Informe del Taller en Lima

T
al
l
erdeLanzami
ent
odel
asCons
ul
t
as
Naci
onal
ess
obr
el
aAgendade
Des
ar
r
ol
l
odes
puésde201
5
J
ueves1
1des
ept
i
embr
e201
4
8:
30am -5:
30pm
Cas
adeNaci
onesUni
das
“
J
avi
erP
ér
ezdeCuel
l
ar
”
Magdal
enadel
Mar
,
Li
ma
Quór
um:
Repr
es
ent
ant
esdeMI
DI
S,
MRE,
UNI
CEF
,
ONUMuj
er
es
,
OCRSNU,
Cont
r
al
or
í
a,
MI
NAM,
CEPLAN,
MCL
CP
,
ANC,
Embaj
adadeCanadá,
ANA,
CPDE,
CNE,
CONAMUSA,
I
NEI
,
Mi
ni
s
t
er
i
odeCul
t
ur
a,
MI
MP
,
MI
NSA,
ONAMI
AP
,
PROMSEX,
CI
NU,
F
AO,
ONUSI
DA,
OP
S/
OMS,
UNFP
A,
UNOP
S,
PNUD.
Bi
enveni
da:
Cés
arDel
gado(
f
aci
l
i
t
ador
)
.
Mens
aj
esdel
anzami
ent
o:
Cés
arAugus
t
odel
asCas
as
,
Di
r
e
ct
orpar
aAs
unt
osSoci
al
esdel
MRE;
Mi
guel
Gar
avi
t
o,
as
es
ordel
Des
pachoVi
c
emi
ni
s
t
er
i
al
deP
ol
í
t
i
c
asy
E
val
uaci
ónSoci
al
del
MI
DI
SyP
aul
Mar
t
i
n,
r
epr
es
ent
ant
ede
UNI
CEF
,
i
naugur
ar
onel
event
o.
Re
c
al
c
ar
onl
ai
mpor
t
anci
a
del
asCons
ul
t
asNaci
onal
esenel
pr
oc
es
ogl
obal
de
def
i
ni
ci
óndel
aagendapos
t201
5yl
osnuevosODS.
A.
Mar
c
ogener
al
par
al
asc
ons
ul
t
asnaci
onal
ess
obr
el
aagendapos
t201
5
Sei
ni
ci
óc
onl
apr
es
ent
aci
óndeunvi
de
os
obr
el
osODM/
agendapos
t201
5yl
osavanc
esques
e
hanl
ogr
adohas
t
ael
pr
es
ent
eaño.
Ser
e
al
i
zóac
ont
i
nuaci
ónunas
í
nt
es
i
sdel
apr
es
ent
aci
ónc
onl
osapor
t
esdel
ospar
t
i
ci
pant
es
.
Los
s
i
gui
ent
est
emasf
uer
onper
ci
bi
dosc
omo“
cl
aves
”des
deel
i
ni
ci
odel
aj
or
nada:
•Ne
c
es
i
daddeempoder
aral
osdi
ver
s
oss
e
ct
or
es
deci
udadanos
.
•Elmoni
t
or
e
o par
t
i
ci
pat
i
vo par
al
ar
endi
ci
ón de
cuent
as(
MPRC)esunaobl
i
gaci
óndelEs
t
adoal
a
ci
udadaní
a.
•I
mpor
t
anci
ader
et
r
oal
i
ment
aci
ónenl
ospr
oc
es
os
depol
í
t
i
c
aspúbl
i
c
asporpar
t
edel
as
oci
e
dadci
vi
l
.
•Ser
e
qui
er
edef
i
ni
rcl
ar
ament
ecuáleselenf
oque
c
onc
ept
ualdelpr
oc
es
odec
ons
ul
t
anaci
onalpos
t
201
5.
•Losl
i
ne
ami
ent
osdelpr
oc
es
o es
t
án l
l
amadosa
c
ont
r
i
bui
renl
af
l
ui
dezdeldi
ál
ogoent
r
eEs
t
adoy
s
oci
e
dadci
vi
l
.
•Esi
mpor
t
ant
eapor
t
aral
osl
i
ne
ami
ent
osgl
obal
es
en l
a par
t
i
ci
paci
ón par
al
ar
endi
ci
ón decuent
as
,
c
onelf
i
ndef
or
t
al
e
c
ereldi
ál
ogoent
r
eelEs
t
adoy
l
as
oci
e
dadci
vi
l
.
•ElMPRC r
e
qui
er
et
enerobj
et
i
vos
,met
asei
ndi
c
ador
escl
ar
os
.
