RESOLUCIÓ de 16 doctubre de 2014, del director general de

Num. 7388 / 24.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
25379
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 16 d’octubre de 2014, del director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim
Especial, per la qual es nomenen els membres de la comissió coordinadora per a les convocatòries 2015 i 2016,
prevista en l’Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a la
Comunitat Valenciana. [2014/9589]
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, del director
general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se nombran los miembros de la
comisión coordinadora para las convocatorias 2015 y
2016, contemplada en la Orden de 10 de marzo de 2008,
de la Consellería de Educación, por la que se regula la
prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de
régimen especial en la Comunitat Valenciana. [2014/9589]
L’Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la
qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d’idiomes de
règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5728, 26.03.2008),
establix en l’article 5.1 que la conselleria competent en matèria d’educació nomenarà la comissió coordinadora mitjançant una resolució publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
En compliment d’això, fent ús de les atribucions que em conferix
el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport, resolc:
Nomenar, com a components de la comissió coordinadora de la
prova de certificació dels nivells establits en el Marc Comú Europeu de
Referència per a les Llengües de les escoles oficials d’idiomes per a les
convocatòries 2015 i 2016, els membres següents:
– Marcial Díaz Garrigues, director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, que exercirà com a president de
la comissió coordinadora.
– Raúl Juncos Castillo, cap del Servici d’Ensenyances de Règim
Especial.
– Antonio Costa Vicedo, inspector d’educació de la Direcció Territorial d’Educació d’Alacant.
– José Manuel Sans Gamón, inspector d’educació de la Direcció
Territorial d’Educació de Castelló.
– Rafael González Prieto, inspector d’educació de la Direcció Territorial d’Educació de València.
– Mercedes Pozo García, directora de l’Escola Oficial d’Idiomes
d’Alacant.
– Gloria Almela Eixau, directora de l’Escola Oficial d’Idiomes de
Castelló.
– Christian Porcar Bataller, director de l’Escola Oficial d’Idiomes
de València.
– Rosalía Ana Benlloch Raga, professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de València.
– Pilar Orts Hurtado, professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de
València.
– Dolores Valero Varea, professora de l’Escola Oficial d’Idiomes
de València.
– Alicia Calduch Losa, professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de
València.
– Juan Carlos Bodí Esteban, professor de l’Escola Oficial d’Idiomes
de València.
– Carme Carbó Marro, assessora del CEFIRE d’Elda.
– Jaume Pellicer Verge, assessor del CEFIRE de Vinaròs.
– José Francisco Santos-Juanes Grau, assessor del CEFIRE de
València.
– Gonzalo Palop de León, tècnic del Servici d’Ensenyances de
Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que
actuarà com a secretari.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà
interposar un recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptats
des de l’endemà de la seua publicació, i potestativament, un recurs de
reposició davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seua publicació, tot això de
conformitat amb el que establixen els articles 107, 109, 116 i 117 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els articles 8,
14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
La Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación,
por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOCV 5728,
26.03.2008), establece en su artículo 5.1 que la consellería competente
en materia de educación nombrará la comisión coordinadora mediante
resolución publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Para dar cumplimiento de ello, en uso de las atribuciones que me
confiere el Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería
de Educación, Cultura y Deporte, resuelvo:
Nombrar como componentes de la comisión coordinadora de la
prueba de certificación de los niveles establecidos en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas de las escuelas oficiales de
idiomas para las convocatorias 2015 y 2016, a los siguientes miembros:
– Marcial Díaz Garrigues, director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, que ejercerá como presidente
de la comisión coordinadora.
– Raúl Juncos Castillo, jefe del Servicio de Enseñanzas de Régimen
Especial.
– Antonio Costa Vicedo, inspector de educación de la Dirección
Territorial de Educación de Alicante.
– José Manuel Sans Gamón, inspector de educación de la Dirección
Territorial de Educación de Castellón.
– Rafael González Prieto, inspector de educación de la Dirección
Territorial de Educación de Valencia.
– Mercedes Pozo García, directora de la Escuela Oficial de Idiomas
de Alicante.
– Gloria Almela Eixau, directora de la Escuela Oficial de Idiomas
de Castellón.
– Christian Porcar Bataller, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia.
– Rosalía Ana Benlloch Raga, profesora de la Escuela Oficial de
Idiomas de Valencia.
– Pilar Orts Hurtado, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de
Valencia.
– Dolores Valero Varea, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas
de Valencia.
– Alicia Calduch Losa, profesora de la Escuela Oficial de Idiomas
de Valencia.
– Juan Carlos Bodí Esteban, profesor de la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia.
– Carme Carbó Marro, asesora del CEFIRE de Elda.
– Jaume Pellicer Verge, asesor del CEFIRE de Vinaròs.
– José Francisco Santos-Juanes Grau, asesor del CEFIRE de Valencia.
– Gonzalo Palop de León, técnico del Servicio de Enseñanzas de
Régimen Especial de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte,
que actuará como secretario.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los juzgados
de lo contencioso-administrativo de Valencia, dentro del plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación y, potestativamente,
podrá interponerse recurso de reposición ante la consellera de Educación,
Cultura y Deporte, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, todo ello de conformidad con lo establecido en los
artículos 107, 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 16 d’octubre de 2014.– El director general de Formació
Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.
Valencia, 16 de octubre de 2014.– El director general de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garrigues.