สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ (ภาษาสวีดิช-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | ตัวย่อ
ภาษาสวีดิช-ภาษาสเปน
ตัวย่อ : ตัวย่อทางธุรกิจ
f.m./fm. (förmiddag)
a.m (ante meridiem)
ใช้สำหรับ 12 ชั่วโมงให้หลัง 00:00
แต่ก่อน 12:00
c:a/ca. (cirka)
aprox. (aproximadamente)
ใช้เพื่อการประเมินค่า
att. (attestera)
A/A
ใช้เมื่อติดต่อกับคนใดคนหนึ่ง
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Dipl. (Diplomatura - Título
obtenido luego de tres años
de estudio)
ชื่อมหาวิทาลัย
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Hora Central Europea)
ใช้ในกรณีติดต่อทางธุรกิจกับโซนเวลา
อื่นๆ
H.K.H. (Hans/Hennes
Kungliga Höghet)
S.A.R (Su Alteza Real)
ชื่อของผู้คนที่มีเกียรติ
d.v.s., dvs. (det vill säga)
es decir,...
ใช้เมื่อต้องการขยายความเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
AB (aktiebolag)
S.A. (Sociedad Anónima)
มาหลังจากชื่อทางธุรกิจ
AB (aktiebolag)
SRL (sociedad de
responsabilidad limitada)
มาหลังชื่อทางธุรกิจ
ej tillämpningsbart
N/A (no aplica)
ใช้เมื่อบางสิ่งที่ไม่ต้องการใส่เข้ามา
nr (nummer)
nro. (número)
ใช้สำหรับคำสั่ง
per år
al año, anualmente
ใช้เมื่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุก
ปีและการฝึกฝนทางธุรกิจ
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
ใช้ 12 ชั่วโมงหลังจาก 12 นาฬิกา
แต่ก่อนเที่ยงคืน
v.g.v. (var god vänd)
Ver reverso
แสดงให้เห็นว่ามีการตอบสนองในทั้งส
องหน้า
VP (vice ordförande)
Vicepresidente
คนอันดับที่ 2 รองจากประธาน
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)