El
obj
et
i
vodel
ac
ons
ul
t
aesc
onoc
erexper
i
enci
asyt
ambi
énpr
opues
t
ass
obr
eelmoni
t
or
e
opar
t
i
ci
pat
i
voyl
ar
endi
ci
ón de cuent
as
.De es
t
e modo,es
per
amos r
e
c
oger
exper
i
enci
asdel
asr
e
gi
onesdeP
er
úenmat
er
i
adepar
t
i
ci
paci
ón y r
endi
ci
ón de cuent
asa f
i
n de c
ont
r
i
bui
ral
debat
egl
obalyt
ambi
énal
osobj
et
i
vosnaci
onal
es
.Fi
nal
ment
e,
s
ees
per
aqueel
P
er
ús
e
as
e
deenl
ar
euni
óngl
obal
s
obr
e MPRC en elpr
óxi
mo año.La CR des
e
ó muchos
éxi
t
ospar
ael
pr
oc
es
odec
ons
ul
t
a.
•ANC:Esi
mpor
t
ant
ec
onoc
ercuál
ess
onl
asmet
asdelpr
oc
es
ogl
obaldent
r
odel
c
ont
ext
onaci
onal
.
P
orel
l
oexi
s
t
eunaci
er
t
apr
e
ocupaci
ónporl
oc
or
t
odel
ospl
azos
.
Alr
es
pe
ct
odelt
emaf
i
nanci
er
oyeldes
ar
r
ol
l
oar
t
i
cul
ado,esne
c
es
ar
i
or
es
ponder
c
ómos
eveel
r
ol
del
Es
t
adovi
ncul
adoal
as
oci
e
dadci
vi
l
yot
r
os
.
•MI
MP:
Esi
mpor
t
ant
et
enerunaact
uaci
ónc
ons
i
s
t
ent
edel
Es
t
ado.
•PROMSEX:
El
di
ál
ogoesf
undament
al
par
ael
moni
t
or
e
o,
c
onl
apar
t
i
ci
paci
óndel
a
s
oci
e
dadci
vi
l
.
Yesi
mpor
t
ant
er
e
c
or
darquedi
ál
ogot
ambi
éni
mpl
i
c
aes
cuchar
.
•MRE:Lame
di
ci
óndelpr
oc
es
odedes
ar
r
ol
l
os
ehac
eenf
unci
óndel
osr
es
ul
t
ados
,
per
oesi
mpor
t
ant
et
enernos
ol
ounenf
oqueder
es
ul
t
adoss
i
nounenf
oquedemec
ani
s
mosdepr
oc
es
o.
Nos
ol
ocuánt
ohemosavanzadoesi
mpor
t
ant
es
i
not
ambi
én
c
ómohemosl
l
e
gado,
al
l
í
el
papel
del
as
oci
e
dadci
vi
l
esmuyi
mpor
t
ant
e.
•UNFP
A:
Des
t
ac
ól
ai
mpor
t
anci
adel
di
ál
ogoyr
ol
del
as
oci
e
dadci
vi
l
.
Lar
endi
ci
ónde
cuent
asesút
i
l
yne
c
es
ar
i
a,
per
ol
osi
nf
or
mesnodebenhac
er
s
es
ol
ament
ec
onpr
egunt
asqueel
Es
t
adopl
ant
e
a.
P
orej
empl
o,
s
emi
del
ac
ober
t
ur
ades
er
vi
ci
odes
al
ud
per
ol
ac
al
i
dadnos
emi
de.Al
gui
endebei
nci
di
renas
pe
ct
osquenor
mal
ment
eno
me
di
mos
.
•OP
S:
El
moni
t
or
e
odebei
rmásal
l
ádel
t
emacuant
i
t
at
i
vo,
esi
mpor
t
ant
ec
ons
i
der
ar
l
adi
mens
i
óncual
i
t
at
i
vadel
moni
t
or
e
oporpar
t
edel
osci
udadanos
.
•MI
NSA:Nor
mal
ment
et
omamosl
asde
ci
s
i
onesenl
adi
mens
i
ónt
e
cnocr
át
i
c
a,per
o
poc
asve
c
espr
e
gunt
amosal
osci
udadanosquéqui
er
enel
l
osdel
oss
er
vi
ci
os
.
Debemosapr
enderdeel
l
oscuál
ess
ons
usexpe
ct
at
i
vas
.
Esunpr
oc
es
oenqueel
ci
udadanoapr
endec
ómopar
t
i
ci
paryel
r
epr
es
ent
ant
edel
ai
ns
t
i
t
uci
ónapr
endequéqui
er
e
el
ci
udadano.
•Ot
r
osapor
t
es
:
Nos
ol
ol
ai
nf
or
maci
ónquet
r
ael
as
oci
e
dadci
vi
l
esi
mpor
t
ant
epar
a
el
s
e
gui
mi
ent
o,
s
i
not
ambi
énc
ons
i
der
ar
l
apar
al
ar
et
r
oal
i
ment
aci
ónal
ost
omador
es
dede
ci
s
i
ones
,eval
uars
il
as
oci
e
dades
t
ác
onf
or
me,yr
et
r
oal
i
ment
arl
ospr
oc
es
os
cuandos
er
e
qui
er
e.
B
.
