สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล (ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน) - bab.la

bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
อีเมล : การเปิดเริ่มต้น
Dear Mr. President,
Distinguido Sr. Presidente:
ทางการเป็นอย่างมาก
ผู้รับมีตำแหน่งพิเศษที่ต้องใช้เฉพาะชื่อ
ของเขา
Dear Sir,
Distinguido Señor:
ทางการ ผู้รับเพศชาย ไม่รู้จักชื่อ
Dear Madam,
Distinguida Señora:
ทางการ ผู้รับเพศหญิง ไม่รู้จักชื่อ
Dear Sir / Madam,
Señores:
ทางการ ชื่อผู้รับและไม่รู้จักเพศ
Dear Sirs,
Apreciados Señores:
ทางการ
เมื่อเวลาจ่าหน้าถึงคนที่ไม่รู้จักหรือทั้ง
แผนก
To whom it may concern,
A quien pueda interesar
ทางการ ผู้รับ/ชื่อและเพศที่ไม่รู้จัก
Dear Mr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้ชาย รู้จักชื่อ
Dear Mrs. Smith,
Apreciado Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง แต่งงานแล้ว
รู้จักชื่อ
Dear Miss Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง โสด รู้จักชื่อ
Dear Ms. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
ทางการ ผู้รับเป็นผู้หญิง รู้จักชื่อ
ไม่รู้สถานะสมรส
Dear John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
ทางการน้อยลง
คนหนึ่งเคยทำธุรกิจกับผู้รับมาก่อน
Dear John,
Querido Juan:
ไม่ทางการ
คนหนึ่งเคยเป็นเพื่อนกับผู้รับมาก่อน
ไม่ค่อยรู้จักกัน
We are writing to you
regarding…
Nos dirigimos a usted en
referencia a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
We are writing in connection
with ...
Le escribimos en referencia
a...
ทางการ เปิดในฐานะของบริษัท
Further to…
Con relación a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็
นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
With reference to…
En referencia a...
ทางการ เพื่อเปิดบางอย่างที่คุณเคยเห็
นมาก่อนจากบริษัทที่คุณติดต่อ
I am writing to enquire
about…
Escribo para pedir
información sobre...
ทางการน้อยลง
เขียนในฐานะตนเองเพื่อบริษัทของคุณ
I am writing to you on behalf
of...
Le escribo en nombre de...
ทางการ เวลาเขียนถึงคนอื่น
Your company was highly
recommended by…
Recibimos excelentes
recomendaciones de su
compañía por parte de...
ทางการ วิธีสุภาพในการเปิด
Would you mind if…
¿Sería posible...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
Would you be so kind as to…
¿Tendría la amabilidad de...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
I would be most obliged if…
Me complacería mucho si...
คำขอทางการ ที่ยังไม่แน่นอน
We would appreciate it if you
could send us more detailed
information about…
Agradeceríamos si pudiera
enviarnos información más
detallada en cuanto a...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
อีเมล : เนื้อหาหลัก
1/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
I would be grateful if you
could...
Le agradecería enormemente
si pudiera...
คำขอทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ สุภาพ
We are interested in
obtaining/receiving…
Estamos interesados en
obtener/recibir...
คำขอทางการ สุภาพ
I must ask you whether...
Me atrevo a preguntarle si...
คำขอทางการ สุภาพ
Could you recommend…
¿Podría recomendarme...
คำขอทางการ โดยตรง
Would you please send me…
¿Podría enviarme...
คำขอทางการ โดยตรง
You are urgently requested
to…
Se le insta urgentemente a...
คำขอทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
We would be grateful if…
Estaríamos muy agradecidos
si...
คำขอทางการ สุภาพ
ในฐานะของบริษัท
What is your current list price
for…
¿Cuál es la lista actual de
precios de...
คำขอทางการโดยเฉพาะ/โดยตรง
We are interested in ... and
we would like to know ...
Estamos interesados en... y
quisiéramos saber...
