceluoualdut 'oussrp
ta uoÍ¡ c§rirJüJCii,]"{og o-r}§Bi';ri §rlLuE§E.jcxts
'ilrjr$rLLii§Y
' glsendnsajd psplllq:uü(1rii p a¡ Á ar¡ua Dr,.i eCIal
irPill^rlsllrjou
Bl uoc ercuepJocuos uo 'sojoqBl sns ep ugrcnoal§ i?psr]3épÉ E¡ Ered so¡Jesecsu
selBuoleu r( soueunq sosJnsal §ot op opeiop E.,rés ?ltLuo) qns e1§3 's§iL:orptiocisei:o':
ugr9eluauoldrur ep sauor.'3? §el uo, ertsnuiluftÍ nili sfiÉ38 sJar,aii '(cn-ivss.:)
pnles ep is¡oos ornnas !+í, auelu¡ icrrlrioíi BLUo;síS1 ;+i:, uorJL,]¡,iaur,,r1d'*i üp eiii.rr,:.i?
lo ,{'upicnii;sui 8i op ij(,.',t}3üi;l:i [:r]it g; u0,] Ll?i:iEuli-x.lr:iill:;'-1¿'i:r:iL"i ij'i1 'i-.?-i..;.r.11{¡ r;, ;l'Ji
o^rlnlosgl oice lod sonei;Bi:;+p 1.i,3j3s sa1,-leltieiut r)fi!\rit]"i/iir-i.li,3 r;j'¡$ ir) l.ii.i. íl!.i:iiii ilir?d
I
l
'900¿ lap alqniso op 0E I§p C)0-$ü0¿-ü¿C of,i !P"li?l.r';i,"r) iJjisiH.riiJi.rli í,!, l;'il3i-¡¡ü§ír+.j
oluerpau sepeqojds opeiss ¡3p §epPprlu+ §r3¡ üF úruiai';ir l.i.ilLi*? i.J1il i{,+i }Lj.f¡'j,
oNl ,{at Bl ep og olnorue lo uo olssndsrp e¡ ,-r aurio}urJa,üi-Lr§ri.L: te} JÉr.ii}ix,i,irj.iail .r .,¡suaiuE:r-,.¡
oiuoc 1se 'ugrcdrJosungJrs ns r-io (¡39) oualuf ic]]r"jc,i¡ pi.uol,§ig iüí"] ü?:or?iuüu;piidtlri
el o0ie3 sns P Pjpuol lEna¡ lt goic tr! ajp3r,¡ irjiilrLll§l'njb i-,.aej €i §p orialrii
lorluoS eurolsis lop ?lrLuo3 qi'ls lÉ Jlnlllsuori *p oüii"uü"ldLuo3 fiij.si:ii'ru §olutsiseiiue!,\l
jd 7rü"ri ir,ii,:r fl. oi rift ir,i I gs:r;; ¡' licqq¡
i a;i¡ lu a y4 ) {ir'á Lr
{r::.ii¡r-t-¡6¡¡r;¡ i.irli.ii:*: ,,t,9-;¡;1i.:1¡:-i',-'::j r.llíi ,-i !l!r;,:; 'i}i-i
i{r.i ii ;.i('li ir{ i +ij .;i l'li' r {j1"rLi; [i ] i,,,'¿, i¡,j .l{ ;
{ r:i,i i,;.,r ;,i¡ ) ú I d A i.,(.'_\ J - i i i: cj .ü ;,i :* i¡' ; ¡.i
Ir:truc'g¡- e;.re:aii)É.:t) 'e."s,i.j*J Í:jii.¡..;L! rJL?{.iáli; 'l¡.i:; rl:-:
r
; i
r
ia;i.i$pisa
1,1
:¡ ) uelll Bi/ü l.irlliui¡i)
r
.U?l.t V 1)
ít S§
üiil uil$or'"r,{j
I
l?: :j 9n
i.l t;i,U
C:i
enb soueuorcunJ sol or.xoc JSÉr 'sorp e¡] atp?:-i"i ieri:i-irJl§iiiLi íilli &l áp .,r-),rii)rip 13 {}c¿}"r}
sop oue lap olinl ap seuj lap selp o.¡jeni' §oi E opEuür-,181¡{ o}.rcnd ap pspnr3 eí ul
Iu
fin'xvs§fr
Efi SSüVHIN§S[**:)§§{:3 SOf"¡V*,i:l. S{i-i ruII I,i'iri}l3fi,Lf,{t lfr}}-i¿f,¡(}i)
3C Vl/UHI§Í§ Hfr F,l{.11$'ú,J-fúf,ili{:iTdXftIl k/l flH\f¡"i [iii]iirtir-¡ii;l'rti.i':i S,i.i 'í.i,.:-r'/