Di
agnós
t
i
c
odel
moni
t
or
e
opar
t
i
ci
pat
i
vo
P
r
es
ent
aci
óndel
aOCRSNU:
“
Res
umendel
document
odeBas
e
s
obr
eMPRC”
,
el
abor
adoporGonzal
oAl
c
al
de.
•
ANC:
Hubounar
euni
ónr
e
ci
ent
edel
aCEP
ALs
obr
ees
t
e
t
emahac
edoss
emanas
.Nospr
e
ocupaqueniahíni
ac
áhayunc
onc
ept
ooc
ons
ens
odef
i
ni
t
i
vos
obr
equé
s
i
gni
f
i
c
aMPpar
al
aRCapr
opós
i
t
odel
aspr
opues
t
asde
l
osODS.T
engol
apr
e
ocupaci
ónquenienelr
es
umen
ant
er
i
orni
enel
document
odebas
ehayunacl
ar
adef
i
ni
ci
óndeMPRC.¿
Cómoal
c
anzarent
onc
esl
as met
as
?
¿
Quéi
ns
t
r
ument
ost
enemospar
ahac
ers
e
gui
mi
ent
o
?
•
MI
MP:Ademásdel
asher
r
ami
ent
aspar
t
i
ci
pat
i
vas
,s
e
t
i
enequer
evi
s
araquel
l
asquenol
os
onyque,s
i
nembar
go,c
ont
r
i
buyenalpr
oc
es
o.P
ar
ael
l
oesi
mpor
t
ant
e
pr
e
gunt
ar
nos
:¿
Qué el
ement
osc
ambi
an ent
r
e unasy
ot
r
as
?¿
Cuál
eshanf
unci
onadoyc
ómof
unci
onar
í
an
?
•
MI
NAM:
Esr
el
evant
et
omarencuent
aal
aspobl
aci
onesi
ndí
genas
,
c
omuni
dades
c
ampes
i
nasynat
i
vasc
onl
af
i
nal
i
daddeavanzarhaci
aunEs
t
adomul
t
i
cul
t
ur
al
,
s
i
gui
endol
apol
í
t
i
c
adeEs
t
ado r
es
pe
ct
oenl
ospr
óxi
mosaños
.Adi
ci
onal
ment
e
debi
ós
ermenci
onadoquel
asmes
asdedi
ál
ogohans
ur
gi
doenelpaí
spar
a
evi
t
arc
onf
l
i
ct
os
.
Unej
empl
odeel
l
osesl
aOf
i
ci
naNaci
onal
deDi
ál
ogoySos
t
eni
bi
l
i
dad,
l
acual
dal
i
ne
ami
ent
osymoni
t
or
e
aani
vel
naci
onal
es
t
asi
ni
ci
at
i
vas
.
•
CPDE:Esi
mpor
t
ant
er
evi
s
arl
osme
c
ani
s
mosder
endi
ci
óndecuent
as
.A ni
vel
i
nt
er
guber
nament
al
hayunadi
r
e
ct
i
vadel
aCont
r
al
or
í
adondet
odasl
asact
i
vi
dadesdels
e
ct
orpúbl
i
c
or
i
ndencuent
asal
aCont
r
al
or
í
aanual
ment
e,yt
ambi
én
exi
s
t
enl
asAudi
enci
asPúbl
i
c
asdeRendi
ci
óndecuent
asques
onl
asquer
e
c
oge
elej
empl
o.Lal
eyor
gáni
c
adegobi
er
nosr
e
gi
onal
esesi
mpor
t
ant
e,puesnospr
es
ent
ac
ómo ar
t
i
cul
arambosme
c
ani
s
mosc
on l
af
i
nal
i
dad deut
i
l
i
zar
l
oc
omo
i
ns
umopar
ar
e
al
i
zarAudi
enci
asPúbl
i
c
asdeRendi
ci
óndeCuent
asant
el
as
oci
e
dad.
Másquecr
e
arnuevosme
c
ani
s
mos
,
s
edebeapr
ove
charymej
or
arl
osi
ns
t
r
ument
osqueyat
enemos
.
•
MI
NSA:
Enundi
ál
ogopar
t
i
ci
pan2act
or
es
,
unodeel
l
os
debes
aberes
cucharyelot
r
odebes
aberexpl
i
c
ar
.Enes
t
es
ent
i
do,l
osme
c
ani
s
mosdebens
erf
l
exi
bl
esyes
t
abl
e
ci
dosdet
almaner
aquepue
danadapt
ar
s
ea
di
f
er
ent
esgr
uposét
ni
c
osypobl
aci
ones
;par
aquenos
epr
oduzc
aunt
emora
r
endi
rcuent
asporpar
t
edel
a pobl
aci
ón.•
ANC:Eses
enci
aldet
er
mi
nar
:¿
Qué
vamosamoni
t
or
e
ar
?
,
¿
Sobr
equés
evaar
endi
rcuent
as
?El
mar
c
odel
amet
adel
mi
l
enodeber
í
as
erunc
ont
ext
oes
pe
ci
f
i
c
opueshayvar
i
ost
emasquenoes
t
án
i
ncl
ui
dosdent
r
odel
os1
7obj
et
i
vos
.
