RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Conselleria d

Num. 7376 / 07.10.2014
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
24010
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica
l’autorització al centre docent estranger British College
La Cañada de Paterna-La Cañada. [2014/8974]
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2014, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
modifica la autorización al centro docente extranjero British College La Cañada de Paterna-La Cañada. [2014/8974]
L’expedient ha sigut iniciat a instància del representant de l’entitat
titular del centre docent amb sistema educatiu estranger a Espanya British College La Cañada, amb número de codi 46032585, de Paterna-La
Cañada, per la qual sol·licita l’autorització plena per a impartir ensenyances des del curs Nursery (de 3 anys d’edat) fins al curs de Year 4
(de 8 anys d’edat), del Currículum Nacional d’Anglaterra i País de Gal·
les, per a 450 escolars en els esmentats cursos, i autorització temporal
per a impartir ensenyances des del curs Year 5 (de 9 anys d’edat) fins al
curs Year 6 (d’11anys d’edat), per a un màxim de 100 escolars.
El expediente ha sido iniciado a instancia del representante de la
entidad titular del centro docente con sistema educativo extranjero en
España British College La Cañada, con número de código 46032585,
de Paterna – La Cañada, por la que solicita la autorización plena para
impartir enseñanzas desde el curso Nursery (de 3 años de edad) hasta
el curso de Year 4 (de 8 años de edad) del Currículo Nacional de Inglaterra y País de Gales, para 450 escolares en los cursos mencionados, y
autorización temporal para impartir enseñanzas desde el curso Year 5
(de 9 años de edad) hasta el curso Year 6 (de 11 años de edad), para un
máximo de 100 escolares.
La titularidad del centro presenta certificaciones, de fecha 12 de
julio de 2013, expedidas por la representación diplomática británica
acreditada en España, British Council, en las que se acredita dichas
autorizaciones para los cursos anteriormente detallados hasta las próximas inspecciones que tendrán lugar durante el segundo semestre del
año 2015, para la autorización temporal, y el segundo semestre de 2019,
para la autorización plena.
Vista la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE 04.07.1985),
Reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo (BOE 04.05.2006), de educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE 10.12.2013), para la Mejora de
la Calidad Educativa; el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE
23.06.1993) sobre régimen de centros extranjeros en España, y demás
legislación que resulta de aplicación.
Vista la propuesta del director general de Centros y Personal Docente de fecha 15 de septiembre de 2014 y de conformidad con la misma,
y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el artículo 4 del Decreto
140/2014, de 5 de septiembre, del Consell (DOCV 7355, 08.09.2014),
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y en virtud de la delegación
establecida en la Resolución de 26 de marzo de 2013, resuelvo:
La titularitat del centre presenta certificacions de data 12 de juliol
de 2013, expedides per la representació diplomàtica britànica acreditada a Espanya, British Council, en les quals s’acrediten les esmentades
autoritzacions per als cursos anteriorment detallats fins a les pròximes
inspeccions, que tindran lloc durant el segon semestre de l’any 2015,
per a l’autorització temporal, i el segon semestre de 2019, per a l’autorització plena.
Vista la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE 04.07.1985),
Reguladora del Dret a l’Educació; la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig
(BOE 04.05.2006), d’Educació, modificada per la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre (BOE 10.12.2013), per a la Millora de la Qualitat
Educativa; el Reial Decret 806/1993, de 28 de maig (BOE 23.06.1993),
sobre règim de centres estrangers a Espanya, i la resta de legislació que
resulta d’aplicació.
Vista la proposta del director general de Centres i Personal Docent
de data 15 de setembre de 2014 i de conformitat amb esta, i en exercici
de les atribucions conferides per l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell, i l’article 4 del Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i en virtut de la delegació
establida en la Resolució de 26 de març de 2013, resolc:
Primer
Modificar l’autorització al centre següent, en els termes i condicions
que a continuació s’especifiquen:
Denominació genèrica del centre: centre privat estranger.
Denominació específica del centre: British College La Cañada.
Titular: Imaginal Desarrollo de Centros de Enseñanzas, Sociedad
Limitada.
Domicili: c/ 299, número 25 i c/ 232, número 110.
Localitat: Paterna-La Cañada (46182).
Província: València.
Codi: 46032585.
Ensenyances que s’autoritzen i capacitat:
S’autoritza la impartició del Currículum Nacional d’Anglaterra i
País de Gal·les, amb caràcter ple, fins a finals del segon semestre de
l’any 2019, des del curs de Nursery (de 3 anys d’edat) fins al curs de
Year 4 (de 8 anys d’edat), amb capacitat màxima per a 450 escolars.
S’autoritza la impartició del Currículum Nacional d’Anglaterra i
País de Gal·les, amb caràcter temporal, fins a finals del segon semestre
de l’any 2015, des del curs Year 5 (de 9 anys d’edat) fins al curs Year 6
(d’11anys d’edat), amb una capacitat màxima de 100 escolars.
Alumnat autoritzat: espanyol i estranger.
Primero
Modificar la autorización al centro siguiente, en los términos y condiciones que a continuación se especifican:
Denominación genérica del centro: Centro privado extranjero.
Denominación específica del centro: British College La Cañada.
Titular: Imaginal Desarrollo de Centros de Enseñanzas, Sociedad
Limitada.
Domicilio: c/ 299, número 25 y c/ 232, número 110.
Localidad: Paterna – La Cañada (46182).
Provincia: Valencia.
Código: 46032585.
Enseñanzas que se autorizan y capacidad:
Se autoriza la impartición del Curriculum Nacional de Inglaterra y
País de Gales, con carácter pleno, hasta finales del segundo semestre del
año 2019, desde el curso de Nursery (de 3 años de edad) hasta el curso
de Year 4 (de 8 años de edad), con capacidad máxima para 450 escolares.
Se autoriza la impartición del Curriculum Nacional de Inglaterra y
País de Gales, con carácter temporal, hasta finales del segundo semestre
del año 2015, desde el curso Year 5 (de 9 años de edad) hasta el curso
Year 6 (de 11 años de edad), con una capacidad máxima de 100 escolares.
Alumnado autorizado: español y extranjero.
Segon
La present resolució donarà lloc a les corresponents inscripcions en
el Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.
Segundo
La presente resolución dará lugar a las correspondientes inscripciones en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.
Tercer
La present resolució tindrà efectes des de la data en què es dicta.
De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
Tercero
La presente resolución tendrá efectos desde la fecha en que se dicta.
De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Num. 7376 / 07.10.2014
24011
nistracions Públiques i Procediment Administratiu Comú (BOE 285,
27.11.1992), i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa (BOE 167,
14.07.1998), contra el present acte que posa fi a la via administrativa
es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels
òrgans que s’indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant de la consellera d’Educació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la notificació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de ser notificada.
Per als interessats que no siguen objecte de notificació, els terminis
començaran a comptar de l’endemà de ser publicada en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común
(BOE 285, 27.11.1992) y en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa (BOE 167, 14.07.1998), el presente acto pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición o bien
cabrá plantear de forma directa recurso contencioso-administrativo en
los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:
a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera
de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación.
b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Para los interesados que no sean objeto de notificación, los plazos
comenzarán a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 de setembre de 2014.– La consellera d’Educació, Cultura i Esport, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013), el secretari
autonòmic d’Educació i Formació: Manuel Tomás Ludeña.
Valencia, 15 de septiembre de 2014.– La consellera de Educación,
Cultura y Deporte, p. d. (R 26.03.2013; DOCV 6993, 28.03.2013), el
secretario autonómico de Educación y Formación: Manuel Tomás Ludeña.