คำถามทางการ โดยตรง
We understand from your
advertisment that you
produce…
Entendemos según su
anuncio publicitario que
ustedes producen...
คำถามทางการ โดยตรง
It is our intention to…
Es nuestra intención...
บทสนทนาที่เป็นทางการ ทางตรง
We carefully considered your
proposal and…
Consideramos su propuesta
con detenimiento y...
ทางการ นำไปสู่การตัดสินใจที่เกี่ยวกับ
การติดต่อทางธุรกิจ
We are sorry to inform you
that…
Lamentamos informarle que...
ทางการ การปฏิเสธเกี่ยวกับการติดต่อ
ทางธุรกิจหรือบอกถึงความสนใจต่อคำ
ขอ
The attachment is in...
El archivo adjunto está en
formato...
ภาษาอังกฤษ: บอกกล่าวถึงรายละเอีย
ดของโปรแกรมที่ผู้รับควรเปิดในสิ่งที่แ
นบเข้ามา
I could not open your
attachment this morning. My
virus-checker program
detected a virus.
No pude abrir el archivo
adjunto esta mañana. Según
mi antivirus el archivo está
infectado.
ทางการ โดยตรง
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่แนบเข้ามา
I apologise for not forwarding
the message sooner, but due
to a typing error your mail was
returned marked "user
unknown".
Me disculpo por no haber
reenviado el mensaje antes,
pero debido a un error
tipográfico el email fue
devuelto por tener un "usuario
desconocido".
ทางการ สุภาพ
For further information please
consult our website at…
Para mayor información
consulte nuestra página web:
ทางการ
เวลาโฆษณาในเว็บไซต์ของคุณ
If you need any additional
assistance, please contact
me.
Si necesita ayuda adicional,
sírvase a contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
If we can be of any further
assistance, please let us
know.
Si podemos brindarle nuestra
ayuda, por favor, háganoslo
saber.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Thanking you in advance…
Le agradecemos de
antemano...
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Should you need any further
information, please do not
hesitate to contact me.
Si requiere información
adicional no dude en
contactarme.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
อีเมล : การปิดท้าย
2/3
bab.la สำนวน: ธุรกิจ | อีเมล
ภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน
I would be most grateful if you
would look into this matter as
soon as possible.
Le agradecería mucho si
atiende este asunto lo más
pronto posible.
ทางการ สุภาพเป็นอย่างมาก
Please reply as soon as
possible because…
Le rogamos responda a la
brevedad posible ya que...
ทางการ สุภาพ
If you require any further
information, feel free to
contact me.
Si requiere más información
no dude en contactarme.
ทางการ สุภาพ
I look forward to the possibility
of working together.
Me complace la idea de
trabajar juntos.
ทางการ สุภาพ
Thank you for your help in this
matter.
Gracias por su ayuda en este
asunto.
ทางการ สุภาพ
I look forward to discussing
this with you.
Me complace la idea de
discutir esto con usted.
ทางการ โดยตรง
If you require more
information ...
Si requiere más información...
ทางการ โดยตรง
We appreciate your business.
Apreciamos hacer negocios
con usted.
ทางการ โดยตรง
Please contact me - my direct
telephone number is…
Por favor, póngase en
contacto conmigo, mi número
directo es...
ทางการ ตรงเป็นอย่างมาก
I look forward to hearing from
you soon.
Espero tener noticias de
usted pronto.
ทางการน้อยลงแต่สุภาพ
Yours faithfully,
Se despide cordialmente,
ทางการ ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Yours sincerely,
Atentamente,
ทางการ ใช้กันทั่วไป ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Respectfully yours,
Respetuosamente,
ทางการ ไม่ได้ใช้กันทั่วไป
ไม่รู้จักชื่อผู้รับ
Kind/Best regards,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่มีชื่ออยู่ข้าง
ต้น
Regards,
Saludos,
ไม่เป็นทางการ
ระหว่างผู้ร่วมมือทางธุรกิจที่ได้ทำงาน
ด้วยกัน
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)