Set
i
enequehac
erunej
er
ci
ci
odes
del
as
oci
edadci
vi
lpar
adet
er
mi
narcuál
ess
onl
asmet
asquenoes
t
ánycuál
esnos
on
ne
goci
abl
es
.
C.
P
r
es
ent
aci
óndeExper
i
enci
as
P
r
es
ent
aci
óndel
aMCL
CP:
Se
gui
mi
ent
oConc
er
t
adoal
osP
r
ogr
amasP
r
es
upues
t
al
esEs
t
r
at
é
gi
c
os
,
ac
ar
godeRaf
ael
Si
l
va,
c
ons
ul
t
or
del
aMCL
CP
Di
ál
ogo s
obr
eexper
i
enci
asc
on elpr
oc
es
o deP
r
es
upues
t
oP
ar
t
i
ci
pat
i
vo,
di
r
i
gi
doporel
f
aci
l
i
t
ador
.
•
CPDE:Máss
ei
nvi
er
t
eenf
i
er
r
oyc
ement
oqueenopor
t
uni
dadesopr
oye
ct
osde
des
ar
r
ol
l
odel
osni
ños
,
ni
ñasyadol
es
c
ent
es
.
Exi
s
t
enor
gani
zaci
onespar
ani
ños
,
ni
ñas
yadol
es
c
ent
esquepr
oponenpr
oye
ct
osdedes
ar
r
ol
l
ohumanoyf
or
t
al
e
ci
mi
ent
ode
c
apaci
dades
,y no s
on t
omadosen cuent
a debi
do a ques
epr
i
or
i
za i
nver
t
i
ren
i
nf
r
aes
t
r
uct
ur
aat
r
avésdel
P
r
es
upues
t
oP
ar
t
i
ci
pat
i
vo.
•
ONAMI
AP:
Exi
s
t
euns
ent
i
mi
ent
odedi
s
cr
i
mi
naci
ónporunenf
oquedi
f
er
enci
al
.
P
es
e
aldes
af
í
odet
enerpoc
opr
es
upues
t
os
es
i
guei
nvi
r
t
i
endoeni
nf
r
aes
t
r
uct
ur
aynoen
el
f
or
t
al
e
ci
mi
ent
odec
apaci
dadesni
ent
emasambi
ent
al
es
.
•
UNFP
A:P
es
eal
os1
0añosdeexper
i
enci
adelpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vo,es
t
anoes
unaher
r
ami
ent
ac
onoci
daporgr
anpar
t
edel
apobl
aci
ón.Nohaycl
ar
i
dadenl
as
r
e
gl
asencuant
oaquées
per
arani
vell
oc
al
,r
e
gi
onal
,pr
ovi
nci
alynaci
onal
,yqué
c
or
r
es
pondepr
oponerpar
ar
es
ol
verl
ospr
obl
emasquene
c
es
i
t
al
a pobl
aci
ón.Es
i
mpor
t
ant
et
omarencuent
al
adi
f
er
enci
aent
r
eel
pr
oc
es
ot
é
cni
c
odondes
ees
t
abl
e
c
e
cuál
ess
onl
asr
e
gl
asc
ons
ens
uadasquel
l
evenade
ci
di
rl
oscr
i
t
er
i
osdepr
i
or
i
zaci
ón
yel
pr
oc
es
opol
í
t
i
c
odondel
osi
nt
er
es
es
,
exper
i
enci
aei
nci
denci
apol
í
t
i
c
aes
t
áni
ncl
ui
dos
.
•
ANC:Esunpoc
opr
obl
emát
i
c
oeval
uarunpr
oc
es
odondel
os
act
or
esdi
r
e
ct
osnoes
t
ánpr
es
ent
es
,
esde
ci
r
,
el
MEFyl
asmuni
ci
pal
i
dades
.Elpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vos
ebas
óenl
ospl
anesde
des
ar
r
ol
l
oc
onc
er
t
adosyés
ef
ueunc
ondi
ci
onant
epar
aempezarc
ones
t
epr
oc
es
o.Lapar
t
i
ci
paci
ónnoesl
aar
bi
t
r
ar
i
e
daddel
di
ál
ogo ent
r
e dosi
nt
enci
onesenc
ont
r
adas
,s
i
no que debe de
haberunpl
anc
onc
er
t
adopr
evi
o.Elpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vo
empezó di
s
eñando pl
anesc
onc
er
t
adosa ni
velder
e
gi
onesy
ahor
as
ees
t
ál
oc
al
i
zadoani
vel
dedi
s
t
r
i
t
os
,
es
t
os
edebec
or
r
e
gi
r
.
