Notificació de resolució. Expedient número DU 91/13.

Num. 7390 / 28.10.2014
Conselleria d’Infraestructures,
Territori i Medi Ambient
25683
Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente
Notificació de resolució. Expedient número DU 91/13.
Notificación de resolución. Expediente número DU 91/13.
[2014/9697]
[2014/9697]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es fa pública la notificació en extracte
de l’acte dictat en l’expedient que s’indica, instruït per la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient a la persona o entitat que a
continuació s’assenyala, ja que després d’haver-se intentat la notificació
a l’últim domicili conegut no s’ha pogut practicar.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación en extracto del acto dictado en el expediente que se indica, instruido por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente
a la persona o entidad que a continuación se indica, ya que habiéndose
intentado la notificación en el último domicilio conocido, esta no se ha
podido practicar.
Expedient número: DU 91/13.
Interessat: Vicente Carceller Prades.
Últim domicili conegut: camí de la Cova del Colom, 84, 12006
Castelló de la Plana.
Assumpte: resolució que dicta el director general d’Avaluació
Ambiental i Territorial, d’11 de juliol de 2014.
Expediente número: DU 91/13.
Interesado: Vicente Carceller Prades.
Último domicilio conocido: Camí Cova de Colom, 84 – 12006 Castelló de la Plana.
Asunto: resolución que dicta el director general de Evaluación
Ambiental y Territorial, de 11 de julio de 2014.
L’expedient consta a la unitat administrativa competent en matèria
d’inspecció urbanística de la Conselleria d’Infraestructures, Territori
i Medi Ambient, ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, carrer de
Castán Tobeñas, número 77, CP 46018 València, on haurà de comparéixer per a conéixer el contingut íntegre de l’acte en el termini de 10
dies hàbils, comptat des de l’endemà de la publicació d’este edicte en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
El expediente obra en la unidad administrativa competente en
materia de inspección urbanística de la Consellería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, ciudad administrativa 9 d’Octubre, torre
1, calle Castán Tobeñas, número 77, CP 46018 Valencia, donde deberá
comparecer para conocer el contenido íntegro del acto en el plazo de 10
días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este edicto
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 15 d’octubre de 2014.– El cap del Servici de Règim Jurídic i Inspecció Territorial: Óscar López Giménez.
Valencia, 15 de octubre de 2014.– El jefe del Servicio de Régimen
Jurídico e Inspección Territorial: Óscar López Giménez.