Hayar
bi
t
r
ar
i
e
dadenl
adi
s
t
r
i
buci
ónder
e
cur
s
osent
r
el
osmar
c
os
e
c
onómi
c
osy l
a pobl
aci
ón,por
que s
uspr
i
or
i
dadesno es
t
án
es
t
abl
e
ci
das
.P
ar
aas
i
gnarl
osr
e
cur
s
osani
velnaci
onals
edebe
di
s
cut
i
rl
ost
r
esni
vel
esdegobi
er
no,
l
osi
ns
t
r
ument
osyl
ospl
anes
dec
onc
er
t
aci
ónques
onl
asví
aspar
ael
pr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vo.
Esi
mpor
t
ant
epl
ant
e
ares
t
odef
or
mavi
ncul
ant
edel
oc
ont
r
ar
i
onot
endr
áef
e
ct
i
vi
dad.
•
CEPLAN:Elgr
andes
af
í
odelpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voesquehayquevol
veral
os
pl
anesc
onc
er
t
ados
,ar
t
i
cul
arpl
anesc
onpr
es
upues
t
os
.CEPLAN vi
enec
oor
di
nando
c
onelMEF
,t
r
abaj
andoenunadi
r
e
ct
i
vader
e
or
gani
zarels
i
s
t
emadepl
ane
ami
ent
oa
ni
vel
naci
onal
.
Ot
r
osapor
t
esal
di
ál
ogos
obr
epr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voypr
ogr
amases
t
r
at
é
gi
c
os
:
•
Undes
af
í
odel
pr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voesquenohayar
t
i
cul
aci
ón,
l
avent
aj
aesque
s
ei
nvi
t
aal
apobl
aci
ón,s
ees
cuchayr
e
c
ogei
nf
or
maci
óndeldi
ál
ogoes
t
abl
e
ci
doc
on
l
asaut
or
i
dadesper
ol
ai
nf
or
maci
ónr
e
c
ol
e
ct
adaespr
i
or
i
zadaporel
gobi
er
nor
e
gi
onal
enc
ons
t
r
uc
ci
óndeobr
aspúbl
i
c
as
;mi
ent
r
asquel
asot
r
aspr
opues
t
asdel
apobl
aci
ón
c
omos
al
ud,
ent
r
eot
r
os
,
nos
el
l
evanac
abo.
Es
t
odes
mot
i
vaal
apobl
aci
ónapar
t
i
ci
par
por
ques
i
ent
equenoeses
cuchada.
•
Elbenef
i
ci
odelpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voeseles
paci
odedi
ál
ogodondes
ees
cucha
al
apobl
aci
ón,
per
oqui
enpar
t
i
ci
panos
abes
i
s
el
l
e
gaai
nc
or
por
arporel
gobi
er
noque
l
opr
omueve.Es
t
os
edebeaquel
ospr
oye
ct
ospar
t
i
ci
pat
i
vosyt
odoaquel
l
oques
e
qui
er
ei
nc
or
por
art
i
enebar
r
er
as
:i
nt
er
ésper
s
onalypol
í
t
i
c
odelgober
nant
edet
ur
noy
nos
onne
c
es
i
dadesenl
azadasc
onl
asr
e
al
i
dadesdel
apobl
aci
ón.Elgr
andes
af
í
oes
l
ogr
arqueelpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vos
e
aenl
azadoyar
t
i
cul
adoal
asne
c
es
i
dades
pr
i
or
i
t
ar
i
asdel
apobl
aci
ónc
omoe
duc
aci
ón,s
al
ud,t
r
abaj
o,dandopas
oaldes
ar
r
ol
l
o
s
os
t
eni
bl
e.
•
Re
c
or
darel
énf
as
i
senel
i
ni
ci
odei
ni
ci
at
i
vadel
pr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voenl
adé
c
ada
del
2000t
eni
endoc
omomet
aqueel
1
5% depr
es
upues
t
onaci
onal
t
uvi
er
al
avozdel
a
s
oci
e
dadci
vi
l
.Muchaspr
opues
t
aspornos
ervi
ncul
ant
esnos
el
l
evanac
abo,l
oque
or
i
gi
naf
r
us
t
r
aci
ónenl
as
oci
e
dadci
vi
lpor
quepes
eapar
t
i
ci
parys
eres
cuchadano
obs
er
var
es
ul
t
ados
.
Exi
s
t
eel
r
i
es
godequepi
er
dac
onf
i
anzaydej
edecr
e
erenl
ospr
oc
es
osdemocr
át
i
c
os
.
•
Exi
s
t
eunc
onf
l
i
ct
oent
r
el
aper
c
epci
óndel
ac
omuni
dadydelEs
t
ados
obr
el
aspr
i
or
i
dadespar
ai
nver
t
i
reldi
ner
o,elEs
t
adocr
e
eques
edebei
nver
t
i
renf
or
t
al
e
c
erci
er
t
as
pol
í
t
i
c
asper
o,porot
r
ol
ado,l
ac
omuni
dadt
i
enes
uspr
opi
asne
c
es
i
dadesdei
nver
s
i
ón
yal
noverl
osr
es
ul
t
adosquees
per
as
es
i
ent
ef
r
us
t
r
ado.
Nos
ehal
l
evadoel
pr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vodef
or
maade
cuada,
por
queant
esdequel
ac
omuni
dadpi
ens
ec
omo
el
Es
t
ado,
debedehaberunt
r
abaj
oc
onj
unt
oent
r
eambaspar
t
es
.
•
El
pr
oc
es
odedebat
es
obr
e“
enquéi
nver
t
i
rel
di
ner
o”s
ehai
doc
onvi
r
t
i
endodemas
i
adoenunamet
odol
ogí
aendondes
et
r
abaj
as
i
gui
endopas
ospr
e
det
er
mi
nados
;
porl
o
cual
el
debat
edef
ondos
evaper
di
endo,
yc
onvi
r
t
i
éndos
eenes
paci
osnovi
ncul
ant
es
.
•
Esne
c
es
ar
i
oar
r
e
gl
arl
asher
r
ami
ent
aspor
quees
t
or
epr
es
ent
aunr
et
opar
amant
ener
elpr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
vopar
al
aRC,s
ipens
amosenapl
i
c
ar
l
opar
aelobj
et
i
vode
l
ogr
arl
osODM,
¿
Cómoi
nvol
ucr
aral
agent
eenel
pr
oc
es
odemoni
t
or
e
o
?El
pr
es
upues
t
opar
t
i
ci
pat
i
voyl
ar
endi
ci
óndecuent
asnof
unci
onanc
omodeber
í
anpes
eaquel
a
gent
epar
t
i
ci
pa;esr
el
evant
eut
i
l
i
zarl
asl
e
c
ci
onesapr
endi
daspar
amodi
f
i
c
arl
oser
r
or
es
.
¿
Cómoal
c
anzamosel
es
c
enar
i
ovi
s
i
onar
i
o
?
De
ci
s
i
ónpol
í
t
i
c
aent
odosl
osni
vel
es
Conci
ent
i
zaci
ónypar
t
i
ci
paci
óndel
apobl
aci
ón
Re
cur
s
ose
c
onómi
c
osade
cuadosys
uus
oópt
i
mo
Met
ass
ubnaci
onal
esyme
c
ani
s
mosdeMPRCpar
aas
e
gur
arapr
opi
aci
ónycumpl
i
mi
ent
odeODS,
c
onf
i
nanci
ami
ent
oade
cuado.
Capaci
dadespar
ar
e
al
i
zarMP
Di
s
poni
bi
l
i
dadyac
c
es
oal
ai
nf
or
maci
ónyt
r
ans
par
enci
a
Des
ar
r
ol
l
odeTI
C
Des
ar
r
ol
l
oymej
or
ami
ent
odeher
r
ami
ent
asdeMP
F
.
Bal
anc
ef
i
nal
yci
er
r
e
ANC:Esmuyr
ei
t
er
at
i
vohabl
ardelpr
oc
es
oc
omounpunt
e
o,noc
omounbal
anc
e
máspol
í
t
i
c
odelpr
oc
es
odene
goci
aci
ónenelSi
s
t
emadel
asNaci
onesUni
das
.Me
par
e
c
equeel
pl
ant
e
ami
ent
ot
anr
ápi
dodel
os1
7obj
et
i
vosques
evanai
ncl
ui
r
,
par
e
c
e
l
omi
s
modes
i
empr
e,
per
ocr
e
oquehayavanc
esenal
gunost
emas
.
Mepar
e
c
eque
empezamoselt
al
l
erc
onundéf
i
ci
tenelc
ampoc
onc
ept
ual
,s
i
nembar
go,cr
e
oque
as
í
es
t
ánl
asc
os
asani
vel
del
ar
e
gi
ón.
Enl
ar
euni
óndel
aCEP
ALs
edej
óencl
ar
oquel
aagendat
i
enequet
enerunac
ar
a
Re
gi
onal
,
l
at
i
noamer
i
c
ana,
c
oni
ndi
c
ador
esmáspr
e
ci
s
osyes
pe
ci
f
i
c
araquét
i
pode
des
ar
r
ol
l
os
ees
t
áapunt
andodes
del
osODS.Sedebemos
t
r
arunci
er
t
oc
ons
ens
ode
queAmér
i
c
aLat
i
nat
i
enequedi
s
cut
i
relt
i
podedes
ar
r
ol
l
oquequi
er
e,ys
edi
s
cut
i
ó
quehayunmodel
odedes
ar
r
ol
l
oqueescues
t
i
onabl
e,per
ot
ambi
énhayel
ement
os
enc
omún.Aquíhemospar
t
i
dos
i
nes
adi
s
cus
i
ón,per
os
íes
t
amosi
magi
nandoel
der
e
choal
moni
t
or
e
oyal
ar
endi
ci
óndecuent
as
.
Lobuenoesquehayunacumul
adoenl
ar
el
at
or
í
ayes
oesl
oquenosvaayudarai
ravanzando.
ONUMuj
er
es
:Esi
mpor
t
ant
er
e
c
or
darquees
t
amoshabl
andodeunpr
oc
es
opol
í
t
i
c
o.
Hayt
r
esc
os
asmuyi
mpor
t
ant
es
:
enpr
i
merl
ugar
,
es
t
ane
goci
aci
ónes
t
ar
áal
i
ment
ada
porl
ospr
oc
es
osdec
ons
ul
t
aquet
enemos
,
per
ol
ue
goes
t
ar
áne
goci
adaporl
osEs
t
adosmi
embr
osenels
i
s
t
emadel
asNaci
onesUni
das
.Uns
e
gundot
emaesquel
a
s
e
gunda c
ons
ul
t
a no pi
ens
as
us
t
i
t
ui
rnic
ont
i
nuarl
a pr
i
mer
a,s
i
no másbi
en es
t
á
enf
oc
adaenl
osme
di
osdei
mpl
ement
aci
ón,queesunt
emaques
i
empr
ehayque
acl
ar
ar
,
yj
us
t
ament
es
et
r
at
ader
e
c
ogeri
ns
umos
.
Es
per
amosquees
t
os
e
auni
ns
umo
t
ambi
énani
velnaci
onalquenoss
i
r
vaennues
t
r
af
or
madear
t
i
cul
ares
f
uer
zos
.Un
t
er
c
eras
pe
ct
oesque,s
ibi
enf
al
t
ai
nf
or
maci
ónyc
ons
ens
os
obr
el
oc
onc
ept
ual
,es
ne
c
es
ar
i
oc
ons
t
r
ui
r
l
odes
deac
ápor
quenohayunade
ci
s
i
ónac
or
dadademaner
a
gl
obal
s
obr
eel
l
o.
Másbi
en,
enel
P
er
únoshemosde
ci
di
doporabor
dares
t
at
ar
e
a.
P
or
el
l
o,
es
per
emosqueel
P
er
ús
e
aunodel
osquei
mpul
s
enes
t
osme
c
ani
s
mosdei
ncl
us
i
ónydef
i
ni
ci
óndet
ér
mi
nos
,demaner
aques
es
uper
el
adi
f
i
cul
t
addel
osi
ns
umos
c
onc
ept
ual
es
.
TERMI
NOL
OGÍ
A
ANA:
Aut
or
i
dadNaci
onal
deAgua
ANC:
As
oci
aci
ónNaci
onal
deCent
r
os
CEPLAN:
Cent
r
oNaci
onal
dePl
ane
ami
ent
oEs
t
r
at
é
gi
c
o
CI
NU:
Cent
r
odeI
nf
or
maci
óndel
asNaci
onesUni
das
CNE:
Cons
ej
oNaci
onal
deEduc
aci
ón
CONAMUSA:
Coor
di
nador
aNaci
onal
Mul
t
i
s
e
ct
or
i
al
enSal
ud
CPDE:
CampañaP
er
uanaporel
Der
e
choal
aEduc
aci
ón
F
AO:
Or
gani
zaci
óndel
asNaci
onesUni
daspar
al
aAl
i
ment
aci
ón
I
NEI
:
I
ns
t
i
t
ut
oNaci
onal
deEs
t
adí
s
t
i
c
aeI
nf
or
mát
i
c
a
MCL
CP:
Mes
adeConc
er
t
aci
óndeLuchaCont
r
al
aP
obr
eza
MEF
:
Mi
ni
s
t
er
i
odeEc
onomí
ayFi
nanzas
MI
DI
S:
Mi
ni
s
t
er
i
odeDes
ar
r
ol
l
oeI
ncl
us
i
ónSoci
al
MI
MP:
Mi
ni
s
t
er
i
odel
aMuj
eryP
obl
aci
onesVul
ner
abl
es
MI
NAM:
Mi
ni
s
t
er
i
odel
Ambi
ent
eMI
NSA:
Mi
ni
s
t
er
i
odeSal
ud
MPRC:
Moni
t
or
e
oP
ar
t
i
ci
pat
i
vopar
al
aRendi
ci
óndeCuent
as
.
MRE:
Mi
ni
s
t
er
i
odeRel
aci
onesExt
er
i
or
es
OCR:
Of
i
ci
nadel
aCoor
di
nador
aRes
i
dent
e
ODS:
Obj
et
i
vosdeDes
ar
r
ol
l
oSos
t
eni
bl
e
ONAMI
AP:
Or
gani
zaci
ónNaci
onal
deMuj
er
esI
ndí
genasAndi
nasyAmazóni
c
as
OP
S:
Or
gani
zaci
ónP
anamer
i
c
anapar
al
aSal
ud
OMS:
Or
gani
zaci
ónMundi
al
par
al
aSal
ud
PNUD:
P
r
ogr
amadel
asNaci
onesUni
daspar
ael
Des
ar
r
ol
l
o
PROMSEX:
Cent
r
odeP
r
omoci
ónyDef
ens
adel
osDer
e
chosSexual
esyRepr
oduct
i
vos
SNU:
Si
s
t
emadel
asNaci
onesUni
das
UNFP
A:
F
ondodeP
obl
aci
óndel
asNaci
onesUni
das
UNI
CEF
:
F
ondodel
asNaci
onesUni
daspar
al
aI
nf
anci
a
UNOP
S:
Of
i
ci
nadeSer
vi
ci
ospar
aP
r
oye
ct
osdel
asNaci
onesUni
das
Lista de participantes del Taller de Lanzamiento
Casa de Naciones Unidas “Javier Pérez de Cuéllar”
11 de septiembre de 2014
Organización Participante
Cargo
Participante 2
Comité Directivo
Cargo
Correo electrónico
Asesor
hgaravito@midis.gob.pe
MIDIS
Miguel
Garavito
Asesor
MRE
Cesar de las
Casas
Ministro,
Director para
Asuntos
Sociales
Gabriela Porras
Ministra
Consejera
Subdirectora
UNICEF
Paul Martin
Representante
Ana Gabriela
Cerdan
Especialista
en Políticas
Sociales
ONU Mujeres
OCR
Hanny
Cueva
Beteta
Jemila
Kehinde
Gonzalo
Alcalde
Victor
Santillán
Asesora en
Género
UNV
Consultor
Karla Arévalo
Pasante
Alonso Flores
Asistente de
Coordinación
Consultor en
comunicaciones
Comité Consultivo
Gobierno Central
Contraloría
MINAM
CEPLAN
Mariana
Llona
Yeminá Arce
Sonorro
Orellana
Gerente
Estudios
Abogada
mllona@contraloria.gob.pe
yarce@minam.gob.pe
Especialista
sorrellana@ceplan.gob.pe
Espacios de concertación
MCLCP
Rafael Silva
Consultor
rsilva@mesadeconcertación.org.pe
Sociedad civil organizada
ANC
Josefina
Huamán
Embajada
Canada
Sebastián
Ugarte
ANA
Luis Diaz
Madeleine
Zuñiga
Karina O.
Vasquez
Carmen R
Malqui E
Judith
Samaniego
Díaz
Secretaria
Ejecutiva
rsilva@mesadeconcertación.org.pe
Cooperación internacional
Asesor Principal
Otros
CPDE
CNE
CONAMUSA
INEI
Asesor Legal
David Romero
Mazzini
Asistente
Asistente de
Coordinadora
ldiazramirez@ana.gob.pe
madzuniga@cpde.org.pe;
david.cpde@gmail.com
Kvasquez@cne.gob.pe
crmespinozadc@gmail.com
judith.samaniego@inei.gob.pe
MINISTERIO
DE
CULTURA
Jaime
Montoya
Especialista
jmontoya@cultura.gob.pe
MIMP
Patricia
Carillo
Directora
General de
Transversilación
del Enfoque de
Género
pcarrillo@mimp.gob.pe
MINSA
ONAMIAP
PRMOSEX
Alexander
Tareu
Ketty
Marcelo
Balbina
Cardenas
Edgard Bellido
Vicepresidenta
atareu@minsa.gob.pe,
ebellido@minsa.gob.pe
marcelolopeyketty@gmail.com
balbina@promdsr.org
UNCT
CINU
FAO
ONUSIDA
OPS/OMS
UNFPA
UNOPS
PNUD
Christian
Sanchez
Aitor Las
Roniero
Dra. Regina
Castillo
Patricia
Ugarte
Dr. Walter
Mendoza
Sylvina
Urteaga
Didier
Trebucq
Oficial de
Información
christian.sanchez@unic.org
Consultor
aitor.las@fao.org
Directora
Patricia
Bracamonte
castillor@unaids.org;
bracamontep@unaids.org
Oficial de
Programa y
Presupuesto
Carlos
Arosquipa
pugarte@paho.org;
arosquipac@paho.org
mendoza@unfpa.org
Monitoreo
Proyectos
Representante
Residente
Adjunto
SylvinaU@unops.org
Caterina OlivaMonti
didier.trebucq@undp.org;
catarina.oliva-monti@undp.org
Presentaciones para
descargar:
 Documento Base: clic aquí.
 La segunda consulta nacional sobre la agenda post
2015 en el proceso global de definición de los nuevos
ODS_Por Paul Martin: clic aquí.
 Segunda
Consulta
Nacional
sobre
Monitoreo
Participativo y Rendición de Cuentas_Por Manuel
Garavito: clic aquí.
 Definiciones Generales y Plan de Trabajo_Por Gonzalo
Alcalde: clic aquí.
 Seguimiento
Concertado
a
los
Programas
Presupuestales Estratégicos_Por Rafael Silva: clic aquí.
 Presentación del
Alcalde: clic aquí.
Documento
Base_Por
Gonzalo
 Conceptos y definiciones sobre escalamiento e
institucionalización de experiencias de participación en
el desarrollo_Por Gonzalo Alcalde: clic aquí.
 Necesidad MPRC_Por Gonzalo Alcalde: clic aquí.